Roland GW-8 Používateľská príručka

Kategória
Hudobné nástroje
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „DŮLEŽITÉ POKYNY“ a „BEZPEČ-
NÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE“ (str. 3-6). Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného
zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeinformace o
plné funkčnosti nového přístroje, měli byste si Uživatelský manuál přečíst úplně celý. Manuál by
měl být dobře uložen a po ruce, kvůli snadnému nahlédnutí.
Dohodnutá symbolika v manuálu
Pracovní tlačítka jsou uzavřena do hranatých závorek [ ]; např.
[
ENTER
].
Odkazy na referenčstránky jsou v kulatých závorkách (str. **).
Použili jsme tyto symboly:
Značí důležitou poznámku, určitě si ji přečtěte.
Značí radu ohledně nastavení nebo funkce, doporučujeme si přečíst.
Značí užitečnou radu pro operaci, určitě si přečtěte.
Značí doporučenou informaci, přečtěte si podle potřeby.
Značí vysvětlení termínu, přečtěte si podle potřeby.
* Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení, co bývá obvykle na displeji.
Samozřejmě, že
tento nástroj může obsahovat novější,
rozšířenou verzi
systému
(např.
obsahuje
novější zvuky
),
takže
to, co právě vidíte
na
displeji,
nemusí vždy odpovídat tomu, co je v manuálu.
Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze jakkoliv používat, bez
písemného svolení ROLAND, Czech republic Distributor, s.r.o.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér.
..........................................................................................................
Nástroj neotevírejte, ani neprovádějte žádné vnitř
úpravy
(s výjimkou, že
manuál uživateli
k tomu dává
specifické
pokyny).
Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
..........................................................................................................
Nepoužívejte přístroj na místech vykazujících:
teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných vodičů
či umístění na ploše topného zařízení);
nebo
páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy);
nebo
vlhkost; nebo
lze očekávat déšť; nebo
prach; nebo
silné otřesy.
..........................................................................................................
Nástroj by měl být použit pouze v racku nebo na
stojanu, doporučeném Rolandem.
..........................................................................................................
Pokud použijete rack nebo stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě umístěn, takže je
vodorovný a stabilní.
Jestliže nepoužijete stojan,
zajistěte, aby byl nástroj umístěn rovnoběžně,
takže může pracovat spolehlivě a bez kymácení.
..........................................................................................................
Použijte pouze přiložený AC adaptér.
Ověřte, že
napětí v síti odpovídá napětí, uvedenému na štítku
AC adaptéru. Jiné AC adaptéry mohou mít
r
ů
znou polaritu, nebo být upraveny pro jiné
nap
ě
tí, takže jejich použití m
ů
že zp
ů
sobit zni
č
ení,
znehodnocení nebo elektrický šok.
..........................................................................................................
Používejte pouze p
ř
iložený sí
ť
ový kabel. Tuto
š
ňů
ru nesmíte využít pro žádný jiný ú
č
el.
..........................................................................................................
Nep
ř
ekrucujte p
ř
ívodní kabel, nestavte na n
ě
j
t
ě
žké p
ř
edm
ě
ty, apod. M
ů
žete tak zni
č
it p
ř
ívodní
kabel, rozlámat jej na více
č
ástí a zp
ů
sobit tak
zkrat. Poškozené kabely mohou zp
ů
sobit požár
a zkrat!
..........................................................................................................
Tento nástroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilova
č
e, se sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, m
ů
že vyprodukovat takovou úrove
ň
zvuku, že zap
ř
í
č
iní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy p
ř
íliš dlouho s vysoko nastavenou
hlasitostí
č
i hlasitostí zp
ů
sobující nepohodu.
Pokud zjistíte poškození sluchu
č
i zvon
ě
ní v uších,
m
ě
li byste navštívit léka
ř
e.
..........................................................................................................
Nenechejte do p
ř
ístroje proniknout žádné cizorodé
p
ř
edm
ě
ty (nap
ř
.: ho
ř
lavé materiály, mince,
p
ř
ipínáky)
č
i jakékoliv kapaliny (voda, nápoje,
apod.) a poškodit tak nástroj.
..........................................................................................................
3
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍ
STROJE
Ihned vypněte nástroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
AC adaptér, přívodní šňůra nebo zástrčka jsou
zničené; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach
jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
..........................................................................................................
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodržovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé osoby.
..........................................................................................................
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nenechejte jej upadnout!)
..........................................................................................................
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdílí
větší počet dalších elektrických zařízení.
Obzvláště buďte opatrní při používání
prodlužovacích šňůr – celkový příkon všech
zařízení připojených k prodlužovací šňůře nesmí
nikdy přesáhnout výkonovou zatížitelnost zásuvky
dané prodlužovací šňůry (příkon/proud). Přetížení
může způsobit přílišné zatížení kabelu, hoření
izolace a případné roztavení.
..........................................................................................................
Před použitím přístroje v cizí zemi, konzultujte
situaci s nejbližším dodavatelem Roland či
autorizovaným prodejcem produktů Roland, jak
je uvedeno v oddílu „Informace“.
..........................................................................................................
Nepřehrávejte disk CD-ROM na běžných CD
přehrávačích. Zvuk, který se objeví, může
způsobit trvalé poškození sluchu.
Navíc může
dojít ke zničení audio komponent.
..........................................................................................................
Přístroj by neměl být umístěn na místě nebo
v poloze, která by zabraňovala jeho chlazení.
..........................................................................................................
GW-8 používejte jen na stojanu Roland (KS-12).
Použití jiných stojanů může být nestabilní
a způsobit zranění.
..........................................................................................................
Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí
sítě vždy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku
napájecího adaptéru.
..........................................................................................................
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit
suchým hadříkem, odstranit tak veškerý prach
a další nahromaděnou špínu z okolí. Rovněž,
pokud bude přístroj delší dobu nevyužit, odpojte
jej od proudu. Jakýkoliv nahromaděný prach
v zásuvkách může vést k izolování a k požáru.
..........................................................................................................
Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být
umístěny mimo dosah dětí.
..........................................................................................................
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěžujte
těžkými předměty.
..........................................................................................................
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od síťové
zásuvky vlhkýma rukama.
..........................................................................................................
Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím přístrojům.
..........................................................................................................
Před čištěm přístroj vypněte a odpojte jeho
AC adaptér od síťové zásuvky (str. 15).
..........................................................................................................
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér
ze zásuvky.
..........................................................................................................
Šrouby ukládejte na bezpečném místě mimo
dosahu dětí, aby je nemohly náhodně spolknout.
..........................................................................................................
4
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚ
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě,
kterou využívají přístroje, ovládáné spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu použití elektrických
zařízení se může vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo slyšitelný šum.
Není-li možné použít jiný
zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení.
AC adaptér se po delším souvislém použití mírně ohřívá.
Je to běžné a není důvod k obavám.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou
všechny vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či
poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velkým výkonovým trafem) může
vykazovat brum.
Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepoužívejte jej v blízkosti takovýchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento
šum může vzniknout zvoně i při rozhovoru. Pokud se
vyskytne tento problém, je potřeba odstranit tato zařízení
z blízkosti přístroje, nebo je vypnout.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či
v prostředí vykazujícím teplotní extrémy.
Příliš vysoká
teplota deformuje či mění barvu povrchu nástroje.
Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití
přístroje riskantní. Proto, ještě před použitím přístroje, jej
musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin,
až se kondenzace vypaří.
Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty. Může to
způsobit poškození, jako zůstatkový stisk kláves,
produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí,
jeho gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy
.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přistroj nesklouznul,
nebo se nehnul.
Údržba
Přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot použijte
hadřík napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté
přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
Prosím, uvědomte si, že data, obsažená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu.
Důležitá data by měla být vždy zálohována na
USB klíči, nebo na papír (je-li to možné). Během oprav je
nutné předejít ztrátě dat. V určitých případech (jako když
nefunguje okruh, udržující paměť pod napětím), musíme
upozornit, že data nemusí být možné zachránit.
Další doporuče
Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem může dojít k nenávratné ztrátě
obsahu paměti. Abyste se uchránili nebezpečí ztráty
důležitých dat, doporučujeme provádět pravidelně záložní
kopie celé vaší paměti do paměti přístroje nebo na USB
klíč.
Může se bohužel stát, že uložená data v paměti nebo na
USB klíči nebude možné obnovit, jakmile byla ztracena.
Společnost Roland Corporation za takovouto ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor,
nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete
zkratům nebo zničení vnitřních komponent kabelu.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy. Při použití sluchátek se
nebudete muset ohlížet na okolí (obzvláště v noci).
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztužení), ve které jste jej zakoupili, je-li to možné. Jinak
budete muset použít odpovídající balící materiál.
Použijte pouze určený expression pedál (EV-5; není
přibalen). Zapojením jiného expression pedálu riskujete
poškození a/nebo zničení nástroje.
5
DŮLEŽITÉ POKYNY
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepoužívejte kabely s odpory.
Použití těchto kabelů sníží hlasitost zvuku tak, že téměř
nebo vůbec nebude slyšet. Informace o specifikaci
kabelů vám podá jejich výrobce.
Neautorizované kopírování, reprodukce, pronájem
a půjčování jsou zakázány.
Citlivost D Beam kontroleru se mění podle světelných
podmínek v blízkém okolí přístroje.
Pokud nepracuje, jak očekáváte, nastavte jeho citlivost dle
jasu okolí ve vaší blízkosti.
Použití USB paměťového klíče
Zapojujete-li USB paměť, pevně ji zasuňte do konektoru.
Nedotýkejte se kontaktů na USB klíči,
nesmí dojít k jejich
zašpinění.
USB paměť je vyrobena s využitím velmi přesných
elektronických komponent, takže dbejte na následující
upozornění.
Abyste předešli poškození díky statické elektřině,
vybijte nejprve tento náboj ze svého těla, než budete
používat USB paměť.
Nedotýkejte se konektorů prsty ani kovovými objekty.
USB paměť neohýbejte a neházejte s ní, ani nesmí
obdržet silný náraz
Neponechávejte USB paměť na přímém slunci,
poblíž tepelných zdrojů, či v uzavřeném autě.
(Teplota pro uložení: 0–50 stupňů Celsia)
USB paměť nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte USB paměť.
Při zapojování USB paměti ji natočte horizontálně, podle
konektoru a zasuňte ji přiměřenou silou. Konektor můžete
poškodit, použijete-li přílišnou sílu při vkládání USB klíče.
Nevkládejte cokoliv jiného než USB paměť (např. dráty,
mince, jiný typ zařízení) do konektoru USB paměti. Mohli
byste zničit konektor USB paměti.
Chovejte se decentně k zapojenému USB klíči.
Nasuňte kryt USB paměti, pokud ji nepoužíváte.
Práce s CD-ROMy
Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený nebo špinavý
disk nemusí mechanika správně přečíst. Udržujte disky
čisté běžným CD čističem.
Copyright
* Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky
Microsoft Corporation.
*
S
creen
shoty
v tomto
dokumentu
jsou použity podle
doporučení
spole
č
nosti
Microsoft
Corporation.
* Pentium je ochrannou známkou spole
č
nosti Intel Corp.
*
Jména všech produktů, zmíněných v tomto dokumentu
jsou registrovami obchodními známkami svých
majitelů.
*
MPEG Layer-3 audio
technologie
kódování
je licencovaná
u společností Fraunhofer IIS
Corporation
a
THOMSON
multime
dia
Corporation
.
* MatrixQuest™ 2008 TEPCO UQUEST, LTD.
Veškerá práva jsou vyhrazena.
USB funkcionality GW-8 využívají MatrixQuest
middleware technologie od TEPCO UQUEST, LTD.
6
Hlavní vlastnosti
Ideální
Workstation
pro živé
hraní
Vysoce kvalitní zvuky
Nejnovější
zvuky,
generova
špičkovým
zvukovým
generátorem
se
128-
hlasou
polyfonií
Vysoce kvalitní zvuky podle lokality
Tři
nenápadné
funkce,
které oceníte při živém hraní
Vysoce kvalitní
Music
Style
engine,
s nejnověími s
tyly
Čtyři
variace
pro úvod,
sloku
i
závěr.
Přiložený
“StyleConverter”
software
umožňuje vytvářet styly
v počítači
.
Vytvořené styly
lze na
instalovat
do
GW-8
jako
User
s
tyly
z
USB
paměti.
Funkce
USB
Memory
Player
umožňuje přehrávat
MP3/WAV/AIFF/SMF
data z USB klíče
Můžete aplikovat funkci
Center
Cancel
na
audio,
nebo spustit
“minus-one
na
SMF
data.
Přiložený “Playlist
Editor
software
umožňuje vytvářet
playlisty
v počítači
.
Snadno si tak vytvoříte
playlist
pro každé
živé představení.
16-stopý song
sekvencer
umožňuje
nahrát
vaši hru na
GW-8
SMF
data
lze uložit do interní
paměti
a přehrát
nebo aplikovat funkci
“minus-one
.
Je upraven pro snadné použití
při živém hraní
Lehké a kompaktní tělo
oceníte při přenášení
Velký,
plně grafický,
bílý
LCD
se skvělou viditelnos
Příjemné
uživatelské rozhraní
je vybaveno tlačítky
Style
Select
pro přímou volbu
Intuitivní
k
ontrolery
jako
ANALOG
MODIFY
knoby
a
D
Beam
k
ontroler
Import
zvuků přes
USB
paměť
Funkce
USB
Import
umožňuje
přidávat
zvuky
(Tones)
No
zvuky
si tak přidáte kdykoliv z
USB
paměti.
7
Obsah
BEZPEČ POUŽÍVÁNÍ ............................ 3
DŮLEŽITÉ POKYNY ................................... 5
Hlavní vlastnosti ................................ 7
Popis panelů ................................... 10
Čelní panel ............................................................ 10
Zadní panel ............................................................ 12
Úvod .............................................. 13
O GW-8 .................................................... 13
Paměť ................................................................... 13
Provedení zapojení ..................................... 14
Zapojení AC Adaptéru ........................................... 14
Zapojení externího přístroje ................................... 15
Připojení pedálu a spínače .............................. 15
Zapojení přehrávače do jacku EXT INPUT .... 15
Za/Vypnutí přístroje .................................... 15
Zapnutí přístroje ............................................... 15
Vypnutí přístroje ............................................... 15
Nastavení kontrastu displeje
([LCD CONTRAST] knob) ........................... 16
Poslech Demo songů .................................. 16
Obnova dat GW-8 do stavu po výrobě ........ 16
Zachování nastavení i při přepínání
Performancí ([LOCK]) ................................. 16
Nastavení vstupu pro EXT INPUT jack ....... 17
Základní Operace ........................................ 17
Změna hodnoty ...................................................... 17
Pohyb kurzoru ................................................. 17
Změna hodnoty ................................................ 17
Hlavní obrazovka ................................................... 18
Funkce režimu Keyboard ............... 19
Přehrávání zvuků z klaviatury
(v režimu Keyboard) .................................... 19
Použití režimu Single ............................................ 19
Použití nastavení Piano ................................. 19
Použití režimu Split ([SPLIT]) ................................. 19
Posun bodu rozdělení ..................................... 19
Použití režimu Dual ([DUAL]) ................................. 19
Výběr zvuku ([TONE]) .................................. 20
Použití kolečka VALUE .................................. 20
Výběr zvuku ze seznamu ................................. 20
8
Registrace často používaných zvuků či
Performancí (tlačítka FAVORITE) ................ 20
Registrace oblíbeného zvuku/Performance ......... 20
Výběr oblíbeného zvuku/Performance ................. 20
Ověření a změna registrační banky ...................... 20
Prohlížení a editace oblíbených (Favorite) ........... 21
Přepínání do arabského nebo jiného ladě
([KEY SCALE]) .......................................... 21
Změna citlivosti kláves ([KEY TOUCH]) ..... 22
Posun výšky klaviatury po oktávách
(OCTAVE) ................................................. 22
Transpozice zvuků klaviatury a hraných
songů ([TRANSPOSE]) ............................. 22
Přidání harmonie Hornímu zvuku
([MELODY INTELLIGENCE]) ..................... 23
Použití Metronomu .................................... 23
Ostatní funkce ........................................... 23
Funkce doprovodu ......................... 24
Výběr typu doprovodu
(Style/Song/USB Memory Player) ........................ 24
Nastavení poměru hlasitostí mezi doprovodem
a klaviaturou (BALANCE) ..................................... 24
Nastavení tempa ([TAP TEMPO]) ........................ 24
Použití Metronomu ......................................... 24
Styl (hraní s doprovodem) .......................... 25
Přehrávání stylu ([STYLE]) ................................... 25
Změna Variací ................................................ 25
Zastavení stylu ............................................... 25
Nastavení poměru Partů ([PART VIEW]) ........ 25
Spuštění/zastavení synchronizace (SYNC) ... 26
Uložení aktuálního nastavení do Performance ..... 26
Volba hudebního stylu .......................................... 26
Volba stylu ..................................................... 26
Přidání User stylů (Import z USB paměti) ........ 26
Vymazání User stylu ....................................... 26
Zálohování User Style (Export na USB) ........... 27
Použití doporučeného nastavení zvuku pro styl
([ONE TOUCH]) .................................................... 27
Další funkce, související s hudebními styly ......... 27
Song .......................................................... 27
Nahrávání nového songu ([SONG REC]) ............. 27
Nahrávání na Hlavní obrazovce ..................... 27
Nahrávání zadaného Partu (SONG TRACK) .. 28
Dohrávání do Performance ................................... 28
Uložení songu ([WRITE]) ...................................... 29
Natažení dat songu z USB paměti ........................ 30
Obsah
Vyma songu ................................................................ 30
Výběr a přehrání songu ([SONG]) ..................................... 30
Změna pozice přehní v songu .............................. 30
Hraní společně se songem
([MINUS ONE/CENTER CANCEL]) ........................... 30
Zálohování souborů songů ................................................. 30
Další funkce, související se songy ...................................... 30
USB Memory Player
(SMF/Audio File Player) ....................................... 31
Přehrávání SMF/Audio souborů ........................................ 31
Obrazovky USB Memory Playeru ...................................... 31
Přehrávání songu ([USB MEMORY PLAYER]) ................. 32
Výběr z playlistu a přehrá .................................... 32
Výběr a přehrávání songu ze songlistu ...................... 32
Hraní společně se songem
([MINUS ONE/CENTER CANCEL]) ........................... 32
Editace Playlistu ................................................................. 33
Výběr režimu přehrá ............................................ 33
Změna pořadí songů ................................................... 33
Vymaní songu ......................................................... 33
Nastavení hlasitosti každého songu .......................... 33
Uložení nastave playlistu na USB ([WRITE]) ............ 33
Funkce pro hru a efekty ......................... 34
Vlastnosti pro hru ................................................ 34
D BEAM kontroler ............................................................... 34
Podrobné nastaveSolo syntetoru ........................ 34
Přiřazení funkce kontroleru D Beam. ............................ 35
Joystick Pitch Bend/Modulace ............................................ 37
Úpravy zvuku (ANALOG MODIFY) .................................... 37
Nastavení MASTER EQ ............................................. 37
Nastavení aktuálně zvoleného zvuku ......................... 38
Přiřaditelný pedál ................................................................. 38
Použití presetů performancí .................................. 38
Výběr performance ([PERFORM]) ..................................... 38
Použikolečka VALUE ............................................... 38
Výběr ze seznamu Performancí ................................... 39
Editace Performance ........................................................... 39
Editace zvuku........................................................................ 40
Editace zvuku podrobně ............................................. 40
Uložení Performance ([WRITE]) ......................................... 41
Další funkce, související s Performancemi ....................... 41
Použití efektů ([EFFECTS]) ................................. 42
Editace efektů ..................................................................... 42
Použití MIDI .......................................... 43
Příklad zapojení ......................................................... 43
MIDI kanály ......................................................... 43
MIDI Parametry .................................................. 43
Přenač Local ......................................................... 43
Použití GW-8 jako MIDI zvukového modulu ......... 44
Zapojení do počítače přes USB MIDI konektor .. 45
Pokud se zapojení do počítače nepovedlo ................ 45
Nastavení USB ovladače .................................................. 45
Systémová nastavení ........................... 46
Jak provést systémové nastavení ([MENU]) ...... 46
Parametry systému ............................................................ 46
Zobrazení informa o GW-8
(System Version Info Screens) ......................................... 48
Použití USB paměti ............................... 49
Inicializace USB paměti
(USB Memory Format) ....................................... 49
Uložení User dat do USB paměti (Backup) ......... 49
Natažení User dat, uložených v USB paměti
(Import) .............................................................................. 49
Vyma natažených User dat ................................ 50
Datová struktura USB paměti .......................................... 50
Import dat, uložených v USB paměti
([USB IMPORT]) ................................................. 50
Funkce V-LINK ..................................... 51
Jak použít V-LINK ([V-LINK]) ........................................... 51
Nastavení V-LINK (V-LINK SETUP) ................................ 51
Appendix ............................................... 53
Problémy a potíže ............................................. 53
Chybové zprávy ................................................... 55
Výpis efektů ........................................................ 56
Parametry multiefektů ................................................ 56
Parametry Chorusu .................................................. 82
Parametry Reverbu .................................................... 83
Výpis zvuků ........................................................ 84
Výpis rytmických sad ......................................... 92
Chord Intelligence ............................................ 102
Tabulka MIDI Implementace ............................. 104
Specifikace ....................................................... 105
Index ................................................... 106
9
Popis panelů
Čelní panel
3
7
4
5
11
1
6
15
9
10
16
8
12
13
14
2
1.
USB MEMORY konektor
Sem zapojte USB paměť a můžete
GW-8
využít
k přehrávání souborů (songů), uložených v USB
paměti.
Můžete také zálohovat data do USB paměti.
2.
VOLUME
knob
Tento knob ovládá hlasitost celého GW-8.
3.
D BEAM kontroler
Stačí pouze mávnout rukou
nad ním
(str.
34).
4.
SOLO
SYNTH
tlačítko
Učiní z
GW-8
monofonní syntezátor (str. 34).
5.
ASSIGNABLE
1/2
tlačítka
Tato tlačítka můžete použít k za/vypnutí kontroleru D
Beam nebo k výběru funkcí D Beam (str.
35).
6.
STYLE
SELECT
tlačítka
Tlačítka umožňu
zvolit jednu
ze 12 k
ategorií
Style
.
BACKING
TRACK
sekce
7.
BACKING
TYPE
tlačítka
Tlačítky
voláte
typ doprovodu
(str.
24).
8.
BALANCE
tlačítka
Těmito tlačítky
nastavíte
poměr hlasitostí
doprovodu
a klaviatury. (str. 24).
9.
PART VIEW tlačítko
Nastavuje
hlasitost,
aj
.
u každého partu (str.
25,
28).
10.
SONG REC tlačítko
Stiskem nahrajete song (str.
27).
11.
STYLE
CONTROL
tlačítka
Těmito tlačítky volíte
požadovaný pattern
stylu
(str
.
25
).
12.
SYNC tlačítka
Tato
tlačítko
umožňují zastavit
/spustit s
tyl
stiskem klávesy
na levé straně
klaviatury (str.
26).
10
13.
TAP TEMPO tlačítko
Využijete k nastave
tempa
(str.
24).
14.
VARIATION
[1]–[4],
AUTO
FILL-IN,
START/STOP
a
SONG/USB
MEMORY
PLAYER
CONTROL
tlačítka
O
perace
t
ě
chto
tlačítek
závisí na stavu tlačítek BACKING
TYPE
(7).
Pokud jste tlačítky
BACKING
TYPE
(7)
vybrali
STYLE
”,
tato tlačítka
spouští/zastaví s
tyl
nebo volí
variace
(str.
25).
Pokud jste využili tlačítka
BACKING
TYPE
(7)
a zvolili
SONG
nebo
USB
MEMORY
PLAYER
”,
tato tlačítka ovládají
přehrávání
songu
jako tlačítka
SONG/USB
MEMORY
PLAYER
CONTROL
(str.
30,
32).
15.
ANALOG MODIFY sekce
Knoby ovládáte funkce zvolené tla
č
ítkem SELECT
(str.
37).
16.
Displej
Zobrazuje r
ů
zné informace podle aktuální
operace.
17.
VALUE kolečko
Využijete k editaci parametr
ů
(nastavení) na obrazovce.
EDIT
sekce
18.
Kurzorová tlačítka
([
]
[ ]
[ ]
[ ]
)
Využijte k posunu kurzoru po obrazovce.
19.
EXIT/ENTER tlačítka
Stiskem polí
č
ka “Cancel” (EXIT) nebo “
Execute
” (ENTER)
na obrazovce provedete p
ř
íslušnou volbu.
Tlačítkem
ENTER
rovněž vstoupíte
do seznamu
zvuků,
performancí,
s
tylů,
s
ongů
nebo
oblíbených.
20.
MENU tlačítko
Toto tla
č
ítko umož
ň
uje nastavení r
ů
zných parametr
ů
(str.
46).
Popis panelů
17
19
20
21
23
24
25
26
30
31
32
18
22
27
37
28
29
33
34
35
36
38
21.
EFFECTS tlačítko
Umožňuje nastavit efekty (str.
42).
22.
WRITE tlačítko
Stiskem uložíte
různé typy
nastavení (str.
29,
33,
41).
KEYBOARD sekce
23.
SPLIT tlačítko
Toto
tlačítko volí režim
“Split”, ve
kterém je klaviatura
rozd
ě
lena do dvou
č
ástí
a
umňuje tak hrát různými
zvuky
pravou a levou rukou
(str
.
19
).
24.
DUAL tlačítko
Přepíná
GW-8
do režimu “Dual”, který umňuje hrát
dvěma nezávislými zvuky současně ve vrstvách (str. 19).
25.
KEY
SCALE
tlačítko
Stiskem provedete nastave
Scale
Tune
(str.
21).
26.
KEY
TOUCH
tlačítko
Stiskem upravíte
citlivost klaviatury na dotyk,
na lehčí nebo
těžší
(str.
22).
27.
OCTAVE tlačítka
Těmito tlačítky
zvýšíte nebo
snížíte
výšku klaviatury
v oktávových krocích (str.
22).
28.
TRANSPOSE tlačítko
Tímto tlačítkem
transponujete
GW-8
nahoru nebo dolů
v půltónových krocích
(str.
22).
29.
MELODY INTELLIGENCE tlačítko
Stiskem přite
automatické
melodické hlasy (druhý a třetí
hlas)
svému
sólu
nebo
melodii
(str.
23).
MODE sekce
30.
TONE
tlačítko
Stiskem volíte nebo
editujete
zvuk
(str.
20).
Edit
ované zvuky
se uloží do p
erformance
(str.
40).
31.
PERFORM
tlačítko
Stiskem volíte nebo
editujete
Performanci
(str.
38).
32.
V-LINK tlačítko
Přepnutím ovládáte
externí,
V-LINK k
ompatibil
video
zařízení
(str.
51).
33.
ONE TOUCH tlačítko
Aplikujete
doporučené nastavení zvuku pro aktuálně
zvolený styl
(str.
27).
34.
USB
IMPORT
tlačítko
USB
paměť využijete k přidání
zvuků nebo
update
systému
(str.
50).
35.
NUMERIC
tlačítko
Můžete vkládat numerické hodnoty pomocí tlačítek
TONE SELECT (37), jestliže svítí (str. 17).
36.
LOCK
tlačítko
Tlačítko
“uzamkne”
nastavení
(např.
tempo),
takže se při
přepnutí Performancí nemě
(str.
16).
37.
[PIANO]–[SPECIAL]
(TONE
SELECT
tlačítka)/[0]–[9]
Tlačítka
využijete při volbě
zvuků podle k
ategorie
(str.
20).
Můžete také vkládat těmito tlačítky numerické hodnoty,
pokud je tlačítko [NUM LOCK] zapnuté.
Pokud vyíváte funkci
Favorite
,
tato tlačítka
využijete
k výběru
oblíbených zvuků a
p
erformancí
(str.
20).
38.
FAVORITE tlačítko
Tlačítkem volíte
oblíbené zvuky či p
erformance
(str.
20).
11
Popis panelů
39.
Pitch
Bend/Modulation
joystick
39
Umožňuje zvýšit nebo snížit výšku tónu pohybem
doleva nebo doprava
. Stiskem sm
ě
rem
dop
ř
edu aplikujete modulaci (nap
ř
.
vibrato) na zvuk (str.
37).
Zadní panel
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1.
LCD CONTRAST knob
Nastavení kontrastu displeje (str. 16).
2.
MIDI Out/In konektory
Do t
ě
chto konektor
ů
zapojte MIDI za
ř
ízení (str.
43).
3.
CONTROL
PEDAL
jack
Sem zapojte nožní spína
č
(BOSS FS-5U), nebo
expression pedál (Roland EV-5) (str.
15,
38).
4.
HOLD
PEDAL
jack
Do
tohoto jacku z
apojte dokoupený
pedálový
spínač
(řady Roland
DP
)
(str.
15).
5.
EXT
INPUT
jack
Sem zapojte
audio p
ř
ehráva
č
nebo jiné audio
zařízení
(str.
15,
17).
6.
OUTPUT
R,
L/MONO
jacky
Zde je výstupní
audio
signál
do p
ř
ipojeho
mixu/komba
ve
stereo.
Mono výstup je na levém L jacku (str. 15)
7.
PHONES
jack
Sem zapojte sluchátka.
Zvuk bude na výstupu OUTPUT, i když jsou sluchátka
zapojena.
8.
USB MIDI konektor
USB kabelem v tomto konektoru propojíte GW-8 do
po
č
íta
č
e (str.
49).
9.
Zavěšení kabelu
Využijete k zav
ě
šení kabelu AC adaptéru (str.
14).
10.
DC In jack
Sem zapojte p
ř
iložený AC adaptér (str. 14).
11.
POWER vypínač
Za/ vypíná nástroj (str. 15).
12
Úvod
O GW-8
Paměť
Co je to Performance? (str. 38).
“Performance”
je souhrn
nastavení, které určuje
zvuk a
styl
,
režim
klaviatury a
různé další parametry.
Nastavení Performance jsou uložena v paměti. Jsou
zde tři typy pamětí: dočasná, přepisovatelná a trvalá.
Co je to zvuk (Tone)? (str. 20)
U GW-8 je každý normálně hraný zvuk nazýván “Tone”.
Pokud
použijeme
analogii s
orchestrem,
Tone
odpovídá
nástroji,
na
který hraje jeden
hudebník.
Nastavení Tone,
např.
efektů a
filtrů,
se uloží do
Performance.
Co je to Doprovod? (str. 24).
GW-8
Systém
Performance
Preset
Tone
User
Favorite
Style
Select
W
rite
Dočasná
oblast
Per
for
mance
T
one
Style
”Doprovod” odpovídá funkci automatického doprovodu GW-8.
Performance
Tone
Performance
Style
Song
Song
Jsou t
ř
i typy doprovod
ů
:
můžete si vybrat:
“STYLE”,
“SONG”
a
“USB
MEMORY
PLAYER”.
Impor
t
a
expor
t
Co je to Hudební styl? (str. 25)
Hudební styl je hudební šablona, použitá pro p
ř
ehrávání
v pozadí. GW-8 obsahuje r
ů
zné hudební styly jako rock,
dance, Latin, jazz…
Můžete také přidat data stylu
z
USB
paměti
(str.
49).
*
Můžete tapoužít
přiložený “StyleConverter
software
pro vytváření nových s
tylů
v počítači
.
Systém/
Zvuk
Style
Song
USB
Paměť
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Playlist
Playlist
Song
file
Load
W
rite
Playlist
Co je to Song? (str. 27)
GW-8 obsahuje 16-stopý rekordér, ve kterém m
ů
žete
nahrávat svou hranou hudbu.
Můžete přidat
doprovod ke své
hře na klávesy
a
výsledek uložit jako
Song.
Můžete ta
natáhnout data s
ongu
z
USB
paměti.
Co je to USB
Memory
Player
? (str. 31)
Přehrává
audio
soubory
nebo
SMF
data,
uložená v
USB
paměti.
Můžete tak hrát na
GW-8
s doprovodem
audio nebo
SMF
souboru z USB klí
č
e
.
Tato
oblast obsahuje data
Performance,
zvolené tlačítky
na
čelním
panelu
a
dále
playlist,
upravený v
GW-8.
Pokud hraje
GW-8
, vyrobí zvuk podle dat, uložených
v do
č
asné oblasti pam
ě
ti. Jestliže editujete
performanci
,
nem
ě
níte p
ř
ímo data v pam
ě
ti, ale vyvoláte je do do
č
asné
oblasti a upravíte je zde.
Nastavení v do
č
asné oblasti je proto do
č
asné a bude
ztraceno p
ř
i vypnutí nebo p
ř
i zvolení jiného nastavení. Pro
zachování zm
ě
ny nastavení je musíte zapsat do
p
ř
episovatelné pam
ě
ti.
Přepisovatelná paměť
Systémová paměť
Systémová pam
ěť
uchovává nastavení systémových
parametr
ů
, jež ur
č
ují, jak bude
GW-8
pracovat.
*
Některá nastavení nelze přepsat
.
Blíže o tom viz “Systémová
nastavení, která nejsou uložená
(str.
48).
Uživatelská paměť (User)
Uživatelská pam
ěť
je ta, kam b
ě
žn
ě
ukládáte pot
ř
ebná data.
Chcete-li uložit
Performanci
nebo
Song,
spusťte
proceduru
Write
(str.
29,
41).
13
Úvod
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Data v presetové paměti není možné přepisovat. Ovšem
můžete si vyvolat nastavení z této paměti do dočasné oblasti,
změnit je a potom je uložit zpět do přepisovatelné paměti.
Provedení zapojení
Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo
zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení
ještě před provedením zapojení.
USB paměť
Své nastavení
můžete zálohovat do
USB
paměti
jako následu
data. (str. 49).
Sound/System
User
p
erformance,
oblíbené zvuky/performance,
systémové
nastavení
Style
User
s
tyly
Song
User songy
All
Všechny uvedené druhy dat
Pokud jsou použity kabely s rezistorem, m
ů
že být hlasitost
nástroje p
ř
ipojeného na vstupu
(EXT
INPUT
jack)
snížena.
Proto k propojení vždy používejte kabely, které neobsahují
rezistory.
Zapojení AC Adaptéru
1.
Přístroj musí být vypnutý.
2.
Oto
č
te knobem Volume zcela doleva na minimální
hlasitost.
3.
Zapojte napájecí šňůru do přiloženého adaptéru.
Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte AC adaptér do
zásuvky.
AC Adaptér
Napájecí šňůra
Indikátor
do
zásuvky
Umístěte
AC adaptér
tak, aby strana s
indikátorem
(viz
obrázek
)
směřovala
nahoru a strana s
textem
směřovala dolů
.
Podle regionu m
ů
že být p
ř
iložený AC adaptér r
ů
zného typu.
Je-li tomu tak, vynechejte krok 3 a pokra
č
ujte.
4.
Zapojte AC adaptér do DC IN jacku na zadním panelu
GW-8 a zapojte AC adaptér do elektrické zásuvky.
Abyste
předešli nečekanému přerušení napě
Ne
č
ekanému p
ř
erušení dodávky proudu do p
ř
ístroje
náhodným vysunutím p
ř
ívodní š
ňů
ry a vzniklému elektrickému
šoku zabráníte zav
ě
šením kabelu na há
č
ek podle obrázku
níže.
I když je
š
ňů
ra
připevněná,
můžete ji silným
tahem
poškodit
nebo zni
č
it
.
Proto s ní jednejte opatrn
ě
, aby nedošlo
k náhodnému vytažení nebo silnému tahu.
14
Úvod
Zavěšení
kabelu
GW-8
zadpanel
Použijte pouze určený expression pedál (EV-5; nutno
dokoupit). Zapojením jiného expression pedálu riskujete
poškození a/nebo zničení nástroje.
Zapojení přehrávače do jacku EXT INPUT
Zapojení externího přístroje
GW-8 není vybaven zesilovačem ani reproduktory. Abyste
slyšeli zvuk, musíte připojit audio zařízení, např. monitor,
kombo, stereo soupravu nebo sluchátka.
Svou hru (nebo song nahraný do GW-8) můžete nahrát na
audio nahrávacím zařízení.
Zapojte jacky
OUTPUT
na zadm
panelu
GW-8 d
o
vstupních
jacků
externího
zařízení.
Můžete zapojit
MP3
p
ř
ehráva
č
č
i jiné audio
zařízení do
EXT
INPUT
jacku GW-8 a
poslouchat přehrávanou hudbu
.
„Nastavení vstupu pro EXT INPUT jack“ (str.
17)
Za/Vypnutí přístroje
Zapnutí přístroje
Jakmile dokon
č
íte zapojení, zapn
ě
te všechna za
ř
ízení
v daném po
ř
adí. Zapojením ve špatném po
ř
adí riskujete
poškození a/nebo zni
č
ení reproduktor
ů
nebo n
ě
kterých
za
ř
ízení.
Stereo
sluchátka
1.
D
ř
íve než zapnete nástroj, stáhn
ě
te knob VOLUME zcela
doleva.
2.
Stiskn
ě
te vypína
č
na zadním panelu.
Monitory, apod.
Připojení pedálu a spínače
P
ř
ed zapojením pedálu/ spína
č
e musíte vypnout nástroj.
Zapojte dokoupený
pedálový
spínač (řady Roland
DP
)
d
o
jacku
HOLD
PEDAL
na zadním
panelu. Tento pedál m
ů
žete
použít k podržení zn
ě
jících tón
ů
po uvoln
ě
ní kláves.
M
ů
žete zapojit nožní spína
č
(
ř
ady Roland DP, nožní
spína
č
BOSS FS-5U), nebo expression pedál (Roland
EV-5) do jacku
CONTROL
PEDAL
Tak m
ů
žete ovládat
ř
adu p
ř
i
ř
azených funkcí (str. 38).
Toto za
ř
ízení je vybaveno ochranou okruhu. Proto zabere
ur
č
itou dobu, než za
č
ne pracovat normáln
ě
.
Je-li GW-8 zapojen do komba nebo zesilova
č
e, nejprve
zapn
ě
te GW-8, potom zesilova
č
.
3.
Knobem VOLUME nastavte hlasitost nástroje.
Vypnutí přístroje
1.
D
ř
íve než vypnete nástroj, stáhn
ě
te knob VOLUME zcela
doleva.
2.
Vypnutí prove
ď
te dalším stiskem vypína
č
e.
Je-li GW-8 zapojen do komba nebo zesilova
č
e, nejprve
vypn
ě
te zesilova
č
, potom GW-8.
15
Parametr
Vysvětlení
Hodnota
Style
Styl se při přepnutí
Performance
nezmění.
ON,
OFF
Tone
Zvuk se při přepnutí
Performance
nezmění.
ON,
OFF
Style
Tempo
Tempo stylu se při přepnutí
Performance
nezmění.
ON,
OFF
Trans-
pose
Nastavení transpozice (str. 22)
se při přepnutí
Performance
nezmění.
ON,
OFF
Úvod
Nastavení kontrastu displeje
([LCD
CONTRAST]
knob)
4.
Stiskem [ENTER] spustíte Factory Reset.
Pokud ale stisknete [EXIT], vrátíte se na předchozí
obrazovku a inicializace se neprovede.
5.
Vypněte a znovu zapněte nástroj.
1.
Natočte
knob
[LCD
CONTRAST]
na zadním panelu.
Poslech Demo songů
1.
Stiskněte [MENU].
2.
Stiskem
[ ] [ ] zvolte “Demo Play” a stiskn
ě
te [ENTER].
3.
Kurzorovými klávesami
zvolte
song,
který chcete
slyšet
a stiskněte
[ENTER].
Stiskem
[PIANO (0)]
přehrajete všechny
demo
songy.
4.
Stiskem [START/STOP] zastavíte p
ř
ehrávání.
5.
Stiskem [Exit] se vrátíte na Hlavní obrazovku.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Neautorizované použití tohoto
materiálu pro jiné než soukromé ú
č
ely a zábavu jsou
p
ř
edm
ě
tem uplatn
ě
ní trestních sankcí dle práva.
Obnove
nastavení z výroby
inicializuje s
ystém,
User
Performance
a nastavení
oblíbených
zvuků/Performancí
.
Zachování nastavení i při
přepínání Performancí
([LOCK])
Pokud zapnete [LOCK]
(svítí
),
nastavení, kvůli kterému jste
zapnuli
do polohy
“ON
(viz níže
)
se nezmění,
ani když přepnete
performance.
Výběr nastavení,
které být uzamče
1.
Stiskn
ě
te a podržte
[LOCK]
(cca 1 sekundu
).
2.
Stiskem
[ ] [ ] vyberte parametr a kole
č
kem
nastavte hodnotu.
Na MIDI OUT se neobjeví žádná data p
ř
ehrávaného songu.
Obnova GW-8 do stavu
po výrobě
M
ů
žete obnovit všechna nastavení GW-8 do stavu po výrobě.
Tato operace se nazývá “Factory Reset”.
Pokud interní paměť GW-8 již obsahuje důležitá data, která
jste vytvořili, veškerá tato data budou ztracena, jakmile
spustíte Factory reset. Pokud chcete zachovat tato data,
musíte je uložit do USB paměti (str.
49).
1.
Stiskněte [MENU].
2.
Stiskem
[ ] [ ] vyberte “ Utility” a stiskněte [ENTER].
3.
Kurzorovými
klávesami zvolte “Factory
Reset”,
pak stiskněte
[ENTER].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
3.
Stiskněte [EXIT].
Tato
nastavení se týkají
systémových
parametrů
(str.
46).
16
Parametr
Vysvětlení
Hodnota
External
Input
Za/vypíná
vstup z jacku
EXT
INPUT.
OFF,
ON
Center
Cancel
Určuje, zda bude funkce Center
Cancel
aplikovaná na zvuk z
jacku
EXT
INPUT
(ON)
nebo ne
(OFF).
OFF,
ON
Úvod
Nastavení vstupu pro EXT
INPUT jack
Zde můžete zadat, zda bude použit zvuk z
jacku
EXT INPUT
(str.
15)
.
Můžete taurčit, zda se bude aplikovat funkce
Center
Cancel
na zvuk z
jacku
EXT
INPUT
.
Funkce Center
Cancel
minimalizuje
hlasitost přehrávání
zvuku,
který slyšíte
ve středním pásmu
(např. vokály nebo
melodický
nástroj).
1.
Stiskn
ě
te [MENU].
Základní Operace
Změna hodnoty
Pohyb kurzoru
Jednotlivá obrazovka zobrazuje
ř
adu parametr
ů
nebo položek
k výb
ě
ru. Chcete-li n
ě
jaký parametr upravit, posu
ň
te kurzor
na p
ř
íslušnou hodnotu. Chcete-li vybrat položku, posu
ň
te na
ni kurzor. P
ř
i volb
ě
kurzorem se parametr nebo položka
zobrazí jako zvýrazn
ě
ná.
Posu
ň
te kurzor pomocí
[
],
[
],
[ ]
a
[ ]
.
Změna hodnoty
Hodnotu zm
ě
níte kole
č
kem.
Zadání
numerických
hodnot
([NUMERIC])
Je-li aktivní [NUMERIC], můžete využít tlačítka TONE
SELECT
(
[PIANO]–[SPECIAL]
)
k za
numerických
hodnot.
To
se hodí,
když
volíte
zvuky
(str.
20),
s
tyly
(str.
26),
Performance
(str.
38)
nebo s
ongy
(str.
30).
1.
Kurzorem
najeďte na numerickou hodnotu, kterou chcete
změnit
.
4.
Kole
č
kem zm
ěň
te hodnotu.
5.
Kon
č
íte-li systémová nastavení, stiskn
ě
te [EXIT].
2.
Stiskněte
[NUMERIC].
echna tla
č
ítka
TONE
SELECT
svítí
.
3.
Tlačítky TONE
SELECT
zadejte požadovanou hodnotu
a
stiskněte
[ENTER].
17
2.
Stiskem
[ ] [ ] vyberte “ Ext
Input
Setting
” a stiskn
ě
te
[ENTER].
3.
Stiskem
[ ] [ ] vyberte položku, kterou
chcete změnit
.
Úvod
Hlavní obrazovka
Následující obrazovka, která se objeví po zapnutí nástroje, se
nazývá “Hlavní obrazovka”. Tuto obrazovku uvidíte po většinu
času, kdy budete pracovat s nástrojem GW-8.
1
5
2
6
3
4
1.
Číslo a jméno
aktuálně zvoleného stylu,
nebo číslo a jméno
aktuálně zvoleného songu
2.
Skupina, číslo a jméno aktuálně zvolené performance.
3.
Číslo a jméno
zvuku,
zvoleného pro d
olní
Part
4.
Číslo a jméno
zvuku,
zvoleného pro hor
Part
5.
Číslo taktu,
tempo
a
rytmus s
tylu
nebo s
ongu
6.
Vyznačení akordu
Okno
O něco menší obrazovky, které se objeví občas přes
normální obrazovku, jsou tzv. Okna. Podle situace se
objevují různé typy oken.
Některá uvádějí seznamy, jiná umožňují nastavení, další
vyžadují potvrzení operace.
Stiskem EXIT okno zavřete. Některá okna se zavírají
automaticky po provedení operace.
18
SINGLE
Jeden zvuk pro celou klaviaturu.
SPLIT
Oblast klaviatury vlevo od dělícího bodu je dolní
Part, zatímco oblast vpravo od dělícího bodu je
Horní. Každý Part hraje jiným zvukem.
DUAL
Celá klaviatura hraje dvěma zvuky
současně.
Funkce režimu Keyboard
Přehrávání zvuků z klaviatury
(v režimu Keyboard)
Ihned po zapnu nástroje, GW-8 vstoupí do stavu,
kde
můžete využít
celou
klaviaturu
ke hraní zvukem
piana
.
Klaviatura GW-8 pracuje v jednom ze t
ř
í režim
ů
.
Použití režimu Split ([SPLIT])
Rozdělení
klaviatury na
pravou a levou
sekci nazýváme
“Split
a
klávesu, na které
se rozdělení
provede, nazýváme
“Split
Point”.
Hrajete-li ve Split režimu, zvuk hraný napravo se nazývá
Horní “Upper Tone” a nalevo Dolní “Lower Tone”. D
ě
lící bod
je zahrnut do horní sekce Upper.
Z výroby je d
ě
lící bod nastaven na C4.
1.
Stiskn
ě
te [
SPLIT
], tla
č
ítko svítí.
Zvuk, zvolený v režimu
Single
bude zvukem Horsekce
.
2.
Chcete-li ukon
č
it režim Split stiskn
ě
te [SPLIT] znovu
a indikátor zhasne.
Je-li
BACKING
TYPE
[STYLE]
aktivní
,
levá oblast
klaviatury
(Lower
Part)
slouží k zadáakordů
(str.
25).
Bez ohledu na
aktuální nastavení
můžete snadno zvolit režim
Single
výběrem položky
“Piano
setting”,
viz níže
.
Použití režimu Single
Pokud jsou tlačítka
[SPLIT]
a
[DUAL]
vypnutá
,
klaviatura je
v režimu
Single
,
což znamená, že
celá
klaviatura bude hrát
jedním
zvukem.
Po zapnutístroje GW-8 vstoupí do tohoto režimu
.
Použití nastavení Piano
Bez ohledu na
aktuálně zvolený
režim
klaviatury
můžete
následující
operací
vyvolat nastave
“Piano
setting”.
Toto nastavení
nejlépe vyhovuje hraní na piano na
GW-8;
celá klaviatura
hraje zvukem
piana
.
1.
Stiskněte
[SPLIT]
a
[DUAL]
současně.
V režimu Split je pro každý zvuk automaticky nastaveno
nejvhodn
ě
jší ur
č
ení oktáv.
Posun bodu rozdělení
1.
Stiskn
ě
te a podržte
[
SPLIT
]
(cca 2 sekundy
).
Objeví se obrazovka nastavení dělícího bodu (
Split
Point)
.
2.
Kole
č
kem zm
ěň
te d
ě
lící bod.
3.
Kon
č
íte-li systémová nastavení, stiskn
ě
te [EXIT].
Dělící bod můžete také změnit
podržením
[SPLIT]
a stiskem
požadované
klávesy.
Použití režimu Dual ([DUAL])
“Dual”
je režim, ve kterém
jsou ve vrstvách dva zvuky
,
takže
zní současně
.
V režimu
Dual
jeden zvuk
nazýváme
“Horzvuk
a
druhý
“Dolní zvuk”.
1.
Stiskem [
DUAL
] se tla
č
ítko rozsvítí.
Zvuk, zvolený v režimu
Single
bude zvukem Horsekce
.
2.
Chcete-li ukon
č
it režim
Dual
stiskn
ě
te [
DUAL
] znovu
a indikátor zhasne.
19
Funkce režimu Keyboard
běr zvuku
([TONE])
GW-8 obsahuje 1000 různých zvuků. Tyto zvuky můžete
použít ve třech režimech klaviatury (
Single,
Split, Dual).
V režimu
Split
nebo
Dual
se
můžete
kurzorovými tlačítky
posunout na číslo zvuku pro
Horní nebo Dolní zvuk
a
vybrat
různé zvuky pro každý z nich
.
Použití kolečka VALUE
1.
Stiskněte [
TONE
], tlačítko svítí.
Popř. můžete
využít kurzorová tlačítka
na
Hlavní
obrazovce
k posunu kurzoru na číslo zvuku.
2.
Kolečkem najděte požadovaný zvuk.
Nebo stiskem jednoho z tlačítek
TONE
SELECT
([PIANO]–[SPECIAL])
vyberte zvuk dle kategorie.
Funkce
Favorite
umňuje zaregistrovat
často používané
zvuky
nebo
Performance
tlačítky
TONE
SELECT
(
[0]–[9]
),
takže
je lze
snadno vyvolat.
Na každém z deti
tlačítek je za
registrováno
deset
zvuků nebo
Performancí.
Pokud zapnete
FAVORITE
[BANK]
, t
ě
chto
deset tlačítek
TONE
SELECT
využijete k výběru
banky, což umožňuje
přepínat deset
bank.
Tím lze
registrovat
celkově sto
oblíbených
zvuků nebo
Performan
(deset
bank
po desíti
).
Podrobnosti o
Performancích
viz str. 38.
Registrace oblíbeného zvuku/Performance
Pokud je kurzor na obrazovce na
čísle zvuku
,
můžete také
vybrat zvuk zapnutím
[NUMERIC]
a tlačítky
TONE
SELECT
zadat číslo zvuku,
a
to potvrdit stiskem [ENTER].
Výběr zvuku ze seznamu
1.
Popř. můžete
využít kurzorová tlačítka
na
Hlavní
obrazovce
k posunu kurzoru na číslo zvuku.
2.
Stiskněte [ENTER].
3.
Stiskem
[ ] [ ] nebo kolečkem vyberte zvuk
.
Nebo stiskem jednoho z tlačítek
TONE
SELECT
([PIANO]–[SPECIAL])
vyberte zvuk dle kategorie.
4.
Stiskem
[ENTER]
potvrdíte zvuk
.
Pokud stisknete
[EXIT]
a nestisknete
[ENTER],
seznam se
zavře, aniž by se změnil
aktuálně zvolený zvuk
.
Po výběru
zvuku
a
Performance
podržte
FAVORITE
[ON/OFF]
a
stiskněte jedno z tlačítek
[0]–[9], kam chcete za
registrovat
zvuk nebo Performanci.
Výběr oblíbeného zvuku/Performance
Stiskem
FAVORITE
[ON/OFF]
se tlačítko rozsvítí,
pak stiskněte
jedno z tlačítek
[0]–[9], kam chcete za
registrovat
požadova
zvuk nebo
Performanci.
Ověření a změna registrační banky
Jestliže stiskem rozsvítíte
FAVORITE
[BANK]
, roz
svítí se ta
jedno z tlačítek
[0]–[9],
odpovídají
aktuálně zvolené
bance
.
Chcete-li změnit
banku,
stiskněte
požadovanou banku
(
[0]
[9
]),
pokud svítí
FAVORITE
[BANK]
.
Pomocí
[ ]
[ ]
procházíte kategorie po jedné.
Můžete
editovat
aktuálně zvolený zvuk
a
uložit jej jako
Performanci.
Podrobnosti viz “Editace zvuku” na str. (40).
20
Registrace
často
používaných
zvuků či
Performancí
(
tlačítka
FAVORITE
)
Parametr
Vysvětlení
Hodnota
Preset
Equal
Temperované ladě:
Toto
ladě
dě
oktávu na
12
rovných dílů
a
je nejrozšířenější metodou
ladění,
využívanou v
pad
hudbě.
Stiskněte
[ENTER]
Preset
Arabic
Arabské lad
ě
:
U tohoto ladě
jsou
E
a H
o čtvrttón
nižší
a
C#,
F#
a
G#
jsou o
čtvrttón
vyšší, ve
srovnání
s
temperovaným
laděm.
Intervaly mezi G a H, C
a E, F a G#, B a C# a Eb a F#
jsou p
ř
irozené tercie – tedy
n
ě
kde mezi malou a velkou
tercií. Na
GW-8
lze arabské
lad
ě
ní použít ve t
ř
ech stupnicích,
G, C a F.
Stiskněte
[ENTER]
Lower
Sw
Laděpro
Dolní
Part
OFF,
ON
Upper
Sw
Laděpro Hor
Part
OFF,
ON
Style
Sw
Laděpro Part stylů
OFF,
ON
C
Ladě
C
-64–+63
C#
Ladě
C#
-64–+63
D
Ladě
D
-64–+63
Eb
Ladě
Eb
-64–+63
E
Ladě
E
-64–+63
F
Ladě
F
-64–+63
F#
Ladě
F#
-64–+63
G
Ladě
G
-64–+63
G#
Ladě
G#
-64–+63
A
Ladě
A
-64–+63
Bb
Ladě
B
-64–+63
B
Ladě
H
-64–+63
Funkce režimu Keyboard
Prohlížení a editace oblíbených
Pokud stisknete
FAVORITE
[ON/OFF] a
[ENTER]
současně,
obje
se seznam
Favorite
aktuálně zvole
bank
y.
Tlačítko
Operace
VALUE
dial
Volí
č
íslo oblíbené položky pro editaci.
[ ] [ ]
Volí
č
íslo oblíbené položky pro editaci.
[ ] [ ]
Změní zobrazenou banku
v seznamu
.
[PIANO]
Vymaže zvuk nebo
Performanci
zvoleného
č
ísla
Favorite
ze seznamu.
[KBD/ORGAN]
Přidá
aktuálně zvole
zvuk nebo
Performanci
d
o
vybraného čísla
Favorite.
[EXIT]
Zavře výpis seznamu.
Přepínání do arabského
nebo jiného ladě
([KEY SCALE])
Jako alternativu lad
ě
ní b
ě
žn
ě
používaného v západní muzice,
m
ů
žete nastavit výšku každé noty podle lad
ě
ní používaných
v jiných kulturách
č
i historických obdobích (nap
ř
. Orientální
lad
ě
ní nebo Barokní lad
ě
ní).
Výšku každé noty m
ů
žete nastavit v oktávách (C, C#, D,
Eb, E, F, F#, G, Ab, A, B, H).
1.
Stiskn
ě
te [
KEY
SCALE
], tla
č
ítko svítí.
Otevře se okno
Key
Scale
.
2.
Kurzorovými klávesami vyberte
položku, kterou chcete
změnit a kolečkem
změňte hodnotu.
Výšku můžete také nastavit, kdpodržíte [KEY SCALE]
a
stisknete klávesu, jejíž notu
chcete upravit.
Výška se sníží
o
1/4
tónu.
Chcete-li vrátit tónu jeho původní výšku, podržte [
KEY
SCALE
]
a stiskněte stejnou klávesu.
3.
Po ukončení nastavení
stiskněte
[KEY
SCALE]
znovu
a okno
se zavře
.
21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Roland GW-8 Používateľská príručka

Kategória
Hudobné nástroje
Typ
Používateľská príručka