Roland JUPITER-80 Používateľská príručka

Kategória
Hudobné nástroje
Typ
Používateľská príručka
ivatelský manuál
VAROVÁNÍ: Sníţení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŢÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH
VAROVÁNÍ Při pouţívání elektrických přístrojů dodrţujte následující upozornění, včetně
následujících:
1. Přečtěte si instrukce.
2. Řiďte se těmito instrukcemi.
3. Dbejte všech varování.
4. Sledujte veškeré instrukce.
5. Nepouţívejte přístroj blízko vody.
6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
7. Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory. Instalujte
přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
8. Nestavějte jej poblíţ zdrojů tepla jako topení, teploměrů,
kamen a podobných objektů (včetně zesilovačů), jeţ
produkují teplo.
9. Dodrţujte bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor í neţ druhý. Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná strčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
10. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11. Pouţívejte pouze doplňky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12. Nepouţívejte vozík, podstavec, nebo stolek,
kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo
jsou dodány s produktem. Pokud pouţijete
vozík, dbejte na to, aby nedošlo k evrhnutí.
13. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo kdyţ
nebude delší dobu pouţíván.
14. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Servisní zásah je vyţadován, je-li přístroj poškozen
libovolným způsobem, včetně napájecí šňůry či zástrčky,
kdyţ pronikne dovnitř kapalina nebo zapadnou objekty,
přístroj byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, kd
nefunguje normálně nebo kdyţ upadne.
Uţivatelský manuál
Jak získáte PDF Uţivatelského manuálu
PDF soubor Uţivatelského manuálu a doplňkový materiál pro tento produkt získáte na webových
stránch Roland.
• JUPITER-80 Uţivatelský manuál (tento dokument)
• Výpis parametrů*
• MIDI Implementace*
* K produktu jsou přibaleny překlady; originály si musíte stáhnout.
Viz následující URL, zvolte ―owner’s manuals‖ a vyhledejte model pod jménem ―JUPITER-80‖.
http://www.roland.com/support/en/
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: ―DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY‖ (Uţivatelský
manuál str. 2), ―BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE‖ (Uţivatelský manuál str. 4) a ―DŮLEŢITÉ POZNÁMKY‖
(Uţivatelský manuál str. 5). Tyto kapitoly obsahují důleţité informace ohledně správného a bezpečného pouţívání
přístroje. Pokud si chcete být jisti, ţe máte přehled o správném pouţití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste
si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Ţádné části této příručky nesmějít reprodukovány v jakékoliv podobě bez
písemného svolení ROLAND CORPORATION.
Roland, COSM a SuperNATURAL jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo chráněnými značkami
Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Zapojte hlav přívod tohoto modelu
do zásuvky s uzemňovacím kolíkem.
Nerozdělávejte přístroj a nijak
nezasahujte do vnitřního
uspořádání a nastavení přístroje.
Nepokoušejte se opravit přístroj
nebo vyměnit části uvnitř (jimkou
je, pokud tento manuál obsahuje
přesnývod a instrukce k takové
akci). Servisní akce ponechejte na
obchodníkovi, nejbliţším Servisním
středisku Roland nebo
autorizovaném Roland distributorovi,
podle seznamu v ―Informacích‖.
• Přístroj zapojte do elektrické sí
pouze typu, který je vyznačen na dolní
stěně přístroje.
Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel.
Tuto šňůru nesmíte vyuţívat pro ţádný
ji účel.
Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte
na něj těţké předměty, apod. Můţete ji
tak zničit, rozlámat na více částí
a způsobit tak zkrat. Poškozená šňůra
můţe způsobit poţár a zranění!
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko, nejbliţší
Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na
stránce „Informace―, pokud se
vyskytne následující situace:
• Napájecí šňůra či zástrčka jsou
poškozeny; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliţe zapadl nějaký předmět či
byla nalita tekutina do přístroje,
nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
Nikdy neponechávejte ani
nepouţívejte přístroj v místech:
Tento přístroj, buď sám nebo ve
spojení se zesilovačem a sluchátky
nebo reproboxy, můţe produkovat
zvuk tak hlasitý, ţe můţe způsobit
váţné poškození sluchu nebo
dokonce ohluchnutí.
• vysoké teploty (např.: přímé sluneční
světlo v zavřeném autě, místo poblíţ
topení nebo na přístrojích
produkujících teplo)
• pára (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy);
• výpary či kouř; nebo
• solné pary; nebo
• vlhkost; nebo
• kde prší
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Doporučujeme nástroj pouţívat pouze
na stojanu, doporučeném Rolandem.
Pokud pouţijete stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě umístěn,
takţe je vodorovný a stabilní. Jestliţe
nepouţijete stojan, zajistěte, aby byl
nástroj umístěn vodorovně, aby
pracoval spolehlivě a bez kymácení.
Nepracujte proto s přístrojem na
vysoké úrovni hlasitosti (nebo na úrovni
hlasitosti, která je nepříjemná) příliš
dlouho. Pokud skutečně dojde ke
zvonění vích nebo ztrátě sluchu,
okamţitě přestaňte pouţívat přístroj a
vyhledejte odbornou pomoc lékaře.
Nikdy se nesmí dovnitř dostat cizí
předměty (zápalné předměty, mince,
dráty) či tekutiny (voda, dţus). Mohlo
by dojít ke zkratu, či jimu poškození.
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce,
kterou sdílí věí počet dalších
elektricch zařízení. Obzvláště buďte
opatrní při pouţívání prodluţovacích
šňůr – celkovýíkon všech zařízení
připojených k prodluţovací šňůře nesmí
nikdy přesáhnout výkonovou
zatíţitelnost zásuvky dané prodluţovací
šňůry (příkon/proud). Přetíţení můţe
způsobit přílišné zatíţení kabelu, hoření
izolace a případné roztavení.
Všechny opravy by měl provádět pouze
váš dodavatel, nejbliţší servis firmy
Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace―.
4
Pokud jsou blízkosti děti, dospělý by měl vţdy
dohlédnout, ţe je přístroj z jejich dosahu dokud
dítě není schopné pochopit a dodrţet všechna
pravidla pro bezpečné pouţití přístroje.
V domácnostech s malými dětmi
dbejte na to, aby si s přístrojem
nehrály bez dozoru.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
DŮLEŢITÉ POKYNY
Nepřehrávejte CD-ROM na běţných
audio CD přehrávačích. Zvuk, který
vzniká, můţe způsobit trvalé poškození
sluchu. Výsledný zvuk můţe způsobit
poškození sluchu nebo ohluchnutí.
Přístroj by neměl být umístěn na mís
nebo v poloze, která by zabraňovala
jeho chlazení.
JUPITER-80 stavějte pouze na stojan
Roland KS-J8, KS-G8 a KS-18Z.
Pouţití jiných stojanů můţe být
nestabilní a způsobit zranění.
Nikdy nestoupejte na přístroj, ani na
něj nepokládejte těţké předměty.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte
k/od síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vţdy zastrkujte/ vytahujte
pouze zástrčku napájecího adaptéru.
Doporučujeme adaptér pravidelně
odpojit a vyčistit suchým hadříkem,
odstranit tak veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí. Rovněţ,
pokud bude přístroj delší dobu nevyuţit,
odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach můţe způsobit
zkrat a vést tak k poţáru.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte
jeho napájecí kabel od síťové zásuvky
(str. 20).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
Chcete-li zabránit náhodnému polknutí
komponent, uvedených níţe, ukládejte
je mimo dosah malých dětí.
• Odnímatelné součásti
• Šroub krytu USB paměti (str. 78)
Také můţe pkodit reproboxy nebo
jiné komponenty. Snaţte se mít kabely
a šňůry nezamotané a také z dosahu
dětí.
DŮLEŢITÉ POKYNY
Napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou vyuţívají přístroje,
ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu pouţití
elektricch zařízení se můţe vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo
šum. Není-li moţné pouţít jiný zdroj proudu,
vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li
moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte
alespoň filtr pro odrušení.
• Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte,
zda jsou všechny vypnuty. Zabrání to
případnému poškození reproboxů nebo jiných
přístrojů.
• Ačkoliv LED a LCD jsou vypnuté, neznamená to,
ţe přístroj je zcela odpojen od proudu.
Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve
vypněte vypínač, potom vytáhněte kabel ze
zásuvky. Z toho důvodu by měla být zásuvka, do
které je přístroj zapojen, snadno dostupná.
Umístění
• Pouţívání tohoto přístroje poblíţ výkonových
zesilovačů (nebo jiných přístrojů, které mají
silné transformátory) můţe způsobit hučení.
Odstranění tohoto problému můţe pomoci
změna polohy a nasměrování tohoto přístroje
nebo posunutí do dostatečné vzdálenosti od
zdroje rušení.
• Přístroj můţe rušit rozhlasové či televiz
vysílání. Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto
přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) můţe vzniknout jem
šum. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti
přístroje, nebo je vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu
záření, neumísťujte ho poblíţ zařízení, které
generují teplo, nenechávejte ho uvnitř
zavřeného vozidla a vyvarujte se vystavení
přístroje extrémním teplotám. Nadměr
horko můţe přístroj poškodit, zdeformovat
nebo zbavit barvy.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí
s velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí,
mohou se objevit kapičky (kondenzace) uvnitř
přístroje. Pouţití přístroje za těchto podmínek
můţe způsobit poškození. Tím pádem, pokud
se kapky vytvoří, ponechte přístroj stát několik
hodin, dokud se veškerá sraţená vlhkost
neodpaří.
• Nepokládejte na přístroj ţádnéedměty.
Můţe to způsobit poškození, jako zůstatkový
stisk kláves, produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové noţky mohou změnit
barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby
přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.
• Nepokládejte nádoby s vodou (např. vázy) na
přístroj. Rovněţ předejděte pouţití sprejů,
parfémů, alkohol, laků, apod. Občas přetřete
přístroj měkkým hadříkem a odstraňte kaţdou
kapku.
Údrţba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým, či
jemně zvlhčeným hadříkem. Pro odstranění
zašlých nečistot pouţijte hadřík napuštěný
jemm nebrusným prostředkem. Poté přístroj
celý opět otřete suchým, jemným kusem látky.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla ţádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důleţitá data by měla být vţdy
zálohována do USB paměti, nebo na papír (je-li to
moţné). Během oprav je nutné předejít ztrátě dat.
V určitých případech (jako kdyţ nefunguje okruh,
udrţující paměť pod napětím), musíme upozornit,
ţe data nemusít moţné zachránit.
5
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
I kdyţ dodrţujete rady v manuálu,
určité zacházení můţe způsobit pád
ze stojanu, nebo převrhnutí stojanu.
Vţdy proto dbejte na bezpečnost,
kdykoliv pracujete s nástrojem.
DŮLEŢITÉ POKYNY
Další upozornění
• Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem
či zacházením s přístrojem můţe dojít
k nenávratné ztrátě obsahu paměti. Abyste se
uchránili nebezpečí ztráty důleţitých dat,
doporučujeme provádět pravidelně záloţní
kopie celé vaší paměti do USB paměti.
• Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data v paměti
nebo v USB paměti nebude moţné obnovit,
jakmile byla ztracena. Společnost Roland
Corporation za takovou ztrátu dat neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahomi
potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakoţ
i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení můţe způsobit špatnou funkci
přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tímto
způsobem předejdete zkratům nebo zničení
vnitřních komponent kabelu.
• Během normálního provozu bude přístroj
vydávat slabé tepelné záření.
• Abyste se vyhnuli rušení ostatních ve vašem
okolí, udrţujte hlasitost na rozumné úrovni. Při
pouţití sluchátek se nebudete muset ohlíţet na
okolí (obzvláště v noci).
• Kdyţ potřebujete přístroj přemístit nebo
přestěhovat, vloţte ho do krabice (včetně těsní
vycpávky), ve které jste přístroj obdrţeli nebo
zakoupili, pokud je to moţné. Jinak pouţijte
podobné prostředky k zabalení přístroje.
• Pouţijte pouze určený expression pedál (EV-5;
není přibalen). Připojením jiných expression
pedálů riskujete poškození nebo špatné
fungování přístroje.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepouţívejte tyto kabely.
Pouţití těchto kabelů sníţí hlasitost zvuku tak,
ţe téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace
o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
• Aktiv rozsah kontroleru D Beam bude sil
omezen v případě přímého, silného slunečního
záření. Počítejte s tím při pouţití ovladače D
BEAM venku.
• Citlivost D Beam kontroleru se mění podle
světelných podmínek v blízkém okolí přístroje.
Pokud nepracuje, jak očekáváte, nastavte jeho
citlivost dle jasu okolí ve vaší blízkosti (str. 84).
Pouţití externí paměti
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř
aţ si pevně zasedne.
• USB paměti jsou konstruovány pomocí velmi
přesných komponent; nakládejte s nimi
pečlivě, dle následujících bodů.
• Abyste předešli zničení karty statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické
elektřiny z povrchu svého těla dříve n
s začnete pracovat.
• Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
• Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte je
silm nárazům,vibracím.
• Nenechejte na ně působit přímé sluneční
světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na
podobných místech.
• Karta nesmí zvlhnout.
• Nerozebírejte ani neupravujte nitro karty.
Manipulace s CD/DVD
• Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený
nebo špina disk nemusí mechanika správ
přečíst. Udrţujte disky čisté pomocí běţného
CD čističe.
Copyright
• Nahrávání, dupliková, distribuce, prodej,
pronajímání, přehrává nebo vylání
chráněného materiálu (hudebních děl,
vizuálních děl, pořadů, ţivých přenosů, atd.), jeţ
náleţí částečně či vcelku třetí straně, bez jejího
svolení, je zakázáno podle práva.
• Nepouţívejte zařízení v rozporu s autorskými
právy třetí strany. Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení autorsch
práv třetí strany, vzniklé vaším pouţitím tohoto
zařízení.
• Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation
a/nebo Atelier Vision Corporation.
• Zakoupením tohoto produktu můţete zmíněná
data pouţívat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních, hudebních děl.
• Nový majitel produktu však NES extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené
podobě, pro účely distribuce nahraných médií
s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
Licence/ochranné známky
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu, zaměřenému
na architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL). Roland
má právo na tuto technologii se svolením TPL
Group.
• MPEG Layer-3 audio kódovací technologie je
licencovaná u společností Fraunhofer IIS
Corporation a THOMSON Multimedia
Corporation.
• MatrixQuest™ 2010 TEPCO UQUEST, LTD.
Veškerá práva jsou vyhrazena.
• Jména společností a produktů, zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními nebo
registrovanými obchodními známkami svých
majitelů.
• Nikdy se nedotýkejte vocích ploch USB
disku. Dbejte o stálou čistotu konektorů.
• "JUPITER" je obchodní značkou a licenci
vlastní společnost K.H.S. MUSICAL
INSTRUMENT CO. LTD. v USA ve Spojených
státech a dalších zemích.
• Cakewalk je registrovanou obchodní známkou
Cakewalk, Inc. ve Spojených Státech.
• SONAR LE je ochrannou známkou společnosti Cakewalk, Inc.
6
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE ................................................... 4
DŮLEŢITÉ POZNÁMKY ..................................................................... 5
Úvod 9
Hlavní vlastnosti................................................................................ 10
Bliţší seznámení s JUPITER-80 ...................................................... 12
Jak je zvukový generátor strukturovaný .................................... 12
Zvuky ................................................................................. 13
Live sady ........................................................................... 14
Party .................................................................................. 14
Registrace ......................................................................... 15
Paměť ........................................................................................ 16
Dočasná paměť (Temporary Area) .................................. 16
Přepisovatelná paměť....................................................... 16
Nepřepisovatelná paměť .................................................. 16
USB flash disk ................................................................... 16
Přehrávač/rekordér songů v USB paměti.................................. 17
Zvukové soubory, které lze přehrávat .............................. 17
Zvukové soubory, které lze ukládat.................................. 17
Popis panelů ..................................................................................... 18
Horní panel ................................................................................ 18
Zapojení na zadním panelu ....................................................... 20
Umístění JUPITER-80 na stojan ...................................................... 22
Zapnutí přístroje................................................................................ 23
Zapnutí přístroje ......................................................................... 23
Základní operace ............................................................................. 24
Pohyb kurzoru ............................................................................ 24
Editace hodnoty ......................................................................... 25
Základní operace na dotykovém panelu ................................... 27
Operace s tlačítkem [SHIFT] ..................................................... 28
Operace s tlačítkem [MENU] ..................................................... 29
Pojmenování .............................................................................. 29
Procházení obrazovek ...................................................................... 30
Obrazovka Registration ............................................................. 30
Obrazovka Registration Part ..................................................... 31
Obrazovka Live Set .................................................................... 32
Obrazovka Live Set Effects Routing.......................................... 33
Obrazovka Synth Tone Edit (OSC/FILTER/AMP) .................... 33
Obrazovka Tone Blender .......................................................... 34
Obrazovka Key Range View ...................................................... 34
Obrazovka MENU ...................................................................... 34
Obrazovka Song ....................................................................... 34
Obrazovka Visual Control ......................................................... 34
Hraní zvuky 35
Zvuky pro kaţdý part (Selecting Live Sets / Tones) ...................... 36
Vyuţití tlačítek zvuku partu jako přepínačů Live sad nebo
zvuku Solo partu ....................................................................... 36
Rychlé přepínání zvukových variací (Alternate).............. 37
Za/vypínání partu a nastavení hlasitosti .................................. 37
Zvuky bicích a zvukové efekty (Percussion) ................................... 38
Hraní perkusními zvuky a hlasové fráze (Manual Percussion)38
Hraní bicími zvuky a na celé klaviatuře (Drums/SFX) ............. 38
Přepínání zvuků, hraných na ručních perkusích nebo
bicími/SFX ........................................................................ 38
Rozdělená klaviatura ....................................................................... 39
Zapnutí rozdělení ...................................................................... 39
Jak souvisí rozdělení a party .......................................... 40
Nastavení dělícího bodu ........................................................... 40
Přepínání registrací.......................................................................... 41
Přepínání Bank ........................................................................ 41
Přepínání Registračních sad .................................................... 42
Postupné přepínání registra .................................................. 42
Pouţití arpeggiatoru ......................................................................... 43
Zapnutí arpeggiatoru ................................................................ 43
Nastavení tempa arpeggiatoru ........................................ 43
Podrţení arpeggia (HOLD) ............................................. 43
Editace arpeggiatoru ................................................................ 44
Parametry arpeggia ......................................................... 44
Vytvoření stylu arpeggia z MIDI souboru (Import).......... 45
Hraní s přidanou harmonií ............................................................... 46
Změna typu Harmony Intelligence ........................................... 46
Ovládání během hry......................................................................... 47
Změna výšky nebo hlasitosti pohybem rukou (D BEAM) ........ 47
Změna výšky zvuku a vibráta (joystick Pitch
Bend/Modulation)...................................................................... 47
Úprava zvuku tlačítky a knoby ([S1] [S2] tlačítka / [E1]–[E4]
knoby) ....................................................................................... 47
Pouţití pedálů ........................................................................... 48
Prodlouţení tónu (Hold pedal) ........................................ 48
Přidání razu vaší hře (Control Pedal) .......................... 48
Ovládání efektů Rotary a Reverb ................................................. 49
Ovládání efektu Rotary ............................................................. 49
Obrazovka Reverbu ................................................................... 49
Změna nastavení klaviatury .......................................................... 50
Změna výšky po oktávách ......................................................... 50
Transpozice ................................................................................ 50
7
Obsah
Editace zvuků 51
Editace registrace ......................................................................... 52
Základní operace editace registrace ...................................... 52
Ukládání registrace ................................................................ 53
Zrušení uloţení registrace ............................................. 53
Inicializace registrace ............................................................ 55
Úpravy Live sady ........................................................................... 56
Základní editace Live sad ....................................................... 56
Změna zvuku Live sady .......................................................... 57
Za/vypnutí vrstev a nastavení hlasitosti ................................. 58
Přepínání MFX (Multi-efektů) ................................................. 58
Za/vypnutí MFX.............................................................. 59
Nastavení úrovní Effect Send a Effect Output ...................... 59
Editace MFX .................................................................. 59
Editace zvuku, přiřazeného vrstvě ......................................... 60
Současné nastavení více parametrů Live sady (Tone
Blender) ................................................................................... 61
Běţné způsoby pouţití Tone Blenderu ......................... 62
Ukládání Live sady ................................................................. 62
Zrušení ukládání Live sady ........................................... 63
Inicializace Live sady .............................................................. 64
Kopírování vrstvy .................................................................... 65
Editace zvuku syntezátoru ............................................................ 66
Hlasitost a za/vypnutí kaţdého partialu ................................. 67
Uloţení zvuku syntezátoru .................................................... 68
Zrušení uloţení zvuku ................................................... 68
Inicializace zvuku/partialu SuperNATURAL syntezátoru ...... 69
Kopírování partu ..................................................................... 69
Další důležité funkce 71
Přehrávač/rekordér songů v USB paměti ...................................... 72
Základní operace na obrazovce Song ................................... 72
Přehrávání ............................................................................... 72
Odstranění zvuku ve středním pásmu (Center Cancel)73
Změna rychlosti přehrávání a šky ............................. 73
Nastavení vyváţení rozsahů frekvencí (Equalizer) ...... 73
Zadání časové smyčky pro konkrétní oblast ................ 74
Souvislé přehrávání audio souborů (Chain Play) ......... 74
Vytvoření sloţky ............................................................. 75
Vymazání audio souboru nebo sloţky .......................... 75
Přejmenování audio souboru nebo sloţky .................... 75
Přesun audio souboru nebo sloţky ............................... 76
Základní operace na obrazovce Audio Rec Standby ............ 77
Nahrávání ................................................................................ 77
Tok audio signálu..................................................................... 78
Pouţití ochranného krytu USB paměti .................................... 78
Nastavení a uţitečné funkce.......................................................... 79
Zálohování veškerého nastavení do USB paměti .................. 79
Obnovení zálohovaného nastavení z USB paměti ....... 80
Zálohování dat USB paměti do počítače ................................ 80
Obnovení veškerého nastavení z počítače do
USB paměti ..................................................................... 80
Inicializace USB Flash paměti (Format) ................................. 81
Registrační tlačítka .................................................................. 81
Výměna Registračních sad ..................................................... 82
Kalibrace dotykového panelu .................................................. 82
Aktivace nastavení externího partu ................................ 91
Nastavení vysílacího kanálu ........................................... 92
Zadání zvuku pro kaţdý kanál ........................................ 92
Podrobné nastavení externích partů ............................. 92
Hraní na JUPITER-80 z externího MIDI zařízení .................... 93
Nastavení přijímajícího kanálu ........................................ 93
Nastavení přepínače Program Change Receive............ 93
Synchronizace k externímu MIDI zařízení ............................... 94
Ovládání vizualizací ........................................................................ 95
Co je to Visual Control? ............................................................ 95
Za/vypnutí Visual Control ......................................................... 95
Nastavení Visual Control ......................................................... 96
Appendix 97
Výpis chybových zpráv ................................................................... 98
Problémy a potíţe ........................................................................... 99
Specifikace 101
Tabulka MIDI implementace .......................................................... 102
Index 103
8
Úvod
Hlavní vlastnosti
JUPITER-80 je vlajkovou lodí mezi syntezátory Roland, který nabízí hutné, SuperNATURAL zvuky a vynikající výkon. Zahrnuje řadu
špičkových zvuků SuperNATURAL, generovaných Behavior Modeling Technologií, která nabízí bezprecedentně přirozené a bohaté
výrazové moţnosti.
Co znamená zvuky SuperNATURAL?
Díky pokročilé Behavior Modeling Technologii, je vynikající zvuk SuperNATURAL Roland
nastaven tak, ţe dosahuje nevídané úrovně reality a výrazu, jen obţně realizovatelné u
starších zvukových generátorů.
Behavior Modeling Technologie
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického chování nástroje,
odpovídající způsobu hry hráče, c vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku z reálného světa.
SuperNATURAL tak přináší svět nových zvuků, jeţ jinak nelze získat
Připraveny jsou jedinečné a výkonné zvuky SuperNATURAL
Akustické zvuky SuperNATURAL
JUPITER-80 nabízí akustické zvuky SuperNATURAL, které nereprodukují pouze zvuk
akustickýchstrojů, ale také jejich výrazové prosedky.
Speciální zvukový generátor, vhodný pro kaţdý zvuk automaticky analyzuje rozdíly ve
frázích, akordech a melodiích, jak je hudebník hraje.
Generátor SuperNATURAL Acoustic Tones představuje zcela novou technologii
generování zvuku, která nejen reprodukuje zvuky akustických nástrojů, ale vyuţívá také
Behavior Modeling Technologii k modelování zsobu, jakým nástroj jedinečně reaguje na
výrazové projevy hráče.
Na rozdíl od starších metod zkoumání realistického chování vzorku zvuku, zde spočívá
hlavní pokrok v tom, jak se modelují podrobnosti reagování zvuku konkrétního nástroje na
způsob hry hráče.
Zatímco předchozí zvukové generátory fyzikálního modelingu modelovaly jen strukturu
nástroje (např. tvar jeho rezonátoru, délku trubice a materiál vibrujících částí), Behavior
Modeling Technologie navíc modeluje odezvu a pohyby konkrétního nástroje, jako reakce
na herní techniku, např. při trilku, portamentu, vibrátu a změně dynamiky.
Tím dalece překračuje hranice pouhé reprodukce zvuku – reálně tak umoţňuje pohyb a
výraz nástroje vyjádřit algoritmy syntezátoru.
Např. zvuk SuperNATURAL Acoustic ―Violin‖ umoţňuje hraním na klávesy výrazný
sólový houslový zvuk, který je tak realistický, ţe nemůţete uvěřit, ţe je nehraje ţivý
houslista.
Pomocí Pitch bendu, modulačního joysticku a programovatelných tlačítek ([S1], [S2])
běţně reprodukujete bohatě výrazovou hru, která je pro daný akustický nástroj ryze
specifická.
Zvuky syntezátoru SuperNATURAL
JUPITER-80 je vybaven zvuky SuperNATURAL Synth, které realisticky reprodukují vše
od vintage analogových syntezátorů po digitální nástroje.
Specifické chování oscilátorů a filtrů analogových syntezátorů bylo analyzováno tak, aby
byl výsledný zvuk co nejvěrnější.
Kaţdý zvuk Synth nabízí tři sady parametrů OSC, FILTER, AMP a LFO, coţ umoţňuje
vynikající a hutnou syntézu jiţ u jediného zvuku. Oscilátory nabízejí nejenom analogové
vzorky, zaloţené na vintage syntezátorech, ale také výběr PCM vzorků, zahrnujících zvuky
konkrétních digitálních syntezátorů. Celoobrazovková grafika umoţňují intuitivně tvořit typ
zvuku libovolného syntezátoru, od analogových po digitální.
―Výraz‖ ―Operace‖
Crescendo
Glissando technika
Vibráto
10
Hlavní vlastnosti
Hutné Live sady se SuperNATURAL x 4
JUPITER-80 umí pracovat aţ se čtyřmi zvuky SuperNATURAL ve vrstch, jako s ―Live
sadou‖, coţ umoţňuje vytvářet nádher a výrazově bohaté zvuky.
Kromě toho můţete přiřadit Live sady partům Upper a Lower, dělit klaviaturu a vrstvy,
takţe jednoduše zkonstruujete hutně znějící stacky, obtíţně rozeznatelné od
originálního syntezátoru.
Čtyřpartové registrace nabízí mimořádný
potenciál pro vaši hru
Kromě partů Upper a Lower, jeţ jsou jádrem vaší hry, JUPITER-80 nabízí ještě
Solo part, který můţe hrát melodii nebo sólo horními tóny a Percussion part, který
vašemu představení dodá šťávu.
To vše dohromady snadno vyvoláte stiskem registračního tlačítka.
Hutný zvuk se širokou paletou efektů
Live sada, která zahrnuje čtyři multi-efektové (MFX) procesory paralelně, v kaţdém je k
dispozici 76 typů efektů, v rozsahu od standardních zvuků po takové, které zvuk posunou
zcela jinam. Krom toho, nabízí Live sada také procesor Reverb.
Současným pouţitím partů Upper a Lower, můţete tvořit hutné zvuky, které zahrnují
osm efektů a dva reverby najednou.
Party Solo a Percussion mají také vlastní, nezávislý kompresor, EQ a delay, a party Solo i
Percussion mají rovněţ vlastní reverb.
Tone Blender
Live sady jsou vybaveny novou funkcí Tone Blender, která umoţňuje ovládat současně více
parametrů, např. level, pan, cutoff a MFX send, u kaţdého ze čtyř zvuků.
Knobem nebo D Beam tak současně ovládáte více parametrů u čtyř zvuků Live sady, takţe
snadno vygenerujete neskutečné zvukové transformace, které u předchozích syntezátorů
prostě vůbec nebyly moţné (str. 61).
Kontrolery, optimalizované pro ţivé hraní
Barevně kódované šablony na panelu a celobarevná TFT dotyková obrazovka (citlivá na
sílu tlaku) zaručuje, ţe stav zvuku je okamţitě pochopitelný.
Speciální tlačítka slouţí pro okamţitý přístup k potřebným funkcím, coţ zaručuje intuitivní
operace při ţivém hraní. Navíc JUPITER-80 nabízí čtyři slidery s LEDkovými stupnicemi, jeţ
umoţňují přímo nastavit hlasitost partu kdykoliv, modulační joystick pro raznou dynamiku,
tlačítka [S1] a [S2] pro přepínání techniky při hraní a D Beam kontroler pro další mnosti
vše se soustředí na vyuţití při hraní.
Masivní tělo a 76-klávesová vyváţená klaviatura
Klaviatura je při hraní nejdůleţitější faktor a JUPITER-80 je vybaven 76-klávesovou
klaviaturou se špičkovým feelingem, na kterou je spolehnutí.
Je zabudovaná do masivního hliníkového těla, avšak reaguje na sebemenší nuance vaší
hry.
USB audio přehrávač/rekordér
USB MIDI/AUDIO podpora
Připravený Audio rekordér je sklým způsobem, jak smat fráze a nápady na USB flash
disk do audio souboru (WAV). Samozřej, audio soubory (WAV, AIFF, MP3) lze z USB
flash disku také přehrávat, takţe je vyuţijete jako doprovodné stopy při ţivém hraní.
JUPITER-80 je také vybaven konektorem USB MIDI/AUDIO konektorem pro připojení k
počítači. Dokonce i v produkčním studiu vyuţijete tentýţ známý postup jako při ţivém
hraní.
11
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Jak je zvukový generátor strukturovaný
Zvukový generátor je organizován dle jednotek zvuku, pod názvy ―Registrace‖, ―Live sady a ―Zvuky.
Zvukový generátor JUPITER-80
Co je to zvuk (Tone)?
Ačkoliv je Tone nejmenší jednotkou zvuku, se kterou JUPITER-80 pracuje, pyšní se mimořádně hutnou strukturou, zaloţenou na
zvucích SuperNATURAL. ―SuperNATURAL Acoustic Tones‖ nejenom reprodukují zvuky akustického nástroje, ale také automaticky
analyzují – způsobem, který je pro kaţdý jeden zvuk jiný rozdíly mezi frázemi, akordy i melodiemi, hranými hudebníkem a nabízí
reakce, charakteristic pro tento specifický akustický stroj. Počínaje SuperNATURAL pianem, kaţdý z těchto zvuků přináší nejvyšší
moţnou úroveň výrazu, jaká kdy byla vyvinuta pro zvukové generátory staích produktů Roland.
―SuperNATURAL Synth Tones‖ lze kombinovat jako prvky Live sady, ale také podrobně editovat pro kaţdý zvuk a výsledek pak uloţit.
Vzhledem k tomu, ţe kaţdý Synth Tone obsahuje tři sady oscilátorů, filtr, zesilova LFO, zahrnuje neskutečnou sílu zvuku syntezátoru.
Oscilátor obsahuje nejenom analogové vzorky, ale také PCM vzorky a při editaci můţete vyuţít i grafickou obrazovku, takţe tvorba je
intuitivní, a moţnosti prakticky neomezené.
Co je to Live sada?
U zvukového generátoru JUPITER-80, je nejmenší jednotkou zvuku ―tone‖; který je postaven na základech
SuperNATURAL. Aţ čtyři tyto zvuky můţete vrstvit a získat bohatě výrazné zvuky.
Tuto kombinaci můţete ulit jako ―Live sadu‖, přičemţ můţete pro Upper a Lower part pouţít různé Live sady.
Vrstvem dvou Live sad vytvoříte neskutečně hutný, navršený zvuk, jaký lze jen stěţí moţné vytvořit na běţném PCM syntezátoru.
Základní metodou vytváření zvuku u JUPITER-80 je editace Live sady kombinací takto hutných zvuků.
Co je to registrace?
Kombinaci zvuků, přiřazených partům Upper, Lower, Solo a Percussion, s jednotným nastavením JUPITER-80 samotného, lze uloţit jako
―Registraci‖. Registraci lze vyvolat kdykoliv, takţe snadno přepínáte zvuk dle průběhu songu, který hrajete, nebo přepínat poebné
nastavení při ţivém hraní i studiové nahrávce.
12
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Zvuky
―Toneje nejmenší jednotkou zvuku, se kterou JUPITER-80 umí pracovat.
Jsou čtyři typy zvuků, jak vidíte níţe. Jedse o stavební prvky, jeţ tvoří registrace (str. 15) a Live sady (str. 14).
Typ
Vysvětlení
Jedná se o typ akustických zvuků SuperNATURAL.
Řada z nich vyuţívá realistické zvuky technologie Behavior Modeling.
Na obrazovce Live Set Tone Modify (str. 32, 78) nastavíte různé parametry, které se nejvíce týkají
příslušného zvuku.
Tyto zvuky pak lze přiřadit Live sadě (partům Upper a Lower), Solo nebo Percussion partu.
Jedná se o typ syntezátoroch zvuků SuperNATURAL.
Tyto zvuky umoţňují volně tvořit originální zvuky, jako u analogového syntezátoru (str. 66).
V jednom zvuku tak vyuţijete tři syntezátory, s vlastním oscilátorem (OSC), filtrem (FILTER) a
zesilovačem (AMP).
Oscilátor (OSC) nabízí nejenom vzorky standardního analogového syntezátoru, ale také PCM vzorky.
Uloţit můţete aţ 2048 editovaných zvuků (str. 68).
Tyto zvuky pak lze přiřadit Live sadě (partům Upper a Lower), Solo nebo Percussion partu.
Vyrábí zvuky perkusních nástrojů či zvukových efektů.
Široká paleta perkusních nástrojů a zvukových efektů závisí na klávese (čísle Note), na kterou hrajete.
Tyto zvuky lze přiřadit pouze partu Percussion.
Můţete uloţit aţ 2048 SuperNATURAL Synth zvuků, které jste upravili a můţete je vyvolat, kdykoliv potřebujete.
MEMO
Výsledky editace zvuků SuperNATURAL Acoustic Tone, Manual Percussion a Drums/SFX můţete uloţit jako registraci nebo Live sadu.
Co to znamená zvuk SuperNATURAL?
Díky pokročilé Behavior Modeling Technologii, je vynikající zvuk SuperNATURAL Roland
nastaven tak, ţe dosahuje nevídané úrovně reality a výrazu, jen obtíţně realizovatelné u
starších zvukových generátorů.
Behavior Modeling Technologie
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického chování nástroje,
odpovídající způsobu hry hráče, c vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku z reálného světa.
13
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Live sady
Live sada sestává ze zvuků, přiřazených čtyřem vrstvám,
nastavení čtyř MFX jednotek a nastavení jedné jednotky
Reverb.
Party
JUPITER-80 má čtyři party; Solo, Upper, Lower a Percussion.
Kaţdému partu můţete přadit Tone nebo Live sadu.
Live sadu můţete zvolit pro Upper part a další Live sadu jako
zvuk pro Lower part.
Můţete uloţit aţ 2560 upravených zvuků SuperNATURAL
Synth, které můţete vyvolat, kdykoliv potřebujete.
Na celé klaviatuře však můţete hrát buď všemi party, nebo vyuţít
funkci Split (str. 39), rozdělit ji a kaţdé zóně přiřadit nezávislý
zvuk jiného partu.
Obrazovka Registration udává jméno kaţdého partu.
Provedené úpravy parametrů Live sady jsou relativní, jeţ
zvyšují nebo sniţují hlasitost Tone; neupravují však Tone
samotný.
To znamená, ţe dokonce i kdyţ pouţijete stejný zvuk v jiné
Live sadě, nebude tím druhá Live sada ovlivněna.
Vidíte tak stav rozdělení partů.
Nerozděleno
Rozděleno
Blíţe o rozdělení, viz ―Základní zapojení‖ na str. 39.
14
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Registrace
Registrace sestává z těchto čtyř partů: Solo, Upper, Lower a Percussion.
Díky smu uloţení v registraci jsou nastavení zvuku zvolena pro kaţdý part, stejně jako nastavení pro Solo Part a Percussion
Part. Přepínáním registrací můţete změnit všechna tato nastavení najednou (s výjimkou systémových parametrů).
Jak jsou organizovány registrace
Registrace jsou uspořádány v ―bankách‖ po osmi. Tyto banky jsou pak uspořádány jako ―sady
po čtyřech. Jelikoţ je osm sad, 8 registrací x 4 banky x 8 sad tvoří celkem 256 registrací.
Zvuky a nastavení, uloţená do registrace lze vyvolat stiskem tlačítka (str. 41).
15
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Paměť
Oblast, ve které jsou zvuky a jiná nastavení uloţeny, nazýváme ―paměť‖.
Paměť je rozdělena do tří oblastí: dočasná paměť (temporary area), přepisovatelná paměť a nepřepisovatelná paměť.
Dočasná paměť (Temporary
Area)
Data zvoleného zvuku jsou vyvolána do této oblasti.
Pokud hrajete na klávesy, je vyroben zvuk podle dat,
uloţených v dočasné oblasti paměti.
Během editace zvuku, probí editace v této oblasti.
Nastavení v dočasné oblasti je proto rovněţ dočasné a
vypnutím nebo při zvolení jiného nastavení zmizí.
Pokud chcete zachovat data, která jsou v dočasné oblasti,
musíte je uloţit do přepisovatelné paměti.
MEMO
Při importu SMF (standardní MIDI soubor), do user arpeggio
stylu (str. 45), jsou data importována přepisovatelné paměti;
neprochází dočasnou oblastí.
Přepisovatelná paměť
Sem se ukládají registrace, Live sady, zvuky SuperNATURAL
Synth, user arpeggio styly a systémová nastavení
(parametry).
Nepřepisovatelná paměť
Obsahuje zvuky SuperNATURAL Acoustic Tone, ruč
perkuse, Drums/SFX a presety arpeggio stylu.
Tato data nelze přímo přepsat; můţete je však volně editovat a
poté uloţit jako registraci nebo Live sadu.
USB Flash Disk
Data, uloţená do přepisovatelné paměti lze zálohovat na USB
flash disk (str. 79).
USB flash disk můţe obsahovat jednu sadu záloţních dat.
16
Bliţší seznámení s JUPITER-80
Přehrávač/rekordér songů v USB paměti
Přehrávač/rekordér songů z USB paměti přehrává zvukové soubory (WAV, MP3, AIFF), zkopírované z počítače do USB paměti.
Kopírování do USB paměti
Vloţení paměti
Můţete také nahrávat hru na JUPITER-80 a uloţit ji do USB flash paměti jako WAV soubor.
POZN.
Pouţijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
Zvukové soubory, které lze přehrávat
MP3
Formát
MPEG-1 audio layer 3
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
Rychlost přenosu
32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320 kbps / VBR (Variable Bit Rate)
WAV/AIFF
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Bit
8/16/24-bit
MEMO
Pro jména souborů a sloţek pouţívejte pouze jednobytové alfanumerické znaky.
Zvukové soubory, které lze ukládat
WAV
Vzorkovací frekvence
44,1kHz
Rychlost přenosu
16 bit
Data, uloţená do USB Flash paměti
USB flash disk můţe obsahovat audio soubory, MIDI soubory, které chcete importovat jako user arpeggio styly a zálohovaná data
interní paměti JUPITER-80.
USB Flash Disk
:
Tato sloţka se vytvoří, kdyţ spustíte zálohování (str. 79).
Obsahuje záloţní soubor interní paměti JUPITER-80.
WAVE soubory, vytvořené USB memory song přehrávačem/rekordérem a
audio nebo MIDI soubory, zkorované a uloţené z počítače.
Zkopírujte audio soubory (WAV, MP3, AIFF) do kořenového adresáře (nejvyšší úroveň) USB flash disku,
nebo vytvořte v USB flash paměti sloţku, do které chcete soubory nakopírovat.
• Pro jména souborů a sloţek pouţívejte pouze jednobytové alfanumerické znaky.
• Ve sloţce lze detekovat maximálně 200 souborů.
17
Číslo
Oblast
Jméno
Vysvětlení
Str.
1
USB MEMORY
USB MEMORY konektor
Zde zapojte USB paměť (nutno dokoupit).
str. 17
2
HLASITOST
Knob hlasitosti
Nastavuje hlasitost výstupu z jacků MAIN OUTPUT a
PHONES.
str. 23
3
D BEAM
D BEAM kontroler
Pohybem rukou nad D Beam aplikujete na zvuk
různé efekty.
str. 47
[PITCH] tlačítko
Je-li aktivní, D Beam kontroler ovládá výšku.
[VOLUME] tlačítko
Je-li aktivní, D Beam kontroler ovládá hlasitost.
[ASSIGNABLE] tlačítko
Je-li aktivní, D Beam kontroler ovládá přiřazenou
funkci.
4
CONTROL
[HOLD] tlačítko
Za/vyná funkci Hold arpeggiatoru.
str. 43
ARPEGGIO [LOWER ON/OFF] tlačítko
Je-li aktivní, arpeggiator se aplikuje na Lower part.
ARPEGGIO [UPPER ON/OFF] tlačítko
Je-li aktivní, arpeggiator se aplikuje na Upper part.
[TEMPO] tlačítko
Přístup na obrazovku Tempo.
[VISUAL CONTROL] tlačítko
Za/vyná MIDI Visual Control. Stiskem tlačítka funkci
zapnete a objeví se obrazovka s nastavením.
str. 95
[HARMONY INTELLIGENCE] tlačítko
Za/vyná funkci Harmony Intelligence.
str. 46
[TRANSPOSE] tlačítko
Podrţíte-li [TRANSPOSE] a stisknete [–] [+], můţete
transponovat klaviaturu v půltónových krocích.
str. 50
OCTAVE [DOWN] tlačítko
Sniţuje výšku v oktávových krocích.
str. 50
OCTAVE [UP] tlačítko
Zvýší výšku v oktávoch krocích.
5
PART BALANCE
[LEVEL] Slider
Nastaví hlasitost kaţdého partu, nebo hlasitost kaţdé
vrstvy Live sady. U zvuků SuperNATURAL Synth,
nastavují úrovAMP kaţdého Partial.
str. 37, 58,
67
PART [PERC] tlačítko
Za/vyná Percussion Part, vrstvu 1 Live sady, nebo
Partial 1 zvuku SuperNATURAL Synth.
str. 37, 58,
67
PART [LOWER] tlačítko
Za/vyná Lower Part, vrstvu 2 Live sady, nebo Partial
2 zvuku SuperNATURAL Synth.
PART [UPPER] tlačítko
Za/vyná Lower Part, vrstvu 3 Live sady, nebo Partial
3 zvuku SuperNATURAL Synth.
PART [SOLO] tlačítko
Za/vyná Solo Part nebo vrstvu 4 Live sady.
6
Displej
Dotykový displej
Udává různé informace pro operace během hraní a
umoţňuje ovládat parametry přímo dotykem na
obrazovce.
str. 27, str.
30
[MENU]
Vstup na obrazovku MENU.
str. 29
[E1][E4] knoby
Mění hodnotu parametrů, které vidíte na displeji.
str. 26
[SHIFT] tlačítko
Pouţívá se ve spolupráci s ostatními tlačítky při vstupu
na obrazovky nastavení dalších funkcí tlačítek.
str. 28
Popis panelů
Horní panel
18
Číslo
Oblast
Jméno
Vysvětlení
Str.
7
VALUE
[DEC]/[INC] tlačítka
Těmito tlačítky upravujete hodnoty. Aby hodnota
narůstala rychleji, podrţte jedno tlačítko a stiskněte
druhé. Hodnoty můţete měnit také podrţením tlačítka
[SHIFT] a stiskem těchto tlačítek.
str. 25
[▲][▼][◄][►] (kurzorová) tlačítka
Posouvá pozici kurzoru do všech stran.
str. 24
Value kolečko
Vyuţijete k úpravě hodnot. Chcete-li měnit hodnotu
rychleji, podrţte tlačítko [SHIFT] a otočte kolečkem.
str. 25
[EXIT] tlačítko
Vrací na předchozí obrazovku, nebo zavře aktuální
otevřené okno. Na některých obrazovkách tlačítko
zruší operaci, která právě běţí.
[ENTER] tlačítko
Potvrdí hodnotu nebo spustí operaci. Toto tlačítko
vyuţijete k zobrazení výpisu Live sad nebo zvuků.
8
REVERB
REVERB [ON/OFF] tlačítko
Za/vyná současně stup reverb Live sady a reverb,
sdílený party Solo a Percussion.
str. 49
9
SONG
PLAYER/RECORDER
[SONG] tlačítko
Vstup na obrazovku Song.
str. 72
[REC] tlačítko
Zvolí reţim standby pro nahrávání. Dalším stiskem
tlačítka spustíte nahrávání.
str. 77
[ι◄] tlačítko
Vrátí na začátek zvukového souboru.
str. 72
[◄◄] tlačítko
Podrţíte-li toto tlačítko, song se převine směrem dozadu.
[►►] tlačítko
Podrţíte-li toto tlačítko, song se převine směrem
dopředu.
[■] tlačítko
Zastaví přehrávání nebo nahrávání audio souboru.
[►] tlačítko
Přehrajte zvuko soubor.
10
ROTARY SOUND
ROTARY SOUND [ON/OFF] tlačítko
Za/vyná Rotary efekt, přiřazený MFX u Live sady.
str. 49
ROTARY SOUND [SLOW/FAST] tlačítko
Přepíná rychlost rotace reproduktorů (SLOW/FAST).
11
Výběr zvuku pro party
PERCUSSION Tone tlačítko
Zvolí zvuk pro perkusní part
str. 36
Live Set LOWER tlačítko
Zvolí Live sadu pro Lower part.
Live Set UPPER tlačítko
Zvolí Live sadu pro Upper part.
SOLO Tone tlačítko
Zvolí zvuk pro Solo part
LOWER [ALTERNATE] tlačítko
Tato tlačítka vyvolávají různé zvuky, podobné zvukům,
vyvolaným tlačítky Part.
UPPER [ALTERNATE] tlačítko
SOLO [ALTERNATE] tlačítko
[SPLIT] tlačítko
Rozdělí klaviaturu. Klávesy nalevo od bodu Lower
Split Point budou hrát pouze zvuky partů Lower a
Percussion.
str. 39
[SOLO SPLIT] tlačítko
Rozdělí klaviaturu. Klávesy napravo od bodu Solo Split
Point budou hrát pouze zvuky partu Solo.
12
Kontroler
[S1], [S2] tlačítka
Těmto tlačítkům lze při hraníiřadit různé funkce.
str. 47
Pitch Bend/Modulační joystick
Upravuje šku, aplikuje vibrato, atd.
str. 47
13
Registrace
[WRITE] tlačítko
Vstup na obrazovku Registration Write.
str. 53
[PREV ] tlačítko
Vyvolá předchozí registraci nebo sadu registrací.
str. 41
Tlačítka registračních bank ([A]–[D])
Volí banku registrací.
Tlačítka registrací [1]–[8]
Volí registraci.
[NEXT] tlačítko
Vyvolá následující registraci nebo sadu registrací.
Popis panelů
19
Popis panelů
Zapojení na zadním panelu
[POWER] vypínač
Za/ vypíná nástroj (str. 23).
USB konektor
K propojení JUPITER-80
s počítačem pouţijte USB
kabel (str. 90).
MIDI konektory
Pro připojení MIDI zařízení
(str. 91).
DIGITAL AUDIO OUT jack
(COAXIAL)
Sem připojte reproboxy či jiné zařízení, vybavené
digitálním vstupem.
Je zde stejný audio signál, jako u OUT jacků.
Hold jack
Sem můţete zapojit pedálo spínač
(např. řady DP; nutno dokoupit)
a pouţívat jej jako Hold pedál (str. 48).
CTRL 1, CTRL 2 jacky
Sem zapojíte expression pedál (EV-5; nutno
dokoupit) a vyuţijete jej k ovládání různých
parametrů nebo funkcí (str. 48).
* Pouţijte pouze určený expression pedál (EV-5;
nutno dokoupit). Připojením jiných expression
pedálů riskujete poškození nebo špatné
fungování přístroje.
POZN.
Abyste předešli poničení nebo nesprávnému fungování jakýchkoliv audio zařízení, vţdy sniţte hlasitost na minimum a vypněte všechny
přístroje, neţ začnete cokoliv připojovat.
20
AC IN Jack
Sem zapojte přiloţený AC
adaptér.
FOOT PEDAL Jacky
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105

Roland JUPITER-80 Používateľská príručka

Kategória
Hudobné nástroje
Typ
Používateľská príručka