Roland JUPITER-50 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné nástroje
Model
JUPITER-50
Typ
Používateľská príručka
Jak získáte Uživatelský manuál v PDF
PDF soubory uživatelského manuálu a dodatkových materiálů k tomuto produktu můžete najít na webové stránce Roland.
• JUPITER-50 Uživatelský manuál (tento dokument)
• Výpis parametrů*
• MIDI Implementace*
* K produktu jsou přibaleny překlady; originály si musíte stáhnout.
Viz následující URL, zvolte “Owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “JUPITER-50”.
http://www.roland.com/support/en/
VAROVÁ
VAROVÁ
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: „Důležité pokyny“ a „Bezpečné použití přístroje“ (str. 2-4). Tyto kapitoly
obsahují důležité informace ohledně správného a bezpečného používání přístroje. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o
správném použití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen
a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND
CORPORATION.
Nerozebírejte ani neupravujte přístroj
Neotevírejte ani neměňte přístroj
či adaptér.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky
sami
Nepokoušejte se opravit přístroj
nebo vyměnit části uvnitř (výjimkou
je, pokud tento manuál obsahuje
přesný návod a instrukce k takové
akci). Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel,
nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
“Informace“.
Nástroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících místech
teplotní extrém (tj. přímý
sluneční svit v uzavřeném vozidle,
blízkost tepelných vodičů či
umístění na ploše topného
zařízení); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny
či vlhké podlahy); nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
silné otřesy a vibrace.
Používejte doporučený stojan
Nástroj by měl být použit pouze v
racku nebo na stojanu,
doporučeném Rolandem.
2
Nepokládejte do nestabilní polohy
Pokud použijete rack nebo stojan,
doporučený Rolandem, rack nebo
stojan musí být pečlivě umístěn,
takže je vodorovný a stabilní.
Pokud použijete stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě
umístěn, takže je vodorovný a
stabilní.
Upozornění ohledně instalace nástroje
na stojan
Při instalaci na stojan postupujte
přesně podle pokynů v
Uživatelském manuálu (str. 30).
Nebude-li správně zajištěný,
riskujete nestabilní stav, ve kterém
může přístroj upadnout nebo se
svalí stojan a může způsobit
zranění.
Používejte pouze přibalený AC
adaptér a správné napětí
Vždy používejte AC adaptér,
přiložený výrobcem. Rovněž
zajistěte, aby napětí, uvedené na
přístroji, odpovídalo napětí ve vaší
síti. Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být upraveny
pro jiné napětí, takže jejich použití
může způsobit zničení,
znehodnocení nebo zkrat.
Používejte pouze přibalený
napájecí kabel
Používejte pouze přiložený síťo
kabel. Tento přiložený kabel nesmí
být využit pro žádný jiný účel.
Kabel neohýbejte ani na něj nestavějte
těžké předměty
Nepřekrucujte přívodní kabel,
nestavte na něj těžké předměty,
apod. Můžete tak zničit napájecí
kabel, rozlámat j
ej na více částí a způsobit tak zkrat.
Poškozená šňůra může způsobit
požár a zranění!
Vyhněte se vysoké hlasitosti
Tento přístroj, buď sám nebo ve
spojení se zesilovačem a sluchátky
nebo reproboxy, může produkovat
zvuk tak hlasitý, že může způsobit
vážné poškození sluchu nebo
dokonce ohluchnutí. Nepracujte tedy
příliš dlouho s vysoko nastavenou
hlasitostí či hlasitostí způsobující
nepohodu. Pokud zjistíte poškození
sluchu nebo zvonění v uších, měli
byste okamžitě přestat používat
přístroj a navštívit lékaře.
Nedovolte, aby se cizí předměty
nebo tekutiny dostaly do přístroje;
nikdy nedávejte nádoby s
tekutinou na přístroj
Nestavějte na něj nádoby s vodou.
Zabraňte tomu, aby dovnitř zapadly
cizí objekty (zápalné předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda,
džus). Mohlo by dojít ke zkratu, či
jinému poškození.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Vypněte zařízení, pokud dojde
k neobvyklému chování zařízení
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
AC adaptér, napájecí kabel nebo
zásuvka je zničena; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné
vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou poblíž děti, je potřeba
přítomnosti dospělých
Je to z toho důvodu, aby nemohlo
dojít k neodbornému zacházení s
přístrojem. Dospělý by měl být v
takovém případě vždy po ruce jako
dozor.
Nástroj nesmí upadnout, či
obdržet silný náraz
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nesdílejte zásuvku s větším
počtem jiných zařízení
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce,
kterou sdílí větší počet dalších
elektrických zařízení. Obzvláště
buďte opatrní při používání
prodlužovacích kabelů – celkový
příkon všech zařízení připojených
k prodlužovacímu kabelu nesmí nikdy
přesáhnout výkonovou zatížitelnost
zásuvky daného prodlužovacího
kabelu (příkon/proud). Přetížení může
způsobit přílišné zatížení kabelu,
shoření izolace a případné roztavení.
Nevyvážejte nástroj do
zámoří
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace“.
Nepoužívejte CD-ROM v
audio CD/DVD přehrávači
Nepřehrávejte CD-ROM na běžných
audio CD přehrávačích. Zvuk, který
vzniká, může způsobit trvalé
poškození sluchu. Výsledný zvuk
může způsobit poškození sluchu
nebo ohluchnutí.
Místnost dobře větrejte
Přístroj a adaptér by měly být
umístěny tam, kde může probíhat
větrání.
Používejte pouze doporučené
rampy
Přístroj je upraven tak, aby bylo
možné využít specifické rampy (KS-
18Z, KS-G8, KS-12) od Rolandu.
Použijete-li jiné stojany, riskujete
případná zranění, když produkt
upadne nebo se svalí kvůli
nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o
bezpečnosti, než namontujete
rampu
I když budete dbát na upozornění,
uvedená v uživatelském manuálu,
v určitých situacích může dojít ke
skácení stojanu. Vždy dbejte na
bezpečnost, kdykoliv pracujete s
nástrojem.
Při za/odpojování kabelu jej
vždy uchopte za konektor, ne za
kabel
Při zapojování/vypojování AC
adaptéru k/od napájecí sítě vždy
zasouvejte/vytahujte pouze zástrčku
adaptéru.
Pravidelně čistěte zástrčku AC
adaptéru
Doporučujeme adaptér pravidelně
odpojit a vyčistit suchým hadříkem,
odstranit tak veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí. Rovněž,
pokud bude přístroj delší dobu
nevyužit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach může
způsobit zkrat a vést tak k požáru.
Pořádek v kabelech je
základem bezpečnosti
Chraňte kabely před
natahováním. Snažte se mít
kabely nezamotané a také z
dosahu dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej
nezatěžujte těžkými předměty.
Nikdy nestoupejte na přístroj,
ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
Zasouvejte a odpojujte AC
adaptér vždy suchýma rukama
Nikdy přístroj
nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přenášením odpojte
všechny kabely.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely,
vedoucí k externím přístrojům.
Před čištěním odpojte AC
adaptér ze zásuvky
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky (str. 29).
Pokud je riziko úderu blesku,
odpojte AC adaptér ze zásuvky
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
Dbejte pozornosti, aby
nedošlo ke skřípnutí prstů pod
víko
Buďte opatrní, abyste si neskřípli
prsty, když pohnete následujícími
pohyblivými částmi. Kdykoliv hrají
děti, je žádoucí dohled dospělého.
Kryt USB paměti (str. 25)
Udržujte drobné
součástky co nejdále od
dětí
Chcete-li zabránit náhodnému
polknutí komponent, uvedených
níže, ukládejte je mimo dosah
malých dětí.
Obsah balení
Šroub k zajištění krytu USB paměti
(str. 69)
Imbus šroubovák (str. 69)
Zacházejte se zemnicí svorkou
opatrně
Pokud vyjmete šroub uzemnění,
nezapomeňte jej vrátit, malé děti
by jej mohly nedopatřením
spolknout. Při utahování šroubů
dbejte, aby byly vždy pevně
utaženy.
3
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají přístroje
ovládané měničem nebo motorem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo
ventilace). Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození
nebo šum. Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení. Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení.
AC adaptér se po delším souvislém
použití mírně ohřívá. Je to běžné a není
důvod k obavám.
Chcete-li zabránit poškození a
poškození, vždy stáhněte hlasitost a
vypněte veškerá zařízení, než je
zapojíte.
Dle továrního nastavení se JUPITER-50
automaticky vypne 4 hodiny poté, co
přestanete hrát nebo jakkoliv pracovat s
přístrojem. Pokud chcete, aby nástroj
zůstal stále zapnutý, musíte změnit
nastavení “AUTO OFF” na “OFF”, dle
popisu na str. 79.
Nastavení, které jste upravili, bude po vypnutí
ztraceno. Pokud si je chcete uchovat, musíte je
uložit ještě před vypnutím přístroje.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velká výkonová trafa) může vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou
směru umístění přístroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
Přístroj může rušit rozhlasové či televiz
vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti
těchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších
zařízení (jako mobilních telefonů) může
vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká
při zvonění i při rozhovoru. Pokud se
chcete vyhnout těmto problémům,
pracujte s těmito bezdrátovými
zařízeními v dostatečné vzdálenosti nebo
je vypněte.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu
svitu, neumisťujte jej v blízkosti tepelného
vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující
teplotní extrémy. Nadměrné horko může
přístroj poškodit, zdeformovat nebo zbavit
barvy.
Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou nebo
vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto
stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte
nechat přizpůsobit se prostředí, po několik
hodin, až se kondenzace vypaří.
Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
Může to způsobit poškození, jako
zůstatkový stisk kláves, produkují
nepatrný zvuk.
4
Podle materiálu a teploty povrchu, na
kterém přístroj stojí, jeho gumové nožky
mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky
kouskem hadříku. V tom případě musíte
zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se
nehýbal.
Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou.
Rovněž nepoužívejte spreje, parfémy,
alkohol, laky, apod. Občas přetřete přístroj
měkkým hadříkem a odstraňte každou
kapku.
Údržba
Denně přístroj otírejte jemným suchým
hadříkem, či látkou jemně zvlhčenou
vodou. Pro odstranění zašlých nečistot
použijte hadřík napuštěný jemným
nebrusným prostředkem. Poté přístroj
celý opět otřete suchým, jemným kusem
látky.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla,
alkohol či rozpouštědla žádného druhu,
vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení
a/nebo deformací.
Opravy a data
Prosím, uvědomte si, že data, obsažená
v paměti nástroje, mohou být ztracena,
pokud jej zašlete na opravu. Důležitá
data by měla být vždy zálohována do
USB paměti, nebo na papír (je-li to
možné). Během oprav je nutné předejít
ztrátě dat. V určitých případech (jako
když nefunguje okruh, udržující paměť
pod napětím), musíme upozornit, že
data nemusí být možné zachránit.
Další bezpečnostní opatření
Uvědomte si prosím, že nesprávným
chodem či zacházením může dojít k
nenávratné ztrátě obsahu paměti
v přístroji. Abyste se uchránili nebezpečí
ztráty důležitých dat, doporučujeme
provádět pravidelně záložní kopie celé
vaší paměti do USB paměti.
Může se bohužel stát, že uložená data,
nebude možné obnovit, jakmile byla
jednou ztracena, a to jak v paměti, tak na
USB disku. Společnost Roland
Corporation za takovou ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými
potenciometry nebo dalšími kontrolery,
jakož i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení může způsobit špatnou
funkci přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na
displej.
Během při-/odpojování kabelů uchopte
samotný konektor, nikdy netahejte za
kabel. Předejdete tak zkratům nebo
poškození kabelů.
Zachovávejte přiměřené nastavení
hlasitosti, abyste neobtěžovali své sousedy.
Při použití sluchátek se nebudete muset
ohlížet na okolí.
Zvuk stisknutých kláves a vibrace,
způsobené nástrojem, se mohou přenášet
podlahou nebo stěnami, s nečekanou
odezvou. Takže i když hrajete se sluchátky,
můžete někoho v okolí rušit.
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do
krabice (vč. vyztužení), ve které jste jej
zakoupili, je-li to možné. Jinak použijte
podobné prostředky k zabalení přístroje.
Použijte pouze určený expression
pedál (EV-5; nutno dokoupit).
Připojením jiných expression pedá
riskujete poškození nebo špatné
fungování přístroje.
Některé propojovací kabely obsahu
odpory. K propojování přístroje
nepoužívejte tyto kabely. Jejich použití
sníží hlasitost zvuku tak, že téměř nebo
vůbec nebude slyšet. Informace o
specifikaci kabelů vám podá jejich
výrobce.
Aktivní rozsah kontroleru D Beam bude
silně omezeno v případě přímého, silného
slunečního záření. Počítejte s tím při
použití ovladače D BEAM venku.
Citlivost D Beam kontroleru se mění podle
světelných podmínek v blízkém okolí
přístroje. Pokud nepracuje, jak očekáváte,
nastavte jeho citlivost dle jasu okolí ve
vaší blízkosti.
Pracujete-li s expression pedálem, s
krytem USB paměti, dejte pozor na
skřípnutí prstů mezi pohyblivé části a
nástroj. V místech, kde si hrají malé děti,
je nezbytný dozor dospělého.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Před použitím externí paměti
Použití externí paměti
Pečlivě zasuňte USB paměť zcela
dovnitř — až si pevně zasedne.
Nikdy se nedotýkejte vodících ploch USB
disku. Dbejte o stálou čistotu konektorů.
USB paměti jsou konstruovány pomocí
velmi přesných komponent; nakládejte
s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
Abyste předešli zničení karty statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické
elektřiny z povrchu svého těla dříve než
s ní začnete pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
Neohýbejte, neodhazujte a
nevystavujte karty silným
nárazům,vibracím.
Nenechejte na ně působit pří
sluneční světlo, teplo v uzavřeném
autě, nebo na podobných místech.
Karta nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte nitro karty.
Manipulace s CD/DVD
Chraňte zápisovou stranu disku.
Poškozený nebo špinavý disk nemusí
mechanika správně přečíst. Udržujte
disky čisté pomocí běžného CD čističe.
Copyright
Je zákonem zakázáno vytvářet audio nahrávky,
video nahrávky, kopie nebo revize děl s
autorskými právy třetích stran (hudební díla,
videa, vysílání, živé performance nebo jiná díla),
ať už zcela nebo částečně, a dále je distribuovat,
prodávat, pronajímat, hrát nebo vysílat bez
svolení vlastníka práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými
právy třetí strany. Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských
práv třetí strany, vzniklé vaším použitím tohoto
přístroje.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné patterny,
data frází, audio smyčky a obrazová data) jsou ve
vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná
data používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních, hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené podobě,
pro účely distribuce nahraných médií s tímto
obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
Licence / Ochranné známky
MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu, zaměřenému
na architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL). Roland
má právo na tuto technologii se svolením TPL
Group.
MPEG Layer-3 audio kódovací technologie
je licencovaná u společností Fraunhofer IIS
Corporation a THOMSON Multimedia
Corporation.
"JUPITER" je obchodní značkou a licenci vlastní
společnost K.H.S. MUSICAL INSTRUMENT CO.
LTD. v USA ve Spojených státech a dalších
zemích.
Roland, SuperNATURAL a D-Beam jsou buď
registrovanými ochrannými známkami nebo
chráněnými značkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
CAKEWALK je registrovanou obchodní známkou
Cakewalk, Inc. ve Spojených Státech.
SONAR je ochrannou známkou společnosti Cakewalk, Inc.
Jména společností a produktů zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními nebo
registrovanými obchodními známkami svých
majitelů.
5
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE ............................................ 2
DŮLEŽITÉ POKYNY .................................................................. 4
Quick Start ....................................................... 8
01 Struktura zvukového generátoru JUPITER-50 ......................... 8
02 Zvuky JUPITER-50 ................................................................ 10
03 Použití kontrolerů k úpravě zvuku .......................................... 13
04 Rejstřky jsou vhodné při živém hraní ..................................... 14
05 Příklad vytvoření rejstříku ...................................................... 17
Úvod .............................................................. 18
Hlavní vlastnosti ........................................................................ 18
Bližší seznámení s JUPITER-50 ............................................... 20
Jak je zvukový generátor strukturovaný .............................. 20
Zvuky ......................................................................... 21
Live sady .................................................................... 22
Party .......................................................................... 22
Rejstříky ..................................................................... 23
Hraní zvuky 38
Přepínání rejstříků ...................................................................... 38
Přepínání Bank .................................................................. 38
Přepínání Registračních sad ............................................... 39
Použití tlačítka [MANUAL] .................................................. 39
Single Part Play ................................................................... 39
Výběr zvuku pro každý part ....................................................... 40
Použití tlačítek Part Sound k přepínání Live sad .................. 40
Využití tlačítek Part Sound k přepínání zvuku Solo partu ..... 41
Přepínání zvuku partu Percussion/Lower ........................... 41
Rychlé přepínání variací zvuků (Alternate) .................. 42
Za/vypínání partu a nastavení hlasitosti .............................. 42
Bicí zvuky a zvukové efekty (Percussion/Lower) ........................ 43
Hraní perkusními zvuky a Hlasové fráze (Manual
Percussion) ......................................................................... 43
Hraní bicími zvuky a na celé klaviatuře (Drums/SFX) .......... 43
Rozdělená klaviatura .................................................................. 44
Zapnutí rozdělení ................................................................ 44
Jak souvisí rozdělení a party ...................................... 45
Nastavení dělícího bodu ...................................................... 45
Paměť ....................................................................... 24
Dočasná paměť (Temporary Area) ............................. 24
Přepisovatelná paměť ................................................ 24
Nepřepisovatelná paměť ............................................ 24
USB flash disk ............................................................ 24
Přehrávač/rekordér songů v USB paměti ............................ 25
Soubory, které lze přehrávat ...................................... 25
Soubory, které lze ukládat .......................................... 25
Popis panelů ............................................................................. 26
Horní panel ........................................................................ 26
Zapojení na zadním panelu ................................................. 28
Změna nastavení klaviatury .................................................... 46
Změna výšky po oktávách ................................................... 46
Transpozice ........................................................................ 46
Použití arpeggiatoru .................................................................. 47
Zapnutí arpeggiatoru ........................................................... 47
Nastavení tempa arpeggiatoru .................................... 47
Podržení arpeggia (HOLD) ......................................... 47
Editace nastavení arpeggiatoru ........................................... 48
Parametry arpeggia .................................................... 48
Vytvoření stylu arpeggia z MIDI souboru (Import) ....... 49
Vymazání původního stylu arpeggia .......................... 49
Umístění JUPITER-50 na stojan ......................................... 30
Hraní s přidanou harmonií ........................................................... 50
Zapnutí stroje ........................................................................ 31
Změna typu Harmony Intelligence .......................................... 50
Zapnutí stroje .................................................................. 31
Ovládání během hry .................................................................... 51
Základní operace ..................................................................... 32
Jak pracují funkční tlačítka .................................................. 32
Posun kurzoru ..................................................................... 32
Editace hodnoty .................................................................. 33
Operace s tlačítkem [SHIFT] ............................................... 33
Jak pracuje tlačítko [WRITE] .............................................. 34
Pojmenování ....................................................................... 34
Procházení obrazovek............................................................... 35
Hlavní obrazovka ............................................................... 35
Obrazovka menu ................................................................ 35
Obrazovka REGISTRATION .............................................. 36
Obrazovka LIVE SET (UPPER) ......................................... 36
Obrazovka SONG .............................................................. 37
Obrazovka VISUAL CONTROL .......................................... 37
Obrazovka SYSTEM MENU ............................................... 37
Obrazovka UTILITY MENU ................................................ 37
Změna výšky nebo hlasitosti pohybem rukou (D BEAM) ........ 51
Změna výšky a vibráta (Pitch Bend/Modulation) ..................... 51
Úprava zvuku tlačítky a knoby ([S1][S2] / [C1][C2]) ............. 52
Použití pedálů ..................................................................... 52
Prodloužení tónu (Hold pedal) .................................... 52
Přidání výrazu vaší hře (Control Pedal) ...................... 52
Ovládání efektů Rotary a Reverb ............................................... 53
Ovládání efektu Rotary ....................................................... 53
Obrazovka Reverbu ............................................................ 53
6
Obsah
Editace zvuků 54
Editace rejstříku ......................................................................... 54
Ukládání rejstříku ................................................................. 55
Zrušení uložení rejstříku .............................................. 55
Inicializace rejstříku ............................................................ 56
Editace Live sady ....................................................................... 57
Změna zvuku Live sady ....................................................... 58
Za/vypnutí vrstev a nastavení hlasitosti ............................... 58
Přepínání MFX (Multi-efektů) ............................................... 58
Systémové nastavení JUPITER-50 ........................................... 75
Provedení systémového nastavení ..................................... 75
Ukládání systémového nastavení ...................................... 75
Parametry systému ............................................................. 75
SETUP ....................................................................... 75
LIVE SET/TONE tlačítka ............................................ 78
INFORMATION .......................................................... 78
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ..................... 79
Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto Off)
Zapojení dalších zařízení 80
Za/vypnutí MFX ................................................................... 58
Nastavení úrovní Effect Send a Effect Output ..................... 59
Editace MFX ............................................................... 59
Editace Reverbu ......................................................... 59
Editace zvuku, přiřazeného vrstvě (Tone Modify) ................. 60
Současné nastavení více parametrů Live sady
(Tone Blender)..................................................................... 60
Běžné způsoby použití Tone Blenderu ........................ 61
Uložení Live sady ................................................................ 62
Zrušení ukládání Live sady ......................................... 62
Inicializace Live sady ........................................................... 63
Kopírování vrstvy ................................................................. 63
Další důležité funkce 64
Přehrávač/rekordér songů v USB paměti ................................... 64
Základní operace na obrazovce SONG ............................... 64
Přehrává ........................................................................... 64
Připojení k počítači přes USB ...................................................... 80
Připojení JUPITER-50 do počítače ........................................ 80
USB ovladač ......................................................................... 80
Zapojení externího MIDI zařízení ................................................ 81
MIDI ...................................................................................... 81
MIDI konektory ............................................................. 81
Využití JUPITER-50 jako Master keyboardu (nastavení
externího partu) .................................................................... 81
Aktivace nastavení externího partu .............................. 81
Nastavení vysílacího kanálu ......................................... 82
Zadání zvuku pro každý kanál ...................................... 82
Podrobné nastavení externích partů ............................ 82
Hraní na JUPITER-50 z externího MIDI zařízení ................... 83
Nastavení přijímajícího kanálu ..................................... 83
Nastavení přepínače Program Change Receive ........... 83
Synchronizace k externímu MIDI zařízení ............................. 84
Změna rychlosti přehrávání a výšky ............................ 65
Zadání časové smyčky pro konkrétní oblast ................ 65
Souvislé přehrávání audio souborů (Chain Play) ......... 66
Vytvoření složky .......................................................... 66
Vymazání audio souboru nebo složky ......................... 67
Přejmenování audio souboru nebo složky ................... 67
Přesun audio souboru nebo složky ............................. 67
Základní operace na obrazovce Audio Rec Standby ........... 68
Nahrává ............................................................................ 68
Signálový tok ...................................................................... 69
Použití ochranného krytu USB paměti ................................. 69
Nastavení a užitečné funkce ...................................................... 70
Základní procedura uživatelských operací ........................... 70
Formátování USB Flash disku (Format) ............................... 70
Zálohování veškerého nastavení ......................................... 70
Zálohování na USB Flash disk .................................... 70
Ovládání obrazového materiálu ................................................ 85
Co je to Visual Control? ..................................................... 85
Za/vypnutí Visual Control .................................................. 85
Nastavení Visual Control ................................................... 86
Ovládání SONAR (ACT) ........................................................... 87
Za/vypnutí ACT .................................................................. 87
Provedení nastavení ACT .................................................. 87
Appendix 88
Výpis parametrů ....................................................................... 88
Obrazovka LIVE SET TONE MODIFY (SuperNATURAL
Acoustic Tones)
Výpis Control Change Assign ............................................ 92
Variace akustických zvuků SuperNATURAL ...................... 98
Výpis chybových zpráv ............................................................. 99
Obnovení zálohovaného nastavení z USB Flash
disku ........................................................................... 70
Zálohování dat USB paměti do počítače ..................... 71
Obnovení zálohovaných dat z počítače do USB
Flash paměti ............................................................... 71
Výměna Registračních sad ................................................... 71
Export/Import zvukových dat ................................................ 72
Export zvukových dat .................................................. 72
Problémy a potíže ................................................................... 100
Specifikace ............................................................................. 102
Tabulka MIDI implementace .................................................... 103
Index ....................................................................................... 104
Import zvukových dat .................................................. 72
slech označených zvukových dat ............................ 73
Označení více položek dat .......................................... 73
Vymazání exportovaného souboru .............................. 73
Přejmenování exportovaného souboru ........................ 73
Přesun rejstříku ................................................................... 73
Výměna rejstříků .................................................................. 74
7
1 Struktura zvukového generátoru JUPITER-50
JUPITER-50 je nový syntezátor Roland, který zdědil hutné zvuky SuperNATURAL a nebývalé schopnosti pro
živé hraní z JUPITER-80.
Je vybaven štědrou sadou nejnovějších zvuků SuperNATURAL, vytvořený technologií Behavior Modeling, umožňující
bohatší výraz a větší přirozenost.
Tato sekce popisuje zvuky JUPITER-50.
SuperNATURAL
Jedná se o speciální zvuky Roland, vytvoření technologií Behavior Modeling, jež umožňují
přirozený a bohatý výraz, jaký je obtížné získat ze starších generátorů.
Behavior Modeling Technologie
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického
chování nástroje, odpovídající způsobu hry hráče, což vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku z
reálného světa.
Akustické zvuky SuperNATURAL
Jedná se o akustické zvuky, které reprodukují nejen zvuk akustického
nástroje, ale také výraz technik, používaných při hraní na něj.
Speciální zvukový procesor, optimalizovaný pro každý zvuk, automaticky
analyzuje muzikantem zahranou frázi a vyhledává rozdíly mezi akordy a
melodií.
Akustické zvuky SuperNATURAL reprezentují zcela nový zvukový generátor,
využívající technologii Behavior Modeling k modelování daleko přesnější
odezvy, specifické pro každý hudební nástroj.
Např. SuperNATURAL akustický zvuk “Violin” reprezentuje – na běžné klaviatuře – sólový houslový zvuk, který nabízí
přesně stejný realistický výraz, jaký získáte výhradně na reálných houslích.
Pomocí Pitch bendu, modulačního joysticku a programovatelch tlačítek ([S1], [S2]) běžně reprodukujete bohatě
výrazovou hru, která je pro daný akustický nástroj ryze specifická.
Zvuky syntezátoru SuperNATURAL
Jde o zvuky SuperNATURAL Synth, které realisticky reprodukují vše od vintage
analogových syntezátorů po digitální nástroje. Každý zvuk Synth nabízí tři sady
parametrů OSC, FILTER, AMP a LFO, což umožňuje vynikající a hutnou syntézu
již u jediného zvuku.
Krom toho bylo analyzováno chování oscilátorů a filtrů analogového syntezátoru,
takže se jedná o reprodukci specifického zvuku. JUPITER-50 obsahuje více než
1 500 zvuků, které pokrývají každý typ syntezátorového zvuku od analogových po
digitální.
Vrstvení čtyř zvuků SuperNATURAL do Live sady
JUPITER-50 umožňuje vrstvit až čtyři zvuky SuperNATURAL a vytvořit tak
speciální zvuk, který uložíte jako “Live sadu”.
Live sadu tak můžete využít pro velmi zajímavé a výrazné zvuky.
Chcete-li hrát Live sadou, musíte ji přiřadit partu Upper.
8
Jedinečné zvuky piana, s
přirozeným dozvukem a bez
zvyšování vlivu zvukových změn.
Uživatelé si mohou nastavit
různé parametry, jako je šířka
stereo pole i šum kladívek.
Zdědily skvělou výbavu combo
varhan nástrojů řady VK, popř.
V-Combo.
Pomocí harmonických táhel si
vytvoříte vlastní zvuky.
Reprodukují dynamické změny zvuku,
charakteristické pro žesťové nástroje.
Můžete vyjádřit přechody v
harmonických, kdy dochází jak k
dramatickým změnám, tak k jemným,
u pootevřených zvuků při hraní trilků.
Můžete hrát legato a pracovat se
specifickými ozdobami tónů, ale
také s různými zvukovými efekty
(jako jsou struny chikari), které
najdete pod číslem Note 47 (B2).
Tlačítko [S1] přehraje frázi
tambura.
Podle analýzy chování
oscilátorů a filtrů analogových
syntezátorů, nabízejí
syntezátorové zvuky
SuperNATURAL realistickou
a výrazovou reprodukci
každého typu zvuku, v
rozmezí od vintage
analogových syntezátorů, po
digitální syntezátory.
Informace pro hru
Hraná fráze
Rychlost hry
Hraní akordů
Legato
Staccato
Informace o kontroleru
Pitch Bend joystick
Modulační joystick
D-BEAM kontroler
Programovatelná tlačítka (S1, S2)
Ovládací pedály (1, 2)
9
2 Zvuky JUPITER-50
Struktura zvukového generátoru JUPITER-50
Zvukový generátor JUPITER-50 sestává ze tří částí, jejichž nastavení souhrnně označujeme jako “rejstříky”.
Co je to Live sada?
Nejmenší jednotkou zvuku zvukového generátoru JUPITER-50 nazýváme “Tone”, ze kterých se skládá zvuk
SuperNATURAL.
Live sada sestává až ze čtyř vrstev těchto zvuků, takže vznikne bohatý výrazný zvuk, který budete u JUPITER-50
využívat především.
Live sady můžete volně tvořit a ukládat, a vybírat si z nich poté jeden pro Upper Part.
Co je to rejstřík?
Kromě tohoto Horního partu, JUPITER-50 umožňuje přiřadit zvuky SuperNATURAL partům Percussion/Lower Part
a Solo Part, takže nakonec můžete hrát celkovým zvukem těchto tří partů.
Zvukové kombinace, přiřazené každému partu, kromě nastavení JUPITER-50, souhrnně nazýváme “rejstříky”.
Vyvoláním rejstříku můžete rovnou přepínat odpovídající zvuky hraného songu, nebo přepínat setupy při živém hraní
či nahrávání ve studiu.
Výběr oblíbených zvuků (Live sad)
Stiskem tlačítka [MANUAL] je aktivní pouze Upper Part a je zvolen zvuk
piana (nastavení z výroby).
Nyní můžete zvolit zvuk pro Solo Part nebo pro Percussion/Lower Part, tím
se zvolený part automaticky zapne, takže můžete zvuky dále vrstvit.
MEMO
Tlačítko [MANUAL] dále využijete k uvedení JUPITER-50 do stavu, kdy zní pouze Upper Part. Toto tlačítko se hodí, když
chcete zkontrolovat zvuk konkrétní Live sady, nebo když potřebujete vytvořit rejstřík od začátku.
Nyní vyzkoušíme tlačítko [MANUAL] k poslechu zvuků Live sad.
10
Hraní zvukem houslí
Výběr Live sady Violin
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Stiskněte tlačítko UPPER [STRINGS].
Stiskněte znovu tlačítko UPPER [STRINGS].
Zobrazí se výpis Live sad, přiřazených zvuku Strings.
Kolečkem zvolte “1782:
Violin 3” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Tím zvolíte zvuk houslí, kterým chcete hrát.
Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko [S1].
Nyní hrajete technikou sforzando.
Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko [S2].
Nyní hrajete technikou pizzicato.
1. Hrajte na klávesy a pohněte pitch bendem/
modulačním joystickem od sebe.
m ovládáte plynule dynamiku a vibráto.
Hraní zvukem kytary
Výběr Live sady Guitar
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Najděte v seznamu Live sadu “GUITAR”.
Kolečkem zvolte “2000 FlamencoGuitar1” a stiskněte tlačítko [ENTER].
1. Hrajte na klaviaturu rozložené akordy.
1.
Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko [S1].
Tím přepínáte rozložený akord směrem nahoru a dolů.
Tak můžete hrát technikou Rasgueado.
MEMO
K tomu skvěle využijete pedál Hold.
2. Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko [S2].
Tak můžete hrát harmonické.
Hrajete-li legato, rychlost, s jakou stisknete další klávesu určuje rozdíl mezi jednotlivými úhozy a hrou glissando.
11
Přepínání různých herních technik
Změna dynamiky vaší hry
Vybrnkávání
Přepínání různých herních technik
2 Zvuky JUPITER-50
Hraní zvukem syntezátoru
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Najděte v seznamu Live sadu “SYNTH BRASS”.
Kolečkem zvolte “0004 Jupiter Brass 4” a stiskněte tlačítko [ENTER].
1. Hrajte na klávesy a otočte knobem [CUTOFF/C1].
Zvuk bude plynule upraven Low-pass filtrem.
Stiskněte tlačítko ARPEGGIO
[UPPER].
str. 47
Hrajte na klávesy a otočte knobem
[RESONANCE/C2].
Mění se rezonance, s úpravou specifického
charakteru zvuku.
Arpeggio začne znít, jakmile zahrajete akord na
klaviaturu.
Hraní zvukem varhan
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Najděte v seznamu Live sadu “COMBO ORGAN”.
Kolečkem zvolte “1628 ToneWheel Org1” a stiskněte tlačítko [ENTER].
1. Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko
ROTARY SOUND [SLOW/FAST].
S každým stiskem tlačítka se rychlost rotace
reproduktoru zpomalí nebo zrychlí.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
UPPER [PIANO].
Objeví se obrazovka TONE MODIFY (str. 60).
Změňte hodnotu kurzorovými tlačítky
a kolečkem.
12
Výběr Live sady Synth
Hra s Arpeggiem
Použití filtru při hraní
Výběr Live sady Organ
Přepínání zvuku Rotary str. 53
Použití táhel při editaci zvuku
Tlačítko
Vysvětlení
[PITCH] tlačítko
Výška zvuku se mění pohybem ruky
nad kontrolerem D Beam.
[VOLUME] tlačítko
Mění se hlasitost, což umožňuje přidat
vaší hře další výraz.
[ASSIGNABLE] tlačítko
Kontroler D Beam bude ovládat funkci,
kterou jste mu přiřadili (str. 54).
3 Použití kontrolerů k úpravě zvuku
Stiskněte tlačítko D-BEAM
[PITCH], [VOLUME] nebo
[ASSIGNABLE].
Hrajte na klaviaturu a mávněte
rukou nad kontrolerem D-
BEAM.
Aplikuje se efekt, odpovídající
stisknutému tlačítku.
1. Hrajte na klávesy a
stiskněte tlačítko [S1] [S2].
Přiřazení tlačítek [S1] [S2] se
děje pomocí parametrů
Registration Control S1/S2
(str. 54).
1. Hrajte na klávesy a
otočte knoby [C1] [C2].
Knob [C1] [C2]
má určeno přiřaze
pomocí parametrů
Registration Control KNOB
(str. 54).
1. Pohněte Pitch bendem/
modulačním joystickem
doleva nebo doprava.
Během hry na klaviaturu
pohněte joystickem doleva,
tím snížíte výšku aktuálně
zahraného zvuku, doprava ji
zvýšíte.
1. Pohněte Pitch bendem/
modulačním joystickem od
sebe.
Stiskem joysticku od sebe
aplikujete vibrato. Této funkci
říkáme Modulace.
U některých zvuků joystick vyro
změnu dynamiky.
1. Během, hraní na klávesy
stiskněte pedálový spínač.
Prodloužíte (podržíte) tak noty
nohou.
str. 28
1. Během hry na klávesy stiskněte a
uvolněte expression pedál.
Vaši hru můžete zvýraznit také
změnou hlasitosti.
13
Změna výšky nebo hlasitosti pohybem rukou str. 51
Použití [S1] [S2] pro úpravu zvuku
Použití [C1] [C2] pro úpravu zvuku
Změna výšky
Přidání vibrata nebo dynamiky
Prodloužení tónu (HOLD jack) str. 28
Přidání výrazu vaší hře str. 28
(CTRL 1, CTRL 2)
4 Rejstříky jsou vhodné při živém hraní
Jak je rejstřík strukturován
Oblíbené zvuky můžete uložit jako rejstřík.
Kromě partu Upper, má JUPITER-50 také Solo Part a Percussion/Lower Part. Po jednom zvuku SuperNATURAL
můžete přiřadit těmto třem partům a tato nastavení uložit současně s rejstříkem.
Kromě zvukových dat, rejstřík dále obsahuje nastavení kontrolerů a arpeggiatoru, což je velmi pohodlné.
Rejstřík obsahuje nastavení těchto oblastí
Výběr rejstříku
JUPITER-50 je již vybaven celou řadou rejstříků.
Výběrem a hraním těmito rejstříky si vyzkoušíte mimořádný potenciál zvuků syntezátoru JUPITER-50.
1. Stiskněte tlačítko rejstříku.
Zvuky a nastavení partů Upper, Percussion/Lower Part a Solo se přepínají.
Výběr rejstříku jiné banky
Stiskněte tlačítko [BANK] a potom tlačítko rejstříku [1]–[4].
Tím se přepne banka.
Stiskněte tlačítko rejstříku.
Tím změníte rejstřík.
14
Vytvoření rejstříku
Tlačítky výběru zvuku pro každý part zvolíte požadovaný zvuk.
Zadejte stav každého partu a nastavení hlasitosti.
Posunem sliderů
nastavte hlasitost
každého partu.
Za/vypněte jednotlivé party.
Chcete-li podrobnější nastavení, stiskněte tlačítko [MENU]/[F1] (EDIT) tlačítko/[F1] (REG) tlačítko.
Objeví se obrazovka REGISTRATION.
Hlasitost rejstříku Hlavní nastavení
partu Upper
Vstup na obrazovku
jednotlivých nastave
Hlavní nastavení partu
Percussion/ Lower
Hlavní nastavení
partu Solo
Posuňte kurzor na parametr, který chcete editovat a kolečkem nastavte hodnotu.
Více o nastavení rejstříků, viz “Editace rejstříku” (str. 54).
Výběr zvuku pro part Upper
Stiskněte tlačítko Live Set.
Je zvolena Live sada.
Stiskněte tlačítko Live Set
znovu.
Zobrazí se výpis Live
sad.
Kolečkem zvolte variaci a
stiskněte tlačítko [ENTER].
Tak můžete volit další zvuky
dané kategorie.
Kategorie Live sady
Jméno Live sady
15
4 Rejstříky jsou vhodné při živém hraní
Výběr zvuku pro part Percussion/Lower
Na úvodní obrazovce (str. 35), stiskněte tlačítko [LOWER TONE] a rozsvítí se LEDka.
Percussion/Lower Part je zapnutý.
Kurzor se posune na číslo zvuku partu Percussion/Lower.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se výpis zvuků.
Stiskem tlačítka [F1] (SN.AC) nebo [F2] (SN.SYN) zvolíte SuperNATURAL Acoustic nebo Synth.
Kurzorovými tlačítky [] [] zvolte kategorii a poté tlačítky [] [] zvolte zvuk.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Tím jste zvolili zvuk pro Percussion/Lower Part.
Výběr zvuku pro part Solo
Na obrazovce Top (str. 35), stiskněte tlačítko SOLO.
Tím jste zvolili zvuk pro Solo Part.
Pokud je Solo Part vypnutý při výběru zvuku, Solo Part se automaticky zapne.
Stiskněte stejné tlačítko Solo znovu.
Objeví se výpis zvuků Solo.
Kolečkem zvolte zvuk a stiskněte tlačítko [ENTER].
Tak můžete volit další zvuky dané kategorie.
Uložení registrace
Na obrazovce Top (str. 35) nebo REGISTRATION (str. 36), stiskněte tlačítko [WRITE].
Číslo registrace
Jestliže jste již Live sadu upravili,
můžete ji uložit současně (str. 55).
Posuňte kurzor jako na obrázku, chcete-li zvolit cíl a stiskněte tlačítko [F6] (WRITE).
Stiskněte tlačítko [F5] (OK).
Na obrazovce se zobrazí “Completed!”
Registrace je nyní uložena.
16
5 Příklad vytvoření rejstříku
Vrstvení zvuků Piano a Strings
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Zvolte požadovaný zvuk piana pro part Upper.
Stiskněte tlačítko [LOWER TONE] a zvolte požadovaný zvuk smyčců.
Tím jsou zvuky piano a strings ve vrstvách.
Pomocí sliderů [PART BALANCE] nastavte hlasitost.
Uložte nastavení jako rejstřík.
MEMO
Zvuk Lower můžete také zvolit tak, že podržíte tlačítko [LOWER TONE] a stisknete jedno
ze zvukových tlačítek Upper Partu.
Rozdělení zvuků Piano a Bass
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Zvolte požadovaný zvuk piana pro part Upper.
Stiskněte tlačítko [LOWER TONE] a zvolte požadovaný zvuk basy.
Tím jsou zvuky piano a basy ve vrstvách.
Stiskněte tlačítko [SPLIT].
Zvuky jsou odděleny.
MEMO
Dělící bod můžete určit, když podržíte tlačítko [SPLIT] a stisknete požadovaný tón na
klaviatuře.
Pomocí sliderů [PART BALANCE] nastavte hlasitost.
Uložte nastavení jako rejstřík.
Efektivní využití partu Solo
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
Stiskněte tlačítko [PAD/CHOIR] a zvolte požadovaný zvuk padu pro Upper
Part.
Stiskněte tlačítko [FLUTE/OBOE] a zvolte požadovaný zvuk padu pro Solo Part.
Zvuk flétny tak bude znít pouze pro nejvyšší tóny, hrané na klaviaturu.
Tak můžete efektivně využívat sólový part, kterým by jinak bylo obtížné hrát na klávesy.
Pomocí sliderů [PART BALANCE] nastavte hlasitost.
Uložte nastavení jako rejstřík.
MEMO
Solo part můžete rovněž využít ke hraní nejvyšších (či nejnižších) zahraných tónů.
Na obrazovce REGISTRATION SOLO EDIT (str. 54), vstupte na záložku MISC a nastavte
parametr Mono/Poly na SOLO1 (nejvyšší tón) nebo SOLO2 (nejnižší).
17
Hlavní vlastnosti
Roland JUPITER-50 zdědil hutné zvuky SuperNATURAL a nebývalé schopnosti pro živé hraní z JUPITER-80.
Je vybaven štědrou sadou nejnovějších zvuků SuperNATURAL, vytvořený technologií Behavior Modeling, umožňující bohatší výraz
a větší přirozenost.
Co to znamená zvuky SuperNATURAL?
Díky pokročilé Behavior Modeling Technologii, je vynikající zvuk SuperNATURAL Roland nastaven
tak, že dosahuje nevídané úrovně reality a výrazu, jen obtížně realizovatelné u starších zvukových
generátorů.
Technologie Behavior Modeling
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického chování nástroje,
odpovídající způsobu hry hráče, což vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku z reálného světa.
Hutné Live sady se SuperNATURAL x 4
JUPITER-50 umí pracovat až se čtyřmi zvuky SuperNATURAL ve vrstvách, jako s “Live
sadou”, což umožňuje vytvářet nádherné a výrazově bohaté zvuky.
Třípartové rejstříky nabízí potenciál pro vaši hru
Kromě partu Upper, který je jádrem vaší hry, JUPITER-50 nabízí ještě Solo part, který
může hrát melodii nebo sólo horními tóny a Percussion/Lower part, který vašemu
představení dodá šťávu.
To vše dohromady snadno vyvoláte stiskem registračního tlačítka.
Tone Blender
Live sady jsou vybaveny novou funkcí Tone Blender, která umožňuje ovládat současně více
parametrů, např. level, pan, cutoff a MFX send, u každého ze čtyř zvuků.
Knobem nebo D Beam tak současně ovládáte více parametrů u čtyř zvuků Live sady, takže
snadno vygenerujete neskutečné zvukové transformace, které u předchozích syntezátorů
vůbec nebyly možné (str. 60).
Kontrolery, optimalizované pro živé hraní
Barevně kódované šablony na panelu zaručují, že stav zvuku je okamžitě pochopitelný. Speciální
tlačítka slouží pro okamžitý přístup k potřebným funkcím, což zaručuje intuitivní operace při živém
hraní. Krom toho, JUPITER-50 nabízí modulační joystick pro výraznou dynamiku, tlačítka [S1] a
[S2] pro přepínání mezi technikami hraní a D-BEAM kontroler pro další možnosti – vše v reálném
čase.
18
Hlavní vlastnosti
Masivní tělo a 76-klávesová vyvážená klaviatura
Klaviatura je při hraní nejdůležitější faktor a JUPITER-50 je vybaven vyváženou, 76-
klávesovou klaviaturou se špičkovým feelingem, na kterou je na podiu spolehnutí.
Je zabudovaná do masivního hliníkového těla, avšak reaguje na sebemenší nuance vaší hry.
USB audio přehrávač/rekordér
USB MIDI/AUDIO podpora
Připravený Audio rekordér je skvělým způsobem, jak snímat fráze a nápady na USB flash disk
do audio souboru (WAV). Samozřejmě, audio soubory (WAV, AIFF, MP3) lze z USB flash
disku také přehrávat, takže je využijete jako doprovodné stopy při živém hraní.
JUPITER-50 je také vybaven konektorem USB MIDI/AUDIO konektorem pro připojení k
počítači. Dokonce i v produkčním studiu využijete tentýž známý postup jako při živém hraní.
19
Bližší seznámení s JUPITER-50
Jak je zvukový generátor strukturovaný
Zvukový generátor je organizován dle jednotek zvuku, pod názvy “Registrace”, “Live sady” a “Zvuky”.
Zvukový generátor JUPITER-50
Audio datový tok Datový tok hry
Dostupné jen, je-li
zvolen LOWER TO
Co je to Tone?
Ačkoliv je Tone nejmenší jednotkou zvuku, se kterou JUPITER-50 pracuje, pyšní se mimořádně hutnou strukturou, založenou na
zvucích SuperNATURAL.
“SuperNATURAL Acoustic Tones” nejenom reprodukují zvuky akustického nástroje, ale také automaticky analyzují způsobem, který je pro
každý jeden zvuk jiný – rozdíly mezi frázemi, akordy i melodiemi, hranými hudebníkem a nabízí reakce, charakteristické pro tento specifický
akustický nástroj. Počínaje SuperNATURAL pianem, každý z těchto zvuků přináší nejvyšší možnou úroveň výrazu, jaká kdy byla vyvinuta
pro zvukové generátory starších produktů Roland.
Každý zvuk “SuperNATURAL Synth Tone” nabízí tři sady parametrů OSC, FILTER, AMP a LFO, což umožňuje hutný zvuk syntezátoru již u
jediného zvuku.
JUPITER-50 obsahuje více než 1 500 zvuků, které pokrývají každý typ syntezátorového zvuku od analogových po digitální.
Co je to Live sada?
U zvukového generátoru JUPITER-50 je nejmenší jednotkou zvuku “tone”; který je postaven na technologii SuperNATURAL.
Až čtyři tyto zvuky můžete vrstvit a získat bohatě výrazné zvuky.
Tuto kombinaci můžete uložit do Live sady.
Co je to registrace?
Kombinaci zvuků, přiřazených partům Upper, Lower, Solo a Percussion/Lower, s jednotným nastavením JUPITER-50 samotného, lze
uložit jako “Rejstřík”.
Registraci lze vyvolat kdykoliv, takže snadno přepínáte zvuk dle průběhu songu, který hrajete, nebo přepínat potřebné nastavení při živém
hraní i studiové nahrávce.
20
/