Roland RD-800 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
RD-800
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět k
používání RD-800.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
Výpis parametrů efektů
Vysvětluje všechny parametry RD-800.
Výpis zvuků
Toto je výpis zvuků, které jsou součástí RD-800.
MIDI implementace
Detailní informace o MIDI zprávách.
Jak získáte PDF manuál
V prohlížeči zadejte následující URL.
http:/ www.roland.com/manuals
Jako název produktu zvolte “RD-800”.
VAROVÁNÍ: Riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem snížíte, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH
VAROVÁ Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní
opatření včetně následujících:
1. Přečtěte si instrukce.
2. Řiďte se těmito instrukcemi.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
7. Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
8. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teplometů, kamen a podobných objektů (včetně
9. Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý; Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací kontakt. Široká vidlice i
třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná
zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, poraďte se s
elektrikářem o výměně odpovídajícího modelu.
10. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12. Nepoužívejte vozík, podstavec, nebo stolek,
kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo
jsou dodány s produktem.
které jsou dodány s produktem. Pokud
použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo
k převrhnutí.
13. Před bouřkou, nebo když nebude delší dobu používán,
vytáhněte přístroj ze zásuvky.
14. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj jakkoliv
poškozen, včetně napájecího kabelu či zástrčky, když
pronikne dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí
předměty, když byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když
nefunguje normálně nebo když upadne.
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
POZOR! POZOR! POZOR!
Chcete-li jednotku zcela vypnout,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
Jelikož i když je vypínač ve stavu
Off, jednotka není zcela oddělena
od zdroje napájení.
Je-li potřeba úplně napájení odpojit,
vypněte přístroj a vytáhněte kabel ze
zásuvky. Z toho důvodu by měla být
zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
Použití funkce Auto off
Nástroj se automaticky vypne po
předem zadané době od poslední
akce při hraní, nebo tlačítky a
kontrolery na panelu (Auto Off).
Pokud nechcete, aby se nástroj
vypínal automaticky, vypněte
parametr “Auto Off” (str. 27).
Přístroj nerozebírejte ani
neupravujte
Neprovádějte jakékoliv úpravy,
pokud k tomu nejste přímo
vyzváni v Uživatelském manuálu.
Jinak riskujete poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte
součástky
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší
servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
“Informace”.
Nástroj nepoužívejte ani neukládejte
v následujících typech míst
teplotní extrémy (tj. přímý
sluneční svit v uzavřeném
vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny
či vlhké podlahy); nebo
pary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
silné otřesy a vibrace.
Používejte pouze doporučený
stojan
Doporučujeme nástroj používat
pouze na rampě, doporučené
Rolandem.
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě umístěn,
takže je vodorovný a stabilní.
Pokud použijete stojan, doporuče
Rolandem, musí být pečlivě umístěn, takže je
vodorovný a stabilní.
Upozornění ohledně instalace
nástroje na stojan
Při instalaci na stojan postupujte
přesně podle pokynů v Uživatelském
manuálu (str. 8).
Nebude-li správně zajištěný, riskujete
nestabilní stav, ve kterém může přístroj
upadnout nebo se svalí stojan a může
způsobit zranění.
Zapojte napájecí kabel do
zásuvky se správným napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě
pouze typu, který je vyznačen na
dolní stěně přístroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený
napájecí kabel. Tento kabel nesmí
být využit pro žádný jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani
na něj nestavějte těžké
předměty
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Vyhněte se vysoké hlasitosti
Používání vysoké hlasitosti po
delší dobu může způsobit ztrátu
sluchu. Pokud zjistíte poškození
sluchu či zvonění v uších, měli
byste navštívit lékaře.
Do nástroje nesmí zapadnout cizí
objekty nebo být nalita tekutina,
nestavějte na přístroj žádné objekty
s vodou
Nepokládejte na zařízení nádoby s
tekutinou (např. vázy). Zabraňte
tomu, aby dovnitř zapadly cizí objekty
(hořlavé předměty, mince, drátky)
nebo tekutiny (voda, džus). Mohlo by
dojít ke zkratu, či jinému poškození.
3
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Vypněte přístroj, pokud dojde
k neobvyklému chování přístroje
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland distributora,
podle seznamu na stránce
“Informace”, pokud se vyskytne
následující situace:
Napájecí kabel byl zničen; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
Přístroj byl vystaven dešti, či jiné
vlhkosti, nebo
ístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve
funkcích.
Snažte se ochránit děti před
zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti dětí
přítomen dospělý, v případě že
nástroj používají děti.
Nástroj nesmí upadnout či utrpět
silný náraz
Jinak riskujete poškození.
Nesdílejte zásuvku s větším
počtem jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí a požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší
servis firmy Roland či autorizovaný
prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu “Informace”.
POZOR!
Místnost dobře větrejte
Přístroj by neměl být umístěn na
místě nebo v poloze, která by
zabraňovala jeho chlazení.
Používejte pouze doporučený
stojan
Přístroj je upraven tak, aby bylo
možné využít specifické stojany
(řady KS-G8, KS-G8B) od Rolandu.
Použijete-li jiné, riskujete případná
zranění, když produkt upadne nebo
se svalí kvůli nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o
bezpečnosti, než namontujete
rampu
I když budete dbát na upozornění, uvedená
v uživatelském manuálu, v určitých
situacích může dojít ke skácení stojanu.
Vždy dbejte na bezpečnost, kdykoliv
pracujete s nástrojem.
Když odpojujete napájecí kabel,
uchopte jej za konektor
Chcete-li předejít poškození vodiče,
vždy uchopte napájecí kabel za
jeho konektor, když jej odpojujete z
přístroje nebo ze zásuvky.
Pravidelně čistěte konektor
napájecího kabelu
Nahromadění prachu nebo cizích
objektů mezi konektorem a
zástrčkou může vést k požáru nebo
elektrickému zkratu. V pravidelných
intervalech proto konektor čistěte
suchým hadříkem, vytřete prach a
vyjměte cizí objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky,
kdykoliv bude přístroj
ponechán delší dobu
nepoužíván
Jinak by mohlo dojít až k požáru.
Nastavte napájecí kabel i ostatní
kabely vždy tak, aby nemohlo dojít
k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby
po nich kolemjdoucí šlapali, může
kabel vypadnout nebo se nástroj
může svalit.
POZOR!
Nejprve odpojte kabely, chcete-li
nástroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte
napájecí kabel ze zásuvky, stejně
tak všechny ostatní kabely z
externích zařízení.
Před čištěním nástroje, odpojte
napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti,
riskujete úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka s blesky,
odpojte kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti,
riskujete úraz elektrickým proudem.
Vyvarujte se stoupnutí na horní část
přístroje nebo pokládání těžkých
předmětů na zařízení
Jinak riskujete zranění a svalení
nástroje.
Nikdy nezapojujte/neodpojujte
konektor napájení vlhkýma rukama
Mohlo by dojít ke zranění
elektrickým proudem.
4
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají zařízení
ovládané spínačem nebo elektromotorem
(jako lednička, pračka, mikrovlnná trouba
nebo ventilace). Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození
nebo slyšitelný šum. Není-li možné použít
jiný zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení mezi přístrojem a elektrickou
zásuvkou.
Umístění
Provoz nástroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velká výkonová trafa) může vykazovat brum.
Tento problém odstraníte změnou směru
umístění nástroje či jeho přemístěním od
zdroje interference.
Nástroj může rušit rozhlasové či televizní
vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti
takovýchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších
zařízení (jako mobilních telefonů) může
vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne
tento problém, je potřeba odstranit tato
zařízení z blízkosti nástroje, nebo je vypnout.
Nevystavujte nástroj přímému slunečnímu
svitu, neumisťujte jej v blízkosti tepelného
vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující
teplotní extrémy. Příliš vysoká teplota
může deformovat nebo změnit barvu
povrchu nástroje.
Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s
velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí,
mohou se objevit kapičky (kondenzace) vody
uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití
přístroje riskantní a můžete jej tím poškodit.
Proto jej musíte před použitím nechat několik
hodin přizpůsobit se prostředí, až se
kondenzace vypaří.
Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
Může to způsobit poškození, jako zůstatkový
stisk kláves, produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou
změnit barvu či nechat stopy. Abyste tomu
předešli, podložte nožky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
Na přístroj nestavějte žádné nádoby s
kapalinou. Jestliže se jakákoliv tekutina vylije
na povrch přístroje, důkladně jej otřete
jemným, suchým hadříkem.
Údržba
Přístroj stačí otřít jemným suchým hadříkem,
či látkou jemně zvlhčenou vodou. Pro
odstranění zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem.
Poté přístroj osušte jemným suchým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol
či rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete
se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že
máte zálohovaná data; nebo si alesp
poznamenejte a napište potřebné informace.
Ačkoliv děláme vše pro to, aby vaše uložená
data zůstala během oprav zachována, jsou
případy, jako například fyzické poškození
Roland nepřijímá odpovědnost týkající se
obnovení uložených dat poté, co byla
ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena
z důvodu selhání přístroje, nesprávné
operace atd. Chcete-li se chránit před
nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data
pravidelně zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost týkající se
obnovení uložených dat poté, co byla
ztracena.
Při práci s tlačítky, slidery nebo jinými
kontrolery, jakož i s jacky a konektory buďte
opatrní. Hrubé zacházení může způsobit
špatnou funkci přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na
displej.
Během za/odpojování kabelů uchopte
samotný konektor––nikdy netahejte za
kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům
nebo zničení vnitřních komponent kabelu.
Během normálního provozu bude přístroj
vydávat slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastavení
hlasitosti, abyste neobtěžovali své sousedy.
Zvuk stisknutých kláves a vibrace,
způsobené nástrojem, se mohou přenášet
podlahou nebo stěnami, s nečekanou
odezvou. Takže i když hrajete se sluchátky,
můžete někoho v okolí rušit.
Pokud potřebujete nástroj přenést, zabalte
jej nárazu-vzdorného materiálu. Převoz bez
této ochrany může způsobit poškrábání
nebo zničení, příp. dalšímu poškození.
Použijte pouze určený expression pedál
(EV-5, EV-7; není přibalen). Připojením
jiných expression pedálů riskujete
poškození nebo špatné fungování přístroje.
Použití externí paměti
Sledujte následující upozornění, když
pracujete s externí pamětí.
Také důkladně sledujte veškerá
upozornění, související s externí pamětí.
Neodpojujte externí paměť, dokud
probíhá ukládání.
Chcete-li zabránit poškození statickou
elektřinou, vybijte ji všechny z celého
těla, než začnete pracovat se
zařízením.
Péče o klaviaturu
Nepopisujte klaviaturu žádným způsobem
ani na klávesy neklaďte žádné značky.
Inkoust se vsaje do povrchové vrstvy a
nebude možné jej odstranit.
Na klávesy nenalepujte nálepky. Nebude
možné odstranit ty, které mají příliš silné
lepidlo, takže způsobí zbarvení kláves.
Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte
běžně dostupné čistící prostředky, které
neobsahují abraziva. Začněte lehkými
krouživými pohyby. Pokud špína odolává,
zvyšujte tlak, ale s ohledem na nebezpečí
vzniku škrábanců.
Práva k duševnímu vlastnictví
Je zákonem zakázáno vytvářet audio
nahrávky, video nahrávky, kopie nebo revize
děl s autorskými právy třetích stran (hudební
díla, videa, vysílání, živé performance nebo
jiná díla), ať už zcela nebo částečně, a dále je
distribuovat, prodávat, pronajímat, hrát nebo
vysílat bez svolení vlastníka práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými
právy třetí strany. Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé vaším
použitím tohoto přístroje.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a
obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland
Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete
zmíněná data používat k vytváření, hraní,
nahrávání a distribuci svých originálních
hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ
extrahovat zmíněný obsah v originální ani
upravené podobě, pro účely distribuce
nahraných médií s tímto obsahem, ani jej
zpřístupnit v počítačové síti.
MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu, zaměřenému
na architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL).
Roland získal na tuto technologii licenci od
TPL Group.
Tento produkt obsahuje eCROS
integrovanou software platformu eSOL
Co.,Ltd. eCROS je obchodní známkou
eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
Roland, GS a SuperNATURAL jsou
samostatně registrované obchodní známky
nebo ochranné známky patřící Roland
Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními značkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
svých majitelů.
5
Obsah
Začínáme
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .................................. 3
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ................................................... 5
Umístění RD-800 na stojan............................................... 8
Základní operace ............................................................. 9
Hraní na RD-800
Přehled RD-800 ..............................................................10
Základní struktura RD-800 ........................................10
Jednotky zvuku ..........................................................10
Paměť ........................................................................11
Návod k ovládání ............................................................ 12
Nastavení celkové hlasitosti .......................................12
Změna výšky zvuku v reálném čase (Pitch bend) ......12
Přidání vibrata nebo dynamiky (Modulation) ..............12
Nastavení hlasitosti jednotlivých vrstev ......................12
Přiřazení užitečných funkcí pro hru
(tlačítka [S1] [S2]) .......................................................12
Uzamčení panelu (Panel Lock) .................................12
Vstup na obrazovku MENU ........................................12
Vstup na obrazovku MIDI Control ..............................12
Transpozice vaší hry (Transpose) ..............................12
Výběr zvuků (Tone/Live Set) ......................................13
Vrstvení zvuků (Layer) ...............................................13
Rozdělení klaviatury na dvě oblasti (Split) ................13
Přidání ozvěny zvuku (REVERB) ...............................14
Aplikace efektu (MODULATION FX) ..........................14
Aplikace tremola (TREMOLO) ....................................14
Nastavení charakteru zvuku (TONE COLOR) ............14
Nastavení zkreslení (AMP SIM) .................................14
Nastavení hlasitosti pro každý frekvenční rozsah
(EQUALIZER) ............................................................15
Přidání efektu Delay (DELAY ) ...................................15
Ovládání funkcí, přiřazených knobům (ASSIGN) .......15
Signálový tok efekty ...................................................15
Popis panelů ....................................................................16
Horní panel ................................................................16
Zadní panel (zapojení externího vybavení) ............... 18
Zapnutí RD-800 .........................................................19
Vypnutí RD-800 .........................................................19
Poslech Demo songů .................................................19
Editace zvuku .................................................................. 20
Jedinečné úpravy zvuku (Tone Color) ....................... 20
Úprava zvuku pomocí knobů ..................................... 20
Editace Live sady (Live Set Edit) ............................... 21
Editace zvuku (Designer) ........................................... 21
Tvorba varhanních zvuků .......................................... 22
Uložení nastavení zvuku do Live sady (Live Set
Write) ......................................................................... 23
Změna pořadí Live sad (Live Set Swap) .................... 23
Využití užitečných funkcí při hraní ................................... 24
Hraní styly .................................................................. 24
Nahrávání audio signálu ............................................ 24
Přehrávání zvukových souborů z USB flash disku ..... 25
Různá nastavení ............................................................. 26
Vstup na obrazovky Menu ......................................... 26
Ovládání externího MIDI zařízení z RD-800 .............. 26
Formátování paměti (Format) .................................... 27
Automatické vypínání nástroje po určité době
(Auto Off) ................................................................... 27
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ........... 27
Nastavení RD-800
Podrobné nastavení Live sady (Live Set Edit) ................. 28
Podrobné nastavení jednotlivých vrstev (Layer Edit) . 28
Změna odezvy klaviatury (Key Touch) ....................... 29
Přiřazení funkcí pedálům (Pedal) ............................... 29
Přiřazení funkcí ASSIGN 15 (Assign 1-5) ................ 30
Přiřazení funkcí tlačítkům [S1] [S2] (S1/S2) ............... 30
Výpis funkcí, přiřaditelných pedálům, knobům
a tlačítkům ......................................................... 30
Přidání ozvěny zvuku (Reverb) .................................. 31
Přidání prostorovosti zvuku (Delay) ........................... 31
Podrobné nastavení zvuku (Designer) ............................ 32
Piano Designer .......................................................... 32
Tone Designer ........................................................... 33
Podrobné nastavení zvuků E. Piano .................. 33
Podrobné nastavení zvuků CLAV ...................... 33
Podrobné nastavení ostatních zvuků ................ 33
Nastavení rezonance při stisku Damper pedálu
(Sympathetic Resonance) ......................................... 34
Editace jednotlivých kláves (Individual Note Voicing) 34
Editace Modulation FX (Modulation FX) .................... 35
Editace efektů Tremolo/Amp Simulator (Tremolo/Amp
Simulator) .................................................................. 35
Simulace tvorby varhanních zvuků ............................ 36
Než začnete nástroj používat, přečtěte si sekce "DŮLEŽITÉ POZNÁMKY O BEZPEČNOSTI" (STR. 2), ”BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” (str. 3) a
“DŮLEŽITÉ POKYNY” (str. 5). Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o
správném použití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen a po ruce pro snadné
nahlédnutí.
Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND CORPORATION.
6
Obsah
Využití RD-800 jako Master keyboardu .............................. 37
Co je MIDI? .................................................................. 37
MIDI konektory ..................................................... 37
Nastavení hlasitosti každé vrstvy.................................. 37
Výběr MIDI konektoru pro výstup ................................ 37
Nastavení MIDI vysílacího kanálu ................................ 38
Výběr zvuků na externím MIDI zařízení ........................ 38
Podrobné nastavení vysílaných partů .................... 38
Podrobné nastavení každé funkce ..................................... 40
Nastavení parametrů (System) ..................................... 40
Doladění k jinému nástroji (Master Tune) ........... 40
Zachování nastavení ekvalizéru i po přepnutí Live
sady (EQ Mode) ................................................... 40
Zachování nastavení funkce tlačítek
Select i po přepnutí Live sady (Select
Button Mode) ....................................................... 40
Zachování nastavení pedálu i po přepnutí Live
sady (Pedal Mode) ............................................... 40
Zachování nastavení tlačítek [S1] [S2] i po
přepnutí Live sady (S1/S2 Mode) ......................... 40
Zachování nastavení přiřazení Assign
kontrolerů 1-5 i po přepnutí Live sady
(Assign 1-5 Mode) ................................................ 40
Zachování nastavení Delay i po přepnutí Live sady
(Delay Mode) ....................................................... 40
Zachování nastavení Reverbu i po přepnutí Live
sady (Reverb Mode) ............................................ 41
Zachování nastavení stylu i po přepnutí Live sady
(Rhythm Mode) .................................................... 41
Zachování nastavení reakce kláves i po
přepnutí zvuku/Live sady (Key Touch Mode) ....... 41
Zachování aktuálního zvuku i po přepnutí
(Tone/Live Set Remain) ....................................... 41
Využití zpráv Program Change k epínání Live
sad (Live Set Control Channel) ............................ 41
Výběr USB ovladače (USB Driver) ....................... 41
Přepínač USB MIDI Thru (USB MIDI Thru Switch) 41
Výběr funkce konektoru MIDI THRU/OUT 2 (MIDI
OUT2 Port Mode) ................................................. 41
Přepínání polarity pedálu (Damper/ FC1/ FC2/
EXT Pedal Polarity) .............................................. 42
Nastavení metody ladění (Temperament/Key) ..... 42
Výběr partů, které budou znít (Part Switch 116) 42
Vysílání synchronizačních zpráv (Clock Out) ....... 42
Vysílání dynamiky ve vysokém rozlišení
(Hi-Res Velocity Out ) .......................................... 43
Výběr MIDI výstupního portu pro styl
(Rhythm MIDI Output Port) .................................. 43
Výběr MIDI výstupního kanálu pro styl (Rhythm
MIDI Channel) ...................................................... 43
Nastavení hlasitosti přehrávání audio souborů .... 43
Nastavení jasu obrazovky (LCD Brightness)........ 43
Nastavení podsvícení LEDky knobu
(Knob LED) .......................................................... 43
Změna obrázku v pozadí (Display Theme) .......... 43
Automatické vypínání po určité době (Auto Off) ... 43
Uložení systémového nastavení ................................. 43
Provedení nastavení systémového kompresoru
(System Compressor) .................................................. 44
Správa souborů Live Set (Live Set File) ....................... 44
Uložení souboru Live sady (Live Set File Save) 44
Vyvolání souboru Live sady (Live Set File Load)45
Vymazání souboru Live sady (Live Set File
Delete) ............................................................... 46
Kopírování souboru Live sady (Live Set File
Copy) ................................................................. 46
Užitečné funkce (Utility) ............................................... 47
Odpojení sekce kontroleru a sekce zvukového
generátoru (Local Switch) .................................. 47
Optimalizace nastavení pro nahrávání do
sekvenceru (Rec Mode) .................................... 47
Formátování paměti (Format) ............................ 47
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)... 48
Import konkrétní Live sady ze souboru
(Live Set Import) ................................................ 48
Inicializace Live sady (Live Set Initialize) ........... 48
MIDI Visual Control (V-LINK/MVC) .............................. 49
Za/vypnutí MIDI Visual Control ......................... 49
Nastavení MIDI Visual Control........................... 49
Podrobné nastavení MIDI Visual Control ........... 49
V-LINK/MVC Local spínač ................................. 50
Nastavení funkcí bezdrátové LAN (Wireless) ............... 50
Základní metoda připojení (prostřednictvím
WPS) ................................................................. 50
Indikace stavu (Wireless) .................................. 51
Připojení ke zvolenému přístupovému bodu
bezdrátové LAN (Select Access Point) .............. 51
Další nastavení (Wireless Options) ................... 51
Kontrola IP adresy a MAC adresy
(Wireless Information) ....................................... 52
Zapojení do počítače ................................................. 53
Zapojení do počítače přes USB COMPUTER
port .................................................................... 53
Přepínání ovladačů USB ................................... 53
Využití RD-800 jako USB MIDI převodníku ....... 53
Appendix
Problémy a potíže .............................................. 54
Chybové zprávy ................................................. 57
Výpis efektů ........................................................ 58
Hlavní specifikace .............................................. 59
Uchycení napájecího kabelu (Cord Clamp) .. 59
Index .................................................................. 60
Výpis kombinací kláves ...................................... 61
7
Umístění RD-800 na stojan
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
Chcete-li postavit RD-800 na stojan, použijte Roland KS-G8 nebo KS-
G8B. Postupujte dle následujících pokynů.
KS-G8/KS-G8B
Pohled ze strany
Srovnejte zářez na panelu RD-
800 (dole, u čelního panelu) s
rohy gumové nožky stojanu.
Pohled zezadu
Zarovnejte značku na zadním
panelu RD-800 se středem
stojanu.
8
Základní Operace
* Obrázky a screenshoty v tomto dokumentu jsou zde pro účely vysvětlení funkcí a operací, mohou se poněkud lišit od toho, co vidíte u svého
nástroje.
Tone obrazovka
Tato obrazovka se objeví, když spustíte RD-800 nebo když
stisknete tlačítko TONE.
Obrazovka Live Set
Tato obrazovka se objeví, když stisknete tlačítko LIVE SET.
Číslo zvuku
Aktuálně zvolený styl
nebo song
Číslo/banka
Live sady
Aktuálně zvolený styl
nebo song
Vrstva
Jméno zvuku
Jméno Live
sady
Aktivní vrstvy
jsou
zvýrazněny.
Jméno zvuku
Oblasti
klaviatury,
které zní pro
jednotlivé
vrstvy, jsou
zvýrazněny.
Přechod mezi položkami pro nastavení (cursor)
Je-li na obrazovce více než jeden parametr, pak jméno a
hodnota parametru, která se má změnit, je v boxu. Tento box
nazýváme „kurzor“. Kurzor se posouvá tlačítky [][][][].
Operace s knoby a slidery
Jestliže používáte knob nebo slider pro úpravy nastavení,
upravený parametr a jeho hodnota se objeví ve vyjetém
okně.
Toto okno se po čase automaticky zavře.
Kurzor
Kurzorové tlačítko
Parametr Hodnota
Vrstva, kterou lze
ovládat knoby a slidery,
je zvýrazněna.
Editace hodnoty
Při změně hodnot nastavení můžete použít [DEC] a [INC],
kolečko nebo tlačítka TONE (numerická tlačítka).
Kurzor
VALUE kolečko
Otočením kolečka doprava hodnotu zvýšíte a doleva ji snížíte.
TONE tlačítka (numerická)
[DEC], [INC] tlačítka
Kolečko
Value
Pro některá nastavení můžete využít tlačítka TONE jako
numerickou klávesnici s tlačítky [0]–[9] a zadat numerickou
hodnotu přímo.
Vložíte-li číslo, tato hodnota bliká. To znamená, že hodnota
ještě nebyla vložena. Dokončení provedete stiskem [ENTER].
Stiskem [INC] hodnotu zvýšíte a [DEC] ji snížíte.
Účel
Operace na panelu
Plynulá změna
hodnoty
Podržte tlačítko [DEC] nebo [INC].
Rychlá změna
hodnoty
Podržte tlačítko [INC] a stiskněte tlačítko
[DEC].
Podržte tlačítko [DEC] a stiskněte tlačítko
[INC].
Chcete-li zadat
položku na
standardní hodnotu
Stiskněte tlačítka [DEC] i [INC] současně.
9
Přehled RD-800
Základní struktura RD-800
Sekce kontrolerů
Sekce Controller Sekce
zvukového
generátoru
Tato sekce zahrnuje klaviaturu, Pitch Bend/Modulační joystick, knoby na
panelu, slidery a připojené pedály na zadním panelu. Akce jako stisk a
uvolnění kláves, pedálu, atd., jsou konvertovány do MIDI zpráv a ty jsou
odeslány do sekce zvukového generátoru nebo do externího MIDI
zařízení.
Sekce zvukového modulu/efektů
Sekce, která vyrábí a upravuje zvuk. Data pro hru sekce Controller jsou
konvertována na audio signál, který jde na výstup z jacků OUTPUT nebo
PHONES.
Sekce
Effect
Jednotky zvuku
Tone
U RD-800, každý zvuk, zvolený tlačítkem TONE, nazýváme “zvuk.
Chcete-li jej přehrát, přiřaďte jej jedné ze čtyř vrstev (UPPER 1, UPPER 2, UPPER 3, LOWER). Na klaviaturu můžete hrát dvěma a více vrstvami
současně, nebo využít různé oblasti klaviatury pro hraní v různých vrstvách.
Pomocí funkce Designer (str. 32) upravíte zvuk dle potřeby. Nastavený zvuk můžete uložit do Live sady.
Některé zvuky jsou “rytmické sady”, jež obsahují více perkusních nástrojových zvuků.
Rytmická sada vyrábí na každé stisknuté klávese jiný zvuk (číslo Note) perkusního nástroje.
Live set
U RD-800, každý zvuk, zvolený tlačítkem LIVE SET, nazýváme “Live sada”.
Live Set zahrnuje nastavení zvuků, přiřazeného každé vrstvě, spolu s nastavením, společným pro každou z nich (jako je reverb, delay a EQ). Svá
oblíbená nastavemůžete uložit do 200 Live sad a snadno je vyvolat tlačítky LIVE SET [A][J].
Nastavení z výroby zahrnuje četné Live sady, připravené pro živé hraní.
Efektová nastavení na tečkované čáře reflektují nastavení vrstvy UPPER 1,
zvolené na obrazovce TONE nebo LIVE SET.
10
Zahraná
data
Audio
signál
Quick Start
Paměť
Paměť nabízí místo pro uložení Live sad a dalších nastavení. Jsou tři typy pamětí:
“dočasná paměť”, “přepisovatelná paměť” a “nepřepisovatelná paměť”.
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Zvuk a nastavení kontroleru, navolené tlačítky Tone nebo LIVE SET na panelu, jsou vyvolány do
dočasné oblasti.
Pokud hrajete na klávesy, je vyroben zvuk podle dat, uložených v dočasné oblasti paměti.
Při načtení jiného nastavení nebo vypnutí přístroje se nastavení z dočasné paměti ztratí. Pokud chcete
zachovat data, která jsou v dočasné oblasti, musíte je uložit do přepisovatelné paměti.
Přepisovatelná paměť
Systémová paměť
Systémová paměť obsahuje nastavení systémových parametrů, která udávají, jak bude RD-800
fungovat.
Chcete-li uložit systémové parametry, uložte nastavení systému (str. 43).
User paměť
Live sady a songy lze uložit do user paměti (LIVE SET Write: str. 23).
Můžete také uložit všechny live sady jedinou operací (LIVE SET File Save: str. 44).
USB flash disk
Můžete také uložit všechny live sady do jednoho souboru (LIVE SET File Save: str. 44).
Live Set soubory můžete kopírovat mezi USB diskem a user pamětí (Live Set File Copy: str. 46).
USB flash disk rovněž využijete jako prostor pro uložení audio záznamů.
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Demo songy a zvuky jsou uloženy v presetové paměti, nelze je přepsat.
11
Návod k ovládání
Nastavení celkové hlasitosti
1. Otočte knobem [VOLUME].
Nastavení hlasitosti jednotlivých
vrstev
LAYER Spínač
Tato tlačítka za/vypínají vrstvy.
Svítí značí Zapnuto, nesvítí Vypnuto.
LAYER LEVEL Slider
Nastavuje hlasitost jednotlivé vrstvy.
Vstup na obrazovku MENU
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Zde můžete provádět
různá nastavení systému
RD-800.
Str. 26
Vstup na obrazovku MIDI Control
1. Stiskněte tlačítko [MIDI CONTROL].
Zde můžete ovládat
externí vrstvy.
Str. 26
Přiřazení užitečných funkcí
(tlačítka [S1] [S2])
Těmto tlačítkům můžete přiřadit různé
funkce (str. 30).
Během hraní stiskem těchto tlačítek
aktivujete přiřazené funkce.
Změna výšky zvuku v reálném
čase (Pitch bend)
Během hry na klaviatuře pohněte Pitch
Bendem doleva, což sníží výšku aktuál
zahraného zvuku, případně doprava, což ji
zvýší. Tomu se říká Pitch Bend.
Stisknete-li joystick směrem od sebe a
pohnete doleva či doprava, budou
aplikovány oba efekty současně.
Přidání vibrata nebo
dynamiky (modulace)
Rovněž můžete aplikovat vibrato jemným
stiskem modulátoru od sebe. Tomu
říkáme modulace.
Stisknete-li joystick směrem od sebe a
pohnete doleva či doprava, budou
aplikovány oba efekty současně.
Uzamčení panelu (Panel Lock)
Funkcí Panel Lock lze zablokovat veškerá
tlačítka na panelu.
To uchrání nastavení od nečekaných
situací na pódiu, apod.
Podržte tlačítko [MENU] a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se na chvíli okno Lock a opět zmizí,
pak se objeví ikona, vyznačující stav
uzamčení panelu, vpravo nahoře na
obrazovce Tone a obrazovka Live Set.
Chcete-li zrušit funkci Panel Lock,
stiskněte 2x za sebou tlačítko
[EXIT/SHIFT].
Transpozice vaší hry
(Transpose)
Můžete nastavit transpozici v půltónových
krocích, v rozsahu -48-0–+48 vůči C4.
Podržte na pár sekund tlačítko
[TRANSPOSE].
Zobrazí se aktuální nastavení.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte
[DEC] [INC] nebo klávesu.
Uvolníte-li [TRANSPOSE], objeví se znovu
předchozí obrazovka.
Je-li nastavena hodnota transpozice, funkce
Transpose je zapnuta a tlačítko [TRANSPOSE]
se rozsvítí.
MEMO
Pokud stisknete klávesu C4 (střední C),
hodnota transpozice se nastaví na “0”.
Např. chcete-li, aby zněl tón E při zahrání C
na klaviatuře, podržte [TRANSPOSE] a
stiskněte E4. Stupeň transpozice je “+4”.
Můžete nastavit stupeň transpozice každé
vrstvy zvlášť. Podrobnosti viz “TRA (Layer
Transpose)” (str. 28).
POZN.
Pokud je transpoziční posun 0, tlačítko
[TRANSPOSE] se nezapne, ani když je
stisknete.
12
Quick Start
Výběr zvuků (Tone/Live Set)
Výběr zvuku
Stiskněte tlačítko TONE a zvolte kategorii.
Pomocí [DEC] [INC] či kolečkem zvolte zvuk.
MEMO
Podržte [SHIFT] a tlačítky [INC] [DEC] nebo
kolečkem Value vyberte první zvuk z každé
kategorie.
Podržte tlačítko TONE aktuálně zvoleného zvuku a stiskem [WRITE]
se zapamatuje číslo aktuálně zvoleného zvuku, takže jej příště
snadno vyvoláte stiskem tohoto tlačítka TONE.
Při ukládání zvuků se parametry funkcí, přiřazených knobům
přizpůsobí, což znamená, že hodnoty nemusí odpovídat pozicím,
aktuálně vyznačeným knoby.
Pokud poloha knobu neodpovídá aktuální hodnotě, pohněte
knobem, a tím se jeho hodnota upraví podle polohy.
Výběr sady Live Set
Stiskněte libovolné tlačítko LIVE SET a zvolte
banku (A-J).
Pomocí tlačítek [DEC] [INC] nebo kolečkem
vyberte Live sadu.
MEMO
Podržte [SHIFT] a tlačítky [INC] [DEC] nebo kolečkem Value vyberte
první zvuk z každé banky Live Set.
Podržte tlačítko LIVE SET aktuálně zvolené Live sady a stiskem
[WRITE] se zapamatuje číslo aktuálně zvolené Live sady, takže ji
příště snadno vyvoláte stiskem tohoto tlačítka LIVE SET.
Při přepínání Live sad se parametry funkcí, přiřazených knobům a
sliderům přizpůsobí, což znamená, že hodnoty nemusí odpovídat
pozicím, aktuálně vyznačeným knoby a slidery.
Pokud poloha knobu nebo slideru neodpovídá aktuální hodnotě,
pohněte knobem nebo sliderem, a tím se jeho hodnota upraví podle
polohy.
Vrstvení zvuků (Layer)
Můžete kombinovat zvuky až do čtyř vrstev
(UPPER 1, UPPER 2, UPPER 3, LOWER),
v pořadí stisku tlačítek Tone.
Rozdělení klaviatury na dvě oblasti (Split)
1. Stiskem tlačítka [SPLIT] se indikátor rozsvítí.
Zvuk UPPER hraje v pravé sekci klaviatury a zvuk LOWER v levé.
Dělící bod (F#3)
1. Stiskněte dvě, tři či čtyři tlačítka TONE
současně, v požadovaném pořadí.
Přepínání zvuku vrstvy
Stiskněte [LIVE SET EDIT] a vstoupíte na
obrazovku Live Set Edit.
Zvolte "Layer Edit” a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka LAYER EDIT.
Stiskněte několikrát tlačítko [◄], až
najdete Tone.
Kurzorovými tlačítky [▲] [▼] zvolte
vrstvu, jejíž zvuk chcete přepnout.
Tlačítky TONE vyberte kategorii zvuku,
potom pomocí [DEC] [INC] nebo
kolečkem vyberte zvuk.
2. Chcete-li ukončit režim Split, stiskněte [SPLIT] znovu a indikátor zhasne.
Určení dělícího bodu
1. Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte klávesu, kterou chcete mít jako nový dělící bod.
Zobrazí se dělící bod.
Uvolníte-li [SPLIT], objeví se znovu předchozí obrazovka.
Tento bod je zahrnut do sekce LOWER.
Přepínání zvuku dolní vrstvy
Podržte tlačítko [SPLIT/LOWER SELECT] a stiskněte tlačítko Tone, jehož zvuk chcete
přepnout.
Číslo a jméno zvuku, který je aktuálně zvolený, pro dolní vrstvu, je zobrazen.
Podržte [SPLIT/LOWER SELECT] a tlačítky [DEC] [INC] nebo kolečkem vyberte zvuk.
MEMO
Pro každou vrstvu můžete libovolně nastavit
jakýkoliv rozsah. Blíže viz “LWR (Key Range
Lower)” (str. 28), “UPR (Key Range Upper)”
(str. 28).
13
Návod k ovládání
Přidání ozvěny zvuku (REVERB)
Aplikace reverbu přidá příjemnou ozvěnu tomu, co hrajete, takže
zvuky zní, jako byste hráli např. v koncertní síni.
1. Otočením knobu [REVERB] určíte hodnotu aplikovaného reverbu.
POZN.
Je-li nastavení “REV (Reverb Send Level)” v LAYER EDIT na “0”,
pak nebude aplikován žádný efekt, dokonce i když otočíte knobem
[REVERB] (str. 28).
MEMO
Jestliže podržíte [SHIFT] a otočíte knobem [REVERB], objeví se
obrazovka Reverb.
Na obrazovce Reverb můžete editovat typ reverbu a další
parametry, související s reverbem (str. 31).
Nastavení charakteru zvuku (TONE COLOR)
Knobem TONE COLOR upravíte dojem zvuku, jeho charakter či
akustický obraz.
Knobem [TONE COLOR] nastavíte hodnotu efektu.
Str. 20
MEMO
Tlačítko [WRITE] využijete k uložení nastaveného zvuku do Live
sady.
Pedálu můžete přiřadit funkci knobu [TONE COLOR] (str. 29).
* Můžete ovládat zvuk vrstvy, u které jste označili “TON CLR (Tone
Color Control Destination)” v nastavení vrstvy (LAYER EDIT) (str.
28).
Aplikace efektu (MODULATION FX)
RD-800 umožňuje
aplikovat širokou
paletu efektů, včet
modulačních typů.
Dva knoby v sekci
MODULATION FX
ovládají většinu
užitečných parametrů
každého efektu.
V sekci MODULATION FX stiskem
rozsviťte tlačítko [ON/OFF].
Efekt se za/vypne při každém stisku
tlačítka.
Otočením knobů [DEPTH] a [RATE], v
sekci MODULATION FX, nastavíte
hodnotu efektu.
Aplikace tremola (TREMOLO)
Můžete nastavit
stupeň a hloubku
efektu Tremolo.
V sekci TREMOLO
stiskem rozsviťte
tlačítko [ON/OFF].
Tremolo se za/vypne při každém stisku
tlačítka.
Otočením knobů [DEPTH] a [RATE],
v sekci TREMOLO, nastavíte hodnotu
efektu.
Nastavení zkreslení (AMP SIM)
Můžete nastavit
míru zkreslení.
V sekci AMP SIM
stiskem aktivujete
tlačítko [ON/OFF].
Funkce Amp simulátoru se za/vypne
s každým stiskem tlačítka.
V sekci AMP SIM, knobem [DRIVE] určíte
hodnotu zkreslení.
Přepínání typu MODULATION FX
1. Podržte tlačítko MODULATION FX
[ON/OFF] a tlačítky [INC] [DEC] nebo
kolečkem upravte hodnotu.
Seznam efektů, které lze použít pro
Modulation FX, viz “Seznam efektů” (str.
58). Detaily o parametrech efektů najdete
v manuálu “Effect Parameter guide”
(PDF).
* Můžete ovládat zvuk vrstvy, u které jste
označili “MOD FX (Modulation FX
Control Destination)” v nastavení vrstvy
(LAYER EDIT) (str. 28).
Přepínání typu Tremola a Amp SIM
1. Podržte tlačítko TREMOLO [ON/OFF] a tlačítky [INC] [DEC] nebo kolečkem
upravte hodnotu.
Dostupné typy tremola a simulátoru zesilovače, zjistíte v sekci “Editace
Tremola/Amp Simulátoru (Tremolo/Amp Simulator)” (str. 35).
Více o tremolu a simulátoru zesilovače najdete v “Effect Parameter Guide” (PDF).
PDF získáte dle návodu na přední straně obálky.
* Můžete ovládat zvuk vrstvy, u které jste označili “TR/AMP (Tremolo/Amp
Control Destination)” v nastavení vrstvy (LAYER EDIT) (str. 28).
14
Quick Start
Nastavení hlasitosti pro každý frekvenční rozsah (EQUALIZER)
RD-800 je vybaven 5-band ekvalizérem.
Stiskem funkčního tlačítka EQ/DELAY/
ASSIGN vyberte tlačítko, EQ se rozsvítí.
Stiskem tlačítka [ON/OFF] se LEDka rozsvítí.
Otočte knobů nastavíte úroveň každého pásma.
Podržte tlačítko [SHIFT] a knobem doleva snížíte frekvenci, otočením
doprava frekvenci zvýšíte.
POZN.
Při určitém nastavení knobu může být zvuk zkreslený. V tom případě
nastavte Input Gain.
MEMO
Pásmo MID 3 nelze ovládat knoby.
Chcete-li změnit nastavení MID 3, posuňte kurzor na Mid3 a kolečkem
upravte hodnotu.
RD-800 můžete nastavit tak, že hodnoty ekvalizéru se nebudou při
změně Live sad měnit. Viz “Zachování nastavení ekvalizéru při přepnutí
Live sady (EQ Mode)” (str. 40).
Detaily najdete v “Effect Parameter Guide” (PDF). PDF získáte dle
návodu na přední straně obálky.
Přidání efektu Delay (DELAY)
Přidáním efektu delay dáte zvuku větší prostor,
zvuk bude hutnější a nadýchanější.
Výběrem funkce EQ/DELAY/ASSIGN zvolte
tlačítko, rozsvítí se LEDka DELAY.
Stiskem tlačítka [ON/OFF] se LEDka
rozsvítí.
Delay efekt se za/vypne při každém stisku tlačítka.
Knoby DELAY nastavíte charakter efektu Delay.
POZN.
Jestliže je nastavení vrstvy (LAYER EDIT) “DLY (Delay Send Level)”
na 0, neaplikuje se žádný efekt, ani když otočíte knoby DELAY (str. 28).
MEMO
Jestliže podržíte [SHIFT] a otočíte knobem DELAY, objeví se
obrazovka Delay. Na obrazovce Delay žeme nastavit parametry,
které mohou souviset s efektem delay (str. 31).
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stiskem [ON/OFF], napravo od knobu
EQ/DELAY/ASSIGN, vstoupíte na obrazovku Layer Edit, s kurzorem
připraveným na hodnotě Delay Send Level.
Ovládání funkcí, přiřazených knobům
(ASSIGN)
Povíme si, jak lze upravit parametry,
přiřazené knobům nebo tlačítku.
Výběrem funkce EQ/DELAY/ASSIGN
zvolte tlačítko, rozsvítí se LEDka ASSIGN.
Knoby ASSIGN [1]–[4] nastavíte funkce,
přiřazené knobům.
Tlačítkem ASSIGN [5] přepínáte efekt funkce, přiřazené tomuto
tlačítku.
Přiřazení funkcí knobům
Výběrem funkce EQ/DELAY/ASSIGN zvolte tlačítko, rozsvítí se
LEDka ASSIGN.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte jedno z tlačítek [1]–[4].
Objeví se obrazovka Assign1-5. Zde můžete zadat funkce, přiřazené
knobům ASSIGN [1]–[4] a tlačítku ASSIGN [5] (str. 30).
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko ASSIGN [5].
Objeví se obrazovka LAYER EDIT. Zde můžete zadat vrstvy,
ovládané knoby ASSIGN [1]–[4] a tlačítkem ASSIGN [5] (str. 28).
POZN.
Knoby ASSIGN a tlačítko ASSIGN [5] nemají žádný vliv na vrstvy,
u kterých není zvolena značka nastavení vrstvy (LAYER EDIT)
“A1–A5 (Assign 1-5 Control Switch)” (str. 28).
MEMO
Podle stavu zvolené Live sady nebo zvuku, nemusí být přiřazená
funkce podporovaná, takže nemusíte dosáhnout očekávaného
efektu.
Signálový tok efekty
15
Popis panelů
Horní panel
[VOLUME] knob
Nastavuje celkovou hlasitost RD-800.
[REVERB] knob
Nastavuje hodnotu reverbu.
[TONE COLOR] knob
Nastavuje zvukový charakter nebo podobu
zvuku.
EQ/DELAY/ASSIGN
Tlačítko pro výběr funkce
str.14
str. 14
str. 15
TREMOLO
[DEPTH] knob
Nastaví hloubku efektu Tremolo.
[RATE] knob
Nastaví stupeň efektu Tremolo.
[ON/OFF] tlačítko
Za/vypínání efektu.
AMP SIM
Str. 14
Str. 14
Opakovaným stiskem tlačítka procházíte cyklicky EQ, DELAY a
ASSIGN.
[1] [2] [3] [4] knoby
Určují hodnotu zvolené funkce (EQ, DELAY, ASSIGN).
[5] tlačítko
Za/vypíná zvolenou funkci (EQ, DELAY).
Ovládá zvolenou funkci (ASSIGN).
[DRIVE] knob
Nastavuje hloubku zkreslení.
[ON/OFF] tlačítko
Za/vypínání efektu.
Vrstva
MODULATION FX
[DEPTH] knob
Str. 14
LAYER spínač Str. 12
Za/vypíná zvuk vrstvy LAYER.
Nastaví hloubku modulace FX.
[RATE] knob
LAYER LEVEL slidery
Nastavení hlasitosti každé vrstvy.
Str. 12
Nastaví stupeň modulace FX.
[ON/OFF] tlačítko
Za/vypínání efektu.
POZN.
U některých typů modulace FX, ovládají “DEPTH” a “RATE” různé věci.
Jestliže indikátor “MIDI CONTROL” svítí, tyto slidery nastavují
hlasitost každé externí vrstvy.
[MENU] tlačítko Str. 26
Vstup na obrazovku MENU. Na obrazovce MENU můžete
editovat parametry, určené pro celý RD-800.
[MIDI CONTROL] tlačítko Str. 26
Umožňuje RD-800 ovládat externí MIDI zvukový generátor.
[TRANSPOSE] tlačítko Str. 12
Umožňuje transponovat vaši hru.
16
Quick Start
Displej
Zobrazuje jméno zvuku, Live sady a hodnoty nastavení, atd.
* Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení toho, co
je obvykle vidět na displeji. Ovšem je možné že zakoupený kus
může obsahovat novější, pokročilejší verzi systému (např.
s novějšími zvuky), takže to, co vidíte na displeji, nemu
bezvýhradně souhlasit s manuálem.
[LIVE SET EDIT] tlačítko str. 21
Umožňuje změnit nastavení Live sady.
Navíc si můžete poslechnout demo songy, současným stiskem
tohoto tlačítka a [RHYTHM/SONG].
Kurzorová tlačítka / Value kolečko
[WRITE] tlačítko
Uloží aktuální nastavení do Live sady.
Str. 23
[DEC], [INC] tlačítka
Na některých obrazovkách (např. System), stiskem tohoto tlačítka uložíte
systémové parametry (str. 43).
Používají se k úpravám hodnot.
[SPLIT/LOWER SELECT] tlačítko
Str. 13
Pokud podržíte jedno z nich a stisknete druhé, bude rozdíl větší.
Kolečko Value
Používá se ke změně hodnot.
Toto tlačítko volí režim “Split”, ve kterém je klaviatura rozdělena do
dvou částí a umožňuje tak hrát různými zvuky pravou a levou rukou.
Rhythm/Song
Kurzorová tlačítka [] [] [] []
Stiskem přepínáte stránky a posouváte kurzor.
[RHYTHM/SONG] tlačítko
Vstup na obrazovku, kde volíte songy nebo styly.
Str. 24
[EXIT/SHIFT] tlačítko
Navíc si můžete poslechnout demo songy, současným stiskem
tohoto tlačítka a [LIVE SET EDIT].
Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte aktuálně
běžící proceduru.
Navíc můžete snadno vyvolat obrazovky Edit, kde jsou příslušné
parametry následujících funkcí, podržením tohoto tlačítka a
současným stiskem tlačítek, otočením knobů, nebo dalších
kontrolerů. Blíže viz “Výpis kombinací kláves”(str. 64).
[AUDIO REC] tlačítko
Str. 24
Pokud podržíte toto tlačítko a editujete hodnotu parametru, hodnota se
mění rychleji.
[ENTER] tlačítko
Stiskem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
[PLAY/STOP] tlačítko
Spustí/zastaví přehrávání songu nebo stylu.
[S1], [S2] tlačítka
Str. 25
Str. 30
LIVE SET tlačítka
Výběr Live sady v každé bance.
Str. 13
Přepínačům můžete přiřadit různé funkce. Během hraní stiskem
těchto tlačítek aktivujete přiřazené funkce.
TONE tlačítka
Výběr zvuku v každé
kategorii.
Str. 13
Pitch B./Modulation joystick
Umožňuje ovládat Pitch Bend a Vibráto.
POZN.
Str. 12
Vliv posunu joysticku se bude lišit podle zvuku. Navíc, efekt,
daný pohybem joysticku je předem daný pro každý zvuk a nelze
jej měnit.
17
Tlačítko nahrávání. Jak nahrávat vaši hru do RD-800.
Popis panelů
Zadní panel (zapojení externího vybavení)
Počítač
Digitální audio
přehrávač
Stereo
sluchátka
Připojte MIDI zařízení.
USB flash disk / Bezdrátový USB adaptér
Do zásuvky
Pedálová
jednotka (RPU-3)
Aktivní monitory
Mix atd.
Expression pedál (EV-5, EV-7)
nebo pedálový spínač (řady DP)
[ ] Vypínač
Za/vypnutí přístroje.
Str. 19
OUTPUT jacky (L/MONO, R)
Umožňují výstup audio signálu. Sem připojíte kombo nebo
jiné zařízení. Pro mono výstup použijte jack L/MONO.
USB MEMORY/WLAN ADAPTOR
port
Sem zapojte zakoupený USB flash disk nebo bezdrátový
USB adaptér. Doporučujeme používat USB flash disk
nebo bezdrátový USB adaptér značky Roland.
OUTPUT jacky (L, R) (XLR typ)
Konektory pro symetrický výstup audio signálu. Zapojte do
mixu a dalších podobných zařízení.
USB COMPUTER port Str. 53
Sem zapojte počítač, který bude s RD-800 komunikovat.
PEDAL jacky (DAMPER, FC1, FC2, EXT)
Připojením nožního spínače, dodaného s RD-800, do
jacku DAMPER, s ním můžete pracovat jako s damper
pedálem piana. Je-li pedál zapojený do jacku FC1, FC2
nebo EXT, můžete mu přiřadit různé funkce (str. 29).
MIDI konektory (IN, OUT 1, THRU/OUT 2)
Využijete k připojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI
zpráv.
Funkce konektoru THRU/OUT 2 můžete přepínat na
MIDI THRU a MIDI OUT (str. 41).
INPUT jack
Jedná se o audio vstupní jack. Sem zapojte audio
přehrávač nebo jiné zvukové zařízení.
* Tento přístroj je vybaven symetrickými jacky (XLR). Schéma osazení
pinů je zobrazeno níže. Proveďte připojení až po kontrole schématu
konektoru toho zařízení, které zamýšlíte připojit.
9 PHONES jack
Sluchátka můžete zapojit do tohoto jacku.
I když jsou sluchátka zapojena, uslyšíte stále zvuk na
výstupu OUTPUT a BALANCED OUT.
AC IN jack
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Použijte pouze určený expression pedál (EV-5, EV-7; nutno dokoupit). Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození a/nebo
zničení nástroje.
18
Quick Start
Zapnutí RD-800
Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup při
zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí,
riskujete poškození nebo selhání zařízení.
Zcela stáhněte hlasitost RD-800.
Také zcela stáhněte hlasitost připojeného audio a dalších
zařízení, která jsou k nástroji připojena.
Stiskněte vypínač [ ].
Nástroj je zapnutý a podsvícený displej se rozsvítí.
Zapněte připojená zařízení.
* Tento přístroj je vybaven ochranným okruhem. Proto zabere
po zapnutí přístroje určitou dobu (několik sekund), než
začne pracovat normálně.
Nastavte hlasitost těchto externích zařízení.
Nastavte hlasitost RD-800.
Vypnutí RD-800
Zcela stáhněte hlasitost RD-800.
Také zcela stáhněte hlasitost připojeného audio a dalších
zařízení, která jsou k nástroji připojena.
Vypněte všechna připojená externí zařízení.
Stiskněte vypínač [ ].
Nástroj je vypnutý.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost.
Dokonce i když je hlasitost na minimu, můžete slyšet při
za/vypnutí přístroje nějaký zvuk. Je to běžné a není důvod
k obavám.
Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač,
potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz “Chcete-li úplně vypnout
napájení přístroje, vytáhněte kabel ze zásuvky” (str. 3).
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení “AUTO
OFF” na “OFF”.
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu
(Auto Off).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte parametr “Auto Off” (str. 27).
POZN.
Nastavení, které jste upravili, bude po vypnutí ztraceno. Jestliže potřebujete uchovat aktuální nastavení, musíte je nejprve uložit.
Normální chod obnovíte za/vypnutím přístroje.
Poslech Demo son
RD-800 nabízí interní demo songy, které předvádí speciální
možnosti nástroje.
POZN.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Neautorizované použití tohoto
materiálu pro jiné než soukromé účely a zábavu jsou předmětem
uplatnění trestních sankcí dle práva.
Na MIDI OUT se neobjeví žádná data přehrávaného songu.
Když vstoupíte do režimu Demo, nastavení se uvedou do stavu po
zapnutí. Pokud chcete zachovat aktuální nastavení, uložte je do Live
sady (str. 23).
Klaviatura RD-800 nebude znít, dokud hraje demo song.
Podržte tlačítko [LIVE SET EDIT] a stiskněte [RHYTHM/
SONG].
Objeví se obrazovka Demo.
Kurzorovými tlačítky zvolte demo song.
Stiskněte [ENTER], spustí se přehrání demo songů.
Stiskem [ENTER] pak přehrávání songu zastavíte.
Stisknete-li [EXIT/SHIFT], je-li song zastavený, vrátíte se na
původní obrazovku.
19
Editace zvuku
Jedinečné úpravy zvuku (Tone Color)
Knobem [TONE COLOR] nastavíte efekt, který odpovídá danému
zvuku, a upravíte tak jeho zvukový charakter neboli obraz.
MEMO
Krátká indikace závisí na efektu.
Když zvolíte zvuk nebo Live sadu, nastavení Tone Color se vrátí
do standardních hodnot pro každý zvuk.
Když zvolíte zvuk nebo Live sadu, aktuálně zobrazené hodnoty
knobů nemusí odpovídat aktuálním hodnotám.
V tom případě, lehkým pohybem knobu aktualizujete zobrazenou
hodnotu.
POZN.
Na zvuky vrstev, jejichž nastavení (LAYER EDIT) “TON CLR
(Tone Color Control Destination)” není označeno, otoče
knobem [TONE COLOR] nemá vliv (str. 28).
MEMO
Nastavený zvuk uložíte do Live sady stiskem tlačítka [WRITE] (str. 23).
Hlavní efekty pro Tone Color
Stereo Width
a Pan Key Follow
Mění stereo polohu a šířku.
Morphing
Nastavuje charakter zvuku.
Boost
Mění jas zvuku.
Harmonic Bar
Všechna harmonická táhla můžete
vytáhnout jediným knobem. Pokud
budete otáčet knobem i po vytažení
harmonických táhel, efekt Rotary se
přepne do režimu Fast (str. 22).
Úprava zvuku pomocí knobů
RD-800 umožňuje modifikovat zvuk podle potřeby.
Uvedeme v příkladu kroky nastavení zvuku RD-800 a dostupných vlastností.
Na obrazovce Tone (str. 9), tlačítky [DEC] [INC] nebo kolečkem
zvolte zvuk 0069 “TINE E.Piano”.
Příjemně znějící elektrické piano s jemným feelingem, často
používané v popu a jazzu.
Otočte knobem [TONE COLOR] zcela doleva a pak pomalu
otáčejte doprava.
Charakter zvuku se mění, fáze Attack je nejprve měkká, ale postupně
přitvrzuje, nakonec přejde do velmi jasného zvuku. Upravte si zvuk dle
potřeby.
Nastavte si efekt Tremolo, který moduluje zvuk mezi levou a
pravou stranou.
Knobem TREMOLO [RATE] se mění rychlost, na které se zvuk
posouvá doleva a doprava.
Knobem TREMOLO [DEPTH] se mění hodnota, s jakou se zvuk
posouvá doleva a doprava. Tremolo nastavte nejvhodnějším
způsobem pro daný song.
Stiskem AMP SIM [ON/OFF] aktivujete funkci a rozsvítí se LEDka,
pak otočte knobem AMP SIM [DRIVE].
Otočením knobem doprava přidáte zvuku zkreslení.
Ačkoliv můžete zvuk zkreslit i výrazně, doporučujeme spíše přidat jen
trochu a zvýraznit zvuk tak jen okrajově.
Stiskem tlačítka MODULATION FX [ON/OFF] aktivujete funkci a
rozsvítí se LEDka.
Tím je efekt zapnutý.
Knoby MODULATION FX [RATE] a MODULATION FX [DEPTH]
upravíte nastavení podle potřeby.
Můžete také přepnout typ MODULATION FX, když podržíte tlačítko
MODULATION FX [ON/OFF] a tlačítky [DEC] [INC] nebo datovým
kolečkem hodnotu dále upravíte.
Pokud jste s výsledkem spokojeni, uložte zvuk do Live sady.
Jestliže nechcete Tremolo, vypněte stiskem tlačítko TREMOLO
[ON/OFF] a zhasne.
Live Set Write
Str. 23
Příště stačí jednoduše zvolit uloženou Live sadu a můžete ihned
začít hrát tímto zvukem, nebo jej dále upravit.
20
/