Roland JUPITER-Xm Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
JUPITER-Xm
Typ
Návod na obsluhu
Referenčná príručka
01
© 2019 Roland Corporation
22
Popis panelov................................. 3
: Horný panel .................................. 3
: Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) ......... 6
: Spodný panel................................. 7
Vloženie batérií ................................. 7
: Zapnutie JUPITER-Xm .......................... 7
Vypnutie ...................................... 7
: Nastavenie celkovej hlasitosti
(Master Volume)
......... 7
: Zapnutie/vypnutie interných reproduktorov ....... 7
Úvod.......................................... 8
: Základné informácie o JUPITER-Xm ............... 9
Prepínanie scén
(tlačidlo [SCENE])
....................... 9
Voľba zvuku
(tlačidlo [MODEL BANK])
..................... 9
Voľba partu a jeho zapnutie/vypnutie
(tlačidlo [PART])
........ 9
Priradenie modelu alebo kategórie
k tlačidlám [1] – [16] .............................. 11
Voľba alebo zapnutie/vypnutie oscilátora alebo zložky
(tlačidlo [FUNCTION])
................................ 11
Prehrávanie zadaného patternu
(tlačidlo [STEP EDIT])
................................ 11
Obrazovka MENU................................ 11
Obrazovka WRITE ................................ 12
: Úprava jednotlivých krokov arpeggia
(STEP EDIT)
..... 13
: Používanie pripojeného mikrofónu
(Vocoder)
........ 14
Úprava nastavení mikrofónu ........................ 14
Úprava zvuku
(TONE EDIT)
....................... 15
: Základné spôsoby úpravy nastavení .............. 15
: Uloženie vytvoreného zvuku
(WRITE)
............... 15
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami........ 16
: JUPITER-8 .................................... 16
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT] ........... 17
: JUNO-106 .................................... 19
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT] ........... 20
: JX-8P........................................ 21
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT] ........... 22
: SH-101 ...................................... 24
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT] ........... 25
: XV-5080, RD-PIANO a ostatné zvuky
(Scene Edit)
...... 26
: XV-5080, RD-PIANO a ostatné zvuky
(Tone Edit)
....... 27
: EFFECTS (spoločné pre všetky modely) ............ 28
Zoznam funkcií tlačidla SHIFT
(skratky)
.......... 30
: COMMON (spoločné pre všetky modely) ........... 30
: RD-PIANO, XV-5080, VOCODER, PR-A, PR-B, PD-C,
PR-D, COMMON, JP-X INT, PR-A DRUM, CMN DRUM
(Scene Edit)
.................................... 30
: RD-PIANO, XV-5080, PR-A, PR-B, PD-C, PR-D,
COMMON, JP-X INT
(Tone Edit)
..................... 31
Celkové nastavenia zariadenia ................ 33
: Automatické vypnutie po určitom čase
(Auto O)
..... 33
: Obnova továrenských nastavení
(Factory Reset)
....... 33
: Úprava systémových nastavení
(System)
............ 33
Uloženie systémových nastavení
(System Write)
............ 33
Obrazovka UTILITY............................ 36
: BACKUP ..................................... 36
: RESTORE ..................................... 36
: USER PATTERN EXPORT ......................... 36
: FACTORY RESET ............................... 36
: Formátovanie USB kľúča
(FORMAT USB MEMORY)
........ 37
Routing v prípade zvukového procesora ...... 38
Chybové hlásenia ............................. 39
Otázky a odpovede ........................... 40
Obsah
33
Popis panelov
1
VOLUME
Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu celkovej hlasitosti.
Posuvné ovládače [SL1] [SL2]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
Tlačidlá [S1] [S2] [S3]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
2
I-ARPEGGIO
Ovládač [TYPE]
Určuje typ arpeggia.
Ovládač [RHYTHM]
Slúži na voľbu typu rytmu.
Ovládač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Tlačidlo [HOLD]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Hold v prípade arpeggia.
Po zapnutí funkcie Hold bude výška naposledy zahraného tónu
„podržaná“.
Tlačidlo [ON/OFF]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Arpeggio.
Tlačidlo PLAY DETECTOR [KEYS]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude arpeggio meniť podľa klávesov,
ktoré stlačíte.
Tlačidlo PLAY DETECTOR [BEAT]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude pattern arpeggia meniť podľa toho,
kedy jednotlivé klávesy stlačíte.
3
OSC
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu v prípade oscilátora.
Ovládač [PITCH]
Slúži na úpravu výšky tónov v prípade oscilátora.
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti v prípade oscilátora.
Ovládač [MOD]
Určuje intenzitu modulácie.
Tlačidlo [RING]
Znásobením efektu OSC1 a OSC2 dodáva zvuku kovový charakter.
Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou ovládača [MOD].
Tlačidlo [SYNC]
Reštartovaním OSC1 v súlade s cyklom OSC2 vytvára komplexnú
vlnovú formu.
Tlačidlo [XMOD]
Určuje intenzitu, s akou bude vlnová forma OSC2 ovplyvňovať
frekvenciu OSC1. Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou
ovládača [MOD].
4
LFO
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu LFO.
Ovládač [RATE]
Určuje rýchlosť modulácie LFO.
Ovládač [FADE TIME]
Určuje časový interval od zaznenia tónu po dosiahnutie maximálnej
amplitúdy LFO.
Horný panel
1 2 3
4
10
5
11
6
8
7 9 12
13
A
* Niektoré ovládače nemožno používať v určitých režimoch. Viac informácií nájdete v časti Vzťah medzi ovládačmi a parametrami“ (s. 16).
44
Popis panelov
Ovládač [DEPTH]
Určuje intenzitu LFO.
Tlačidlo [LFO 2]
K dispozícii máte dva LFO. Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo,
ovládacie prvky sekcie LFO budete môcť použiť na úpravu nastavení LFO2.
Ak toto tlačidlo nesvieti, ovládacie prvky tejto sekcie budete môcť
použiť na úpravu nastavení LFO1.
Tlačidlo DEPTH [PITCH]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH] bude
upravovať intenzitu efektu Vibrato.
Tlačidlo DEPTH [FILTER]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH] bude
upravovať intenzitu efektu Wah.
Tlačidlo DEPTH [AMP]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH] bude
upravovať intenzitu efektu Tremolo.
5
Displej
Zobrazuje rôzne informácie týkajúce sa používania zariadenia.
Ovládače [1] [2]
Pohybujú kurzorom a slúžia na úpravu hodnoty.
Tlačidlá PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Pohybujú kurzorom nahor/nadol/doľava/doprava.
Zároveň slúžia na prepínanie obrazoviek.
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Na niektorých obrazovkách zruší práve vykonávanú operáciu.
* Ak podržíte tlačidlo [EXIT] a použijete jeden z ovládačov, zobrazí sa hodnota,
ktorá je k nemu aktuálne priradená. Príslušnú hodnotu môžete vďaka tomu
skontrolovať bez toho, že by ste zmenili zvuk.
Tlačidlo [ENTER]
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte operáciu.
6
FILTER
Ovládač [TYPE]
Určuje typ ltra.
Ovládač [CUTOFF]
Určuje cuto frekvenciu ltra.
Ovládač [RESONANCE]
Rezonancia zdôrazní zvuk v okolí cuto frekvencie ltra.
LPF HPF BPF PKG
Cuto frekvencia
Rezonancia
Odseknutý úsek
Ovládač [KEY FOLLOW]
Umožňuje zmenu cuto frekvencie ltra podľa klávesu, ktorý stlačíte.
Ak otočíte ovládačom smerom doprava, cuto frekvencia bude
v prípade vyšších tónov zvýšená. Ak otočíte ovládačom smerom
doľava, cuto frekvencia bude v prípade vyšších tónov znížená.
Tlačidlá VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Ak zvolíte vintage model, s pomocou týchto tlačidiel budete môcť
zmeniť typ ltra.
[R] = lter od spoločnosti Roland, [M] a [S] = ltre vintage
syntetizátorov od iných výrobcov.
7
AMP
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti.
8
ENVELOPE
Ovládače [A] [D] [S] [R]
A: Attack Time
D: Decay Time
S: Sustain Level
R: Release Time
Ovládač [DEPTH]
Spoločne s tlačidlami [PITCH] a [FILTER] určuje intenzitu jednotlivých
obálok. Po otočení ovládača do strednej pozície nebude aplikovaný
žiadny efekt.
Tlačidlo [PITCH]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
budú upravovať obálku výšky tónov.
Tlačidlo [FILTER]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
budú upravovať obálku ltra.
Tlačidlo [AMP]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] budú
upravovať obálku zosilňovača.
9
EFFECTS
Ovládač [MFX]
Určuje intenzitu MFX (pre každý part samostatne).
Ovládač [DRIVE]
Určuje intenzitu skreslenia (pre všetky party súčasne/platí iba
v prípade partov, ktorých parameter Part: Output = „DRIVE“).
Ovládač [REVERB]
Určuje intenzitu efektu Reverb (pre každý part samostatne).
Ovládač [CHORUS]
Určuje intenzitu efektu Chorus (pre každý part samostatne).
Ovládač [DELAY]
Určuje intenzitu efektu Delay (pre každý part samostatne).
Ovládač [DELAY TIME]
Slúži na nastavenie času oneskorenia (pre všetky party súčasne).
10
Sekcia COMMON
Tlačidlo [TRANSPOSE]
Ak toto tlačidlo podržíte a použijete tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP],
budete môcť transponovať klaviatúru v poltónových krokoch.
Tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP]
Umožňujú transpozíciu klaviatúry v oktávových krokoch.
Tlačidlo [STEP EDIT]
Slúži na aktiváciu režimu STEP EDIT (s. 13).
Tlačidlo [PART]
Slúži na aktiváciu režimu PART SELECT.
Tlačidlo [MODEL BANK]
Slúži na aktiváciu režimu SOUND SELECT, ktorý umožňuje voľbu zvukov
rôznych modelov.
55
Popis panelov
11
Tlačidlá MODEL
Tlačidlá [1] – [16]
Funkcia týchto tlačidiel je ovplyvnená aktuálne zvoleným režimom.
Režim SOUND SELECT (tlačidlo [MODEL BANK]) Režim SOUND SELECT (tlačidlo [MODEL BANK])
Tieto tlačidlá slúžia na voľbu zvukov modelov, ktoré sú k nim priradené. Tieto tlačidlá slúžia na voľbu zvukov modelov, ktoré sú k nim priradené.
* Ak podržíte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačíte jedno z tlačidiel [1] [16],
budete môcť zvoliť priradený model alebo kategóriu (s. 11).
Režim PART SELECT (tlačidlo [PART]) Režim PART SELECT (tlačidlo [PART])
Tieto tlačidlá slúžia na prepnutie aktuálneho partu ([1] – [5]) alebo na zapnutie/vypnutie Tieto tlačidlá slúžia na prepnutie aktuálneho partu ([1] – [5]) alebo na zapnutie/vypnutie
partov ([6] – [10]). partov ([6] – [10]).
* Tlačidlá zapínajú/vypínajú party hrané s pomocou klaviatúry (ZONE EDIT
> Kbd Sw). Ak chcete zapnúť/vypnúť konkrétne party počas prehrávania
arpeggia, podržte tlačidlo [SHIFT] a použite tlačidlá [6] [10].
K tlačidlám [11] [16] sú priradené rôzne funkcie ovplyvňujúce hranie.
Režim SCENE SELECT (tlačidlo [SCENE]) Režim SCENE SELECT (tlačidlo [SCENE])
Tieto tlačidlá slúžia na prepínanie scén. Tieto tlačidlá slúžia na prepínanie scén.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte jedno z tlačidiel, budete môcť prepnúť
medzi bankami scén (1 – 16).
Režim FUNCTION (tlačidlo [FUNCTION]) Režim FUNCTION (tlačidlo [FUNCTION])
Tieto tlačidlá slúžia na voľbu oscilátora, ktorého nastavenia budete môcť upraviť Tieto tlačidlá slúžia na voľbu oscilátora, ktorého nastavenia budete môcť upraviť
([1] – [4]) alebo na zapnutie/vypnutie oscilátorov ([6] – [9]). ([1] – [4]) alebo na zapnutie/vypnutie oscilátorov ([6] – [9]).
K tlačidlám [11] [16] sú priradené rovnaké funkcie ovplyvňujúce hranie
ako v prípade režimu PART SELECT.
Režim STEP EDIT (tlačidlo [STEP EDIT]) Režim STEP EDIT (tlačidlo [STEP EDIT])
Tieto tlačidlá slúžia na úpravu jednotlivých krokov nahraného arpeggia. Tieto tlačidlá slúžia na úpravu jednotlivých krokov nahraného arpeggia.
Viac informácií nájdete v časti „Úprava jednotlivých krokov arpeggia (STEP
EDIT)“ (s. 13).
12
Ostatné
Tlačidlo [MENU]
Slúži na otvorenie obrazovky MENU.
Tlačidlo [WRITE]
Slúži na uloženie zvukov a systémových nastavení.
Tlačidlo [SHIFT]
Ak podržíte toto tlačidlo a použijete ovládač, posuvný ovládač alebo
tlačidlo, na displeji sa zobrazí obrazovka s príslušnými nastaveniami.
* Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a použijete jeden z ovládačov, otvorí sa obrazovka
s nastaveniami príslušného parametra.
Tlačidlo [SCENE]
Slúži na aktiváciu režimu SCENE SELECT.
Tlačidlo [FUNCTION]
Slúži na aktiváciu režimu FUNCTION.
13
Pitch Bend/Modulation
Koliesko [PITCH]
Slúži na úpravu výšky tónov. Posunutím kolieska smerom k sebe výšku
tónov znížite. Posunutím kolieska smerom od seba výšku tónov zvýšite.
Po uvoľnení sa koliesko vráti do stredu.
Koliesko [MOD]
Slúži na aplikovanie efektu Vibrato. Ak koliesko posuniete úplne k sebe,
nebude aplikovaný žiadny efekt. Ak koliesko posuniete od seba, zvýšite
intenzitu efektu. Po uvoľnení zostane koliesko na mieste.
A
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (typ stereo mini).
66
Popis panelov
A
Spínač [L]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia (s. 7).
B
Konektor DC-IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Kábel AC adaptéra zaistite s pomocou úchytu na spodnej strane zariadenia
(pozri obrázok).
AC adaptér
C
MIDI (OUT/IN) porty
Slúžia na pripojenie externých MIDI zariadení a odosielanie MIDI správ.
D
Konektor CTRL
Slúži na pripojenie Expression pedálu (EV-5: predávaný samostatne).
* Používajte výhradne uvedený Expression pedál. Po pripojení iných Expression
pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/alebo k poškodeniu zariadenia.
E
Konektor HOLD
Slúži na pripojenie pedálového spínača (séria DP: predávaný
samostatne).
F
Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie externého audio zariadenia.
Na pripojenie použite kábel s koncovkou stereo mini.
G
MIC
Ovládač [MIC GAIN]
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónového vstupu.
Konektor MIC IN
Slúži na pripojenie dynamického
mikrofónu
alebo elektretového
kondenzátorového mikrofónu
(„plug-in“ napájanie).
* Kondenzátorový mikrofón
(fantómové napájanie) nemožno
použiť.
H
Konektory OUTPUT L/R
Slúžia ako výstup audio signálu.
I
Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Slúžia ako výstup audio signálu.
J
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
K
USB port
Port USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča.
USB kľúč pripájajte a odpájajte iba v prípade, že je JUPITER-Xm vypnutý.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Port USB COMPUTER
S pomocou USB kábla prepojte tento port s USB portom vášho počítača.
JUPITER-Xm bude vďaka tomu pracovať ako USB MIDI zariadenie.
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zapojenie konektora MIC IN
Zapojenie konektorov
OUTPUT (BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
F
Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie audio zariadenia.
K
USB port
C
MIDI port
Slúži na pripojenie MIDI
zariadení.
H
Konektor OUTPUT
J
Konektor PHONES
G
MIC
I
Konektory OUTPUT (BALANCED)
D
Konektor CTRL
E
Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
Mix
Dynamický mikrofón
Elektretový mikrofón
(mono)
Posluchový reproduktor
(interný zosilňovač)
USB kľúč Počítač
Slúchadlá
77
Popis panelov
Spodný panel
L
L
Priehradka na batérie
Vložte osem NiMH batérií (AA, HR6).
& Vloženie batérií“ (s. 7)
Vloženie batérií
Ak chcete JUPITER-Xm napájať prostredníctvom batérií, vložte osem NiMH
batérií (AA, HR6).
JUPITER-Xm budete môcť následne používať približne 3,5 hodiny. Uvedená
doba sa však môže líšiť v závislosti od spôsobu použitia.
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením. Postupujte
tak, aby zariadenie nespadlo.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny.
Preštudujte si a dohliadnite na to, aby boli splnené všetky odporúčania týkajúce
sa batérií, ktoré sú uvedené v textoch „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“
a Používateľský manuál).
1. Vypnite JUPITER-Xm.
2. Zatlačte na jazýčky, ktoré sa nachádzajú na kryte
priehradky na batérie (spodný panel). Kryt následne
vyberte.
3. Do priehradky vložte batérie. Dbajte na dodržanie
správnej polarity („+“ a „–“).
Skontrolujte, či sú batérie otočené správne („+“ a „–“).
4. Zatvorte kryt priehradky na batérie.
Zapnutie JUPITER-Xm
1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí: JUPITER-Xm 0
pripojené zariadenia.
* Kvôli ochrane obvodov začne JUPITER-Xm pracovať až chvíľu po tom,
čo ho zapnete.
2. Zapnite pripojené zariadenia a zvýšte hlasitosť na
požadovanú úroveň.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od posledného
hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie vopred určený čas
(funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto O.
& „Automatické vypnutie po určitom čase (Auto O)“ (s. 33)
5 Pri vypnutí zariadenia budú neuložené dáta vymazané. Ak chcete vykonané
zmeny zachovať, uložte ich.
5 V prípade potreby JUPITER-Xm po automatickom vypnutí znovu zapnite.
Vypnutie
1. Zariadenia vypnite v nasledujúcom poradí: pripojené
zariadenia 0 JUPITER-Xm.
Nastavenie celkovej hlasitosti
(Master Volume)
V prípade potreby môžete upraviť celkovú hlasitosť.
1. Použite ovládač [VOLUME].
Zapnutie/vypnutie interných
reproduktorov
Súčasťou tohto zariadenia sú stereo reproduktory.
ReproduktoryReproduktory
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter „Speaker Out“
a s pomocou ovládača [2] upravte jeho hodnotu.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
Speaker Out
OFF Zvuk nebude znieť z reproduktorov.
ON Zvuk bude znieť z reproduktorov.
AUTO
Ak sú pripojené slúchadlá, bude zvolená
možnosť „OFF“.
Ak nie sú pripojené slúchadlá, bude
zvolená možnosť „ON“.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
F
Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie audio zariadenia.
K
USB port
C
MIDI port
Slúži na pripojenie MIDI
zariadení.
H
Konektor OUTPUT
J
Konektor PHONES
G
MIC
I
Konektory OUTPUT (BALANCED)
D
Konektor CTRL
E
Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
Mix
Dynamický mikrofón
Elektretový mikrofón
(mono)
Posluchový reproduktor
(interný zosilňovač)
USB kľúč Počítač
Slúchadlá
88
Úvod
Model Model
„Model“ je zvukový procesor, ktorý dokáže reprodukovať konkrétnu „Model“ je zvukový procesor, ktorý dokáže reprodukovať konkrétnu
vintage jednotku alebo zvukový procesor, ktorý je optimalizovaný vintage jednotku alebo zvukový procesor, ktorý je optimalizovaný
tak, aby fungoval špecickým spôsobom.tak, aby fungoval špecickým spôsobom.
Príklad: konkrétny model dokáže reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8.
Každý model má svoje unikátne špeciká, a to vrátane efektov, parametrov
a úkonov, ku ktorým dôjde po použití jednotlivých ovládačov. S pomocou
JUPITER-Xm tak budete môcť nasimulovať správanie rôznych zariadení.
Určitý model dokáže napríklad reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8
a JUNO-106.
V prípade jednotlivých modelov môžete vytvárať požadované zvuky.
Zvuk Zvuk
Zvuky sú priradené k jednotlivým partom. Zvuky sú priradené k jednotlivým partom.
V prípade zvukov môžete upraviť nastavenia oscilátora, ltra či efektov (MFX).
Štruktúra zvuku a dostupné efekty sa budú pri jednotlivých modeloch líšiť.
Part Part
Ku každému z piatich partov môžete priradiť zvuk. Zároveň môžete Ku každému z piatich partov môžete priradiť zvuk. Zároveň môžete
upraviť nastavenia panorámy a ekvalizéru.upraviť nastavenia panorámy a ekvalizéru.
Ku každému partu môžete priradiť požadovaný zvuk.
Celkovo máte k dispozícii päť partov. K partom 1 – 4 môžete priradiť zvuky
syntetizátora a k partu 5 môžete priradiť zvuky rytmických nástrojov.
Určité modely možno priradiť iba k partu 1.
Scéna Scéna
Nastavenia všetkých partov, nastavenia funkcie I-ARPEGGIO Nastavenia všetkých partov, nastavenia funkcie I-ARPEGGIO
a nastavenia efektu scény budú uložené ako „scéna“.a nastavenia efektu scény budú uložené ako „scéna“.
V scéne budú uložené všetky nastavenia týkajúce sa hrania, a to vrátane nastavení
jednotlivých partov (napr. číslo zvuku, panoráma, hlasitosť), nastavení spoločných
pre všetky party (napr. Reverb, Delay a Chorus) a sekvencií jednotlivých partov.
Po uložení viacerých scén budete môcť medzi nimi počas svojho vystúpenia prepínať.
Celkovo môžete uložiť až 256 scén (16 scén × 16 bánk).
I-ARPEGGIO I-ARPEGGIO
Na základe analýzy vášho hrania dokáže táto funkcia vytvoriť Na základe analýzy vášho hrania dokáže táto funkcia vytvoriť
optimálny arpeggio pattern (s pomocou viacerých partov).optimálny arpeggio pattern (s pomocou viacerých partov).
Pri používaní funkcie I-ARPEGGIO môžete zvoliť typ aj rytmus arpeggia.
Pri tvorbe skladby môžete upravovať rôzne nastavenia. Vytvorenú frázu môžete
následne nahrať a upraviť s pomocou funkcie STEP EDIT a výsledok vášho snaženia
môžete napokon importovať do DAW programu v počítači (vo forme MIDI dát).
Ovládač
KlaviatúraKlaviatúra
Tlačidlo/ovládač/posuvný Tlačidlo/ovládač/posuvný
ovládačovládač
Pitch Bend/ModulationPitch Bend/Modulation
Zvuk
Typ ltra = TVFTyp ltra = TVF
TVATVA
PANPAN
L L
##
R R
TVFTVF
3-pásm. EQ3-pásm. EQ
Typ ltra = VCFTyp ltra = VCF
VCFVCFHPFHPF
LFO 1/2LFO 1/2
Obálka výšky Obálka výšky
tónovtónov
OSCOSC
Rozhranie
USB COMPUTER USB COMPUTER
(audio/MIDI)(audio/MIDI)
USB kľúč USB kľúč
(súbor)(súbor)
Ovládanie pedálov Ovládanie pedálov
(CTRL/HOLD)(CTRL/HOLD)
MIDI vstup/výstupMIDI vstup/výstup
USB COMPUTER USB COMPUTER
(audio/MIDI)(audio/MIDI)
Mikrofónový vstup Mikrofónový vstup
AUX vstupAUX vstup
Scéna
Systém
Systémový efekt
MASTERMASTER
EQ/COMPEQ/COMP
MICMIC
NS/COMPNS/COMP
OUTPUT
PHONES
I-ARPEGGIOI-ARPEGGIO
PART 1PART 1
Zvuk
MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 2PART 2
Zvuk
MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 3PART 3
Zvuk
MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 4PART 4
Zvuk
MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 5PART 5
Zvuk (bicí kit)
PAN/EQPAN/EQ
Efekt scény
DRIVEDRIVE
CHORUSCHORUS
REVERBREVERB
DELAYDELAY
Niektoré modely možno zvoliť iba v prípade partu 1.
Bicie kity možno zvoliť iba v prípade partu 5.
ReproduktoryReproduktory
* Funkcia Bluetooth Audio podporuje iba vstup zvuku.
Vysielanie zvuku do Bluetooth reproduktorov alebo
slúchadiel nie je možné.
99
Úvod
Prepínanie scén (tlačidlo [SCENE])
Na displeji sa zobrazí názov scény.
Aktivácia scény
Stlačte jedno z tlačidiel [1] [16].
Prípadne môžete otočiť ovládačom [2].
Aktivácia banky scén
Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jedno z tlačidiel [1] [16].
Prípadne môžete otočiť ovládačom [1].
Zobrazenie zoznamu scén
Stlačte tlačidlo [ENTER].
MEMOMEMO
5 K niektorým scénam sú v rámci továrenských nastavení priradené zvuky.
Tieto nastavenia však môžete zmeniť.
5 Ak na presunutie z obrazovky SCENE na stranu EDIT použijete tlačidlá
PAGE [<] [>], upravovaný part bude zvolený automaticky.
5 V priebehu úpravy nastavení môžete prepínať alebo zapínať/vypínať party.
Voľba zvuku (tlačidlo [MODEL BANK])
Otvorte obrazovku SOUND SELECT v prípade aktuálneho partu
(0 tlačidlo [PART]).
Tlačidlami [1] [16] vyberte model alebo kategóriu a s pomocou ovládača
[2] vyberte zvuk. Ak otočíte ovládačom [1], číslo zvuku sa bude meniť
po desiatkach.
Pri použití továrenských nastavení budú k tlačidlám [1] [6] priradené
príslušné modely (JUPITER-8/JUNO-106/JX-8P/SH-101/XV-5080/RD-Piano).
MEMOMEMO
Viac informácií o typoch modelov a kategórií nájdete v Zozname zvukov.
Voľba partu a jeho zapnutie/vypnutie
(tlačidlo [PART])
Na voľbu partov a ich zapínanie/vypínanie použite tlačidlá [1] [10].
Tlačidlá [1] – [5]
Slúžia na prepnutie aktuálneho partu (part, ktorý bude ovplyvnený
ovládacími prvkami na paneli a nastaveniami na obrazovke).
Tlačidlá [6] – [10]
Slúžia na voľbu partu, ktorý bude hraný s pomocou klaviatúry (KEYBOARD
SW 0 „ON“).
S pomocou klaviatúry možno hrať iba jeden part. Po stlačení viacerých tlačidiel
bude aktivovaný iba ten part, ktorého tlačidlo ste použili ako posledné.
Tlačidlo [SHIFT] + tlačidlo [6] – [10]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu PART SW v prípade jednotlivých partov.
Ak sa PART SW = „OFF“, príslušný part nebude znieť. Ide o podobnú situáciu
ako v prípade KEYBOARD SW: OFF, avšak s tým rozdielom, že v tomto prípade
bude ovplyvnené aj prehrávanie arpeggia. Príklad: ak je zvuk bicích prehrávaný
Základné informácie o JUPITER-Xm
Scénu, ktorú ste na JUPITER-Xm zvolili, môžete upraviť alebo použiť pri hraní. Po zvolení scény upravte nastavenia zvuku alebo arpeggia. Nezabudnite,
že každá scéna obsahuje rôzne typy nastavení (napr. I-ARPEGGIO, zvuk, MFX).
Tlačidlá [1] [16] slúžia na prepínanie scén a zároveň majú aj ďalšie funkcie (viac informácií nájdete v nasledujúcej časti).
ARP PART ARP COM SCENE TOP SCENE COM SCNE PART SCENE ZONE
SCENE PART
MFX
SCENE EFX
CHO
SCENE EFX
DLY
SCENE EFX
REV
SCENE EFX
OD
TONE COM
TONE
PARTIAL1
TONE
PARTIAL2
TONE
PARTIAL3
TONE
PARTIAL4
TONE MFX
<<<<<<<<< Na prepínanie medzi obrazovkami použite kurzorové tlačidlá [<] [>]. >>>>>>>>>
Obrazovka SCENE TOP
Obrazovka po zapnutí zariadenia
Táto obrazovka sa zobrazí po stlačení tlačidla [SCENE].
Táto obrazovka sa zobrazí po tom, čo niekoľkokrát stlačíte
tlačidlo [EXIT].
Po otvorení obrazovky EDIT už bude zvolený part (part môžete kedykoľvek zmeniť).
Ak na návrat použijete kurzorové tlačidlá, vrátite sa na obrazovku, na ktorej ste boli pred otvorením
obrazovky EDIT.
<
>
MODEL
BANK TOP
Obrazovka MODEL BANK TOP
Táto obrazovka sa zobrazí po stlačení tlačidla [MODEL
BANK] alebo [PART].
V prípade niektorých modelov nie sú strany
rozdelené podľa zložiek.
1010
Úvod
v podobe arpeggia, môžete stlačiť tlačidlo [PART] a aktiváciou/deaktiváciou
tlačidla [10] odstrániť alebo opätovne vrátiť iba zvuk bicích (ako efekt pri hraní).
Tlačidlá [11] – [16]
K týmto tlačidlám sú priradené nasledujúce funkcie ovplyvňujúce hranie.
Tieto funkcie sú aktívne v prípade, že tlačidlo [PART] alebo [FUNCTION]
svieti.
Tlačidlo [11 (MONO)] Tlačidlo [11 (MONO)]
Po aktivácii bude príslušný zvuk znieť v mono režime (jednotlivé tóny). Po aktivácii bude príslušný zvuk znieť v mono režime (jednotlivé tóny).
(SCENE PART EDIT> Mono/Poly) (SCENE PART EDIT> Mono/Poly)
Táto funkcia bude aktivovaná (Mono)/deaktivovaná (Poly) pri každom stlačení
tlačidla [11 (MONO)].
Tlačidlo [12 (UNISON)] Tlačidlo [12 (UNISON)]
Po aktivácii bude na príslušný zvuk aplikovaný efekt Unison. Po aktivácii bude na príslušný zvuk aplikovaný efekt Unison.
(SCENE PART EDIT> Unison Sw) (SCENE PART EDIT> Unison Sw)
Po aktivácii funkcie Unison bude na zvuk partu 1 navrstvený rovnaký zvuk
s mierne odlišnou výškou tónov. Výsledný zvuk tak bude plnší.
Funkcia Unison bude aktivovaná/deaktivovaná pri každom stlačení tlačidla
[12 (UNISON)].
MEMOMEMO
Intenzita efektu bude ovplyvnená nastaveniami zvoleného zvuku.
Tlačidlo [13 (VELOCITY OFF)] Tlačidlo [13 (VELOCITY OFF)]
Po aktivácii budú mať všetky tóny rovnakú hodnotu Velocity (ktorú možno nastaviť). Po aktivácii budú mať všetky tóny rovnakú hodnotu Velocity (ktorú možno nastaviť).
Snímanie dynamiky hrania tak nebude aktívne. (SCENE PART EDIT> KBD Velo) Snímanie dynamiky hrania tak nebude aktívne. (SCENE PART EDIT> KBD Velo)
Funkcia Velocity O bude aktivovaná/deaktivovaná pri každom stlačení tlačidla
[13 (VELOCITY OFF)].
Hodnotu Velocity môžete určiť s pomocou SCENE PART EDIT> KBD Fixed Velo.
Tlačidlo [14 (PORTAMENTO)] Tlačidlo [14 (PORTAMENTO)]
Po aktivácii bude na príslušný zvuk aplikovaný efekt Portamento. Po aktivácii bude na príslušný zvuk aplikovaný efekt Portamento.
(SCENE PART EDIT> Porta Sw) (SCENE PART EDIT> Porta Sw)
Portamento je efekt, ktorý plynule zmení výšku tónu z pôvodného tónu
na nový zahraný tón.
Portamento bude aktivované/deaktivované pri každom stlačení tlačidla
[PORTAMENTO].
MEMOMEMO
Spôsob aplikovania efektu Portamento bude ovplyvnený nastaveniami
zvoleného zvuku.
Nastavenie parametra PORTAMENTO TIME
1.
Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [14 (PORTAMENTO)].
Zobrazí sa obrazovka SETTING.
2.
Ovládačom [2] upravte nastavenia parametra PORTAMENTO TIME.
Tlačidlo [15 (SPLIT)] Tlačidlo [15 (SPLIT)]
Umožňuje rozdelenie klaviatúry. Umožňuje rozdelenie klaviatúry.
(SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp) (SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp)
Po aktivácii bude klaviatúra rozdelená a zvuk partu 1 bude priradený
k úseku Upper (C#4 a vyššie) a zvuk partu 2 bude priradený k úseku
Lower (C4 a nižšie).
Bod rozdelenia (C4)
PART 2 PART 1
Funkcia Split bude aktivovaná/deaktivovaná pri každom stlačení
tlačidla [15 (SPLIT)].
Ak s pomocou klaviatúry nemožno vytvoriť zvuk
V nasledujúcej časti sa pozrieme na prípady, kedy pri hraní na klaviatúru nevzniká žiadny zvuk, a to ani ak sa KEYBOARD SW = „ON“.
01 Ak I-ARPEGGIO = „ON“ a ARP PART EDIT:
Switch = „ON“ alebo „KEYSW“
Tento part je hraný arpeggiom a nemožno ho hrať s pomocou klaviatúry.
Ak ho chcete hrať s pomocou klaviatúry, nastavte ARP PART EDIT: Switch
na možnosť „OFF“.
Vzťah medzi nastaveniami Keyboard Sw a ARP PART EDIT:
Switch
I-ARPEGGIO = „ON“ (tlačidlo I-ARPEGGIO [ON/OFF] svieti)
ARP PART EDIT Switch OFF ON KEYSW
Keyboard Sw
OFF
Nie je hraný
s pomocou
klaviatúry
ARP
Hraný
arpeggiom
(nie je hraný
s pomocou
klaviatúry)
Nie je hraný
s pomocou
klaviatúry
ON
KBD
Možno ho hrať
s pomocou
klaviatúry
ARP
Hraný
arpeggiom
(nie je hraný
s pomocou
klaviatúry)
ARP
Hraný
arpeggiom
(nie je hraný
s pomocou
klaviatúry)
I-ARPEGGIO = „OFF“ (tlačidlo I-ARPEGGIO [ON/OFF] nesvieti)
ARP PART EDIT Switch OFF ON KEYSW
Keyboard Sw
OFF
Nie je hraný
s pomocou
klaviatúry
Nie je hraný
s pomocou
klaviatúry
Nie je hraný
s pomocou
klaviatúry
ON
KBD
Možno ho hrať
s pomocou
klaviatúry
KBD
Možno ho hrať
s pomocou
klaviatúry
KBD
Možno ho hrať
s pomocou
klaviatúry
02 Ak sa jedno z nastavení ASSIGN v rámci
SCENE EDIT COMMON = „PART FADE 1/2“
Hlasitosť partov, v prípade ktorých sa Keyboard Sw = „ON“, je ovládaná
ovládačom priradeným k PART FADE 1/2. Pri určitých nastaveniach
ovládača preto nemusí zvuk znieť.
Ak chcete príslušný part hrať vždy s pomocou klaviatúry, priraďte všetky
nastavenia SL1, SL2 a Ctrl k niečomu inému ako k PART FADE 1/2.
Prípadne: ak sa iba jeden Keyboard Sw = „ON“, efekt PART FADE bude
deaktivovaný a vy budete môcť hrať iba príslušný part.
03 Ak Part Sw = „OFF“
Ak tlačidlo PART svieti a vy podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte jedno
z tlačidiel [6] [10], Part Sw bude aktivovaný/deaktivovaný. Ak Part
Sw nechtiac deaktivujete, príslušný part nebude znieť.
Štandardne by mali byť všetky Part Sw aktívne.
04 Ak je hlasitosť alebo hodnota podobného
nastavenia znížená
Okrem vyššie uvedených situácií nebude príslušný part znieť v prípade,
že je hodnota jedného z nastavení ovplyvňujúcich hlasitosť znížená.
Keďže hlasitosť ovplyvňuje množstvo parametrov, najjednoduchším
riešením je vymazanie nastavení prepnutím scény. Aktuálne nastavenia
scény budú v takom prípade vymazané, takže je vhodné, aby ste scénu
predtým uložili.
1111
Úvod
Tlačidlo [16 (DUAL)] Tlačidlo [16 (DUAL)]
Umožňuje navrstvenie dvoch zvukov. Umožňuje navrstvenie dvoch zvukov.
(SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp) (SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp)
Po aktivácii (KEYBOARD SW v prípade partu 1 a partu 2 je aktívny)
budete môcť hrať dva zvuky navrstvené na seba.
PART 2
PART 1
* Funkcia Split nie je v tomto prípade aktívna.
Funkcia Dual bude aktivovaná/deaktivovaná pri každom stlačení
tlačidla [16 (DUAL)].
Priradenie modelu alebo kategórie
k tlačidlám [1] – [16]
Ak podržíte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačíte jedno z tlačidiel [1] [16],
budete môcť priradiť „MODEL“/„CATEGORY“/„USER“.
K tlačidlu môžete priradiť až osem modelov alebo kategórií.
1. Podržte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačte tlačidlo ([1] [16]),
ku ktorému chcete priradiť model alebo kategóriu.
2. Stlačte tlačidlo PAGE [ ].
3. Zvoľte, či chcete priradiť model alebo kategóriu.
4. Stlačte tlačidlo PAGE [ ].
5. Zvolením názvu modelu alebo kategórie tento model alebo
kategóriu priraďte.
* K tlačidlu môžete priradiť až osem modelov alebo kategórií.
* K tlačidlu nemožno súčasne priradiť modely aj kategórie.
6. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
& „Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 33)
Aký je rozdiel medzi modelom a kategóriou?
Obe položky sa týkajú vlastností zvuku.
V prípade modelov sú zvuky usporiadané podľa zvukového procesora
alebo banky zvukov (napr. JUPITER, PR-A).
V prípade kategórií sú zvuky usporiadané podľa typu nástroja alebo zvuku
(napr. Ac.PIANO, Synth Lead).
Priradením modelu alebo kategórie s pomocou tlačidla [MODEL BANK]
určíte to, akým spôsobom chcete jednotlivé zvuky hľadať.
Voľba alebo zapnutie/vypnutie oscilátora
alebo zložky (tlačidlo [FUNCTION])
S pomocou tlačidiel [1] [4] a [6] [9] môžete zvoliť alebo zapnúť/vypnúť
oscilátory alebo zložky bez toho, že by ste zmenili informácie zobrazené
na displeji.
Tlačidlá [1] – [4]
Slúžia na voľbu oscilátora alebo zložky v prípade zvuku, ktorý upravujete.
Počet oscilátorov, ktorý môžete zvoliť, sa bude v prípade jednotlivých
modelov líšiť.
Pri niektorých modeloch môžete súčasným stlačením viacerých tlačidiel
zvoliť viacero oscilátorov alebo zložiek. Tieto oscilátory alebo zložky budete
môcť následne upraviť súčasne.
Tlačidlá [6] – [9]
Slúžia na zapnutie/vypnutie oscilátorov alebo zložiek v prípade zvuku.
V prípade niektorých modelov nie je možnosť zapnutia/vypnutia
k dispozícii (príslušné položky sú vždy zapnuté). Zvuk možno v takom
prípade upraviť iba zvýšením alebo znížením hodnoty parametra OSC LEVEL.
Prehrávanie zadaného patternu
(tlačidlo [STEP EDIT])
S pomocou tohto tlačidla môžete aktivovať režim STEP EDIT.
V tomto režime bude arpeggio zastavené a každý part budete môcť
použiť pri prehrávaní krokovo nahraného patternu, ktorý ste zadali.
& Viac informácií o režime STEP EDIT nájdete v časti „Úprava
jednotlivých krokov arpeggia (STEP EDIT)“ (s. 13).
Obrazovka MENU
SCENE EDIT
Slúži na otvorenie obrazovky SCENE COMMON EDIT.
Na rovnakú obrazovku sa môžete dostať aj z hlavnej obrazovky
SCENE/MODEL BANK tak, že jedenkrát stlačíte tlačidlo PAGE [>].
Ak chcete upraviť ostatné nastavenia SCENE, niekoľkokrát stlačte
tlačidlo PAGE [>].
ARPEGGIO EDIT
Slúži na otvorenie obrazovky ARPEGGIO PART EDIT.
Na rovnakú obrazovku sa môžete dostať aj z hlavnej obrazovky
SCENE/MODEL BANK tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo PAGE [<].
Tlačidlami PART zvoľte part, v prípade ktorého chcete upraviť parametre
arpeggia a následne ich upravte.
Ak chcete upraviť nastavenia ARPEGGIO COMMON EDIT, jedenkrát stlačte
tlačidlo PAGE [>].
TONE EDIT
Slúži na otvorenie obrazovky TONE COMMON EDIT.
Na rovnakú obrazovku sa môžete dostať aj z hlavnej obrazovky
SCENE/MODEL BANK tak, že deväťkrát stlačíte tlačidlo PAGE [>].
Ak chcete upraviť ostatné nastavenia TONE, niekoľkokrát stlačte tlačidlo
PAGE [>].
SYSTEM
Slúži na úpravu parametrov SYSTEM.
& „Úprava systémových nastavení (System)“ (s. 33)
UTILITY
Slúži na spustenie praktických funkcií.
& „Obrazovka UTILITY“ (s. 36)
1212
Úvod
INFORMATION
Slúži na zobrazenie verzie softvéru.
Obrazovka WRITE
SCENE
Nasledujúcim spôsobom môžete uložiť nastavenia scény. Ak je nastavenia
potrebné uložiť, na displeji sa zobrazí nápis „EDITED“.
Ak sa v prípade zvukov partov 1 – 4 zobrazuje nápis „EDITED“ a vy by ste
chceli uložiť kompletný zvuk, najskôr uložte jednotlivé zvuky.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť „SCENE“ a stlačte
tlačidlo [ENTER].
3. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie
a stlačte tlačidlo [ENTER].
Ak chcete ukladanú scénu premenovať, použite tlačidlá PAGE [<] [>]
(pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
5. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
PART1 – 4 TONE
Nasledujúcim spôsobom môžete uložiť nastavenia zvuku v prípade
jednotlivých partov.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť „PART* TONE“
(* = part, ku ktorému je priradený zvuk, ktorý ukladáte)
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
Ak chcete ukladaný zvuk premenovať, použite tlačidlá PAGE [<] [>]
(pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
5. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
SYSTEM
Nasledujúcim spôsobom môžete uložiť systémové nastavenia.
1. Na obrazovke SYSTEM stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka SYSTEM WRITE.
Ak sa zobrazí obrazovka WRITE MENU, s pomocou ovládača
[1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
2. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
SCENE INITIALIZE
Nasledujúcim spôsobom môžete sformátovať nastavenia scény.
V prípade jednotlivých partov bude zvolený prvý továrenský zvuk.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť „SCENE INITIALIZE“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
TONE INITIALIZE
Nasledujúcim spôsobom môžete sformátovať zvuk aktuálneho partu. Stav
po sformátovaní sa bude líšiť podľa modelu, ktorý ste v prípade príslušného
partu zvolili.
Model nie je možné neskôr zmeniť. Najskôr musíte zvoliť zvuk využívajúci
model, ktorý chcete upraviť a následne musíte spustiť operáciu TONE
INITIALIZE.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť TONE INITIALIZE“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
1313
Úvod
Úprava jednotlivých krokov arpeggia
(STEP EDIT)
Na základe analýzy vášho hrania dokáže funkcia I-ARPEGGIO vytvoriť optimálny arpeggio pattern (s pomocou viacerých partov). Pri používaní funkcie
I-ARPEGGIO môžete zvoliť typ aj rytmus arpeggia.
I-ARPEGGIO
Rytmický patternRytmický pattern
Používateľský patternPoužívateľský pattern
Arpeggio patternArpeggio pattern
Typ
Rytmus
STEP EDIT
TYP 1TYP 1
TYP 2TYP 2
TYP TYP
RYTMUS 1RYTMUS 1
PART 1PART 1
PART 2PART 2
PART 3PART 3
PART 4PART 4
PART 5PART 5
RYTMUS 2RYTMUS 2
RYTMUS RYTMUS
Jeden pattern v prípade každého partu
Part 1Part 1
Part 2Part 2
Part 5
(rytmický)
Part 5
(rytmický)
Part 4Part 4
Part 3Part 3
Detekcia hraniaDetekcia hrania
Arpeggio bude uložené do pamäte zariadenia. Ak sa vám páči, s pomocou funkcie STEP EDIT ho môžete extrahovať a upraviť.
Upravený pattern môžete použiť ako používateľský pattern arpeggiátora alebo ako MIDI dáta vo vašom počítači.
Používateľský pattern môžete vytvoriť aj úplne od začiatku bez toho, že by ste použili nahrané dáta.
1. Stlačte tlačidlo [STEP EDIT].
Arpeggio bude zastavené a zobrazí sa obrazovka STEP EDIT – COPY
I-ARPEGGIO.
Initialize: Vymazanie dát krokov v prípade všetkých partovInitialize: Vymazanie dát krokov v prípade všetkých partov
Current: Aktuálne dáta krokovCurrent: Aktuálne dáta krokov
Latest: Najnovšie nahrané dáta (čiastočne nahrané)Latest: Najnovšie nahrané dáta (čiastočne nahrané)
1 time before: Dáta nahrané jeden cyklus dozadu1 time before: Dáta nahrané jeden cyklus dozadu
2 times before: Dáta nahrané dva cykly dozadu2 times before: Dáta nahrané dva cykly dozadu
3 times before: Dáta nahrané tri cykly dozadu3 times before: Dáta nahrané tri cykly dozadu
4 times before: Dáta nahrané štyri cykly dozadu4 times before: Dáta nahrané štyri cykly dozadu
Po stlačení tlačidla [S3] si budete môcť príslušné dáta prezrieť.
2. Stlačením tlačidla [ENTER] otvorte obrazovku STEP EDIT
(zobrazená nižšie).
Úkony na obrazovke STEP EDIT
Položka Ovládanie
Presúvanie medzi krokmi
(doľava/doprava)
Ovládač [1]
Úprava hodnoty
Ovládač [2]
Vertikálny pohyb
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
Položka Ovládanie
Presúvanie medzi stranami
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
Zatvorenie obrazovky STEP
EDIT a návrat na hlavnú
obrazovku
Tlačidlo [EXIT]
Voľba kroku
16 tlačidiel
Posunutie tónu
Stlačte kláves
Voľba kroku a zapnutie tónu
Stlačte jedno zo 16 tlačidiel + kláves
Zapnutie/vypnutie aktuálne
zvoleného tónu
Tlačidlo [ENTER]
Pridanie ligatúry
Súčasne stlačte tlačidlá ([1] – [16]) predstavujúce
počiatočný a konečný krok
Presúvanie medzi partami
Tlačidlo [PART]
0
zvoľte aktuálny part
Vymazanie všetkých dát v
prípade aktuálne zvoleného
partu
Tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát v
prípade zvoleného tónu
Podržte kláves + tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát v
prípade zvoleného kroku
Jedno zo 16 tlačidiel + tlačidlo [S1]
* Hodnota Velocity bude zhodná s naposledy nastavenou hodnotou.
3. Ak si chcete vypočuť ukážku, použite tlačidlo [S3]
(spustenie/zastavenie).
* Počet krokov a nastavenia ako Grid alebo Shue budú upravené podľa
príslušných hodnôt arpeggia.
Ak chcete nastavenia upraviť, zatvorte obrazovku STEP a otvorte
obrazovku ARP PART EDIT.
* Tempo môžete upraviť s pomocou ovládača TEMPO.
* Funkciu Arpeggio nemožno použiť na obrazovke STEP EDIT. Ak chcete
v prípade samostatných partov použiť upravené dáta krokov v kombinácii
s funkciou Arpeggio, zatvorte obrazovku STEP a na obrazovke ARP PART EDIT
aktivujte („ON“) parameter SEQ MODE (v prípade samostatných partov).
4. Po úprave nastavení uložte výsledok ako scénu.
Ak chcete príslušné dáta použiť ako MIDI dáta vo svojom počítači,
spustite operáciu Export.
& „USER PATTERN EXPORT“ (s. 36)
1414
Úvod
Používanie pripojeného mikrofónu
(Vocoder)
Vocoder“ je efekt, ktorý dokáže spracovať ľudský hlas, pričom výsledný
zvuk má netonálny a robotický charakter. Pri použití Vocodera môžete
výšku tónov ovládať s pomocou klaviatúry.
1. Pripojte mikrofón ku konektoru MIC IN na zadnom paneli.
POZNÁMKAPOZNÁMKA
JUPITER-Xm môžete použiť spoločne s dynamickými a elektretovými
kondenzátorovými mikrofónmi („plug-in“ napájanie). Zariadenie nie
je kompatibilné s kondenzátorovými mikrofónmi.
2. Nastavte hlasitosť s pomocou ovládača [MIC GAIN]
na zadnom paneli.
Nastaveniu hlasitosti MIC IN venujte viac pozornosti až po tom,
čo zvolíte zvuk.
Dovtedy stačí, aby bol ovládač približne v strednej pozícii.
3. Vyberte part 1 a stlačte tlačidlo [MODEL BANK] tak,
aby sa rozsvietilo.
4. Stlačte tlačidlo [MODEL BANK] a následne stlačte tlačidlo
[15].
5. Ovládačom [1] vyberte zvuk Vocodera (dva typy).
6. Hrajte na klaviatúru a spievajte alebo hovorte
do mikrofónu.
S pomocou ovládača [MIC GAIN] upravte hlasitosť.
Úprava nastavení mikrofónu
V určitých situáciách môže mikrofón snímať šum. Vocoder nebude v takom
prípade fungovať požadovaným spôsobom.
Tento problém môžete vyriešiť úpravou citlivosti mikrofónu a nastavení
funkcie Noise Suppressor (NS).
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter a s pomocou
ovládača [2] upravte jeho hodnotu.
Parametre MIC IN
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
MIC INMIC IN
Mic In Gain
-24,0 – +24,0 [dB]
Slúži na úpravu vstupnej úrovne
konektora MIC IN.
Mic Power
0 – 1
Ak zvolíte možnosť „ON“, v prípade
konektora MIC IN bude aktivované
„plug-in“ napájanie (5 V).
NS Switch
OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Noise
Supressor.
Noise Supressor potláča šum v tichých
úsekoch.
NS Threshold
0 – 127
Určuje úroveň hlasitosti, pri ktorej začne
byť šum potláčaný.
NS Release
0 – 127
Určuje časový interval od spustenia
potlačenia šumu po dosiahnutie nulovej
hlasitosti.
CompSwitch
OFF, ON
Určuje to, či bude mikrofónový kompresor
(kompresor aplikovaný na mikrofónový
vstup) použitý („ON“) alebo nie („OFF“).
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
CompAttack
0,1, 1, 2,... 100 [ms]
Určuje časový interval od momentu, kedy
vstup do mikrofónového kompresora
prekročí úroveň Comp Thres po
skomprimovanie hlasitosti.
CompRelease
10, 10, … 1000
[ms]
Určuje časový interval od momentu, kedy
vstup do mikrofónového kompresora
spadne pod úroveň Comp Thres po
deaktiváciu kompresie.
CompThreshold
-60 – 0 [dB]
Určuje úroveň, pri ktorej sa spustí
kompresia (prostredníctvom
mikrofónového kompresora).
CompRatio
1: 1, 2: 1, …4: 1,
8: 1, 16: 1, 32: 1,
INF: 1
Určuje pomer kompresie v prípade
mikrofónového kompresora.
CompKnee
0 – 30 [dB]
Slúži na zjemnenie prechodu do
momentu spustenia mikrofónového
kompresora.
Pri vyšších hodnotách bude prechod
jemnejší.
CompOutGain
-24,0, -23,5, … 0,
…, +24,0 [dB]
Slúži na úpravu výstupnej hlasitosti
mikrofónového kompresora.
Rev Send Lev
0 – 127
Slúži na nastavenie intenzity efektu
Reverb, ktorý bude aplikovaný na
mikrofónový vstup.
Cho Send Lev
0 – 127
Slúži na nastavenie intenzity efektu
Chorus, ktorý bude aplikovaný na
mikrofónový vstup.
Dly Send Lev
0 – 127
Slúži na nastavenie intenzity efektu Delay,
ktorý bude aplikovaný na mikrofónový
vstup.
Mic Thru
ON/OFF
Ak chcete stlmiť mikrofón v prípade,
že Vocoder nie je aktívny, zvoľte možnosť
„OFF“.
4. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
& „Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 33)
Ako zabrániť vzniku akustickej spätnej väzby?
Pri určitej vzdialenosti medzi mikrofónmi a internými/externými
reproduktormi môže vznikať akustická spätná väzba. Tento problém
môžete vyriešiť nasledovne:
5 Otočením mikrofónov.
5 Premiestnením mikrofónov do väčšej vzdialenosti od reproduktorov.
5 Znížením hlasitosti.
1515
Základné spôsoby úpravy nastavení
Úprava nastavení konkrétneho oscilátora
Ak tlačidlo [FUNCTION] svieti, stlačte tlačidlo [1] [4].
(tlačidlá [1] [4] = OSC (oscilátor) 1 – 4)
Oscilátory, ktoré môžete zvoliť, sa budú v prípade jednotlivých
modelov líšiť.
Voľba oscilátorov vytvárajúcich zvuk
Ak tlačidlo [FUNCTION] svieti, stlačte tlačidlo [6] [9].
(tlačidlá [6] [9] = OSC (oscilátor) 1 – 4)
Niektoré oscilátory nemožno v prípade určitých modelov zvoliť.
Prepínanie strán
Stlačte tlačidlo PAGE [<] [>].
Voľba parametrov
Otočte ovládačom [1].
Úprava hodnoty
Otočte ovládačom [2].
OSC (oscilátor)
Výška tónov je určená rýchlosťou opakovania vlnovej formy. Pri frekvencii
1 Hertz (1 Hz) sa vlnová forma zopakuje jedenkrát za sekundu. Čím vyššia
je frekvencia, tým vyšší bude aj tón. Naopak, čím nižšia bude frekvencia,
tým nižší bude aj tón.
FILTER
Sýtosť zvuku môžete upraviť zosilnením alebo potlačením určitého
frekvenčného pásma. Zosilnením pásma vysokých frekvencií vytvoríte
jasnejší zvuk a zosilnením pásma nízkych frekvencií vytvoríte temnejší zvuk.
LFO (nízkofrekvenčný oscilátor)
OSC, FILTER a AMP možno modulovať pri rýchlosti, ktorú ste určili v prípade
LFO. Týmto spôsobom môžete vytvoriť Vibrato (moduláciou výšky tónov)
alebo Tremolo (moduláciou hlasitosti).
ENVELOPE (obálka)
OSC, FILTER a AMP majú obálku, ktorá sa spustí pri stlačení klávesu.
Prostredníctvom obálky dôjde k aplikovaniu priebežnej zmeny na výšku
tónov, tonálny charakter a hlasitosť.
Jednotlivé aspekty zvuku sú ovládané samostatnými obálkami.
EFFECTS
(efekty)
Efekty umožňujú úpravu alebo rozšírenie zvuku (napr. pridaním dozvuku
alebo oneskorením zvuku).
Uloženie vytvoreného zvuku
(WRITE)
Ak vytvorený zvuk neuložíte, po použití niektorého z ovládačov, zvolení
iného zvuku alebo vypnutí JUPITER-Xm nebude zachovaný.
Ak chcete vytvorený zvuk zachovať, uložte ho ako používateľský zvuk.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť „PART* TONE“
(* = part, ku ktorému je priradený zvuk, ktorý ukladáte)
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
4. Ak chcete ukladaný zvuk premenovať, použite tlačidlá
PAGE [<] [>] (pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete musieť svoju voľbu potvrdiť.
6. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Úprava zvuku
(TONE EDIT)
1616
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami
JUPITER-8
8
9
10 11
16 17 18 19 23
24 25 26 27 28 1 2 3 4
12 13
5 6 7
15 14
22 21
20
29 30 31
32 33 34 35 37 36
Úsek Ovládač Parameter
LFO
1
TYPE LFO WAVEFORM
2
RATE LFO RATE
3
FADE TIME LFO DELAY TIME
4
DEPTH
OSC1 MOD/FILTER
MOD/AMP MOD2
5
Pitch Voľba OSC1 MOD
6
FILTER Voľba FILTER MOD
7
AMP
Prepnutie na AMP
MOD2
OSC
8
TYPE
OSC1 WAVEFORM/
OSC2 WAVEFORM
9
Pitch OSC RANGE
10
LEVEL MIXER OSC1/2
11
MOD
Ak XMOD ON: MOD
1<-2 X-MOD DEPTH
Ak SYNC ON: OSC2
FINE TUNE
12
SYNC
MOD 1-2 MODE
(SYNC)
13
XMOD
MOD 1-2 MODE
(XMOD)
14
OSC1 SEL Voľba OSC1
15
OSC2 SEL Voľba OSC2
FILTER
16
TYPE FILTER SLOPE
17
CUTOFF CUTOFF
18
RESONANCE RESONANCE
19
KEY-F FLT KEY FOLLOW
20
[R] FILTER TYPE
21
[M] FILTER TYPE
22
[S] FILTER TYPE
AMP
23
LEVEL AMP LEVEL
Úsek Ovládač Parameter
ENV
24
A ENV1/2-ATTACK
25
D ENV1/2-DECAY
26
S ENV1/2-SUSTAIN
27
R ENV1/2-RELEASE
28
DEPTH
PIT ENV DEPTH/FLT
ENV DEPTH
Nemožno použiť
po zvolení AMP
29
Pitch Prepnutie na ENV-1
30
FILTER
(ENV-1/2 bude
nastavené podľa
stavu FILTER ENV
SELECT)
31
AMP Prepnutie na ENV-2
OTHER
32
MONO MONO
33
UNISON UNISON
34
VELOCITY OFF Neúčinné
35
PORTAMENTO PORTAMENTO
36
SPLIT SPLIT
37
DUAL DUAL
* Viac parametrov nájdete v dokumente „Príručka
k parametrom“ (PDF).
1717
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT]
Úsek Ovládač Podmienka 1 Podmienka 2 Cieľ presunu
OSC
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [TYPE]
Ak ste zvolili „OSC 1“
TONE EDIT“
„JP8: OSC1 WAVEFORM“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 2“
TONE EDIT“
„JP8: OSC2 WAVEFORM“ (parameter)
Ovládač [PITCH]
Ak ste zvolili „OSC 1“
TONE EDIT“
„JP8: OSC1 RANGE“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 2“ a
parameter „OSC2 MODE“ =
„NORMAL
TONE EDIT“
„JP8: OSC2 RANGE“ (parameter)
parameter „OSC2 MODE“ =
„LOW FREQ“
TONE EDIT“
„JP8: LOW FREQ“ (parameter)
Ovládač [LEVEL]
Ak ste zvolili „OSC 1“
TONE EDIT“
„JP8: OSC1 LEVEL“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 2“
TONE EDIT“
„JP8: OSC2 LEVEL“ (parameter)
Ovládač [MOD]
Ak sa parameter „SYNC SWITCH“ =
„OFF“
TONE EDIT“
„JP8: CROSS MOD“ (parameter)
Ak sa parameter „SYNC SWITCH“ =
„ON“
TONE EDIT“
„JP8: OSC2 FINE TUNE“ (parameter)
Tlačidlo [RING] ---
Tlačidlo [SYNC]
TONE EDIT“
„JP8: SYNC SWITCH“ (parameter)
Tlačidlo [XMOD]
TONE EDIT“
„JP8: SYNC SWITCH“ (parameter)
LFO
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [TYPE]
TONE EDIT“
„JP8: LFO WAVEFORM“ (parameter)
Ovládač [RATE]
TONE EDIT“
„JP8: LFO RATE“ (parameter)
Ovládač [FADE TIME]
TONE EDIT“
„JP8: LFO DELAY TIME“ (parameter)
Ovládač [DEPTH]
Ak ste zvolili „LFO PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: LFO MOD“ (parameter)
Ak ste zvolili „LFO FILTER“
TONE EDIT“
„JP8: FILTER MOD“ (parameter)
Ak ste zvolili „LFO AMP“
TONE EDIT“
„JP8: AMP MOD-STEP“ (parameter)
FILTER
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [TYPE]
TONE EDIT“
„JP8: FILTER SLOPE“ (parameter)
Ovládač [CUTOFF]
TONE EDIT“
„JP8: CUTOFF“ (parameter)
Ovládač [RESONANCE]
TONE EDIT“
„JP8: RESONANCE“ (parameter)
Ovládač [KEY
FOLLOW]
TONE EDIT“
„JP8: FLT KEY FOLLOW“ (parameter)
Tlačidlo [R]
TONE EDIT“
„JP8: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
Tlačidlo [M]
TONE EDIT“
„JP8: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
Tlačidlo [S]
TONE EDIT“
„JP8: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
AMP
Tlačidlo [SHIFT] + Ovládač [LEVEL]
TONE EDIT“
„JP8: AMP LEVEL“ (parameter)
1818
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami
Úsek Ovládač Podmienka 1 Podmienka 2 Cieľ presunu
ENV
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [A]
Ak ste zvolili „ENV PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 ATTACK“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV FILTER“ a
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV1“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 ATTACK“ (parameter)
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV2“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 ATTACK“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV AMP“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 ATTACK“ (parameter)
Ovládač [D]
Ak ste zvolili „ENV PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 DECAY“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV FILTER“ a
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV1“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 DECAY“ (parameter)
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV2“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 DECAY“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV AMP“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 DECAY“ (parameter)
Ovládač [S]
Ak ste zvolili „ENV PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 SUSTAIN“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV FILTER“ a
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV1“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 SUSTAIN“ (parameter)
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV2“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 SUSTAIN“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV AMP“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 SUSTAIN“ (parameter)
Ovládač [R]
Ak ste zvolili „ENV PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 RELEASE“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV FILTER“ a
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV1“
TONE EDIT“
„JP8: ENV1 RELEASE“ (parameter)
parameter „FLT ENV MODE“ =
„ENV2“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 RELEASE“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV AMP“
TONE EDIT“
„JP8: ENV2 RELEASE“ (parameter)
Ovládač [DEPTH]
Ak ste zvolili „ENV PITCH“
TONE EDIT“
„JP8: PIT ENV DEPTH“ (parameter)
Ak ste zvolili „ENV FILTER“
TONE EDIT“
„JP8: FLT ENV DEPTH“ (parameter)
FUNC
Tlačidlo [SHIFT] +
Tlačidlo [14
(PORTAMENTO)]
TONE EDIT“
„JP8: PORTA TIME“ (parameter)
1919
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami
JUNO-106
6
7 8
13 14 15 19
20 21 22 23 24 1 2 3
4 5
10 11 12 9
18 17
16
25 26
27 28 29 30 31 32
Ovládač Parameter
LFO
1
RATE LFO RATE
2
FADE TIME LFO DELAY TIME
3
DEPTH
OSC LFO MOD/FILTER
MOD
4
Pitch Voľba OSC1 MOD
5
FILTER Voľba FILTER MOD
OSC
6
Pitch OSC RANGE
7
LEVEL
Mení sa podľa voľby
OSC (9 – 12)
VoľbaVoľba ParameterParameter
9 PW LEVEL
10 SAW LEVEL
11
SUB OSC
LEVEL
12 NOISE
8
MOD PULSE WIDTH
9
OSC1 SEL OSC1 SEL
10
OSC2 SEL OSC2 SEL
11
OSC3 SEL OSC3 SEL
12
OSC4 SEL OSC4 SEL
FILTER
13
CUTOFF CUTOFF
14
RESONANCE RESONANCE
15
KEY-F FLT KEY FOLLOW
16
[R] FILTER TYPE
17
[M] FILTER TYPE
18
[S] FILTER TYPE
AMP
19
LEVEL AMP LEVEL
Ovládač Parameter
ENV
20
A ENV-ATTACK
21
D ENV-DECAY
22
S ENV-SUSTAIN
23
R ENV-RELEASE
24
DEPTH FLT ENV DEPTH
25
FILTER G-AMP
26
AMP ENV F&A
OTHER
27
MONO MONO
28
UNISON UNISON
29
VELOCITY OFF Neúčinné
30
PORTAMENTO PORTAMENTO
31
SPLIT SPLIT
32
DUAL DUAL
* Viac parametrov nájdete v dokumente „Príručka
k parametrom“ (PDF).
2020
Vzťah medzi ovládačmi a parametrami
Operácie pri skombinovaní s tlačidlom [SHIFT]
Úsek Ovládač Podmienka Cieľ presunu
OSC
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [TYPE]
Ovládač [PITCH]
TONE EDIT“
„JU: OSC1 RANGE“ (parameter)
Ovládač [LEVEL]
Ak ste zvolili „OSC 1“
TONE EDIT“
„JU: PW SWITCH“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 2“
TONE EDIT“
„JU: SAW SWITCH“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 3“
TONE EDIT“
„JU: SUB LEVEL“ (parameter)
Ak ste zvolili „OSC 4“
TONE EDIT“
„JU: NOISE LEVEL“ (parameter)
Ovládač [MOD]
TONE EDIT“
„JU: PLUSE WIDTH MOD“ (parameter)
LFO
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [RATE]
TONE EDIT“
„JU: LFO RATE“ (parameter)
Ovládač [FADE T]
TONE EDIT“
„JU: LFO DELAY TIME“ (parameter)
Ovládač [DEPTH]
Ak ste zvolili „LFO PITCH“
TONE EDIT“
„JU: OSC LFO MOD“ (parameter)
Ak ste zvolili „LFO FILTER“
TONE EDIT“
„JU: FILTER MOD“ (parameter)
FILTER
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [CUTOFF]
TONE EDIT“
„JU: CUTOFF“ (parameter)
Ovládač [RESONANCE]
TONE EDIT“
„JU: RESONANCE“ (parameter)
Ovládač [KEY
FOLLOW]
TONE EDIT“
„JU: FLT KEY FOLLOW“ (parameter)
Tlačidlo [R]
TONE EDIT“
„JU: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
Tlačidlo [M]
TONE EDIT“
„JU: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
Tlačidlo [S]
TONE EDIT“
„JU: VINTAGE FLT TYPE“ (parameter)
AMP
Tlačidlo [SHIFT] + Ovládač [LEVEL]
TONE EDIT“
„JU: AMP LEVEL“ (parameter)
ENV
Tlačidlo [SHIFT] +
Ovládač [A]
TONE EDIT“
„JU: ENV ATTACK“ (parameter)
Ovládač [D]
TONE EDIT“
„JU: ENV DECAY“ (parameter)
Ovládač [S]
TONE EDIT“
„JU: ENV SUSTAIN“ (parameter)
Ovládač [R]
TONE EDIT“
„JU: ENV RELEASE“ (parameter)
Ovládač [DEPTH]
TONE EDIT“
„JU: FLT ENV DEPTH“ (parameter)
FUNC
Tlačidlo [SHIFT] +
Tlačidlo [14
(PORTAMENTO)]
TONE EDIT“
„JU: PORTA TIME“ (parameter)
/