Roland AX-Edge Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
AX-Edge
Typ
Návod na obsluhu
AX-Edge Editor
Na úpravu parametrov zvuku zariadenia AX-Edge budete musieť použiť aplikáciu „AX-Edge Editor“ určenú pre smartfóny.
Aplikáciu si môžete stiahnuť z App Store (iOS zariadenia) alebo z Google Play (Android zariadenia).
S pomocou AX-Edge Editora môžete upraviť všetky parametre AX-Edge s výnimkou systémových parametrov.
Príručka k parametrom
© 2018 Roland Corporation 02
2
Zoznam skratiek
[A]+[B]“ označuje úkon, pri ktorom „podržíte tlačidlo [A] a stlačíte
tlačidlo [B]“.
Skratka Vysvetlenie
Value [-] + [+]
Pre rýchlu zmenu hodnoty podržte jedno z týchto
tlačidiel a stlačte druhé.
[SHIFT]
+ Value [-] [+]
Na hlavnej obrazovke slúži na prepínanie kategórií
programov.
Na obrazovke umožňujúcej úpravu parametrov slúži na
zmenu hodnoty po desiatkach.
[SHIFT]
+ ARPEGGIO [ON]
Otvorí obrazovku ARPEGGIO EDIT.
[SHIFT]
+ Octave [-] [+]
Slúži na úpravu výšky tónov (nahor/nadol) v
poltónových krokoch.
[SHIFT]
+ Favorite [Bank]
Zobrazí obrazovku BATTERY INFO.
[SHIFT] + [K] [J]
Slúži na prepínanie kategórií parametrov (ako napr.
COMMON alebo SWITCH).
Pri zadávaní názvu
Skratka Vysvetlenie
[SHIFT]
+ Value [-] [+]
Slúži na prepínanie rôznych typov znakov (malé
písmená, veľké písmená a čísla).
3
Obsah
Zoznam skratiek ................................... 2
AX-Edge – prehľad................................. 5
: Informácie o AX-Edge............................. 5
: Bloková schéma zvukového generátora ....... 6
Efekt.................................................. 7
Zvuk.................................................. 7
Parametre programu ............................. 8
: PROGRAM SOUND................................. 8
COMMON ............................................ 8
SWITCH (Part1 – 4) ..................................... 8
TONE (Part1 – 4) ........................................ 8
PITCH (Part1 – 4) ....................................... 9
SCALE TUNE (Part1 – 4) ................................ 9
MODIFY (Part1 – 4) ..................................... 9
MFX (Part1 – 4) ......................................... 9
MFX EDIT (Part1 – 4) .................................... 10
EQ (Part1 – 4) ........................................... 10
KEYBOARD (Part1 – 4) .................................. 10
IFX.................................................... 10
IFX EDIT .............................................. 10
CHORUS.............................................. 11
CHORUS EDIT ........................................ 11
REVERB............................................... 11
REVERB EDIT ......................................... 11
: PROGRAM CTRL.................................... 11
CTRL RX (Part1 – 4) ..................................... 11
MIDI RX (Part1 – 4) ..................................... 11
MIDI OUT (Part1 – 4) ................................... 12
CTRL BUTTON (Control Button).......................... 12
CTRL KNOB (Control Knob) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CTRL PEDAL (Control Pedal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CTRL RIBBON (Control Ribbon Controller) ............... 13
CTRL MOD BAR (Control Mod
ulat
ion Bar) ................ 14
CTRL SRC SEL (Control Source Select) ..................... 14
VOICE RESERVE (Voice Reserve) ......................... 14
: ARPEGGIO .......................................... 15
: VOCODER ........................................... 15
SETTING.............................................. 15
CRR TONE (Carrier Tone)................................. 15
CRR PITCH (Carrier Pitch) ................................ 16
CRR SCALE TUNE (Carrier Scale Tune) .................... 16
CRR MODIFY (Carrier Modify) ............................ 17
CRR MFX (Carrier MFX) .................................. 17
CRR MFX EDIT........................................ 17
CRR EQ (Carrier EQ) ..................................... 17
CRR KEYBOARD (Carier Keyboard) ....................... 17
CRR CTRL RX (Carrier Control Receive Settings).............. 18
CRR MIDI RX (Carrier MIDI Receive Settings) ................ 18
Parametre zvuku................................... 19
COMMON (Overall Settings) ............................. 19
SWITCH .............................................. 20
MFX .................................................. 20
OSC................................................... 20
KEYBOARD........................................... 22
STRUCTURE .......................................... 22
Pitch.................................................. 23
FILTER ................................................ 24
AMP .................................................. 26
LFO1/LFO2........................................... 27
PARTIAL EQ .......................................... 29
OUTPUT.............................................. 29
CONTROL ............................................ 29
MATRIX CONTROL ................................... 29
Parametre systémových efektov.............. 31
: SYSTEM EFFECT.................................... 31
SYS CHORUS ......................................... 31
SYS REVERB .......................................... 31
MASTER COMP....................................... 31
MASTER EQ .......................................... 32
: Parametre efektu CHORUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CHORUS.............................................. 32
CE-1 .................................................. 32
SDD-320 ............................................. 32
DELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
T-CTRL DELAY........................................ 32
DELAY 0 TREMOLO ................................ 33
2TAP PAN DELAY..................................... 33
3TAP PAN DELAY..................................... 33
: Parametre efektu Reverb ......................... 34
INTEGRA ............................................. 34
WARM HALL ......................................... 34
HALL ................................................. 34
GS .................................................... 34
SRV2000 ............................................. 34
GM2 REVERB ......................................... 34
Obsah
4
Systémové parametre............................ 35
GENERAL............................................. 35
KEYBOARD........................................... 35
MIC ................................................... 35
CTRL BUTTON........................................ 35
CTRL KNOB .......................................... 36
CTRL PEDAL.......................................... 36
CTRL RIBBON ........................................ 37
CTRL MOD BAR ...................................... 37
MIDI .................................................. 38
MIDI TX............................................... 38
MIDI RX .............................................. 38
Parametre MFX/IFX ............................... 39
: Typy nôt............................................. 72
5
AX-Edge – prehľad
Informácie o AX-Edge
AX-Edge
Sekcia zvukového generátora
Program
Systémové efekty
Ovládacia sekcia
Klaviatúra Tlačidlo/ovládač Modulačný ovládač Ribbon Controller
Master Comp/EQ
Reverb
Chorus/Delay
VÝSTUP
Part 4
Part 3
Part 2
Part 1
Zvuk
Zložka 1 – 4 MFX EQ
LEVEL
Vocoder part
Nosič (zvuk)
Zložka 1 – 4 MFX EQ
LEVEL
Efekt
Vocodera
Arpeggio
MIKROFÓNOVÝ VSTUP
Systém
IFX
Ovládacia sekcia
Ovládacia sekcia je časť zariadenia, na ktorej hráte a ovládate rôzne
funkcie.
Pri stlačení alebo uvoľnení klávesu alebo pri použití modulačného
ovládača budú príslušné dáta odoslané do sekcie zvukového
generátora.
Ovládacia sekcia AX-Edge má tieto časti: klaviatúra, modulačný
ovládač, ovládač Ribbon Controller a panelové tlačidlá a ovládače.
Sekcia zvukového generátora
Sekcia zvukového generátora vytvára zvuky.
Prijíma dáta z ovládacej sekcie a na ich základe vytvára príslušné
zvuky.
Program
S pomocou „programov“ môžete na AX-Edge meniť zvuky.
Program sa skladá zo štyroch partov a jedného Vocoder partu.
Súčasťou programu sú aj nastavenia efektov a Arpeggia.
Zvuk
Pre každý part môžete zvoliť jeden zvuk.
Zvuk sa skladá zo štyroch zložiek. V prípade každého zvuku môžete
nastaviť multiefekt (MFX).
Zvuky môžete upravovať aj s pomocou špeciálnej aplikácie na
vašom smartfóne (AX-Edge Editor).
Efekt
AX-Edge umožňuje nastavenie multiefektu (MFX) v prípade každého
zvuku a v prípade každého programu (IFX). K dispozícii máte aj
kompresor, ekvalizér a efekty Reverb a Chorus/Delay, ktoré môžete
aplikovať na finálny výstup zvuku (systémové efekty).
Efekty Reverb a Chorus/Delay môžete nastaviť aj v prípade
jednotlivých programov.
Systém
V systémovej pamäti sa ukladajú nastavenia systémových
parametrov, podľa ktorých AX-Edge pracuje.
& „Systémové parametre“ (s. 35)
AX-Edge – prehľad
6
Bloková schéma zvukového generátora
Partial 1 EQ
EQ
EQ
EQ
Partial 2
Partial 3
Partial 4
MFX
Part
EQ
Part
EQ
Vocoder
Eect
Chorus
(Delay)
Reverb
Master
Compressor
Master
EQ
IFX
Tone Pan/Level
To Chorus
MFX Cho/Rev Send
To Chorus/Reverb
To Reverb
Partial
Cho Send
Partial
Rev Send
Partial
Pan/Level
Partial
Output Assign
DRY
DRY
Part
Pan/Level
Part
Pan/Level
Part Cho/Rev Send
Part Cho/Rev Send
To Chorus/Reverb
To Chorus/Reverb
To Chorus/Reverb
Part Output
Assign
DRY
Part Output
Assign
Tone
Program
Carrier Tone
Part 1
Part 4
Vocoder Part
IFX
Cho/Rev Send
MIC INPUT
Output
From each route
From each route
Level
Rev
Send
Level
* Nosič (zvuk) má rovnakú štruktúru ako zvuk.
AX-Edge – prehľad
7
Efekt
Na tomto zariadení môžete využiť nasledujúce interné efekty.
Efekty ovplyvňujúce zvuk
(možnosť úpravy iba v rámci AX-Edge Editora)
Ekvalizér zložiek
(EQ)
Ide o ekvalizér, ktorý môžete aplikovať na jednotlivé zložky.
Umožňuje samostatnú úpravu pásma nízkych, stredných a
vysokých frekvencií.
Multiefekt
(MFX)
Ide o multiefekt, ktorý dokáže pretvoriť zvuk a dať mu úplne
iný charakter.
K dispozícii máte 79 typov efektov, ktoré môžete v prípade
potreby použiť.
Niektoré typy pozostávajú z jedného efektu (napr. Distortion
alebo Flanger) a iné sú kombináciou viacerých efektov. Každý
zvuk obsahuje súbor nastavení platných pre multiefekt.
MEMO
Nastavenia multiefektu možno upraviť samostatne pre každý zvuk.
Ak chcete upraviť nastavenia multiefektu platné pre program (jednotlivé
party), zvoľte možnosť „PROGRAM SOUND“ 0 „MFX“ a v prípade
nastavenia „FllwToneMfx“ zvoľte možnosť „OFF“ (s. 9).
Efekty ovplyvňujúce program
Ekvalizér partov
(EQ)
Ide o ekvalizér, ktorý môžete aplikovať na jednotlivé party.
Umožňuje samostatnú úpravu pásma nízkych, stredných a
vysokých frekvencií.
Insert efekt
(IFX)
Ide o Insert efekt, ktorý dokáže pretvoriť zvuk a dať mu úplne
iný charakter.
K dispozícii máte 79 typov efektov, ktoré môžete v prípade
potreby použiť.
Použite ho v prípade, že chcete okrem multiefektu aplikovať
ešte ďalší efekt.
Efekt Vocodera
Ide o efekt ovplyvňujúci Vocoder part.
Umožňuje úpravu zvuku Vocodera.
Systémové efekty
Chorus/Delay
Efekt Chorus dodáva zvuku hĺbku a priestorovosť. Jeho
súčasťou je aj efekt Delay.
Reverb
Reverb je efekt vytvárajúci dozvuk typický pre vystúpenie v
koncertnej sieni.
MEMO
Systémové efekty Chorus a Reverb sú aplikované na celkový výstup zvuku.
V prípade potreby ich však môžete aplikovať aj na jednotlivé programy.
Pre ich aplikovanie na jednotlivé programy zvoľte možnosť „PROGRAM
SOUND“ -> „CHORUS“ alebo „PROGRAM SOUND“ 0 „REVERB“ a v prípade
nastavenia „Source“ zvoľte možnosť „PRG“ (s. 11).
Master Comp
Kompresor komprimuje zvuky, ktorých hlasitosť presahuje
zvolenú hranicu. Zvuk je vďaka tomu celistvejší.
Umožňuje samostatnú úpravu pásma nízkych, stredných a
vysokých frekvencií.
Master EQ
Tento ekvalizér bude aplikovaný na celkový výstup zvuku.
Umožňuje samostatnú úpravu pásma nízkych, stredných a
vysokých frekvencií.
Zvuk
Súčasťou každého zvuku sú štyri (zložka 1 – 4) súbory parametrov
OSC, FILTER, AMP, LFO × 2 a EQ a nastavenia multiefektu (MFX).
Skombinovaním štvorice zložiek môžete vytvoriť konkrétny zvuk.
Každú zložku môžete v prípade potreby zapnúť alebo vypnúť a určiť
tak zložky, ktoré budú znieť.
Zložka 4
Zložka 3
Zložka 2
Pitch
Env
Filter
Env
Amp
Env
LFO 2
LFO 1
OSC Filter
Amp
Zložka 1
EQ
MFX
OSC (oscilátor)
Slúži na voľbu vlnovej formy, ktorá tvorí základ zvuku.
Zároveň určuje to, akým spôsobom sa zmení výška tónu.
Filter
Ovplyvňuje zmenu frekvenčných komponentov zvuku.
Amp (zosilňovač)
Ovplyvňuje zmenu hlasitosti a panorámu.
LFO (nízkofrekvenčný oscilátor)
Skratka LFO znamená „nízkofrekvenčný oscilátor“ (Low
Frequency Oscillator). V prípade tohto oscilátora máte
k dispozícii rôzne vlnové formy, ako napr. sínusovú,
trojuholníkovú, štvorcovú alebo pílkovú.
Prostredníctvom LFO môžete modulovať zvukový signál a
aplikovať efekty ako Vibrato alebo Tremolo.
8
Parametre programu
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [K] [J] zvoľte položku
a stlačte tlačidlo [ENTER].
PROGRAM SOUND strana 8
PROGRAM CTRL strana 11
ARPEGGIO strana 15
VOCODER strana 15
3.
Kurzorovými tlačidlami [K] [J] zvoľte
parameter a tlačidlami [–] [+] upravte jeho
hodnotu.
PROGRAM SOUND
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia platné pre zvuk programu.
Nastavenia parametrov (okrem parametrov COMMON, IFX, CHORUS
a REVERB) môžete upraviť pre každý part samostatne.
Na obrazovke umožňujúcej úpravu nastavení jednotlivých partov sa
v pravom hornom rohu displeja zobrazí nápis „P1“ – „P4“. Tento nápis
indikuje číslo partu, ktorého nastavenia aktuálne vidíte (P1 = part 1).
V tomto momente môžete s pomocou panelových tlačidiel 1 – 4
zvoliť part 1 – 4. Tlačidlo zvoleného partu bude blikať.
S pomocou tlačidiel 5 – 8 môžete party 1 – 4 zapnúť alebo vypnúť
(tlačidlo 5 = part 1). Tlačidlá zapnutých partov budú blikať.
Voľba (prepínanie) partov
Zapnutie/vypnutie partov
SWITCH P1
Kbd Sw ON
MEMO
S pomocou tlačidiel [SHIFT] + [K] [J] môžete prepínať medzi typmi
parametrov (napr. COMMON a SWITCH).
COMMON
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Level 0 – 127 Slúži na úpravu hlasitosti programu.
Tempo 20 – 250
Slúži na zmenu tempa programu (vrátane
Arpeggia).
SWITCH (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Kbd Sw
(Keyboard Switch)
OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie partov
hraných na klaviatúre.
Arp Sw
(Arpeggio Switch)
OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie Arpeggia v
prípade jednotlivých partov.
TONE (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Bank PRESET, USER Slúži na voľbu banky zvukov.
(Číslo/názov)
(Číslo zvuku/názov
zvuku)
Slúži na voľbu zvuku.
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Level 0 – 127
Slúži na nastavenie hlasitosti jednotlivých
partov.
Pan L64 – 0 – 63R
Slúži na nastavenie panorámy zvuku
jednotlivých partov pri použití stereo
výstupu.
Velo Curve
(Velocity Curve Type)
OFF, 1 – 4
V prípade každého partu môžete
zvoliť jednu zo štyroch nasledujúcich
dynamických kriviek, ktorá najlepšie
vyhovuje dynamickým vlastnostiam MIDI
klaviatúry. Ak chcete použiť dynamickú
krivku klaviatúry, zvoľte možnosť „OFF“.
21 3 4
Mono/Poly MONO, POLY, TONE
Ak chcete, aby zvuk priradený k partu
znel monofonicky, zvoľte možnosť
„MONO“. Ak chcete, aby znel polyfonicky,
zvoľte možnosť „POLY“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Legato Sw
(Legato Switch)
OFF, ON, TONE
Ak hráte monofonicky, môžete aplikovať
legato. „Legato“ je špecifická technika
hrania, ktorá umožňuje plynulý prechod z
noty na notu. Vytvoríte tak efekt podobný
technike „hammering-on“/„pulling-off “
využívanej pri hre na gitaru.
Ak chcete aplikovať legato, zvoľte
možnosť „ON“. Ak ho aplikovať nechcete,
zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Porta Sw
(Portamento Switch)
OFF, ON, TONE
Umožňuje aplikovanie efektu
Portamento. Ak chcete aplikovať efekt
Portamento, zvoľte možnosť „ON“. Ak ho
aplikovať nechcete, zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Porta Time
(Portamento Time)
0 – 127, TONE
Určuje časový interval, počas ktorého
sa zmení výška tónu pri použití efektu
Portamento. Pri vyšších hodnotách bude
zmena výšky tónu trvať dlhšie.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Unison Sw
(Unison Switch)
OFF, ON, TONE
Umožňuje vrstvenie konkrétneho zvuku.
Ak chcete použiť efekt Unison, zvoľte
možnosť „ON“. Ak ho použiť nechcete,
zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
* Party, v prípade ktorých ste Unison Switch
aktivovali budú znieť MONO.
VoiceAsgn
(Voice Assign Mode)
Upravuje spôsob, akým budú znieť tóny po tom, čo
niekoľkokrát stlačíte rovnaký kláves.
SINGLE
V jednom momente bude znieť iba jeden
tón hraný príslušným klávesom.
Ak budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, predošlý tón bude
stlmený predtým než začne znieť nový
tón.
LIMIT
Zvuk rovnakého klávesu bude navrstvený
na aktuálne znejúci zvuk.
Ak budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, predošlé tóny budú
stlmené až po tom, čo ich zaznie niekoľko.
FULL
Zvuk rovnakého klávesu bude navrstvený
na aktuálne znejúci zvuk.
Aj keď budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, každý nový zvuk bude
navrstvený na aktuálne znejúci zvuk (bez
akéhokoľvek limitu).
Output (Output Assign)
Slúži na voľbu výstupu.
DRY
Výstup zvuku nebude ovplyvnený
efektmi.
IFX Zvuk bude ovplyvnený IFX.
Cho Send
(Chorus Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb.
Parametre programu
9
PITCH (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Oct Shift (Octave Shift) -3 – +3
Umožňuje transpozíciu klaviatúry v
oktávových krokoch.
Coarse Tune
(Coarse Tune)
-48 – +48
Umožňuje voľbu výšky tónu v
poltónových krokoch.
Fine Tune (Fine Tune) -50 – +50
Umožňuje úpravu výšky tónu v centových
krokoch.
Bend Range
(Bend Range)
0 – 24, TONE
S pomocou tohto parametra môžete
upraviť intenzitu zmeny výšky tónu
(v poltónových krokoch, maximálne
dve oktávy), ku ktorej dôjde pri použití
ovládača, ku ktorému ste priradili funkciu
Pitch Bend (napr. Ribbon Controller).
Bend Mode
(Bend Mode)
S pomocou tohto parametra môžete určiť spôsob, akým bude
funkcia Pitch Bend aplikovaná pri použití ovládača, ku ktorému
ste ju priradili (napr. Ribbon Controller).
NORMAL
Bude aplikovaný štandardný efekt funkcie
Pitch Bend.
C+L
(CATCH + LAST)
Efekt Pitch Bend bude aplikovaný iba
na posledný zahraný tón. Ak stlačíte
kláves v momente, keď je efekt Pitch
Bend aplikovaný, nový tón bude znieť v
strednej výške. K zmene výšky tónu dôjde
až keď ovládač prejde cez svoju stredovú
pozíciu.
TONE
Budú aplikované nastavenia príslušného
zvuku.
SCALE TUNE (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Type (Scale Tune Type)
CUSTOM
Vlastné nastavenie:
Umožňuje vytvorenie vlastného ladenia.
EQUAL
Rovnomerné ladenie:
Toto ladenie delí oktávu na 12 rovnakých
častí. Medzi intervalmi je rovnaké
množstvo jemnej dizonancie.
JUST-MAJ
Just (Major):
Toto ladenie eliminuje dizonanciu
v kvintách a terciách. Nie je vhodné
na hranie melódií a nemožno ho
transponovať. Je však nádherne zvučné.
JUST-MIN
Just (Minor):
Durové a molové ladenia typu Just sa
líšia. V prípade molovej stupnice je možné
dosiahnuť podobný efekt ako pri durovej
stupnici.
PYTHAGORE
Pythagorean:
Toto ladenie, vytvorené filozofom
Pytagorom, eliminuje dizonanciu v
kvartách a kvintách. Pri hraní akordov s
terciami vznikajú dizonancie, ale melódie
sú krásne.
KIRNBERGE
Kirnberger:
Toto ladenie je upravenou verziou ladení
Meantone a Just a umožňuje väčšiu
slobodu pri transpozícii do inej tóniny. Je
možné hrať vo všetkých tóninách (III).
MEANTONE
Meantone:
Vďaka určitým kompromisom,
upravujúcim ladenie Just, umožňuje
transpozíciu do iných tónin.
WERCKMEIS
Werckmeister:
Ide o kombináciu ladení Meantone a
Pythagorean. Je možné hrať vo všetkých
tóninách (prvá technika, III).
ARABIC
Arabské ladenie:
Toto ladenie je vhodné pri hraní arabskej
hudby.
Key (Scale Tune Key) C – B Slúži na voľbu tóniky.
C – B -64 – +63 Umožňuje jemnú úpravu výšky tónu.
MODIFY (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Cutoff (Cutoff Offset) -64 – +63
Umožňuje nastavenie stupňa otvorenia
filtra.
Po zvýšení hodnoty bude zvuk sýtejší, po
znížení hodnoty bude zvuk temnejší.
Resonance
(Resonance Offset)
-64 – +63
Zosilní oblasť v blízkosti cutoff frekvencie,
čím dodá zvuku zreteľný charakter.
Prílišné zvýšenie tejto hodnoty môže
spôsobiť osciláciu a skreslenie zvuku.
Zvýšením tejto hodnoty charakter zvuku
zvýrazníte, jej znížením ho zjemníte.
Attack
(Attack Time Offset)
-64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu
od stlačenia klávesu po dosiahnutie
maximálnej hlasitosti príslušného zvuku.
Pri vyššej hodnote bude attack jemnejší,
pri nižšej hodnote bude attack ostrejší.
Decay
(Decay Time Offset)
-64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu,
počas ktorého bude hlasitosť postupne
znížená (od maximálnej hlasitosti).
Pri vyššej hodnote bude doznievanie
dlhšie, pri nižšej hodnote bude
doznievanie kratšie.
Release
(Release Time Offset)
-64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu
od uvoľnenia klávesu po úplne doznenie
príslušného zvuku.
Pri vyššej hodnote bude zvuk znieť dlhšie,
pri nižšej hodnote bude znieť kratšie.
Vib Rate (Vibrato Rate) -64 – +63
Umožňuje nastavenie rýchlosti efektu
Vibrato (rýchlosť modulácie výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude modulácia
rýchlejšia, pri nižšej hodnote bude
pomalšia.
Vib Depth
(Vibrato Depth)
-64 – +63
Určuje intenzitu efektu Vibrato (intenzitu
modulácie výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude modulácia
intenzívnejšia, pri nižšej hodnote bude
slabšia.
Vib Delay
(Vibrato Delay)
-64 – +63
Umožňuje nastavenie časového intervalu,
po ktorom bude aplikovaný efekt Vibrato
(modulácia výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude oneskorenie
pred aplikovaním efektu Vibrato dlhšie,
pri nižšej hodnote bude toto oneskorenie
kratšie.
Velo Sens
(Velocity Sens Offset)
-63 – +63
Umožňuje nastavenie dynamickej
citlivosti.
Pri vyššej hodnote bude citlivosť vyššia.
MFX (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
FllwToneMfx
(Follow Tone MFX)
OFF, ON
Ak chcete použiť MFX nastavenia zvuku
priradeného k partu, zvoľte možnosť „ON“.
Ak zvolíte možnosť „OFF“, budete môcť
upraviť typ MFX a jeho parametre.
MFX Type
(MFX Type)
Slúži na voľbu typu MFX.
Stlačením tlačidla [Enter] otvorte obrazovku MFX EDIT a
upravte parametre MFX. Ak chcete zatvoriť obrazovku MFX
EDIT, stlačte tlačidlo [EXIT].
* Ak ste v prípade parametra FllwToneMfx zvolili možnosť „ON“, MFX
nastavenia príslušného zvuku budú aplikované a ich úprava nebude
možná.
& „Parametre MFX/IFX“ (s. 39)
Parametre programu
10
MFX EDIT (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie efektu.
MFX parameters (Zobrazí parametre zvoleného MFX.)
Cho Send
(Chorus Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Chorus po aplikovaní MFX.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb po aplikovaní MFX.
MFX CTRL
Src1 – 4
(MFX CtrlSrc 1 – 4)
Slúži na určenie MIDI správy, ktorá bude ovládať príslušný
parameter MFX CONTROL.
OFF MFX nebude aplikovaný.
MOD:CC01 – 31 Číslo ovládača 1 – 31
CC33 –
PHASR:CC95
Číslo ovládača 33 – 95
BEND Pitch Bend
AFT Aftertouch
SYS-CTRL1 – SYS-
CTRL4
Budú použité ovládače priradené
systémovými parametrami SysCtrlSrc1
– 4.
MFX CTRL
Dst1 – 4
(MFX CtrlDst 1 – 4)
Slúži na voľbu parametrov multiefektu, ktoré budú ovládané
prostredníctvom MFX CONTROL. Parametre multiefektu, ktoré
možno ovládať, sa líšia v závislosti od typu multiefektu.
MFX CTRL
Sens1 – 4
(MFX CtrlSens 1 – 4)
-63 – +63
Určuje intenzitu MFX CONTROL.
Ak chcete, aby sa hodnota priradeného
parametra zvyšovala (t. j. viac, doprava,
rýchlejšie a pod.), zvoľte kladnú (+)
hodnotu. Ak chcete, aby sa hodnota
priradeného parametra znižovala (t.
j. menej, doľava, pomalšie a pod.),
zvoľte zápornú (-) hodnotu. Pri vyšších
hodnotách bude zmena väčšia.
Ovládanie MFX prostredníctvom MIDI (MFX CONTROL)
V prípade potreby môžete na ovládanie hlavných parametrov MFX použiť MIDI správy
(ako napr. správy Control Change). Táto funkcia sa nazýva „MFX CONTROL“ (multi-
effects control).
Parametre, ktoré možno upraviť, sa líšia v závislosti od typu MFX. Prostredníctvom MFX
CONTROL môžete ovládať až štyri parametre.
Ak chcete používať MFX CONTROL, musíte určiť to, aká MIDI správa (Source) bude
ovládať aký parameter (Destination) a v akej intenzite (Sens).
EQ (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie ekvalizéru
(EQ).
In Gain (Input Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade prijímaného zvuku.
Low Gain (Low Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma nízkych
frekvencií.
Low Freq
(Low Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Určuje frekvenciu pásma nízkych
frekvencií.
Mid Gain (Mid Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma stredných
frekvencií.
Mid Freq
(Mid Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Slúži na určenie strednej frekvencie
pásma stredných frekvencií.
Mid Q (Mid Q) 0,5 – 16,0
Slúži na určenie šírky pásma stredných
frekvencií.
Nastavením vyššej hodnoty Q zúžite
ovplyvnený rozsah.
High Gain (High Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma vysokých
frekvencií.
HighFreq
(High Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Určuje frekvenciu pásma vysokých
frekvencií.
KEYBOARD (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Key Rng Low
(Key Range Lower)
C-1 – G9
Určuje klávesový rozsah jednotlivých
partov.
Tieto nastavenia upravte v prípade, že
chcete na rôznych častiach klaviatúry hrať
odlišné zvuky.
Nastavte spodný (Key Rng Low) a
horný limit (Key Rng Upp) príslušného
klávesového rozsahu.
Key Rng Upp
(Key Range Upper)
C-1 – G9
Key Fade Low
(Key Fade Width Lower)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade
partu znieť tóny zahrané pod nastaveným
limitom Key Rng Low. Ak nechcete, aby
mimo príslušného limitu zneli nejaké
tóny, zvoľte možnosť „0“.
Key Fade Upp
(Key Fade Width Upper)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade
partu znieť tóny zahrané nad nastaveným
limitom Key Rng Upp. Ak nechcete, aby
mimo príslušného limitu zneli nejaké
tóny, zvoľte možnosť „0“.
Velo Rng Low
(Velocity Range Lower)
1 – 127
Umožňuje nastavenie spodného (Velo
Rng Low) a horného limitu (Velo Rng
Upp) dynamiky hrania, pri ktorej bude
zvuk znieť.
Tieto nastavenia upravte v prípade, že
chcete, aby pri rôznej dynamike hrania
zneli odlišné zvuky.
Velo Rng Upp
(Velocity Range Upper)
1 – 127
Velo FadeLow
(Velocity Fade Width
Lower)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade
partu znieť tóny zahrané slabšie ako Velo
Rng Low (pod nastaveným limitom). Ak
nechcete, aby mimo príslušného limitu
zneli nejaké tóny, zvoľte možnosť „0“.
Velo FadeUpp
(Velocity Fade Width
Upper)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade
partu znieť tóny zahrané silnejšie ako Velo
Rng Upp (nad nastaveným limitom). Ak
nechcete, aby mimo príslušného limitu
zneli nejaké tóny, zvoľte možnosť „0“.
IFX
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
IFX Type
(IFX Type)
Slúži na voľbu typu IFX.
Stlačením tlačidla [Enter] otvorte obrazovku IFX EDIT a upravte
parametre IFX. Ak chcete zatvoriť obrazovku IFX EDIT, stlačte
tlačidlo [EXIT].
* Dostupné typy a parametre sú v prípade MFX a IFX rovnaké.
& „Parametre MFX/IFX“ (s. 39)
IFX EDIT
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie IFX.
IFX parameters (Zobrazí parametre zvoleného IFX.)
Cho Send
(Chorus Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Chorus po aplikovaní IFX.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb po aplikovaní IFX.
Parametre programu
11
CHORUS
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či budú nastavenia efektu
Chorus ovplyvnené nastaveniami
programu („PRG“) alebo systémovými
nastaveniami („SYS“).
Chorus Type
(Chorus Type)
Ak ste v prípade CHORUS: Source zvolili možnosť „PRG“,
budete môcť upraviť typ efektu Chorus a príslušné parametre.
Ak na obrazovke s nastaveniami typu efektu Chorus stlačíte
tlačidlo [Enter], otvorí sa obrazovka s parametrami efektu
Chorus.
& „Parametre efektu CHORUS“ (s. 32)
CHORUS EDIT
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie efektu Chorus.
Level 0 – 127
Určuje výstupnú úroveň zvuku, na ktorý
bol aplikovaný efekt Chorus.
Rev Send
(Reverb Send)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb.
REVERB
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či budú nastavenia efektu
Reverb ovplyvnené nastaveniami
programu („PRG“) alebo systémovými
nastaveniami („SYS“).
Reverb Type
(Reverb Type)
Ak ste v prípade REVERB: Source zvolili možnosť „PRG“, budete
môcť upraviť typ efektu Reverb a príslušné parametre.
Ak na obrazovke s nastaveniami typu efektu Reverb stlačíte
tlačidlo [Enter], otvorí sa obrazovka s parametrami efektu
Reverb.
& „Parametre efektu Reverb“ (s. 34)
REVERB EDIT
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie efektu Reverb.
Level 0 – 127
Určuje výstupnú úroveň zvuku, na ktorý
bol aplikovaný efekt Reverb.
PROGRAM CTRL
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia platné pre ovládače a
prijímanie/vysielanie MIDI dát.
Tieto nastavenia môžete uložiť a prepínať prostredníctvom
jednotlivých programov.
MEMO
S pomocou tlačidiel [SHIFT] + [K] [J] môžete prepínať medzi kategóriami
parametrov.
CTRL RX (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Ribbon Posi
(Ribbon Position)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Ribbon Controller (dáta týkajúce sa
jeho pozície) prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Ribbon Pres
(Ribbon Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Ribbon Controller (dáta týkajúce sa tlaku,
ktorý naň bol vyvinutý) prijímané („ON“)
alebo nie („OFF“).
Mod Bar
(Modulation Bar)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z modulačného
ovládača prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Aftertouch
(After Touch)
OFF, ON
Určuje to, či budú dáta týkajúce sa
aplikovania dodatočného tlaku na kláves
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Ctrl Knob
(Control Knob)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Control Knob prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Ctrl Pedal
(Control Pedal)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z pedálu
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
S1 – S7 OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z tlačidiel [S1] –
[S7] prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Ext Volume (External
Control Volume Knob)
OFF, ON
Určuje to, či budú dáta týkajúce sa
parametra Master Volume vysielané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Parameter Ext Volume aktivujte („ON“)
v prípade, že chcete prostredníctvom
Master Volume upraviť hlasitosť
externého MIDI zariadenia.
MIDI RX (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Rx PC (Receive Program
Change)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Program
Change prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Bank
(Receive Bank Select)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Bank Select
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Bend
(Receive Pitch Bend)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Pitch Bend
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Poly Pres (Receive
Polyphonic Key Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Polyphonic
Aftertouch prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Ch Pres (Receive
Channel Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Channel
Aftertouch prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Mod
(Receive Modulation)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Modulation
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Volume
(Receive Volume)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Volume
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Pan (Receive Pan) OFF, ON
Určuje to, či budú správy Pan prijímané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Exp
(Receive Expression)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Expression
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Hold-1
(Receive Hold-1)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Hold 1 prijímané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Parametre programu
12
MIDI OUT (Part1 – 4)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Tx Mode (Tx Mode) ON, OFF, MKB
Určuje to, či budú MIDI správy odosielané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Ak AX-Edge používate ako Master
Keyboard, zvoľte možnosť „MKB“.
Mkb Ch (Master
Keyboard Tx CH) (*1)
1 – 16
Slúži na určenie kanálu na vysielanie MIDI
správ klávesového partu.
Mkb MSB (Master
Keyboard Bank MSB) (*1)
OFF, 0 – 127
Ak chcete na externom MIDI zariadení
prepínať zvuky, zadajte číslo programu a
hodnotu Bank MSB/LSB (ako numerické
hodnoty).
Mkb LSB (Master
Keyboard Bank LSB) (*1)
OFF, 0 – 127
Mkb PC (Master
Keyboard Program
Change) (*1)
OFF, 1 – 128
Mkb Volume (Master
Keyboard Volume) (*1)
0 – 127
Slúži na úpravu hlasitosti externého MIDI
zariadenia.
*1 MkbCH a nasledujúce parametre budú aktívne v prípade, že TxMode = „MKB“.
CTRL BUTTON (Control Button)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či budú parametre ovládané
tlačidlami [S1] – [S7] ovplyvnené
nastaveniami programu („PRG“) alebo
systémovými nastaveniami („SYS“).
S1 (F) – S7 (F)
(S1 – S7 (Function))
Určuje funkciu, ktorá bude priradená k jednotlivým tlačidlám v
prípade, že CTRL BUTTON: Source = „PRG“.
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
AFT Aftertouch
MONO/POLY Prepne medzi Mono/Poly.
PRG DOWN
(PROGRAM DOWN)
Prepne na predchádzajúci program.
PRG UP
(PROGRAM UP)
Prepne na nasledujúci program.
OCT DOWN
(OCTAVE DOWN)
Transponuje výšku tónov o oktávu nižšie
(maximálne -3 oktávy).
OCT UP
(OCTAVE UP)
Transponuje výšku tónov o oktávu vyššie
(maximálne +3 oktávy).
TRANS DOWN
(TRANSPOSE DOWN)
Transponuje výšku tónov o poltón nižšie
(maximálne -5 poltónov).
TRANS UP
(TRANSPOSE UP)
Transponuje výšku tónov o poltón vyššie
(maximálne +6 poltónov).
CHO SW
(CHORUS SWITCH)
Zapne/vypne efekt Chorus.
REV SW
(REVERB SWITCH)
Zapne/vypne efekt Reverb.
EQ SW
(MASTER EQ SWITCH)
Zapne/vypne Master EQ.
COMP SW
(MASTER COMP SWITCH)
Zapne/vypne Master Compressor.
IFX SW
(IFX SWITCH)
Zapne/vypne IFX.
ARP SW
(ARPEGGIO SWITCH)
Zapne/vypne Arpeggio.
ARP HOLD
(ARPEGGIO HOLD)
Zapne/vypne Arpeggio Hold.
VOCODER SW
(VOCODER SWITCH)
Zapne/vypne Vocoder.
UNISON SW
(UNISON SWITCH)
Zapne/vypne efekt Unison v prípade
zvuku partu 1.
BEND MODE
Prepne režim BEND MODE (NORMAL
alebo C+L).
START/STOP Spustí/zastaví prehrávanie skladieb.
TAP TEMPO
Nastaví tempo podľa intervalu, v ktorom
stláčate príslušné tlačidlo (funkcia Tap
Tempo).
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
S1 (M) – S7 (M)
(S1 – S7 (Mode))
Určuje spôsob aktivácie ovládača.
LATCH
Zapne/vypne sa pri každom stlačení
tlačidla.
MOMENTARY
Ovládač bude zapnutý iba počas toho,
ako budete príslušné tlačidlo držať. Po
jeho uvoľnený bude ovládač vypnutý.
CTRL KNOB (Control Knob)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či bude parameter ovládaný
ovládačom Control Knob ovplyvnený
nastaveniami programu („PRG“) alebo
systémovými nastaveniami („SYS“).
Func (Function)
Určuje funkciu, ktorá bude priradená k ovládaču Control Knob
v prípade, že CTRL KNOB: Source = „PRG“.
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
* Rozsah CC74 (Cutoff) = -64 – 0. Rozsah CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack) a
CC75 (Decay) = 0 – +63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Zníži výšku tónu.
BEND UP Zvýši výšku tónu.
PART FADE1
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Parametre programu
13
CTRL PEDAL (Control Pedal)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či bude parameter ovládaný
pedálom (pripojeným ku konektoru
PEDAL) ovplyvnený nastaveniami
programu („PRG“) alebo systémovými
nastaveniami („SYS“).
Func (Function)
Určuje funkciu, ktorá bude priradená k pedálu v prípade, že
CTRL PEDAL: Source = „PRG“.
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
* Rozsah CC74 (Cutoff) = -64 – 0. Rozsah CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack) a
CC75 (Decay) = 0 – +63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Zníži výšku tónu.
BEND UP Zvýši výšku tónu.
PART FADE1
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Pole (Pedal Polarity)
STANDARD,
REVERSE
Určuje polaritu pedálu, ktorý je pripojený
ku konektoru PEDAL.
CTRL RIBBON (Control Ribbon Controller)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či bude parameter ovládaný
ovládačom Ribbon Controller ovplyvnený
nastaveniami programu („PRG“) alebo
systémovými nastaveniami („SYS“).
Posi (Position Function)
Určuje funkciu, ktorá bude priradená k ovládaču Ribbon
Controller (ľavá/pravá os) v prípade, že CTRL RIBBON: Source
= „PRG“.
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
POZNÁMKA
Ak k Position Function priradíte CC s rozsahom
hodnôt 0 – 127: stredná hodnota (64) bude aktívna
v prípade, že sa ovládača nebudete dotýkať.
AFT Aftertouch
PITCH BEND Zvýši/zníži výšku tónu.
PART FADE1
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Pres (Pressure Function)
Určuje funkciu, ktorá bude aktívna v prípade, že na ovládač
Ribbon Controller aplikujete tlak (tlaková os).
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
* Rozsah CC74 (Cutoff) = -64 – 0. Rozsah CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack) a
CC75 (Decay) = 0 – +63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Zníži výšku tónu.
BEND UP Zvýši výšku tónu.
PART FADE1
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Parametre programu
14
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Pres (Pressure Function) PART FADE2
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
CTRL MOD BAR (Control Modulation Bar)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Source PRG, SYS
Určuje to, či bude parameter ovládaný
modulačným ovládačom ovplyvnený
nastaveniami programu („PRG“) alebo
systémovými nastaveniami („SYS“).
Func (Modulation Bar
Function)
Určuje funkciu, ktorá bude priradená k modulačnému ovládaču
v prípade, že CTRL MOD BAR: Source = „PRG“.
OFF Nie je priradená žiadna funkcia.
CC01 – 31, 32
(OFF), 33 – 95
Číslo ovládača 1 – 31, 32, 33 – 95
* Rozsah CC74 (Cutoff) = -64 – 0. Rozsah CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack) a
CC75 (Decay) = 0 – +63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Zníži výšku tónu.
BEND UP Zvýši výšku tónu.
PART FADE1
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Plynulé ovládanie úrovne partov 1 – 4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
CTRL SRC SEL (Control Source Select)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Src1 – 4 (Control
Source (1 – 4))
CC01 – 95, BEND,
AFT
Určuje to, ktoré MIDI správy budú
upravovať parametre zvuku v prípade,
že používate ovládaciu matricu (Matrix
Control).
VOICE RESERVE (Voice Reserve)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Part1 – 4, Vocoder
(Voice Reserve Part1 – 4,
Vocoder)
1 – 10
Určuje počet hlasov, ktoré budú
vyhradené pre každý part v prípade, že
vznikne požiadavka na zahranie počtu
tónov presahujúcich maximálny počet
hlasov.
Parametre programu
15
ARPEGGIO
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia funkcie Arpeggio.
Nastavenia funkcie Arpeggio môžete uložiť a prepínať
prostredníctvom jednotlivých programov.
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie
Arpeggio.
Hold OFF, ON
Ak je tento parameter aktívny („ON“),
Arpeggio bude znieť aj po uvoľnení
klávesov.
Grid
Slúži na určenie typu taktu v prípade funkcie Arpeggio (notová
hodnota v prípade jednotlivých častí mriežky).
1/4 Štvrťová nota (1 časť mriežky = 1 doba)
1/8 Osminová nota (2 časti mriežky = 1 doba)
1,5/8 Osminová nota s bodkou
1/16
Šestnástinová nota (4 časti mriežky = 1
doba)
1,5/16 Šestnástinová nota s bodkou
1/32
Tridsaťdvatinová nota (8 častí mriežky =
1 doba)
Motif
Určuje poradie, v ktorom budú znieť jednotlivé tóny akordu.
UP Jednotlivé tóny budú znieť vzostupne.
DOWN Jednotlivé tóny budú znieť zostupne.
UP&DOWN
Jednotlivé tóny budú znieť vzostupne a
následne zostupne.
RAMDOM
Jednotlivé tóny budú znieť v náhodnom
poradí.
NOTE ORDER
Tóny zaznejú v poradí, v ktorom ste
príslušné klávesy stlačili. Zahraním
tónov v určitom poradí môžete vytvoriť
melodickú linku.
Duration 0 – 100 [%]
Určuje dĺžku jednotlivých tónov
Arpeggia.
Jednotlivé tóny môžu byť zahrané
staccato (krátke a zrezané) alebo tenuto
(plne doznievajúce).
Oct Range
(Octave Range)
-3 – +3
Určuje mieru posunutia Arpeggia.
Prostredníctvom tohto parametra pridáte
efekt, ktorý pri každom cykle posunie
Arpeggio v oktávových krokoch. Toto
posunutie môže byť smerom nahor alebo
nadol (až tri oktávy nahor alebo nadol).
Shuffle Rate
(Shuffle Rate)
0 – 100 [%]
Umožňuje úpravu časového intervalu
medzi jednotlivými tónmi a vytvorenie
„shuffle“ rytmu.
Ak zvolíte možnosť „50 %“, rozstup medzi
jednotlivými tónmi bude rovnomerný.
Zvyšovaním hodnoty rozstup zväčšíte a
rytmus tak bude viac „rozhojdaný“ (ako
keby išlo o noty s bodkou).
ShuffleReso
(Shuffle Resolution)
Určuje dĺžku noty, ktorá sa stane základom „shuffle“ rytmu.
16TH Šestnástinová nota
8TH Osminová nota
Velocity
(Keyboard Velocity)
REAL, 1 – 127
Určuje to, či sila vášho úderu ovplyvní
hlasitosť hraných tónov. Ak chcete, aby
sila vášho úderu ovplyvnila hlasitosť
hraných tónov, zvoľte možnosť „REAL.
Ak chcete, aby všetky tóny zneli rovnako
hlasno bez ohľadu na silu úderu na
klaviatúru, zvoľte niektorú z hodnôt
(1 – 127).
VOCODER
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia Vocodera.
Nastavenia Vocodera môžete uložiť a prepínať prostredníctvom
jednotlivých programov.
MEMO
S pomocou tlačidiel [SHIFT] + [K] [J] môžete prepínať medzi kategóriami
parametrov.
SETTING
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie Vocodera.
Level 0 – 127
Určuje výstupnú hlasitosť zvuku
spracovaného Vocoderom.
Pan L64 – 0 – 63R
Určuje panorámu zvuku spracovaného
Vocoderom.
Envelope
Určuje charakter zvuku.
SHARP Zvýraznenie ľudského hlasu.
SOFT Zvýraznenie zvuku nástroja.
LONG Vintage zvuk s dlhým doznievaním.
CarrierLevel
(Carrier Level)
0 – 127 Určuje vstupnú hlasitosť zvuku nástroja.
Mic Sens 0 – 127 Určuje vstupnú citlivosť mikrofónu.
Mic Mix (Mic Mix Level) 0 – 127
Určuje hlasitosť zvuku mikrofónu
(spracovaného Mic HPF), ktorý bude
pridaný k výstupu Vocodera.
Mic HPF
(Mic High Pass Filter)
BYPASS, 1000 –
16000 Hz
Určuje frekvenciu, pri ktorej bude High
Pass filter (HPF) aplikovaný na zvuk
mikrofónu.
Tento parameter nebude mať žiadny efekt
v prípade, že zvolíte možnosť „BYPASS“.
Arp Sw
(Arpeggio Switch)
OFF, ON
Určuje to, či bude v prípade Vocodera
aplikované Arpeggio (ON/OFF).
CRR TONE (Carrier Tone)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Bank PRESET, USER
Určuje zvuk nástroja, ktorý bude nosičom
(carrier).
(Číslo/názov)
Číslo zvuku/názov
zvuku
Velo Curve
(Velocity Curve Type)
OFF, 1 – 4
V prípade každého partu môžete
zvoliť jednu zo štyroch nasledujúcich
dynamických kriviek, ktorá najlepšie
vyhovuje dynamickým vlastnostiam MIDI
klaviatúry. Ak chcete použiť dynamickú
krivku klaviatúry, zvoľte možnosť „OFF“.
21 3 4
Mono/Poly MONO, POLY, TONE
Ak chcete, aby nosič znel monofonicky,
zvoľte možnosť „MONO“. Ak chcete, aby
znel polyfonicky, zvoľte možnosť „POLY“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Legato Sw
(Legato Switch)
OFF, ON, TONE
Ak hráte monofonicky, môžete aplikovať
legato. „Legato“ je špecifická technika
hrania, ktorá umožňuje plynulý prechod z
noty na notu. Vytvoríte tak efekt podobný
technike „hammering-on“/„pulling-off “
využívanej pri hre na gitaru.
Ak chcete aplikovať legato, zvoľte
možnosť „ON“. Ak ho aplikovať nechcete,
zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Porta Sw
(Portamento Switch)
OFF, ON, TONE
Umožňuje aplikovanie efektu
Portamento. Ak chcete aplikovať efekt
Portamento, zvoľte možnosť „ON“. Ak ho
aplikovať nechcete, zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Parametre programu
16
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Porta Time
(Portamento Time)
0 – 127, TONE
Určuje časový interval, počas ktorého
sa zmení výška tónu pri použití efektu
Portamento. Pri vyšších hodnotách bude
zmena výšky tónu trvať dlhšie.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
Unison Sw
(Unison Switch)
OFF, ON, TONE
Umožňuje vrstvenie konkrétneho zvuku.
Ak chcete použiť efekt Unison, zvoľte
možnosť „ON“. Ak ho použiť nechcete,
zvoľte možnosť „OFF“.
Ak chcete použiť nastavenia príslušného
zvuku, zvoľte možnosť TONE“.
* Ak ste aktivovali parameter Unison Switch,
bude použité nastavenie MONO.
VoiceAsgn
(Voice Assign Mode)
Upravuje spôsob, akým budú znieť tóny po tom, čo
niekoľkokrát stlačíte rovnaký kláves.
SINGLE
V jednom momente bude znieť iba jeden
tón hraný príslušným klávesom.
Ak budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, predošlý tón bude
stlmený predtým než začne znieť nový
tón.
LIMIT
Zvuk rovnakého klávesu bude navrstvený
na aktuálne znejúci zvuk.
Ak budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, predošlé tóny budú
stlmené až po tom, čo ich zaznie niekoľko.
FULL
Zvuk rovnakého klávesu bude navrstvený
na aktuálne znejúci zvuk.
Aj keď budete opakovane hrať tóny dlho
znejúceho zvuku, každý nový zvuk bude
navrstvený na aktuálne znejúci zvuk (bez
akéhokoľvek limitu).
Output (Output Assign)
Slúži na voľbu výstupu.
DRY
Výstup zvuku nebude ovplyvnený
efektmi.
IFX Zvuk bude ovplyvnený IFX.
Cho Send
(Chorus Send Leve)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb.
CRR PITCH (Carrier Pitch)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Oct Shift (Octave Shift) -3 – +3
Umožňuje transpozíciu klaviatúry v
oktávových krokoch.
Coarse Tune
(Coarse Tune)
-48 – +48
Umožňuje úpravu výšky tónu v
poltónových krokoch.
Fine Tune (Fine Tune) -50 – +50
Umožňuje úpravu výšky tónu v centových
krokoch.
Bend Range
(Bend Range)
0 – 24, TONE
S pomocou tohto parametra môžete
upraviť intenzitu zmeny výšky tónu
(v poltónových krokoch, maximálne
dve oktávy), ku ktorej dôjde pri použití
ovládača, ku ktorému ste priradili funkciu
Pitch Bend (napr. Ribbon Controller).
Bend Mode
(Bend Mode)
S pomocou tohto parametra môžete určiť spôsob, akým bude
funkcia Pitch Bend aplikovaná pri použití ovládača, ku ktorému
ste ju priradili (napr. Ribbon Controller).
NORMAL
Bude aplikovaný štandardný efekt funkcie
Pitch Bend.
C+L (CATCH +
LAST)
Efekt Pitch Bend bude aplikovaný iba
na posledný zahraný tón. Ak stlačíte
kláves v momente, keď je efekt Pitch
Bend aplikovaný, nový tón bude znieť v
strednej výške. K zmene výšky tónu dôjde
až keď ovládač prejde cez svoju stredovú
pozíciu.
TONE
Budú aplikované nastavenia príslušného
zvuku.
CRR SCALE TUNE (Carrier Scale Tune)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Type (Scale Tune Type)
CUSTOM
Vlastné nastavenie:
Umožňuje vytvorenie vlastného ladenia.
EQUAL
Rovnomerné ladenie:
Toto ladenie delí oktávu na 12 rovnakých
častí. Medzi intervalmi je rovnaké
množstvo jemnej dizonancie.
JUST-MAJ
Just (Major):
Toto ladenie eliminuje dizonanciu
v kvintách a terciách. Nie je vhodné
na hranie melódií a nemožno ho
transponovať. Je však nádherne zvučné.
JUST-MIN
Just (Minor):
Durové a molové ladenia typu Just sa
líšia. V prípade molovej stupnice je možné
dosiahnuť podobný efekt ako pri durovej
stupnici.
PYTHAGORE
Pythagorean:
Toto ladenie, vytvorené filozofom
Pytagorom, eliminuje dizonanciu v
kvartách a kvintách. Pri hraní akordov s
terciami vznikajú dizonancie, ale melódie
sú krásne.
KIRNBERGE
Kirnberger:
Toto ladenie je upravenou verziou ladení
Meantone a Just a umožňuje väčšiu
slobodu pri transpozícii do inej tóniny. Je
možné hrať vo všetkých tóninách (III).
MEANTONE
Meantone:
Vďaka určitým kompromisom,
upravujúcim ladenie Just, umožňuje
transpozíciu do iných tónin.
WERCKMEIS
Werckmeister:
Ide o kombináciu ladení Meantone a
Pythagorean. Je možné hrať vo všetkých
tóninách (prvá technika, III).
ARABIC
Arabské ladenie:
Toto ladenie je vhodné pri hraní arabskej
hudby.
Key (Scale Tune Key) C – B Slúži na voľbu tóniky.
C – B -64 – +63 Umožňuje jemnú úpravu výšky tónu.
Parametre programu
17
CRR MODIFY (Carrier Modify)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Cutoff (Cutoff Offset) -64 – +63
Umožňuje nastavenie stupňa otvorenia
filtra.
Po zvýšení hodnoty bude zvuk sýtejší,
po znížení hodnoty bude zvuk temnejší.
Resonance
(Resonance Offset)
-64 – +63
Zosilní oblasť v blízkosti cutoff
frekvencie, čím dodá zvuku zreteľný
charakter. Prílišné zvýšenie tejto
hodnoty môže spôsobiť osciláciu a
skreslenie zvuku.
Zvýšením tejto hodnoty charakter zvuku
zvýrazníte, jej znížením ho zjemníte.
Attack (Attack Time Offset) -64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu
od stlačenia klávesu po dosiahnutie
maximálnej hlasitosti príslušného zvuku.
Pri vyššej hodnote bude attack jemnejší,
pri nižšej hodnote bude attack ostrejší.
Decay (Decay Time Offset) -64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu,
počas ktorého bude hlasitosť postupne
znížená (od maximálnej hlasitosti).
Pri vyššej hodnote bude doznievanie
dlhšie, pri nižšej hodnote bude
doznievanie kratšie.
Release
(Release Time Offset)
-64 – +63
Umožňuje úpravu časového intervalu
od uvoľnenia klávesu po úplne doznenie
príslušného zvuku.
Pri vyššej hodnote bude zvuk znieť
dlhšie, pri nižšej hodnote bude znieť
kratšie.
Vib Rate (Vibrato Rate) -64 – +63
Umožňuje nastavenie rýchlosti efektu
Vibrato (rýchlosť modulácie výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude modulácia
rýchlejšia, pri nižšej hodnote bude
pomalšia.
Vib Depth
(Vibrato Depth)
-64 – +63
Určuje intenzitu efektu Vibrato (intenzitu
modulácie výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude modulácia
intenzívnejšia, pri nižšej hodnote bude
slabšia.
Vib Delay (Vibrato Delay) -64 – +63
Umožňuje nastavenie časového
intervalu, po ktorom bude aplikovaný
efekt Vibrato (modulácia výšky tónu).
Pri vyššej hodnote bude oneskorenie
pred aplikovaním efektu Vibrato
dlhšie, pri nižšej hodnote bude toto
oneskorenie kratšie.
Velo Sens
(Velocity Sens Offset)
-63 – +63
Umožňuje nastavenie dynamickej
citlivosti.
Pri vyššej hodnote bude citlivosť vyššia.
CRR MFX (Carrier MFX)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
FllwToneMfx
(Follow Tone MFX)
OFF, ON
Ak chcete použiť MFX nastavenia zvuku
priradeného k partu, zvoľte možnosť „ON“.
Ak zvolíte možnosť „OFF“, budete môcť
upraviť typ MFX a jeho parametre.
MFX Type
(MFX Type)
Slúži na voľbu typu MFX.
Stlačením tlačidla [Enter] zobrazíte parametre MFX.
* Ak ste v prípade parametra FllwToneMfx zvolili možnosť „ON“, MFX
nastavenia príslušného zvuku budú aplikované a ich úprava nebude
možná.
& „Parametre MFX/IFX“ (s. 39)
CRR MFX EDIT
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie efektu.
Cho Send
(Chorus Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0 – 127
Slúži na určenie úrovne „Send“ v prípade
efektu Reverb.
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
MFX CTRL
Src1 – 4
(MFX CtrlSrc 1 – 4)
OFF, CC01 – 31,
CC33 – 95, BEND,
AFT, SYS1 – 4
Slúži na určenie MIDI správy, ktorá bude ovládať
príslušný parameter MFX CONTROL.
MFX CTRL
Sens1 – 4
(MFX CtrlSens 1 – 4)
-63 – +63
Určuje intenzitu MFX CONTROL.
Ak chcete, aby sa hodnota priradeného
parametra zvyšovala (t. j. viac, doprava,
rýchlejšie a pod.), zvoľte kladnú (+) hodnotu.
Ak chcete, aby sa hodnota priradeného
parametra znižovala (t. j. menej, doľava,
pomalšie a pod.), zvoľte zápornú (-) hodnotu.
Pri vyšších hodnotách bude zmena väčšia.
MFX CTRL
Dst1 – 4
(MFX CtrlAsgn 1 – 4)
Určuje parameter MFX, ktorý bude ovládaný
prostredníctvom Source 1 – 4.
Typ parametrov, ktoré môžete zvoliť, závisí od
typu MFX.
CRR EQ (Carrier EQ)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Switch OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie ekvalizéru
(EQ).
In Gain (Input Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade prijímaného zvuku.
Low Gain (Low Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma nízkych
frekvencií.
Low Freq
(Low Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Určuje frekvenciu pásma nízkych
frekvencií.
Mid Gain (Mid Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma stredných
frekvencií.
Mid Freq
(Mid Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Slúži na určenie strednej frekvencie
pásma stredných frekvencií.
Mid Q (Mid Q) 0,5 – 16,0
Slúži na určenie šírky pásma stredných
frekvencií.
Nastavením vyššej hodnoty Q zúžite
ovplyvnený rozsah.
High Gain (High Gain) -24 – +24 [dB]
Slúži na nastavenie intenzity zosilnenia/
potlačenia v prípade pásma vysokých
frekvencií.
HighFreq
(High Frequency)
20 – 16000 [Hz]
Určuje frekvenciu pásma vysokých
frekvencií.
CRR KEYBOARD (Carier Keyboard)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Key Rng Low
(Key Range Lower)
C-1 – G9
Určuje klávesový rozsah jednotlivých partov.
Tieto nastavenia upravte v prípade, že chcete na
rôznych častiach klaviatúry hrať odlišné zvuky.
Nastavte spodný (Key Rng Low) a horný limit
(Key Rng Upp) príslušného klávesového rozsahu.
Key Rng Upp
(Key Range Upper)
C-1 – G9
Key Fade Low
(Key Fade Width Lower)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade partu
znieť tóny zahrané pod nastaveným limitom Key
Rng Low. Ak nechcete, aby mimo príslušného
limitu zneli nejaké tóny, zvoľte možnosť „0“.
Key Fade Upp
(Key Fade Width Upper)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade partu
znieť tóny zahrané nad nastaveným limitom Key
Rng Upp. Ak nechcete, aby mimo príslušného
limitu zneli nejaké tóny, zvoľte možnosť „0“.
Velo Rng Low
(Velocity Range Lower)
1 – 127
Umožňuje nastavenie spodného (Velo Rng Low)
a horného limitu (Velo Rng Upp) dynamiky
hrania, pri ktorej bude zvuk znieť.
Tieto nastavenia upravte v prípade, že chcete,
aby pri rôznej dynamike hrania zneli odlišné
zvuky.
Velo Rng Upp
(Velocity Range Upper)
1 – 127
Velo FadeLow
(Velocity Fade Width
Lower)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade partu
znieť tóny zahrané slabšie ako Velo Rng Low
(pod nastaveným limitom). Ak nechcete, aby
mimo príslušného limitu zneli nejaké tóny, zvoľte
možnosť „0“.
Velo FadeUpp
(Velocity Fade Width
Upper)
0 – 127
Určuje to, do akej miery budú v prípade partu
znieť tóny zahrané silnejšie ako Velo Rng Upp
(nad nastaveným limitom). Ak nechcete, aby
mimo príslušného limitu zneli nejaké tóny, zvoľte
možnosť „0“.
Parametre programu
18
CRR CTRL RX (Carrier Control Receive Settings)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Ribbon Posi
(Ribbon Position)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Ribbon Controller (dáta týkajúce sa
jeho pozície) prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Ribbon Pres
(Ribbon Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Ribbon Controller (dáta týkajúce sa tlaku,
ktorý naň bol vyvinutý) prijímané („ON“)
alebo nie („OFF“).
Mod Bar
(Modulation Bar)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z modulačného
ovládača (dáta týkajúce sa jeho pozície)
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Aftertouch
(After Touch)
OFF, ON
Určuje to, či budú dáta týkajúce sa
aplikovania dodatočného tlaku na kláves
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Ctrl Knob
(Control Knob)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z ovládača
Control Knob prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Ctrl Pedal
(Control Pedal)
OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z pedálu
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
S1 – S7 OFF, ON
Určuje to, či budú príkazy z tlačidiel [S1] –
[S7] prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Ext Volume (External
Control Volume Knob)
OFF, ON
Určuje to, či budú dáta týkajúce sa
parametra Master Volume vysielané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Parameter Ext Volume aktivujte („ON“)
v prípade, že chcete prostredníctvom
Master Volume upraviť hlasitosť
externého MIDI zariadenia.
CRR MIDI RX (Carrier MIDI Receive Settings)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Rx PC (Receive Program
Change)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Program
Change prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Bank
(Receive Bank Select)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Bank Select
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Bend
(Receive Pitch Bend)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Pitch Bend
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Poly Pres (Receive
Polyphonic Key Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Polyphonic
Aftertouch prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Ch Pres (Receive
Channel Pressure)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Channel
Aftertouch prijímané („ON“) alebo nie
(„OFF“).
Rx Mod
(Receive Modulation)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Modulation
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Volume
(Receive Volume)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Volume
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Pan (Receive Pan) OFF, ON
Určuje to, či budú správy Pan prijímané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Exp
(Receive Expression)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Expression
prijímané („ON“) alebo nie („OFF“).
Rx Hold-1
(Receive Hold-1)
OFF, ON
Určuje to, či budú správy Hold 1 prijímané
(„ON“) alebo nie („OFF“).
19
Na úpravu parametrov zvuku budete potrebovať špeciálnu aplikáciu.
Tieto parametre nie je možné upraviť priamo na AX-Edge.
COMMON (Overall Settings)
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
(Názov) Názov zvuku
Category 0 – 49 Slúži na voľbu kategórie zvuku.
Tone Level 0 – 127 Umožňuje úpravu celkovej hlasitosti zvuku.
Tone Pan L64 – 0 – 63R
Umožňuje nastavenie panorámy zvuku.
„L64“ = úplne vľavo, „0“ = stred a „63R“ =
úplne vpravo.
Priority
Určuje to, čo sa stane s tónmi v prípade dosiahnutia
maximálnej polyfónie.
LAST
Posledné hrané tóny budú mať prioritu a
práve znejúce tóny budú vypínané v poradí
od prvého zahraného tónu.
LOUDEST
Tóny s najvyššou hlasitosťou budú mať
prioritu a práve znejúce tóny budú
vypínané od najtichšieho tónu.
Coarse Tune
-48 – +48
[semitone]
Umožňuje úpravu výšky tónu v
poltónových krokoch (+/-4 oktávy).
Fine Tune -50 – +50 [cent]
Umožňuje úpravu výšky tónu v centových
krokoch (+/-50 centov).
Octave Shift -3 – +3
Umožňuje úpravu výšky tónu v oktávových
krokoch (+/-3 oktávy).
Stretch Tune
Depth
OFF, 1 – 4
Umožňuje úpravu spôsobu ladenia na
tzv. „stretched tuning“ (bežne používaný
systém ladenia akustických klavírov),
pri ktorom sú vyššie registre naladené
mierne nahor a nižšie registre naladené
mierne nadol. Vznikne tak určitý rozdiel
oproti matematicky presným hodnotám,
ktoré bývajú zvyčajne použité. Ak zvolíte
možnosť „OFF“, bude použité rovnomerné
ladenie. Ak zvolíte možnosť „3“, rozdiel
medzi ladením nižších a vyšších registrov
bude najväčší.
Diagram zobrazuje zmenu výšky tónu, ku
ktorej dôjde v prípade nižších a vyšších
registrov (v pomere k rovnomernému
ladeniu). Nastavenia tohto parametra
určitým spôsobom ovplyvnia spôsob
rezonancie akordov.
1
2
3
OFF
2
1
OFF
3
High note range
Pitch dierence from
equal temperament
Parameter
value
Low note range
Analog Feel 0 – 127
Umožňuje aplikovanie priebežnej zmeny
výšky tónu a hlasitosti. Charakter zvuku
sa bude vďaka tomu variabilne meniť. Pri
vysokých hodnotách bude táto variabilita
väčšia a zvuk bude pôsobiť nestabilnejšie.
Mono/Poly
Určuje, či bude zvuk znieť polyfonicky („POLY“) alebo
monofonicky („MONO“). Nastavenie „MONO“ použite v prípade,
že ste zvolili zvuk sólového nástroja (napr. saxofón alebo
flauta).
MONO Bude znieť iba posledný zahraný tón.
POLY Budete môcť hrať dva a viac tónov súčasne.
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Unison Switch OFF, ON
Umožňuje vrstvenie konkrétneho zvuku.
Po aktivácii Unison Switch („ON“) sa bude
počet tónov navrstvených na jeden kláves
meniť podľa počtu klávesov, ktoré stlačíte.
Pri aktivácii UnisonSwitch („ON“), prosím,
nezabudnite na nasledujúce obmedzenia.
5 Bude aktivovaný režim MONO.
5 Parameter Legato Retrigger Interval
bude deaktivovaný („OFF“), a to aj
v prípade, že ste zvolili konkrétnu
hodnotu.
5 Parameter Delay Time bude ignorovaný,
a to aj v prípade, že ste zvolili konkrétnu
hodnotu.
Unison Size 2 – 8
Počet tónov priradených ku každému
klávesu v prípade, že ste aktivovali Unison
Switch („ON“).
Unison Detune 0 – 100
Umožňuje rozladenie tónov, ktoré boli
priradené s pomocou Unison Size. Pri
vysokých hodnotách budú jednotlivé tóny
viac rozladené, dôsledkom čoho bude zvuk
plnší.
Legato Switch OFF, ON
Toto nastavenie bude aktívne v prípade,
že Mono/Poly = „MONO“ a Legato Switch
= „ON“. Ak stlačíte kláves v momente, keď
budete ešte stále držať predošlý kláves
(legato), dôjde k plynulej zmene výšky
tónu. Spôsob tejto zmeny bude ovplyvnený
nastaveniami parametra Legato Retrigger
Interval.
Legato Retrigger
Interval
0 – 12, OFF
Ak ste aktivovali LegatoSwitch („ON“)
a hráte technikou legato: s pomocou
tohto parametra môžete určiť to, či bude
dochádzať k opätovnej aktivácii tónov (0 –
12) alebo nie („OFF“).
Ak zvolíte možnosť „OFF“, zmení sa iba
výška aktuálne znejúcich tónov (podľa
výšky tónu príslušného klávesu).
Ak zvolíte možnosť „1 – 12“, dôjde k
opätovnej aktivácii tónu, a to v prípade, že
rozdiel vo výške tónov (pri hraní technikou
legato) bude väčší ako zvolená hodnota.
Príklad: ak nastavíte hodnotu „4“ a ako
referenčné ladenie zvolíte „C4“, dôjde pri
hraní tónov Db4 – E4 (technikou legato) k
zmene výšky tónu bez opätovnej aktivácie
tónu. Ak však zahráte tón F4 (ktorý je od C4
vzdialený päť poltónov), dôjde k opätovnej
aktivácii tónu F4.
Po opätovnej aktivácii tónu F4 bude ako
referenčné ladenie zvolená hodnota „F4“.
Ak zvolíte možnosť „0“, dôjde k opätovnej
aktivácii všetkých tónov bez ohľadu na
rozdiel v ich výške.
Najmä v prípade akustických zvukov
môže pri úprave výšky tónu dochádzať k
neprirodzeným zmenám. V takom prípade
upravte nastavenia parametra Legato
Retrigger Interval.
Portamento
Switch
OFF, ON
Umožňuje aplikovanie efektu Portamento
(ON/OFF).
* Portamento je efekt, ktorý plynule zmení výšku
tónu z pôvodného tónu na nový zahraný tón.
Aplikovaním efektu Portamento, ak Mono/Poly
= „MONO“, môžete simulovať techniku „slide“
využívanú pri hre na husliach alebo podobnom
nástroji.
Portamento Mode
Určuje, kedy bude efekt Portamento aplikovaný.
NORMAL
Efekt Portamento bude aplikovaný
neustále.
LEGATO
Efekt Portamento bude aplikovaný iba pri
hraní technikou legato (keď stlačíte ďalší
kláves pred uvoľnením predchádzajúceho
klávesu).
Portamento Type
Určuje typ efektu Portamento.
RATE
Čas prechodu bude závisieť od rozdielu vo
výške príslušných tónov.
TIME Čas prechodu bude stabilne určený.
Portamento Start
Ak počas zmeny výšky tónu, ku ktorej dochádza
prostredníctvom efektu Portamento, stlačíte iný kláves, bude
aktivovaná nová zmena výšky tónu. Prostredníctvom tohto
parametra môžete nastaviť výšku, v ktorej nová zmena začne.
Parametre zvuku
Parametre zvuku
20
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Portamento Start
Pitch
Ak počas zmeny výšky tónu stlačíte iný
kláves, bude aktivovaná nová zmena výšky
tónu.
C5
D4
C4
press D4 key
Pitch
Time
press C4 key
press C5 key
NOTE
Portamento začne od výšky, v ktorej by
aktuálna zmena skončila.
C5
D4
C4
press D4 key
Pitch
Time
press C4 key
press C5 key
Portamento Time 0 – 1023
Určuje časový interval, počas ktorého
sa zmení výška tónu pri použití efektu
Portamento. Pri vyšších hodnotách bude
zmena výšky tónu trvať dlhšie.
Bend Range Up
0 – 48
[semitone]
Určuje intenzitu zmeny výšky tónu (v
poltónových krokoch), ku ktorej dôjde po
stlačení pravého okraja ovládača Ribbon
Controller.
Príklad: ak nastavíte hodnotu „12“, pri
posunutí páčky Pitch Bend úplne doprava
narastie výška tónu o jednu oktávu.
Bend Range Down
0 – 48
[semitone]
Určuje intenzitu zmeny výšky tónu (v
poltónových krokoch), ku ktorej dôjde po
stlačení ľavého okraja ovládača Ribbon
Controller.
Príklad: ak nastavíte hodnotu „48“, pri
posunutí páčky Pitch Bend úplne doľava
klesne výška tónu o 4 oktávy.
Bend Mode
NORMAL
Páčka Pitch Bend bude fungovať bežným
spôsobom.
CATCH+LAST
Ovládač Ribbon Controller bude
ovplyvňovať iba posledný zahraný tón. Ak
zahráte nejaký tón po tom, čo ste ovládač
Ribbon Controller už posunuli, tento tón
bude mať štandardnú výšku (ako keby bol
ovládač v strednej pozícii).
K zmene výšky tónu dôjde až keď ovládač
prejde cez svoju stredovú pozíciu.
Soft Level Sens 0 – 100
Určuje intenzitu zmeny hlasitosti, ku ktorej
dôjde po použití Soft pedálu (CC#67).
Táto funkcia bude aplikovaná iba na zvuky
klavíra.
SWITCH
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Partial Switch OFF, ON Slúži na zapnutie/vypnutie zložiek.
ADSR Envelope
Switch
OFF, ON
Táto funkcia imituje správanie ADSR
obálky analógového syntetizátora.
Ak ADSR Env Switch = „ON“, Time 2“
parametre Pitch/Filter/Amp Env Time
budú ignorované a platiť budú iba „Level
3“ parametre Pitch/Filter/Amp Env Level.
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
PMT Velocity
Control
OFF, ON, RANDOM,
CYCLE
Určuje to, akým spôsobom budú zložky
ovplyvnené dynamikou hrania.
Ak zvolíte možnosť „ON“, jednotlivé zložky
budú ovplyvnené dynamikou hrania
a nastaveniami Velocity Range Lower/
Upper a Velocity Fade Lower/Upper.
Ak zvolíte možnosť „RANDOM“ alebo
„CYCLE“, jednotlivé zložky budú znieť
náhodne alebo cyklicky.
V prípade nastavení „RANDOM“ alebo
„CYCLE“ nebude mať dynamika hrania
žiadny vplyv. V prípade všetkých zložiek
však musíte upraviť nastavenia tak, aby
parameter Velocity Range nespôsobil
prípadné problémy.
MFX
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
Type
Switch OFF, ON
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu multiefektu
(ON/OFF).
Chorus Send Level 0 – 127
Určuje intenzitu efektu Chorus.
Ak nechcete pridať efekt Chorus, nastavte
hodnotu „0“.
Reverb Send Level 0 – 127
Určuje intenzitu efektu Reverb.
Ak nechcete pridať efekt Reverb, nastavte
hodnotu „0“.
Control Source
1 – 4
Slúži na určenie MIDI správy, ktorá
bude ovládať príslušný parameter MFX
CONTROL.
OFF MFX nebude aplikovaný.
CC01 – 31 Číslo ovládača 1 – 31
CC33 – 95 Číslo ovládača 33 – 95
BEND Pitch Bend
AFT Aftertouch
SYS-CTRL1 – 4
Budú použité ovládače priradené
systémovými parametrami SysCtrlSrc1 – 4
Source.
Control
Destination 1 – 4
Určuje parametre multiefektu, ktoré budú
ovládané MFX CONTROL. Parametre
multiefektu, ktoré možno ovládať, sa líšia
v závislosti od typu multiefektu.
Control Sens 1 – 4 -63 – +63
Určuje intenzitu MFX CONTROL.
Ak chcete, aby sa hodnota priradeného
parametra zvyšovala (t. j. viac, doprava,
rýchlejšie a pod.), zvoľte kladnú (+)
hodnotu. Ak chcete, aby sa hodnota
priradeného parametra znižovala (t.
j. menej, doľava, pomalšie a pod.),
zvoľte zápornú (-) hodnotu. Pri vyšších
hodnotách bude zmena väčšia.
OSC
Parameter
Tlačidlá [K] [J]
Hodnota
Tlačidlá [-] [+]
Vysvetlenie
OSC Type
Určuje typ oscilátora.
PCM
Bude použitý typ PCM. Bude použitá
vlna s číslom, ktoré bude určené
prostredníctvom parametrov Wave Group
a Wave Number L/R.
VirtualAnalog
Na základe matematického výpočtu bude
vygenerovaná analógovo modelovaná
vlna. Bude použitá vlna s číslom, ktoré
bude určené prostredníctvom parametra
VA Waveform.
PCM-Sync
Bude použitá vlna s číslom, ktoré bude
určené prostredníctvom parametra PCM-
Sync Wave Number.
SuperSAW Bude použitý typ SuperSAW.
WhiteNoise Bude použitý typ White Noise.
/