Roland JUPITER-X Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
JUPITER-X
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět, chcete-li používat JUPITER-X.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
5
Referenční manuál
Vysvětluje všechny funkce nástroje.
5
Průvodce parametry
Vysvětluje všechny parametry jednotky.
5
Výpis zvuků
Zde je výpis zvuků, kterými je nástroj vybaven.
5
MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI příkazech.
Jak získat PDF manuál
1. V prohlížeči počítače zadejte
následující URL.
http://www.roland.com/manuals/
I
2. Zvolte JUPITER-X” jako jméno produktu.
22
VAROVÁNÍ
Chcete-li jednotku zcela vypnout,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu O,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba úplně napájení
vypnout, vypněte přístroj a vytáhněte
kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by
měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po
předem zadané době od poslední
akce při hraní, nebo pomocí tlačítek
a ovládacích prvků na panelu (funkce
Auto O). Pokud nechcete, aby se
nástroj vypínal automaticky, vypněte parametr
Auto O (str. 12).
Přístroj nerozebírejte ani
neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy,
pokud k tomu nejste přímo vyzváni v
Uživatelském manuálu. Jinak riskujete
poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte
součástky vy sami
Kontaktujte servisní centrum Roland
Service Center nebo autorizovaného
Dealer Roland.
Seznam servisních středisek Roland
a ociálních obchodníků Roland, viz
webovou stránku Roland.
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte
v následujících typech míst, kde je
teplotní extrém (tj. přímý sluneční
svit v uzavřeném vozidle, blízko
tepelných vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
vlhko (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
vystaven výparům nebo dýmu; popř.
vliv slaného prostředí; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
možnost silných otřesů a vibrací; nebo
špatně větraná místnost.
Používejte pouze doporučený stojan
Doporučujeme nástroj používat pouze
se stojanem, doporučeným společností
Roland.
VAROVÁNÍ
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený
společností Roland, musí být pečlivě
umístěn, aby byl vodorovný a stabilní.
Pokud nepoužijete stojan, ověřte, zda je
zvolené umístění vodorovné a nástroj se
nebude kývat.
Upozornění ohledně umístění jednotky
na stojan
Při instalaci na stojan postupujte přesně
podle pokynů v Uživatelském manuálu
(str. 5).
Nebude-li správně zajištěný, riskujete
nestabilní stav, ve kterém může přístroj
upadnout nebo se svalí stojan a může způsobit
zranění.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
se správným napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě pouze
typu, který je vyznačen na zadním
panelu přístroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí
kabel. Tento kabel nesmí být využit pro
žádný jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj
nestavějte těžké předměty
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
Používání vysoké hlasitosti po delší
dobu může způsobit ztrátu sluchu.
Pokud zjistíte poškození sluchu či
zvonění v uších, měli byste navštívit
lékaře.
Do přístroje se nesmí dostat cizí objekty
nebo tekutina, nestavějte na něj žádné
nádoby s vodou
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou
(např. vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř
zapadly cizí objekty (hořlavé předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda,
džus). Mohlo by dojít ke zkratu, závadě
či poškození.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Vypněte přístroj, pokud dojde k
neobvyklému chování
V následujících případech ihned
vypněte nástroj a kontaktujte
obchodníka, servisní středisko Roland,
nebo autorizovaného distributora
Roland.
napájecí kabel byl zničen; nebo
se objeví kouř či zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
Seznam servisních středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou stránku Roland.
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě, že přístroj používají
děti.
Přístroj nesmí upadnout ani
utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
Nesdílejte zásuvku s větším počtem
jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí nebo požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší servis
rmy Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland.
Seznam servisních středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou stránku Roland.
Nestavějte na jednotku hořící předměty
Nestavějte na jednotku hořící předmět
(např. svíčku).
Sledujte povětrnostní podmínky
Přístroj používejte v mírném podnebí.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
About WARNING and CAUTION Notices
About the Symbols
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
33
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze doporučený stojan(y)
Přístroj je upraven tak, aby bylo možné
využít specické stojany (KS-10Z, KS-12)
od Rolandu. Použijete-li jiné, riskujete
případná zranění, když produkt upadne
nebo se svalí kvůli nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o bezpečnosti,
než rampu použijete
I když budete dbát na upozornění,
uvedená v uživatelském manuálu,
v určitých situacích může dojít k
převrhnutí rampy. Kdykoliv pracujete s
nástrojem, dbejte na bezpečnost.
Když odpojujete napájecí kabel,
uchopte jej za zástrčku
Chcete-li předejít poškození vodiče,
vždy uchopte napájecí kabel za
zástrčku, když jej odpojujete z přístroje
nebo ze zásuvky.
Pravidelně čistěte konektor napájecího
kabelu
Nahromadění prachu nebo cizích
objektů mezi konektorem a zástrčkou
může vést k požáru nebo elektrickému
zkratu.
V pravidelných intervalech proto
konektor čistěte suchým hadříkem, vytřete prach
a sejměte cizí objekty.
UPOZORNĚNÍ
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud
nebude přístroj delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru,
ač je pravděpodobnost nízká.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely
vždy tak, aby nemohlo dojít k ohnutí
dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může jednotka
spadnout nebo překlopit.
Vyvarujte se stoupnutí na horní část
přístroje nebo pokládání těžkých
předmětů na něj
Jinak riskujete kývání nebo překlopení
jednotky.
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte
konektor napájení vlhkýma rukama
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
Nejprve odpojte kabely, chcete-li
přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte
napájecí kabel ze zásuvky, stejně tak
všechny ostatní kabely z externích
zařízení.
Před čištěním nástroje odpojte
napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti,
riskujete úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte
napájecí kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti,
riskujete úraz elektrickým proudem.
Zacházejte se zemnicí svorkou opatrně
Pokud vyjmete šroub uzemnění,
nezapomeňte jej vrátit, malé děti by
jej mohly nedopatřením spolknout. Při
utahování šroubů dbejte na to, aby byly
vždy pevně utaženy, a neuvolnily se.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají přístroje,
ovládané měničem nebo motorem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo
ventilace). Podle způsobu použití elektrických
zařízení se může vyskytnout pokles napětí, který
způsobí poškození nebo šum. Není-li možné
použít jiné napájení, využijte alespoň ltr pro
odrušení mezi přístrojem a elektrickou zásuvkou.
Umístění
Provoz nástroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velkým výkonovým trafem) může vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru
umístění nástroje či jeho přemístěním od zdroje
interference.
Nástroj může rušit příjem rozhlasového či
televizního vysílání. Nepoužívejte přístroj v
blízkosti takových přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém,
je potřeba odstranit rušivá zařízení z blízkosti
nástroje, nebo je vypnout.
Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí s
velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou
se objevit kapky (kondenzované) vlhkosti uvnitř
přístroje. V tomto stavu je použití přístroje
riskantní. Proto, ještě před použitím přístroje,
jej musíte nechat několik hodin přizpůsobit se
prostředí, až se kondenzát vypaří.
Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty.
Může to způsobit poškození, jako zůstatko
stisk kláves, produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či zanechat stopy.
Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch
přístroje, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
Údržba
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se
tak nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme
vše pro to, aby vaše uložená data zůstala během
oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého
obsahu není v žádném případě možná.
Společnost Roland nenese odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Veškerá data, uložená v paměti jednotky budou
ztracena, dojde-li k závadě zařízení, nesprávné
operaci, apod. Chcete-li se chránit před jejich
nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data
pravidelně zálohovat.
Společnost Roland nenese odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Při práci s tlačítky, tahovými ovladači a jinými
ovládacími prvky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení může způsobit poškození
přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
44
Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte
samotný konektor – nikdy netahejte za kabel.
Předejdete tak zkratům nebo poškození vnitřních
prvků kabelu.
Během normálního provozu bude přístroj
vydávat slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěžovali své sousedy.
Než zlikvidujete balící karton, nebo výplňový
materiál, do kterého byla jednotka zabalena,
zjistěte si podmínky jejich likvidace, příslušné
na vašem území.
Používejte pouze doporučený expression pedál.
Zapojením jiného Expression pedálu riskujete
poškození a/ nebo zničení nástroje.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Použití externích pamětí
Sledujte následující upozornění, když pracujete
s externí pamětí. Také důkladně sledujte veškerá
upozornění, související s externí pamětí.
Neodpojujte paměťové zařízení, dokud
probíhá čtení/ ukládání.
Chcete-li zabránit poškození statickou
elektřinou, vybijte ji z celého těla, než začnete
pracovat se zařízením.
Upozorňujeme na vysílání rádiových
frekvencí
Následující akce mohou být důvodem k
penalizaci ze zákona.
Rozebírání nebo úpravy tohoto zařízení.
Odstranění certikačního štítku na zadní
straně přístroje.
Použití zařízení v jiné zemi, než bylo
zakoupeno.
Práva k duševnímu vlastnictví
Z hlediska právního je zakázáno provádět audio
nahrávky, video nahrávky, kopie či úpravy díla,
chráněného třetí stranou (hudební dílo, video
produkce, vysílání, živá představení, či jiná), v
celku i po částech, a jejich distribuce, prodej,
pronájem, představení či vysílání, bez svolení
majitele autorských práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými
právy třetí strany. Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských
práv třetí strany, vzniklé použitím tohoto zařízení.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené
podobě, pro účely distribuce nahraných médií s
tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové
síti.
Tento produkt obsahuje eParts integrovanou
software platformu eSOL Co.,Ltd. eParts je
obchodní známkou eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
Slovo značky Bluetooth® a loga jsou registrované
obchodní značky, v majetku Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv jejich použití pod Roland je vázáno
licencí.
Tento produkt využívá Source Code od μT-Kernel
pod T-Licencí 2.0, poskytnutou od T-Engine
Forum (www.tron.org).
Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA
a/nebo v jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
V tomto manuálu jsou tato jména využita,
protože je to nejpraktičtější způsob popisu
zvuků, které jsou napodobovány DSP
technologií.
Hlavní specifikace
Roland JUPITER-X: Syntezátor
KlaviaturaKlaviatura
61 kláves (polovyvážených s funkcí aftertouch)
Zdroj napájeníZdroj napájení
AC 117-240 V 50/60 Hz
SpotřebaSpotřeba
20 W
RozměryRozměry
1,090 (W) x 447 (D) x 119 (H) mm
42-15/16 (W) x 17-5/8 (D) x 4-11/16 (H) inches
HmotnostHmotnost
16.9 kg / 37 lbs 5 oz
PříslušenstvíPříslušenství
Uživatelský manuál
Napájecí kabel
VolitelnéVolitelné
Klávesový stojan: KS-10Z, KS-12
Pedálový spínač: řady DP
Expression pedál: EV-5
USB flash disk (*)
* Zde zapojte běžný USB flash disk. Nemůžeme zaručit, že všechny
běžně dostupné USB flash disky budou pracovat správně.
* Tento dokument udává specifikace produktu v době, kdy byl vydán.
Nejnovější informace najdete na webové stránce Roland.
55
Úvod
Umístění JUPITER-X na stojan
Chcete-li postavit JUPITER-X na stojan, použijte Roland KS-10Z nebo KS-12. JUPITER-X umístíte na stojan takto.
Při instalaci na stojan postupujte přesně podle pokynů v Uživatelském manuálu. Nebude-li správně zajištěný, riskujete nestabilní stav, ve kterém
může přístroj upadnout nebo se svalí stojan a může způsobit zranění.
* Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
KS-10Z
Nastavte vodorovnou šířku
stojanu, jak vidíte na obrázku.
Pohled shora
Nastavte tak, aby výška
nepřekročila 1 m
Zarovnejte čeloJUPITER-X s
čelem stojanu
680 mm
KS-12
Nastavte šířku stojanu tak,
aby zasedly gumové nožky
pod klaviaturou do otvorů,
určených pro ně.
Pohled shora
66
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ .............. 2
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ..................... 3
Hlavní specifikace ......................... 4
Úvod ..................................... 5
: Umístění JUPITER-X na stojan.................... 5
Seznámení s JUPITER-X .................... 7
Popisy panelů............................. 8
: Horní panel ..................................... 8
: Zadní panel (Připojení dalšího vybavení) ............... 11
: Zapnutí JUPITER-X .............................. 12
Vypnutí nástroje ...................................... 12
Nastavení automatického vypnutí po určité době
(Auto Off)............................................... 12
: Nastavení celkové hlasitosti (Master Volume)......... 12
: Použití integrovaného ozvučení ................. 12
Použití funkce Scene (SCENE) ................ 13
: Vyvolání/ uložení scény ......................... 13
: Editace scény ................................... 13
: Použití funkcí pro hru ........................... 13
: Hraní se zapojeným pedálem .................... 13
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK) . . . . . . . . . . . . 14
: Výběr zvuku .................................... 14
Výběr zvuků z Model Banky............................ 14
Změna modelu nebo zvuku na hlavní obrazovce ....... 14
: Přidání zvuků (TONE IMPORT) ....................... 14
: Použití funkcí pro hru ........................... 15
: Hraní s připojeným mikrofonem (Vocoder) ......... 15
Provedení nastavení mikrofonu........................ 15
Editace zvuku (TONE EDIT).................... 16
: Základní operace editace ........................ 16
: OSC (oscilátor) .................................... 16
: FILTER .......................................... 16
: AMP............................................ 16
: LFO (Low frequency oscillator)......................... 16
: ENVELOPE ...................................... 16
: EFFECTS ........................................ 16
: Uložení vytvořeného zvuku (WRITE) ............... 16
Použití I-ARPEGGIO........................ 17
: Zapnutí/ vypnutí arpeggia On/Off ............... 17
: Pokračování arpeggia i po sejmutí rukou z
klaviatury (I-ARPEGGIO HOLD) ....................... 17
: Výběr typu arpeggia ............................ 17
: Výběr typu rytmiky ............................. 17
: Nastavení tempa arpeggia....................... 17
: Změna Groove (SHUFFLE).......................... 17
: Změna doby trvání noty (DURATION) ............... 17
: Automatická změna arpeggia (PLAY DETECTOR) ...... 18
: Editace jednotlivých kroků arpeggia (STEP EDIT) .... 18
Použití dat krokové editace pro hraní s arpeggiem...... 18
Použití funkcionality Bluetooth® ........... 19
: Využití ozvučení JUPITER-X k poslechu hudby z
mobilního zařízení .............................. 19
Registrace mobilního zařízení (párování) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení ..... 19
Přehrávání hudby z mobilního zařízení................. 19
: Jak pomocí JUPITER-X ovládat mobilní zařízení ... 19
Využití JUPITER-X jako MIDI keyboardu pro hudební
aplikaci ............................................... 19
: Odlišení několika jednotek JUPITER-X (Bluetooth ID) . 20
: Deaktivace funkcí Bluetooth..................... 20
Zapojení externího vybavení............... 21
: Zapojení do počítače (USB COMPUTER Port)........... 21
Instalace speciálního ovladače......................... 21
Jména portů v případě použití speciálního ovladače.... 21
: Zapojení USB flash disku (USB MEMORY Port) ......... 22
Formátování USB Flash disku (FORMAT USB MEMORY) ...... 22
Backup/Restore ....................................... 22
Export ................................................ 22
Nastavení celé jednotky ................... 23
: Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ........ 23
: Uložení nastavení systému (System) ............... 23
Uložení nastavení systému (System Write)................. 23
Dříve než přistoupíte k práci, důkladně si přečtěte „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE” (vnitřní strana přebalu), „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” (str. 2),
a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (str. 3). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
© 2020 Roland Corporation
77
Přehled JUPITER-X
Model
„Model” značí zvukový procesor, který reprodukuje specifickou vintage jednotku nebo zvukový procesor, optimalizovaný pro specifickou
funkci.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátor JUPITER-8.
Každý model je vybaven odlišnou sadou jedinečných parametrů a efektů, a proto se také liší práce s ovladači a dalšími kontrolery. To znamená, že můžete využít jednu
jednotku JUPITER-X, namísto celé řady jiných.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátory JUPITER-8 a JUNO-106.
Můžete tvořit tóny pro každý model.
Zvuk
Zvuky, přiřazené partu, nazýváme „tone”.
Pro každý zvuk tone můžete nastavit oscilátor, filtr a efekty (MFX). Struktura a efekty zvuku se liší, podle zvukového procesoru (modelu).
Part
Každému z pěti partů můžete přiřadit zvuk (tone), a zadat panorama či EQ.
Můžete si vybrat zvuk pro každý part a hrát v něm.
Je zde pět partů. Každému partu 1–4 můžete přiřadit zvuk syntezátoru a rytmický zvuk partu 5.
Některé zvukové procesory (modely) je možné přiřadit pouze partu 1.
I-ARPEGGIO
Využívá k analýze časování, v jakém budou zní klávesy, využívá umělou inteligenci a používá optimální arpeggio patterny i pro více partů.
Jednoduše zvolíte TYPE a RHYTHM, a můžete I-ARPEGGIO využít s různými druhy nastavení.
Pokud máte např. nápad na song, můžete měnit nastavení a zkoušet hrát na klávesy, až najdete vhodnou frázi, pomocí funkce STEP EDIT ji uložíte a můžete editovat, a
nakonec importovat jako MIDI data do DAW v počítači.
Scéna
Nastavení všech partů, I-ARPEGGIO a efektů, se ukládají společně do tzv. „scény”.
Ve scéně najdete kompletní stav svého oblíbeného nastavení, včetně nastavení každého partu (jako je číslo zvuku, panorama a hlasitost), nastavení, společné pro všechny
party (např. Reverb, Delay a Chorus), i sekvenční data každého partu.
Doporučujeme své nastavení si uložit předem, jako scénu, a pak během hraní tyto scény jen přepínat.
Můžete uložit celkem 256 scén, organizovaných jako 16 scén × 16 bank.
Kontroler
KlaviaturaKlaviatura
Tlačítko / ovladač / Tlačítko / ovladač /
sliderslider
Pitch Bend / Pitch Bend /
ModulaceModulace
Zvuk
Filter type = TVFFilter type = TVF
TVATVA
PANPAN
L L
##
R R
TVFTVF
3Band EQ3Band EQ
VCFVCFHPFHPF
LFO 1/2LFO 1/2
Pitch EnvPitch Env
OSCOSC
Filter type = VCFFilter type = VCF
Rozhraní
USB computer USB computer
(Audio / MIDI)(Audio / MIDI)
USB flash disk USB flash disk
(File)(File)
Operace s pedálem Operace s pedálem
(CTRL / HOLD)(CTRL / HOLD)
MIDI vstup / MIDI vstup /
výstupvýstup
Bluetooth Bluetooth
(Audio / MIDI)(Audio / MIDI)
Mikrofonní vstup Mikrofonní vstup
AUX vstupAUX vstup
Scéna
System
Systémové efekty
MASTERMASTER
EQ/COMPEQ/COMP
MICMIC
NS/COMPNS/COMP
OUTPUTOUTPUT
PHONESPHONES
I-ARPEGGIOI-ARPEGGIO
PART 1PART 1 Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 2PART 2
Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 3PART 3
Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 4PART 4
Zvuk MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 5PART 5
Tone (Drum Kit) PAN/EQPAN/EQ
Scene effect
DRIVEDRIVE
CHORUSCHORUS
REVERBREVERB
DELAYDELAY
Některé modely lze zvolit pouze pro PART 1.Některé modely lze zvolit pouze pro PART 1.
Bicí sady lze zvolit pouze pro PART 5.Bicí sady lze zvolit pouze pro PART 5.
* Bluetooth audio podporuje pouze vstup. Audio
signál nelze přenést ani přes Bluetooth reprobox,
ani do sluchátek.
ReproduktoryReproduktory
88
Popis panelů
1 Sekce Common
Displej 1
Ukazuje různé informace.
Ovladače [1] [2]
Pomocí těchto ovladačů posouváte kurzor nebo měníte hodnotu.
Tlačítka PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Posouvá pozici kurzoru nahoru/ dolů/ doleva/ doprava.
Tato tlačítka také přepínají obrazovky.
Tlačítko [EXIT]
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší právě probíhající operaci.
* Podržíte-li tlačítko [EXIT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete ověřit jeho aktuální hodnotu. Zkontrolujete si tak hodnotu, aniž
byste upravovali zvuk.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
Tlačítko [MENU]
Objeví se obrazovka MENU.
Tlačítko [SHIFT]
Když podržíte toto tlačítko a pohnete ovladačem, sliderem,
nebo stisknete tlačítko, na displeji 1 se objeví příslušná editační
obrazovka.
* Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete přejít na editační obrazovku tohoto parametru.
Tlačítko [WRITE]
Ukládá zvuky a systémová nastavení.
2 I-ARPEGGIO
Ovladač [TYPE]
Volí typ arpeggia.
Ovladač [RHYTHM]
Volí typ rytmiky.
Ovladač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Ovladač [DURATION]
Nastaví dobu trvání not (v procentech notové hodnoty, kdy je nota
slyšet).
Ovladač [SHUFFLE]
Nastaví hodnotu efektu Shuffle (bounce).
Tlačítko [KEYS]
Je-li aktivní, arpeggio mění výšku tónu podle stisknutých kláves.
Tlačítko [BEAT]
Je-li aktivní, arpeggio mění pattern podle časování, v jakém hrajete
na klávesy.
Tlačítko [HOLD]
Za/vypíná funkci Hold.
Pokud držíte Hold, zní poslední zahraný tón na dané výšce.
Tlačítko [ON/OFF]
Za/vypíná funkci Arpeggio.
Horní panel
A
1 2 3 4 9 5
10
6 8 7
11
13
12
* Některé kontrolery nejsou v určitých režimech přístupné. Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
Popis panelů
99
3 LFO
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek LFO.
[RATE] slider
Určuje rychlost modulace LFO.
Slider [FADE TIME]
Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až do maximální
amplitudy LFO.
Ovladač [DEPTH]
Určuje hloubku LFO.
Tlačítko [PITCH]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Vibráta.
Tlačítko [FILTER]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Wah.
Tlačítko [AMP]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Tremola.
Tlačítko [LFO 2]
Jsou zde dva LFO. Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a
pomocí LFO upravíte nastavení LFO2.
Pokud tlačítko nesvítí, týká se nastavení této sekce nastavení LFO1.
4 OSC
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek oscilátoru.
Ovladač [MOD]
Nastavuje hloubku modulace.
Tlačítko [PITCH]
Nastavuje výšku zvuku oscilátoru.
Tlačítko [DETUNE]
Nastavuje konečnou výšku zvuku oscilátoru.
Tlačítko OSC SELECT [1] [2] [3] [4]
Volí oscilátor pro editaci.
Můžete zvolit i více oscilátorů.
5 MIXER
Slidery [OSC 1] [OSC 2] [OSC 3] [OSC 4]
Nastavíte hlasitost oscilátoru.
Tlačítko [RING]
Vyrábí metalický charakter zvuku, násobením frekvencí OSC1
a OSC2. Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
Tlačítko [SYNC]
Tvoří komplexní vzorek násilným resetováním OSC1,
v synchronizaci k OSC2.
Tlačítko [XMOD]
Určuje hodnotu, jakou vzorek OSC2 upravuje frekvenci OSC1.
Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
6 FILTER
Ovladač [HPF]
Zvolí Cutoff frekvenci High-pass filtru.
Ovladač [KEY FOLLOW]
Prahová frekvence se bude měnit podle klávesy, na kterou
zahrajete.
Pokud ovladač natočíte doprava, prahová frekvence s vyššími tóny
poroste. Pokud ovladač natočíte doleva, prahová frekvence bude s
vyššími tóny klesat.
Ovladač [CUTOFF]
Nastavuje prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [TYPE]
Volí typ filtru.
Ovladač [RESONANCE]
Rezonance podporuje zvuk v oblasti Cutoff frekvence filtru.
LPFLPF HPFHPF BPFBPF PKGPKG
Cutoff frekvence
Rezonance
Cut oblast
Tlačítka VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Poku jste zvolili vintage typ modelu, tato tlačítka mění typ filtru.
[R] modeluje Roland filtr, [M] a [S] modelují filtry vintage
syntezátorů jiných výrobců.
7 AMP
Slider [LEVEL]
Nastavení hlasitosti.
8 ENV 1/ENV 2
[A] [D] [S] [R] slidery
A: Attack time
D: Decay time
S: Sustain level
R: Release time
Ovladač [DEPTH]
V souvislosti s tlačítky [PITCH] a [FILTER], tento ovladač určuje
hloubku každé obálky. Pokud je ovladač ve střední poloze, efekt je
vypnutý.
Tlačítko [PITCH]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladač [DEPTH] a slidery [A] [D] [S]
[R] editují obálku PITCH.
Tlačítko [FILTER]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladač [DEPTH] a slidery [A] [D] [S]
[R] editují obálku FILTER.
Tlačítko [AMP] (pouze ENV 2)
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), slidery [A] [D] [S] [R] editují obálku
AM P.
Popis panelů
1010
9 EFEKTY
Ovladač [MFX]
Určuje hloubku MFX (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DRIVE]
Určuje velikost zkreslení (pro všechny party současně).
* Platné pouze pro party, jejichž Part: Output je „DRIVE”
Ovladač [REVERB]
Určuje hloubku Reverb (nezávisle pro každý part).
Ovladač [REVERB TIME]
Určuje délku Reverbu (pro všechny party současně).
Ovladač [CHORUS]
Určuje hloubku Chorus (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY]
Určuje hloubku Delay (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY TIME]
Určuje dobu Delay time (pro všechny party současně).
Ovladač [DELAY FEEDBACK]
Určuje hodnotu Delay feedback (pro všechny party současně).
10
Tlačítko [MONO]
Určuje, zda se bude hrát monofonně nebo polyfonně (str. 15).
Tlačítko [UNISON]
Určuje, zda se bude hrát unisono (str. 15).
Tlačítko [VELOCITY OFF]
Určuje, zda dynamika kláves klaviatury ovlivní hru (str. 15).
Tlačítko [PORTAMENTO]
Určuje, zda se při hraní aplikuje Portamento (str. 15).
Tlačítko [SPLIT]
Určuje, zda bude klaviatura při hraní rozdělena (str. 13).
Tlačítko [DUAL]
Určuje, zda budou na klaviatuře vrstveny dva zvuky (str. 13).
11
Displej 2
Indikuje číslo zvuku atd.
12
Tlačítko [SCENE]
Volí režim Scene Select mode.
Tlačítko [MODEL BANK]
Volí režim Sound Select mode, který umožňuje vybrat zvuky
různých modelů.
Tlačítko [STEP EDIT]
Volí režim Step Edit mode (str. 18).
Tlačítko [PART]
Volí režim Part select mode.
Tlačítka [1]–[16]
Tato tlačítka mají různé funkce, podle aktuálního režimu.
Režim Sound Select mode
Tlačítka volí zvuky modelů, které jsou jim přiřazeny.
Podržíte-li tlačítko [MODEL BANK] a stisknete jedno z tlačítek
[1][16], můžete určit přiřazený model nebo kategorii.
Režim Part Select mode
Tlačítka spínají aktuální part ([1][5]), zapínají/ vypínají party
([6][10]) nebo zapínají/ vypínají ([11][15]).
* Tato tlačítka zapínají/ vypínají party, hrané na klaviaturu (ZONE EDIT
> Kbd Sw). Chcete-li zapnout/ vypnout konkrétní party, a zní arpeggio,
podržte tlačítko [SHIFT] a použijte tlačítka [6][10].
* V režimu Part Select mode můžete přiřadit funkce tlačítkům [1][16]
podle potřeby.
Režim Scene Select mode
Tlačítka přepínají scény.
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko, přepínáte banky
scén 1-16.
Režim Step Edit mode
Tlačítka editují jednotlivé kroky arpeggia, které jste nahráli.
Blíže viz “Editace jednotlivých kroků arpeggia (STEP EDIT)” (str. 18).
13
Ovladač [VOLUME]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Kolečka [WHEEL 1] [WHEEL 2]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
Slidery [SL1] [SL2]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
Tlačítko [TRANSPOSE]
Podržíte-li je a stisknete OCTAVE [-] [+], můžete transponovat
klaviaturu v půltónových krocích.
Tlačítka OCTAVE [-] [+]
Výškový posun klaviatury provádíte po oktávách.
Tlačítka [S1] [S2] [S3]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
Pitch Bend / Modulace
Umožňuje ovládat Pitch Bend a Vibrato.
A Konektor PHONES
Sem zapojíte mini-sluchátka.
Popis panelů
1111
B Konektor AC IN
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
C Vypínač [
L
]
Zapíná/ vypíná nástroj (str. 12).
D MIDI (OUT/IN) porty
Využijete k připojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI zpráv.
E Konektor CTRL
Zapojení Expression pedálu (EV-5, nutno dokoupit).
* Používejte pouze doporučený Expression pedál. Zapojením jiného
Expression pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
F Konektor HOLD
Zapojení pedálového spínače (řady DP, nutno dokoupit)
G Konektor AUX IN
Připojení externího audio zařízení.
K připojení použijte stereo mini konektor.
H MIC
Ovladač [MIC GAIN]
Nastavte hlasitost mikrofonního vstupu.
Konektor MIC IN
Sem zapojte dynamický
mikrofon
nebo elektretový
kondenzátorový mikrofon
(plug-in power system).
* Kondenzátorový mikrofon
(napájený fantomově) nelze
použít.
I Konektory OUTPUT L, R
Konektory pro výstup audio signálu.
J Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Konektory pro výstup audio
signálu.
K Konektor PHONES
Sem připojíte sluchátka.
L USB port
USB MEMORY port
Sem zapojte USB flash disk.
Připojíte nebo odpojíte USB flash disk jen, je-li JUPITER-X vypnutý.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
USB COMPUTER port
Použijte USB kabel k propojení USB portu s počítačem.
To umožňuje využít JUPITER-X jako USB MIDI zařízení.
M Konektor uzemnění
* Zapojte do externího uzemnění, je-li potřeba.
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Přiřazení pinů konektoru MIC IN
Přiřazení pinů konektorů OUTPUT (BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před zapojením.
B
C
G Konektor AUX IN
Zapojte zvukové zařízení.
L USB port
I Konektory OUTPUT
K Konektor PHONES
H MIC
J Konektory OUTPUT (BALANCED)E Konektor CTRL
F Konektor HOLD
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
Mix
Monitor
(Integrovaný zesilovač)
USB flash disk Počítač
Sluchátka
Dynamický mikrofon Elektretový mikrofon
(mono)
D MIDI porty
Zapojte MIDI zařízení.
M
Popis panelů
1212
Zapnutí JUPITER-X na On
1. Veškerá připojená zařízení zapněte v pořadí JUPITER-X
0
připojená zařízení
* Aby byly chráněny jejich obvody, JUPITER-X po zapojení chvíli vyčká, než
je připraven k práci.
2. Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich hlasitost na
přijatelnou úroveň.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od
poslední akce při hraní, nebo s tlačítky a kontrolery na panelu
(funkce Auto Off).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte
funkci Auto Off.
&
Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto Off)” (str. 12)
5
Jakmile přístroj vypnete, neuložená data budou ztracena. Před vypnutím si
uložte data, která potřebujete zachovat.
5
Normální chod obnovíte novým zapnutím JUPITER-X.
Vypnutí nástroje
1. Veškerá připojená zařízení vypněte v pořadí
0
JUPITER-X.
* Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte jednotku, potom
vytáhněte kabel ze zásuvky.
Viz „Chcete-li úplně vypnout napájení přístroje, vytáhněte kabel ze
zásuvky” (str. 2).
Automatické vypínání nástroje po určité
době (Auto Off)
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „SYSTEM”, a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „Auto Off“ a ovladačem [2] upravte
nastavení.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, zvolte „OFF”.
ParametrParametr
Ovladač [1]Ovladač [1]
HodnotaHodnota
Ovladač [2]Ovladač [2]
Auto OffAuto Off
OFF, 30 [min], 240 [min]
4. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte [WRITE].
Vstoupíte na stránku pro ukládání.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
5. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Nastavení celkové hlasitosti (Master Volume)
Nastavuje celkovou hlasitost.
1. Použijte ovladač [VOLUME].
Použití integrovaného ozvučení
Jednotka je vybavena integrovaným stereo ozvučením. Pokud jsou
reproduktory zapnuté, můžete hrát daným zvukem přes toto ozvučení.
Umístění reproboUmístění reprobo
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „SYSTEM”, a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „Speaker Sw" a ovladačem [2]
nastavte „ON” nebo „AUTO”.
ParametrParametr
Ovladač [1]Ovladač [1]
HodnotaHodnota
Ovladač [2]Ovladač [2]
VysvětleníVysvětlení
Speaker SwSpeaker Sw
OFF Zvuk nejde na výstup ozvučení.
ON Zvuk půjde na výstup ozvučení.
AUTO
„OFF” v případě zapojení sluchátek,
„ON” v případě, že sluchátka zapojena
nejsou.
1313
Použití funkce Scene (SCENE)
Hlavní obrazovka SCENE
Tato obrazovka se objeví, když stisknete tlačítko [SCENE]
Aktuální teplota Aktuální teplota
uvnitřuvnitř
Banka scén-Číslo scényBanka scén-Číslo scény
Jméno scényJméno scény
ENV editorENV editor
Bluetooth SwBluetooth Sw
LFO editorLFO editor
9
:
Key Sw is ON
+: Arpeggio part
8
: Key Sw is OFF
-
: Aktuální part
_
: Part Sw je
vypnutý
5
: Editováno
současně
9
:
PARTIAL Sw je ON
8
: PARTIAL Sw je OFF
: Editováno
Hra na klaviaturu
Kolečko využijete k úpravě výšky, nebo pro aplikaci vibráta.
Použití kontrolerů pro úpravy zvuku, kterým hrajete
Pro úpravu zvuku, kterým hrajete, využijete také kontrolery, tedy
tlačítka [S1][S3] a slidery [SL1] [SL2].
Přehrávání arpeggia
I-Arpeggio využijete ke hraní kombinací různých frází arpeggia.
Vyvolání/ ukládání scény
Vyvolání scény
1. Stiskem tlačítka [SCENE] vstoupíte do režimu Scene Select
mode.
2. Tlačítky [1][16] zvolte scénu.
* Jestliže je SYSTEM parametr SCENE LOCK na „ON”, objeví se při přepnutí
scén dotaz na potvrzení.
Vyvolání banky scén.
1. Podržte tlačítko [SCENE] a pomocí tlačítek [1][16] vyberte
Scene banku.
Ukládání scény
Editace, provedené v partu nebo zvuku, nebo v nahraných datech,
jsou dočasné. Budou ztraceny, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte
jinou scénu či zvuk. Pokud chcete zachovat tyto úpravy nebo
nahrávku, musíte je uložit do scény.
* Chcete-li uložit zvuk jednotlivě, spusťte operaci Tone write (str. 16).
1. Podržte tlačítko [SCENE] a stiskněte tlačítko [WRITE].
Vstoupíte na obrazovku WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte „SCENE” a pak stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Chcete-li přejmenovat scénu, kterou ukládáte, pomocí tlačítek
PAGE [<] [>] posuňte kurzor a ovladačem [2] zadejte znaky.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
5. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Scene Edit
Povíme si, jak editovat parametry scény.
1. Stiskem [SCENE] vstoupíte na Hlavní obrazovku.
2. Stiskem tlačítka PAGE [>] vstoupíte na obrazovku SCENE
COMMON EDIT.
3. Ovladačem [1] zvolte parametr.
4. Ovladačem [2] upravíte hodnotu.
5. Pokud jste ukončili editaci, stiskem [EXIT] se vrátíte na
obrazovku scén.
Použití funkcí pro hru
Rozdělení klaviatury pro hraní různými zvuky
(Split)
1. Stiskem tlačítka [SPLIT] se rozsvítí.
Režim Split je aktivní.
Zvuk partu 1 hraje v pravé sekci klaviatury a zvuk partu 2 v levé.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko
[SPLIT].
* Chcete-li změnit dělící bod, podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte klávesu,
kterou chcete zadat, popř. použijte SCENE ZONE EDIT a nastavte KEY
RANGE. Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
Vrstvení dvou zvuků
(Dual)
1. Stiskem se tlačítko [PLAY] rozsvítí.
Režim Dual je aktivní.
Vrství zvuk partu 1 se zvukem partu 2, takže zní současně.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko
[DUAL].
* Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a tlačítkem [DUAL] zapnete Dual, provede se
automaticky nastavení, takže jde part 1 na výstup L a part 2 na výstup R.
Hraní se zapojeným pedálem
Prodloužení tónů
(Hold)
Pokdu jste zapojili spínač (řady DP: nutno dokoupit) do konektoru
HOLD, zvuk bude prodloužený potud, pokud držíte stisknutý pedál,
i když sejmete ruce z kláves.
Jak přidat vaší hře na výrazu
(Expression)
Pokud jste zapojili Expression pedál (nutno dokoupit: EV-5) do
konektoru CTRL, využijete pedál pro úpravu hlasitosti, a vaše hra
nabude na výrazu.
K přiřazení požadované funkce můžete použít také pedál a provést
další operace, např. přepínání scén.
&
“Výpis funkcí, které lze kontrolerům přiřadit” (str. 26)
1414
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK)
Výběr zvuku
V režimu MODEL BANK mode můžete změnit model nebo zvuk
na hlavní obrazovce, nebo volit zvuky z modelů, zaregistrovaných
v Model bance (pod tlačítky [1][16]).
Výběr zvuků z Model Banky
1. Stiskněte tlačítko [MODEL BANK].
Přepnete se do režimu Tone Select mode.
2. Stiskem [1][16] zvolíte Model banku.
Nyní můžete volit zvuky modelu, zaregistrovaného v Model bance.
3. Ovladačem [2] zvolte zvuk.
K rychlejšímu posunu použijte ovladač [1].
MEMOMEMO
Modely, zaregistrované v Model bankách můžete volně přiřazovat.
1. Podržte tlačítko [MODEL BANK] a stiskněte tlačítko
([1]-[16]), které chcete přiřadit.
2. Stiskněte tlačítko PAGE [ ].
3. Vyberte, zda chcete přiřadit model nebo kategorii.
4. Zvolte jméno modelu nebo kategorie, kterou chcete
přiřadit.
* Tlačítku můžete přiřadit až osm modelů nebo kategorií.
* Není možné přiřadit tlačítku současně model a kategorii.
5. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
&
“Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 23)
Změna modelu nebo zvuku na hlavní
obrazovce
1. Stiskem tlačítka [PART] vstoupíte do režimu Part Select
mode, a pak stiskem tlačítka [1][5] zvolíte part.
2. Stiskněte tlačítko [MODEL BANK].
Vstoupíte na obrazovku MODEL BANK.
3. Stiskem tlačítka PAGE [ ] posunete kurzor na jméno
modelu/ kategorie.
4. Ovladačem [2] zvolte model/ kategorii.
5. Stiskem PAGE [ ] posunete kurzor na číslo zvuku.
6. Ovladačem [2] zvolte zvuk.
K rychlejšímu posunu použijte ovladač [1].
Přidání zvuků (TONE IMPORT)
Zvuky, které jste stáhli, nebo zvuky, exportované z jiné jednotky,
lze importovat do JUPITER-X jako přidané zvuky.
Nyní si vysvětlíme, jak importovat SVZ soubor, připravený funkcí
Export z jiného zařízení.
* Důležité zvuky se ukládají jako zvuky modelu, nazvaného „NO ASSIGN”.
1. Uložte SVZ soubor, obsahující zvuky pro import, ve složce
ROLAND/SOUND na USB flash disku, a připojte ji do
JUPITER-X.
2. Stiskněte tlačítko [MENU].
3. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
4. Ovladačem [1] zvolte „IMPORT TONE” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
5. Ovladačem [1] zvolte soubor, který obsahuje zvuk(y), které
chcete importovat a stiskněte tlačítko PAGE [>].
6. Ovladačem [1] vyberte zvuk, který chcete importovat,
a ovladačem [2] přidáte značku.
7. Stiskněte tlačítko PAGE [>].
8. Ovladačem [1] zvolte cíl pro import cílového zvuku a
stiskem tlačítka [ENTER] přidáte značku.
* Nezapomeňte, že data ve zvolené paměti budou přepsána.
* Pokud je zde zvuk, pojmenovaný „INIT TONE”, automaticky je zvolen jako
cílový pro import (s automaticky přidanou značkou). Pokud chcete tento
zvuk zachovat, zrušte tuto značku.
9. Stiskněte tlačítko PAGE [>].
10.
Ovladačem [2] zvolte „OK” a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Jakmile je import dokončen, objeví se zpráva „Import Tone
Completed!”.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK)
1515
Použití funkcí Performance
Transpozice klaviatury po oktávách
(Octave)
1. Stiskněte tlačítko OCTAVE [–] [+].
Stiskem obou tlačítek OCTAVE [DOWN] a [UP], se vrátíte
k původnímu nastavení.
Transpozice klaviatury po půltónech
(Transpose)
1. Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko OCTAVE
[-] [+].
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení, podržte [TRANSPOSE]
a stiskněte tlačítka OCTAVE [-] a [+] současně.
Hraní jednotlivými tóny
(Monophonic)
1. Stiskem se tlačítko [MONO] rozsvítí.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte tlačítko [MONO]
znovu.
Vrstvení stejného tónu zhutní zvuk
(Unison)
1. Stiskem se tlačítko [UNISON] rozsvítí.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte tlačítko [UNISON]
znovu.
edcházení dynamickým změnám při hraní
(Velocity Off)
1. Stiskem se tlačítko [VELOCITY OFF] rozsvítí.
Síla úhozu na klávesy tak nemám na výsledný zvuk žádný vliv.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko
[VELOCITY OFF] v režimu Function mode.
Plynulá změna výšky
(Portamento)
1. Stiskem se tlačítko [PORTAMENTO] rozsvítí.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte tlačítko
[PORTAMENTO] znovu.
* Na obrazovku Portamento time vstoupíte také podržením tlačítka [SHIFT]
a stiskem tlačítka [PORTAMENTO].
Hraní s připojeným mikrofonem (Vocoder)
Vocoder” přidává efekt lidského hlasu. Budete-li zpívat či mluvit přes
vokodér, můžete hlasu doplnit nehudební, robotický zvuk. Výšku
ovládáte hrou na klávesy.
1. Mikrofon zapojíte do konektoru MIC IN na zadním panelu.
POZN.POZN.
JUPITER-X podporuje dynamický mikrofon a elektretový
kondenzátorový mikrofon (plug-in napájení). Nepodporuje
kondenzátorové mikrofony.
2. Ovladačem [MIC GAIN] na zadním panelu nastavíte
hlasitost.
Podrobnější nastavení MIC IN Volume zadáte po výběru zvuku.
Nejprve nastavte ovladač přibližně do střední polohy.
3. Stiskněte tlačítko [MODEL BANK].
Přepnete se do režimu Tone Select mode.
4. Stiskněte tlačítko [15].
* Nastavením z výroby je VOCODER” přiřazen modelu banky, pod tlačítkem
[15]. Můžete také měnit přiřazení Model banky. Blíže viz „Referenční
manuál” (PDF).
5. Ovladačem [2] zvolte zvuk.
6. Hrajte na klávesy a zpívejte nebo mluvte do mikrofonu.
Ovladačem [MIC GAIN] provedete jemné doladění hlasitosti.
Provedení nastavení mikrofonu
Podle prostředí, ve kterém hrajete, může být mikrofonem snímán
také ruch okolí, což způsobí, že vokodér nebude fungovat dle vašeho
očekávání.
V tom případě nastavte citlivost mikrofonu a Noise suppressor (NS),
aby snímal okolní ruch méně.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „SYSTEM”, a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] zvolte parametr a ovladačem [2] upravte
jeho hodnotu.
Podrobnosti o nastavení mikrofonu viz “MIC IN” (str. 24).
4. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
&
“Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 23)
Jak předcházet akustické zpětné vazbě
Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům (nebo externím
reproboxům) se může objevit akustická zpětná vazba. To můžete
napravit:
5
Změnou nasměrování mikrofonu (mikrofonů).
5
Přemístění mikrofonu na větší vzdálenost od reproduktoru.
5
Snížením úrovně hlasitosti.
1616
Editace zvuku (TONE EDIT)
Základní editační operace
Výběr oscilátoru pro editaci
Stiskněte tlačítko OSC SELECT [1][4].
* Oscilátory, které můžete zvolit, závisí na modelu.
Výběr oscilátorů, které produkují zvuk
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko OSC SELECT
[1][4].
Některé oscilátory pro určité modely nelze zvolit.
Přepínání stránek
Stiskněte tlačítko PAGE [<] [>].
Výběr parametrů
Otočte ovladačem [1].
Editace hodnoty
Otočte ovladačem [2].
OSC (Oscillator)
Výška je určena rychlostí, na které bude vzorek opakován. Vzorek,
který se opakuje za 1s, má tzv. frekvenci 1 Hz. Čím vyšší frekvence, tím
vyšší výška. A naopak, čím nižší frekvence, tím nižší tón.
FILTER
Jas zvuku můžete upravit posílením nebo ořezáním specifických
frekvenčních rozsahů. Posílením vysokofrekvenčního rozsahu zjasníte
zvuk, kdežto posílením nízkofrekvenčního rozsahu vzniká temnější
zvuk.
AMP
Sekce AMP obsahuje parametry, jež ovládají hlasitost.
LFO (Low Frequency Oscillator)
OSC, FILTER a AMP můžete modulovat na stupeň, zadaný pomocí
LFO (str. 9), a vytvořit tak vibráto (modulací výšky) nebo tremolo
(modulací hlasitosti).
ENVELOPE
Každý z parametrů OSC, FILTER a AMP má obálku, která funguje při
každém stisku klávesy, aplikací časových změn výšky, zvukového
charakteru a hlasitosti.
Každý zvukový aspekt určuje vlastní „obálka".
EFEKTY
„Efekty” umožňují modifikovat nebo obohatit zvuk různými způsoby,
třeba přidáním ozvěny nebo zpožděním zvuku.
Uložení vytvořeného zvuku (WRITE)
Vytvořený zvuk se změní, jakmile pohnete ovladačem, nebo zvolíte
jiný program, a bude ztracen, když JUPITER-X vypnete.
Pokud jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit mezi user
zvuky.
1. Podržte tlačítko [SCENE] a stiskněte tlačítko [WRITE].
Vstoupíte na obrazovku WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] zvolte „PART* TONE” (* značí part, který
ukládáte jako přiřazený) a pak stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
4. Chcete-li přejmenovat zvuk, který ukládáte, pomocí
tlačítek PAGE [<] [>] posuňte kurzor a ovladačem [2] zadejte
znaky.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
6. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
1717
Použití I-ARPEGGIO
I-ARPEGGIO je zcela nový typ arpeggiatoru, který využívá umělou inteligenci k transformaci vaší klávesové hry, na ideálně arpeggiované fráze.
Toho využijete pro generování nápadů na songy, nebo při živém hraní.
Rytmický patternRytmický patternRytmický patternRytmický pattern
User PatternUser PatternUser PatternUser Pattern
Arpeggio PatternArpeggio PatternArpeggio PatternArpeggio Pattern
TypTyp
RytmikaRytmika
Step editStep edit
TYPE 1TYPE 1
TYPE 2TYPE 2
TYPE TYPE
RHYTHM 1RHYTHM 1
PART 1PART 1
PART 2PART 2
PART 3PART 3
PART 4PART 4
PART 5PART 5
RHYTHM 2RHYTHM 2
RHYTHM RHYTHM
Jeden pattern pro každý part
Part 1Part 1Part 1Part 1
Part 2Part 2Part 2Part 2
Part 5 (rhythm)Part 5 (rhythm)Part 5 (rhythm)Part 5 (rhythm)
Part 4Part 4Part 4Part 4
Part 3Part 3Part 3Part 3
Detekce hryDetekce hry
Zapnutí/ vypnutí Arpeggia
1. Stiskem se rozsvítí tlačítko ARPEGGIO[ON/OFF].
Arpeggiator vyčká, než začnete hrát na klávesy, a v okamžiku stisku
se spustí arpeggio.
Chcete-li arpeggiator zastavit, stačí tlačítko stisknout znovu.
* V nastavení sekce PART zadáte party, ve kterých arpeggiator bude nebo
nebude zapnutý.
Jak bude arpeggio pokračovat, i po
sejmutí rukou z klaviatury (I-ARPEGGIO HOLD)
1. Stiskem I-ARPEGGIO [HOLD] se tlačítko rozsvítí/ zhasne.
Tlačítko I-ARPEGGIO [HOLD]Tlačítko I-ARPEGGIO [HOLD] VysvětleníVysvětlení
OnOn
Arppegio bude znít, i když zvednete ruce
z klaviatury.
OffOff
Arpeggio se zastaví, jakmile zvednete ruce
z klaviatury.
* V nastavení sekce PART zadáte party, ve kterých bude nebo nebude HOLD
aktivní.
* Podle stavu on/off, tlačítko I-ARPEGGIO [HOLD] buď svítí, bliká, nebo je
zhasnuto, s barvou, zadanou pro každý stav. Podrobnosti viz „Systémové
parametry.
Výběr typu arpeggia
Povíme si, jak změnit nastavení arpeggia u partů 1–4. Některé typy
arpeggia jsou aktivní pouze v jednom partu, a jiné typy arpeggia hrají
orchestrálně, v několika partech.
Vyberte typ, který je nejbližší vaší představě, a upravte zvuky a
parametry, týkající se arpeggia.
1. Ovladačem I-ARPEGGIO [TYPE] vyberte typ.
* Při odchodu z výroby, změnou typu určujete vhodný zvuk (TONE) i
hlasitost (PART LEVEL). Chcete-li zachovat aktuální nastavení zvuku a
změnit pouze frázi, vypněte systémový parametr Arpeggio Set Tone,
na OFF.
Výběr typu rytmiky.
Povíme si, jak změnit frázi, hranou rytmickým partem (part 5).
Vyberte rytmus, který je nejbližší vaší představě, a upravte tempo,
bicí sadu a další parametry, určující vaší hru.
1. Ovladačem [RHYTHM] vyberte typ.
* Při odchodu z výroby, změnou typu určujete vhodné tempo (TEMPO), bicí
zvuk (DRUM KIT) i hlasitost (PART LEVEL). Chcete-li změnit pouze frázi, a
zachovat aktuální tempo i nastavení zvuku, vypněte SYSTEM parametry
Arpeggio Set Tempo a Arpeggio Set Drumkit, na hodnotu OFF.
Nastavení tempa arpeggiatoru
Povíme si, jak změnit tempo arpeggia.. U některých zvuků se
synchronizuje také tempo LFO nebo DELAY.
1. Ovladačem [TEMPO] nastavíte tempo.
Změna groove (SHUFFLE)
Upravuje časování, na kterém zní noty, a tím vyrábí swingový rytmus.
S nastavením na střed budou mít tóny rovnoměrné mezery. Pokud
tuto hodnotu zvýšíte, zdůrazníte postupně „živost”, jakoby šlo o
tečkované noty.
1. Ovladačem [SHUFFLE] určíte hodnotu synkop.
Změna doby trvání not (DURATION)
Určuje dobu, po kterou bude každá nota arpeggia znít. Určuje, zda
jsou zvuky přehrávány ve staccatu (krátce a ostře) nebo tenuto (zcela
souvisle).
1. Ovladačem [DURATION] změníte dobu trvání not
.
Použití I-ARPEGGIO
1818
Automatická změna arpeggia
(PLAY DETECTOR)
PLAY DETECTOR je funkce, která upravuje arpeggio v reálném čase,
detekcí hraných kláves.
* Pokud jsou vypnuté parametry KEYS i BEAT na „OFF”, bude se opakovat
aktuální smyčka. To se hodí, když chcete pokračovat v hraní prakticky
se stejným doprovodem.
Arpeggio se mění podle harmonie, kterou užíváte při hraní
(KEYS)
Můžete zadat, zda se bude výška arpeggiovaných not měnit podle
výšky tónů, hraných na klávesy.
* Chcete-li vrstvit zvuk kláves, aniž byste měnili akord, vypněte KEYS
na „OFF”.
Změna arpeggia podle časování vaší hry
(BEAT)
Můžete určit, zda se pattern změní podle rytmu, odvozeného
z časování intervalu mezi hranými notami.
* Výška hraných not na klaviaturu je detekována, i když je BEAT vypnutý.
Chcete-li zachovat rytmus i pro rozvinutý akord, vypněte BEAT.
Editace jednotlivých kroků arpeggia
(STEP EDIT)
Hraní arpeggia se nahrává do paměti jednotky průběžně. Pokud se
vám zahraná fráze líbí, můžete ji pomocí funkce STEP EDIT zvýraznit
a editovat.
Editovaný pattern využijete jako user pattern pro arpeggiator, nebo
v počítači, ve formě MIDI dat.
Můžete však vytvořit user pattern kompletně znovu, bez použití
nahraných dat.
1. Stiskněte tlačítko [STEP EDIT].
Arpeggio se zastaví a vstoupíte na obrazovku SETP EDIT: Copy
I-Arp.
Initialize: Vymaže data kroku ve všech partechInitialize: Vymaže data kroku ve všech partech
Current: Data aktuálního krokuCurrent: Data aktuálního kroku
Latest: Poslední nahraná data (nahraná částečně)Latest: Poslední nahraná data (nahraná částečně)
1 time before: Data, nahraná v předchozím cyklu1 time before: Data, nahraná v předchozím cyklu
2 times before: Data, nahraná o dva cykly dříve2 times before: Data, nahraná o dva cykly dříve
3 times before: Data, nahraná o tři cykly dříve3 times before: Data, nahraná o tři cykly dříve
4 times before: Data, nahraná o čtyři cykly dříve4 times before: Data, nahraná o čtyři cykly dříve
2. Ovladačem [2] vyberte nahraná data pro editaci.
Tlačítkem [S3] si můžete data prohlédnout.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vstoupíte na obrazovku STEP EDIT.
Operace na obrazovce STEP EDIT
PoložkaPoložka Práce s jednotkouPráce s jednotkou
Posun kurzoru doleva/Posun kurzoru doleva/
dopravadoprava
Ovladač [1]
Upravuje hodnotu Upravuje hodnotu
dynamikydynamiky
Ovladač [2]
Svislý posunSvislý posun
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
PoložkaPoložka Práce s jednotkouPráce s jednotkou
Přecházení mezi Přecházení mezi
stránkamistránkami
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
Ukončí Step edit a vrátí Ukončí Step edit a vrátí
na hlavní obrazovkuna hlavní obrazovku
Tlačítko [EXIT]
Přesun notyPřesun noty
Stiskněte klávesu
Zadejte krok a zapněte/ Zadejte krok a zapněte/
vypněte danou notuvypněte danou notu
Tlačítka [1]–[16]
Zapnutí/vypnutí Zapnutí/vypnutí
aktuálně zvolené noty.aktuálně zvolené noty.
Tlačítko [ENTER]
Zadání ligaturyZadání ligatury
Posuňte kurzor na začátek ligatury, podržte tlačítko
[SHIFT] a stiskněte tlačítko [1]–[16], odpovídající
poslednímu kroku ligatury.
Přechod mezi partyPřechod mezi party
Tlačítko [PART]
0
volí aktuální part
Veškerá data ve Veškerá data ve
zvoleném partu můžete zvoleném partu můžete
vymazat.vymazat.
Tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data Vymaže veškerá data
pro zvolenou notu.pro zvolenou notu.
Podržte klávesu + tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data ve Vymaže veškerá data ve
zvoleném kroku.zvoleném kroku.
Jedno z tlačítek [1]–[16] + tlačítko [S1]
4. Chcete-li si svou hru poslechnout, tlačítkem [S3] záznam
přehrajete i zastavíte.
* Počet kroků a nastavení mřížky či Shuffle posunu odpovídají hodnotám,
zadaným pro arpeggio.
Jestliže to chcete změnit, ukončete obrazovku STEP a na obrazovce ARP
PART EDIT je upravte.
* Ovladačem [TEMPO] upravíte tempo.
5. Jakmile ukončíte editaci, výsledek uložte jako scénu.
Chcete-li je vyslat jako MIDI data do počítače, použijte funkci
Export.
&
“Export (str. 22)
Použití dat krokové editace pro hraní s
arpeggiem
Pro každý part můžete zadat, zda tento part bude hrát arpeggio nebo
přehraje data, vytvořená funkcí Step Edit.
1. Po editaci na SCENE EDIT, se několikerým stiskem tlačítka
[EXIT] vrátíte na obrazovku SCENE EDIT.
2. Dvojím stiskem tlačítka PAGE [<] vstoupíte na obrazovku
ARP PART EDIT.
3. Ovladačem [1] vyberte „Step Mode.
4. Ověřte, že tlačítko PART svítí a pak tlačítky [1][5] zvolíte
part, pro který chcete využít data STEP.
5. Ovladačem [2] nastavíte Step Mode na „ON“.
6. Opakujte kroky 4–5 pro zapnutí Step Mode na „ON”
u každého partu, kde to potřebujete.
7. Ovladačem [1] přepněte na ARPEGGIO, a dále ovladačem
[2] zapněte na „ON”.
Data, vytvořená pomocí STEP EDIT, budou přehrána během
arpeggia.
* When you exit STEP EDIT mode, the ARP PART EDIT Switch and Step Mode
automatically turn “ON” for the part that you edited in STEP EDIT.
* Následující parametry ARP PART EDIT jsou ignorována pro party, jejichž
Step Mode je „ON”.
5
Oct Range
5
Transpose
5
Motif
5
Duration
5
Velocity
5
Grid Offset
5
Grid Sync
5
Timing
5
Note Off
5
Poly Remain
5
Reset Oct
5
Receive SW
1919
Využití ozvučení JUPITER-X k poslechu
hudby z mobilního zařízení
Registrace mobilního zařízení (párování)
„Párování” je procedura, pomocí které registrujete použité mobilní
zařízení do nástroje (obě zařízení se vzájemně detekují).
Proveďte nastavení tak, aby hudební data, uložená v mobilním zařízení
bylo možné přehrát bezdrátově v nástroji.
MEMOMEMO
5
Jakmile jste spárovali mobilní zařízení s nástrojem, nemusíte je už znovu
párovat. Chcete-li propojit nástroj s mobilním zařízením, které je již
spárováno, viz “Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení” (str.
19).
5
Pokud spustíte Factory Reset, je nutné nové párování (str. 23).
5
Následující kroky jsou jen jedním z možných postupů. Více informací najdete
v manuálu mobilního zařízení.
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte poblíž
jednotky.
2. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
3. Ovladačem [1] vyberte „SYSTEM”.
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vstoupíte na obrazovku SYSTEM.
5. Ovladačem [1] přepněte „Bluetooth Sw, a dále ovladačem
[2] zapněte na „ON”.
MEMOMEMO
Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
&
“Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 23)
6. Ovladačem [1] zvolte „Pairing a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Na displeji vidíte „PAIRING..., a nástroj čeká na odezvu z mobilního
zařízení.
7. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
MEMOMEMO
Jako příklad použijeme iPhone. Více informací najdete v manuálu
mobilního zařízení.
8. Klikněte na ikonu JUPITER-X Audio”, kterou vidíte na
obrazovce Bluetooth mobilního zařízení.
Jednotka je spárována s mobilním zařízením. Pokud je spárování
úspěšné, objeví se „JUPITER-X Audio ve výpisu „spárovaných
zařízení” v mobilním zařízení.
9. Stiskem tlačítka [MENU] ukončíte úpravy nastavení.
Zapojení předem spárovaného mobilního
zařízení
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
2. Zapněte funkci Bluetooth u této jednotky (systémový
parametr Bluetooth Sw na „ON”).
MEMOMEMO
5
Pokud se vám nepodařilo ustavit spojení pomocí výše uvedené procedury,
klikněte na „JUPITER-X Audio, zobrazené na obrazovce Bluetooth, mobilního
zařízení.
5
Chcete-li je odpojit, buď vypněte funkci Bluetooth Audio jednotky na „Off
(hodnota 0 vypne „Bluetooth Sw” na Off) nebo vypněte funkci Bluetooth u
mobilního zařízení.
ehrávání hudby z mobilního zařízení
1. Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth.
2. V mobilním zařízení použijte pro přehrání hudební aplikaci.
Zvuk vychází z ozvučení JUPITER-X.
* Chcete-li nastavit hlasitost přehrávání, upravte hlasitost na mobilním
zařízení, nebo upravte systémové nastavení „AuxIn/BT InLev”.
Jak pomocí JUPITER-X ovládat mobilní
zařízení
Povíme si, jak provést nastavení vysílání a přijímání MIDI dat mezi
jednotkou a mobilním zařízením.
Využití JUPITER-X jako MIDI keyboardu pro
hudební aplikaci
Klaviaturu nástroje využijete ke hraní v hudební aplikaci, podporující
Bluetooth MIDI.
Vysílání MIDI dat
Povíme si, jak provést nastavení vysílání a přijímání MIDI dat mezi
jednotkou a mobilním zařízením.
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte poblíž
jednotky.
MEMOMEMO
Jestliže používáte více než jednu jednotku tohoto modelu, zapněte
pouze tu, kterou chcete spárovat (a vypněte ostatní).
2. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
MEMOMEMO
Jako příklad použijeme iPhone. Více informací najdete v manuálu
mobilního zařízení.
3. V aplikaci mobilního zařízení (např. GarageBand), aktivujte
spojení s jednotkou
POZN.POZN.
Neklikejte na JUPITER-X MIDI”, který vidíte v nastavení Bluetooth
mobilního zařízení.
Použití funkcionality Bluetooth®
Použití funkcionality Bluetooth®
2020
Odlišení několika jednotek JUPITER-X
(Bluetooth ID)
Můžete zadat číslo, které bude přidáno ke jménu zařízení v seznamu
těch, která jsou připojena přes Bluetooth.
Jestliže máte zapojených více stejných nástrojů, je to jednoduchý
způsob, jak je rozlišit.
11
22
33
Párování s JUPITER-XPárování s JUPITER-X
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
2. Ovladačem [1] zvolte „SYSTEM”, a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] vyberte „Bluetooth ID”.
4. Ovladačem [2] změníte nastavení.
ParametrParametr
Ovladač [1]Ovladač [1]
HodnotaHodnota
Ovladač [2]Ovladač [2]
VysvětleníVysvětlení
Bluetooth IDBluetooth ID
OFF,
1–9
Zadejte cifru, kterou přidáte na konec
jména zařízení jednotky, které vidíte v
aplikaci, připojené přes Bluetooth.
Nastavte „OFF”:JUPITER-X Audio”,
JUPITER-X MIDI” (standard)
Nastavte „1”: JUPITER-X Audio 1”,
JUPITER-X MIDI 1”
5. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte [WRITE].
6. Stiskem tlačítka [MENU] ukončíte úpravy nastavení.
Deaktivace funkcí Bluetooth
Deaktivujte funkce Bluetooth, pokud nepotřebujete nástroj připojit
přes Bluetooth s mobilním zařízením.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Vstoupíte na obrazovku nastavení.
2. Ovladačem [1] zvolte „SYSTEM”, a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] vyberte „Bluetooth Sw..
4. Ovladačem [2] proveďte nastavení na „OFF“.
5. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte [WRITE].
6. Stiskem tlačítka [MENU] ukončíte úpravy nastavení.
/