Roland RD-88 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
RD-88
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál (tento dokument)
Tento dokument si prečítajte ako prvý. Obsahuje základné informácie, ktoré sú pri používaní RD-88 dôležité.
PDF manuál (na stiahnutie z webovej stránky)
5Príručka k parametrom
V tomto dokumente sú popísané všetky parametre RD-88.
5Zoznam zvukov
Ide o zoznam zvukov, ktoré RD-88 obsahuje.
5MIDI implementácia
Tento dokument obsahuje podrobné informácie o MIDI správach.
Ako získať PDF manuál
1. V prehliadači zadajte nasledujúcu URL adresu.
http://www.roland.com/manuals/
I
2. Zvoľte „RD-88“ ako názov produktu.
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (s. 25)). Po prečítaní
majte všetky dokumenty naďalej poruke.
© 2020 Roland Corporation
Používateľský manuál
22
Obsah
Úvod ............................................... 3
Ako umiestniť RD-88 na stojan ............................ 3
Zapnutie a vypnutie ...................................... 3
Popis panelov ....................................... 4
Horný panel ............................................. 4
Zoznam skratiek ........................................... 5
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) ................ 6
Základné informácie o RD-88 ......................... 8
Základná štruktúra RD-88 ................................ 8
Scény ...................................................... 8
Základné ovládanie ...................................... 9
Hlavné obrazovky .......................................... 9
Kurzorové tlačidlá .......................................... 9
Úprava hodnoty ........................................... 9
Hranie .............................................. 10
Počúvanie demo skladieb (DEMO PLAY) ................... 10
Hranie na klavír .......................................... 10
Použitie rôznych scén pri hraní ............................ 11
Hranie viacerých zvukov na klaviatúre .................... 11
Hranie s navrstvenými zvukmi (Dual Mode) ................. 11
Hranie rôznych zvukov v dvoch rôznych častiach klaviatúry
(Split Mode) ............................................... 12
Zmena zvuku zóny ......................................... 12
Nastavenie hlasitosti jednotlivých zón .................... 13
Úprava citlivosti klaviatúry ............................... 13
Transpozícia klaviatúry (TRANSPOSE) ..................... 14
Pridanie dozvuku (REVERB) ............................... 14
Obohatenie charakteru zvuku (CHORUS/DELAY) ........... 15
Úprava zvuku v reálnom čase (WHEEL1/2) ................. 15
Oživenie zvuku (COMPRESSOR) ........................... 15
Úprava charakteru zvuku (TONE COLOR) .................. 16
Aplikovanie rôznych efektov na zvuk (MFX) ............... 16
Nastavenie úrovní jednotlivých frekvenčných pásiem
(EQUALIZER) ............................................. 17
Zablokovanie tlačidiel (Panel Lock) ........................ 17
Praktické funkcie pri hraní ........................... 18
Priradenie často používaných zvukov (scén) k tlačidlám
(FAVORITE) .............................................. 18
Uloženie obľúbeného nastavenia ........................... 18
Aktivácia obľúbeného nastavenia ........................... 18
Prepnutie banky s obľúbenými nastaveniami ............... 18
Zobrazenie zoznamu obľúbených nastavení ................ 18
Prehrávanie rytmov ...................................... 19
Zmena tempa rytmu ....................................... 19
Zmena rytmického patternu ................................ 19
Prehrávanie skladieb ..................................... 20
Priradenie funkcií k jednotlivým ovládacím prvkom ........ 20
Použitie tlačidla [ONE TOUCH PIANO] ..................... 20
RD-88 ako Master Keyboard .............................. 21
Čo je MIDI? ................................................ 21
Nastavenia týkajúce sa ovládania externého zvukového
modulu .................................................... 21
Podrobné nastavenia zvukov ......................... 22
Úprava scény ............................................ 22
Uloženie scény (Write) ..................................... 22
Úprava systémových efektov ............................. 22
Uloženie systémových efektov (Write) ...................... 22
Ďalšie funkcie ....................................... 23
Praktické funkcie (UTILITY) ............................... 23
Zálohovanie dát na USB kľúč (BACKUP) ..................... 23
Obnovenie zálohovaných dát (RESTORE) .................... 23
Obnovenie továrenských nastavení (FACTORY RESET) ....... 23
Formátovanie USB kľúča (FORMAT USB MEMORY) ........... 24
Úprava systémových nastavení (SYSTEM) .................. 24
Uloženie systémových nastavení (System Write) ............. 24
Zobrazenie informácií o verzii operačného systému
(INFORMATION) .......................................... 24
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA ................. 25
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY ............................... 25
Technická špecikácia ............................... 26
33
Úvod
Ako umiestniť RD-88 na stojan
Ak chcete RD-88 umiestniť na stojan, použite stojan Roland KS-10Z alebo KS-12.
Pri nastavovaní stojana dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty.
KS-10Z
Zarovnajte horizontálny stred
RD-88 s horizontálnym stredom
stojana.
Upravte šírku stojana (rozšírte
ho minimálne po druhý bod).
Pri najužšom nastavení nie
je použitie stojana možné.
Zarovnajte prednú časť
RD-88 s prednou časťou
stojana.
KS-12
Upravte šírku stojana tak,
aby gumené nožičky na spodnej
strane zariadenia (pod klaviatúrou)
zapadli do príslušných otvorov.
Pohľad zhora
Poznámka k umiestneniu RD-88 na stojan
Pri umiestňovaní tohto zariadenia na stojan dbajte na dodržanie inštrukcií uvedených v používateľskom manuáli.
Pri nesprávnej montáži môže byť zariadenie nestabilné. Dôsledkom toho môže dôjsť k jeho pádu, k prevráteniu stojana a k zraneniu.
Pri nastavovaní stojana dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Dbajte na to, aby zariadenie nespadlo!
Dbajte na to, aby RD-88 nespadlo. Netlačte naň neprimeranou silou, nestúpajte naň a nesadajte si naň.
Zapnutie a vypnutie
Zariadenie zapnete stlačením tlačidla [L] (power).
Zariadenie vypnete podržaním tlačidla [L] (power).
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla
uplynie vopred určený čas (funkcia Auto O). Ak chcete
zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte funkciu
Auto O. Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka
k parametrom“ (PDF).
* Pri vypnutí zariadenia budú neuložené dáta vymazané. Ak chcete
vykonané zmeny zachovať, uložte ich (s. 22).
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť
na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní
môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom
poruchy.
44
Popis panelov
1
Koliesko 1/2
Otáčaním týchto koliesok môžete upraviť zvuk. V prípade potreby
môžete určiť to, k akému typu zmeny dôjde (s. 15).
2
Spínač [L]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu celkovej hlasitosti RD-88.
Ovládač [TONE COLOR]
Slúži na úpravu charakteru zvuku alebo akustického obrazu (s. 16).
Ak tlačidlo [EQ ADJUST] svieti, tento ovládač sa bude správať
ako ovládač EQ [LOW] (s. 17).
Ovládač [MFX]
Slúži na úpravu intenzity efektu (s. 16).
Ak tlačidlo [EQ ADJUST] svieti, tento ovládač sa bude správať
ako ovládač EQ [MID] (s. 17).
Ovládač [CHORUS/DELAY]
Slúži na úpravu intenzity efektu Chorus/Delay (s. 15).
Ak tlačidlo [EQ ADJUST] svieti, tento ovládač sa bude správať
ako ovládač EQ [HIGH] (s. 17).
Ovládač [REVERB]
Slúži na úpravu intenzity efektu Reverb (s. 14).
Tlačidlo [EQ ADJUST]
Toto tlačidlo aktivujte v prípade, že chcete upraviť nastavenia
ekvalizéru. Keď bude toto tlačidlo aktívne (svieti), s pomocou
vyššie uvedenej trojice ovládačov budete môcť upraviť nastavenia
ekvalizéru (s. 17).
Tlačidlo [ASSIGN]
V prípade potreby môžete k jednotlivým ovládačom priradiť
konkrétne parametre. Keď bude toto tlačidlo aktívne (svieti),
s pomocou ovládačov budete môcť upravovať hodnoty
príslušných priradených parametrov (s. 20).
Tlačidlo [COMPRESSOR]
Slúži na zapnutie/vypnutie kompresora (s. 15).
Tlačidlo [TRANSPOSE]
Slúži na nastavenie transpozície (s. 14).
Ovládače LEVEL [LOWER], [UPPER2], [UPPER1]
Slúžia na úpravu hlasitosti jednotlivých zón (s. 13).
Ovládač LEVEL [MIC/LINE IN]
Slúži na nastavenie vstupnej úrovne v prípade MIC/LINE.
Tlačidlo [SPLIT]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu režimu SPLIT (s. 11).
V prípade potreby môžete klaviatúru rozdeliť na ľavú a pra
časť. Pre každú z týchto častí môžete zvoliť iný zvuk.
Po stlačení tohto tlačidla spoločne s tlačidlom [DUAL] si budete
môcť vypočuť demo skladby (s. 10).
Tlačidlo [DUAL]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu režimu DUAL (s. 11).
V prípade potreby môžete zvuky zón UPPER 1 a UPPER 2 navrstviť
a hrať s pomocou celej klaviatúry.
Po stlačení tohto tlačidla spoločne s tlačidlom [SPLIT] si budete
môcť vypočuť demo skladby (s. 10).
Tlačidlo [EXTERNAL CTRL SETTING]
Slúži na otvorenie obrazovky, na ktorej budete môcť upraviť
nastavenia týkajúce sa ovládania externého MIDI zvukového
modulu (s. 21).
Horný panel
1 3 4 5 2
55
Popis panelov
Tlačidlo [MIC/LINE IN SETTING]
Slúži na otvorenie obrazovky, na ktorej budete môcť upraviť
vstupné nastavenia v prípade MIC/LINE. Na vstup MIC/LINE
môžete aplikovať ekvalizér a efekt Reverb (s. 7).
3
Displej
Zobrazuje názvy scén, hodnoty rôznych nastavení a pod.
4
Tlačidlá [<] [>] [ ] [ ]
S pomocou týchto tlačidiel môžete prepínať strany a pohybovať
kurzorom.
Tlačidlá [INC] [DEC]
Slúžia na úpravu hodnoty. Ak podržíte jedno z týchto tlačidiel
a stlačíte druhé, dôjde k zrýchleniu úpravy príslušnej hodnoty.
Tlačidlo [SHIFT]
Ak toto tlačidlo podržíte pri stlačení iného tlačidla alebo pri
pohybe ovládača, otvoríte okno s nastaveniami príslušného
parametra (viac informácií nájdete v časti „Zoznam skratiek“ ).
Ak toto tlačidlo podržíte pri úprave hodnoty parametra, bude
táto hodnota upravená výraznejším spôsobom.
Tlačidlo [EXIT]
Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
alebo zrušíte prebiehajúcu operáciu.
Tlačidlo [ENTER]
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte
operáciu.
5
Tlačidlo [ONE TOUCH PIANO]
Slúži na aktiváciu zvuku klavíra (scény).
V prípade potreby môžete nastavenia upraviť tak, aby bol
namiesto zvuku klavíra aktivovaný váš obľúbený zvuk (s. 11).
POZNÁMKA
Po použití tohto tlačidla nebudú aktuálne upravované nastavenia
zachované.
Tlačidlo FAVORITE [ON]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Favorite, ktorá umožňuje
aktiváciu obľúbených zvukov (s. 18).
Tlačidlo FAVORITE [BANK]
Slúži na voľbu banky s obľúbenými nastaveniami (s. 18),
do ktorej si môžete uložiť svoje obľúbené zvuky.
Tlačidlo [MENU]
Slúži na otvorenie obrazovky MENU.
Tlačidlo [WRITE]
Slúži na otvorenie obrazovky WRITE.
Tlačidlo [KEY TOUCH]
Slúži na otvorenie obrazovky, na ktorej budete môcť upraviť
nastavenia ovplyvňujúce citlivosť klaviatúry (s. 13).
Tlačidlo SONG/RHYTHM [SELECT]
Slúži na otvorenie obrazovky, na ktorej budete môcť vybrať
skladby alebo rytmy (s. 19, s. 20).
Tlačidlo SONG/RHYTHM [s]
Slúži na spustenie/zastavenie prehrávania skladby alebo rytmu
(s. 19, s. 20).
Tlačidlo [SPEAKER ON]
Slúži na zapnutie/vypnutie interných reproduktorov.
Interné reproduktory budú vypnuté po tom, čo k slúchadlovému
konektoru pripojíte slúchadlá. Po stlačení tohto tlačidla však budú
aktivované aj napriek tomu. Reproduktory môžete s pomocou
tohto tlačidla vypnúť aj v prípade, že ste žiadne slúchadlá
nepripojili.
Tlačidlo [PANEL LOCK]
Podržaním tohto tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu Panel
Lock (zablokovanie ovládacích prvkov na paneli) (s. 17).
Tlačidlá [PIANO] – [OTHER]/tlačidlá [0] – [9]
Slúžia na voľbu kategórie zvukov (scén) (s. 11).
Ak tlačidlo [FAVORITE] alebo [BANK] svieti, tieto tlačidlá sa budú
správať ako tlačidlá [0] – [9] (s. 18).
Zoznam skratiek
* „[A]+[B]“ označuje úkon, pri ktorom „podržíte tlačidlo [A] a stlačíte
tlačidlo [B]“.
Skratka Vysvetlenie
[SHIFT] + [DEC]
[SHIFT] + [INC]
Zmena hodnoty po desiatkach. Na obrazovke
SCENE dôjde k zmene kategórie scén.
[SHIFT] + Favorite [BANK] alebo
[SHIFT] + Favorite [ON]
Otvorenie zoznamu obľúbených nastavení.
[SHIFT] + použitie ovládača 1 – 4
Otvorenie obrazovky s nastaveniami
parametra, ktorý je priradený k príslušnému
ovládaču.
[SHIFT] + použitie ovládača 1 – 8
* Ak je tlačidlo [ASSIGN] aktívne
Otvorenie obrazovky umožňujúcej priradenie
parametra k ovládaču.
[SHIFT] + použitie kolieska 1/2
Otvorenie obrazovky umožňujúcej priradenie
parametra ku koliesku.
[SHIFT] + použitie pedálu
Otvorenie obrazovky umožňujúcej priradenie
parametra k pedálu.
66
Popis panelov
6
Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
Port USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča.
Port USB COMPUTER
Slúži na pripojenie RD-88 k vášmu počítaču. Umožňuje výmenu
dát a zvukového signálu.
MEMO
5 RD-88 podporuje USB MIDI a USB Audio. Ak chcete použiť
USB Audio, nainštalujte do svojho počítača príslušný USB
ovládač. Ovládač si môžete stiahnuť z webovej stránky
spoločnosti Roland.
5 Viac informácií o nastavení USB ovládača a USB MIDI/Audio
nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
5 V prípade potreby môžete na sostikovanejšie ovládanie
softvéru vo vašom počítači použiť špeciálny plugin. Viac
informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
Napájací kábel
Zásuvka
6 7 8
USB kľúč
Pedálová jednotka
(RPU-3)
Expression pedál (séria EV)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
Mix atď.
Posluchové
reproduktory
(aktívne)
Mikrofón
Audio
prehrávač
Slúchadlá
Externé MIDI zariadenie
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
AC adaptér
77
Popis panelov
7
Konektor MIDI OUT
Slúži na pripojenie externého MIDI zariadenia. Umožňuje
vysielanie MIDI správ.
Konektory PEDAL (DAMPER/R, FC2/C, FC1/L)
Po pripojení pedálového spínača (dodávaného s RD-88)
ku konektoru DAMPER budete môcť spínač použiť ako Damper
pedál.
Po pripojení pedálu ku konektoru FC1 alebo FC2 k nemu budete
môcť priradiť rôzne funkcie (s. 20).
* Používajte výhradne uvedený Expression pedál. Po pripojení iných
Expression pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/alebo
k poškodeniu zariadenia.
8
Konektory INPUT (MIC, LINE)
Slúžia na pripojenie mikrofónu alebo externého zvukového
zariadenia. Pri hraní budete môcť vďaka tomu spievať
do mikrofónu alebo prehrávať skladbu s pomocou externého
zvukového zariadenia.
Konektor Vysvetlenie
MIC Slúži na pripojenie mikrofónu (predávaný samostatne).
LINE
Ide o vstupný zvukový konektor. Slúži na pripojenie audio
prehrávača alebo iného zdroja zvuku.
MEMO
5 Hlasitosť upravte s pomocou ovládača [MIC/LINE IN].
5 RD-88 podporuje pripojenie dynamického mikrofónu.
Pripojenie kondenzátorového mikrofónu nie je podporované.
5 Na prijímaný zvuk môžete aplikovať ekvalizér a efekt Reverb.
Stlačením tlačidla [MIC/LINE IN SETTING] otvorte obrazovku
s nastaveniami. Túto obrazovku môžete otvoriť aj nasledovným
spôsobom: [MENU]0[INPUT SETTING]. Viac informácií
o parametroch, ktoré možno upraviť, nájdete v dokumente
„Príručka k parametrom“ (PDF).
Konektory OUTPUT (L/MONO, R)
Slúžia na pripojenie zosilňovača alebo iného zariadenia.
Pre mono výstup použite konektor L/MONO.
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
88
Základné informácie o RD-88
Základná štruktúra RD-88
RD-88 možno rozdeliť na dve sekcie: ovládaciu sekciu a sekciu
zvukového generátora.
Ovládacia sekcia
(ovládače, ako napríklad klaviatúra, modulačné kolieska a pod.)
Sekcia zvukového generátora
Hra na klaviatúru
Ovládacia sekcia
Táto sekcia zahŕňa klaviatúru, modulačné kolieska, ovládače
na paneli, ťahové ovládače a pedál pripojený k zadnému panelu.
Úkony, ako napríklad stlačenie alebo uvoľnenie klávesu na klaviatúre,
zatlačenie Damper pedálu a podobne, sú konvertované na MIDI
správy a následne odoslané do sekcie zvukového generátora alebo
do externého MIDI zariadenia.
Sekcia zvukového generátora
Sekcia zvukového generátora vytvára zvuk. MIDI správy
prijaté z ovládacej sekcie alebo externého MIDI zariadenia
sú v nej skonvertované na hudobné signály, ktoré sú v podobe
analógových signálov odosielané z konektorov OUTPUT a PHONES.
Scény
RD-88 umožňuje uloženie zvukov, ktoré ste vytvorili.
Vytvorený zvuk sa nazýva „scéna“. Túto scénu môžete aktivovať s pomocou tlačidiel a následne ju môžete použiť pri hraní.
Scéna
Zóna (UPPER 1)
Zóna (UPPER 2)
Zóna (UPPER 3)
Rytmus
Reverb
Chorus
Zvuk
MFX
EQ
EQ
EQ
MFX
MFX
Zvuk
Zvuk
Tone Color
Tone Color
Tone Color
Kompresor
Ekvalizér
IFX/Sympathetic
Resonance
Zóna
V prípade RD-88 máte k dispozícii tri party (UPPER 1, UPPER 2
a LOWER), ktoré môžete použiť na ovládanie interných partov
(s pomocou tlačidiel a klaviatúry RD-88). Tieto tri party sa nazývajú
z ó ny “.
Externý MIDI zvukový generátor môžete s pomocou RD-88 ovládať
podobne ako zóny. Pri jeho ovládaní použijete trojicu partov (UPPER
1, UPPER 2 a LOWER), ktoré sa nazývajú „externé zóny“ (tieto party
sú priradené k externému MIDI zvukovému generátoru).
Zvuk
Pri hraní na RD-88 budete používať rôzne „zvuky. Zvuky sú priradené
k jednotlivým zónam.
Rytmus
V prípade potreby máte k dispozícii rôzne bicie patterny (jazz, rock
a pod.), ktoré môžete prehrávať.
Efekty
MFX, EQ a Tone Color môžete v prípade každej zóny (1 – 3) nastaviť
samostatne.
V rámci všetkých zón môžete zároveň využiť efekty Reverb, Chorus
a IFX/Sympathetic Resonance.
99
Základné informácie o RD-88
Základné ovládanie
Hlavné obrazovky
Obrazovka SCENE (základná obrazovka)
Zobrazuje aktuálne zvolenú scénu (s. 11).
Túto scénu môžete v prípade potreby upraviť.
Obrazovka SONG/RHYTHM
Túto obrazovku otvoríte stlačením tlačidla SONG/RHYTHM [SELECT].
V prípade potreby na nej môžete upraviť rytmické patterny, tempo
a hlasitosť (s. 20).
Po pripojení USB kľúča (predávaný samostatne) ku konektoru USB
MEMORY budete môcť prehrávať audio súbory, ktoré sú na ňom
uložené.
Stlačením tlačidla [EXIT] sa vrátite na obrazovku SCENE.
Kurzorové tlačidlá
Kurzorové tlačidlá slúžia na prepínanie obrazoviek a na pohyb medzi
nastaveniami, ktoré chcete upraviť (pohybujú kurzorom).
Prepínanie strán
Ak sa v pravej hornej časti obrazovky zobrazia šípky („ “ a „ “),
znamená to, že môžete prepnúť na ďalšie strany.
Pri prepínaní strán použite kurzorové tlačidlá [<] a [>].
Pohyb medzi nastaveniami (kurzor)
Ak sú na obrazovke zobrazené viaceré parametre, názov a hodnota
upravovaného parametra bude zobrazená v rámčeku. Tento rámček
sa nazýva „kurzor. Ak chcete kurzor presunúť, použite kurzorové
tlačidlá.
Kurzor
Úprava hodnoty
Pri úprave hodnoty konkrétnych nastavení použite tlačidlá [DEC]
a [INC].
Účel Ovládanie
Plynulá zmena
hodnoty
Podržte tlačidlo [DEC] alebo tlačidlo [INC].
Rýchle zvýšenie
hodnoty
Podržte tlačidlo [INC] a stlačte tlačidlo [DEC].
Ak chcete hodnotu rýchlo znížiť, podržte tlačidlo [DEC]
a stlačte tlačidlo [INC].
1010
Hranie
Počúvanie demo skladieb (DEMO PLAY)
Nasledujúcim spôsobom môžete prehrať demo skladby.
POZNÁMKA
5 Prehrávaná skladba a príslušné dáta nebudú vysielané
z konektorov MIDI OUT.
5 Počas prehrávania demo skladieb nebude hranie na klaviatúre
RD-88 vytvárať žiadny zvuk.
1
2
3
2
54
MEMO
Po aktivácii režimu DEMO budú všetky neuložené nastavenia
odstránené.
Ak chcete príslušné nastavenia zachovať, uložte ich (s. 22).
1. Podržte tlačidlo [SPLIT] a stlačte tlačidlo [DUAL].
Na RD-88 bude aktivovaný režim DEMO. Zobrazí sa obrazovka
DEMO.
2. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] alebo tlačidlami
[DEC] [INC] vyberte demo skladbu.
3. Stlačením tlačidla [ENTER] spustite prehrávanie
demo skladby.
4. Stlačením tlačidla [EXIT] zastavte prehrávanie
demo skladby.
5. Ak je skladba zastavená, stlačením tlačidla
[EXIT] deaktivujte režim DEMO.
Vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.
Hranie na klavír
Teraz si vyskúšajte hru na klavír.
Nastavenia, ktoré sú špeciálne uspôsobené hre na klavír, môžete
na RD-88 aktivovať s pomocou jedného tlačidla. V prípade potreby
si však môžete vybrať aj svoje vlastné obľúbené zvuky a nastavenia
a priradiť ich k tlačidlám RD-88.
2
1
1. Stlačte tlačidlo [PIANO] alebo [E.PIANO].
Po stlačení tlačidla [PIANO] budete môcť s pomocou
celej klaviatúry hrať zvuk klavíra.
Po stlačení tlačidla [E.PIANO] budete môcť s pomocou
celej klaviatúry hrať zvuk elektrického klavíra.
2. S pomocou tlačidiel [DEC] [INC] zvoľte scénu.
MEMO
Zoznam scén otvoríte tak, že na obrazovke SCENE presuniete
kurzor na číslo scény a stlačíte tlačidlo [ENTER]. Scénu zvoľte
s pomocou kurzorových tlačidiel. Po zvolení scény stlačte tlačidlo
[EXIT] alebo [ENTER]. Následne sa opätovne zobrazí obrazovka
SCENE.
Podrobné nastavenia
V prípade potreby môžete nastavenia RD-88 upraviť tak,
aby ste získali presne taký zvuk klavíra, aký požadujete. Tieto
podrobné nastavenia môžete následne uložiť v podobe scény.
Viac informácií o úprave parametrov scény nájdete
v časti„Podrobné nastavenia zvukov“ (s. 22).
POZNÁMKA
Po úprave nastavení sa zobrazí symbol „*“.
Ak sa na displeji zobrazuje symbol „*“ a vy sa rozhodnete zariadenie
vypnúť alebo zvoliť scénu či zvuk One Touch, príslušné zmeny budú
odstránené. Ak chcete upravené nastavenia zachovať, uložte scénu
(s. 22).
1111
Hranie
Použitie rôznych scén pri hraní
RD-88 obsahuje viacero interných zvukov.
Tieto zvuky sa nazývajú „scény.
Scény sú priradené k tlačidlám SCENE CATEGORY (podľa zvolenej
kategórie zvukov).
Každá kategória obsahuje niekoľko scén.
Skúste hrať a použiť pri tom niekoľko rôznych scén.
1
2
1. Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel SCENE
CATEGORY zvoľte kategóriu.
Indikátor zvolenej kategórie scén začne svietiť.
2. S pomocou tlačidiel [DEC] [INC] zvoľte scénu.
Pri hraní na klaviatúru budete počuť zvuk zvolenej scény.
POZNÁMKA
Ak sa na displeji zobrazuje symbol „*“ a vy sa rozhodnete zariadenie
vypnúť alebo zvoliť inú scénu, upravené nastavenia budú odstránené.
Ak chcete upravené nastavenia zachovať, uložte scénu (s. 22).
Hranie viacerých zvukov na klaviatúre
Na RD-88 máte k dispozícii tri interné zóny (UPPER 1, UPPER 2
a LOWER). Ku každej z týchto zón môžete priradiť jeden zvuk.
Pri hraní môžete využiť kombináciu rôznych zvukov. Stačí,
aby ste jednotlivé zóny aktivovali alebo deaktivovali. V prípade
potreby tak môžete navrstviť viacero zvukov súčasne alebo
hrať rôzne zvuky v ľavej a pravej časti klaviatúry.
UPPER 1
UPPER 2
LOWER
Hranie s navrstvenými zvukmi (Dual Mode)
V tomto režime môžete zvuky zón UPPER 1 a UPPER 2 navrstviť
a hrať s pomocou celej klaviatúry.
21
1. Stlačte tlačidlo [DUAL] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Hrajte na klaviatúru.
Zvuky zón UPPER 1 a UPPER 2 budú pri hraní navrstvené.
Na obrazovke uvidíte zvuk zóny UPPER 2.
2. Ak chcete deaktivovať režim DUAL, stlačte tlačidlo
[DUAL] tak, aby príslušný indikátor zhasol.
Začne znieť zvuk zóny UPPER 1.
MEMO
Ak pridáte zvuk zóny LOWER, navrstvený zvuk bude tvorený
až tromi zvukmi. Viac informácií nájdete v časti „Podrobné nastavenia
zvukov“ (s. 22).
1212
Hranie
Hranie rôznych zvukov v dvoch rôznych
častiach klaviatúry (Split Mode)
Klaviatúru môžete v prípade potreby rozdeliť na ľavú a pravú
časť („Split“). Bod, v ktorom bude klaviatúra rozdelená sa nazýva
„bod rozdelenia“.
V režime SPLIT bude v pravej časti klaviatúry znieť zvuk zóny UPPER
a v ľavej časti klaviatúry bude znieť zvuk zóny LOWER. Bod rozdelenia
bude priradený k zóne LOWER.
Pri továrenských nastaveniach je ako bod rozdelenia nastavený
kláves „F#3“.
MEMO
Bod rozdelenia môžete v prípade potreby zmeniť. Viac informácií
nájdete v časti „Zmena bodu rozdelenia klaviatúry“ (s. 12).
21
1. Stlačte tlačidlo [SPLIT] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Bod rozdelenia (F#3)
LOWER UPPER 1
Hrajte na klaviatúru.
Zvuk zóny UPPER 1 bude znieť v pravej časti klaviatúry
a zvuk zóny LOWER bude znieť v ľavej časti klaviatúry.
Na obrazovke uvidíte zvuk zóny LOWER.
2. Ak chcete deaktivovať režim SPLIT, stlačte tlačidlo
[SPLIT] tak, aby príslušný indikátor zhasol.
Zmena bodu rozdelenia klaviatúry
V prípade potreby môžete zmeniť bod rozdelenia klaviatúry
(v rámci režimu SPLIT).
1. Niekoľko sekúnd podržte tlačidlo [SPLIT].
Zobrazí sa aktuálna hodnota nastavenia.
2. Podržte tlačidlo [SPLIT] a stlačte kláves, ktorý
chcete určiť ako bod rozdelenia.
Po uvoľnení tlačidla [SPLIT] sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.
Bod rozdelenia bude priradený k zóne LOWER.
Zóna Rozsah
UPPER 1, UPPER 2 Bod rozdelenia +1 – C8
LOWER A0 – bod rozdelenia
Po určení bodu rozdelenia bude klávesový rozsah jednotlivých
zón upravený podľa hodnôt uvedených v tabuľke.
MEMO
5 Bod rozdelenia môžete posunúť po poltónových krokoch.
Stačí, aby ste podržali tlačidlo [SPLIT] a použili tlačidlá [DEC] [INC].
5 V prípade potreby môžete klávesové rozsahy jednotlivých
zón určiť podľa svojich preferencií. Viac informácií nájdete
v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
UPPER 1
UPPER 2
LOWER
Zmena zvuku zóny
2
1
1. Otvorte obrazovku SCENE a s pomocou
kurzorových tlačidiel vyberte zónu, ktorej
zvuk chcete zmeniť.
2. S pomocou tlačidiel [DEC] [INC] zvoľte zvuk.
Banku zvukov môžete vybrať s pomocou tlačidiel [SHIFT] + [<] [>].
MEMO
Zoznam zvukov otvoríte tak, že presuniete kurzor na zvuk
a stlačíte tlačidlo [ENTER]. Zvuk zvoľte s pomocou kurzorových
tlačidiel [ ] [ ]. Ak chcete zmeniť banku zvukov, použite tlačidlá
[<] [>]. Po zvolení zvuku stlačte tlačidlo [EXIT] alebo [ENTER].
Následne sa opätovne zobrazí obrazovka SCENE.
1313
Hranie
Nastavenie hlasitosti jednotlivých zón
Hlasitosť jednotlivých zón môžete upraviť s pomocou ovládačov
LEVEL [LOWER], [UPPER2] a [UPPER1].
MEMO
Pri úprave celkovej hlasitosti použite ovládač [VOLUME] (s. 4).
Úprava citlivosti klaviatúry
V prípade potreby môžete upraviť podrobné nastavenia
ovplyvňujúce citlivosť klaviatúry.
1
3
2
1. Stlačte tlačidlo [KEY TOUCH].
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami ovplyvňujúcimi citlivosť
klaviatúry.
2. S pomocou kurzorových tlačidiel [ ] [ ] zvoľte
parameter a s pomocou tlačidiel [DEC] [INC]
upravte jeho hodnotu.
3. Stlačením tlačidla [EXIT] sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku.
MEMO
Nastavenia ovplyvňujúce citlivosť klaviatúry môžete uložiť pre každú
scénu samostatne. Viac informácií o uložení nastavení nájdete v časti
„Uloženie scény (Write)“ (s. 22).
Parameter Hodnota Vysvetlenie
Source
SCENE
Nastavenia citlivosti klaviatúry sa budú
riadiť nastaveniami scény.
SYS
Nastavenia citlivosti klaviatúry sa budú
riadiť systémovými nastaveniami.
MEMO
Ak chcete, aby boli nastavenia citlivosti
klaviatúry rovnaké v prípade viacerých
scén, vyberte možnosť „SYS“. Zdieľané
nastavenia citlivosti klaviatúry môžete
otvoriť nasledovným spôsobom:
[MENU]0[SYSTEM]0[KEY TOUCH].
Pre uloženie nastavení spustite operáciu
System Write (s. 24).
Ak ste zvolili scénu, v prípade ktorej je
parameter Source nastavený na hodnotu
„SYS“: po stlačení tlačidla [KEY TOUCH]
sa otvorí obrazovka so systémovými
nastaveniami citlivosti klaviatúry.
Velo Crv
(Velocity Curve)
SPR LIGHT
Na klaviatúru sa bude hrať ľahšie než
v prípade nastavenia LIGHT.
LIGHT
Pri tomto nastavení budete mať pocit,
že na klaviatúru sa hrá ľahšie. Fortissimo
() dosiahnete aj slabším úderom než
zvyčajne. Toto nastavenie je vhodné
aj pre deti.
MEDIUM
Ide o štandardnú citlivosť klaviatúry.
Dynamika klaviatúry bude mať prirodzený
charakter. Toto nastavenie sa najviac
približuje dynamickým vlastnostiam
akustického klavíra.
HEAVY
Pri tomto nastavení budete mať pocit,
že na klaviatúru sa hrá ťažšie. Pre zahranie
fortissima () musíte hrať silnejšie ako
zvyčajne. Dynamické hranie vám však
poskytuje väčšie výrazové možnosti.
SPR HEAVY
Na klaviatúru sa bude hrať ťažšie než
v prípade nastavenia HEAVY.
Velo Oset
(Velocity Oset)
-10 – +9
S pomocou tohto nastavenia môžete
citlivosť klaviatúry upraviť presnejšie než
v prípade parametra Velocity Curve.
Hodnotu Velocity Curve budete vďaka
tomu môcť upraviť tak, aby bola medzi
dvomi rôznymi úrovňami. Pri nastavení
vyššej hodnoty sa bude na klaviatúru hrať
ťažšie.
Ak nastavíte hodnotu, ktorá prekračuje
spodný alebo horný limit, nastavenie
Velocity Curve (jedna z piatich možností)
bude automaticky zmenené príslušným
spôsobom.
Velocity
REAL
Hlasitosť a podoba zvuku sa bude meniť
podľa dynamiky vášho hrania.
1 – 127
Hlasitosť zvuku a spôsob jeho spracovania
nebude ovplyvnený dynamikou vášho
hrania. Namiesto toho sa bude riadiť xne
nastavenou hodnotou.
Velo Dly Sens
(Velocity Delay
Sensitivity)
-63 – +63
S pomocou tohto nastavenia môžete
upraviť dĺžku intervalu od stlačenia
klávesu až po moment, čo zaznie zvuk.
Pri nižších hodnotách bude interval
predĺžený v prípade, že budete hrať
silnejšie. Pri vyšších hodnotách bude
interval predĺžený v prípade, že budete
hrať slabšie.
Velo Keyfollow
(Velocity Keyfollow
Sensitivity)
-63 – +63
S pomocou tohto nastavenia môžete
upraviť citlivosť klaviatúry podľa úseku,
ktorý používate.
Pri vyšších hodnotách sa bude na
klaviatúru hrať ťažšie v jej hornej časti
a ľahšie v jej spodnej časti.
Key O Pos (Key O
Position)
STND
(STANDARD)
K note-o dôjde v rovnakej hĺbke ako
v prípade bežného klavíra.
DEEP
K note-o dôjde v hlbšej pozícii. Toto
nastavenie je vhodné v prípade, že
používate zvuk elektrického klavíra.
1414
Hranie
Transpozícia klaviatúry (TRANSPOSE)
V prípade potreby môžete využiť funkciu Transpose a transponovať
hrané tóny alebo zmeniť výšku tónov o oktávu.
Transpozíciu môžete využiť napríklad v prípade, že chcete, aby bola
výška tónov v súlade s rozsahom speváka alebo v prípade, že chcete
hrať podľa nôt pre trúbky alebo iné transponované nástroje.
Hodnotu transpozície môžete upraviť v poltónových krokoch
v rozsahu -5 – 0 – +6 (relatívne k C4). Pri továrenských nastaveniach
je v prípade transpozície zvolená hodnota „0“.
1 2 3
1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo
[TRANSPOSE].
Zobrazí sa obrazovka TRANSPOSE s aktuálnou hodnotou
nastavenia.
2. Podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a stlačte kláves.
Ak stlačíte kláves C4 (stredné C), transpozícia bude nastavená
na hodnotu „0“.
Príklad: ak chcete, aby pri stlačení klávesu „C“ zaznel tón „E“,
podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a stlačte kláves E4. Transpozícia
bude nastavená na hodnotu „+4“.
Keď tlačidlo [TRANSPOSE] uvoľníte, zobrazí sa predchádzajúca
obrazovka.
Po nastavení transpozície dôjde k aktivácii funkcie Transpose
a k rozsvieteniu tlačidla [TRANSPOSE].
MEMO
5 Transpozíciu môžete nastaviť aj tak, že podržíte tlačidlo
[TRANSPOSE] a použijete tlačidlá [DEC] [INC].
5 Ak podržíte tlačidlo [TRANSPOSE] a zahráte tón F#4 alebo
vyšší, transpozícia bude nastavená na hodnotu [+6].
5 Ak podržíte tlačidlo [TRANSPOSE] a zahráte tón G3 alebo
nižší, transpozícia bude nastavená na hodnotu [-5].
3. Pre deaktiváciu transpozície stlačte tlačidlo
[TRANSPOSE] tak, aby príslušný indikátor zhasol.
Pri ďalšom stlačení tlačidla [TRANSPOSE] bude zvuk
transponovaný podľa hodnoty, ktorú ste nastavili.
MEMO
Nastavenia transpozície môžete upraviť pre každú zónu samostatne.
Viac informácií nájdete v časti „Podrobné nastavenia zvukov“ (s. 22).
POZNÁMKA
5 Ak v prípade transpozície nastavíte hodnotu „0“, tlačidlo
[TRANSPOSE] sa nerozsvieti ani v prípade, že ho stlačíte.
5 Po vypnutí zariadenia bude transpozícia nastavená na hodnotu „0“.
Pridanie dozvuku (REVERB)
Na zvuk vytváraný hrou na klaviatúru RD-88 môžete aplikov
efekt Reverb.
Aplikovaním efektu Reverb pridáte dozvuk a vytvoríte tak ilúziu
hry v koncertnej sieni.
1
1. Otočte ovládačom [REVERB].
Intenzita efektu Reverb bude upravená.
Intenzitu efektu Reverb môžete upraviť v rozsahu 0 – 127.
MEMO
Typ efektu Reverb môžete vybrať nasledovným spôsobom: obrazovka
MENU 0 „SYSTEM EFFECTS“ 0 strana „Sys Reverb“.
POZNÁMKA
Ak ste v rámci [MENU] 0 [SCENE EDIT] 0 [ZONE EDIT] 0 strana
„INTERNAL“ nastavili „Rev Send (reverb send)“ na hodnotu „0“, efekt
Reverb nebude aplikovaný. Pri určitých nastaveniach scény môže dôjsť
aj k tomu, že pri otočení ovládača nebude aplikovaný žiadny efekt.
Viac informácií nájdete v časti „Podrobné nastavenia zvukov“ (s. 22).
1515
Hranie
Obohatenie charakteru zvuku
(CHORUS/DELAY)
Na zvuk vytváraný hrou na klaviatúru môžete aplikovať efekty
Chorus a Delay.
Pridaním efektov Chorus a Delay môžete zvuku dodať väčšiu
priestorovú hĺbku a „pevnejší“ charakter.
1
1. Otočte ovládačom [CHORUS/DELAY].
Intenzita efektu Chorus/Delay bude upravená.
Intenzitu efektu Chorus/Delay môžete upraviť v rozsahu 0 – 127.
MEMO
Typ efektu Chorus/Delay môžete vybrať nasledovným spôsobom:
obrazovka MENU 0 „SYSTEM EFFECTS“ 0 strana „Sys Chorus“.
POZNÁMKA
Ak ste v rámci [MENU] 0 [SCENE EDIT] 0 [ZONE EDIT] 0 strana
„INTERNAL“ nastavili „Cho Send (chorus send)“ na hodnotu „0“, efekt
Chorus/Delay nebude aplikovaný. Pri určitých nastaveniach scény
môže dôjsť aj k tomu, že pri otočení ovládača nebude aplikovaný
žiadny efekt. Viac informácií nájdete v časti „Podrobné nastavenia
zvukov“ (s. 22).
Úprava zvuku v reálnom čase (WHEEL1/2)
Ak pri hraní na klaviatúru otočíte kolieskom 1 alebo 2, zvuk bude
upravený v reálnom čase. Kolieskom 1 môžete aplikovať efekt
Pitch Bend (zmena výšky tónov) a kolieskom 2 môžete aplikovať
modulačný efekt (Vibrato).
Aplikované efekty však môžete v prípade potreby zmeniť.
Viac informácií nájdete v časti „Priradenie funkcií k jednotlivým
ovládacím prvkom“ (s. 20).
Oživenie zvuku (COMPRESSOR)
Zapnutím funkcie Compressor vyrovnáte rozdiely v hlasitosti
a vytvoríte konzistentnejší zvuk.
21
1. Stlačte tlačidlo [COMPRESSOR] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Kompresor sa zapne/vypne pri každom stlačení tlačidla
[COMPRESSOR].
2. Pre vypnutie kompresora stlačte tlačidlo
[COMPRESSOR] tak, aby príslušný indikátor zhasol.
POZNÁMKA
Pri určitých zvukoch môže byť výsledný zvuk skreslený.
MEMO
5 Nastavenia kompresora môžete v prípade potreby upraviť. Viac
informácií nájdete v časti „Podrobné nastavenia zvukov“ (s. 22).
5 Ak stlačíte tlačidlá [SHIFT] + [COMPRESSOR], zobrazí sa obrazovka
s nastaveniami kompresora.
1616
Hranie
Úprava charakteru zvuku (TONE COLOR)
Otočením ovládača [TONE COLOR] môžete upraviť určitý aspekt
zvuku, napríklad jeho charakter alebo akustický obraz.
1
1. Otočte ovládačom [TONE COLOR].
Bude aplikovaný efekt, ktorý je k ovládaču priradený.
K ovládaču [TONE COLOR] môžete priradiť jeden z nasledujúcich
efektov.
Parameter Vysvetlenie
Stereo Width
Ak je zvuk vysielaný v stereo režime, otočením ovládača
smerom doľava postupne prepnete na mono režim.
Ak otočíte ovládačom smerom doprava, zvuk bude opäť
vysielaný v stereo režime. Poznámka: v určitých prípadoch
môže byť mono zvuk príjemnejší na počúvanie.
EQ
Vďaka tejto funkcii budete môcť nastavenia ekvalizéru
upraviť s pomocou jedného ovládača. Otočením ovládača
smerom doľava zosilníte pásmo stredných frekvencií
a otočením ovládača smerom doprava zosilníte pásma
vysokých a nízkych frekvencií. Poznámka: upravte nastavenia
tak, aby bol zvuk príjemnejší na počúvanie.
MEMO
Nastavenia Tone Color môžete otvoriť nasledovným spôsobom:
[MENU] 0 [SCENE EDIT] 0 [ZONE SOUND] 0 TONE COLOR.
Ak chcete upravené nastavenia zachovať, uložte scénu (s. 22).
Aplikovanie rôznych efektov na zvuk
(MFX)
Okrem efektov Chorus (s. 15) a Reverb (s. 14) môžete v prípade
RD-88 využiť aj multiefekt. V rámci multiefektu máte k dispozícii
celý rad rôznych efektov, a to vrátane efektov Distortion a Rotary.
Pri továrenských nastaveniach bude aplikovaný efekt, ktorý
sa k príslušnému zvuku hodí najlepšie.
1
1. Otočením ovládača [MFX] upravte efekt.
Multiefekt zvolený v prípade príslušného zvuku bude aplikovaný.
MEMO
Efekt bude aplikovaný v rámci MFX aktuálne zvolenej zóny. Hodnota,
ktorá sa zmení pri otočení ovládača, je určená vopred podľa typu
efektu. Niektoré typy efektov však môžu byť ťažšie rozpoznateľné.
Ak ste v prípade parametra MFX (nastavenia zvuku) zvolili možnosť
Thru“, efekt nebude aplikovaný.
Nastavenia MFX môžete upraviť pre každú scénu samostatne.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
1717
Hranie
Nastavenie úrovní jednotlivých
frekvenčných pásiem (EQUALIZER)
V prípade RD-88 máte k dispozícii aj ekvalizér.
S pomocou ovládačov EQ [LOW], [MID] a [HIGH] môžete upraviť
úroveň príslušného frekvenčného pásma.
POZNÁMKA
Ekvalizér bude aplikovaný na celkový zvuk vysielaný z konektorov
OUTPUT.
1. Stlačte tlačidlo [EQ ADJUST].
1
Tlačidlo začne svietiť a funkcie jednotlivých ovládačov sa zmenia
nasledovným spôsobom.
5 Ovládač [TONE COLOR] 0 ovládač EQ [LOW]
5 Ovládač [MFX] 0 ovládač EQ [MID]
5 Ovládač [CHORUS/DELAY] 0 ovládač EQ [HIGH]
2. Otočením ovládačov upravte úrovne jednotlivých
pásiem.
Otočením ovládača EQUALIZER [LOW], [MID] alebo [HIGH]
smerom doľava znížite úroveň príslušného pásma. Ak ovládač
otočíte smerom doprava, úroveň príslušného pásma zvýšite.
MEMO
Podrobné nastavenia ekvalizéru otvoríte nasledovným spôsobom:
MENU 0 SYSTEM EFFECTS 0 Master EQ.
POZNÁMKA
5 Pri niektorých nastaveniach môže dôjsť ku skresleniu zvuku.
Ak nastane takáto situácia, upravte nastavenia parametra Input
Gain na obrazovke MASTER EQ.
5 Nastavenia ekvalizéru budú zachované po prepnutí scény.
Po vypnutí zariadenia však zachované nebudú. Ak chcete
nastavenia ekvalizéru uložiť, postupujte podľa inštrukcií
v časti „Uloženie systémových efektov (Write)“ (s. 22).
Zablokovanie tlačidiel (Panel Lock)
Funkcia Panel Lock umožňuje dočasné zablokovanie tlačidiel.
Týmto spôsobom môžete zabrániť nechcenej zmene nastavení
počas vystúpenia.
1
1. Podržte tlačidlo [PANEL LOCK].
Panel bude zablokovaný a zobrazí sa obrazovka, ktorú vidíte
nižšie.
Ak chcete funkciu Panel Lock deaktivovať, podržte tlačidlo
[PANEL LOCK] ešte raz.
MEMO
Ovládače a kolieska budete môcť používať aj v prípade, že je panel
zablokovaný.
1818
Praktické funkcie pri hraní
Priradenie často používaných zvukov
(scén) k tlačidlám (FAVORITE)
Vďaka funkcii Favorite môžete uložiť často používané zvuky (scény)
tak, aby ste ich mohli kedykoľvek aktivovať s pomocou jedného
tlačidla.
Funkcia uloží číslo príslušnej scény.
Banka s obľúbenými nastaveniami 9Banka s obľúbenými nastaveniami 9
Banka s obľúbenými nastaveniami 0Banka s obľúbenými nastaveniami 0
Obľúbené nastavenie 0 – 9
MEMO
5 Obľúbené nastavenia 0 – 9 predstavujú jeden set. V bankách
s obľúbenými nastaveniami môžete uložiť až desať takýchto setov.
5 Scény môžete ukladať alebo aktivovať s pomocou tlačidiel [0] – [9].
POZNÁMKA
Ak ste scénu upravili, najskôr ju uložte klasickým spôsobom
a až následne ju uložte medzi svoje obľúbené nastavenia.
Uloženie obľúbeného nastavenia
1. Zvoľte scénu, ktorú chcete uložiť.
2. Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK] tak,
aby sa príslušný indikátor rozsvietil.
3. Stlačením tlačidla [0] – [9] zvoľte cieľovú banku
pre uloženie obľúbeného nastavenia.
4. Podržte tlačidlo FAVORITE [ON] a stlačením tlačidla
[0] – [9] zvoľte tlačidlo, ku ktorému bude príslušná
scéna priradená.
Aktuálne zvolená scéna bude priradená k príslušnému tlačidlu.
Aktivácia obľúbeného nastavenia
1. Stlačte tlačidlo FAVORITE [ON] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Tlačidlá [0] – [9] budete môcť následne použiť na aktiváciu
obľúbeného nastavenia.
2. Stlačením tlačidla [0] – [9] zvoľte požadované
obľúbené nastavenie.
Ak stlačíte tlačidlo, ku ktorému ste nepriradili žiadne obľúbené
nastavenie, zobrazí sa nápis „Unregistered!“.
Prepnutie banky s obľúbenými nastaveniami
1. Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK] tak,
aby sa príslušný indikátor rozsvietil.
Tlačidlo [0] – [9], ktoré zodpovedá aktuálne zvolenej banke,
bude blikať.
2. Stlačením tlačidla [0] – [9] zvoľte banku.
Zobrazenie zoznamu obľúbených nastavení
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo FAVORITE
[ON].
Funkcia Favorite bude aktivovaná a následne sa zobrazí zoznam
scén, ktoré ste uložili ako obľúbené.
MEMO
Pri prepínaní scén použite kurzorové tlačidlá [ ] [ ] a pri prepínaní
bánk použite kurzorové tlačidlá [<] [>]. Scény môžete prepínať
aj s pomocou tlačidiel [0] – [9].
2. Stlačením tlačidla [EXIT] sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku.
1919
Praktické funkcie pri hraní
Prehrávanie rytmov
RD-88 obsahuje interné bicie patterny (jazz, rock a iné hudobné
žánre). Tieto bicie patterny sa nazývajú „rytmy“.
1
1. Stlačte tlačidlo [SELECT] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Zobrazí sa obrazovka SONG/RHYTHM.
2. Opätovným stlačením tlačidla [SELECT] otvorte
obrazovku SONG.
Každým stlačením tlačidla [SELECT] prepnete medzi obrazovkami
SONG a RHYTHM.
3. Stlačte tlačidlo [ ] tak, aby sa rozsvietilo.
Spustí sa prehrávanie rytmu.
Ak stlačíte tlačidlo [ ] ešte raz, prehrávanie rytmu
bude zastavené (tlačidlo zhasne).
MEMO
Ak stlačením tlačidla [SELECT] prepnete na obrazovku
SONG počas prehrávania rytmu, rytmus sa zastaví.
Zmena tempa rytmu
1. Otvorte obrazovku RHYTHM a s pomocou
kurzorového tlačidla presuňte kurzor
na tempo zobrazené v hornej časti obrazovky.
2. Tlačidlami [DEC] [INC] upravte tempo.
Rytmus bude prehrávaný v zvolenom tempe.
Zmena rytmického patternu
V prípade potreby môžete spôsob prehrávania rytmu
(rytmický pattern) upraviť podľa rôznych hudobných žánrov.
1. Otvorte obrazovku RHYTHM a s pomocou
kurzorových tlačidiel presuňte kurzor
na číslo rytmu zobrazené na obrazovke.
2. Tlačidlami [DEC] [INC] zvoľte rytmický pattern.
Rytmický pattern bude zmenený.
3. Ak chcete rytmus zastaviť, stlačte tlačidlo [ ]
tak, aby príslušný indikátor zhasol.
2020
Praktické funkcie pri hraní
Prehrávanie skladieb
V prípade potreby môžete skopírovať audio súbor (MP3 alebo WAV)
z vášho počítača na USB kľúč a hrať na RD-88 v jeho sprievode.
1. Sformátujte USB kľúč s pomocou RD-88.
„Formátovanie USB kľúča
(FORMAT USB MEMORY)“ (s. 24)
MEMO
5 Používajte bežne dostupný USB kľúč. Spoločnosť Roland neručí
za to, že všetky USB kľúče, ktoré možno zakúpiť v bežnom
obchode, budú so zariadením kompatibilné.
5 V názvoch súborov používajte jednobytové alfanumerické znaky.
Názvy súborov s dvojbytovými znakmi sa na displeji nezobrazia
správne.
2. Skopírujte audio súbor do zložky „SONG LIST“.
Audio súbory, ktoré je možné prehráv
MP3
Formát MPEG-1 Audio Layer 3
Vzorkovacia frekvencia 48 kHz
Bitová rýchlosť
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)
WAV
Vzorkovacia frekvencia 48 kHz
Bitová hĺbka 16/24-bit
* Podporovaná vzorkovacia frekvencia je 48 kHz (v prípade MP3
aj WAV súborov). Súbor s inou vzorkovacou frekvenciou
je potrebné skonvertovať na 48 kHz s pomocou príslušného
softvéru vo vašom počítači.
3. Pripojte USB kľúč k portu USB MEMORY na RD-88.
4. Stlačte tlačidlo [SELECT] tak, aby sa príslušný
indikátor rozsvietil.
Zobrazí sa obrazovka SONG/RHYTHM.
5. Stlačením tlačidla [SELECT] otvorte obrazovku
SONG.
Každým stlačením tlačidla [SELECT] prepnete medzi obrazovkami
SONG a RHYTHM.
6. Presuňte kurzor na číslo skladby a s pomocou
tlačidiel [DEC] [INC] vyberte skladbu.
7. Ak chcete spustiť prehrávanie skladby, stlačte
tlačidlo [ ] tak, aby sa rozsvietilo.
Ak stlačíte tlačidlo [ ] ešte raz, prehrávanie skladby bude
zastavené (tlačidlo zhasne).
MEMO
Presuňte kurzor na možnosť Volume“ a s pomocou tlačidiel
[DEC] [INC] upravte hlasitosť skladby.
Pre uloženie nastavení hlasitosti spustite operáciu System Write
(s. 24).
Priradenie funkcií k jednotlivým
ovládacím prvkom
V prípade potreby môžete zmeniť parametre ovládané ovládačmi
[1] – [8], kolieskami 1/2 a pedálmi FC1/FC2.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] zvoľte možnosť
„SYSTEM“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
3. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] zvoľte možnosť
„ASSIGN“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
4. Kurzorovými tlačidlami [<] [>] zvoľte ovládač,
ktorého nastavenia chcete upraviť.
5. S pomocou kurzorových tlačidiel [ ] [ ] zvoľte
parameter a s pomocou tlačidiel [DEC] [INC]
upravte jeho hodnotu.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
6. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System
Write.
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 24)
MEMO
Nastavenia ovládacích prvkov možno upraviť a uložiť samostatne
pre každú scénu. Táto možnosť je praktická v prípade, že chcete
pri každom zvuku (scéne) použiť iné nastavenia. Dôležité:
v parametroch SCENE EDIT zmeňte hodnotu nastavenia Source
zo „System“ na „Scene“ (v prípade všetkých ovládačov). Viac informácií
nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
Použitie tlačidla [ONE TOUCH PIANO]
Pri továrenských nastaveniach bude po stlačení tlačidla
[ONE TOUCH PIANO] aktivovaný zvuk klavíra (scéna 001).
K tlačidlu [ONE TOUCH PIANO] však môžete nasledujúcim spôsobom
priradiť aj svoju obľúbenú scénu. Scéna priradená k tlačidlu
[ONE TOUCH PIANO] bude aktivovaná ihneď po zapnutí zariadenia.
1. Vyberte svoju obľúbenú scénu.
2. Podržte tlačidlo [WRITE] a stlačte tlačidlo
[ONE TOUCH PIANO].
Aktuálne nastavenia budú uložené do tlačidla
[ONE TOUCH PIANO].
/