Roland JUPITER-Xm Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
JUPITER-Xm
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál
Používateľský manuál
(tento dokument)
Tento dokument si prečítajte ako pr. Obsahuje základné
informácie, ktoré sú pri používaní JUPITER-Xm dôležité.
PDF manuál
(na stiahnutie z webovej stránky)
5
Referenčná príručka
V tomto dokumente sú popísané všetky funkcie a parametre
JUPITER-Xm.
Ako získať PDF manuál
1. V prehliadači zadajte nasledujúcu
URL adresu.
http://www.roland.com/manuals/
I
2. Zvoľte „JUPITER-Xm“ ako názov
produktu.
2
Obsah
Úvod ......................................... 3
: Základné informácie o JUPITER-Xm.............. 3
Popis panelov ................................ 4
: Horný panel.................................. 4
: Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) ............. 6
: Spodný panel ................................ 8
Vloženie batér ................................ 8
: Zapnutie JUPITER-Xm ......................... 8
Vypnutie ..................................... 8
: Nastavenie celkovej hlasitosti (Master Volume) . . . . . . . 8
: Používanie interných reproduktorov............. 8
Používanie funkcie Scene (SCENE).............. 9
: Aktivácia/uloženie scény ....................... 9
: Úprava scény ................................. 9
: Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie ........ 9
: Hranie s pripojeným pedálom .................. 9
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní
(MODEL BANK) ................................... 10
: Voľba zvuku.................................. 10
Priradenie modelu alebo kategórie k tlačidlám [1] – [16] 10
: Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie ........ 10
: Používanie pripojeného mikrofónu (Vocoder)....... 10
Úprava nastavení mikrofónu ...................... 11
Úprava zvuku (TONE EDIT) ...................... 12
: Základné spôsoby úpravy nastavení............. 12
: OSC (oscilátor).................................. 12
: FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
: LFO (nízkofrekvenčný oscilátor) ...................... 12
: ENVELOPE ................................... 12
: EFFECTS ..................................... 12
: Uloženie vytvoreného zvuku (WRITE).............. 12
Používanie funkcie I-ARPEGGIO .............. 13
: Zapnutie/vypnutie arpeggia.................... 13
: Prehrávanie arpeggia aj po uvoľnení klávesov
(I-ARPEGGIO HOLD) ............................... 13
: Voľba typu arpeggia........................... 13
: Voľba typu rytmu ............................. 13
: Zmena tempa arpeggia ........................ 13
: Automatická zmena arpeggia (PLAY DETECTOR) ...... 13
: Úprava jednotlivých krokov arpeggia (STEP EDIT).... 14
Používanie funkcie Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . 15
: Počúvanie hudby prehrávanej na mobilnom zaria-
dení prostredníctvom reproduktorov JUPITER-Xm 15
Párovanie s mobilným zariadením ................. 15
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo spárované 15
Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia .......... 15
: Ovládanie mobilného zariadenia prostredníctvom
JUPITER-Xm .................................. 15
Používanie JUPITER-Xm vo funkcii MIDI klaviatúry
(v prípade hudobnej aplikácie) ......................... 15
: Rozlíšenie viacerých zariadení JUPITER-Xm
(Bluetooth ID) ................................... 16
: Deaktivácia funkcie Bluetooth .................. 16
Pripojenie externých zariadení............... 17
: Pripojenie zariadenia k počítaču (port USB COMPUTER) 17
Inštalácia špeciálneho ovládača ................... 17
Názvy portov pri použití ovládača VENDER .......... 17
: Pripojenie USB kľúča (port USB MEMORY) ............ 18
Fortovanie USB kľúča (FORMAT USB MEMORY) ......... 18
Záloha/obnova dát ............................. 18
Exportovanie .................................. 18
Celkové nastavenia zariadenia ............... 19
: Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off) ... 19
: Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) ..... 19
: Uloženie systémových nastavení (System).......... 19
Uloženie systémových nastavení (System Write)......... 19
Technická špecifikácia........................ 22
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA ........ 23
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY........................ 23
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (s. 23)). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
© 2019 Roland Corporation
3
Základné informácie o JUPITER-Xm
Úvod
Model
„Model“ je zvukový procesor, ktorý dokáže reprodukovať konkrétnu vintage jednotku alebo zvukový procesor, ktorý je optimalizovaný tak,
aby fungoval špecifickým spôsobom.
Príklad: konkrétny model dokáže reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8.
Každý model má svoje unikátne špecifiká, a to vrátane efektov, parametrov a úkonov, ku ktorým dôjde po použití jednotlivých ovládačov. S pomocou JUPITER-Xm tak
budete môcť nasimulovať správanie rôznych zariadení.
Určitý model dokáže reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8 a JUNO-106.
V prípade jednotlivých modelov môžete vytvárať požadované zvuky.
Zvuk
Zvuky sú priradené k jednotlivým partom.
V prípade zvukov môžete upraviť nastavenia oscilátora, filtra či efektov (MFX). Štruktúra zvuku a dostupné efekty sa budú pri jednotlivých modeloch líšiť.
Part
Ku každému z piatich partov môžete priradiť zvuk. Zároveň môžete upraviť nastavenia panorámy a ekvalizéru.
Ku každému partu môžete priradiť požadovaný zvuk.
Celkovo máte k dispozícii päť partov. K partom 1 – 4 môžete priradiť zvuky syntetizátora a k partu 5 môžete priradiť zvuky rytmických nástrojov.
Určité modely možno priradiť iba k partu 1.
I-ARPEGGIO
Súčasťou tejto funkcie je umelá inteligencia, ktorá analyzuje to, kedy stláčate klávesy a ktorá vytvára optimálne arpeggio patterny v
prípade viacerých partov.
Pri používaní funkcie I-ARPEGGIO môžete zvoliť typ aj rytmus arpeggia.
Príklad: pri tvorbe skladby môžete upravovať rôzne nastavenia. Vytvorenú frázu môžete následne nahrať a upraviť s pomocou funkcie STEP EDIT a výsledok vášho snaženia
môžete napokon importovať do DAW programu v počítači (vo forme MIDI dát).
Scéna
Nastavenia všetkých partov, nastavenia funkcie I-ARPEGGIO a nastavenia efektu scény budú uložené ako „scéna“.
V scéne budú uložené všetky nastavenia týkajúce sa hrania, a to vrátane nastavení jednotlivých partov (napr. číslo zvuku, panoráma, hlasitosť), nastavení spoločných pre
všetky party (napr. Reverb, Delay a Chorus) a sekvencií jednotlivých partov.
Po uložení viacerých scén budete môcť medzi nimi počas vášho vystúpenia prepínať.
Celkovo môžete uložiť až 256 scén (16 scén × 16 bánk).
Ovládač
Klaviatúra
Tlačidlo/ovládač/
posuvný ovládač
Pitch Bend/Modulation
Zvuk
Typ filtra = TVF
TVA
PAN
L
#
R
TVF
3-pásm. EQ
Typ filtra = VCF
VCFHPF
LFO 1/2
Pitch Env
OSC
Rozhranie
USB COMPUTER
(Audio/MIDI)
USB kľúč
(súbor)
Ovládanie pedálov
(CTRL/HOLD)
MIDI vstup/
výstup
USB COMPUTER
(Audio/MIDI)
Mikrofónový vstup
AUX vstup
Scéna Systém
Systémový efekt
MASTER
EQ/COMP
MIC
NS/COMP
VÝSTUP
PHONES
I-ARPEGGIO
PART 1
Zvuk
MFX PAN/EQ
PART 2
Zvuk
MFX
PAN/EQ
PART 3
Zvuk
MFX
PAN/EQ
PART 4
Zvuk
MFX PAN/EQ
PART 5
Zvuk (bicí kit)
PAN/EQ
Efekt scény
DRIVE
CHORUS
REVERB
DELAY
Niektoré modely možno zvoliť iba v prípade partu 1.
Bicie kity možno zvoliť iba v prípade partu 5.
Reproduktory
* Funkcia Bluetooth Audio podporuje iba vstup
zvuku. Do Bluetooth reproduktorov alebo
slúchadiel nemožno vysielať zvuk.
4
Popis panelov
1 VOLUME
Ovládač [VOLUME]
Umožňuje nastavenie celkovej hlasitosti.
Posuvné ovládače [SL1] [SL2]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
Tlačidlá [S1] [S2] [S3]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
2 I-ARPEGGIO
Ovládač [TYPE]
Určuje typ arpeggia.
Ovládač [RHYTHM]
Slúži na voľbu typu rytmu.
Ovládač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Tlačidlo [HOLD]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Hold.
Po zapnutí funkcie Hold bude naposledy zahraný tón znieť dlhšie.
Tlačidlo [ON/OFF]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Arpeggio.
Tlačidlo PLAY DETECTOR [KEYS]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude výška tónov arpeggia meniť
podľa klávesov, ktoré stlačíte.
Tlačidlo PLAY DETECTOR [BEAT]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude pattern arpeggia meniť podľa
toho, kedy jednotlivé klávesy stlačíte.
3 OSC
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu v prípade oscilátora.
Ovládač [PITCH]
Slúži na úpravu výšky tónov v prípade oscilátora.
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti v prípade oscilátora.
Ovládač [MOD]
Určuje intenzitu modulácie.
Tlačidlo [RING]
Znásobením efektu OSC1 a OSC2 dodáva zvuku kovový charakter.
Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou ovládača [MOD].
Tlačidlo [SYNC]
Reštartovaním OSC1 v súlade s cyklom OSC2 vytvára komplexnú
vlnovú formu.
Tlačidlo [XMOD]
Určuje intenzitu, s akou bude vlnová forma OSC2 ovplyvňovať
frekvenciu OSC1. Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou
ovládača [MOD].
4 LFO
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu LFO.
Ovládač [RATE]
Určuje rýchlosť modulácie LFO.
Ovládač [FADE TIME]
Určuje časový interval od zaznenia tónu po dosiahnutie maximál-
nej amplitúdy LFO.
Horný panel
1 2 3
4
10
5
11
6
8
7 9 12
13
* Niektoré ovládače nemožno v určitých režimoch používať. Viac informácií nájdete v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
Popis panelov
5
Ovládač [DEPTH]
Určuje intenzitu LFO.
Tlačidlo [LFO 2]
K dispozícii máte dva LFO. Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa
rozsvietilo, ovládacie prvky sekcie LFO budete môcť použiť na
úpravu nastavení LFO2.
Ak toto tlačidlo nesvieti, ovládacie prvky tejto sekcie budete môcť
použiť na úpravu nastavení LFO1.
Tlačidlo DEPTH [PITCH]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Vibrato.
Tlačidlo DEPTH [FILTER]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Wah.
Tlačidlo DEPTH [AMP]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Tremolo.
5
Displej
Zobrazuje rôzne informácie týkajúce sa používania zariadenia.
Ovládače [1] [2]
Pohybujú kurzorom a slúžia na úpravu hodnoty.
Tlačidlá PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Pohybujú kurzorom nahor/nadol/doľava/doprava.
Zároveň slúžia na prepínanie obrazoviek.
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Na niektorých obrazovkách zruší práve vykonávanú operáciu.
* Ak podržíte tlačidlo [EXIT] a použijete jeden z ovládačov, zobrazí sa
hodnota, ktorá je k nemu aktuálne priradená. Príslušnú hodnotu môžete
vďaka tomu skontrolovať bez toho, že by ste ju museli zmeniť.
Tlačidlo [ENTER]
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte operáciu.
6 FILTER
Ovládač [TYPE]
Určuje typ filtra.
Ovládač [CUTOFF]
Určuje cutoff frekvenciu filtra.
Ovládač [RESONANCE]
Rezonancia zdôrazní zvuk v okolí cutoff frekvencie filtra.
LPF HPF BPF PKG
Cutoff frekvencia
Rezonancia
Zrezaný úsek
Ovládač [KEY FOLLOW]
Umožňuje zmenu cutoff frekvencie filtra podľa klávesu, ktorý
stlačíte.
Ak otočíte ovládačom smerom doprava, po zahraní vyšších tónov
bude cutoff frekvencia zvýšená. Ak otočíte ovládačom smerom
doľava, po zahraní vyšších tónov bude cutoff frekvencia znížená.
Tlačidlá VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Ak zvolíte vintage model, s pomocou týchto tlačidiel budete môcť
zmeniť typ filtra.
[R] = filter od spoločnosti Roland, [M] a [S] = filtre vintage syntetizá-
torov od iných výrobcov.
7 AMP
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti.
8 ENVELOPE
Ovládače [A] [D] [S] [R]
A: Attack Time
D: Decay Time
S: Sustain Level
R: Release Time
Ovládač [DEPTH]
Spoločne s tlačidlami [PITCH], [FILTER] a [AMP] určuje intenzitu
jednotlivých obálok. Po otočení ovládača do strednej pozície
nebude aplikovaný žiadny efekt.
Tlačidlo [PITCH]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
budú upravovať obálku výšky tónov.
Tlačidlo [FILTER]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
budú upravovať obálku filtra.
Tlačidlo [AMP]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
budú upravovať obálku zosilňovača.
9 EFFECTS
Ovládač [MFX]
Určuje intenzitu MFX (pre každý part samostatne).
Ovládač [DRIVE]
Určuje intenzitu skreslenia (pre všetky party súčasne/platí iba v
prípade partov, ktorých parameter Part: Output = „DRIVE“).
Ovládač [REVERB]
Určuje intenzitu efektu Reverb (pre každý part samostatne).
Ovládač [CHORUS]
Určuje intenzitu efektu Chorus (pre kdý part samostatne).
Ovládač [DELAY]
Určuje intenzitu efektu Delay (pre kdý part samostatne).
Ovládač [DELAY TIME]
Slúži na nastavenie času oneskorenia (pre všetky party súčasne).
10 Sekcia COMMON
Tlačidlo [TRANSPOSE]
Ak toto tlačidlo podržíte a použijete tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP],
budete môcť transponovať výšku tónov v poltónových krokoch.
Tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP]
Umožňujú transpozíciu klaviatúry v oktávových krokoch.
Tlačidlo [STEP EDIT]
Slúži na aktiváciu režimu STEP EDIT (s. 14).
Popis panelov
6
Tlačidlo [PART]
Slúži na aktiváciu režimu PART SELECT.
Tlačidlo [MODEL BANK]
Slúži na aktiváciu režimu SOUND SELECT, ktorý umožňuje voľbu
zvukov rôznych modelov.
11 Tlačidlá MODEL
Tlačidlá [1] – [16]
Funkcia týchto tlačidiel je ovplyvnená aktuálne zvoleným režimom.
Režim SOUND SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na voľbu zvukov modelov, ktoré sú k nim priradené.
Ak podržíte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačíte jedno z tlačidiel [1]
[16], budete môcť zvoliť priradený model alebo kategóriu.
Režim PART SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na prepnutie aktuálneho partu ([1] [5]) alebo
na zapnutie/vypnutie partov ([6] [10]).
* Tlačidlá zapínajú/vypínajú party hrané s pomocou klaviatúry (ZONE EDIT
> Kbd Sw). Ak chcete zapnúť/vypnúť konkrétne party počas prehrávania
arpeggia, podržte tlačidlo [SHIFT] a použite tlačidlá [6] [10].
K tlačidlám [11] [16] sú priradené rôzne funkcie ovplyvňujúce hranie.
Režim SCENE SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na prepínanie scén.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte jedno z tlačidiel, budete môcť
prepnúť medzi bankami scén (1 – 16).
Režim FUNCTION
Tieto tlačidlá slúžia na voľbu oscilátora, ktorého nastavenia budete môcť
upraviť ([1] [4]) alebo na zapnutie/vypnutie oscilátorov ([6] [9]).
K tlačidlám [11] [16] sú priradené rovnaké funkcie ovplyvňujúce
hranie ako v prípade režimu PART SELECT.
Režim STEP EDIT
Tieto tlačidlá slúžia na úpravu jednotlivých krokov nahraného arpeggia.
Viac informácií nájdete v časti „Úprava jednotlivých krokov arpeg-
gia (STEP EDIT)“ (s. 14).
12 Ostatné
Tlačidlo [MENU]
Slúži na otvorenie obrazovky MENU.
Tlačidlo [WRITE]
Slúži na uloženie zvukov a systémových nastavení.
Tlačidlo [SHIFT]
Ak podržíte toto tlačidlo a použijete ovládač, posuvný ovládač
alebo tlačidlo, na displeji sa zobrazí obrazovka s príslušnými
nastaveniami.
* Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a použijete jeden z ovládačov, otvorí sa
obrazovka s nastaveniami príslušného parametra.
Tlačidlo [SCENE]
Slúži na aktiváciu režimu SCENE SELECT.
Tlačidlo [FUNCTION]
Slúži na aktiváciu režimu FUNCTION.
13 Pitch Bend/Modulation
Koliesko [PITCH]
Slúži na úpravu výšky tónov. Posunutím kolieska smerom k sebe
výšku tónov znížite. Posunutím kolieska smerom od seba výšku
tónov zvýšite. Po uvoľnení sa koliesko vráti do stredu.
Koliesko [MOD]
Slúži na aplikovanie efektu Vibrato. Ak koliesko posuniete úplne k
sebe, nebude aplikovaný žiadny efekt. Ak koliesko posuniete od
seba, zvýšite intenzitu efektu. Po uvoľnení zostane koliesko na
mieste.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
F Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie audio
zariadenia.
K USB port
C MIDI porty
Slúžia na pripojenie MIDI
zariadenia.
H Konektory OUTPUT
J Konektor PHONES
G MIC
I Konektory OUTPUT (BALANCED)
D Konektor CTRL
E Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
Mix
Dynamický mikrofón
Elektretový mikrofón
(mono)
Posluchový reproduktor
(interný zosilňovač)
USB kľúč Počítač
Slúchadlá
Popis panelov
7
A Spínač [
L
]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia (s. 8).
B Konektor DC-IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Zaistite kábel AC adaptéra s pomocou úchytu na spodnej strane
zariadenia (pozri obrázok).
AC adaptér
C MIDI (OUT/IN) porty
Slúžia na pripojenie externých MIDI zariadení a odosielanie MIDI
správ.
D Konektor CTRL
Slúži na pripojenie Expression pedálu (EV-5: predávaný samo-
statne).
* Používajte výhradne uvedený Expression pedál. Po pripojení iných
Expression pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/alebo k poškodeniu
zariadenia.
E Konektor HOLD
Slúži na pripojenie pedálového spínača (séria DP: predávaný
samostatne).
F Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie externého audio zariadenia.
Na pripojenie použite kábel s koncovkou stereo mini.
G MIC
Ovládač [MIC GAIN]
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónového vstupu.
Konektor MIC IN
Slúži na pripojenie dynamického mikrofónu alebo elektretového
mikrofónu (mono).
* Zapojenie konektora MIC IN
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
H Konektory OUTPUT L/R
Slúžia ako výstup audio signálu.
I Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Slúžia ako výstup audio signálu.
* Zapojenie konektorov OUTPUT (BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
J Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
K USB port
Port USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča.
USB kľúč pripájajte a odpájajte iba v prípade, že je zariadenie
JUPITER-Xm vypnuté.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Port USB COMPUTER
S pomocou USB kábla prepojte tento port s USB portom vášho
počítača.
JUPITER-Xm bude vďaka tomu pracovať ako USB MIDI zariadenie.
Popis panelov
8
Spodný panel
L
L Priehradka na batérie
Vložte osem NiMH batérií (AA, HR6).
&
Vloženie batérií“ (s. 8)
Vloženie batérií
Ak chcete JUPITER-Xm napájať prostredníctvom batérií, vložte osem
NiMH batérií (AA, HR6).
JUPITER-Xm budete môcť následne používať približne 3,5 hodiny.
Uvedená doba sa však môže líšiť v závislosti od spôsobu použitia.
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením.
Postupujte tak, aby zariadenie nespadlo.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny.
Preštudujte si a dohliadnite na to, aby boli splnené všetky odporúčania
týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené v textoch „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (s. 23)).
1. Vypnite JUPITER-Xm.
2. Zatlačte na jazýčky, ktoré sa nachádzajú na kryte
priehradky na batérie (spodný panel). Kryt následne
vyberte.
3. Do priehradky vložte batérie. Dbajte na dodržanie správnej
polarity („+“ a „–“).
Skontrolujte, či sú batérie otočené správne („+“ a „–“).
4. Zatvorte kryt priehradky na batérie.
Zapnutie JUPITER-Xm
1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí: JUPITER-Xm
0
pripojené zariadenia.
* Kvôli ochrane obvodov začne JUPITER-Xm pracovať až chvíľu po tom, čo
ho zapnete.
2. Zapnite pripojené zariadenia a zvýšte hlasitosť na
požadovanú úroveň.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od
posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie vopred
určený čas (funkcia Auto Off).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto
Off.
&
„Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off)“ (s. 19)
5
Pri vypnutí zariadenia budú neuložené dáta vymazané. Ak chcete vykonané
zmeny zachovať, uložte ich.
5
V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu zapnite.
Vypnutie
1. Zariadenia vypnite v nasledujúcom poradí: pripojené
zariadenia
0
JUPITER-Xm.
Nastavenie celkovej hlasitosti (Master Volume)
V prípade potreby môžete upraviť celkovú hlasitosť.
1. Použite ovládač [VOLUME].
Používanie interných reproduktorov
Súčasťou tohto zariadenia sú stereo reproduktory. Ak tieto reproduk-
tory zapnete, zvuk bude znieť z nich.
Reproduktory
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „Speaker Out“ a ovládačom
[2] zvoľte možnosť „ON“ alebo „AUTO“.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
Speaker Out
OFF Zvuk nebude znieť z reproduktorov.
ON Zvuk bude znieť z reproduktorov.
AUTO
Ak sú pripojené slúchadlá, bude
zvolená možnosť „OFF“. Ak nie sú
pripojené slúchadlá, bude zvolená
možnosť „ON“.
9
Používanie funkcie Scene (SCENE)
Hranie na klaviatúre
S pomocou kolieska môžete upraviť výšku tónov alebo aplikovať efekt
Vibrato.
Úprava zvuku vytvoreného hrou na klaviatúre s pomocou ovládačov
S pomocou tlačidiel [S1] [S3] či posuvných ovládačov [SL1] [SL2]
môžete upraviť zvuk vytváraný hrou na klaviatúre.
Hranie arpeggií
S pomocou funkcie I-ARPEGGIO môžete pri hraní vytvárať rôzne
arpeggiá.
Aktivácia/uloženie scény
Aktivácia scény
1. Stlačte tlačidlo [SCENE].
Zobrazí sa obrazovka SCENE SELECT.
2. S pomocou tlačidiel [1] [16] zvoľte scénu.
Aktivácia banky scén
1. Podržaním tlačidla [SCENE] a stlačením jedného z tlačidiel
[1] [16] zvoľte banku scén.
Uloženie scény
Upravené nastavenia partu alebo zvuku alebo nahrané dáta budú
uložené iba dočasne. Po vypnutí zariadenia alebo zvolení inej scény
alebo zvuku budú vymazané. Ak chcete zmeny alebo nahraný obsah
uchovať, uložte ich v rámci scény.
* Na samostatné uloženie zvuku použite operáciu Tone Write (s. 12).
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť uložiť scénu.
Ak sa zobrazí obrazovka WRITE MENU, s pomocou ovládača [1]
zvoľte možnosť „SCENE“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
* Ak na obrazovke SYSTEM stlačíte tlačidlo [WRITE], zobrazí sa obrazovka
SYSTEM WRITE.
2. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
Ak chcete ukladanú scénu premenovať, použite tlačidlá PAGE [<]
[>] (pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
3. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
4. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Po dokončení operácie sa na displeji zobrazí nápis „Completed“.
Úprava scény
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť parametre scény.
1. Na obrazovke MODEL BANK sa stlačením tlačidla PAGE [>]
presuňte na pravú stranu.
2. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter.
3. S pomocou ovládača [2] upravte hodnotu.
4. Po dokončení úprav sa stlačením tlačidla [EXIT] vráťte na
obrazovku scény.
&
„Referenčná príručka“ (PDF)
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Rozdelenie klaviatúry a hranie rôznych zvukov
(Split)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [15].
Funkcia Split bude aktivovaná.
V pravej časti klaviatúry bude znieť zvuk partu 1, v ľavej časti
klaviatúry bude znieť zvuk partu 2.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [15] (v režime
FUNCTION).
Bod rozdelenia môžete zmeniť v rámci SCENE ZONE EDIT s
pomocou „KEY RANGE“. Viac informácií nájdete v dokumente
„Referenčná príručka“ (PDF).
Vrstvenie dvoch zvukov
(Dual)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [16].
Funkcia Dual bude aktivovaná.
Zvuk partu 1 bude navrstvený na zvuk partu 2 a oba tieto zvuky
budú znieť súčasne.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [16] (v režime
FUNCTION).
Hranie s pripojeným pedálom
Podržanie hraných tónov
(Hold)
Ak ku konektoru HOLD pripojíte pedálový spínač (séria DP: predávaný
samostatne) a stlačíte pedál, zvuk bude znieť do momentu, kým pedál
neuvoľníte, a to bez ohľadu na to, či držíte príslušné klávesy stlačené.
Rozšírenie výrazových možností pri hraní
(Expression)
Po pripojení Expression pedálu (EV-5: predávaný samostatne) ku
konektoru CTRL ho budete môcť použiť na úpravu hlasitosti.
10
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní (MODEL BANK)
Voľba zvuku
V režime MODEL BANK môžete tlačidlá [1] [16] použiť na voľbu
modelov, ktoré sú k týmto tlačidlám priradené. Tieto modely budete
môcť následne použiť pri hraní.
Priradenie modelu alebo kategórie k
tlačidlám [1] – [16]
1. Podržte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačte tlačidlo ([1] [16]),
ku ktorému chcete priradiť model alebo kategóriu.
2. Stlačte tlačidlo PAGE [ ].
3. Zvoľte, či chcete priradiť model alebo kategóriu.
4. Zvolením názvu modelu alebo kategórie tento model alebo
kategóriu priraďte.
* K tlačidlu môžete priradiť až osem modelov alebo kategórií.
* K tlačidlu nemožno súčasne priradiť modely aj kategórie.
5. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 19)
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Transpozícia klaviatúry v oktávových krokoch
(Octave)
1. Stlačte tlačidlo OCTAVE [DOWN] [UP].
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlá OCTAVE [DOWN]
a [UP].
Transpozícia klaviatúry v poltónových krokoch
(Transpose)
1. Podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a stlačte tlačidlo OCTAVE
[DOWN] [UP].
Pre návrat do pôvodného režimu podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a
stlačte tlačidlá OCTAVE [DOWN] a [UP].
Hranie jednotlivých nôt
(Monophonic)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [11].
Mono režim bude aktivovaný.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [11] (v režime
FUNCTION).
Vrstvenie rovnakého zvuku
(Unison)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [12].
Funkcia Unison bude aktivovaná.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [12] (v režime
FUNCTION).
Deaktivácia dynamických zmien zvuku
(Velocity Off)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [13].
Nastavenie Velocity Off bude aktivované. Dynamika vášho hrania
nijako neovplyvní vytváraný zvuk.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [13] (v režime
FUNCTION).
Plynulá zmena výšky tónov
(Portamento)
1. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim FUNCTION bude aktivovaný.
2. Stlačte tlačidlo [14].
Funkcia Portamento bude aktivovaná.
Pre úpravu parametra Portamento Time upravte hodnotu para-
metra zobrazeného na obrazovke.
&
„Referenčná príručka“ (PDF)
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [14] (v režime
FUNCTION).
Používanie pripojeného mikrofónu
(Vocoder)
Vocoder“ je efekt, ktorý dokáže spracovať ľudský hlas, pričom
výsledný zvuk má netonálny a robotický charakter. Pri použití Voco-
dera môžete výšku tónov ovládať s pomocou klaviatúry.
1. Pripojte mikrofón ku konektoru MIC IN na zadnom paneli.
POZNÁMKA
JUPITER-Xm môžete použiť spoločne s dynamickými a elektreto-
vými mikrofónmi. Zariadenie nie je kompatibilné s kondenzátoro-
vými mikrofónmi.
2. Nastavte hlasitosť s pomocou ovládača [MIC GAIN] na
zadnom paneli.
Nastaveniu hlasitosti MIC IN venujte viac pozornosti až po tom, čo zvolíte zvuk.
Dovtedy stačí, aby bol ovládač približne v strednej pozícii.
3. Podržte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačte tlačidlo ([1] [16]),
ku ktorému chcete priradiť Vocoder.
4. Z ponuky modelov zvoľte možnosť VOCODER“.
5. Stlačením príslušného tlačidla aktivujte Vocoder.
6. Hrajte na klaviatúru a spievajte alebo hovorte do
mikrofónu.
S pomocou ovládača [MIC GAIN] upravte hlasitosť.
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní (MODEL BANK)
11
Úprava nastavení mikrofónu
V určitých situáciách môže mikrofón snímať šum. Vocoder nebude v
takom prípade fungovať požadovaným spôsobom.
Tento problém môžete vyriešiť úpravou citlivosti mikrofónu.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter a s pomocou
ovládača [2] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií o nastaveniach mikrofónu nájdete v časti „MIC IN“
(s. 20).
4. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 19)
Ako zabrániť vzniku akustickej spätnej väzby?
Pri určitej vzdialenosti medzi mikrofónmi a internými/externými
reproduktormi môže vznikať akustická spätná väzba. Tento problém
môžete vyriešiť nasledovne:
5
Zmenou orientácie mikrofónov.
5
Premiestnením mikrofónov do väčšej vzdialenosti od reproduktorov.
5
Znížením hlasitosti.
12
Úprava zvuku (TONE EDIT)
Základné spôsoby úpravy nastavení
Úprava nastavení konkrétneho oscilátora
Ak tlačidlo [FUNCTION] svieti, stlačte tlačidlo [1] [4].
(tlačidlá [1] [4] = OSC (oscilátor) 1 – 4)
Oscilátory, ktoré môžete zvoliť, sa budú v prípade jednotlivých
modelov líšiť.
Voľba oscilátorov vytvárajúcich zvuk
Ak tlačidlo [FUNCTION] svieti, stlačte tlačidlo [6] [9].
(tlačidlá [6] [9] = OSC (oscilátor) 1 – 4)
Niektoré oscilátory nemožno v prípade určitých modelov zvoliť.
Prepínanie strán
Stlačte tlačidlo PAGE [<] [>].
Voľba parametrov
Otočte ovládačom [1].
Úprava hodnoty
Otočte ovládačom [2].
OSC (oscilátor)
Výška tónov je určená rýchlosťou opakovania vlnovej formy. Pri frek-
vencii 1 Hertz (1 Hz) sa vlnová forma zopakuje jedenkrát za sekundu.
Čím vyššia je frekvencia, tým vyššia bude aj výška tónov a naopak.
FILTER
Sýtosť zvuku môžete upraviť zosilnením alebo potlačením určitého
frekvenčného pásma. Zosilnením pásma vysokých frekvencií vytvoríte
sýtejší zvuk a zosilnením pásma nízkych frekvencií vytvoríte „temnejší“
zvuk.
LFO (nízkofrekvenčný oscilátor)
OSC, FILTER a AMP možno modulovať pri rýchlosti, ktorú ste určili
v prípade LFO (s. 4). Týmto spôsobom môžete vytvoriť Vibrato
(moduláciou výšky tónov) alebo Tremolo (moduláciou hlasitosti).
ENVELOPE
OSC, FILTER a AMP majú obálku, ktorá sa spustí pri stlačení klávesu.
Prostredníctvom obálky dôjde k aplikovaniu priebežnej zmeny na
výšku tónov, tonálny charakter a hlasitosť.
Jednotlivé aspekty zvuku sú ovládané samostatnými obálkami.
EFFECTS
Efekty umožňujú úpravu alebo rozšírenie zvuku (napr. pridaním
dozvuku alebo oneskorením zvuku).
Uloženie vytvoreného zvuku (WRITE)
Ak vytvorený zvuk neuložíte, po použití niektorého z ovládačov,
zvolení iného zvuku alebo vypnutí JUPITER-Xm nebude zachovaný.
Ak chcete vytvorený zvuk zachovať, uložte ho ako používateľský zvuk.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť uložiť zvuk.
Ak sa zobrazí obrazovka WRITE MENU, s pomocou ovládača [1]
zvoľte možnosť TONE“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
2. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
3. Ak chcete ukladaný zvuk premenovať, použite tlačidlá
PAGE [<] [>] (pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
4. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť. Stlačte
tlačidlo [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Po dokončení operácie sa na displeji zobrazí nápis „Completed“.
13
Používanie funkcie I-ARPEGGIO
I-ARPEGGIO je úplne nový typ arpeggiátora. Jeho súčasťou je umelá inteligencia, ktorá dokáže vytvoriť optimálne frázy.
Funkciu I-ARPEGGIO môžete použiť pri tvorbe nových skladieb, ale aj počas živých vystúpení.
Rytmický patternRytmický pattern
Používateľský patternPoužívateľský pattern
Arpeggio patternArpeggio pattern
Typ
Rytmus
STEP EDIT
TYP 1
TYP 2
TYP
RYTMUS 1
PART 1
PART 2
PART 3
PART 4
PART 5
RYTMUS 2
RYTMUS
Jeden pattern v prípade každého partu
Part 1Part 1
Part 2Part 2
Part 5
(rytmický)
Part 5
(rytmický)
Part 4Part 4
Part 3Part 3
Detekcia hrania
Zapnutie/vypnutie arpeggia
Ak príslušné tlačidlo aktivujete, arpeggio začne znieť v momente, keď
začnete hrať na klaviatúru.
V prípade potreby môžete určiť party, v prípade ktorých sa arpeggiátor
spustí/nespustí.
Ak chcete arpeggio zastaviť, opätovne stlačte príslušné tlačidlo.
Prehrávanie arpeggia aj po uvoľnení
klávesov (I-ARPEGGIO HOLD)
Ak tlačidlo [HOLD] svieti, arpeggio bude znieť aj po tom, čo prestanete
hrať na klaviatúru.
Ak tlačidlo [HOLD] nesvieti, arpeggio prestane po uvoľnení klávesov
znieť.
* V prípade potreby môžete určiť party, v prípade ktorých bude funkcia
Hold aktívna.
Voľba typu arpeggia
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia arpeggia v
prípade partov 1 – 4. Niektoré typy arpeggií budú znieť iba v prípade
jedného partu a niektoré typy zas budú znieť v prípade viacerých
partov.
Zvoľte požadovaný typ arpeggia a upravte nastavenia zvukov a
príslušných parametrov.
1. Ovládačom [TYPE] upravte nastavenie.
* Továrenské nastavenia: po zmene typu bude zvolený vhodný zvuk (TONE)
a hlasitosť (PART LEVEL). Ak chcete aktuálne nastavenia zvuku zachovať a
upraviť iba frázu, zvoľte v prípade systémového parametra Arpeggio Set
Tone možnosť „OFF“.
Voľba typu rytmu
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť frázu prehrávanú rytmickým
partom (part 5).
Zvoľte požadovaný typ rytmu a upravte nastavenia tempa, bicieho kitu
a ďalších parametrov.
1. Ovládačom [RHYTHM] upravte nastavenie.
* Továrenské nastavenia: po zmene rytmu bude zvolené vhodné tempo
(TEMPO), zvuk (DRUM KIT) a hlasitosť (PART LEVEL). Ak chcete aktuálne
nastavenia tempa a zvuku zachovať a upraviť iba frázu, zvoľte v prípade
systémových parametrov Arpeggio Set Tempo a Arpeggio Set Drumkit
možnosť „OFF“.
Zmena tempa arpeggia
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť tempo arpeggia. V prípade
určitých zvukov bude synchronizované aj tempo LFO alebo DELAY.
1. Ovládačom [TEMPO] upravte nastavenie.
Automatická zmena arpeggia
(PLAY DETECTOR)
S pomocou funkcie PLAY DETECTOR môžete v reálnom čase určiť to, či
bude vaša hra na klaviatúru detekovaná.
* Ak v prípade oboch parametrov KEYS a BEAT zvolíte možnosť „OFF“,
aktuálna slučka bude prehrávaná opakovane. Túto možnosť využite
napríklad v prípade, že chcete pri hraní použiť rovnaký sprievod.
Zmena arpeggia podľa výšky hraných tónov
(KEYS)
Výška jednotlivých tónov arpeggia môže byť upravená podľa výšky
tónov hraných na klaviatúre.
* Ak chcete navrstviť zvuk vašej hry na klaviatúru bez toho, že by ste zmenili
akord, zvoľte možnosť „OFF“.
Zmena arpeggia podľa toho, kedy stláčate klávesy
(BEAT)
Pattern môže byť upravený podľa rytmu vypočítaného na základe
času, ktorý uplynie medzi stlačením jednotlivých klávesov.
* ška hraných tónov bude detekovaná aj v prípade, že BEAT = „OFF“. Ak
chcete pri hraní sledu akordov zachovať určitý rytmus, zvoľte možnosť
„OFF“.
Používanie funkcie I-ARPEGGIO
14
Úprava jednotlivých krokov arpeggia
(STEP EDIT)
Arpeggio bude uložené do pamäte zariadenia. Ak sa vám páči, s
pomocou funkcie STEP EDIT ho môžete extrahovať a upraviť.
Upravený pattern môžete použiť ako používateľský pattern arpeggiá-
tora alebo ako MIDI dáta vo vašom počítači.
Používateľský pattern môžete vytvoriť aj úplne od začiatku bez toho,
že by ste použili nahrané dáta.
1. Stlačte tlačidlo [STEP EDIT].
Arpeggio bude zastavené a zobrazí sa obrazovka STEP EDIT – COPY
I-ARPEGGIO.
Initialize: Vymazanie dát krokov v prípade všetkých partov
Current: Aktuálne dáta krokov
Latest: Najnovšie nahrané dáta (čiastočne nahrané)
1 time before: Dáta nahraná jeden cyklus dozadu
2 times before: Dáta nahrané dva cykly dozadu
3 times before: Dáta nahrané tri cykly dozadu
4 times before: Dáta nahrané štyri cykly dozadu
Po stlačení tlačidla [S3] si budete môcť príslušné dáta prezrieť.
2. Stlačením tlačidla [ENTER] otvorte obrazovku STEP EDIT
(zobrazená nižšie).
Úkony na obrazovke STEP EDIT
Položka Ovládanie
Vertikálny pohyb kurzora
alebo bunky
Ovládač [1]
Úprava hodnoty
Ovládač [2]
Vertikálny pohyb
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
Presúvanie medzi
stranami
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
Zatvorenie obrazovky
STEP EDIT a návrat na
hlavnú obrazovku
Tlačidlo [EXIT]
Voľba kroku
16 tlačidiel
Posunutie tónu
Stlačte kláves
Voľba kroku a zapnutie/
vypnutie tónu
Stlačte jedno zo 16 tlačidiel + kláves
Zapnutie/vypnutie
aktuálne zvoleného tónu
Tlačidlo [ENTER]
Pridanie ligatúry
Súčasne stlačte tlačidlá ([1] – [16]) predstavujúce
počiatočný a konečný krok
Presúvanie medzi partami
Tlačidlo [PART]
0
voľba aktuálneho partu
Vymazanie všetkých
dát v prípade aktuálne
zvoleného partu
Tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát v
prípade zvoleného tónu
Podržte kláves + tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát v
prípade zvoleného kroku
Jedno zo 16 tlačidiel + tlačidlo [S1]
* Hodnota Velocity bude zhodná s naposledy nastavenou hodnotou.
3. Ak si chcete vypočuť ukážku, použite tlačidlo [S3]
(spustenie/zastavenie).
* Počet krokov a nastavenia ako Grid alebo Shuffle budú upravené podľa
príslušných hodnôt arpeggia.
Ak chcete nastavenia upraviť, zatvorte obrazovku STEP a otvorte
obrazovku ARP PART EDIT.
* Tempo môžete upraviť s pomocou ovládača TEMPO.
* Funkciu Arpeggio nie je možné použiť na obrazovke STEP EDIT. Ak chcete
v prípade samostatných partov použiť upravené dáta krokov v kombinácii
s funkciou Arpeggio, zatvorte obrazovku STEP a na obrazovke ARP PART
EDIT aktivujte („ON“) parameter SEQ MODE (v prípade samostatných
partov).
4. Po úprave nastavení uložte výsledok ako scénu.
Ak chcete odoslať MIDI dáta do počítača, použite funkciu Export.
&
„Exportovanie“ (s. 18)
15
Počúvanie hudby prehrávanej na mobilnom zariadení
prostredníctvom reproduktorov JUPITER-Xm
* Úroveň hlasitosti nemôže byť pri použití funkcie Bluetooth Audio
upravená na nástroji. Hlasitosť upravte na mobilnom zariadení.
Párovanie s mobilným zariadením
„Párovanie“ je proces, pri ktorom dôjde k prepojeniu mobilného
zariadenia s týmto zariadením.
Nastavenia upravte tak, aby bolo na tomto zariadení možné bezdrô-
tovo prehrávať hudobné dáta uložené v mobilnom zariadení.
MEMO
5
Párovanie konkrétneho mobilného zariadenia s vaším zariadením
stačí vykonať iba raz. Ak chcete toto zariadenie pripojiť k mobilnému
zariadeniu, s ktorým už bolo v minulosti spárované, prečítajte si
informácie v časti „Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované“ (s. 15).
5
Po obnove továrenských nastavení („Factory Reset“) je párovanie
potrebné zopakovať (s. 19).
5
Nasledujúce kroky sú iba jedným konkrétnym príkladom. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť,
neďaleko tohto zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka MENU.
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „System“.
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka SYSTEM.
5. Ovládačom [1] presuňte kurzor a zvoľte príslušný
parameter.
Na displeji sa zobrazí nápis „PAIRING.... Nástroj v tomto momente
čaká na odpoveď z mobilného zariadenia.
6. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
7. Kliknite na položku „JUPITER-Xm Audio“, ktorá sa zobrazí
na vašom mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými
Bluetooth zariadeniami).
Prebehne párovanie zariadenia s vaším mobilným zariadením. Po
úspešnom spárovaní bude položka „JUPITER-Xm Audio“ pridaná do
zoznamu „Paired Devices“ vo vašom mobilnom zariadení.
8. Ak ste s úpravou nastavení skončili, stlačte tlačidlo [MENU].
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už
bolo spárované
1. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
5
V prípade, že spojenie nebolo možné s pomocou vyššie uvedeného
postupu nadviazať, kliknite na položku „JUPITER-Xm Audio“, ktorá sa
zobrazí na vašom mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými
Bluetooth zariadeniami).
5
Pre ukončenie spojenia vypnite funkciu Bluetooth Audio („Off“) na tomto
zariadení (nastavenia
0
„Bluetooth Sw“ = „Off“) alebo vypnite funkciu
Bluetooth na mobilnom zariadení.
Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia
1. Pripojte mobilné zariadenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
2. Prostredníctvom hudobnej aplikácie, ktorú ste si
nainštalovali na svoje mobilné zariadenie, spustite
prehrávanie hudby.
Zvuk bude znieť z JUPITER-Xm.
* Hlasitosť prehrávania nemožno upraviť s pomocou JUPITER-Xm. Hlasitosť
upravte na mobilnom zariadení.
Ovládanie mobilného zariadenia
prostredníctvom JUPITER-Xm
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia týkajúce sa
prijímania a vysielania MIDI dát (medzi týmto zariadením a mobilným
zariadením).
Používanie JUPITER-Xm vo funkcii MIDI
klaviatúry (v prípade hudobnej aplikácie)
Klaviatúra je kompatibilná s hudobnými aplikáciami, ktoré podporujú
Bluetooth MIDI.
Prenos MIDI dát
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia týkajúce sa
prijímania a vysielania MIDI dát (medzi týmto zariadením a mobilným
zariadením).
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť,
neďaleko tohto zariadenia.
MEMO
Ak máte viac ako jedno zariadenie tohto typu, zapnite len to
zariadenie, ktoré chcete spárovať (ostatné zariadenia vypnite).
2. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
3. K nástroju sa pripojte v rozhraní mobilnej aplikácie (napr.
GarageBand).
POZNÁMKA
Neklikajte na položku „JUPITER-Xm MIDI“, ktorá sa zobrazí v
Bluetooth nastaveniach vášho mobilného zariadenia.
Používanie funkcie Bluetooth®
Používanie funkcie Bluetooth®
16
Rozlíšenie viacerých zariadení
JUPITER-Xm (Bluetooth ID)
V prípade potreby môžete zadať číslo, ktoré sa zobrazí na konci názvu
tohto zariadenia. Názov s číslom sa zobrazí pri pripájaní zariadenia
prostredníctvom Bluetooth.
Ide o možnosť, ktorú využijete najmä ak vlastníte viacero zariadení
rovnakého typu.
1
2
3
Párovanie s týmto zariadením JUPITER-Xm
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka MENU.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „Bluetooth ID“.
4. S pomocou ovládača [2] upravte nastavenie.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
Bluetooth ID
Off,
1 – 9
Slúži na zadanie čísla, ktoré sa zobrazí
na konci názvu tohto zariadenia (pri
pripájaní zariadenia prostredníctvom
Bluetooth).
Možnosť „Off“: „JUPITER-Xm Audio“,
„JUPITER-Xm MIDI“ (základná hodnota)
Možnosť „1“: JUPITER-Xm Audio 1“,
„JUPITER-Xm MIDI 1“
Deaktivácia funkcie Bluetooth
V prípade, že chcete zrušiť prepojenie tohto zariadenia a mobilného
zariadenia, deaktivujte funkciu Bluetooth.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka SETTING.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „Bluetooth Sw“.
4. S pomocou ovládača [2] zvoľte možnosť „Off.
5. Ak ste s úpravou nastavení skončili, stlačte tlačidlo [MENU].
17
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie zariadenia k počítaču
(port USB COMPUTER)
JUPITER-Xm môžete k počítaču pripojiť prostredníctvom USB portu.
Toto prepojenie umožní výmenu MIDI správ.
MEMO
5
Viac informácií o minimálnych požiadavkách a podporovaných
operačných systémoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
USB kábel
Inštalácia špeciálneho ovládača
Aby ste mohli JUPITER-Xm týmto spôsobom používať, stiahnite si
z nasledujúcej webovej stránky príslušný ovládač. Tento ovládač
následne nainštalujte do svojho počítača.
Podrobné informácie týkajúce sa inštalácie nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.
&
https://www.roland.com/support/
Nastavenie USB ovládača
Nasledujúcim spôsobom nastavíte USB ovládač, ktorý bude použitý
pri pripojení JUPITER-Xm k vášmu počítaču (s pomocou portu USB
COMPUTER).
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka SETTING.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „USB Driver“.
4. S pomocou ovládača [2] zvoľte možnosť „VENDER“.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
USB Driver
VENDER
Ak chcete použiť USB ovládač z
webovej stránky spoločnosti Roland,
zvoľte toto nastavenie.
GENERIC
Ak chcete použiť štandardný USB
ovládač z vášho počítača, zvoľte toto
nastavenie.
* Možno použiť iba funkciu MIDI.
5. Uložte nastavenia.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 19)
6. Vypnite JUPITER-Xm a následne ho opäť zapnite.
Názvy portov pri použití ovládača VENDER
Vstupné zvukové zariadenie
Názov
zariadenia
Názov portu
JUPITER-X
IN 1 (výstup partu 1 JUPITER-Xm)
IN 2 (výstup partu 2 JUPITER-Xm)
IN 3 (výstup partu 3 JUPITER-Xm)
IN 4 (výstup partu 4 JUPITER-Xm)
IN 5 (výstup partu 5 JUPITER-Xm)
IN MIC (výstup signálu prichádzajúceho z konektora MIC IN na
JUPITER-Xm)
IN MIX (zmiešaný výstup z JUPITER-Xm)
stupné zvukové zariadenie
Názov
zariadenia
Názov portu
JUPITER-X
OUT (vstup USB Audio do JUPITER-Xm)
OUT MIC (funguje ako mikrofónový vstup do JUPITER-Xm)
Vstupné/výstupné MIDI zariadenie
MIDI IN
JUPITER-X
JUPITER-X DAW CTRL
MIDI OUT
JUPITER-X
JUPITER-X DAW CTRL
Pripojenie externých zariadení
18
Pripojenie USB kľúča (port USB MEMORY)
V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť USB kľúč.
USB kľúč
Formátovanie USB kľúča (FORMAT USB MEMORY)
POZNÁMKA
5
Uistite sa, že USB kľúč neobsahuje žiadne dáta, ktoré považujete za
dôležité. Po spustení formátovania totiž budú všetky dáta odstránené.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „FORMAT USB MEMORY“ a
stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
4. Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [2] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Po dokončení formátovania sa na displeji zobrazí nápis „Comple-
ted!“.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Záloha/obnova dát
Zálohovanie dát na USB kľúč
(BACKUP)
Nasledujúcim spôsobom môžete svoje používateľské dáta zálohovať
na USB kľúč.
Dáta, ktoré budú zálohované
5
Všetky dáta programov (vrátane nastavení Vocodera a funkcie Arpeggio)
5
Používateľské zvukové dáta
5
Systémové nastavenia (vrátane systémových efektov)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „BACKUP“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Zobrazí sa obrazovka BACKUP NAME.
4. Tlačidlami PAGE [<] [>] presuňte kurzor a ovládačom [2]
upravte znaky.
5. Po zadaní názvu stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6. Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [2] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Po dokončení zálohy sa na displeji zobrazí nápis „Completed!“.
Ak už súbor s rovnakým názvom existuje, systém sa vás spýta, či
chcete tento súbor prepísať („Overwrite?“).
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Obnovenie zálohovaných dát
(RESTORE)
Nasledujúcim spôsobom môžete používateľské dáta, ktoré ste
zálohovali na USB kľúč, opätovne nahrať do JUPITER-Xm. Táto operácia
sa nazýva „Restore“.
POZNÁMKA
5
Po spustení obnovy budú všetky používateľské dáta prepísané. Ak
JUPITER-Xm obsahuje dáta, ktoré považujete za dôležité, premenujte ich
a zálohujte ich na USB kľúč ešte pred spustením obnovy.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „RESTORE“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
4. Ovládačom [1] zvoľte súbor, ktorý chcete obnoviť.
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6. Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [2] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Po dokončení obnovy sa na displeji zobrazí nápis „Completed. Turn
off power..
7. JUPITER-Xm vypnite a znovu zapnite.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Exportovanie
Exportovanie STEP EDIT patternu
Nasledujúcim spôsobom môžete STEP EDIT pattern scény exportovať
na USB kľúč.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „EXPORT STEP PATTERN“ a
stlačte tlačidlo [ENTER].
4. Ovládačom [2] zvoľte číslo scény.
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6. Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [1] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Scéna bude exportovaná na USB kľúč.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
19
Automatické vypnutie po určitom čase
(Auto Off)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „Auto Off“ a ovládačom [2]
upravte nastavenie.
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, zvoľte
možnosť „OFF“.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Auto Off
OFF, 30 [min], 240 [min]
4. Stlačením tlačidla [WRITE] uložte nastavenia.
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť uložiť nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
6. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Obnova továrenských nastavení
(Factory Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť pôvodné továrenské
nastavenia JUPITER-Xm.
* Po spustení tejto operácie budú všetky uložené nastavenia (vrátane
parametrov zvuku) odstránené.
* Ak budete aktuálne nastavenia neskôr potrebovať, použite pred
spustením obnovy továrenských nastavení funkciu Backup (s. 18).
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „FACTORY RESET“ a stlačte
tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
4. Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [2] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Na displeji sa zobrazí nápis „Completed“.
5. JUPITER-Xm vypnite a znovu zapnite.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (na displeji svieti nápis „Executing…“).
Uloženie systémových nastavení (System)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „System“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte parameter a ovládačom [2] upravte
jeho nastavenia.
Uloženie systémových nastavení (System Write)
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť uložiť systémové
nastavenia.
Ak sa zobrazí obrazovka WRITE MENU, s pomocou ovládača [1]
zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
2. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Po dokončení operácie sa na displeji zobrazí nápis „Completed“.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Zoznam systémových parametrov
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
GENERAL
MasterTune
415,3 – 466,2
[Hz]
Slúži na úpravu celkového ladenia.
Zobrazená hodnota je frekvenciou klávesu
A4 (stredné A).
MasKeyShift
-24 – 24
Slúži na posunutie celkovej výšky tónov
JUPITER-Xm v poltónových krokoch.
ScaleTuneSw
OFF, ON
Určuje to, či bude nastavenie SCALE TUNE
v prípade scény aktívne („ON“) alebo nie
(„OFF“).
USB In Lev
0 – 127
Slúži na úpravu vstupnej úrovne portu USB
COMPUTER.
USB Out Lev
0 – 127
Slúži na úpravu výstupnej úrovne do portu
USB COMPUTER.
AuxIn/BT InLev
0 – 127
Slúži na úpravu vstupnej úrovne konektora
AUX IN.
Line Out Gain
-12 – 0 – +12
[dB]
Slúži na úpravu výstupného zosilnenia v
prípade OUTPUT/PHONES.
Speaker Sw
OFF, ON, AUTO
Určuje to, či bude zvuk znieť z
reproduktorov. Možnosť „AUTO“ = ak sú
pripojené slúchadlá, bude zvolená možnosť
„OFF“/ak nie sú pripojené slúchadlá, bude
zvolená možnosť „ON“.
SPOut Gain
-12 – 0 [dB]
Slúži na úpravu výstupného zosilnenia v
prípade reproduktorov.
Auto Off
OFF, 30 [min],
240 [min]
Určuje to, či sa zariadenie automaticky vypne
po ubehnutí určeného časového intervalu.
Ak chcete zablokovať funkciu automatického
vypnutia, zvoľte možnosť „OFF“.
Aging
OFF, ON, FAST
Simuluje nestabilitu výšky tónov
analógového syntetizátora tak, že aplikuje
teplotnú a časovú zmenu na efekt Pitch
Drift (súčasť parametrov TONE v prípade
niektorých modelov).
OFF: Simulácia nebude aktívna. Hodnota
Pitch Drift v parametroch TONE zostane
nezmenená.
ON: Simulácia bude aktívna. Stav efektu
Pitch Drift sa bude približne dve hodiny
meniť a následne sa stabilizuje na hodnote
určenej s pomocou parametrov TONE.
FAST: Dvojhodinová zmena, ku ktorej
by došlo po zvolení možnosti „ON“, bude
skrátená na približne desať sekúnd. Týmto
spôsobom môžete vyskúšať zmenu, ku
ktorej v rámci efektu Pitch Drift dôjde.
Celkové nastavenia zariadenia
Celkové nastavenia zariadenia
20
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
LED On Bright
0 – 31 Slúži na úpravu jasu svietiacich LED diód.
LED OffBright
0 – 30
Ak JUPITER-Xm napájate prostredníctvom
AC adaptéra, LED diódy nemusia pri
neaktivite úplne zhasnúť, ale môžu slabo
svietiť.
S pomocou tohto parametra môžete upraviť
ich jas.
LCD Contrast
1 – 10 Slúži na úpravu jasu displeja.
ARPEGGIO
Set Tone
OFF, ON
Určuje to, či budú aktuálne nastavenia
zvuku zachované po prepnutí frázy („OFF“)
alebo po prepnutí frázy a nastavení zvuku
(„ON“).
Set Drumkit
OFF, ON
Určuje to, či budú aktuálne nastavenia
zvuku zachované po prepnutí rytmu („OFF“)
alebo po prepnutí rytmu a nastavení zvuku
(„ON“).
Set Tempo
OFF, ON
Určuje to, či budú aktuálne nastavenia
tempa zachované po prepnutí rytmu
(„OFF“) alebo po prepnutí rytmu a nastavení
tempa („ON“).
SYNC/TEMPO
Tempo
20,00 – 300,00 Určuje systémové tempo.
Tempo Src
SCENE, SYS
Po prepnutí scény určuje to, či budú
aplikované nastavenia systémového tempa
(„SYS“) alebo nastavenia tempa uložené v
scéne („SCENE“).
Sync Mode
MASTER, SLAVE
Určuje synchronizačný signál, na základe
ktorého bude JUPITER-Xm pracovať.
Sync Out
OFF, MIDI, USB,
MIDI/USB
Určuje konektor, z ktorého budú vysielané
správy MIDI Clock a pod.
BLUETOOTH
Bluetooth Sw
OFF, ON
Slúži na zapnutie („ON“) alebo vypnutie
(„OFF“) funkcie Bluetooth.
Pairing
-
Slúži na zapnutie párovania v prípade
funkcie Bluetooth Audio.
Bluetooth ID
OFF, 1 – 9
Slúži na zadanie čísla, ktoré sa zobrazí na
konci názvu tohto zariadenia (pri pripájaní
zariadenia prostredníctvom Bluetooth).
MIDI
Basic Ch
1 – 10
Určuje MIDI kanál priradený k jednotlivým
partom.
MIDI kanály sú priradzované postupne.
Ctrl Ch
1 – 16, OFF
Určuje prijímací MIDI kanál, na ktorom
budú prijímané MIDI správy (Program
Change/Bank Select) z externého MIDI
zariadenia. Tieto správy slúžia na prepínanie
programov.
Ak nechcete, aby boli programy prepínané
prostredníctvom pripojeného MIDI
zariadenia, zvoľte možnosť „OFF“.
Ctrl Src Sel
SYS, SCENE
SYS: Na ovládanie zvukov budú použité
parametre SysCtrlSrc1 – 4.
SCENE: Na ovládanie zvukov budú použité
parametre CtrlSrc1 – 4 v prípade scény.
SysCtrlSrc1
SysCtrlSrc2
SysCtrlSrc3
SysCtrlSrc4
OFF, CC01
– CC31, CC33 –
CC95, BEND, AFT
Určujú MIDI správy, ktoré budú použité na
ovládanie systému.
Soft Thru
OFF, ON
Ak je tento parameter zapnutý („ON“), MIDI
správy prichádzajúce z konektora MIDI IN
budú bez akejkoľvek zmeny preposielané
ďalej cez konektor MIDI OUT.
USB-MIDIThru
OFF, ON
Určuje to, či MIDI správy prijaté portom
USB COMPUTER/konektorom MIDI IN budú
(„ON“) alebo nebudú („OFF“) preposielané
ďalej cez konektor MIDI OUT/port USB
COMPUTER bez akejkoľvek zmeny.
USB Driver
VENDER,
GENERIC
Slúži na nastavenie USB ovládača.
Parameter
Ovládač [1]
Hodnota
Ovládač [2]
Vysvetlenie
Remote Kbd
OFF, ON
Ak chcete používať externú MIDI klaviatúru
namiesto klaviatúry JUPITER-Xm, nastavte
tento parameter na „ON“. V tomto prípade
na MIDI prenosovom kanáli externej MIDI
klaviatúry nezáleží.
Štandardným nastavením je možnosť „OFF“.
Local Sw
OFF, ON
Aktivuje/deaktivuje spojenie medzi sekciou
ovládača (klaviatúra, PITCH, MODE, tlačidlá
a posuvné ovládače na paneli, pedále atď.) a
interným zvukovým procesorom.
Device ID
17 – 32
Ak chcete odosielať a prijímať správy
System Exclusive, uistite sa, že sa čísla
Device ID v prípade oboch zariadení
zhodujú.
MIDI Tx
Tx PC
OFF, ON
Určuje, či budú („ON“) alebo nebudú („OFF“)
odosielané správy Program Change.
Tx Bank
OFF, ON
Určuje, či budú („ON“) alebo nebudú („OFF“)
odosielané správy Bank Select.
Tx Edit
OFF, ON
Určuje, či budú zmeny v nastaveniach
programu odoslané ako správy System
Exclusive („ON“) alebo nie („OFF“).
MIDI Rx
Rx PC
OFF, ON
Určuje, či budú („ON“) alebo nebudú („OFF“)
prijímané správy Program Change.
Rx Bank
OFF, ON
Určuje, či budú („ON“) alebo nebudú („OFF“)
prijímané správy Bank Select.
Rx Exclusive
OFF, ON
Určuje, či budú („ON“) alebo nebudú („OFF“)
prijímané správy System Exclusive.
MIC IN
Mic In Gain
-24,0 – +24,0
[dB]
Určuje vstupnú úroveň v prípade konektora
MIC IN.
Mic Power
0 – 1
Ak zvolíte možnosť „ON“, v prípade
konektora MIC IN bude aktivované „plug-in“
napájanie (5 V).
NS Switch
OFF, ON
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Noise
Supressor.
Noise Supressor potláča šum v tichých
úsekoch.
NS Threshold
0 – 127
Určuje úroveň hlasitosti, pri ktorej sa
aplikuje potlačenie šumu.
NS Release
0 – 127
Určuje časový interval od spustenia
potlačenia šumu po dosiahnutie nulovej
hlasitosti.
CompSwitch
OFF, ON
Určuje to, či bude mikrofónový kompresor
(kompresor aplikovaný na mikrofónový
vstup) použitý („ON“) alebo nie („OFF“).
CompAttack
0,1, 1, 2,... 100
[ms]
Určuje časový interval od momentu, kedy
vstup do mikrofónového kompresora
prekročí úroveň Comp Thres po
skomprimovanie hlasitosti.
CompRelease
10, 10, … 1000
[ms]
Určuje časový interval od momentu, kedy
vstup do mikrofónového kompresora
spadne pod úroveň Comp Thres po
deaktiváciu kompresie.
CompThreshold
-60 – 0 [dB]
Určuje úroveň, na ktorej sa spustí kompresia
(prostredníctvom mikrofónového
kompresora).
CompRatio
1: 1, 2: 1, …4: 1,
8: 1, 16: 1, 32: 1,
INF: 1
Určuje pomer kompresie v prípade
mikrofónového kompresora.
CompKnee
0 – 30 [dB]
Slúži na zjemnenie prechodu do momentu
spustenia mikrofónového kompresora.
Pri vyšších hodnotách bude prechod
jemnejší.
CompOutGain
-24,0, -23,5, … 0,
…, +24,0 [dB]
Slúži na úpravu výstupnej hlasitosti
mikrofónového kompresora.
Rev Send Lev
0 – 127
Slúži na nastavenie intenzity efektu Reverb,
ktorý bude aplikovaný na mikrofónový
vstup.
/