Roland JUPITER-X Návod na obsluhu

Kategória
Digitálne piana
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál
Používateľský manuál (tento dokument)
Tento dokument si prečítajte ako pr. Obsahuje základné informácie, ktoré sú pri používaní JUPITER-X dôležité.
PDF manuál (na stiahnutie z webovej stránky)
5
Referenčná príručka
V tomto dokumente sú popísané všetky funkcie zariadenia.
5
Príručka k parametrom
V tomto dokumente sú popísané všetky parametre
zariadenia.
5
Zoznam zvukov
Ide o zoznam zvukov, ktoré toto zariadenie obsahuje.
5
MIDI implementácia
V tomto dokumente nájdete podrobné informácie o MIDI
správach.
Ako získať PDF manuál
1. V prehliadači zadajte nasledujúcu URL
adresu.
http://www.roland.com/manuals/
I
2. Zvoľte „JUPITER-X“ ako názov produktu.
22
VAROVANIE
Pre úplné vypnutie zariadenia
vytiahnite napájací kábel zo zásuvky
Zariadenie nebude ani po vypnutí
úplne odpojené od zdroja napájania.
Ak potrebujete zariadenie úplne
odpojiť, vypnite ho a vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky. Z tohto
dôvodu by mala byť zásuvka, ku ktorej je napájací
kábel pripojený, dobre prístupná.
Poznámky k funkcii Auto O
Napájanie tohto zariadenia sa vypne
automaticky po tom, čo od posledného
hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas
(funkcia Auto O). Ak chcete zablokovať
funkciu automatického vypnutia, deaktivujte
funkciu Auto O (s. 12).
Zariadenie nerozoberajte ani nijako
neupravujte
Ak nie sú v používateľskom
manuáli uvedené príslušné úkony,
nevykonávajte žiadne. V opačnom
prípade by ste mohli spôsobiť poruchu
zariadenia.
Neopravujte ani nevymieňajte súčasti
zariadenia
V prípade potreby kontaktujte svojho
predajcu, servisné centrum spoločnosti
Roland alebo ociálneho predajcu
značky Roland.
Zoznam servisných centier a ociálnych
predajcov značky Roland nájdete na webovej
stránke spoločnosti Roland.
Nepoužívajte a neskladujte zariadenie
na nasledujúcich miestach
Miesta vystavené extrémnym
teplotám (napr. priame slnečné
svetlo v uzavretom vozidle, v blízkosti
vykurovacích zariadení alebo iných
zdrojov tepla),
vlhké miesta (napr. kúpeľne,
umyvárne, vlhké podlahy),
miesta vystavené pare alebo dymu,
miesta vystavené pôsobeniu solí,
miesta vystavené dažďu,
prašné alebo piesočnaté miesta,
miesta vystavené veľkým otrasom alebo
miesta so slabým vetraním.
Používajte výhradne odporúčaný stojan
Toto zariadenie používajte iba so
stojanom, ktorý odporúča spoločnosť
Roland.
VAROVANIE
Zariadenie neumiestňujte na nestabilný
alebo naklonený povrch
Pri používaní zariadenia so stojanom,
ktorý odporúča spoločnosť Roland,
musí byť stojan umiestnený rovno
a stabilne. Ak nepoužívate stojan,
uistite sa, že zariadenie bude uložené
na rovnom povrchu. Tento povrch by mal byť
vhodnou podperou a mal by zabrániť kolísaniu
zariadenia.
Upozornenia súvisiace s umiestnením
zariadenia na stojan
Pri umiestňovaní tohto zariadenia na
stojan dbajte na dodržanie inštrukcií
uvedených v používateľskom manuáli
(s. 5).
Pri nesprávnej montáži môže byť zariadenie
nestabilné. Dôsledkom toho môže dôjsť k jeho
pádu, k prevráteniu stojana a k zraneniu.
Napájací kábel pripojte do zásuvky
so správnym napätím
Zariadenie pripájajte iba k elektrickej
sieti, ktorá spĺňa podmienky uvedené
na jeho zadnej strane.
Používajte výhradne priložený napájací
kábel
Používajte výhradne priložený napájací
kábel. Napájací kábel nepoužívajte v
kombinácii s iným zariadením.
Napájací kábel neohýbajte a
neukladajte naň ťažké predmety
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
pri vysokej hlasitosti
Dlhodobé používanie zariadenia
pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť
stratu sluchu. Ak spozorujete stratu
sluchu alebo zvonenie v ušiach, ihneď
prestaňte s používaním zariadenia
a vyhľadajte lekára.
Zabráňte vstupu cudzích predmetov
alebo tekutín do zariadenia.
Na zariadenie neukladajte nádoby
s tekutinami
Na zariadenie neukladajte nádoby
obsahujúce tekutinu (napr. vázu).
Zabráňte vstupu cudzích predmetov
(napr. horľavé predmety, mince, drôty)
a tekutín (napr. voda, ovocná šťava)
do zariadenia. Mohlo by totiž dôjsť ku
skratu, nesprávnej prevádzke zariadenia
alebo k inej poruche.
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
VAROVANIE
Ak dôjde k nezvyčajnému javu alebo
k poruche, vypnite napájanie
V nasledujúcich prípadoch zariadenie
okamžite vypnite, vytiahnite napájací
kábel zo zásuvky a požiadajte svojho
predajcu, servisné centrum spoločnosti
Roland alebo ociálneho predajcu
značky Roland o servisný zásah:
Napájací kábel je poškodený,
zo zariadenia vychádza dym alebo zápach,
dovnútra zariadenia sa dostal predmet alebo sa
naň rozliala tekutina,
zariadenie bolo vystavené dažďu (alebo iným
spôsobom navlhlo) alebo
zariadenie nepracuje normálne či vykazuje
zjavné zmeny vo funkčnosti.
Zoznam servisných centier a ociálnych predajcov
značky Roland nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.
Chráňte deti pred možným poranením
Ak sú pri používaní zariadenia prítomné
deti alebo ak zariadenie priamo
používajú, zaistite dozor dospelej osoby.
Chráňte zariadenie pred pádom a
nevystavujte ho silným nárazom
Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k
poruche zariadenia.
Nepripájajte napájací kábel do zásuvky
s neprimeraným množstvom
iných pripojených zariadení
Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo
k požiaru.
Zariadenie nepoužívajte v zámorí
Pred použitím zariadenia v zámorí sa
poraďte so svojím predajcom, najbližším
servisným centrom spoločnosti Roland
alebo autorizovaným distribútorom
značky Roland.
Zoznam servisných centier a ociálnych predajcov
značky Roland nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.
Na zariadenie neukladajte horiace
predmety
Na zariadenie neukladajte žiadne
horiace predmety (sviečky a pod.).
Zariadenie používajte iba v určitom
podnebí
Zariadenie používajte iba v prostredí
s miernym podnebím.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
About WARNING and CAUTION Notices
About the Symbols
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
33
UPOZORNENIE
Používajte výhradne odporúčané
stojany
Toto zariadenie používajte výhradne s
odporúčaným stojanom od spoločnosti
Roland (KS-10Z, KS-12). Používaním
tohto produktu s inými stojanmi
riskujete stratu stability, možné spadnutie alebo
prevrátenie zariadenia a následné zranenie.
Pred použitím stojana si preštudujte
bezpečnostné pokyny
Aj pri dodržaní upozornení uvedených
v používateľskom manuáli sa môže stať,
že pri určitom spôsobe zaobchádzania
môže zariadenie spadnúť alebo sa
môže stojan prevrhnúť. Pred použitím
stojana preto dbajte na dodržanie bezpečnostných
pokynov.
Napájací kábel pri odpájaní uchopte za
koncovku
Pri odpájaní uchopte napájací kábel
za koncovku. Predídete tak jeho
poškodeniu.
Pravidelne čistite koncovku
napájacieho kábla
Nahromadený prach alebo nečistota,
nachádzajúca sa medzi koncovkou
kábla a elektrickou zásuvkou, môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
Koncovku je preto potrebné v pravidelných
intervaloch odpájať od zásuvky a očisťovať od
prachu a iných nečistôt. Pri tomto úkone použite
suchú handričku.
UPOZORNENIE
Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu
používať, odpojte napájací kábel
V určitých prípadoch by totiž mohol
vzniknúť požiar.
Umiestnite káble takým spôsobom, aby
nedochádzalo k ich zapleteniu
Pri zakopnutí o káble by mohlo dôjsť
k zraneniu alebo k spadnutiu alebo
prevrhnutiu zariadenia.
Na zariadenie nestúpajte a neumiestňujte
naň ťažké predmety
Mohlo by dôjsť k prevrhnutiu alebo
spadnutiu zariadenia a k zraneniu.
Nikdy nemanipulujte s napájacím
káblom v prípade, že máte
mokré ruky
Mohli by ste si spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Pred premiestnením zariadenia odpojte
všetky káble
Pred premiestnením zariadenia
vytiahnite napájací kábel zo zásuvky
a zároveň odpojte káble od externých
zariadení.
UPOZORNENIE
Pred čistením zariadenie vypnite a
vytiahnite napájací kábel zo zásuvky
Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
V opačnom prípade by ste si mohli
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak hrozí zásah bleskom, vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky
Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
V opačnom prípade by ste si mohli
spôsobiť úraz elektrickým prúdom
alebo by mohlo dôjsť k poruche
zariadenia.
S uzemňovacou svorkou manipulujte
opatrne
Ak z uzemňovacej svorky odmontujete
skrutku, nenechávajte ju voľne
položenú na mieste, kde by ju mohli
nájsť, resp. zjesť deti. Pri upevňovaní
skrutky dbajte na to, aby bola riadne
dotiahnutá.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
Napájanie
Nepripájajte toto zariadenie do spoločnej
zásuvky s elektrickým zariadením, ktoré je
ovládané meničom alebo motorom (napr.
chladnička, pračka, mikrovlnná rúra alebo
klimatizácia). V závislosti od spôsobu používania
elektrického zariadenia môže elektrické rušenie
spôsobiť poruchu alebo vytvárať počuteľný šum.
Ak vám nevyhovuje používanie samostatnej
elektrickej zásuvky, pripojte medzi zásuvku a toto
zariadenie šumový lter.
Umiestnenie
Pri používaní zariadenia v blízkosti výkonových
zosilňovačov (alebo iných zariadení, ktorých
súčasťou je veľmi výkonný transformátor) môže
vznikať šum. Tento problém môžete vyriešiť
otočením zariadenia alebo jeho presunutím na
miesto, ktoré sa nachádza ďalej od zdroja rušenia.
Toto zariadenie môže rušiť televízny a rádiový
príjem. Nepoužívajte zariadenie v okolí
prijímačov tohto typu.
Šum môže vznikať aj pri používaní bezdrôtových
komunikačných zariadení (napr. mobilných
telefónov) v blízkosti tohto zariadenia.
Rušenie môže vznikať počas prijímania alebo
uskutočňovania hovoru, prípadne v jeho
priebehu. Ak spozorujete tento problém,
premiestnite bezdrôtové zariadenie ďalej alebo
ho úplne vypnite.
Pri premiestňovaní zariadenia na miesto
s výrazne odlišnou teplotou a/alebo vlhkosťou
sa môže v jeho vnútri vytvoriť kondenzát (vodné
kvapky). Pri okamžitom použití by mohlo dôjsť
k poškodeniu alebo k poruche zariadenia.
Zariadenie preto niekoľko hodín nepoužívajte
a počkajte, kým sa kondenzát úplne odparí.
Nenechávajte žiadne predmety na klaviatúre.
Mohlo by dôjsť k poruche, ako napríklad
k nefunkčnosti klávesov.
V závislosti od materiálu a teploty povrchu,
na ktorom je zariadenie umiestnené, môžu jeho
gumené nožičky odfarbiť alebo poškodiť daný
povrch.
Na zariadenie neukladajte predmety obsahujúce
tekutinu. Ak sa na povrch zariadenia dostane
tekutina, ihneď ju utrite mäkkou suchou
handričkou.
Údržba
Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol ani
akékoľvek rozpúšťadlá. Použitie týchto látok
by mohlo spôsobiť zmenu zafarbenia a/alebo
deformáciu zariadenia.
Opravy a dáta
Pred odoslaním zariadenia do servisu vykonajte
zálohu uložených dát alebo si potrebné
informácie zapíšte na papier. Pri servisných
úkonoch dbáme na zachovanie obsahu
pamäte zariadenia. V určitých prípadoch (napr.
pri poškodení pamäte) ho však nie je možné
zachovať ani obnoviť. Spoločnosť Roland
nepreberá zodpovednosť za prípadnú stratu dát
či ich obnovu.
Ďalšie opatrenia
Pri poruche zariadenia, jeho nesprávnom
používaní a pod. môže dôjsť k strate uložených
dát. Preventívne preto odporúčame pravidelné
zálohovanie uložených dát.
Spoločnosť Roland nepreberá zodpovednosť za
prípadnú stratu dát či ich obnovu.
S tlačidlami, ovládačmi a konektormi manipulujte
s primeranou jemnosťou a opatrnosťou.
Hrubé zaobchádzanie môže spôsobiť poruchu
zariadenia.
Nikdy nevytvárajte tlak na displej ani doň
neudierajte.
Pri odpájaní kábla uchopte konektor. Nikdy
neťahajte za kábel. Predídete tak skratu alebo
poškodeniu vnútorných častí kábla.
Počas používania môže zariadenie vyžarovať
mierne teplo.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
44
Udržujte hlasitosť na prijateľnej úrovni, aby ste
nerušili ľudí vo svojom okolí.
Pri vyhadzovaní jednotlivých obalov alebo
materiálu, v ktorom bolo zariadenie zabalené,
dbajte na dodržanie príslušných predpisov a
zákonov platiacich v krajine, v ktorej žijete.
Používajte výhradne uvedený Expression pedál.
Po pripojení iných Expression pedálov by mohlo
dôjsť k poruche a/alebo k poškodeniu zariadenia.
Na pripájanie používajte káble bez rezistorov.
Používanie externého pamäťového
zariadenia
Pri manipulácii s externým pamäťovým
zariadením dodržujte nasledujúce opatrenia.
Zároveň dodržujte pokyny, ktoré vám boli
spoločne s daným zariadením poskytnuté.
Pamäťové zariadenie nevyberajte v prípade,
že prebieha čítanie/zápis dát.
Pred manipuláciou s externým pamäťovým
zariadením spravte všetko pre to, aby ste
zo svojho tela odstránili statickú elektrinu.
Upozornenia týkajúce sa vysielania
rádiového signálu
Nasledujúce úkony môžu byť trestné.
Rozoberanie alebo úprava tohto zariadenia.
Odstránenie certikačnej značky umiestnenej
na zadnej strane zariadenia.
Používanie zariadenia v inej krajine,
než v ktorej ste ho zakúpili.
Ochrana autorských práv
Je zákonom zakázané vytvárať zvukové a
obrazové nahrávky, kópie alebo úpravy diel
tretích strán, ktoré sú chránené autorským
právom (hudobné dielo, video, vysielanie,
živé vystúpenie, iné diela), a to v celku alebo
čiastočne, ako aj distribuovať, predávať,
prenajímať, verejne prezentovať alebo vysielať
tieto diela bez súhlasu vlastníka autorských práv.
Nepoužívajte toto zariadenie na účel, pri ktorom
by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv
tretej strany. Spoločnosť Roland nenesie žiadnu
zodpovednosť za porušenie akéhokoľvek
autorského práva tretej strany, ktorého sa môžete
dopustiť použitím tohto zariadenia.
Autorské práva na obsah v tomto produkte
(vlnové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny,
frázové dáta, zvukové slučky a obrazové dáta)
patria spoločnosti Roland Corporation.
Autorské práva na obsah v tomto produkte
(vlnové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny,
frázové dáta, zvukové slučky a obrazové dáta)
patria spoločnosti Roland Corporation.
Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené
extrahovať príslušný obsah v pôvodnej
alebo upravenej forme za účelom distribúcie
nahraného média alebo sprístupnenia média
v počítačovej sieti.
Tento produkt obsahuje integrovanú softvéro
platformu eParts spoločnosti eSOL Co., Ltd.
eParts je ochrannou známkou spoločnosti eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú
registrovanými ochrannými známkami, ktorých
vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.
Spoločnosť Roland tieto ochranné známky
používa na základe licencie.
Tento produkt využíva zdrojový kód μT-Kernel
pod licenciou T-License 2.0, ktorú poskytlo
T-Engine Forum (www.tron.org).
Roland je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Roland
Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo v iných krajinách.
Všetky názvy spoločností a produktov, ktoré sú
v tomto dokumente uvedené, sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami ich vlastníkov.
V tomto manuáli sú názvy spoločností a
produktov, patriace ich vlastníkom, používané
preto, že ide o najpraktickejší spôsob, akým
možno popísať zvuky emulované technológiou
DSP.
Technická špecifikácia
Roland JUPITER-X: syntetizátor
KlaviatúraKlaviatúra
61 klávesov (polovyvážená klaviatúra, Channel Aftertouch)
NapájanieNapájanie
AC 117-240 V 50/60 Hz
SpotrebaSpotreba
20 W
RozmeryRozmery
1090 (š) x 447 (h) x 119 (v) mm
42-15/16 (š) x 17-5/8 (h) x 4-11/16 (v) palcov
HmotnosťHmotnosť
16,9 kg/37 lbs 5 oz
PríslušenstvoPríslušenstvo
Používateľský manuál
Napájací kábel
Doplnkové Doplnkové
príslušenstvopríslušenstvo
Klávesový stojan: KS-10Z, KS-12
Pedálový spínač: séria DP
Expression pedál: EV-5
USB kľúč (*)
* Používajte bežne dostupný USB kľúč. Spoločnosť Roland však
neručí za to, že všetky USB kľúče, ktoré možno zakúpiť v bežnom
obchode, budú so zariadením kompatibilné.
* Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe jeho
vydania. Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti
Roland.
55
Úvod
Ako umiestniť JUPITER-X na stojan
Ak chcete umiestniť JUPITER-X na stojan, použite stojan Roland KS-10Z alebo KS-12. JUPITER-X umiestnite na stojan nasledujúcim spôsobom.
Pri umiestňovaní tohto zariadenia na stojan dbajte na dodržanie inštrukcií uvedených v používateľskom manuáli. Pri nesprávnej montáži môže
byť zariadenie nestabilné. Dôsledkom toho môže dôjsť k jeho pádu, k prevráteniu stojana a k zraneniu.
* Pri nastavovaní stojana dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty.
KS-10Z
Upravte horizontálnu šírku stojana
tak, ako na obrázku.
Pohľad zhora
Upravte výšku tak, aby bola
maximálne 1 meter.
Zarovnajte prednú časť
JUPITER-X s prednou časťou
stojana.
680 mm
KS-12
Upravte šírku stojana tak,
aby gumené nožičky na
spodnej strane zariadenia
(pod klaviatúrou) zapadli
do príslušných otvorov.
Pohľad zhora
66
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA ....... 2
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY ..................... 3
Technická špecifikácia ..................... 4
Úvod ..................................... 5
: Ako umiestniť JUPITER-X na stojan............... 5
Základné informácie o JUPITER-X .......... 7
Popis panelov............................. 8
: Horný panel .................................... 8
: Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) .............. 11
: Zapnutie JUPITER-X ............................. 12
Vypnutie.............................................. 12
Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off) ........ 12
: Nastavenie celkovej hlasitosti (Master Volume) ....... 12
: Používanie interných reproduktorov ............. 12
Používanie funkcie Scene (SCENE) ............ 13
: Aktivácia/uloženie scény ........................ 13
: Úprava scény ................................... 13
: Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie ........ 13
: Hranie s pripojeným pedálom ................... 13
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní
(MODEL BANK) ............................... 14
: Voľba zvuku .................................... 14
Voľba zvuku z banky modelov ......................... 14
Zmena modelu alebo zvuku na hlavnej obrazovke ..... 14
: Importovanie zvukov (TONE IMPORT) ............... 14
: Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie ........ 15
: Používanie pripojeného mikrofónu (Vocoder) ...... 15
Úprava nastavení mikrofónu........................... 15
Úprava zvuku (TONE EDIT) .................... 16
: Základné spôsoby úpravy nastavení ............. 16
: OSC (oscilátor) .................................... 16
: FILTER .......................................... 16
: AMP............................................ 16
: LFO (nízkofrekvenčný oscilátor) ........................ 16
: ENVELOPE ...................................... 16
: EFFECTS ........................................ 16
: Uloženie vytvoreného zvuku (WRITE) .............. 16
Používanie funkcie I-ARPEGGIO ............ 17
: Zapnutie/vypnutie arpeggia..................... 17
: Prehrávanie arpeggia aj po uvoľnení klávesov
(I-ARPEGGIO HOLD) ................................. 17
: Voľba typu arpeggia ............................ 17
: Voľba typu rytmu ............................... 17
: Nastavenie tempa arpeggia ..................... 17
: Zmena groovu (SHUFFLE).......................... 17
: Úprava dĺžky trvania nôt (DURATION) ............... 17
: Automatická zmena arpeggia (PLAY DETECTOR) ...... 18
: Úprava jednotlivých krokov arpeggia (STEP EDIT) ... 18
Použitie dát vytvorených s pomocou funkcie Step Edit
v prípade arpeggia .................................... 18
Používanie funkcie Bluetooth® ............. 19
: Počúvanie hudby prehrávanej na mobilnom
zariadení prostredníctvom reproduktorov
JUPITER-X ...................................... 19
Párovanie s mobilným zariadením ..................... 19
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované ............................................ 19
Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia ............ 19
: Ovládanie mobilného zariadenia prostredníctvom
JUPITER-X ...................................... 19
Používanie JUPITER-X vo funkcii MIDI klaviatúry
(v prípade hudobnej aplikácie) ......................... 19
: Rozlíšenie viacerých zariadení JUPITER-X
(Bluetooth ID)...................................... 20
: Deaktivácia funkcie Bluetooth ................... 20
Pripojenie externých zariadení ............. 21
: Pripojenie zariadenia k počítaču (port USB COMPUTER) 21
Inštalácia špeciálneho ovládača........................ 21
Názvy portov pri použití ovládača VENDOR ............ 21
: Pripojenie USB kľúča (port USB MEMORY)............. 22
Fortovanie USB kľúča (FORMAT USB MEMORY) ........... 22
Záloha/obnova dát.................................... 22
Exportovanie.......................................... 22
Celkové nastavenia zariadenia ............. 23
: Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) ..... 23
: Uloženie systémových nastavení (System).......... 23
Uloženie systémových nastavení (System Write)........... 23
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA“ (nasledujú za titulnou stranou), „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ (s. 2) a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (s. 3). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
© 2020 Roland Corporation
77
Základné informácie o JUPITER-X
Model
„Model“ je zvukový procesor, ktorý dokáže reprodukovať konkrétnu vintage jednotku alebo zvukový procesor, ktorý je optimalizovaný
tak, aby fungoval špecifickým spôsobom.
Príklad: konkrétny model dokáže reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8.
Každý model má svoje unikátne špecifiká, a to vrátane efektov, parametrov a úkonov, ku ktorým dôjde po použití jednotlivých ovládačov.
S pomocou JUPITER-X tak budete môcť nasimulovať správanie rôznych zariadení.
Určitý model dokáže napríklad reprodukovať vintage syntetizátor JUPITER-8 a JUNO-106.
V prípade jednotlivých modelov môžete vytvárať požadované zvuky.
Zvuk
Zvuky sú priradené k jednotlivým partom.
V prípade zvukov môžete upraviť nastavenia oscilátora, filtra či efektov (MFX). Štruktúra zvuku a dostupné efekty sa budú pri jednotlivých modeloch líšiť.
Part
Ku každému z piatich partov môžete priradiť zvuk. Zároveň môžete upraviť nastavenia panorámy a ekvalizéru.
Ku každému partu môžete priradiť požadovaný zvuk.
Celkovo máte k dispozícii päť partov. K partom 1 – 4 môžete priradiť zvuky syntetizátora a k partu 5 môžete priradiť zvuky rytmických nástrojov.
Určité modely možno priradiť iba k partu 1.
I-ARPEGGIO
Súčasťou tejto funkcie je umelá inteligencia, ktorá analyzuje to, kedy stláčate klávesy a ktorá vytvára optimálne arpeggio patterny
v prípade viacerých partov.
Pri používaní funkcie I-ARPEGGIO môžete zvoliť typ aj rytmus arpeggia.
Príklad: pri tvorbe skladby môžete upravovať rôzne nastavenia. Vytvorenú frázu môžete následne nahrať a upraviť s pomocou funkcie STEP EDIT a výsledok vášho snaženia
môžete napokon importovať do DAW programu v počítači (vo forme MIDI dát).
Scéna
Nastavenia všetkých partov, nastavenia funkcie I-ARPEGGIO a nastavenia efektu scény budú uložené ako „scéna“.
V scéne budú uložené všetky nastavenia týkajúce sa hrania, a to vrátane nastavení jednotlivých partov (napr. číslo zvuku, panoráma, hlasitosť), nastavení spoločných
pre všetky party (napr. Reverb, Delay a Chorus) a sekvencií jednotlivých partov.
Po uložení viacerých scén budete môcť medzi nimi počas svojho vystúpenia prepínať.
Celkovo môžete uložiť až 256 scén (16 scén × 16 bánk).
Ovládač
KlaviatúraKlaviatúra
Tlačidlo/ovládač/ Tlačidlo/ovládač/
posuvný ovládačposuvný ovládač
Pitch Bend/Pitch Bend/
ModulationModulation
Zvuk
Typ filtra = TVFTyp filtra = TVF
TVATVA
PANPAN
L L
##
R R
TVFTVF
3-pásm. 3-pásm.
EQEQ
VCFVCFHPFHPF
LFO 1/2LFO 1/2
Pitch EnvPitch Env
OSCOSC
Typ filtra = VCFTyp filtra = VCF
Rozhranie
USB computer USB computer
(Audio/MIDI)(Audio/MIDI)
USB kľúč USB kľúč
(súbor)(súbor)
Ovládanie pedálov Ovládanie pedálov
(CTRL/HOLD)(CTRL/HOLD)
MIDI vstup/MIDI vstup/
výstupvýstup
Bluetooth Bluetooth
(Audio/MIDI)(Audio/MIDI)
Mikrofónový vstup Mikrofónový vstup
AUX vstupAUX vstup
Scéna
Systém
Systémový efekt
MASTERMASTER
EQ/COMPEQ/COMP
MICMIC
NS/COMPNS/COMP
OUTPUTOUTPUT
PHONESPHONES
I-ARPEGGIOI-ARPEGGIO
PART 1PART 1 Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 2PART 2
Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 3PART 3
Zvuk MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 4PART 4
Zvuk MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 5PART 5
Zvuk (bicí kit) PAN/EQPAN/EQ
Efekt scény
DRIVEDRIVE
CHORUSCHORUS
REVERBREVERB
DELAYDELAY
Niektoré modely možno zvoliť iba v prípade partu 1.Niektoré modely možno zvoliť iba v prípade partu 1.
Bicie kity možno zvoliť iba v prípade partu 5.Bicie kity možno zvoliť iba v prípade partu 5.
* Funkcia Bluetooth Audio podporuje iba vstup zvuku.
Vysielanie zvuku do Bluetooth reproduktorov alebo
slúchadiel nie je možné.
ReproduktoryReproduktory
88
Popis panelov
1 Sekcia COMMON
Displej 1
Zobrazuje rôzne informácie týkajúce sa používania zariadenia.
Ovládače [1] [2]
Pohybujú kurzorom a slúžia na úpravu hodnoty.
Tlačidlá PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Pohybujú kurzorom nahor/nadol/doľava/doprava.
Zároveň slúžia na prepínanie obrazoviek.
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Na niektorých obrazovkách zruší práve vykonávanú operáciu.
* Ak podržíte tlačidlo [EXIT] a použijete jeden z ovládačov, zobrazí sa
hodnota, ktorá je k nemu aktuálne priradená. Príslušnú hodnotu môžete
vďaka tomu skontrolovať bez toho, že by ste zmenili zvuk.
Tlačidlo [ENTER]
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte operáciu.
Tlačidlo [MENU]
Slúži na otvorenie obrazovky MENU.
Tlačidlo [SHIFT]
Ak podržíte toto tlačidlo a použijete ovládač, posuvný ovládač
alebo tlačidlo, na displeji 1 sa zobrazí obrazovka s príslušnými
nastaveniami.
* Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a použijete jeden z ovládačov, otvorí sa
obrazovka s nastaveniami príslušného parametra.
Tlačidlo [WRITE]
Slúži na uloženie zvukov a systémových nastavení.
2 I-ARPEGGIO
Ovládač [TYPE]
Určuje typ arpeggia.
Ovládač [RHYTHM]
Slúži na voľbu typu rytmu.
Ovládač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Ovládač [DURATION]
Slúži na úpravu dĺžky trvania nôt (percentuálna časť z notovej
hodnoty, počas ktorej bude zvuk znieť).
Ovládač [SHUFFLE]
Určuje intenzitu rytmického „rozhádzania“ (bounce).
Tlačidlo [KEYS]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude výška tónov arpeggia meniť
podľa klávesov, ktoré stlačíte.
Tlačidlo [BEAT]
Po aktivácii tohto tlačidla sa bude pattern arpeggia meniť podľa
toho, kedy jednotlivé klávesy stlačíte.
Tlačidlo [HOLD]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Hold.
Po zapnutí funkcie Hold bude výška naposledy zahraného tónu
„podržaná“.
Tlačidlo [ON/OFF]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Arpeggio.
Horný panel
A
1 2 3 4 9 5
10
6 8 7
11
13
12
* Niektoré ovládače nemožno používať v určitých režimoch. Viac informácií nájdete v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
Popis panelov
99
3 LFO
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu LFO.
Posuvný ovládač [RATE]
Určuje rýchlosť modulácie LFO.
Posuvný ovládač [FADE TIME]
Určuje časový interval od zaznenia tónu po dosiahnutie
maximálnej amplitúdy LFO.
Ovládač [DEPTH]
Určuje intenzitu LFO.
Tlačidlo [PITCH]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Vibrato.
Tlačidlo [FILTER]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Wah.
Tlačidlo [AMP]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, ovládač [DEPTH]
bude upravovať intenzitu efektu Tremolo.
Tlačidlo [LFO 2]
K dispozícii máte dva LFO. Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa
rozsvietilo, ovládacie prvky sekcie LFO budete môcť použiť na
úpravu nastavení LFO2.
Ak toto tlačidlo nesvieti, ovládacie prvky tejto sekcie budete môcť
použiť na úpravu nastavení LFO1.
4 OSC
Ovládač [TYPE]
Určuje vlnovú formu v prípade oscilátora.
Ovládač [MOD]
Určuje intenzitu modulácie.
Ovládač [PITCH]
Slúži na úpravu výšky tónov v prípade oscilátora.
Ovládač [DETUNE]
Slúži na jemnú úpravu výšky tónov v prípade oscilátora.
Tlačidlá OSC SELECT [1] [2] [3] [4]
Slúžia na voľbu oscilátora pri úprave nastavení.
V prípade potreby môžete zvoliť aj viacero oscilátorov.
5 MIXER
Posuvné ovládače [OSC 1] [OSC 2] [OSC 3] [OSC 4]
Slúžia na úpravu hlasitosti jednotlivých oscilátorov.
Tlačidlo [RING]
Znásobením efektu OSC1 a OSC2 dodá zvuku kovový charakter.
Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou ovládača [MOD].
Tlačidlo [SYNC]
Reštartovaním OSC1 v súlade s cyklom OSC2 vytvorí komplexnú
vlnovú formu.
Tlačidlo [XMOD]
Určuje intenzitu, s akou bude vlnová forma OSC2 ovplyvňovať
frekvenciu OSC1. Intenzitu zmeny môžete upraviť s pomocou
ovládača [MOD].
6 FILTER
Ovládač [HPF]
Určuje cutoff frekvenciu high-pass filtra.
Ovládač [KEY FOLLOW]
Umožňuje zmenu cutoff frekvencie filtra podľa klávesu, ktorý
stlačíte.
Ak otočíte ovládačom smerom doprava, cutoff frekvencia bude
v prípade vyšších tónov zvýšená. Ak otočíte ovládačom smerom
doľava, cutoff frekvencia bude v prípade vyšších tónov znížená.
Ovládač [CUTOFF]
Určuje cutoff frekvenciu filtra.
Ovládač [TYPE]
Určuje typ filtra.
Ovládač [RESONANCE]
Rezonancia zdôrazní zvuk v okolí cutoff frekvencie filtra.
LPFLPF HPFHPF BPFBPF PKGPKG
Cutoff frekvencia
Rezonancia
Odseknutý úsek
Tlačidlá VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Ak zvolíte vintage model, s pomocou týchto tlačidiel budete môcť
zmeniť typ filtra.
[R] = filter od spoločnosti Roland, [M] a [S] = filtre vintage
syntetizátorov od iných výrobcov.
7 AMP
Posuvný ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti.
8 ENV 1/ENV 2
Posuvné ovládače [A] [D] [S] [R]
A: Attack Time
D: Decay Time
S: Sustain Level
R: Release Time
Ovládač [DEPTH]
Spoločne s tlačidlami [PITCH] a [FILTER] určuje intenzitu
jednotlivých obálok. Po otočení ovládača do strednej pozície
nebude aplikovaný žiadny efekt.
Tlačidlo [PITCH]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládač [DEPTH] a posuvné
ovládače [A] [D] [S] [R] budú upravovať obálku výšky tónov.
Tlačidlo [FILTER]
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), ovládač [DEPTH] a posuvné
ovládače [A] [D] [S] [R] budú upravovať obálku filtra.
Tlačidlo [AMP] (iba ENV 2)
Ak je toto tlačidlo aktívne (svieti), posuvné ovládače [A] [D] [S] [R]
budú upravovať obálku zosilňovača.
Popis panelov
1010
9 EFFECTS
Ovládač [MFX]
Určuje intenzitu MFX (pre každý part samostatne).
Ovládač [DRIVE]
Určuje intenzitu skreslenia (pre všetky party súčasne).
* Platí iba pre party, v prípade ktorých sa Part: Output = „DRIVE“.
Ovládač [REVERB]
Určuje intenzitu efektu Reverb (pre každý part samostatne).
Ovládač [REVERB TIME]
Určuje dĺžku dozvuku (pre všetky part súčasne).
Ovládač [CHORUS]
Určuje intenzitu efektu Chorus (pre kdý part samostatne).
Ovládač [DELAY]
Určuje intenzitu efektu Delay (pre kdý part samostatne).
Ovládač [DELAY TIME]
Slúži na nastavenie času oneskorenia (pre všetky party súčasne).
Ovládač [DELAY FEEDBACK]
Určuje intenzitu spätnej väzby v prípade efektu Delay (pre všetky
party súčasne).
10
Tlačidlo [MONO]
Slúži na aktiváciu monofonického alebo polyfonického režimu (s. 15).
Tlačidlo [UNISON]
Slúži na aktiváciu režimu UNISON (s. 15).
Tlačidlo [VELOCITY OFF]
Určuje to, či bude dynamika vášho hrania ovplyvňovať vytváraný
zvuk (s. 15).
Tlačidlo [PORTAMENTO]
Určuje to, či bude efekt Portamento aplikovaný (s. 15).
Tlačidlo [SPLIT]
Určuje to, či bude klaviatúra rozdelená (s. 13).
Tlačidlo [DUAL]
Určuje to, či bude aktivované vrstvenie dvoch zvukov (s. 13).
11
Displej 2
Zobrazuje číslo zvuku a pod.
12
Tlačidlo [SCENE]
Slúži na aktiváciu režimu SCENE SELECT.
Tlačidlo [MODEL BANK]
Slúži na aktiváciu režimu SOUND SELECT, ktorý umožňuje voľbu
zvukov rôznych modelov.
Tlačidlo [STEP EDIT]
Slúži na aktiváciu režimu STEP EDIT (s. 18).
Tlačidlo [PART]
Slúži na aktiváciu režimu PART SELECT.
Tlačidlá [1] – [16]
Funkcia týchto tlačidiel je ovplyvnená aktuálne zvoleným režimom.
Režim SOUND SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na voľbu zvukov modelov, ktoré sú k nim
priradené.
Ak podržíte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačíte jedno z tlačidiel
[1] [16], budete môcť zvoliť priradený model alebo kategóriu.
Režim PART SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na prepnutie aktuálneho partu ([1] [5]),
zapnutie/vypnutie partov ([6] [10]) alebo na zapnutie/vypnutie
efektov ([11] [15]).
* Tlačidlá zapínajú/vypínajú party hrané s pomocou klaviatúry
(ZONE EDIT > Kbd Sw). Ak chcete zapnúť/vypnúť konkrétne party počas
prehrávania arpeggia, podržte tlačidlo [SHIFT] a použite tlačidlá [6] [10].
* K tlačidlám [1] [16] môžete v režime PART SELECT priradiť požadované
funkcie.
Režim SCENE SELECT
Tieto tlačidlá slúžia na prepínanie scén.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte jedno z tlačidiel, budete
môcť prepnúť medzi bankami scén (1 – 16).
Režim STEP EDIT
Tieto tlačidlá slúžia na úpravu jednotlivých krokov nahraného
arpeggia.
Viac informácií nájdete v časti „Úprava jednotlivých krokov
arpeggia (STEP EDIT)“ (s. 18).
13
Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu celkovej hlasitosti.
Kolieska [WHEEL 1] [WHEEL 2]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
Posuvné ovládače [SL1] [SL2]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
Tlačidlo [TRANSPOSE]
Ak toto tlačidlo podržíte a použijete tlačidlá OCTAVE [-] [+], budete
môcť transponovať výšku tónov na klaviatúre v poltónových
krokoch.
Tlačidlá OCTAVE [-] [+]
Umožňujú úpravu výšky tónov na klaviatúre v oktávových krokoch.
Tlačidlá [S1] [S2] [S3]
Slúžia na ovládanie parametrov, ktoré k nim boli priradené.
Pitch Bend/Modulation
Slúži na ovládanie Pitch Bend alebo na aplikovanie efektu Vibrato.
A Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (typ stereo mini).
Popis panelov
1111
B Konektor AC-IN
Slúži na pripojenie napájacieho kábla, ktorý je súčasťou balenia.
C Spínač [
L
]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia (s. 12).
D MIDI (OUT/IN) porty
Slúžia na pripojenie externých MIDI zariadení a na prenos
MIDI správ.
E Konektor CTRL
Slúži na pripojenie Expression pedálu (EV-5: predávaný
samostatne).
* Používajte výhradne uvedený Expression pedál. Po pripojení iných
Expression pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/alebo k poškodeniu
zariadenia.
F Konektor HOLD
Slúži na pripojenie pedálového spínača (séria DP: predávaný
samostatne).
G Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie externého audio zariadenia.
Na pripojenie použite kábel s koncovkou stereo mini.
H MIC
Ovládač [MIC GAIN]
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónového vstupu.
Konektor MIC IN
Slúži na pripojenie
dynamického mikrofónu
alebo elektretového
kondenzátorového mikrofónu
(„plug-in“ napájanie).
* Kondenzátorový mikrofón
(fantómové napájanie) nemožno použiť.
I Konektory OUTPUT L/R
Slúžia ako výstup audio signálu.
J Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Slúžia ako výstup audio
signálu.
K Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
L USB port
Port USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča.
USB kľúč pripájajte a odpájajte iba v prípade, že je zariadenie
JUPITER-X vypnuté.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (napr. na displeji svieti nápis „Executing…“).
Port USB COMPUTER
S pomocou USB kábla prepojte tento port s USB portom vášho
počítača.
JUPITER-X bude vďaka tomu pracovať ako USB MIDI zariadenie.
M Uzemňovacia svorka
* V prípade potreby pripojte uzemňovaciu svorku k externému uzemneniu.
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zapojenie konektora MIC IN
Zapojenie konektorov OUTPUT (BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
B
C
G Konektor AUX IN
Slúži na pripojenie audio
zariadenia.
L USB port
I Konektory OUTPUT
K Konektor PHONES
H MIC
J Konektory OUTPUT (BALANCED)E Konektor CTRL
F Konektor HOLD
Expression pedál (EV-5)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
Mix
Posluchový reproduktor
(interný zosilňovač)
USB kľúč Počítač
Slúchadlá
Dynamický mikrofón Elektretový mikrofón
(mono)
D MIDI porty
Slúžia na pripojenie MIDI
zariadenia.
M
Popis panelov
1212
Zapnutie JUPITER-X
1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí: JUPITER-X
0
pripojené zariadenia.
* Kvôli ochrane obvodov začne JUPITER-X pracovať až chvíľu po tom,
čo ho zapnete.
2. Zapnite pripojené zariadenia a zvýšte hlasitosť na
požadovanú úroveň.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla
uplynie vopred určený čas (funkcia Auto Off).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia,
deaktivujte funkciu Auto Off.
&
„Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off)“ (s. 12)
5
Pri vypnutí zariadenia budú neuložené dáta vymazané. Ak chcete vykonané
zmeny zachovať, uložte ich.
5
V prípade potreby JUPITER-X po automatickom vypnutí znovu zapnite.
Vypnutie
1. Zariadenia vypnite v nasledujúcom poradí: pripojené
zariadenia
0
JUPITER-X.
* Ak potrebujete zariadenie úplne odpojiť, vypnite ho a vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky.
Viac informácií nájdete v časti „Pre úplné vypnutie zariadenia vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky“ (s. 2).
Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „Auto Off“ a ovládačom
[2] upravte nastavenia.
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, zvoľte
možnosť „OFF“.
ParameterParameter
Ovládač [1]Ovládač [1]
HodnotaHodnota
Ovládač [2]Ovládač [2]
Auto OffAuto Off
OFF, 30 [min], 240 [min]
4. Stlačením tlačidla [WRITE] uložte nastavenia.
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť uložiť nastavenia.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
5. Ak chcete operáciu spustiť, stlačte tlačidlo [ENTER].
Nastavenie celkovej hlasitosti (Master Volume)
V prípade potreby môžete upraviť celkovú hlasitosť.
1. Použite ovládač [VOLUME].
Používanie interných reproduktorov
Súčasťou tohto zariadenia sú stereo reproduktory. Ak tieto
reproduktory zapnete, zvuk bude znieť z nich.
ReproduktoryReproduktory
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „Speaker Sw“ a ovládačom
[2] zvoľte možnosť „ON“ alebo „AUTO“.
ParameterParameter
Ovládač [1]Ovládač [1]
HodnotaHodnota
Ovládač [2]Ovládač [2]
VysvetlenieVysvetlenie
Speaker SwSpeaker Sw
OFF Zvuk nebude znieť z reproduktorov.
ON Zvuk bude znieť z reproduktorov.
AUTO
Ak sú pripojené slúchadlá, bude
zvolená možnosť „OFF“. Ak nie sú
pripojené slúchadlá, bude zvolená
možnosť „ON“.
1313
Používanie funkcie Scene (SCENE)
Hlavná obrazovka SCENE
Táto obrazovka sa zobrazí po stlačení tlačidla [SCENE].
Aktuálna Aktuálna
vnútorná teplotavnútorná teplota
Banka scén–číslo scényBanka scén–číslo scény
Názov scényNázov scény
Úprava ENVÚprava ENV
Bluetooth SwBluetooth Sw
Úprava LFOÚprava LFO
9
:
Key Sw = ON
+: arpeggio part
8
: Key Sw = OFF
-
: aktuálny part
_
: Part Sw = OFF
5
: upravované
súčasne
9
:
PARTIAL Sw = ON
8
: PARTIAL Sw = OFF
: upravované
Hranie na klaviatúre
S pomocou páčky môžete upraviť výšku tónov alebo aplikovať efekt
Vibrato.
Úprava zvuku s pomocou ovládačov
S pomocou tlačidiel [S1] [S3] či posuvných ovládačov [SL1] [SL2]
môžete upraviť zvuk vytváraný hrou na klaviatúru.
Hranie arpeggií
S pomocou funkcie I-ARPEGGIO môžete pri hraní vytvárať rôzne
arpeggiá.
Aktivácia/uloženie scény
Aktivácia scény
1. Stlačením tlačidla [SCENE] aktivujte režim SCENE SELECT.
2. S pomocou tlačidiel [1] [16] zvoľte scénu.
* Ak ste v prípade systémového parametra SCENE LOCK zvolili možnosť
„ON“, pri prepnutí scén sa zobrazí obrazovka, na ktorej budete musieť
svoju voľbu potvrdiť.
Aktivácia banky scén
1. Podržaním tlačidla [SCENE] a stlačením jedného z tlačidiel
[1] [16] zvoľte banku scén.
Uloženie scény
Upravené nastavenia partu alebo zvuku alebo nahrané dáta budú
uložené iba dočasne. Po vypnutí zariadenia alebo zvolení inej scény
alebo zvuku budú vymazané. Ak chcete zmeny alebo nahraný obsah
uchovať, uložte ich v rámci scény.
* Na samostatné uloženie zvuku použite operáciu Tone Write (s. 16).
1. Podržte tlačidlo [SCENE] a stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] alebo [2] zvoľte možnosť „SCENE“ a stlačte
tlačidlo [ENTER].
3. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
Ak chcete ukladanú scénu premenovať, použite tlačidlá
PAGE [<] [>] (pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
5. Ak chcete operáciu spustiť, stlačte tlačidlo [ENTER].
Úprava scény
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť parametre scény.
1. Stlačením tlačidla [SCENE] otvorte hlavnú obrazovku.
2. Stlačením tlačidla PAGE [>] sa presuňte na obrazovku
SCENE COMMON EDIT.
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter.
4. S pomocou ovládača [2] upravte hodnotu.
5. Po dokončení úprav sa stlačením tlačidla [EXIT] vráťte
na obrazovku scény.
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Rozdelenie klaviatúry a hranie rôznych zvukov
(Split)
1. Stlačte tlačidlo [SPLIT] tak, aby sa rozsvietilo.
Funkcia Split bude zapnutá.
V pravej časti klaviatúry bude znieť zvuk partu 1 a v ľavej časti
klaviatúry bude znieť zvuk partu 2.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [SPLIT].
* Ak chcete zmeniť bod rozdelenia, podržte tlačidlo [SPLIT] a stlačte
príslušný kláves. Prípadne nastavte KEY RANGE v rámci SCENE ZONE EDIT.
Viac informácií nájdete v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
Vrstvenie dvoch zvukov
(Dual)
1. Stlačte tlačidlo [DUAL] tak, aby sa rozsvietilo.
Funkcia Dual bude zapnutá.
Zvuk partu 1 bude navrstvený na zvuk partu 2 a oba tieto zvuky
budú znieť súčasne.
Pre návrat do pôvodného režimu opäť stlačte tlačidlo [DUAL].
* Ak funkciu Dual zapnete podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla
[DUAL], part 1 bude vysielaný z L a part 2 bude vysielaný z R.
Hranie s pripojeným pedálom
Podržanie hraných tónov
(Hold)
Ak ku konektoru HOLD pripojíte pedálový spínač (séria DP: predávaný
samostatne) a stlačíte pedál, zvuk bude znieť do momentu, kým pedál
neuvoľníte, a to bez ohľadu na to, či držíte príslušné klávesy stlačené.
Rozšírenie výrazových možností pri hraní
(Expression)
Po pripojení Expression pedálu (EV-5: predávaný samostatne) ku
konektoru CTRL ho budete môcť použiť na úpravu hlasitosti.
K pedálu však môžete priradiť aj iné funkcie a následne ho použiť
napríklad na prepínanie scén.
&
„Zoznam funkcií, ktoré možno priradiť k ovládačom“ (s. 26)
1414
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní (MODEL BANK)
Voľba zvuku
V režime MODEL BANK môžete na hlavnej obrazovke zmeniť model
alebo zvuk. Zároveň môžete vybrať zvuky modelov, ktoré sú uložené
v bankách modelov (tlačidlá [1] [16]).
Voľba zvuku z banky modelov
1. Stlačte tlačidlo [MODEL BANK].
Režim TONE SELECT bude aktivovaný.
2. Stlačením jedného z tlačidiel [1] [16] zvoľte banku
modelov.
V tomto momente môžete zvoliť zvuk modelu, ktorý je uložený
v banke modelov.
3. S pomocou ovládača [2] zvoľte zvuk.
Na rýchlejšie presúvanie použite ovládač [1].
MEMOMEMO
K bankám modelov môžete priradiť požadované modely.
1. Podržte tlačidlo [MODEL BANK] a stlačte tlačidlo ([1] [16]),
ku ktorému chcete priradiť model alebo kategóriu.
2. Stlačte tlačidlo PAGE [ ].
3. Zvoľte, či chcete priradiť model alebo kategóriu.
4. Zvolením názvu modelu alebo kategórie tento model alebo
kategóriu priraďte.
* K tlačidlu môžete priradiť až osem modelov alebo kategórií.
* K tlačidlu nemožno súčasne priradiť modely aj kategórie.
5. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 23)
Zmena modelu alebo zvuku na hlavnej obrazovke
1. Stlačením tlačidla [PART] aktivujte režim PART SELECT
a stlačením jedného z tlačidiel [1] [5] zvoľte part.
2. Stlačte tlačidlo [MODEL BANK].
Zobrazí sa hlavná obrazovka MODEL BANK.
3. Stlačením tlačidla PAGE [ ] presuňte kurzor na názov
modelu/kategórie.
4. S pomocou ovládača [2] zvoľte model/kategóriu.
5. Stlačením tlačidla PAGE [ ] presuňte kurzor na číslo zvuku.
6. S pomocou ovládača [2] zvoľte zvuk.
Na rýchlejšie presúvanie použite ovládač [1].
Importovanie zvukov (TONE IMPORT)
Zvuky, ktoré ste exportovali z iného zariadenia alebo stiahnuté
zvuky môžete v prípade potreby importovať do JUPITER-X.
Nasledujúcim spôsobom môžete importovať SVZ súbor, ktorý
ste exportovali z iného zariadenia.
* Importované zvuky budú uložené ako zvuky modelu s názvom
„NO ASSIGN“.
1. Uložte SVZ súbor so zvukmi, ktoré chcete importovať,
do zložky ROLAND/SOUND na USB kľúči. USB kľúč následne
pripojte k JUPITER-X.
2. Stlačte tlačidlo [MENU].
3. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „UTILITY“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
4. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „IMPORT TONE“ a stlačte
tlačidlo [ENTER].
5. Ovládačom [1] zvoľte súbor obsahujúci zvuky, ktoré chcete
importovať a stlačte tlačidlo PAGE [>].
6. Ovládačom [1] zvoľte zvuk, ktorý chcete importovať
a ovládačom [2] k nemu pridajte symbol potvrdenia.
7. Stlačte tlačidlo PAGE [>].
8. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu v prípade importu
zvuku a stlačením tlačidla [ENTER] k nej pridajte symbol
potvrdenia.
* Ak sa na príslušnej cieľovej pozícii už nachádza iný zvuk, pri tejto
operácii bude prepísaný.
* Ak sa na niektorej pozícii nachádza zvuk s názvom „INIT TONE“, táto
pozícia sa automaticky stane cieľovou pozíciou v prípade importu
(symbol potvrdenia bude pridaný automaticky). Ak chcete tento zvuk
zachovať, odstráňte symbol potvrdenia.
9. Stlačte tlačidlo PAGE [>].
10.
Ak chcete operáciu spustiť, ovládačom [2] zvoľte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Po dokončení importu sa zobrazí správa „Import Tone Completed!“.
* Zariadenie nevypínajte ani neodpájajte USB kľúč v prípade, že prebieha
akákoľvek operácia (napr. na displeji svieti nápis „Executing…“).
Voľba a použitie rôznych zvukov pri hraní (MODEL BANK)
1515
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Transpozícia klaviatúry v oktávových krokoch
(Octave)
1. Použite tlačidlá OCTAVE [-] [+].
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlá OCTAVE [-] a [+].
Transpozícia klaviatúry v poltónových krokoch
(Transpose)
1. Podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a použite tlačidlá
OCTAVE [-] [+].
Pre návrat do pôvodného režimu podržte tlačidlo [TRANSPOSE]
a stlačte tlačidlá OCTAVE [-] a [+].
Hranie jednotlivých nôt
(Monophonic)
1. Stlačte tlačidlo [MONO] tak, aby sa rozsvietilo.
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlo [MONO] ešte raz.
Vrstvenie rovnakého zvuku
(Unison)
1. Stlačte tlačidlo [UNISON] tak, aby sa rozsvietilo.
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlo [UNISON] ešte raz.
Deaktivácia dynamických zmien zvuku
(Velocity Off)
1. Stlačte tlačidlo [VELOCITY OFF] tak, aby sa rozsvietilo.
Dynamika vášho hrania nijako neovplyvní vytváraný zvuk.
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlo [VELOCITY OFF]
ešte raz (v režime FUNCTION).
Plynulá zmena výšky tónov
(Portamento)
1. Stlačte tlačidlo [PORTAMENTO] tak, aby sa rozsvietilo.
Pre návrat do pôvodného režimu stlačte tlačidlo [PORTAMENTO]
ešte raz.
* Obrazovku s nastaveniami parametra Portamento Time otvoríte
podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [PORTAMENTO].
Používanie pripojeného mikrofónu (Vocoder)
Vocoder je efekt, ktorý dokáže spracovať ľudský hlas. Keď spracujete
svoj hlas Vocoderom, môžete mu dodať netonálny, robotický
charakter. Pri použití Vocodera môžete výšku tónov ovládať s pomocou
klaviatúry.
1. Pripojte mikrofón ku konektoru MIC IN na zadnom paneli.
POZNÁMKAPOZNÁMKA
JUPITER-X môžete použiť spoločne s dynamickými a elektretovými
kondenzátorovými mikrofónmi („plug-in“ napájanie). Zariadenie
nie je kompatibilné s kondenzátorovými mikrofónmi.
2. Nastavte hlasitosť s pomocou ovládača [MIC GAIN]
na zadnom paneli.
Nastaveniu hlasitosti MIC IN venujte viac pozornosti až po tom,
čo zvolíte zvuk.
Dovtedy stačí, aby bol ovládač približne v strednej pozícii.
3. Stlačte tlačidlo [MODEL BANK].
Režim TONE SELECT bude aktivovaný.
4. Stlačte tlačidlo [15].
* Štandardne bude VOCODER“ priradený k banke modelov tlačidla [15].
Príslušnú banku modelov však môžete zmeniť. Viac informácií nájdete
v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
5. S pomocou ovládača [2] zvoľte zvuk.
6. Hrajte na klaviatúru a spievajte alebo hovorte
do mikrofónu.
S pomocou ovládača [MIC GAIN] upravte hlasitosť.
Úprava nastavení mikrofónu
V určitých situáciách môže mikrofón snímať šum. Vocoder nebude
v takom prípade fungovať požadovaným spôsobom.
Tento problém môžete vyriešiť úpravou citlivosti mikrofónu
a nastavením funkcie Noise Suppressor (NS).
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter a s pomocou
ovládača [2] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií o nastaveniach mikrofónu nájdete v časti „MIC IN“
(s. 24).
4. Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 23)
Ako zabrániť vzniku akustickej spätnej väzby?
Pri určitej vzdialenosti medzi mikrofónmi a internými/externými
reproduktormi môže vznikať akustická spätná väzba. Tento problém
môžete vyriešiť nasledovne:
5
Zmenou orientácie mikrofónov.
5
Premiestnením mikrofónov do väčšej vzdialenosti od reproduktorov.
5
Znížením hlasitosti.
1616
Úprava zvuku (TONE EDIT)
Základné spôsoby úpravy nastavení
Úprava nastavení konkrétneho oscilátora
Stlačte tlačidlo OSC SELECT [1] [4].
* Oscilátory, ktoré môžete zvoliť, sa budú v prípade jednotlivých
modelov líšiť.
Voľba oscilátorov vytvárajúcich zvuk
Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo OSC SELECT
[1] [4].
V prípade určitých modelov nemožno zvoliť niektoré oscilátory.
Prepínanie strán
Stlačte tlačidlo PAGE [<] [>].
Voľba parametrov
Otočte ovládačom [1].
Úprava hodnoty
Otočte ovládačom [2].
OSC (oscilátor)
Výška tónov je určená rýchlosťou opakovania vlnovej formy.
Pri frekvencii 1 Hertz (1 Hz) sa vlnová forma zopakuje jedenkrát
za sekundu. Čím vyššia bude frekvencia, tým vyšší bude aj tón.
Naopak, čím nižšia bude frekvencia, tým nižší bude aj tón.
FILTER
Sýtosť zvuku môžete upraviť zosilnením alebo potlačením určitého
frekvenčného pásma. Zosilnením pásma vysokých frekvencií vytvoríte
jasnejší zvuk a zosilnením pásma nízkych frekvencií vytvoríte temnejší
zvuk.
AMP
Sekcia AMP obsahuje parametre, ktoré ovládajú hlasitosť.
LFO (nízkofrekvenčný oscilátor)
OSC, FILTER a AMP možno modulovať pri rýchlosti, ktorú ste určili
v prípade LFO (s. 9). Týmto spôsobom môžete vytvoriť Vibrato
(moduláciou výšky tónov) alebo Tremolo (moduláciou hlasitosti).
ENVELOPE
OSC, FILTER a AMP majú obálku, ktorá sa spustí pri stlačení klávesu.
Prostredníctvom obálky dôjde k aplikovaniu priebežnej zmeny na
výšku tónov, tonálny charakter a hlasitosť.
Jednotlivé aspekty zvuku sú ovládané samostatnými obálkami.
EFFECTS
Efekty umožňujú úpravu alebo rozšírenie zvuku (napr. pridaním
dozvuku alebo oneskorením zvuku).
Uloženie vytvoreného zvuku (WRITE)
Ak vytvorený zvuk neuložíte, po použití niektorého z ovládačov,
zvolení iného zvuku alebo vypnutí JUPITER-X nebude zachovaný.
Ak chcete vytvorený zvuk zachovať, uložte ho ako používateľský zvuk.
1. Podržte tlačidlo [SCENE] a stlačte tlačidlo [WRITE].
Zobrazí sa obrazovka WRITE MENU.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „PART* TONE“ (* = part,
ku ktorému je priradený zvuk, ktorý ukladáte) a stlačte
tlačidlo [ENTER].
3. Ovládačom [1] zvoľte cieľovú pozíciu pre uloženie a stlačte
tlačidlo [ENTER].
4. Ak chcete ukladaný zvuk premenovať, použite tlačidlá
PAGE [<] [>] (pohyb kurzora) a ovládač [2] (zadanie znakov).
5. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete musieť svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6. Ak chcete operáciu spustiť, stlačte tlačidlo [ENTER].
1717
Používanie funkcie I-ARPEGGIO
I-ARPEGGIO je úplne nový typ arpeggiátora. Jeho súčasťou je umelá inteligencia, ktorá dokáže vytvoriť optimálne frázy.
Funkciu I-ARPEGGIO môžete použiť pri tvorbe nových skladieb, ale aj počas živých vystúpení.
Rytmický patternRytmický patternRytmický patternRytmický pattern
Používateľský patternPoužívateľský patternPoužívateľský patternPoužívateľský pattern
Arpeggio patternArpeggio patternArpeggio patternArpeggio pattern
TypTyp
RytmusRytmus
Step EditStep Edit
TYP 1TYP 1
TYP 2TYP 2
TYP TYP
RYTMUS 1RYTMUS 1
PART 1PART 1
PART 2PART 2
PART 3PART 3
PART 4PART 4
PART 5PART 5
RYTMUS 2RYTMUS 2
RYTMUS RYTMUS
Jeden pattern v prípade každého partu
Part 1Part 1Part 1Part 1
Part 2Part 2Part 2Part 2
Part 5 Part 5
(rytmický)(rytmický)
Part 5 Part 5
(rytmický)(rytmický)
Part 4Part 4Part 4Part 4
Part 3Part 3Part 3Part 3
Detekcia hraniaDetekcia hrania
Zapnutie/vypnutie arpeggia
1. Stlačte tlačidlo I-ARPEGGIO [ON/OFF] tak, aby sa rozsvietilo.
Arpeggio začne znieť v momente, keď začnete hrať na klaviatúru.
Ak chcete arpeggio zastaviť, opätovne stlačte príslušné tlačidlo.
* V prípade potreby môžete určiť party, v prípade ktorých sa arpeggiátor
spustí/nespustí (nastavenia PART).
Prehrávanie arpeggia aj po uvoľnení
klávesov (I-ARPEGGIO HOLD)
1. Stlačte tlačidlo I-ARPEGGIO [HOLD] tak, aby sa rozsvietilo/
zhaslo.
Tlačidlo I-ARPEGGIO [HOLD]Tlačidlo I-ARPEGGIO [HOLD] VysvetlenieVysvetlenie
ZapnutéZapnuté
Arpeggio bude znieť aj po tom, čo prestanete
hrať na klaviatúru.
VypnutéVypnuté
Arpeggio prestane po uvoľnení klávesov znieť.
* V prípade potreby môžete určiť party, pre ktoré bude funkcia Hold
aktívna (nastavenia PART).
* Tlačidlo I-ARPEGGIO [HOLD] bude v súlade s aktuálnym stavom zhasnuté
alebo bude blikať či svietiť určitou farbou. Viac informácií nájdete v časti
„Systémové parametre“.
Voľba typu arpeggia
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia arpeggia v
prípade partov 1 – 4. Niektoré typy arpeggií budú znieť iba v prípade
jedného partu a niektoré typy budú znieť v prípade viacerých partov.
Zvoľte požadovaný typ arpeggia a upravte nastavenia zvukov a
príslušných parametrov.
1. Otočením ovládača I-ARPEGGIO [TYPE] zvoľte typ.
* Štandardne bude po zmene typu zvolený vhodný zvuk (TONE) a hlasitosť
(PART LEVEL). Ak chcete aktuálne nastavenia zvuku zachovať a upraviť
iba frázu, v prípade systémového parametra Arpeggio Set Tone zvoľte
možnosť „OFF“.
Voľba typu rytmu
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť frázu prehrávanú rytmickým
partom (part 5).
Zvoľte požadovaný typ rytmu a upravte nastavenia tempa, bicieho
kitu a ďalších parametrov.
1. Otočením ovládača [RHYTHM] zvoľte typ.
* Štandardne bude po zmene rytmu zvolené vhodné tempo (TEMPO),
zvuk (DRUM KIT) a hlasitosť (PART LEVEL). Ak chcete aktuálne nastavenia
tempa a zvuku zachovať a upraviť iba frázu, v prípade systémových
parametrov Arpeggio Set Tempo a Arpeggio Set Drumkit zvoľte možnosť
„OFF“.
Nastavenie tempa arpeggia
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť tempo arpeggia. V prípade
určitých zvukov bude synchronizované aj tempo LFO alebo DELAY.
1. Otočením ovládača [TEMPO] upravte tempo.
Zmena groovu (SHUFFLE)
V prípade potreby môžete upraviť časový interval medzi jednotlivými
tónmi a vytvoriť tak „shuffle“ rytmus. Ak zvolíte strednú hodnotu,
rozstup medzi jednotlivými tónmi bude rovnomerný. Ak hodnotu
zvýšite, rytmus bude viac „rozhojdaný“ (ako keby išlo o noty s bodkou).
1. Otočením ovládača [SHUFFLE] upravte intenzitu efektu.
Úprava dĺžky trvania nôt (DURATION)
V prípade potreby môžete upraviť dĺžku trvania jednotlivých tónov
arpeggia. Jednotlivé tóny môžu byť zahrané staccato (krátke a zrezané)
alebo tenuto (plne doznievajúce).
1. Otočením ovládača [DURATION] upravte dĺžku trvania nôt
.
Používanie funkcie I-ARPEGGIO
1818
Automatická zmena arpeggia (PLAY DETECTOR)
S pomocou funkcie PLAY DETECTOR môžete v reálnom čase upraviť
arpeggio na základe toho, ako hráte.
* Ak v prípade oboch parametrov KEYS a BEAT zvolíte možnosť „OFF“,
aktuálna slučka bude prehrávaná opakovane. Túto možnosť využijete
napríklad v prípade, keď chcete pri hraní použiť rovnaký sprievod.
Zmena arpeggia podľa výšky hraných tónov
(KEYS)
Výška jednotlivých tónov arpeggia môže byť upravená podľa výšky
tónov hraných na klaviatúre.
* Ak chcete navrstviť zvuk vašej hry na klaviatúru bez toho, že by ste zmenili
akord, zvoľte možnosť „OFF“.
Zmena arpeggia podľa toho, kedy stláčate klávesy
(BEAT)
Pattern môže byť upravený podľa rytmu vypočítaného na základe
času, ktorý uplynie medzi stlačením jednotlivých klávesov.
* Výška hraných tónov bude detekovaná aj v prípade, že BEAT = „OFF“.
Ak chcete pri hraní sledu akordov zachovať určitý rytmus, nastavte
v prípade BEAT možnosť „OFF“.
Úprava jednotlivých krokov arpeggia
(STEP EDIT)
Arpeggio bude nahrané do pamäte zariadenia. Ak sa vám páči,
s pomocou funkcie STEP EDIT ho môžete extrahovať a upraviť.
Upravený pattern môžete použiť ako používateľský pattern
arpeggiátora alebo ako MIDI dáta vo vašom počítači.
Používateľský pattern môžete vytvoriť aj úplne od začiatku bez
toho, že by ste použili nahrané dáta.
1. Stlačte tlačidlo [STEP EDIT].
Arpeggio bude zastavené a zobrazí sa obrazovka STEP EDIT: COPY
I-ARP.
Initialize: vymazanie dát krokov v prípade všetkých partovInitialize: vymazanie dát krokov v prípade všetkých partov
Current: aktuálne dáta krokovCurrent: aktuálne dáta krokov
Latest: najnovšie nahrané dáta (čiastočne nahrané)Latest: najnovšie nahrané dáta (čiastočne nahrané)
1 time before: dáta nahrané jeden cyklus dozadu1 time before: dáta nahrané jeden cyklus dozadu
2 times before: dáta nahrané dva cykly dozadu2 times before: dáta nahrané dva cykly dozadu
3 times before: dáta nahrané tri cykly dozadu3 times before: dáta nahrané tri cykly dozadu
4 times before: dáta nahrané štyri cykly dozadu4 times before: dáta nahrané štyri cykly dozadu
2. S pomocou ovládača [2] zvoľte nahrané dáta, ktoré chcete
upraviť.
Ak máte záujem o ukážku dát, použite tlačidlo [S3].
3. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka STEP EDIT.
Úkony na obrazovke STEP EDIT
PoložkaPoložka OvládanieOvládanie
Pohyb kurzora alebo Pohyb kurzora alebo
bunky doľava/dopravabunky doľava/doprava
Ovládač [1]
Úprava hodnoty Úprava hodnoty
VelocityVelocity
Ovládač [2]
Vertikálny pohybVertikálny pohyb
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
Presúvanie medzi Presúvanie medzi
stranamistranami
Tlačidlá PAGE [ ] [ ]
PoložkaPoložka OvládanieOvládanie
Zatvorenie obrazovky Zatvorenie obrazovky
STEP EDIT a návrat na STEP EDIT a návrat na
hlavnú obrazovkuhlavnú obrazovku
Tlačidlo [EXIT]
Posunutie tónuPosunutie tónu
Stlačte kláves
Voľba kroku a zapnutie/Voľba kroku a zapnutie/
vypnutie tónuvypnutie tónu
Tlačidlá [1] – [16]
Zapnutie/vypnutie Zapnutie/vypnutie
aktuálne zvoleného aktuálne zvoleného
tónutónu
Tlačidlo [ENTER]
Pridanie ligatúryPridanie ligatúry
Presuňte kurzor na začiatok ligatúry, podržte
tlačidlo [SHIFT] a stlačte jedno z tlačidiel [1] – [16]
korešpondujúce s posledným krokom ligatúry.
Presúvanie medzi Presúvanie medzi
partamipartami
Tlačidlo [PART]
0
zvoľte aktuálny part
Vymazanie všetkých Vymazanie všetkých
dát v prípade aktuálne dát v prípade aktuálne
zvoleného partuzvoleného partu
Tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát Vymazanie všetkých dát
v prípade zvoleného v prípade zvoleného
tónutónu
Podržte kláves + tlačidlo [S1]
Vymazanie všetkých dát Vymazanie všetkých dát
v prípade zvoleného v prípade zvoleného
krokukroku
Jedno z tlačidiel [1] – [16] + tlačidlo [S1]
4. Ak si chcete vypočuť ukážku, použite tlačidlo [S3]
(spustenie/zastavenie).
* Počet krokov a nastavenia ako Grid alebo Shuffle budú upravené
podľa príslušných hodnôt arpeggia.
Ak chcete nastavenia upraviť, zatvorte obrazovku STEP a otvorte
obrazovku ARP PART EDIT.
* Tempo môžete upraviť s pomocou ovládača [TEMPO].
5. Po úprave nastavení uložte výsledok ako scénu.
Ak chcete odoslať MIDI dáta do počítača, použite funkciu Export.
&
„Exportovanie“ (s. 22)
Použitie dát vytvorených s pomocou funkcie
Step Edit v prípade arpeggia
V prípade každého partu môžete určiť to, či bude prehrané arpeggio
alebo dáta vytvorené s pomocou funkcie Step Edit.
1. Dokončite úpravy s pomocou funkcie Step Edit. Následne
sa niekoľkými stlačeniami tlačidla [EXIT] vráťte na hlavnú
obrazovku SCENE.
2. Dvakrát stlačte tlačidlo PAGE [<]. Zobrazí sa obrazovka ARP
PART EDIT.
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „Step Mode“.
4. Uistite sa, že tlačidlo PART svieti. S pomocou tlačidiel [1]
[5] následne určite part, v prípade ktorého chcete použiť
dáta vytvorené s pomocou funkcie Step Edit.
5. S pomocou ovládača [2] aktivujte Step Mode (možnosť „ON“).
6. Zopakovaním krokov 4 – 5 aktivujte Step Mode (možnosť
„ON“) v prípade všetkých požadovaných partov.
7. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter ARPEGGIO Switch
a s pomocou ovládača [2] zvoľte možnosť „ON“.
Dáta vytvorené s pomocou funkcie Step Edit budú použité v
prípade arpeggia.
* Po deaktivácii režimu STEP EDIT budú v prípade partu upraveného v
režime STEP EDIT automaticky aktivované (možnosť „ON“) parametre ARP
PART EDIT Switch a Step Mode.
* Nasledujúce parametre ARP PART EDIT budú ignorované v prípade partov
s aktívnym parametrom Step Mode (možnosť „ON“).
5
Oct Range
5
Transpose
5
Motif
5
Duration
5
Velocity
5
Grid Offset
5
Grid Sync
5
Timing
5
Note Off
5
Poly Remain
5
Reset Oct
5
Receive SW
1919
Počúvanie hudby prehrávanej na
mobilnom zariadení prostredníctvom
reproduktorov JUPITER-X
Párovanie s mobilným zariadením
„Párovanie“ je proces, pri ktorom dôjde k prepojeniu mobilného
zariadenia s týmto zariadením.
Nastavenia upravte tak, aby bolo prostredníctvom tohto zariadenia
možné bezdrôtovo prehrávať hudobné dáta uložené v mobilnom
zariadení.
MEMOMEMO
5
Párovanie konkrétneho mobilného zariadenia s vaším zariadením stačí
vykonať iba raz. Ak chcete toto zariadenie pripojiť k mobilnému zariadeniu,
s ktorým už bolo v minulosti spárované, prečítajte si informácie v časti
„Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré
už bolo spárované“ (s. 19).
5
Po obnove továrenských nastavení (Factory Reset) je párovanie potrebné
zopakovať (s. 23).
5
Nasledujúce kroky sú iba jedným konkrétnym príkladom. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť,
neďaleko tohto zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka MENU.
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“.
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
4. Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka SYSTEM.
5. S pomocou ovládača [1] zvoľte parameter Bluetooth Sw
a s pomocou ovládača [2] zvoľte možnosť „ON“.
MEMOMEMO
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
„Uloženie systémových nastavení (System Write)“ (s. 23)
6. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „Pairing“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Na displeji sa zobrazí nápis „PAIRING.... Nástroj v tomto momente
čaká na odpoveď z mobilného zariadenia.
7. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMOMEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
8. Kliknite na položku „JUPITER-X Audio“, ktorá sa zobrazí
na vašom mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými
Bluetooth zariadeniami).
Prebehne párovanie zariadenia s vaším mobilným zariadením.
Po úspešnom spárovaní bude položka „JUPITER-X Audio“ pridaná
do zoznamu „Paired Devices“ vo vašom mobilnom zariadení.
9. Ak ste s úpravou nastavení skončili, stlačte tlačidlo [MENU].
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré
už bolo spárované
1. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
2. Zapnite funkciu Bluetooth na tomto zariadení (v prípade
systémového parametra Bluetooth Sw zvoľte možnosť
„ON“).
MEMOMEMO
5
V prípade, že spojenie nebolo možné s pomocou vyššie uvedeného postupu
nadviazať, kliknite na položku „JUPITER-X Audio“, ktorá sa zobrazí na vašom
mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými Bluetooth zariadeniami).
5
Pre ukončenie spojenia vypnite funkciu Bluetooth Audio („Off“) na tomto
zariadení (v prípade systémového parametra Bluetooth Sw zvoľte možnosť
„OFF“) alebo vypnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
Prehrávanie hudby z mobilného zariadenia
1. Pripojte mobilné zariadenie prostredníctvom funkcie
Bluetooth.
2. Prostredníctvom hudobnej aplikácie, ktorú ste si
nainštalovali na svoje mobilné zariadenie, spustite
prehrávanie hudby.
Zvuk bude znieť z JUPITER-X.
* Ak chcete upraviť hlasitosť prehrávania, upravte hlasitosť na svojom
mobilnom zariadení alebo upravte nastavenia systémového parametra
AuxIn/BT InLev.
Ovládanie mobilného zariadenia
prostredníctvom JUPITER-X
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia týkajúce sa
prijímania a vysielania MIDI dát (prenos dát medzi týmto zariadením
a mobilným zariadením).
Používanie JUPITER-X vo funkcii MIDI
klaviatúry (v prípade hudobnej aplikácie)
Klaviatúra je kompatibilná s hudobnými aplikáciami, ktoré podporujú
Bluetooth MIDI.
Prenos MIDI dát
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia týkajúce sa
prijímania a vysielania MIDI dát (prenos dát medzi týmto zariadením
a mobilným zariadením).
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť,
neďaleko tohto zariadenia.
MEMOMEMO
Ak máte viac ako jedno zariadenie tohto typu, zapnite len to
zariadenie, ktoré chcete spárovať (ostatné zariadenia vypnite).
2. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMOMEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
3. Pripojte sa k nástroju v rozhraní mobilnej aplikácie
(napr. GarageBand).
POZNÁMKAPOZNÁMKA
Neklikajte na položku „JUPITER-X MIDI“, ktorá sa zobrazí v Bluetooth
nastaveniach vášho mobilného zariadenia.
Používanie funkcie Bluetooth®
Používanie funkcie Bluetooth®
2020
Rozlíšenie viacerých zariadení JUPITER-X
(Bluetooth ID)
V prípade potreby môžete zadať číslo, ktoré sa zobrazí na konci názvu
tohto zariadenia. Názov s číslom sa zobrazí pri pripájaní zariadenia
prostredníctvom Bluetooth.
Ide o možnosť, ktorú využijete najmä ak vlastníte viacero zariadení
rovnakého typu.
11
22
33
Spárovať s týmto zariadením Spárovať s týmto zariadením
JUPITER-XJUPITER-X
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka MENU.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „Bluetooth ID“.
4. S pomocou ovládača [2] upravte nastavenia.
ParameterParameter
Ovládač [1]Ovládač [1]
HodnotaHodnota
Ovládač [2]Ovládač [2]
VysvetlenieVysvetlenie
Bluetooth IDBluetooth ID
OFF,
1 – 9
Slúži na zadanie čísla, ktoré sa zobrazí
na konci názvu tohto zariadenia (pri
pripájaní zariadenia prostredníctvom
Bluetooth).
Možnosť „OFF“: „JUPITER-X Audio“,
„JUPITER-X MIDI“ (základná hodnota)
Možnosť „1“: JUPITER-X Audio 1“,
„JUPITER-X MIDI 1“
5. Stlačením tlačidla [WRITE] uložte nastavenia.
6. Ak ste s úpravou nastavení skončili, stlačte tlačidlo [MENU].
Deaktivácia funkcie Bluetooth
V prípade, že chcete zrušiť prepojenie tohto zariadenia a mobilného
zariadenia, deaktivujte funkciu Bluetooth.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.
2. Ovládačom [1] zvoľte možnosť „SYSTEM“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Namiesto ovládača [1] môžete použiť tlačidlá PAGE [ ] [ ].
3. S pomocou ovládača [1] zvoľte možnosť „Bluetooth Sw“.
4. S pomocou ovládača [2] zvoľte možnosť „OFF“.
5. Stlačením tlačidla [WRITE] uložte nastavenia.
6. Ak ste s úpravou nastavení skončili, stlačte tlačidlo [MENU].
1 / 1

Roland JUPITER-X Návod na obsluhu

Kategória
Digitálne piana
Typ
Návod na obsluhu