Roland JUPITER-Xm Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
JUPITER-Xm
Typ
Návod na obsluhu
Referenční manuál
01
© 2019 Roland Corporation
22
Popis panelů .................................. 3
: Horní panel .................................. 3
: Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)........... 6
: Spodní panel ................................. 7
Instalace baterií ................................. 7
: Zapnutí JUPITER-Xm ........................... 7
Vypnutí nástroje ................................ 7
: Nastavení celkové hlasitosti
(Master Volume)
.......... 7
: Zapnutí/ vypnutí integrovaného ozvučení ......... 7
Úvod.......................................... 8
: Přehled JUPITER-Xm ........................... 9
Přepínání scén
(tlačítko [SCENE])
........................ 9
Výběr zvuku
(tlačítko [MODEL BANK])
..................... 9
Výběr partu a jeho zapnutí/ vypnutí
(tlačítko [PART])
................................... 9
Přiřazení požadovaného modelu nebo kategorie
tlačítkům [1]-[16] ................................ 11
Výběr nebo zapnutí/ vypnutí oscilátoru nebo parciálu
(tlačítko [FUNCTION])
................................ 11
Hraní zadaným patternem
(tlačítko [STEP EDIT])
................................ 11
Obrazovka MENU................................ 11
Obrazovka WRITE ................................ 12
: Editace jednotlivých kroků arpeggia při hraní
(STEP EDIT)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
: Hraní s připojeným mikrofonem
(Vocoder)
........... 14
Provedení nastavení mikrofonu ...................... 14
Editace zvuku
(TONE EDIT)
....................... 15
: Základní editační operace....................... 15
: Uložení vytvořeného zvuku
(WRITE)
................ 15
Vztah mezi kontrolery a parametry ........... 16
: JUPITER-8 .................................... 16
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT] ............... 17
: JUNO-106 .................................... 19
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT] ............... 20
: JX-8P........................................ 21
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT] ............... 22
: SH-101 ...................................... 24
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT] ............... 25
: XV-5080, RD-PIANO a další zvuky
(Scene Edit)
......... 26
: XV-5080, RD-PIANO a další zvuky
(Tone Edit)
......... 27
: EFEKTY (společné pro všechny modely)............ 28
Výpis SHIFT Operací
(kombinací)
................. 30
: EFEKTY (společné pro všechny modely)............ 30
: RD-PIANO, XV-5080, VOCODER, PR-A, PR-B, PD-C,
PR-D, COMMON, JP-X INT, PR-A DRUM, CMN DRUM
(Scene Edit)
.................................... 30
: RD-PIANO, XV-5080, PR-A, PR-B, PD-C, PR-D,
COMMON, JP-X INT
(Tone Edit)
..................... 31
Nastavení celé jednotky....................... 33
: Automatické vypínání nástroje po určité době
(Auto O)
...................................... 33
: Obnovení nastavení z výroby
(Factory Reset)
.......... 33
: Editace nastavení systému
(System)
................ 33
Uložení nastavení systému
(System Write)
................. 33
Obrazovka UTILITY............................ 36
: BACKUP ..................................... 36
: RESTORE ..................................... 36
: USER PATTERN EXPORT ......................... 36
: FACTORY RESET ............................... 36
: Formátování USB Flash disku
(FORMAT USB MEMORY)
.... 37
Podrobnosti o směrování zvukového
procesoru..................................... 38
Chybové zprávy............................... 39
Otázky a odpovědi............................ 40
Obsah
33
Popis panelů
1
VOLUME
Ovladač [VOLUME]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Slidery [SL1] [SL2]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
Tlačítka [S1] [S2] [S3]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
2
I-ARPEGGIO
Ovladač [TYPE]
Volí typ arpeggia.
Ovladač [RHYTHM]
Volí typ rytmiky.
Ovladač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Tlačítko [HOLD]
Zapíná/ vypíná funkci Arpeggio hold.
Pokud je Arpeggio hold aktivní, zní poslední zahraný tón na dané výšce.
Tlačítko [ON/OFF]
Za/vypíná funkci Arpeggio.
Tlačítko PLAY DETECTOR [KEYS]
Je-li aktivní, arpeggio mění výšku tónu podle stisknutých kláves.
Tlačítko PLAY DETECTOR [BEAT]
Je-li aktivní, arpeggio mění pattern podle časování, v jakém hrajete
na klávesy.
3
OSC
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek oscilátoru.
Ovladač [PITCH]
Nastavuje výšku zvuku oscilátoru.
Ovladač [LEVEL]
Nastavíte hlasitost oscilátoru.
Ovladač [MOD]
Nastavuje hloubku modulace.
Tlačítko [RING]
Vyrábí metalický charakter zvuku, násobením frekvencí OSC1 a OSC2.
Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
Tlačítko [SYNC]
Tvoří komplexní vzorek násilným resetováním OSC1, v synchronizaci
kOSC2.
Tlačítko [XMOD]
Určuje hodnotu, jakou vzorek OSC2 upravuje frekvenci OSC1.
Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
4
LFO
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek LFO.
Ovladač [RATE]
Určuje rychlost modulace LFO.
Ovladač [FADE TIME]
Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až do maximální amplitudy LFO.
Horní panel
1 2 3
4
10
5
11
6
8
7 9 12
13
A
* Některé kontrolery nejsou v určitých režimech přístupné. Blíže viz Vztah mezi kontrolery a parametry (str. 16).
44
Popis panelů
Ovladač [DEPTH]
Určuje hloubku LFO.
Tlačítko [LFO 2]
Jsou zde dva LFO. Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a pomocí
LFO upravíte nastavení LFO2.
Pokud tlačítko nesvítí, týká se nastavení této sekce nastavení LFO1.
Tlačítko DEPTH [PITCH]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Vibráta.
Tlačítko DEPTH [FILTER]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Wah.
Tlačítko DEPTH [AMP]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Tremola.
5
Displej
Ukazuje různé informace.
Ovladače [1] [2]
Pomocí těchto ovladačů posouváte kurzor nebo měníte hodnotu.
Tlačítka PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Posouvá pozici kurzoru nahoru/ dolů/ doleva/ doprava.
Tato tlačítka také přepínají obrazovky.
Tlačítko [EXIT]
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší právě probíhající operaci.
* Podržíte-li tlačítko [EXIT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete ověřit jeho aktuální hodnotu. Zkontrolujete si tak hodnotu, aniž byste
upravovali zvuk.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
6
FILTER
Ovladač [TYPE]
Volí typ ltru.
Ovladač [CUTOFF]
Nastavuje prahovou Cuto frekvenci ltru.
Ovladač [RESONANCE]
Rezonance podporuje zvuk v oblasti Cuto frekvence ltru.
LPF HPF BPF PKG
Cuto frekvence
Resonance
Cut oblast
Ovladač [KEY FOLLOW]
Prahová frekvence se bude měnit podle klávesy, na kterou zahrajete.
Pokud ovladač natočíte doprava, prahová frekvence svyššími tóny
poroste. Pokud ovladač natočíte doleva, prahová frekvence bude
svyššími tóny klesat.
Tlačítka VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Poku jste zvolili vintage typ modelu, tato tlačítka mění typ ltru.
[R] modeluje Roland ltr, [M] a [S] modelují ltry vintage syntezátorů
jiných výrobců.
7
AMP
Ovladač [LEVEL]
Nastavuje hlasitost.
8
ENVELOPE
Ovladače [A] [D] [S] [R]
A: Attack time
D: Decay time
S: Sustain level
R: Release time
Ovladač [DEPTH]
V souvislosti s tlačítky [PITCH] a [FILTER], tento ovladač určuje hloubku
každé obálky. Pokud je ovladač ve střední poloze, efekt je vypnutý.
Tlačítko [PITCH]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] [DEPTH] editují
obálku PITCH.
Tlačítko [FILTER]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] [DEPTH] editují
obálku FILTER.
Tlačítko [AMP]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] editují
obálku Amp.
9
EFEKTY
Ovladač [MFX]
Určuje hloubku MFX (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DRIVE]
Určuje velikost zkreslení (buď pro všechny party současně/ nebo jen
pro party, jejichž Part: Output je „DRIVE”).
Ovladač [REVERB]
Určuje hloubku Reverb (nezávisle pro každý part).
Ovladač [CHORUS]
Určuje hloubku Chorus (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY]
Určuje hloubku Delay (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY TIME]
Určuje dobu Delay time (pro všechny party současně).
10
Sekce Common
Tlačítko [TRANSPOSE]
Podržíte-li je a stisknete OCTAVE [DOWN] [UP], můžete transponovat
klaviaturu vpůltónových krocích.
Tlačítka OCTAVE [DOWN] [UP]
Výškový posun klaviatury provádíte po oktávách.
Tlačítko [STEP EDIT]
Volí režim Step edit mode (str. 13).
Tlačítko [PART]
Volí režim Part select mode.
Tlačítko [MODEL BANK]
Volí režim Sound Select mode, který umožňuje vybrat zvuky různých
modelů.
55
Popis panelů
11
Tlačítka MODEL
Tlačítko [1]–[16]
Tato tlačítka mají různé funkce, podle aktuálního režimu.
Režim Sound select mode (tlačítko [MODEL BANK]) Režim Sound select mode (tlačítko [MODEL BANK])
Tlačítka volí zvuky modelů, které jsou jim přiřazeny. Tlačítka volí zvuky modelů, které jsou jim přiřazeny.
* Podržíte-li tlačítko [MODEL BANK] a stisknete jedno z tlačítek [1][16], můžete
určit přiřazený model nebo kategorii (str. 11).
Režim Part select mode (tlačítko [PART]) Režim Part select mode (tlačítko [PART])
Tlačítka přepínají aktuální part ([1]–[5]) nebo zapínají/ vypínají party ([6]–[10]). Tlačítka přepínají aktuální part ([1]–[5]) nebo zapínají/ vypínají party ([6]–[10]).
* Tato tlačítka zapínají/ vypínají party, hrané na klaviaturu (ZONE EDIT > Kbd Sw).
Chcete-li zapnout/ vypnout konkrétní party, a zní arpeggio, podržte tlačítko
[SHIFT] a použijte tlačítka [6][10].
Tlačítkům [11][16] jsou přiřazeny různé funkce.
Režim Scene select mode (tlačítko [SCENE]) Režim Scene select mode (tlačítko [SCENE])
Tlačítka přepínají scény. Tlačítka přepínají scény.
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko, přepínáte banky scén 1-16.
Režim Function mode (tlačítko [FUNCTION]) Režim Function mode (tlačítko [FUNCTION])
Tlačítka přepínají oscilátor ([1]–[4]) pro editaci, nebo je zapínají/ vypínají ([6]–[9]). Tlačítka přepínají oscilátor ([1]–[4]) pro editaci, nebo je zapínají/ vypínají ([6]–[9]).
Tlačítka [11][16] mají přiřazeny stejné funkce pro hru, jako v režimu Part
Select mode.
Režim Step edit mode (tlačítko [STEP EDIT]) Režim Step edit mode (tlačítko [STEP EDIT])
Tlačítka editují každý krok arpeggia, které jste nahráli. Tlačítka editují každý krok arpeggia, které jste nahráli.
Blíže viz „Editace jednotlivých kroků arpeggia při hraní (STEP EDIT)” (str. 13)
12
Ostatní
Tlačítko [MENU]
Vstoupíte na obrazovku MENU.
Tlačítko [WRITE]
Ukládá zvuky a systémová nastavení.
Tlačítko [SHIFT]
Když podržíte toto tlačítko a pohnete ovladačem, sliderem, nebo
stisknete tlačítko, na displeji se objeví příslušná editační obrazovka.
* Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete přejít na editační obrazovku tohoto parametru.
Tlačítko [SCENE]
Volí režim Scene Select mode.
Tlačítko [FUNCTION]
Volí režim Function mode
13
Pitch Bend / Modulace
[Pitch] kolečko
Ovládá výšku zvuku. Otočením kolečka k sobě výšku snížíte. Otočením
od sebe výšku zvýšíte. Když uvolníte kolečko, vrátí se do střední polohy.
[Mod] kolečko
Aplikuje vibrato. Pokud otočíte kolečkem k sobě, efekt se vypne.
Natočením od sebe aplikovaný efekt zvýšíte. Kolečko zůstane
ve své poloze, jakmile uvolníte prsty.
A
Konektor PHONES
Sem zapojíte mini-sluchátka.
66
Popis panelů
A
Vypínač [L]
Zapnutí/ vypnutí nástroje (str. 7).
B
Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Zajistěte kabel AC adaptéru do držáku na spodní straně, jak vidíte na obrázku.
AC adaptér
C
MIDI (OUT/IN) porty
Využijete kpřipojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI zpráv.
D
Konektor CTRL
Zapojení Expression pedálu (EV-5, nutno dokoupit).
* Používejte pouze doporučený Expression pedál. Zapojením jiného Expression
pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
E
Konektor HOLD
Zapojení pedálového spínače (řady DP, nutno dokoupit)
F
Konektor AUX IN
Připojení externího audio zařízení.
K připojení použijte stereo mini konektor.
G
MIC
Ovladač [MIC GAIN]
Nastavte hlasitost mikrofonního vstupu.
Konektor MIC IN
Sem zapojte dynamický
mikrofon
nebo elektretový
kondenzátorový mikrofon
(plug-in power system).
* Kondenzátorový mikrofon
(napájený fantomově) nelze použít.
H
Konektory OUTPUT L, R
Konektory pro výstup audio signálu.
I
Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Konektory pro výstup audio signálu.
J
Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
K
USB port
USB MEMORY port
Sem zapojte USB ash disk.
USB ash disk připojujte či odpojujte jen, je-li JUPITER-Xm vypnutý.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB ash disk, dokud probíhá
proces, kdy na displeji vidíte „Executing.
Port USB COMPUTER
Použijte USB kabel k propojení USB portu s počítačem.
To umožňuje využít JUPITER-Xm jako USB MIDI zařízení.
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Přiřazení pinů konektoru MIC IN
Přiřazení pinů konektorů OUTPUT
(BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
F
Konektor AUX IN
Zapojte zvukové zařízení.
K
USB port
C
MIDI port
Sem zapojte MIDI zařízení.
H
Konektor OUTPUT
J
Konektor PHONES
G
MIC
I
Konektory OUTPUT (BALANCED)
D
Konektor CTRL
E
Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
Mix
Dynamický mikrofon
Elektretový mikrofon
(mono)
Monitor
(Integrovaný zesilovač)
USB ash disk Počítač
Sluchátka
77
Popis panelů
Spodní panel
L
L
Prostor pro baterie
Vložte osm Ni-MH baterií (AA, HR6):
& „Instalace baterií” (str. 7)
Instalace baterií
Aby JUPITER-Xm fungoval na baterie, musíte vložit osm AA baterií.
Díky nim získáte cca 3,5 hodiny souvislé práce, ovšem záleží to i na tom,
jak s JUPITER-Xm pracujete.
* Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před
poškozením. S přístrojem jednejte opatrně, nesmí upadnout.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení. Čtěte
pečlivě všechny položky, související s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM
POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál).
1. Vypněte JUPITER-Xm.
2. Stiskněte západky krytu prostoru na spodním panelu
baterie a sejměte kryt.
3. Vložte baterie do prostoru pro baterie, dbejte přitom
na dodržení polarity „+” a „–”.
Dbejte, aby póly „+” a „-” na bateriích byly správně.
4. Vraťte zpět kryt baterií.
Zapnutí JUPITER-Xm
1. Veškerá připojená zařízení zapněte v pořadí JUPITER-Xm
0 zařízení.
* Aby byly chráněny obvody, JUPITER-Xm po zapojení chvíli vyčká, než
je připraven k práci.
2. Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich hlasitost
na přijatelnou úroveň.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce
při hraní, nebo s tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci Auto O.
& „Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto O)” (str. 33)
5 Jakmile přístroj vypnete, neuložená data budou ztracena. Před vypnutím
si uložte data, která potřebujete zachovat.
5 Normální chod obnovíte novým zapnutím JUPITER-Xm.
Vypnutí nástroje
1. Veškerá připojená zařízení vypněte v pořadí zapojená
zařízení 0 JUPITER-Xm.
Nastavení celkové hlasitosti
(Master Volume)
Nastavuje celkovou hlasitost.
1. Použijte ovladač [VOLUME].
Zapnutí/ vypnutí integrovaného ozvučení
Jednotka je vybavena integrovaným stereo ozvučením.
Umístění reproboxůUmístění reproboxů
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo ovladače [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „Speaker Out” a ovladačem [2]
upravte jeho hodnotu.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
Speaker Out
OFF Zvuk nejde na výstup ozvučení.
ON Zvuk půjde na výstup ozvučení.
AUTO
„OFF” pokud jste připojili sluchátka,
„ON” pokud sluchátka nejsou připojena,
88
Úvod
Model Model
„Model” značí zvukový procesor, který reprodukuje specickou „Model” značí zvukový procesor, který reprodukuje specickou
vintage jednotku nebo zvukový procesor, optimalizovaný pro vintage jednotku nebo zvukový procesor, optimalizovaný pro
specickou funkci.specickou funkci.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátor JUPITER-8.
Každý model je vybaven odlišnou sadou jedinečných parametrů a efektů, a proto
se také liší práce s ovladači a dalšími kontrolery. To znamená, že můžete využít jednu
jednotku JUPITER-Xm, namísto celé řady jiných.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátory JUPITER-8 a JUNO-106.
Můžete tvořit tóny pro každý model.
Tone Tone
Zvuk, přiřazený partu, se nazý„tone”. Zvuk, přiřazený partu, se nazý„tone”.
Pro každý zvuk tone můžete nastavit oscilátor, ltr a efekty (MFX). Struktura a efekty
zvuku se liší, podle zvukového procesoru (modelu).
Part Part
Každému z pěti partů můžete přiřadit zvuk (tone), a zadat panorama Každému z pěti partů můžete přiřadit zvuk (tone), a zadat panorama
či EQ.či EQ.
Můžete si vybrat zvuk pro každý part a hrát v něm.
Je zde pět partů. Každému partu 1–4 můžete přiřadit zvuk syntezátoru a rytmický
zvuk partu 5.
Některé zvukové procesory (modely) je možné přiřadit pouze partu 1.
Scene Scene
Nastavení všech partů, I-ARPEGGIO a efektů, se ukládají společně Nastavení všech partů, I-ARPEGGIO a efektů, se ukládají společně
do tzv. „scény”.do tzv. „scény”.
Ve scéně najdete kompletní stav svého oblíbeného nastavení, včetně nastavení
každého partu (jako je číslo zvuku, panorama a hlasitost), nastavení, společné pro
všechny party (např. Reverb, Delay a Chorus), i sekvenční data každého partu.
Doporučujeme své nastavení si uložit předem, jako scénu, a pak během hraní tyto
scény jen přepínat.
Můžete uložit celkem 256 scén, organizovaných jako 16 scén × 16 bank.
I-Arpeggio I-Arpeggio
Podle analýzy vaší hry na klávesy, vybere optimální arpeggio pattern Podle analýzy vaší hry na klávesy, vybere optimální arpeggio pattern
pro více partů.pro více partů.
Jednoduše zvolíte TYPE a RHYTHM, a můžete I-ARPEGGIO využít s různými druhy
nastavení.
Pokud máte např. nápad na song, můžete měnit nastavení a zkoušet hrát na klávesy,
až najdete vhodnou frázi, pomocí funkce STEP EDIT ji uložíte a můžete editovat,
a nakonec importovat jako MIDI data do DAW v počítači.
Kontroler
KlaviaturaKlaviatura Tlačítko / ovladač / sliderTlačítko / ovladač / slider Pitch Bend / ModulacePitch Bend / Modulace
Tone
Filter type = TVFFilter type = TVF
TVATVA
PANPAN
L L
##
R R
TVFTVF
3Band:EQ3Band:EQ
Filter type = VCFFilter type = VCF
VCFVCFHPFHPF
LFO 1/2LFO 1/2
Pitch EnvPitch Env
OSCOSC
Rozhraní
USB computer USB computer
(Audio / MIDI)(Audio / MIDI)
USB ash drive USB ash drive
(File)(File)
Operace s pedálem Operace s pedálem
(CTRL / HOLD)(CTRL / HOLD)
MIDI vstup / výstupMIDI vstup / výstup
USB computer USB computer
(Audio / MIDI)(Audio / MIDI)
Mikrofonní vstup Mikrofonní vstup
AUX vstupAUX vstup
Scéna
System
Systémové efekty
MASTERMASTER
EQ/COMPEQ/COMP
MICMIC
NS/COMPNS/COMP
OUTPUT
PHONES
I-ARPEGGIOI-ARPEGGIO
PART 1PART 1
Tone
MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 2PART 2
Tone
MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 3PART 3
Tone
MFXMFX PAN/EQPAN/EQ
PART 4PART 4
Tone
MFXMFX
PAN/EQPAN/EQ
PART 5PART 5
Tone (Drum Kit)
PAN/EQPAN/EQ
Scene eect
DRIVEDRIVE
CHORUSCHORUS
REVERBREVERB
DELAYDELAY
Některé modely lze zvolit pouze pro PART 1.
Bicí sady lze zvolit pouze pro PART 5.
ReproduktoryReproduktory
* Bluetooth audio podporuje pouze vstup. Audio signál
nelze přenést ani přes Bluetooth reprobox, ani do
sluchátek.
99
Úvod
epínání scén (tlačítko [SCENE])
Na displeji vidíte jméno scény.
Vyvolání scény
Stiskněte tlačítko [1][16].
Popř. použijte ovladač [2].
Vyvolání banky scén.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [1][16].
Popř. použijte ovladač [1].
Zobrazení výpisu scén.
Stiskněte tlačítko [ENTER].
MEMOMEMO
5 Některé scény mají zvuky přiřazeny již z výroby, ale všechny můžete přepsat.
5 Pokud se přesunete pomocí tlačítek PAGE [<] [>] z obrazovky scény na stránku
editace, part pro editaci je zvolen automaticky.
5 Mezi party můžete přepínat, popř. je zapínat/ vypínat i během editace,
na různých stránkách.
Výběr zvuku (tlačítko [MODEL BANK])
Přejděte na obrazovku výběru pro aktuální part (0 [PART] tlačítko).
Pomocí tlačítek [1]-[16] vyberte model nebo kategorii, a ovladačem [2]
zvolte zvuk. Otočením ovladače [1] měníte číslo zvuku, s krokem po desíti.
Dle nastavení z výroby, jsou modely, uvedené na štítcích přiřazeny
tlačítkům [1]-[6] (JUPITER-8/JUNO-106/JX-8P/SH-101/XV-5080/RD-Piano).
MEMOMEMO
Blíže o modelech a typech kategorií, viz Výpis zvuků.
Výběr partu a jeho zapnutí/ vypnutí
(tlačítko [PART])
Pomocí tlačítek [1]-[10] volíte party nebo je zapínáte/ vypínáte.
Tlačítko [1]–[5]
Přepněte aktuální part (part, který nyní ovládáte na panelu, a nastavením
na obrazovce).
Tlačítko [6]–[10]
Zvolte part, kterým budete hrát na klávesy (KEYBOARD SW 0 „ON”).
Na klávesy je možné hrát pouze jedním partem. Stisknete-li více než jedno
tlačítko, zapne se pouze naposledy stisknutý part.
Tlačítka SHIFT + [6]-[10]
Zapínají/ vypínají PART SW jednotlivých partů.
Pokud je PART SW na OFF, tento part neslyšíte. Podobně je tomu i u
KEYBOARD SW: OFF, s tím rozdílem, že se aplikuje také na přehrávané
arpeggio. To znamená, že když např. podržíte rytmickou pasáž, a přehrajete
arpeggio, můžete pak stiskem tlačítka [PART] a zapnutím/ vypnutím [10]
odstranit nebo vrátit rytmický zvuk jako efekt při hraní.
ehled JUPITER-Xm
U JUPITER-Xm hrajete nebo editujete „scény”, které jste si vybrali. Nejprve zvolíte „scénu” a pak upřesníte její zvuk nebo nastavíte arpeggio. Každá scéna
obsahuje nastavení, např. I-Arpeggio, zvuky a MFX.
Tlačítky [1][16] přepínáte scény. Tlačítka [1]-[16] mají více funkcí, jak vidno níže.
ARP PART ARP COM SCENE TOP SCENE COM SCNE PART SCENE ZONE
SCENE PART
MFX
SCENE EFX
CHO
SCENE EFX
DLY
SCENE EFX
REV
SCENE EFX
OD
TONE COM
TONE
PARTIAL1
TONE
PARTIAL2
TONE
PARTIAL3
TONE
PARTIAL4
TONE MFX
<<<<<<<<< Kurzorovými tlačítky [<] [>] přepínáte obrazovky. >>>>>>>>>
SCENE TOP obrazovka
Úvodní obrazovka
Tato obrazovka se objeví, když stisknete tlačítko [SCENE]
Tato obrazovka se objeví, když několikrát stisknete tlačítko
[EXIT]
Vstoupíte na editační obrazovku zvoleného partu (party můžete libovolně přepínat).
Pomocí kurzorových tlačítek budete vráceni na obrazovku, odkud jste do editace vstoupili.
<
>
MODEL
BANK TOP
MODEL BANK TOP obrazovka
Tato obrazovka se objeví, když několikrát stisknete tlačítko
[MODEL BANK] nebo [PART]
U některých modelů nejsou stránky rozděleny
podle parciálů.
1010
Úvod
Tlačítka [11]–[16]
Těmto tlačítkům jsou přiřazeny následující funkce pro hru. Tyto funkce jsou
aktivní, pokud tlačítko [PART] nebo [FUNCTION] svítí.
Tlačítko [11 (MONO)] Tlačítko [11 (MONO)]
Je-li aktivní, zní zvuk v mono (jednotlivé noty). Je-li aktivní, zní zvuk v mono (jednotlivé noty).
(SCENE PART EDIT> Mono/Poly) (SCENE PART EDIT> Mono/Poly)
Mono nastavení se střídavě zapne/ vypne při každém stisku tlačítka
[11 (MONO)].
Tlačítko [12 (UNISON)] Tlačítko [12 (UNISON)]
Je-li aktivní, zní zvuk unisono. Je-li aktivní, zní zvuk unisono.
(SCENE PART EDIT> Unison Sw) (SCENE PART EDIT> Unison Sw)
Je-li aktivní „Unison”, bude ve vrstvě tentýž zvuk s lehce posunutou výškou
zvuku part 1, takže výsledný zvuk je hutnější.
Funkce Unison se střídavě zapne/ vypne při každém stisku tlačítka
[12 (UNISON)].
MEMOMEMO
Hloubka efektu se může lišit, podle nastavení zvoleného zvuku.
Tlačítko [13 (VELOCITY OFF)] Tlačítko [13 (VELOCITY OFF)]
Je-li aktivní, noty zní s xní dynamikou (nastavenou), kterou však lze i vypnout. Je-li aktivní, noty zní s xní dynamikou (nastavenou), kterou však lze i vypnout.
(SCENE PART EDIT> KBD Velo) (SCENE PART EDIT> KBD Velo)
Velocity O se střídavě zapne/ vypne při každém stisku tlačítka
[13 (VELOCITY OFF)].
Hodnotu xní dynamiky zadáváte pomocí SCENE PART EDIT> KBD Fixed Velo.
Tlačítko [14 (PORTAMENTO)] Tlačítko [14 (PORTAMENTO)]
Je-li aktivní, portamento na zvuk se aplikuje portamento. Je-li aktivní, portamento na zvuk se aplikuje portamento.
(SCENE PART EDIT> Porta Sw) (SCENE PART EDIT> Porta Sw)
Portamento je efekt, který plynule mění výšku tónu od prvního zahraného,
po následující.
Portamento se zapne/ vypne při každém stisku tlačítka [PORTAMENTO].
MEMOMEMO
Způsob aplikace portamenta závisí na nastavení zvoleného zvuku.
Nastavení PORTAMENTO TIME
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [14 (PORTAMENTO)].
Objeví se obrazovka nastavení.
2.
Ovladačem [2] zadáte hodnotu PORTAMENTO TIME.
Tlačítko [15 (SPLIT)] Tlačítko [15 (SPLIT)]
Umožňuje rozdělit klaviaturu. Umožňuje rozdělit klaviaturu.
(SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp) (SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp)
Je-li aktivní, zvuk PART1 je přiřazen horní oblasti klaviatury (C#4 a vyšší),
a zvuk PART2 pak dolní oblasti klaviatury (C4 a nižší), což umožňuje
klaviaturu rozdělit.
Dělící bod (C4)
PART 2 PART 1
Rozdělení se zapne/ vypne při každém stisku tlačítka [15 (SPLIT)].
Jestliže klaviatura nehraje žádným zvukem
Nyní si popíšeme situace, kdy hraní na klaviaturu neprodukuje zvuk, ani když je spínač KEYBOARD SW zapnutý.
01 Je-li I-ARPEGGIO zapnuto, a „ARP PART EDIT:
spínač” je na ON nebo KEYSW
Tento part hraje arpeggio, a nemůže tedy znít pro klaviaturu.
Chcete-li hrát na klávesy, nastavte „ARP PART EDIT: spínač” na „OFF”.
Jak souvisí nastavení Keyboard Sw a „ARP PART EDIT:
spínač”
I-ARPEGGIO on (I-ARPEGGIO [ON/OFF] tlačítko svítí)
ARP PART EDIT spínač OFF ON KEYSW
Keyboard Sw
OFF
Není hráno na
klaviaturu
ARP
Arpeggio hraje
(bez klaviatury)
Není hráno na
klaviaturu
ON
KBD
Hráno na
klaviaturu
ARP
Arpeggio hraje
(bez klaviatury)
ARP
Arpeggio hraje
(bez klaviatury)
I-ARPEGGIO o (I-ARPEGGIO [ON/OFF] tlačítko svítí)
ARP PART EDIT spínač OFF ON KEYSW
Keyboard Sw
OFF
Není hráno na
klaviaturu
Není hráno na
klaviaturu
Není hráno na
klaviaturu
ON
KBD
Hráno na
klaviaturu
KBD
Hráno na
klaviaturu
KBD
Hráno na
klaviaturu
02 Pokud jedno z nastavení ASSIGN v sekci
SCENE EDIT COMMON je PART FADE 1/2
Hlasitost partů, jejichž Keyboard Sw je zapnutý, ovládáte kontrolerem,
přiřazeným PART FADE 1/2, takže zvuk by neměl být slyšet, dle nastavení
kontroleru.
Pokud chcete hrát odpovídajícím partem na klávesy, přiřaďte všechny
SL1, SL2 a Ctrl něčemu jinému, než PART FADE 1/2.
Popř., pokud je aktivní jen jeden Keyboard Sw, je efekt PART FADE
neaktivní, a můžete hrát jen odpovídajícím partem.
03 Je-li Part Sw vypnutý
Pokud svítí tlačítko PART, podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
[6]-[10], spínač Part Sw se zapne/ vypne. Pokud jej případně vypnete,
odpovídající part nebude vyrábět zvuk.
Normálně ponecháte všechna nastavení Part Sw aktivní.
04 Je-li hlasitost nebo podobné nastavení
stažené.
Kromě výše uvedených situací, odpovídající part nebude slyšet,
pokud stáhnete některou hlasitost. Jelikož je zde několik parametrů,
ovlivňujících hlasitost, jednoduchý způsob, jak vrátit zvuk, je resetovat
nastavení přepnutím scén. V tom případě bude nastavení aktuální scény
ztraceno, takže než to zkusíte, uložte si nastavení.
1111
Úvod
Tlačítko [16 (DUAL)] Tlačítko [16 (DUAL)]
Umožňuje vrstvit dva zvuky. Umožňuje vrstvit dva zvuky.
(SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp) (SCENE ZONE EDIT> Key Rng Low/Key Rng Upp)
Je-li aktivní, pak KEYBOARD SW u PART1 a PART2 jsou zapnuté,
což umožňuje hrát se dvěma zvuky ve vrstvách.
PART 2
PART 1
* Nastavení rozdělení je nyní resetováno.
Vrstvení se zapne/ vypne při každém stisku tlačítka [16 (DUAL)].
Přiřazení požadovaného modelu nebo
kategorie tlačítkům [1]-[16]
Podržíte-li tlačítko [MODEL BANK] a stisknete jedno z tlačítek [1]-[16],
můžete zadat MODEL/CATEGORY/USER jednotlivým tlačítkům.
Tlačítku můžete přiřadit až osm modelů nebo kategorií.
1. Podržte tlačítko [MODEL BANK] a stiskněte tlačítko
([1]-[16]), které chcete přiřadit.
2. Stiskněte tlačítko PAGE [ ].
3. Vyberte, zda chcete přiřadit model nebo kategorii.
4. Stiskněte tlačítko PAGE [ ].
5. Zvolte jméno modelu nebo kategorie, kterou chcete
přiřadit.
* Tlačítku můžete přiřadit až osm modelů nebo kategorií.
* Není možné přiřadit tlačítku současně model a kategorii.
6. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
& „Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 33)
Jaký je rozdíl mezi modely a kategoriemi?
Obojí je dáno atributy zvuků.
„Models” organizuje zvuk podle procesoru nebo zvukové banky
(např. JUPITER, PR-A).
„Categories” organizuje zvuky podle typu nástroje nebo zvuku
(např. Ac.PIANO, Synth Lead).
Když provedete přiřazení tlačítku [MODEL BANK], zadáváte tím,
jak chcete, aby se zvuk jevil.
Výběr nebo zapnutí/ vypnutí oscilátoru
nebo parciálu (tlačítko [FUNCTION])
Tlačítka [1]-[4] a [6]-[9] můžete využít pro výběr nebo zapnutí/ vypnutí
oscilátorů nebo parciálů, beze změny indikace na displeji.
Tlačítka [1]–[4]
Zvolte oscilátor nebo parciál zvuku, který editujete. Počet oscilátorů, které
můžete zvolit, závisí na modelu.
U některých modelů, můžete zvolit více oscilátorů nebo parciálů stiskem
více tlačítek současně, což umožňuje editovat je společně.
Tlačítka [6]–[9]
Zapíná/ vypíná oscilátory zvuku nebo parciály.
U některých modelů není on/o vypínač (jsou stále zapnuté), a zvuk
se nastavuje pouze zvýšením nebo snížením hodnoty OSC LEVEL.
Hraní zadaným patternem
(tlačítko [STEP EDIT])
Toto tlačítko volí režim Step edit mode.
V tomto režimu se přehrávání arpeggia zastaví, a každý part přehraje jen
krokově zadaný pattern, který jste vložili.
& Blíže o operacích v režimu Step Edit mode, viz „Editace jednotlivých
kroků arpeggia při hraní (STEP EDIT)” (str. 13).
Obrazovka MENU
SCENE EDIT
Vstupte na obrazovku SCENE COMMON EDIT.
Je to stejná obrazovka, jako ta, na kterou vstoupíte z hlavní obrazovky
SCENE/MODEL BANK, jedním stiskem tlačítka PAGE [>].
Chcete-li provést nastavení SCENE, stiskněte několikrát PAGE [>].
ARPEGGIO EDIT
Vstupte na obrazovku ARPEGGIO PART EDIT.
Je to stejná obrazovka, jako ta, na kterou vstoupíte z hlavní obrazovky
SCENE/MODEL BANK, dvojím stiskem tlačítka PAGE [<].
Pomocí tlačítek PART zvolte part, jehož parametry arpeggia chcete editovat,
a proveďte editaci.
Chcete-li provést nastavení ARPEGGIO COMMON EDIT, stiskněte 1x tlačítko
PAGE [>].
TONE EDIT
Vstupte na obrazovku TONE COMMON EDIT.
Je to stejná obrazovka, jako ta, na kterou vstoupíte z hlavní obrazovky
SCENE/MODEL BANK, stiskem 9x tlačítka PAGE [>].
Chcete-li provést další nastavení TONE, stiskněte několikrát tlačítko PAGE [>].
SYSTEM
Editace parametrů SYSTEM.
& „Editace nastavení systému (System)” (str. 33)
UTILITY
Spouštění různých užitečných funkcí.
& „Obrazovka UTILITY (str. 36)
1212
Úvod
INFORMACE
Zobrazí verzi software.
Obrazovka WRITE
SCENE
Jak uložit nastavení scény. Jakmile je uložení ukončeno, na displeji se
objeví „EDITED”.
Pokud jsou tones u PART 1–4 označeny jako „EDITED”, a chcete uložit
kompletní zvuk, uložte nejprve tones.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte „SCENE” a pak stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte cíl pro uložení a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Chcete-li přejmenovat scénu, kterou ukládáte, pomocí tlačítek
PAGE [<] [>] posuňte kurzor a ovladačem [2] zadejte znaky.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
5. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
PART1–4 TONE
Povíme si, jak uložit nastavení každého partu.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte „PART* TONE” (* značí part,
který ukládáte jako přiřazený) a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
3. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Chcete-li přejmenovat zvuk, který ukládáte, pomocí tlačítek
PAGE [<] [>] posuňte kurzor a ovladačem [2] zadejte znaky.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
5. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
SYSTEM
Jak uložit nastavení systému.
1. Na obrazovce SYSTEM stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka SYSTEM WRITE.
Na obrazovce WRITE MENU zvolte ovladačem [1] položku „SYSTEM”
a stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
SCENE INITIALIZE
Jak inicializovat nastavení scény.
První presetový zvuk bude zvolen pro každý part.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte „SCENE INITIALIZE” a pak
stiskněte tlačítko [ENTER].
TONE INITIALIZE
Zde najdete, jak inicializovat nastavení aktuálního partu. Inicializovaný
stav se liší od modelu, zvoleného pro tento part.
Model nelze změnit později. Musíte nejprve zvolit zvuk, využívající model,
který chcete editovat, a pak spusťte inicializaci pomocí TONE INITIALIZE.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte TONE INITIALIZE” a pak
stiskněte tlačítko [ENTER].
1313
Úvod
Editace jednotlivých kroků arpeggia při hraní
(STEP EDIT)
Podle analýzy vaší hry na klávesy, vybere optimální arpeggio pattern pro více partů (I-Arpeggio). Jednoduše zvolíte TYPE a RHYTHM, a můžete I-ARPEGGIO
využít s různými druhy nastavení.
I-ARPEGGIO
Rytmický patternRytmický pattern
User PatternUser Pattern
Arpeggio PatternArpeggio Pattern
Typ
Rytmika
Step edit
TYPE 1TYPE 1
TYPE 2TYPE 2
TYPE TYPE
RHYTHM 1RHYTHM 1
PART 1PART 1
PART 2PART 2
PART 3PART 3
PART 4PART 4
PART 5PART 5
RHYTHM 2RHYTHM 2
RHYTHM RHYTHM
Jeden pattern pro každý part
Part 1Part 1
Part 2Part 2
Part 5 (rhythm)Part 5 (rhythm)
Part 4Part 4
Part 3Part 3
Detekce hryDetekce hry
Hraní arpeggia se nahrává do paměti jednotky průběžně. Pokud se vám zahraná fráze líbí, můžete ji pomocí funkce STEP EDIT zvýraznit a editovat.
Editovaný pattern využijete jako user pattern pro arpeggiator, nebo v počítači, ve formě MIDI dat.
Můžete však vytvořit user pattern kompletně znovu, bez použití nahraných dat.
1. Stiskněte tlačítko [STEP EDIT].
Arpeggio se zastaví a vstoupíte na obrazovku STEP EDIT - COPY
I-ARPEGGIO.
Initialize: Vymaže data kroku ve všech partechInitialize: Vymaže data kroku ve všech partech
Current: Data aktuálního krokuCurrent: Data aktuálního kroku
Latest: Poslední nahraná data (nahraná částečně)Latest: Poslední nahraná data (nahraná částečně)
1 time before: Data, nahraná v předchozím cyklu1 time before: Data, nahraná v předchozím cyklu
2 times before: Data, nahraná o dva cykly dříve2 times before: Data, nahraná o dva cykly dříve
3 times before: Data, nahraná o tři cykly dříve3 times before: Data, nahraná o tři cykly dříve
4 times before: Data, nahraná o čtyři cykly dříve4 times before: Data, nahraná o čtyři cykly dříve
Tlačítkem [S3] si můžete data prohlédnout.
2. Stiskem [ENTER] vstoupíte na obrazovku STEP EDIT,
jak vidíte níže.
Operace na obrazovce STEP EDIT
Položka Práce s jednotkou
Posun doleva/ doprava mezi kroky
Ovladač [1]
Upravte hodnotu
Ovladač [2]
Svislý posun
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
Přecházení mezi stránkami
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
Položka Práce s jednotkou
Ukončí Step edit a vrátí na hlavní
obrazovku
Tlačítko [EXIT]
Výběr songu
16 tlačítek
Přesun noty
Stiskněte klávesu
Zadejte krok a zapněte danou
notu
Stiskněte jedno z 16 tlačítek + klávesu
Zapnutí/vypnutí aktuálně
zvolené noty.
Tlačítko [ENTER]
Zadání ligatury
Stiskněte současně tlačítka [1]–[16] počátečního
a koncového kroku.
Přechod mezi party
Tlačítko [PART]
0
volí aktuální part
Veškerá data ve zvoleném partu
můžete vymazat.
Tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data pro
zvolenou notu.
Podržte klávesu + tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data ve
zvoleném kroku.
Jedno ze 16 tlačítek + tlačítko [S1]
* Dynamika na vstupu je s hodnotou, jak jste ji zadali naposledy.
3. Chcete-li si svou hru poslechnout, tlačítkem [S3] záznam
přehrajete i zastavíte.
* Počet kroků a nastavení mřížky či Shue posunu odpovídají hodnotám,
zadaným pro arpeggio.
Jestliže to chcete změnit, ukončete obrazovku STEP a na obrazovce
ARP PART EDIT je upravte.
* Ovladačem TEMPO upravíte tempo.
* Funkce arpeggia nelze použít na obrazovce STEP EDIT. Chcete-li kombinovat
data editovaného kroku s funkcí arpeggia pro konkrétní party, ukončete
obrazovku STEP, a pomocí ARP PART EDIT => zapněte SEQ MODE pro tyto
konkrétní party.
4. Jakmile ukončíte editaci, výsledek uložte jako scénu.
Chcete-li vyslat MIDI data vaší hry do počítače, použijte funkci Export.
& „USER PATTERN EXPORT (str. 36)
1414
Úvod
Hraní s připojeným mikrofonem
(Vocoder)
Vocoder” přidává efekt lidského hlasu. Budete-li zpívat či mluvit přes
vokodér, můžete hlasu doplnit nehudební, robotický zvuk. Výšku ovládáte
hrou na klávesy.
1. Mikrofon zapojíte do konektoru MIC IN na zadním panelu.
POZN.POZN.
JUPITER-Xm podporuje dynamický mikrofon a elektretový
kondenzátorový mikrofon (plug-in napájení). Nepodporuje
kondenzátorové mikrofony.
2. Ovladačem [MIC GAIN] na zadním panelu nastavíte
hlasitost.
Podrobnější nastavení MIC IN Volume zadáte po výběru zvuku.
Nejprve nastavte ovladač přibližně do střední polohy.
3. Zvolte part 1 a pak stiskem [MODEL BANK] tlačítko
rozsvítíte.
4. Stiskněte tlačítko [MODEL BANK] a potom tlačítko [15].
5. Ovladačem [1] vyberte zvuk vokodéru (dva typy).
6. Hrajte na klávesy a zpívejte nebo mluvte do mikrofonu.
Ovladačem [MIC GAIN] provedete jemné doladění hlasitosti.
Provedení nastavení mikrofonu
Podle prostředí, ve kterém hrajete, může být mikrofonem snímán také ruch
okolí, což způsobí, že vokodér nebude fungovat dle vašeho očekávání.
V tom případě nastavte citlivost mikrofonu a Noise suppressor (NS),
aby snímal okolní ruch méně.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladače [1].
3. Ovladačem [1] zvolte parametr a ovladačem [2] upravte
jeho hodnotu.
Parametry MIC IN
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
MIC INMIC IN
Mic In Gain
-24,0–+24,0 [dB]
Nastavuje vstupní úroveň z konektoru
MIC IN.
Mic Power
0-1
Pokud je na „ON“, do konektoru MIC IN
je dodáváno napětí (5V).
NS Switch
OFF, ON
Zapíná/ vypíná Noise suppressor.
Noise suppressor je efekt, který potlačuje
šum v tichých pasážích.
NS Threshold
0–127
Nastaví hlasitost, na které se spustí
potlačení šumu.
NS Release
0–127
Určuje dobu, od kdy se spustí potlačení
šumu, než hlasitost dosáhne nuly.
CompSwitch
OFF, ON
Určuje, zda bude aplikován (na mikrofonní
vstup) kompresor (ON) nebo ne (OFF).
CompAttack
0.1, 1, 2,... 100 [ms]
Nastaví dobu, od kdy hlasitost vstupu
mikrofonního kompresoru překročí
hodnotu Comp Thres, až do aplikace
komprese hlasitosti.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
CompRelease
10, 10, … 1000
[ms]
Nastaví dobu, od kdy hlasitost vstupu
mikrofonního kompresoru klesne pod
Comp Thres, až do zahájení ukončení
aplikace komprese.
CompThreshold
-60–0 [dB]
Udává úroveň, na které mikrofonní
kompresor zahájí komprimaci.
CompRatio
1: 1, 2: 1, …4: 1,
8: 1, 16: 1, 32: 1,
INF: 1
Určuje kompresní poměr mikrofonního
kompresoru.
CompKnee
0-30 [dB]
Změkčí přechod, jakmile mikrofonní
kompresor zahájí komprimaci.
Vyšší hodnoty značí plynulejší přechod.
CompOutGain
-24.0, -23.5, … 0,
…, +24.0 [dB]
Udává výstupní hlasitost mikrofonního
kompresoru.
Rev Send Lev
0–127
Nastaví hodnotu Reverbu, aplikovaného
na mikrofonní vstup.
Cho Send Lev
0–127
Nastaví hodnotu Chorusu, aplikovaného
na mikrofonní vstup.
Dly Send Lev
0–127
Nastaví hodnotu Delay, aplikovaného
na mikrofonní vstup.
Mic Thru
ON/OFF
Pokud chcete ořezat mikrofon, je-li
Vocoder vypnutý, nastavte zde „OFF”.
4. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
& „Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 33)
Jak předcházet akustické zpětné vazbě
Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům (nebo externím reproboxům)
se může objevit akustická zpětná vazba. To můžete napravit:
5 Změnou nasměrování mikrofonu (mikrofonů).
5 Přemístění mikrofonu na větší vzdálenost od reproduktoru.
5 Snížením úrovně hlasitosti.
1515
Základní editační operace
Výběr oscilátoru pro editaci
Pokud tlačítko [FUNCTION] svítí, stiskněte tlačítko [1]-[4].
(Tlačítka [1][4] odpovídají OSC (oscilátor) 1-4)
Oscilátory, které můžete zvolit, závisí na modelu.
Výběr oscilátorů, které produkují zvuk
Pokud tlačítko [FUNCTION] svítí, stiskněte tlačítko [6]-[9].
(Tlačítka [6][9] odpovídají OSC (oscilátor) 1-4)
Některé oscilátory pro určité modely nelze zvolit.
Přepínání stránek
Stiskněte tlačítko PAGE [<] [>].
Výběr parametrů
Otočte ovladačem [1].
Editace hodnoty
Otočte ovladačem [2].
OSC
(Oscillator)
Výška je určena rychlostí, na které bude vzorek opakován. Vzorek, který
se opakuje za 1s, má tzv. frekvenci 1 Hz. Čím vyšší frekvence, tím vyšší
výška. A naopak, čím nižší frekvence, tím nižší tón.
FILTER
Jas zvuku můžete upravit posílením nebo ořezáním specických
frekvenčních rozsahů. Posílením vysokofrekvenčního rozsahu zjasníte
zvuk, kdežto posílením nízkofrekvenčního rozsahu vzniká temnější zvuk.
LFO
(Low Frequency Oscillator)
OSC, FILTER a AMP můžete modulovat na stupeň, zadaný pomocí LFO,
a vytvořit tak vibráto (modulací výšky) nebo tremolo (modulací hlasitosti).
ENVELOPE
Každý z parametrů OSC, FILTER a AMP má obálku, která funguje při každém
stisku klávesy, aplikací časových změn výšky, zvukového charakteru
a hlasitosti.
Každý zvukový aspekt určuje vlastní obálka.
EFEKTY
„Efekty” umožňují modikovat nebo obohatit zvuk různými způsoby, třeba
přidáním ozvěny nebo zpožděním zvuku.
Uložení vytvořeného zvuku
(WRITE)
Vytvořený zvuk se změní, jakmile pohnete ovladačem, nebo zvolíte jiný
program, a bude ztracen, když JUPITER-Xm vypnete.
Pokud jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit mezi user zvuky.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE MENU.
2. Ovladačem [1] nebo [2] zvolte „PART* TONE” (* značí part,
který ukládáte jako přiřazený) a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
3. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
4. Chcete-li přejmenovat zvuk, který ukládáte, pomocí
tlačítek PAGE [<] [>] buttons posuňte kurzor a ovladačem
[2] zadejte znaky.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka potvrzení.
6. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Editace zvuku
(TONE EDIT)
1616
Vztah mezi kontrolery a parametry
JUPITER-8
8
9
10 11
16 17 18 19 23
24 25 26 27 28 1 2 3 4
12 13
5 6 7
15 14
22 21
20
29 30 31
32 33 34 35 37 36
Oblast Kontroler Parametr
LFO
1
TYPE LFO WAVEFORM
2
RATE LFO RATE
3
FADE TIME LFO DELAY TIME
4
DEPTH
OSC1 MOD/FILTER
MOD/AMP MOD2
5
Pitch Zvolte OSC1 MOD
6
FILTER Zvolte FILTER MOD
7
AMP
Přepněte na AMP
MOD2
OSC
8
TYPE
OSC1 WAVEFORM /
OSC2 WAVEFORM
9
Pitch OSC RANGE
10
LEVEL MIXER OSC1/2
11
MOD
Je-li XMOD ON: MOD
1<-2 X-MOD DEPTH
Je-li SYNC ON: OSC2
FINE TUNE
12
SYNC
MOD 1-2 MODE
(SYNC)
13
XMOD
MOD 1-2 MODE
(XMOD)
14
OSC1 SEL Zvolte OSC1
15
OSC2 SEL Zvolte OSC2
FILTER
16
TYPE FILTER SLOPE
17
CUTOFF CUTOFF
18
RESONANCE RESONANCE
19
KEY-F FLT KEY FOLLOW
20
[R] FILTER TYPE
21
[M] FILTER TYPE
22
[S] FILTER TYPE
AMP
23
LEVEL AMP LEVEL
Oblast Kontroler Parametr
ENV
24
A ENV1/2-ATTACK
25
D ENV1/2-DECAY
26
S ENV1/2-SUSTAIN
27
R ENV1/2-RELEASE
28
DEPTH
PIT ENV DEPTH / FLT
ENV DEPTH
Nefunguje, pokud je
zvolen AMP
29
Pitch Přepněte na ENV-1
30
FILTER
(ENV-1/2 se nastavuje
podle stavu FILTER
ENV SELECT)
31
AMP Přepněte na ENV-2
OSTATNÍ
32
MONO MONO
33
UNISON UNISON
34
VELOCITY OFF Nemá vliv
35
PORTAMENTO PORTAMENTO
36
SPLIT SPLIT
37
DUAL DUAL
* Další parametry najdete v „Parameter Guide”
(PDF).
1717
Vztah mezi kontrolery a parametry
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT]
Oblast Kontroler Condition 1 Condition 2 Cíl přechodu
OSC
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [TYPE]
Je-li zvoleno „OSC 1”
TONE EDIT”
„JP8: OSC1 WAVEFORM” parametr
Je-li zvoleno „OSC 2”
TONE EDIT”
„JP8: OSC2 WAVEFORM” parametr
Ovladač [PITCH]
Je-li zvoleno „OSC 1”
TONE EDIT”
„JP8: OSC1 RANGE” parametr
Je-li zvoleno „OSC 2” a
„OSC2 MODE” parametr je
„NORMAL
TONE EDIT”
„JP8: OSC2 RANGE” parametr
„OSC2 MODE” parametr je
„LOW FREQ”
TONE EDIT”
„JP8: LOW FREQ” parametr
Ovladač [LEVEL]
Je-li zvoleno „OSC 1”
TONE EDIT”
„JP8: OSC1 LEVEL parametr
Je-li zvoleno „OSC 2”
TONE EDIT”
„JP8: OSC2 LEVEL parametr
Ovladač [MOD]
Je-li „SYNC SWITCH” parametr
„OFF”
TONE EDIT”
„JP8: CROSS MOD” parametr
Je-li „SYNC SWITCH” parametr
„ON”
TONE EDIT”
„JP8: OSC2 FINE TUNE” parametr
Tlačítko [RING] ---
Tlačítko [SYNC]
TONE EDIT”
„JP8: SYNC SWITCH” parametr
Tlačítko [XMOD]
TONE EDIT”
„JP8: SYNC SWITCH” parametr
LFO
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [TYPE]
TONE EDIT”
„JP8: LFO WAVEFORM” parametr
Ovladač [RATE]
TONE EDIT”
„JP8: LFO RATE” parametr
Ovladač [FADE TIME]
TONE EDIT”
„JP8: LFO DELAY TIME” parametr
Ovladač [DEPTH]
Je-li zvolen „LFO PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: LFO MOD” parametr
Je-li zvolen „LFO FILTER”
TONE EDIT”
„JP8: FILTER MOD” parametr
Je-li zvolen „LFO AMP”
TONE EDIT”
„JP8: AMP MOD-STEP parametr
FILTER
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [TYPE]
TONE EDIT”
„JP8: FILTER SLOPE” parametr
Ovladač [CUTOFF]
TONE EDIT”
„JP8: CUTOFF” parametr
Ovladač [RESONANCE]
TONE EDIT”
„JP8: RESONANCE” parametr
Ovladač [KEY
FOLLOW]
TONE EDIT”
„JP8: FLT KEY FOLLOW” parametr
Tlačítko [R]
TONE EDIT”
„JP8: VINTAGE FLT TYPE” parametr
Tlačítko [M]
TONE EDIT”
„JP8: VINTAGE FLT TYPE” parametr
Tlačítko [S]
TONE EDIT”
„JP8: VINTAGE FLT TYPE” parametr
AMP
Tlačítko [SHIFT]+ Ovladač [LEVEL]
TONE EDIT”
„JP8: AMP LEVEL parametr
1818
Vztah mezi kontrolery a parametry
Oblast Kontroler Condition 1 Condition 2 Cíl přechodu
ENV
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [A]
Je-li zvolen „ENV PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 ATTACK” parametr
Je-li zvoleno „ENV FILTER” a
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV1”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 ATTACK” parametr
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV2”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 ATTACK” parametr
Je-li zvolen „ENV AMP”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 ATTACK” parametr
Ovladač [D]
Je-li zvolen „ENV PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 DECAY” parametr
Je-li zvoleno „ENV FILTER” a
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV1”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 DECAY” parametr
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV2”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 DECAY” parametr
Je-li zvolen „ENV AMP”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 DECAY” parametr
Ovladač [S]
Je-li zvolen „ENV PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 SUSTAIN” parametr
Je-li zvoleno „ENV FILTER” a
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV1”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 SUSTAIN” parametr
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV2”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 SUSTAIN” parametr
Je-li zvolen „ENV AMP”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 SUSTAIN” parametr
Ovladač [R]
Je-li zvolen „ENV PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 RELEASE” parametr
Je-li zvoleno „ENV FILTER” a
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV1”
TONE EDIT”
„JP8: ENV1 RELEASE” parametr
„FLT ENV MODE” parametr je
„ENV2”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 RELEASE” parametr
Je-li zvolen „ENV AMP”
TONE EDIT”
„JP8: ENV2 RELEASE” parametr
Ovladač [DEPTH]
Je-li zvolen „ENV PITCH”
TONE EDIT”
„JP8: PIT ENV DEPTH” parametr
Je-li zvolen „ENV FILTER”
TONE EDIT”
„JP8: FLT ENV DEPTH” parametr
FUNC
Tlačítko [SHIFT]+
Tlačítko [14
(PORTAMENTO)]
TONE EDIT”
„JP8: PORTA TIME” parametr
1919
Vztah mezi kontrolery a parametry
JUNO-106
6
7 8
13 14 15 19
20 21 22 23 24 1 2 3
4 5
10 11 12 9
18 17
16
25 26
27 28 29 30 31 32
Kontroler Parametr
LFO
1
RATE LFO RATE
2
FADE TIME LFO DELAY TIME
3
DEPTH
OSC LFO MOD /
FILTER MOD
4
Pitch Zvolte OSC1 MOD
5
FILTER Zvolte FILTER MOD
OSC
6
Pitch OSC RANGE
7
LEVEL
Mění se podle OSC
výběru 9-12.
SelectSelect ParametrParametr
9 PW LEVEL
10 SAW LEVEL
11
SUB OSC
LEVEL
12 NOISE
8
MOD PULSE WIDTH
9
OSC1 SEL OSC1 SEL
10
OSC2 SEL OSC2 SEL
11
OSC3 SEL OSC3 SEL
12
OSC4 SEL OSC4 SEL
FILTER
13
CUTOFF CUTOFF
14
RESONANCE RESONANCE
15
KEY-F FLT KEY FOLLOW
16
[R] FILTER TYPE
17
[M] FILTER TYPE
18
[S] FILTER TYPE
AMP
19
LEVEL AMP LEVEL
Kontroler Parametr
ENV
20
A ENV-ATTACK
21
D ENV-DECAY
22
S ENV-SUSTAIN
23
R ENV-RELEASE
24
DEPTH FLT ENV DEPTH
25
FILTER G-AMP
26
AMP ENV F&A
OSTATNÍ
27
MONO MONO
28
UNISON UNISON
29
VELOCITY OFF Nemá vliv
30
PORTAMENTO PORTAMENTO
31
SPLIT SPLIT
32
DUAL DUAL
* Další parametry najdete v „Parameter Guide”
(PDF).
2020
Vztah mezi kontrolery a parametry
Operace v kombinaci s tlačítkem [SHIFT]
Oblast Kontroler Stav Cíl přechodu
OSC
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [TYPE]
Ovladač [PITCH]
TONE EDIT”
„JU: OSC1 RANGE” parametr
Ovladač [LEVEL]
Je-li zvoleno „OSC 1”
TONE EDIT”
„JU: PW SWITCH” parametr
Je-li zvoleno „OSC 2”
TONE EDIT”
„JU: SAW SWITCH” parametr
Je-li zvoleno „OSC 3”
TONE EDIT”
„JU: SUB LEVEL parametr
Je-li zvoleno „OSC 4”
TONE EDIT”
„JU: NOISE LEVEL parametr
Ovladač [MOD]
TONE EDIT”
„JU: PLUSE WIDTH MOD” parametr
LFO
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [RATE]
TONE EDIT”
„JU: LFO RATE” parametr
Ovladač [FADE T]
TONE EDIT”
„JU: LFO DELAY TIME” parametr
Ovladač [DEPTH]
Je-li zvolen „LFO PITCH”
TONE EDIT”
„JU: OSC LFO MOD” parametr
Je-li zvolen „LFO FILTER”
TONE EDIT”
„JU: FILTER MOD” parametr
FILTER
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [CUTOFF]
TONE EDIT”
„JU: CUTOFF” parametr
Ovladač [RESONANCE]
TONE EDIT”
„JU: RESONANCE” parametr
Ovladač
[KEY FOLLOW]
TONE EDIT”
„JU: FLT KEY FOLLOW” parametr
Tlačítko [R]
TONE EDIT”
„JU: VINTAGE FLT TYPE” parametr
Tlačítko [M]
TONE EDIT”
„JU: VINTAGE FLT TYPE” parametr
Tlačítko [S]
TONE EDIT”
„JU: VINTAGE FLT TYPE” parametr
AMP
Tlačítko [SHIFT]+ Ovladač [LEVEL]
TONE EDIT”
„JU: AMP LEVEL parametr
ENV
Tlačítko [SHIFT]+
Ovladač [A]
TONE EDIT”
„JU: ENV ATTACK” parametr
Ovladač [D]
TONE EDIT”
„JU: ENV DECAY” parametr
Ovladač [S]
TONE EDIT”
„JU: ENV SUSTAIN” parametr
Ovladač [R]
TONE EDIT”
„JU: ENV RELEASE” parametr
Ovladač [DEPTH]
TONE EDIT”
„JU: FLT ENV DEPTH” parametr
FUNC
Tlačítko [SHIFT]+
Tlačítko [14
(PORTAMENTO)]
TONE EDIT”
„JU: PORTA TIME” parametr
/