Roland GAIA SH-01 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
GAIA SH-01
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Hlavní vlastnosti
S GAIA SH-01 jste schopni vyrábět široký rámec zvuků jednoduše, a je kompaktní a lehký, přesto jde o plně vybavený,
virtuálně analogový syntezátor, který je skvělou volbou pro ţivé hraní i do studia.
Bohatý zvuk, odpovídající spolupráci tří syntezátorů
Syntezátor sestává ze sekcí jako OSC (str. 30), FILTER (str. 32), AMP (str. 35), různými ENV jednotkami (str. 32, 34,
35), a LFO (str. 36). GAIA SH-01 vyuţívá nově vyvinutý, speciální zvukový generátor, vybavený třemi syntezátory
současně.
Od jednoduchých po komplexní zvuky, je můţete tvořit jednoduše, v široké paletě kombinací.
Design panelu činí syntézu pochopitelnou
Sekce OSC, FILTER a AMP, kte jsou základními komponentami, nezbytnými při tvorbě zvuku, jsou vrstveny na
panelu v logickém pořadí, zleva doprava, a věr tvoří sekce OUTPUT. Dokonce, i kdyţ pracujete se syntezátorem
poprvé, toto rozloţení usnadňuje proces výuky při tvorbě zvuku (str. 10).
Pokud jiţ máte základní znalosti o analogových syntezátorech, získáte snadný přístup k parametrům, které chcete
nastavit.
Sekce efektů, rozšiřující moţnosti při tvorbě zvuku
Sekce pěti výkonných efektů můţete vyuţívat současně: zkreslení, modulaci, delay, reverb a low boost (str. 38).
Jejich kombinací rozšíříte zvukové moţnosti ještě více.
Pouhým stiskem tlačítka LOW BOOST podpoříte nízkofrekvenční rozsah – to se týká zvláště basových zvuků.
Kompaktní tělo nezabírá mnoho prostoru
GAIA SH-01 je nově vybaven 37 klávesami a lehkým, kompaktním tělem.
Jelikoţ umí pracovat na baterie (str. 13), můţete jej pouţít jak ke cvičení doma, tak i ţivém hraní, ale také kdekoliv
na ulici.
EXT IN jack umoţňuje míchat oblíbenou hudbu
EXT IN jack (str. 40) umoţňuje zapojit přenosný audio přehrávač nebo jiné zařízení, spouštět potřebné songy a přidat
je do mixu. Tím opět rozšíříte své moţnosti při cvičení nebo ţivém hraní.
Funkce ―Center Cancel‖ umoţňuje eliminovat zvuky, které jsou ustěny ve středním pásmu. Při poslechu
oblíbeného songu v pozadí, touto funkcí eliminujete sólový part a zahrajete jej sami na GAIA SH-01.
Rozsáhlé moţnosti při ţivém hraní
D Beam kontroler (str. 21)
D Beam kontroler umoţňuje aplikovat různé efekty pouhým pohybem ruky nad senzorem. Můţete tak ovládat i funkce
knobů na panelu. Tím získáváte opět nové moţnosti, zcela netypické při běţném hraní na keyboard.
Arpeggiator (str. 22)
64 připravených patternů arpeggia umoţňuje vyrábět arpeggia pouhým stiskem akordu. Jelikoţ můţete pattern
arpeggia uloţit do patche jako součást nastavení oblíbeného zvuku, můţete jej kdykoliv snadno vyvolat během
hraní.
Nahrávání frází (str. 24)
Kromě nahrávání vaší hry, můţete rovněţ nahrávat a přehrávat akce na panelu, i otočení knobem.
Např. kdyţ během hraní aplikujete ovládání filtru, bude efekt filtru aplikován automaticky.
2
USB paměť pro ukládání user dat
Konektor USB MEMORY umoţňuje zapojit USB paměť (nutno dokoupit) a ukládat user patche nebo fráze. To
je uţitečné i pro zálohování důleţitých user dat.
Uloţené patche či fráze lze vyvolat z USB paměti přímo.
Je rovněţ snadné vyvolat poţadovaný patch nebo frázi z USB paměti, a znovu ji uloţit do interní
paměti.
Konektor USB COMPUTER slouţí k zapojení do počítače
Jelikoţ GAIA SH-01 podporuje USB MIDI/ AUDIO, můţete vyuţít DAW software v počítači k nahrávání hry na GAIA
SH-01, nebo zvuku z jacku EXT IN.
MIDI data, přehrávaná v DAW software pak budou znít přes zvukový generátor GAIA SH-01, nebo tak lze přehrát
audio signál z DAW software, přes výstup GAIA SH-01.
Neţ istoupíte k práci, pečlivě si ečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POUŢIPŘÍSTROJE― a „DŮLEŢITÉ
POKYNY― (str. 4 6). Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem.
Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali veškeré informace k plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte
si celý ivatelský manuál. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část to publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného svolení ROLAND,
Czech republic Distributor, s.r.o. Roland a GAIA jsou registrovanými ochrannými známkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
3
• Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér.
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat
jeho vnitřní součásti (s výjimkou speciálních
pokynů uvedených v návodu). Všechny opravy by
měl provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace―.
• Nepouţívejte přístroj na místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných vodičů či
umístění na ploše topného zařízení); nebo
• Nepřekrucujte napáje šňůru, nestavte na ni
těţké předměty, apod. Můţete ji tak zničit,
rozlámat na více částí a způsobit zkrat.
Poškozená šňůra můţe způsobit poţár a zranění!
• Tento nástroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilovače, se sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, můţe vyprodukovat takovou úroveň
zvuku, ţe zapříčiní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy příliš dlouho s vysokou
nastavenou hlasitostí či hlasitostí způsobující
nepohodu. Pokud zjistíte poškození sluchu či
zvonění v uších, měli byste navštívit lékaře.
• páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké
podlahy), nebo
• výpary či kouř; nebo
• solné výpary; nebo
• vlhkost; nebo
• déšť; nebo
• prach; nebo
• silné oesy a vibrace.
• Nedovolte, aby do přístroje vnikly nebezpečné
předměty (např. hořlaviny, mince, špendlíky), nebo
tekutiny, apod.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbliţší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace―, pokud se vyskytne následující situace:
• Pokud pouţijete rack nebo stojan, doporuče
Rolandem, rack nebo stojan musí být pečlivě
umístěn, takţe stojí rova stabilně. Jestliţe
nepouţijete stojan, zajistěte, aby byl nástroj
umístěn rovnoběţně, takţe můţe pracovat
spolehlivě a bez kymácení.
• Pouţijte pouze přiloţený adaptér. Rovněţ zajistěte,
aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napě
ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít různou
polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takţe
jejich pouţití můţe způsobit zničení, znehodnoce
nebo zkrat.
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo zástrčka jsou
zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliţe zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• Přístroj nepracuje normálně nebo vykazuje
výrazné odlišnosti v chování.
• Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodrţovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé osoby.
• Chraňte přístroj před silnými nárazy. (Nesmí
upadnout!)
• Pouţívejte pouze přibalenou napájení šňůru. Tento
kabel nesmí být vyuţit pro ţádný jiný účel.
4
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
• Nástroj by měl být pouţit pouze v racku nebo na
stojanu, doporučeném Rolandem.
VAROVÁNÍ
• Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdílí
větší počet dalších elektrických zařízení. Obzvláště
buďte opatrní při pouţívání prodluţovacích šňůr
celkový příkon všech zařízení připojených
k prodluţovací šňůře nesmí nikdy přesáhnout
výkonovou zatíţitelnost zásuvky dané prodluţova
šňůry (příkon/proud). Přetíţení můţe způsobit
přílišné zatíţení kabelu, hoření izolace a případné
roztavení.
• Před pouţitím přístroje v cizí zemi, konzultujte
situaci s nejbliţším dodavatelem Roland či
autorizovaným prodejcem produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace―.
UPOZORNĚNÍ
• Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte
těţkými předměty.
• Nikdy přístroj nezapojujte/ nevypojujte k/ od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
• Před přesunem přístroje odpojte adaptér a echny
kabely, vedoucí k externím přístrojům.
• Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho AC
adaptér od síťové zásuvky (str. 13).
• Tyto baterie nelze dobíjet, zahřívat, ani házet
do ohně nebo do vody.
• Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér
ze zásuvky.
• Nepřehrávejte CD-ROM v běţných CD
přehrávačích. Zvuk, který vzniká, můţe způsobit
trvalé poškození sluchu. Navíc můţe dot ke
zničení systémových komponent.
• Ni-MH baterie nevystavujte vlivu přílišného tepla, na
slunci, u ohně, atd.
UPOZORNĚNÍ
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tak, aby mohlo
probíhat chlazení.
• GAIA SH-01 pouţívejte jen na stojanu Roland KS-
18Z. Pouţití jiných stojanů můţe způsobit
nestabilitu a poškození.
• Přečtěte si a drţte se všech upozornění,
obsaţených v pokynech, které přichází
s produktem.
Pamatujte, ţe podle způsobu pouţití na nástroj,
můţe dojít k tomu, ţe upadne ze stojanu nebo se
překlopí, ačkoliv jste dodrţovali veškerá
upozornění a doporučení, obsaţená v manuálu.
Proto se snaţte při kaţdém stavění stojanu vţdy
zkontrolovat bezpečnost stojanu.
• Pokud je pouţijete nesprávně, mohou baterie
explodovat nebo vytéct a něco poškodit. Z důvodu
bezpečnosti si přečtěte a dodrţujte následující
upozornění (str. 13).
• Pečlivě sledujte instalační instrukce pro
baterie a vloţte je správně podle polarity.
• Nemíchejte nové baterie s pouţitými.
Podobně zabraňte smíchání různých typů
baterií.
• Vyjměte baterie, kdykoliv bude přístroj
ponechán delší dobu bez pouţívání.
• Pokud baterie vytekly, pouţijte měkký
kouskem hadříku nebo papírového ubrousku a
vytřete všechny zbytky z prostoru pro baterie.
Potom nainstalujte nové baterie. Abyste
předešli popáleninám kůţe, nevyjímejte
rozteklé baterie holýma rukama. Dbejte
nejvyšší pozornosti, aby se ţádná z vylitých
baterií nedostala do blízkosti očí. Potřís
části těla i očí ihned ošetřete proudem tekoucí
vody.
• Nenechávejte baterie spolu s kovovými objekty,
jako kuličková pera, hřebeny, sponky.
• Pouţité baterie musí být zničeny jen
v odpovídajících podmínkách, dle aktuálně platných
zákonů ve vaší oblasti.
• Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí sítě
vţdy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku napájecího
adaptéru.
• Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak veške
prach a další nahromaděnou špínu z okolí.
Rovněţ, pokud bude přístroj delší dobu nevyuţit,
odpojte jej od proudu. Jakýkoliv nahromaděný
prach můţe způsobit zkrat a vést tak k poţáru.
• Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být umístěny
mimo dosah dětí.
5
DŮLEŢITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
vyuţívapřístroje, ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor.
Podle způsobu pouţití elektrických zařízení se můţe vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Ne-li
moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro
odrušení. Ne-li moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte
alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně ohřívá.
Je to běţné a není důvod k obavám.
• Doporučujeme pouţití AC adaptéru, jelikoţ spotřeba energie je
poměrně vysoká. Doporučujeme nickel metal hydride baterie.
• Při výměně nebo instalaci baterií, vţdy přístroj vypněte, i všechna
připojená zařízení. Tak předejdete špatné funkci nebo poškození
reproduktorů či ostatních zařízení.
• Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou oba
vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či poškození reproduktorů
či ostatních zařízení.
• Pokud jsou baterie nainstalované, odpojením a připojením
napájecí šňůry do zásuvky na zadním panelu přístroje můţe
dojít k výpadku energie. Proto přístroj nejprve vypněte, neţ
odpojíte či zapojíte napájecí šňůru nebo AC adaptér.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru umístění
přístroje či jehoemístěním od zdroje interference.
• Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepouţívejte
přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) můţe vzniknout jemný šum. Tento šum
vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento
problém, je potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje,
nebo je vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej
v blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvni
uzavřeného vozu či v prostředí vykazujícím teplotní extrémy.
Příliš vysoká teplota můţe deformovat nebo změnit barvu
povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití přístroje riskantní.
Proto, ještě před pouţitím přístroje, jej musíte nechat
přizpůsobit se prostředí, po několik hodin, aţ se kondenzace
vypaří.
• Nepokládejte na přístroj ţádné předměty. Můţe to způsobit
poškození, jako zůstatkový stisk kláves, produkující nepatrný
zvuk.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové noţky mohou změnit barvu či nechat stopy. Abyste
tomu předešli, podloţte noţky kouskem hadříku. V tom případě
musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.
Údrţba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či
látkou jemně zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých
nečistot pouţijte hadřík napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
ţádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti nástroje,
mohou být ztracena, pokud jej zašlete na opravu. Důleţitá data
by měla býtdy zálohována na jiném MIDI zařízení (např.
sekvenceru), nebo na papír (je-li to moţné). Při opravách je
nutné předejít ztrátě dat. V určitých případech (jako kdyţ
nefunguje okruh, udrţující paměť pod napětím), však musíme
upozornit, ţe data nemusí být moţné zachránit.
6
Další doporučení
• Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem či zacházením
s přístrojem můţe dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti.
Abyste se uchránili nebezpečí ztráty důleţitých dat,
doporučujeme provádět pravidelně záloţní kopie celé vaší
paměti na paměťovou kartu nebo do počítače.
Před pouţitím USB paměti
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř si pevně
zasedne.
• Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data na USB klíči nebude
moţné obnovit, jakmile byla jednou ztracena. Společnost
Roland Corporation za takovou ztrátu dat neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor,
nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete
zkratům nebo zničení vnitřních komponent kabelu.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy. Pouţijete-li sluchátka, nebudete se
muset ohlíţet na okolí (obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztuţení),
ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné. Jinak budete muset
pouţít odpovídající balící materiál.
• Pouţijte pouze určený expression pedál (EV-5; není přibalen).
Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození
a/nebo zničení nástroje.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepouţívejte tyto kabely. Pouţití těchto kabelů sníţí
hlasitost zvuku tak, ţe téměř nebo vůbec nebude slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
• Aktivní rozsah kontroleru D Beam bude silně omezen v přípa
přímého, silného slunečního záření. Počítejte s tím při pouţití
ovladače D BEAM venku.
• Citlivost D Beam kontroleru se mění podle světelných podmínek
v blízkém okolí přístroje. Pokud nepracuje, jak očekáváte,
nastavte jeho citlivost dle jasu okolí ve vaší blízkosti.
• Pouţijte USB klíč od dealera Roland.
Nikdy se nedotýkejte vodících ploch USB paměti. Dbejte o jejich
stálou čistotu.
USB paměti jsou konstruovány pomocí velmi přesných
komponent; nakládejte s nimi pečlivě, dle následucích bodů.
• Abyste předešli zničení USB klíče statickou elektřinou,
zajistěte odvedení statické elektřiny z povrchu svého těla
dříve neţ s ním začnete pracovat.
• Nedotýkejte se kovových prvků, ani je neklaďte těmito
částmi k so.
• Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte USB paměť
silným nárazům,vibracím.
• Nenechejte na USB klíč působit přímé sluneční světlo, teplo
v uzavřeném autě, nebo na podobných místech.
• USB paměť nesmí zvlhnout.
• Nerozebírejte ani neupravujte USB paměť.
Práce s CD-ROM (DRIVER), DVD
• Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený nebo špinavý disk
nemusí mechanika správně přečíst. Udrţujte disky čisté pomo
běţného CD čističe.
Copyright
• Toto zařízení nepouţívejte v rozporu s autorskými právyetí
strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé vaším pouţitím tohoto
zařízení.
• Jména zněná v tomto dokumentu jsou obchodními
známkami nebo registrovanými obchodními známkami
svých majitelů.
• MatrixQuest™ 2010 TEPCO UQUEST, LTD.
Veškerá práva vyhrazena.
USB funkce GAIA SH-01 vyuţívají
MatrixQuest middleware technologie
(TEPCO UQUEST, LTD.)
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpodá
patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou u Technology Properties Limited
(TPL). Roland získal na tuto technologii licenci od TPL
Group.
7
Obsah
Hlavní vlastnosti ...................................... 2
Jak se co jmenuje a dělá ...................... 10
Čelní panel ............................................................10
Zadní panel .............................................................12
Začínáme ............................................... 13
Zapojení AC Adaptéru ............................................13
Instalace baterií ......................................................13
Vyjmutí baterií .....................................................14
Při výměně baterie (BATTERY Indikátor) ..........14
Reţim POWER SAVE MODE ............................14
Za/Vypnutí přístroje ................................................15
Zapnutí přístroje .................................................15
Vypnutí přístroje .................................................15
Jak je GAIA SH-01 organizován ........... 16
Základní struktura ...................................................16
Funkce pro hru .......................................................16
Paměť ....................................................................17
Hraní ....................................................... 18
Nastavení hlasitosti (VOLUME) .............................18
Výběr zvuků ............................................................18
Patche.................................................................18
Přidání dynamiky zvuku .........................................19
Změna rozsahu pitch bendu (BENDER) ................19
Aplikace vibráta (MODULATION) .........................19
Změna rozsahu výšky (OCTAVE UP/DOWN) .......20
Změna rozsahu výšky kláves po půltónech
(TRANSPOSE) .......................................................20
Hraní jednotlivými tóny (MONO) ............................20
Plynulý přechod meziny (PORTAMENTO)........20
Změna rychlosti změny výšky
(Portamento Time) ..............................................20
Změna výšky nebo hlasitosti pohybem ruky
(D BEAM) ...............................................................21
Změna výšky (PITCH) ........................................21
Přidání výrazu změnou hlasitosti (VOLUME) ....21
Změna přiřazení parametru
(EFFECTS/ASSIGN) ..........................................22
Automatické přehrávání arpeggia (ARPEGGIO) ...22
Přehrávání Arpeggia...........................................22
Výběr, jak bude arpeggio znít .............................23
Změna tempa (TAP TEMPO) .................................23
Operace nahrávání (PHRASE RECORDER) ........... 24
Nahrávání.............................................................. 24
Nácvik ................................................................... 24
Vymazání nahraných operací ............................... 25
Výběr typu dat pro nahrávání či vymazání........... 25
Uloţení nahrané fráze........................................... 25
Výběr fráze pro přehrání ....................................... 26
Přehrávání nebo zastavení fráze .......................... 26
Pouţití pedálu .......................................................... 26
Prodlouţení hraných tónů (HOLD) ....................... 26
Přidání výrazu hrané pasáţi (EXPRESSION) ..... 27
Pouţití V-LINK ......................................................... 27
Vytváření zvuků ....................................... 28
Postup při tvorbě zvuků ............................................ 28
Tři elementy zvuku
(OSC, FILTER, AMP) ............................................ 28
Časově proměnné změny (ENVELOPE) .............. 28
Cyklická změna (LFO) .......................................... 29
Efekty (EFFECTS) ................................................ 29
Zvuky (TONE) ....................................................... 29
Výběr zvuku .......................................................... 29
Kopírování zvuku (TONE COPY) ......................... 30
Specifikace vzorku a výšky (OSC)............................ 30
Nastavení jasu a hutnosti zvuku ............................... 32
Zadání fází Attack a Decay (AMP) ........................... 35
Modulace zvuku (LFO) ............................................. 36
Přidání hutnosti, prostorovosti a Reverbu
(EFFECTS) ............................................................... 38
Uloţení vytvořeného zvuku (WRITE) ....................... 39
Hraní s doprovodem přehrávače ........... 40
Zapojení ................................................................... 40
Nastavení hlasitosti ................................................... 40
Eliminování zvuku ze středního pásma
(CENTER CANCEL) ................................................. 41
Změna způsobu, jak eliminovat zvuk středů
(TYPE) .................................................................. 41
Umlčení zvuku na vstupu (MUTE) ............................ 41
8
Pouţití GAIA SH-01 s počítačem nebo
zvukovým modulem ................................... 42
Nahrávání zvuku nebo dat SH-01 do počítače
(USB) ............................................................................ 42
Zapojení SH-01 do počítače .................................... 42
Vyuţití SH-01 jako kontroleru či zvukového modulu
(MIDI) ............................................................................ 43
MIDI konektory ........................................................ 43
MIDI kanály .............................................................. 43
Pokročilé Operace....................................... 45
Parametry Patchů ................................................... 45
Parametry D BEAM ASSIGN .................................. 48
Parametry efektů ...................................................... 49
Systémové parametry .............................................. 51
USB paměť .................................................. 55
Pouţití USB paměti ...................................................... 55
Inicializace USB paměti .......................................... 55
Uloţení User patc do USB paměti ....................... 56
Obnovení z USB paměti zpět do GAIA SH-01 ....... 56
Uloţení nahraných fzí do USB paměti ................. 56
Obnovení frází z USB paměti do GAIA SH-01 ....... 56
Uloţení všech User dat do USB paměti .................. 57
Obnovení všech dat z USB paměti do
GAIA SH-01 ............................................................ 57
Obnovení nastavení z roby .................... 58
Problémy a potíţe ...................................... 59
Tabulka MIDI implementace ....................... 61
Hlavní specifikace ...................................... 62
Index............................................................. 63
Blokové schéma ......................................... 64
9
Jak se co jmenuje a dělá
Čelní panel
1 D BEAM (str. 21)
Za/vypíná funkci D Beam. Mávnutím ruky nad D Beam
kontrolerem, aplikujete různé efekty.
2
[TONE COPY] tlačítko (str. 30)
Kopíruje všechny parametry jednoho zvuku do jiného.
USB MEMORY [PATCH] tlačítko (str. 55)
Zde můţete ukládat patche nebo fráze do USB paměti nebo je
načíst z USB paměti do GAIA SH-01.
3 TONE 13 (str. 29)
Zde volíte zvuky, které chcete editovat a zadat ty, které
chcete slyšet.
4 LFO (Low-Frequency
Oscillator) (str. 36)
Aplikujete cyklickou modulaci na výšku (vzniká vibrato),
hlasitost (vzniká tremolo), nebo na filtr (vzniká wah efekt).
5 OSC (Oscillator) (str. 30)
Volíte vzorek, který určuje základní charakter zvuku a
určuje i výšku.
6 FILTER (str. 32)
Umoţňuje upravit jas nebo hutnost zvuku. Můţete také přidat
určitý charakter, typický pro syntezátorové zvuky.
7 AMP (str. 35)
Určuje hlasitost zvuku, který prochází sekcí filtrů.
8 EFFECTS (str. 38)
GAIA SH-01 má pět připravených efektů: distortion, flanger,
delay, reverb a low boost. Můţete provést nezávislé nastavení
pro kaţdý z nich.
9 EXT IN (External Input, str. 40)
Zde určujete, jak bude slyšet zařízení, zapojené do jacku EXT IN.
Funkce ―CENTER CANCEL‖ umoţňuje eliminovat zvuky, kte
jsou umísny ve středním pásmu.
10
10
[V-LINK] tlačítko (str. 27)
Za/vypíná funkci V-LINK.
[TAP TEMPO] tlačítko (str. 23)
Tímto tlačítkem změníte tempo arpeggia nebo rekordéru frází.
[KEY HOLD] tlačítko (str. 22)
Fráze bude znít dále, i kdyţ uvolníte prsty z kláves.
[MONO] tlačítko (str. 20)
Tímto tlačítkem můţete simulovat herní techniky
sólových nástrojů.
[PORTAMENTO] Tlačítko (str. 20)
Za/vypíná portamento.
[TRANSPOSE] tlačítko (str. 20)
Podrţíte-li toto tlačítko a stisknete tlačítka OCTAVE [UP/+],
nebo [DOWN/–], můţete zvýšit/sníţit rozsah klaviatury v
půltónových krocích (–5 - +6 půltónů).
OCTAVE [UP/+], [DOWN/-] tlačítka (str. 20)
Těmito tlačítky zvýšíte nebo sníţíte výšku klaviatury v oktávových
krocích (–3 - +3). Tato tlačítka vyuţijete rovněţ v kombinaci s
jinými funkčními tlačítky při editaci parametrů.
11
[CANCEL/SHIFT] tlačítko
Toto tlačítko zruší operaci, která právě běţí.
Tlačítko se pouţívá ve spolupráci s ostatními tlačítky ke
spouštění dalších funkcí.
[WRITE] tlačítko (str. 25, 39)
Toto tlačítko ukládá patche nebo fráze.
Podrţíte-li tlačítko [CANCEL/SHIFT] a stisknete tlačítko [WRITE],
inicializuje se zvolený patch.
WRITE PROTECT Indikátor (str. 39)
Indikátor se rozsvítí, pokud jste zvolili patch, který je
chráněn proti zápisu.
Chcete-li tuto ochranu za/vypnout, podrţte tlačítko
[CANCEL/SHIFT] a stiskněte aktuální numerické tlačítko.
[ARPEGGIO] tlačítko (str. 22)
Za/vypíná arpeggio.
[PRESET PATCH] tlačítko (str. 18)
Pouţijte k výběru presetových patchů.
[USER PATCH] tlačítko (str. 18)
Pouţijte k výběru user patc.
Stiskem tlačítka [PRESET PATCH] a tlačítka [USER PATCH]
současně aktivujete funkci Manual, která změní hodnoty
parametrů, aby odpovídaly poloze knobů a sliderů (str. 30).
12
[BANK] tlačítko (str. 18)
Pouţijete v kombinaci s kombinaci s tlačítky NUMBER [A]–[H] k
přepínání bank.
NUMBER [1]–[8] tlačítka (str. 18)
Těmito tlačítky volíte patche nebo fráze.
13 PHRASE RECORDER (str. 24)
[PLAY/STOP] tlačítko
Stiskem tlačítka přehrajete či zastavíte rekordér.
[REC] tlačítko
Stiskem tlačítka nahrajete frázi do rekordéru.
BATTERY Indikátor (str. 14)
Pouţijete-li baterie, zde vidíte zbývající energii. Normálně je
indikátor zhasnutý. Jestliţe baterie docházejí, indikátor se
rozsvítí. Budete-li přesto s GAIA SH-01 pracovat dál, indikátor
začne blikat; pak jiţ musíte vyměnit baterie.
* Pokud budete hrát i přes blikající indikátor BATTERY,
nástroj se vypne.
14 OUTPUT (str. 18)
[VOLUME] knob
Nastavuje celkovou hlasitost výstupu do jacků OUTPUT a
PHONES na zadním panelu.
15 Pitch Bend/Modulation joystick
(str. 19)
Vyuţijete k úpravě výšky nebo k aplikaci vibráta.
11
Zadní panel
16 Slot pojistky ( )
http://www.kensington.com/
17
[POWER] vypínač (str. 15)
Za/vypnutí přístroje.
DC IN (AC Adaptor) konektor (str. 13)
Sem zapojte přibalený adaptér.
Zavěšení (str. 13)
Omotejte kabel adaptéru kolem tohoto háčku, tím zabráníte
náhodnému odpojení za chodu.
18
PHONES (Headphones) Jack (str. 15)
Sem zapojte sluchátka (nutno dokoupit).
OUTPUT L/MONO, R Jacky (str. 14)
Tyto jacky předávají zvukový stereo signál do komba nebo do
mixu. Je-li výstup mono, zapojte kabel do jacku L/MONO.
19 PEDAL
PEDAL Jack (str. 26)
Sem zapojte expression pedál (Roland EV-5; nutno dokoupit)
nebo pedálový spínač (řady DP, FS-5U; nutno dokoupit).
20 MIDI konektory (OUT/IN) (p. 43)
Těmito konektory vysíláte/přijímáte MIDI zprávy do nebo z jiných
MIDI zařízení.
21 USB
USB COMPUTER konektor (str. 42)
Umoţňuje připojení GAIA SH-01 k počítači pomocí USB kabelu.
USB MEMORY konektor (str. 55)
USB paměť (nutno dokoupit) zapojíte zde.
* USB paměť zapojte aţ po zapnutí GAIA SH-01.
Nikdy neodpojujte USB paměť, dokud nástroj běţí.
* Při vkládání USB paměti ověřte, ţe je konektor
natočený správně a zasuňte jej co nejdále.
Nepouţívejte přílišnou sílu.
12
Začínáme
Zapojení AC Adaptéru
Zapojte přibalený adaptér do DC In konektoru na
zadním panelu GAIA SH-01.
Instalace baterií
GAIA SH-01 můţe pracovat s osmi běţně
dostupnými AA nickel-metal hydride bateriemi.
1. Stiskněte západky krytu prostoru pro baterie
na zadním panelu GAIA SH-01 a sejměte kryt.
Zavěšení kabelu
Indikátor
Napájecí šňůra
• Nečekanému přerušení dodávky proudu do přístroje
náhodným vysunutím přívodní šňůry a vzniklému
elektrickému šoku zabráníte tak, ţe zavěsíte šňůru na
ček podle obrázku.
• AC adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem
(viz obrázek) byla nahoru a strana s textovou
informací dolů.
• Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte adaptér do
zásuvky.
• Nedovolte, aby nebezpečné předměty (např. hořlaviny,
mince, špendlíky), nebo tekutiny, apod. vnikly do
přístroje.
Otáčíte-li směrem dolů, podloţte jej na čtyřech rozích
novinami a časopisy, aby nedošlo k poškození tlačítek
a knobů. Snaţte se jej natočit tak, aby prvky zůstaly
nepoškozené.
Při otáčení přístroje dbejte, aby vám nevypadl, nebo
se nepřevrátil.
2. Vloţte baterie do prostoru pro baterie, dbejte
přitom na dodrţení polarity (+/ orientace).
Vloţte baterie správně (dle +/– orientace), jak vidíte na
obrázku.
• Nenechte do přístroje proniknout ţádné cizorodé
předměty (např. mince, hořlaviny, přináčky) či
kapaliny (voda, nápoje, apod.) a poškodit tak nástroj.
3. Vraťte zpět kryt baterií.
Jestliţe zapojíte adaptér a zapnetestroj, kdyţ
jsou baterie nainstalovány, napájení přes adaptér
má přednost.
• Pokud pouţíváte baterie, odpojte adaptér od nástroje.
• Pokud jsou baterie nainstalované, je-li přístroj zapnutý,
odpojením napájecí šňůry ze zásuvky dojde k jeho
vypnutí. Proto jej nejprve vypněte, neţ odpojíte
napájecí šňůru nebo AC adaptér.
13
Vyjmutí baterií
Chcete-li vyjmout baterie, vypněte GAIA SH-01,
otevřete prostor pro baterie a vyjměte je.
Při výměně baterií
(BATTERY Indikátor)
Jestliţe baterie docházejí, indikátor BATTERY se
rozsvítí.
Budete-li pokračovat v práci, indikátor BATTERY
začne blikat. Ukončení práce a nabíjení baterií.
Budete-li pokračovat ve hře na nástroj, i kdyţ
indikátor BATTERY bliká, popř. zhasínají všechny
indikátory jiné, neţ BATTERY, nástroj se vypne.
• Indikace BATTERY je pouze orientační.
Baterie, které můţete pouţít
• Doporučujeme nikl-metal hydridové baterie.
Nepouţívejte alkalické či zinc-carbon baterie.
Nickel-metal hydride baterie nabízí cca pět hodin
souvislé práce při pokojové teplotě. Je-li zapojený
USB klíč, bude ţivotnost baterií zřejmě jen čtyři
hodiny. Ţivotnost baterie pro souvislé pouţití se liší
podle podmínek pouţití.
Zacházení s bateriemi
Nemíchejte nové baterie s pouţitými nebo baterie
různých typů.
• Jestliţe nebudete nástroj pouţívat delší dobu,
uloţte své nastavení do USB paměti a vyjměte
baterie.
• Nesprávné zacházení s bateriemi, nabíjecími
bateriemi, nebo s nabíječkou můţe vést k vylití,
přehřátí baterií, k poţáru nebo explozi. Neţ se
pustíte do práce, přečtěte si a striktně dodrţujte
všemi radami, které souvisí s bateriemi,
nabíjecími bateriemi, nebo s nabíječkou baterií.
Reţim POWER SAVE MODE
GAIA SH-01 můţete nastavit tak, aby se automaticky
přepnul do úsporného reţimu, kdyţ uplyne zadaná
doba bez jakékoliv operace. (Při odchodu z výroby je
SH-01 nastaven tak, aby nevstupoval do úsporného
reţimu). Chcete-li vrátit úsporný reţim do normálního
stavu, proveďte libovolnou operaci, např. pohněte
knobem nebo zahrajte na klávesy.
Můţete nastavit dobu, po které se spustí úsporný
reţim. Blíţe viz ―Nastavení doby pro POWER SAVE
MODE‖ (str. 54).
Zapojení sluchátek nebo
reprodukto
GAIA SH-01 nemá vlastní reproduktory. Abyste
slyšeli zvuk, musíte připojit audio zařízení, např.
monitory, kombo, stereo soupravu nebo sluchátka.
* Abyste předešli poškození nebo zničení
reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vţdy hlasitost
a vypněte všechna zařízení ještě před provedením
zapojení.
Zapojení monitorů nebo stereo
soupravy
Pomocí audio kabelů propojte OUTPUT konektory na
zadním panelu GAIA SH-01 do zvukového zařízení.
* Abyste si uţili všech schopností, nabízených
GAIA SH-01, doporučujeme vyuţít zapojení ve
stereo. V případě mono výstupu zapojte
OUTPUT L/MONO jack.
14
Pouţití sluchátek
Do jacku PHONES na zadním panelu zapojte
běţně dostupná sluchátka.
3. Stiskem tlačítka [POWER] na zadním panelu
zapněte nástroj.
* Zvuk bude na výstupu OUTPUT, i kdyţ jsou
sluchátka zapojena.
Za/Vypnutí přístroje
* Jakmile dokončíte zapojení (str. 13-14), zapněte
postupně všechna zařízení ve správném pořadí.
Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození
a/nebo zničení reproduktorů nebo některých
zařízení.
* Vţdy se ujistěte, ţe je hlasitost minimální, neţ
zapnete přístroj. I kdyţ je hlasitost minimální
přesto uslyšíte zvuk, je to normální a nejde
o závadu.
Zapnutí přístroje
1. Zkontrolujte následující body dříve, neţ zapnete
nástroj.
Jsou monitory či sluchátka zapojena správně?
Jsou všechny připojená zízení vypnutá?
2. Stáhněte [VOLUME] na čelním panelu doleva.
* Kdyţ zapnete nástroj, nedotýkejte se pitch
bend/modulation joysticku, nalevo od klaviatury.
Pokud přístroj zapnete a joystick nebude
v nulové poloze, pak nebude pracovat správně.
4. Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich
hlasitost na přijatelnou úroveň.
5. Zkuste zahrát na klávesy, postupně otáčejte
knobem [VOLUME] doprava a nastavte
hlasitost.
Vypnutí přístroje
1. Zkontrolujte následující body dříve, neţ vypnete
nástroj.
Stáhli jste hlasitost připojených přístrojů na
minimum?
Máte uloţené všechny vytvořené zvuky? (str. 39)
2. Vypněte připojená zařízení.
3. Stiskem [POWER] vypněte GAIA SH-01.
15
Jak je GAIA SH-01 organizován
Základní struktura
V podstatě GAIA SH-01 sestává ze sekcí kontrolerů,
zvukového generátoru a efektů.
Sekce kontrole
Tato sekce je ta, kterou hrajete.
Tato sekce přenáší akci hráče (např. ―zahrajn‖)
příkazem sekci zvukového generátoru, kde se
příslušný zvuk vyrobí.
Sekce kontrolerů GAIA SH-01 sestává z klaviatury,
pitch bend/modulation joysticku, D BEAM kontroleru,
tlačítek na panelu a knobů, i pedálů, zapojených do
zadního panelu.
Sekce zvukového generátoru
V této sekci se vyrábí zvuk.
Přijímá data pro hru, vyslaná ze sekce kontrolerů,
elektronicky vytváří základní vzorek, a upravuje jas a
hlasitost zvuku, přičemţ tvoří široký rámec zvukových
charakteristik.
Zvukový generátor GAIA SH-01 umoţňuje kdykoliv
nastavit četné prvky, jeţ určují zvukový charakter
(vzorek, výšku, jas, hlasitost, atd.), pomocí knobů a
tlačítek na panelu.
Efekty
GAIA SH-01 je vybaven mnoţstvím efektů, a kaţdý
z nich lze nastavit nezávisle.
Funkce pro hru
GAIA SH-01 je vybaven mnoţstvím efektů, a kaţdý z
nich lze nastavit nezávisle.
Arpeggiator (str. 22)
Tato sekce umoţňuje vyrobit arpeggio jednoduše
podrţením akordu na klaviatuře.
Tempo (str. 23)
Můţete měnit tempo arpeggiatoru nebo frázového
rekordéru, několikerým stiskem přepíne [TAP TEMPO]
v poţadovaném tempu.
Octave (str. 20)
Můţete posunout výškový rozsah klaviatury v krocích po
oktávách, maximálně oi oktávy nahoru a dolů.
Transpozice (str. 20)
Můţete posunout výškový rozsah klaviatury v krocích po
půlnech, maxilně o -5 - +6 půltónů.
Nahrávání frází (str. 24)
Tato funkce umoţňuje nahrávání fráze o několika
taktech. Nahrajete-li pouze pohyby knobů, můţete také
spouštět operace knobů automaticky.
Základní struktura GAIA SH-01
Frázový rekordér
Arpeggiator
Octave
Transpose
Sekce
zvukového
generátoru
Sekce kontrolerů
Řídící signály Audio signály
16
Efekty
Paměť
Do paměti se ukdají patche (str. 18) a další
nastavení. Jsou zde tři typy pamětí: ―dočasná‖,
―přepisovatelná‖ a ―nepřepisovatelná‖.
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Data zvoleného patche tlačítky na čelním panelu
vyvoláte v této oblasti.
Pokud hrajete na klaviatuře, nebo přehráváte frázi, je
vyroben zvuk podle dat, uloţených v dočasné oblasti
paměti. Pokud editujete patch, neupravujete data
přímo v paměti, data se načítají do dočasné oblasti, a
tam se upraví.
Přepisovatelná paměť (Interní)
User paměť
Při načtení jiného nastavení nebo vypnutí se nastavení
z dočasné paměti ztratí. Pokud chcete zachovat tato data,
musíte je uloţit do přepisovatelné paměti.
8 frází
64
patchů
Přepisovatelná paměť
Dočasná paměť (Temporary area)
Fráze Patch Arpeggio
Přepisovatelná paměť (USB paměť)
User paměť
Systémová paměť
Systémová paměť uchovává nastavení systémových
parametrů, jeţ uují, jak bude GAIA SH-01 ovládán.
User paměť
Patche a fráze můţete uloţit do této user paměti.
USB paměť (str. 55)
Patche a fráze můţete uloţit do SUB paměti, stejně
jako do user paměti.
Nepřepisovatelná paměť
8 frází
Paměť pro Presety
Data z presetové paměti nelze přepsat.
Pokud jste editovali data, vyvolaná z presetové
paměti, můţete je uloţit do přepisovatelné paměti
(user nebo USB paměti).
17
64x
arpeggio
64x
patchů
Systémová
paměť
Systémová
paměť
Hraní
Nastavení hlasitosti
(VOLUME)
Jak nastavit celkovou hlasitost zvuku GAIA SH-01,
který jde na výstup jacků OUTPUT na zadním panelu,
a do jacku PHONES.
Otočením knobu doprava hlasitost zvýšíte, doleva ji
sníţíte. Otočíte-li knobem zcela doleva, neuslyšíte
ţádný zvuk.
* Otočením tohoto knobu však nezměníte hlasitost
výstupu USB audio signálu (str. 42).
Výběr zvuků
1. Stiskněte buď tlačítko [PRESET PATCH]
nebo tlačítko [USER PATCH].
Těmito tlačítky se přepínáte mezi skupinou presetů
a user skupinou.
Pokud chcete zvolit patche, uloţené v USB paměti,
stiskněte tlačítko USB MEMORY [PATCH].
2. Stiskněte tlačítko [BANK] a potom jedno
z tlačítek NUMBER [A][H].
Tato tlačítka umoţňují vybrat z rodin Music Style.
3. Stiskněte jedno z tlačítek NUMBER [1]–[8].
Zvolíte patch 1-8.
Příklad:
Je-li zvolen patch USER A-1, stiskem tlačítka
NUMBER 6 přepnete na patch USER A-6.
Je-li zvolen patch USER A-4, stiskem tlačítek [BANK]
a NUMBER [C] se přepnete na patch PRESET C-4.
Je-li zvolen PRESET B-5 patch, stiskem tlačítka
[USER PATCH] se přepnete na patch USER B-5.
Patche
GAIA SH-01 umoţňuje vytvořené zvuky uloţit. Tento zvuk
nazýváme ―patch‖, a tlačítky jej můţete vyvolat a přehrát.
Patche jsou organizovány do presetových a user
skupin. Kdyţ zasunete USB paměťový klíč (nutno
dokoupit), můţete jej vyuţít jako ―USB paměťovou
skupinu‖
Kaţdá skupina obsahuje 64 patchů,
organizovaných po osmi bankách, z nichţ v kaţdé
z nich je osm pamětí.
Presetová skupina (PRESET)
Tato skupina obsahuje připravených 64 patchů, takţe
je můţete rovnou pouţít.
Ačkoliv obsah této skupiny nelze přepisovat, můţete
tvořit nové zvuky, postavené na těchto základech.
Chcete-li uvést nástroj do speciálního reţimu, ve
kterém funguje jako PCM zvukový generátor, podrţte
tlačítko [PRESET PATCH] a stiskněte tlačítko
NUMBER [1]–[8]. V tomto reţimu si můţete uţívat
realistický zvuk nástrojů, plně vyuţívajících tento
PCM zvukový generátor.
V tomto reţimu bliká tlačítko [PRESET PATCH], a
můţete volit z osmi PCM zvuků, numerickými tlačítky
[1] [8].
* Zvuky, vyráběné PCM zvukovým generátorem jsou
nepřepisovatelné. Přestoţe s nimi můţete
provádět omezenou editaci a vyuţít i efektů
(reverb), není moţné tato nastavení uloţit.
Pamatujte také, ţe PRESET BANK H obsahuje
zvuky, vyuţívané obsahem, nahraným na DVD.
User skupina (USER)
Vytvořené zvuky si můţete uloţit do 64
uţivatelských patchů.
Blíţe o ukládání zvuku, viz ―Ukládání vytvořených zvuků
(WRITE)‖ (str. 39).
USB paměťová skupina (USB
MEMORY) Pokud pouţíváte USB paměť
(nutno dokoupit), vytvořené zvuky lze uloţit i do této
skupiny. USB paměť můţe obsahovat aţ 64 patchů.
Blíţe o ukládání zvuku, viz ―Ukládání vytvořených zvuků
(WRITE)‖ (str. 39).
Banky BANK)
Je zde osm bank presetů (A-H), v kaţdé z nich je
osm patchů. Banky nabízejí snadnou cestu
organizování 64 patchů.
Např. můţete pouţít banku A k uloţení patchů,
pouţitých v prvním songu sekvence a banku B pro
patche druhého songu v sekvenci. Popř. můţete
uloţit patche basového syntezátoru do banky A a
sólové patche do banky B.
18
BANKA AH
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
Preset skupina/User skupina/ USB
skupina
NUMBER 18
2. Podrţte tlačítko OCTAVE [DOWN/–] a stiskněte
klávesu (C2-C4).
Tím zadáte hodnotu změn výšky při pohybu Pitch
Bendem, kdyţ s ním pohnete doleva.
Přidání dynamiky
zvuku
Klaviatura GAIA SH-01 umoţňuje měnit hlasitost nebo
jas zvuku změnou dynamiky hry (key velocity).
Při odchodu nástroje z výroby, je zde nastaveno
―FIX‖, coţ značí, ţe pro Key Velocity je dána stálá
hodnota dynamiky.
Pokud chcete, aby síla úhozu měla vliv na zvuk,
musíte nastavit ―KEYBOARD VELOCITY‖ (str. 51) na
―REAL‖.
* Jestliţe chcete změnit způsob, jakým změna
proběhne, upravte parametr patche “Level
Velocity Sens” (str. 45, hlasitost) nebo “Filter
Envelope Velocity Sens” (str. 45, jas).
Změna rozsahu pitch
bendu (BENDER)
Během hry na klaviaturu pohněte Pitch Bendem
doleva, coţ sníţí výšku aktuálně zahraného zvuku,
případně doprava, coţ ji zvýší.
Posunem joysticku zcela doleva sníţí výšku o dva
půlny.
Posunem joysticku zcela doprava zvýší výšku o dva
půlny.
Výška klesá Výška roste
Rozsah Pitch bendu
Rozsah pitch bendu můţete změnit.
1. Podrţte tlačítko nalevo [CANCEL/SHIFT],
pohněte pitch bendem/modulation joystickem
zcela doleva nebo doprava.
Tlačítka OCTAVE [DOWN/-] a [UP/+] budou blikat.
C2 malá Velikost změny – velká C4
3. Podrţte tlačítko OCTAVE [UP/+] a stiskněte
klávesu (C2-C4).
Tím zadáte hodnotu změny výšky při pohybu Pitch
Bendem, kdyţ s ním pohnete doprava.
Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko [CANCEL/
SHIFT].
Aplikace Vibráta
(MODULATION)
Během hry na klaviaturu pohněte Pitch Bendem od
sebe, tím aplikujete vibrato.
Vibrato
je aktivní
Rychlost a hloubka modulace
Můţete zadat rychlost a hloubku efektu, coţ se
aplikuje pohybem joysticku modulace směrem od
sebe.
1. Podrţte tlačítko [CANCEL/SHIFT] a pohněte
pitch bendem/modulation joystickem
směrem od sebe.
2. Proveďte nastavení knobů a sliderů v sekci LFO
panelu.
Podrobnosti viz ―MODULATION LFO‖ (str. 37).
Pokud pohnete pitch bend/modulation joystickem
doleva či doprava, a současně směrem od sebe,
aplikuje se obojí - pitch bend i modulace.
19
Změna rozsahu výšky
(OCTAVE UP /DOWN)
Změnit výšku klaviatury nahoru a dolů můţete
v krocích po oktávách, v rozsahu aţ tří oktáv nahoru
nebo dolů.
Hraní jednotlivými tóny
(MONO)
Tuto metodu pouţijte, chcete-li zachytit veškeré
drobné změny výrazu sólového nástroje.
1. Chcete-li zvětšit rozsah, stiskněte tlačítko
OCTAVE [UP/+], a pro sníţení rozsahu,
stiskněte tlačítko OCTAVE [DOWN/–].
Rozsah klaviatury se posune o oktávu. Jestliţe
zvýšíte rozsah výšek klaviatury nad normální
rámec, rozsvítí se tlačítko OCTAVE [UP/+]. Jestliţe
sníţíte rozsah výšek klaviatury pod norlní rámec,
rozsvítí se tlačítko OCTAVE [DOWN/]. Pokud
stisknete tlačítka OCTAVE [UP/+] a OCTAVE
[DOWN/-] současně, klaviatura se vrátí na svou
normální výšku a obě tlačítka zhasnou.
Změna rozsahu výšky kláves po
půltónech (TRANSPOSE)
Můţete posunout výškový rozsah klaviatury v krocích po
půlnech, maxilně o -5 +6 půltónů.
1. Stiskem tlačítka [MONO] se LEDka rozsvítí,
a syntezátor je v reţimu Mono.
Dokonce i kdyţ zahrajete na klávesách akord, bude
znít jen jeden tón. Bude znít pouze poslední zahraný
tón. Dalším stiskem tlačítka [MONO] zhasnete
osvětlení tlačítka.
Plynulý přechod mezi
tóny (PORTAMENTO)
Portamento je efekt, který vytváří jemný přechod
výšky od jedné zahrané noty k jiné.
1. Stiskem tlačítka [TRANSPOSE] se rozsvítí.
Dalším stiskem tlačítka [TRANSPOSE] je
zhasnete.
2. Chcete-li zvýšit rozsah, podrţte tlačítko
[TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko OCTAVE
[UP/+]. Chcete-li sníţit rozsah, podrţte tlačítko
[TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko OCTAVE
[DOWN/].
S kaţdým stiskem tlačítka se rozsah klaviatury
posune o oktávu. Pokud rozsah zvýšíte nad normální
rámec, tlačítko OCTAVE [UP/+] se rozsvítí, dokud
drţíte tlačítko [TRANSPOSE]. Pokud rozsah sníţíte
pod normální rámec, tlačítko OCTAVE [DOWN/–] se
rozsvítí, dokud drţíte tlačítko [TRANSPOSE]. Jestliţe
podrţíte tlačítko [TRANSPOSE] a stisknete tlačítko
OCTAVE [UP/+] i OCTAVE [DOWN/-] současně,
klaviatura se vrátí do normální výšky. Obě tlačítka
zhasnou.
1. Stiskem tlačítka [PORTAMENTO] se rozsvítí.
Změna rychlosti změny
výšky (Portamento Time)
Chcete-li změnit velikost změny výšky (dobu, po
kterou se změna děje), podrţte tlačítko
[PORTAMENTO] a pohněte sliderem LFO [FADE
TIME].
Kdyţ sliderem hodnotu zvýšíte, parametr Portamento
time se zvýší a výška se bude měnit pomaleji.
MEMO
Jiný způsob, jak upravit Portamento time, je
―PORTAMENTO TIME‖ (str. 45).
20
/