Roland JD-XA Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
audio mixéry
Model
JD-XA
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál
(tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět, chcete-li používat JD-XA.
PDF manuál
(můžete jej stáhnout z webu)
5
Přehled parametrů
Vysvětluje všechny parametry JD-XA.
5
MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI zprávách.
Jak získat PDF manuál
1.
V prohlížeči počítače zadejte následující URL.
http:/ www.roland.com/manuals
I
2.
Zvolte „JD-XA jako jméno produktu.
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (příručka „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (str. 18)). Po přečtení
ponechejte tento dokument k dispozici i pro pozdější použití.
© 2015 Roland Corporation
Obsah
Popis panelu
.......................................... 2
Horní panel
.......................................... 2
Zadní panel
.......................................... 3
Úvod
.................................................. 4
Zapnutí/ vypnutí přístroje
............................... 4
Výběr zvuku (Program)
................................. 4
Výběr Partu
.......................................... 4
Editace zvuku (Program)
............................... 5
Editace analogového partu
.............................. 5
Editace digitálního partu
................................ 6
Editace efektů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inicializace zvuku (Init)
................................. 7
Kopírování zvuku nebo Patternu (Copy)
.................... 7
Uložení programu (Write)
............................... 7
Použití oblíbených zvuků (Programů) (Favorite)
.............. 7
Nahrávání (Pattern Sequencer)
........................ 8
Nahrávání v reálném čase (Real Time REC)
.................. 8
Krokové nahrávání (Step REC)
............................ 8
Krokové nahrávání 2 (Step REC 2)
......................... 8
Přehrávání Patternů
................................... 9
Vymazání celého Patternu (Pattern Erase)
................... 9
Pattern Utility
........................................ 9
Uložení Patternu (Write)
................................ 9
Hraní s arpeggiem
..................................... 9
Výběr šablony arpeggia
................................ 9
Editace šablony Arpeggia
............................... 9
Uložení Arpeggia (Write)
................................ 9
Použití mikrofonu
..................................... 10
Nastavení úrovně na vstupu
............................. 10
Použití vokodéru
...................................... 10
Použití mikrofonu při aplikaci modulace
.................... 10
Výstup vokálu z mikrofonu
.............................. 10
Ovládání vaší hry
...................................... 10
Změna výšky zvuku/ aplikace vibráta
(joystick Pitch Bend/Modulation)
......................... 10
Použití přiřazené funkce ke změně zvuku (WHEEL 1/2)
......... 10
Použití externích pedálů (HOLD/CTRL 1/CTRL 2)
.............. 10
Zapojení externích zařízení
............................ 11
Použití JD-XA jako MIDI kontroleru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zapojení analogového syntezátoru přes CV/GATE výstup
....... 11
Zapojení do počítače přes USB
........................... 11
Celkové nastavení JD-XA
.............................. 12
Vstup na obrazovky Menu
............................... 12
Systémová nastavení (SYSTEM)
........................... 12
Ukládání systémového nastavení
......................... 14
Užitečné funkce (UTILITY)
............................... 14
Formátování USB Flash disku (USB MEM FORMAT)
............ 14
Obnovení zálohovaných dat z USB Flash disku
............... 15
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET)
.............. 15
Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto O)
...... 15
Určení podsvícení ovladačů a sliderů (LED CUSTOMIZE)
........ 15
Výpis kombinací kláves
................................ 16
Chybové zprávy
....................................... 17
Hlavní specikace
..................................... 17
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
......................... 18
DŮLEŽITÉ POKYNY
.................................... 18
Umístění JD-XA na stojan
............................... 18
Uživatelský manuál
2
Popis panelu
Horní panel
1
2
3
4
5 6 7
1
Sekce Common
Zde můžete provádět různá nastavení JD-XA.
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko MASTER [Mute]
Umlčí zvuk z konektorů OUTPUT L/MONO a R, i konektoru ANALOG
DRY.
Ovladač MASTER
[Volume]
Nastavuje hlasitost výstupu z konektorů OUTPUT L/MONO a R, i z
konektoru PHONES.
Displej
Ukazuje různé informace.
* Vysvětlující texty vtomto manuálu zahrnují zobrazení toho, co je
obvykle vidět na displeji. Ovšem je možné, že zakoupený přístroj
může obsahovat novější, pokročilejší verzi systému (např. s
novějšími zvuky), takže to, co vidíte na displeji, nemusí bezvýhradně
odpovídat zobrazení v manuálu.
Kurzorová tlačítka [
K
] [
J
] Posun kurzoru doleva/doprava..
Tlačítka [-] [+] Mění hodnotu na pozici kurzoru.
Tlačítko [MIDI CTRL]
Umožňuje využít kontrolery JD-XA k ovládání externího MIDI zařízení.
&
„Použití JD-XA jako MIDI kontroleru (str. 11)
Tlačítko [Menu]
Vstup na obrazovku Menu.
&
Vstup na obrazovky Menu” (str. 12)
Tlačítko [Write]
Uloží editovaná data.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
Tlačítko [Shift]
V případě použití s jinými tlačítky nebo ovladači, umožňuje náhled
parametrů nebo editaci dalších parametrů.
&
Výpis kombinací kláves” (str. 16)
Tlačítko [Exit]
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší právě probíhající operaci.
V případě použití současně s ovladačem, umožňuje náhled aktuálního
parametru, beze změny hodnoty.
Tlačítko [Enter] (Manual)
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
Stisknete-li toto tlačítko, když držíte tlačítko [Shift], polohy všech
ovladačů a sliderů se aplikují na zvuk, který editujete (Manual).
PROGRAM č.
Zobrazí číslo aktuálně zvoleného programu (
A01.
P16.
).
Pokud jste editovali program nebo Pattern, desetinná tečka svítí.
Tlačítko [Program Select]
(Init)
Umožňuje využít tlačítek [01]–[16] k výběru programů.
Podržíte-li tlačítko [Shift] a stisknete toto tlačítko, objeví se menu Init.
&
„Inicializace zvuku (Init)” (str. 7)
Tlačítko [Bank] (Copy]
Stiskem začne blikat a pomocí tlačítek [01] (A)–[16] (P) volíte
programovou banku. Pokud jste zvolili programovou banku, tlačítko
zhasne a vrátí se do předchozího stavu.
Podržíte-li tlačítko [Shift] a stisknete toto tlačítko, objeví se menu Copy.
&
„Kopírování zvuku nebo Patternu (Copy)” (str. 7)
Tlačítko [USB Memory] Umožňuje používat programy, uložené na USB ash disku.
Tlačítko [Favorite]
Umožňuje ukládat a vyvolávat často používaná čísla programů jako
oblíbené (Favorite)
Tlačítko [Transpose]
Zapíná/ vypíná funkci Transpose.
Podržte tlačítko [Transpose] tlačítky OCTAVE [Down] [Up] upravte
hodnotu transpozice.
Tlačítka OCTAVE [Down]
[Up]
Přepínají oktávu klaviatury.
Tlačítko [Key Hold] Podrží noty, aktuálně stisknuté na klaviatuře.
Tlačítko [Arpeggio]
Za/vypíná funkci Arpeggio.
&
„Hraní s arpeggiem” (str. 9)
Tlačítko [Mono] Přepíná mono/poly partu (pouze u digitálního partu).
Ovladač [Portamento
Time]
Nastaví dobu portamenta.
Tlačítko [Portamento On] Zapíná/ vypíná Portamento.
2
Sekce Synthesizer
ANALOG PART
Zde můžete zvolit a editovat analogový part.
DIGITAL PART
Zde můžete zvolit a editovat digitální part.
3
Kontrolery
Joystick Pitch Bend / Modulace
Využijete toho kúpravě výšky nebo k aplikaci vibráta.
Kolečko 1/2
MIDI příkazy můžete přiřadit dle potřeby těmto kolečkům a využít je jako kontrolery.
&
„Systémová nastavení (SYSTEM)” (str. 12)
4
MIC
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Level] Nastavuje hlasitost mikrofonu.
Tlačítko [Vocoder] Mikrofon je využitý pro vokodér.
[Mod] tlačítko Mikrofon je využitý k modulaci.
Tlačítko [Bypass] Zvuk mikrofonu jde na výstup beze změny.
5
Tlačítka [01]–[16]
Tato tlačítka využijete pro volbu programů či bank, nebo pro Pattern sekvencer.
6
PATTERN SEQ (Pattern sequencer)
Umožňuje nahrávat hru na klávesy i operace s ovladači, a opakovaně je přehrát.
7
TEMPO
Zde můžete zadat tempo arpeggia a Pattern sekvenceru.
Kontroler Vysvětlení
TEMPO displej Zobrazí hodnotu tempa.
Tlačítko [Tap]
Tempo můžete změnit stiskem tlačítka [Tap] 3x nebo vícekrát,
vintervalu čtvrťových dob a potřebném tempu.
Ovladač [TEMPO] Určuje tempo.
stránka
5
stránka
10
stránka
10
stránka
8
3
3
Popis panelu
Zadní panel
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
*
Tento nástroj je vybaven
symetrickými konektory
(XLR/TRS). Schéma osazení
pinů je zobrazeno níže.
Proveďte připojení až
po kontrole schématu
konektoru toho zařízení,
které zamýšlíte připojit.
A B C D E F G H I
Aktivní monitory
Mikrofon
Pedálový spínač
(DP-2, nutno dokoupit).
Expression pedál (EV-5; nutno
dokoupit)
Sem zapojte
analogový
syntezátor,
vybavený vstupním
konektorem CV/
GATE.
stránka
11
Slouží pro zapojení
MIDI zařízení.
stránka
11
Počítač USB ash disk
*
Adaptér natočte tak, aby strana sindikátorem (viz obrázek) byla nahoru
astrana s textovou informací dolů. Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte
adaptér do zásuvky.
AC adaptér
Indikátor
Napájecí kabel
AC zásuvka
stránka
14
stránka
11
stránka
10
Sluchátka
A
Konektory OUTPUT
Konektor Vysvětlení
Konektor PHONES Sem můžete připojit sluchátka.
Konektory L/MONO, R
Do těchto konektorů připojte monitory.
Pokud je výstup mono, použijte konektor L/MONO.
Konektor ANALOG DRY Na výstupu je čistý zvuk (bez efektů) analogových partů.
Konektor CLICK Výstup zvuku clicku metronomu.
B
MIC INPUT
Kontroler/ konektor Vysvětlení
Ovladač [LEVEL] Nastavuje vstupní úroveň z konektoru MIC INPUT.
Konektor MIC INPUT
Sem zapojte mikrofon.
Vstupní konektor MIC INPUT podporuje jak XLR a TRS typy konektoru.
Konektor typu XLR nabízí 48V fantomové napětí, což umožňuje připojit
fantomově napájené kondenzátorové mikrofony, které je vyžadují
(fantomové napájení: DC 48 V, 10 mA max.)
C
Konektory FOOT PEDAL
Konektor Vysvětlení
Konektor HOLD
Sem můžete zapojit pedálový spínač (např. řady DP-2; nutno dokoupit)
apoužívat jej jako Hold pedál.
Konektory CTRL 1/2
Sem můžete zapojit pedálový spínač (např. řady EV-5; nutno dokoupit)
nebo pedálový spínač (např. řady DP-2; nutno dokoupit) apoužívat jej
k přepínání různých parametrů nebo funkcí.
* Použijte pouze určený Expression pedál (EV-5; není přibalen). Zapojením jiného Expression
pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
D
Konektory CV/GATE
Konektor Vysvětlení
Konektory GATE OUT 1/2
Tento výstupní konektor přenáší na výstup signály Note-on/o.
Na výstupu je +5 V.
Konektory CV OUT 1/2
Tyto konektory přenášejí výšku tónu na výstup.
Pokud jste zadali transpozici nebo oktávový posun, napětí se změní
příslušně k tomu.
Tyto konektory podporují OCT/V (nepodporují Hz/V).
E
MIDI Konektory (IN/OUT)
Tyto konektory můžete propojit do jiného MIDI zařízení pro příjem a přenos MIDI
zpráv.
F
USB port
Port Vysvětlení
Port USB COMPUTER
Pokud je JD-XA zapojený do počítače běžným USB 2.0 kabelem,
můžete jej synchronizovat s DAW v počítači přes USB MIDI, a nahrávat
zvuk JD-XA do DAW přes USB audio.
&
„Zapojení do počítače přes USB” (str. 11)
USB MEMORY port
Sem zapojte USB ash disk.
Pro uložení programů a zálohování dat můžete použít USB ash disk.
&
„Obnovení zálohovaných dat z USB Flash disku (str. 15)
* Použijte USB disk, prodávaný dealery Roland. U produktů jiných
výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
G
Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Nečekanému přerušení napájení přístroje (náhodným vytažením přívodního kabelu), a
nežádoucímu tlaku na konektor zabráníte tak, že kabel zavěsíte na háček podle obrázku.
H
Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
&
„Zapnutí/ vypnutí přístroje” (str. 4)
I
Konektor uzemnění
Podle okolností a použitých obvodů u konkrétní sestavy, se může vyskytnout divný
pocit na pohmat, povrch nástroje a kovové části, např. kytary na dotek jemně brní.
Děje se tak v důsledku nepatrného zbytkového napětí, které je zcela neškodné.
Pokud vám však vadí, zapojte sem externí uzemňovací drát (viz obrázek). Je-li
přístroj uzemněn, může se objevit jemný brum, podle instalovaných částí. Pokud
si nejste jisti způsobem zapojení, kontaktujte nejbližší servis rmy Roland či
autorizovaného prodejce produktů Roland.
Nevhodná umístění pro uzemnění
5
Vodovodní trubky (hrozí elektrický výboj)
5
Plynové trubky (hrozí požár nebo výbuch)
5
Telefonní linka nebo hromosvod (může být nebezpečné při blesku)
stránka
10
stránka
10
stránka
11
stránka
11
4
Úvod
Zapnutí/ vypnutí přístroje
*
Jakmile máte vše správně zapojené (str. 3), dodržte následující postup při zapínání
zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí, riskujete poškození nebo selhání
zařízení.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost
ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to v pořádku,
nejde o závadu.
1.
Před zapnutím JD-XA si položte tyto dvě otázky:
5
Jsou reproboxy nebo sluchátka zapojena správně?
5
Je připojené zařízení vypnuté?
2.
Natočte ovladač MASTER [Volume] na horním panelu zcela doleva.
3.
Zapněte vypínač na zadním panelu.
*
Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere po zapnutí přístroje
určitou dobu (několik sekund), než začne pracovat normálně.
4.
Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich hlasitost na přijatelnou úroveň.
Vypnutí přístroje
1.
Před vypnutím si položte tyto dvě otázky:
5
Nastavili jste hlasitost připojených přístrojů na minimum?
5
Uložili jste všechny zvuky a Patterny, které jste vytvořili?
2.
Vypněte všechna připojená audio zařízení.
3.
Vypněte JD-XA vypínačem [POWER].
Použití funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce při hraní,
nebo pomocí tlačítek a ovládacích prvků na panelu (funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci Auto O.
&
„Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto O)” (str. 15)
POZN.
5
Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po vypnutí ztracena. Jestliže potřebujete
uchovat aktuální nastavení, musíte je nejprve uložit.
5
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
&
„Zapnutí/ vypnutí přístroje” (str. 4)
Výběr zvuku (Program)
Obrazovka Program Select
:
INIT PROGRAM
Program sestává z celkem osmi partů: čtyř analogových partů a čtyř digitálních
partů.
Po editaci programu jej můžete uložit do interní paměti (INT:A01–INT:P16) nebo na
USB ash disk (USB:A01–USB:P16).
Výběr programu
1.
Stiskem tlačítka [Program Select] se rozsvítí.
Objeví se obrazovka Program Select.
Tlačítko [01] – [16], odpovídající aktuálně zvolenému programu, bliká.
2.
Stiskněte jedno ztlačítek [01]–[16].
Program se změní.
Místo uložení
[USB Memory]
Banka
[Bank]
0
[01] (A)–[16] (P)
Číslo
[01]–[16]
Interní paměť
([USB Memory] tlačítko svítit)
INT:A–INT:P 01-16
USB ash disk
([USB Memory] tlačítko svítit)
USB:A–USB:P 01-16
MEMO
Jestliže zapojíte USB ash disk, tlačítko [USB Memory] nesvítí, ani když je
stisknete.
Přepínání bank
1.
Na obrazovce Program select se stiskem rozsvítí tlačítko [Bank].
Tlačítko [01] (A)–[16] (P), odpovídající aktuálně zvolenému číslu banky (A–P) bliká.
2.
Stiskněte libovolné z tlačítek [01] (A)–[16] (P).
Banka je přepnuta, a tlačítko [Bank] zhasne.
3.
Tlačítky [01]–[16] zvolte program.
Výběr Partu
Každý analogový part je monofonní.
Tlačítko [Poly Stack] umožňuje vytvořit čtyři monofonní analogové party, fungující
ve 4hlasé polyfonii (str. 5).
Výběr partu ANALOG
Funkce Operace
Výběr part pro editaci
Stiskem tlačítka Select [01]–[04] se rozsvítí.
Můžete zvolit i více partů, stiskem odpovídajících tlačítek
současně.
Nelze zvolit a hrát analogové a digitální party současně.
Volí part, hraný na klávesách.
Stiskem tlačítka On [01]–[04] se rozsvítí.
Pokud tlačítko nesvítí, part nevydá žádný zvuk.
Part mute
Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko On [01]–[04] (bliká:
umlčeno / svítí: není umlčeno).
Stav Mute se zobrazí, když podržíte tlačítko [Shift].
MEMO
Jelikož party analogového syntezátoru sestávají z analogových obvodů, jejich
zvuk může být ovlivněn teplotou, napájením, a prostředím, ve kterém je nástroj
umístěn.
Výběr partu DIGITAL
Digitální party jsou polyfonní.
Každý part obsahuje tři parciály SuperNATURAL syntezátoru, a můžete použít čtyři
tyto party.
Funkce Operace
Výběr part pro editaci
Stiskem tlačítka Select [01]–[04] se rozsvítí.
Můžete zvolit i více partů, stiskem odpovídajících tlačítek
současně.
Nelze zvolit a hrát analogové a digitální party současně.
Každé digitální part sestává ze tří parciálů.
Volí part, hraný na klávesách.
Stiskem tlačítka On [01]–[04] se rozsvítí.
Pokud tlačítko nesvítí, part nevydá žádný zvuk.
Part mute
Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko On [01]–[04] (bliká:
umlčeno / svítí: není umlčeno).
Stav Mute se zobrazí, když podržíte tlačítko [Shift].
Výběr parciálu (pouze digitální part)
Funkce Operace
Výběr parciálu pro editaci
Stiskem tlačítka Select [01]–[03] se rozsvítí.
Můžete zvolit i více parciálů, stiskem odpovídajících tlačítek
současně.
Přehrajte zvuk parciálu
Stiskem tlačítka On [01]–[03] se rozsvítí.
Pokud tlačítko nesvítí, parciál nevydá žádný zvuk.
5
Editace zvuku (Program)
Editace analogového partu
ANALOG PART
HPFDRIVEA-OSC1
AUX
A-OSC2
Pitch ENV
1/2
A-Filter
Filter ENV
AMP
AMP ENV
LFO 1/2
MFX
DRY
OUT
&
Podrobnosti o celkové struktuře, viz „JD-XA Strukturální schéma na vnitřní
straně obálky.
Když pohnete kontrolerem, na obrazovce se objeví odpovídající parametr (podle
stavu kontroleru se změní hodnota).
Když podržíte tlačítko [Exit] a pohnete kontrolerem, zobrazí se parametr beze změny
hodnoty; to umožňuje zkontrolovat aktuální hodnotu.
ANALOG PART
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka Select [01]–
[04]
Volí part, upravený operacemi na panelu.
Tlačítka On [01]–
[04]
Volí part, hraný na klávesách.
Tlačítko [Poly
Stack]
Umožňuje použít čtyři analogové party jako jeden čtyřhlasý polyfonní part.
Je-li Poly Stack zapnutý, je aktivní pouze jeden part.
Tlačítky On [01]–[04] vyberte party, využité pro poly stack.
Tlačítko [Unison] Volí Unison. Dostupný jen, je-li aktivní Poly Stack.
LFO
Kontroler Vysvětlení
Ovladač Wave
Vybere vzorek LFO.
S
(Trojúhelníkový vzorek),
R
(Sinusový vzorek),
T
(Pilový vzorek),
U
(Čtvercový vzorek),
W
(Sample and Hold), RND (Náhodný vzorek)
Ovladač [Rate]
Určuje rychlost LFO modulace.
* Je-li tlačítko [Tempo Sync] zapnuto, můžete zadat rychlost LFO modulace
v notových hodnotách, vzhledem k tempu.
Tlačítko [Select]
Volí LFO, který bude upraven.
LFO1 (nesvítí), LFO2 (svítí)
Tlačítko [Tempo
Sync]
Synchronizace rychlosti LFO modulace k tempu.
Slider [Fade Time]
Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až
do maximální amplitudy LFO.
Slider [Pitch Depth] Umožňuje LFO modulovat výšku A-OSC, takže vzniká efekt vibrata.
Slider [Filter Depth]
Umožňuje LFO modulovat FILTER CUTOFF (prahovou frekvenci), takže vzniká
efekt wah.
Slider [Amp Depth] Umožňuje LFO modulovat AMP LEVEL (hlasitost), takže vzniká efekt tremolo.
A-OSC1
Kontroler Vysvětlení
Ovladač Wave
Vybere vzorek oscilátoru.
T
(Pilový vzorek),
U
(Čtvercový vzorek),
V
(Asymetrický čtvercový
vzorek),
S
(Trojúhelníkový vzorek),
R
(Sinusový vzorek),
Variation (nepoužívá se s A-OSC)
Tlačítko [Variation] Nepoužívá se pro analogové party.
Slider [PWM]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Udává hodnotu LFO modulace, aplikované na PW.
Slider [PW]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Nastavuje šířku pulsu.
Ovladač [Pitch] Udává výšku oscilátoru.
Ovladač [Fine] Jemné naladění výšky oscilátoru
Ovladač [Cross
Mod]
Určuje hodnotu, jakou vzorek A-OSC2/AUX upravuje frekvenci A-OSC1.
Tlačítko [Ring Mod] Dodává zvuku metalický charakter, vynásobením A-OSC1 a A-OSC2/ AUX.
Tlačítko [Mod
Source]
Volí vzorek modulačního zdroje (A-OSC2/AUX).
A-OSC2
Kontroler Vysvětlení
Ovladač Wave
Vybere vzorek oscilátoru.
T
(Pilový vzorek),
U
(Čtvercový vzorek),
V
(Asymetrický čtvercový
vzorek),
S
(Trojúhelníkový vzorek),
R
(Sinusový vzorek),
Slider [PWM]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Udává hodnotu LFO modulace, aplikované na PW.
Slider [PW]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Nastavuje šířku pulsu.
Ovladač [Pitch] Udává výšku oscilátoru.
Ovladač [Fine] Jemné naladění výšky oscilátoru
[OSC Sync] tlačítko
Tvoří komplexní vzorek násilným resetováním A-OSC1 na začátek cyklu, v
synchronizaci kfrekvenci A-OSC2.
PITCH ENV
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Depth] Udává směr a velikost změny výšky.
Tlačítko [Select] Volí obálku výšky, jako objekt pro editaci.
Slider [A]
Tyto slidery fungují podobně jako slidery [A][D] v sekci AMP (ovlivňují spíše
výšku než hlasitost).
Slider [D]
MIXER
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [A-OSC 1] Určuje hlasitost A-OSC1.
Ovladač [A-OSC 2] Určuje hlasitost A-OSC2.
Ovladač [AUX] Určuje hlasitost AUX.
Tlačítko [Select]
Specikuje AUX Source.
White Noise, Pink Noise, Digital Part, MIC
* Digitální part, který lze zvolit jako AUX zdroj, bude mít stejné číslo
partu, jako analogový part. Není možné zvolit jiný part.
Analogový part Zvolený digitální part
Analog part 01 Digital part 01
Analog part 02 Digital part 02
Analog part 03 Digital part 03
Analog part 04 Digital part 04
FILTER
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [HPF] Zvolí Cuto frekvenci High-pass ltru.
Ovladač [Drive] Nastaví Drive.
Ovladač pro výběr
typu ltru
Volí typ ltru.
LPF1–3 (Low Pass Filter), HPF (High Pass Filter), BPF (Band Pass Filter)
Tlačítko [Variation] Nepoužívá se pro analogové party.
Ovladač [Cuto] Určuje prahovou frekvenci.
Ovladač
[Resonance]
Udává rezonanci.
Ovladač [Key
Follow]
Prahová frekvence se bude měnit podle klávesy, na kterou zahrajete.
Pokud ovladačem otočíte doprava, prahová frekvence bude svyššími tóny vyšší.
Pokud ovladačem otočíte doleva, prahová frekvence se bude snižšími tóny
snižovat.
Ovladač [ENV
Depth]
Udává směr a hodnotu změny Cuto frekvence.
Slider [A]
Tyto slidery fungují podobně jako slidery [A][D]][S][R] sekce AMP (mají vliv
na prahovou frekvenci, spíše než na hlasitost).
Slider [D]
Slider [S]
Slider [R]
AMP
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Level] Udává AMP Level.
Slider [A]
(Fáze Attack)
Určuje dobu, od kdy stisknete klávesu,
do doby než dosáhne hlasitost maxima.
Slider [D]
(Fáze Decay)
Určuje dobu, od kdy je dosaženo
maximální hlasitosti, do doby než
klesne na úroveň sustain.
Slider [S]
(Fáze Sustain)
Určuje hlasitost, která se udržuje od
chvíle uplynuly časy Attack time a
Decay time, do doby než uvolníte
klávesu.
Slider [R]
(Fáze Release)
Určuje dobu, od kdy uvolníte klávesu,
do doby než klesne hlasitost na
minimum.
EFEKTY
&
„Editace efektů (str. 6)
MEMO
5
Pokud jste editovali program, desetinná čárka v čísle programu svítí.
5
Editovaný zvuk se ukládá do programu.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
5
Některé parametry lze editovat i bez použití kontroleru.
&
Detaily najdete v „Přehledu parametrů (PDF).
6
Editace zvuku (Program)
Editace digitálního partu
DIGITAL PART (SuperNATURAL Synth)
Parciál 3
Parciál 2
Parciál 1
Pitch ENV Filter ENV AMP ENV
WG TVF TVA
LFO
MFX
&
Podrobnosti o celkové struktuře, viz „JD-XA Strukturální schéma na vnitřní
straně obálky.
Když pohnete kontrolerem, na obrazovce se objeví odpovídající parametr (podle
stavu kontroleru se změní hodnota).
Když podržíte tlačítko [Exit] a pohnete kontrolerem, zobrazí se parametr beze změny
hodnoty; to umožňuje zkontrolovat aktuální hodnotu.
* Digitální party nepoužívají sekce A-OSC2 a MIXER.
DIGITAL PART
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka Select [01]–
[04]
Volí part, upravený operacemi na panelu.
Tlačítka On [01]–
[04]
Volí part, hraný na klávesách.
Tlačítko [Unison] Volí Unison.
PARTIAL
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka Select [01]–
[03]
Volí parciál, upravený operacemi na panelu.
Tlačítka On [01]–
[03]
Vyberte parciály, které produkují zvuk.
LFO
Kontroler Vysvětlení
Ovladač Wave
Vybere vzorek LFO.
S
(Trojúhelníkový vzorek),
R
(Sinusový vzorek),
T
(Pilový vzorek),
U
(Čtvercový vzorek),
W
(Sample and Hold), RND (Náhodný vzorek)
Ovladač [Rate]
Určuje rychlost LFO modulace.
* Je-li tlačítko [Tempo Sync] zapnuto, můžete zadat rychlost LFO modulace
v notových hodnotách, vzhledem k tempu.
Tlačítko [Select] Nepoužívá se pro digitální party.
Tlačítko [Tempo
Sync]
Synchronizace rychlosti LFO modulace k tempu.
Slider [Fade Time]
Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až
do maximální amplitudy LFO.
Slider [Pitch Depth] Umožňuje LFO modulovat výšku parciálu, takže vzniká efekt vibráta.
Slider [Filter Depth]
Umožňuje LFO modulovat FILTER CUTOFF (prahovou frekvenci), takže vzniká
efekt wah.
Slider [Amp Depth] Umožňuje LFO modulovat AMP LEVEL (hlasitost), takže vzniká efekt tremolo.
D-OSC
Kontroler Vysvětlení
Ovladač Wave
Vybere vzorek oscilátoru.
T
(Pilový vzorek),
U
(Čtvercový vzorek),
V
(Asymetrický čtvercový vzorek),
S
(Trojúhelníkový vzorek),
R
(Sinusový vzorek),
Variation (Stiskněte tlačítko [Variation] a pomocí [-] [+] vyberte variaci vzorku).
Tlačítko [Variation] Volí variaci vzorku jako vzorek pro oscilátor.
Slider [PWM]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Udává hodnotu LFO modulace, aplikované na PW.
Slider [PW]
Pokud je
V
(asymetrický čtvercový vzorek) zvolen jako vzorek
oscilátoru
Nastavuje šířku pulsu.
Je-li pro oscilátor zvolen vzorek SuperSaw
Udává rozladění.
Ovladač [Pitch] Udává výšku oscilátoru.
Ovladač [Fine] Jemné naladění výšky oscilátoru
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Cross
Mod]
Nepoužívá se pro digitální party.
Tlačítko [Ring Mod] Vyrobí více komplexní vzorek, násobením OSC parciálu 1, OSC parciálu 2.
[Mod Source]
tlačítko
Nepoužívá se pro digitální party.
PITCH ENV
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Depth] Udává směr a velikost změny výšky.
Tlačítko [Select] Nepoužívá se pro digitální party.
Slider [A]
Poskytují stejnou operaci, jako PITCH ENV [A] [D] slidery pro analogový part.
Slider [D]
FILTER
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [HPF] Zvolí Cuto frekvenci High-pass ltru.
Ovladač [Drive] Nepoužívá se pro digitální party.
Ovladač pro výběr
typu ltru
Volí typ ltru.
Indikátor udává strmost ltru.
-12 dB/oct (nesvítí), -24 dB/oct (svítí)
Tlačítko [Variation] Volí typ variace jako typ ltru.
Ovladač [Cuto] Určuje prahovou frekvenci.
Ovladač
[Resonance]
Udává rezonanci.
Ovladač [Key
Follow]
Prahová frekvence se bude měnit podle klávesy, na kterou zahrajete.
Ovladač [ENV
Depth]
Udává směr a hodnotu změny Cuto frekvence.
Slider [A]
Poskytují stejnou operaci, jako FILTER [A] [D] [S] [R] slidery pro analogový
part.
Slider [D]
Slider [S]
Slider [R]
AMP
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [Level] Udává AMP Level.
Slider [A]
Poskytují stejnou operaci, jako AMP [A] [D] [S] [R] slidery pro analogový part.
Slider [D]
Slider [S]
Slider [R]
EFEKTY
&
„Editace efektů (str. 6)
MEMO
5
Pokud jste editovali program, desetinná čárka v čísle programu svítí.
5
Editovaný zvuk se ukládá do programu.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
5
Některé parametry lze editovat i bez použití kontroleru.
&
Detaily najdete v „Přehledu parametrů (PDF).
Editace efektů
&
Podrobnosti o celkové struktuře, viz „JD-XA Strukturální schéma na vnitřní
straně obálky.
Kontroler Vysvětlení
Ovladač [TFX 1/2
Select]
Volí typ efektu TFX1/2.
Ovladač [TFX 1/2
CTRL]
Globální ovládání TFX1/2.
Global control je funkce, která umožňuje využít jediný ovladač k ovládání
více parametrů, které upravují efekt.
Tlačítko [TFX 1/2
On]
Za/vypíná TFX1/2.
Ovladač [Reverb] Určuje hlasitost reverbu.
Ovladač [Delay] Určuje hlasitost Delay.
Ovladač Delay
[Time]
Určuje dobu zpoždění.
Tlačítko [Part MFX
SW]
Zapíná/vypíná Part MFX.
Tlačítko [Tempo
Sync]
Synchronizuje Part MFX a Delay k tempu.
Je-li zde „o, použije se nastavení Tempo Sync jednotlivých efektů.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
MEMO
Nastavení efektu jsou uložena v programu.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
7
Editace zvuku (Program)
Inicializace zvuku (Init)
Povíme si, jak inicializovat nastavení programu, partu, parciálu nebo šablony.
1.
Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko [Program Select/Init].
Objeví se obrazovka INIT.
2.
Pomocí tlačítek [K][J] a [-] [+] zvolte, co chcete inicializovat.
Nastavení
inicializace
[–] [+]
Vysvětlení
PROGRAM Nastavení programu
PART Nastavení partu (včetně MFX, MIDI kanálu)
PARTIAL Nastavení parciálu (je-li zvolen digitální part)
PATTERN Pattern
3.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
4.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Na obrazovce se objeví „Completed!” a spustí se inicializace.
Kopírování zvuku nebo Patternu (Copy)
Povíme si, jak zkopírovat nastavení partu, parciálu, či šablony, uložené v jiném
programu, nebo ze zvuku INTEGRA-7 a FA-06/08.
1.
Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko [Bank] (Copy).
Objeví se obrazovka „COPY”.
2.
Pomocí šipek [K] [J] vyberte data, která chcete kopírovat a stiskněte
tlačítko [Enter].
Nastavení
kopírování
Kurzorová tlačítka [
K
]
[
J
]
Vysvětlení
Part Nastavení partu (včetně MFX, kromě MIDI kanálu)
Parciál Nastavení parciálu (jen je-li zvolen digitální part)
Pattern Pattern
Tone
Tone (jen je-li zapojený USB ash disk)
Kopírování nastavení zvuku
„Zvuky SuperNATURAL Synth z INTEGRA-7 nebo FA-06/08 můžete využít v
digitálním partu JD-XA.
Exportujte/uložte „SuperNATURAL synth tone data z INTEGRA-7 nebo FA-
06/08 na USB ash disk.
Import těchto dat do JD-XA s sebou nese kopírování nastavení zvuku.
Data, která chcete importovat, musíte uložit do složky IMPORT na USB ash
disku.
&
Blíže viz „Struktura složek na USB ash disku (str. 14).
POZN.
Pokud je zvoleno „Part jako data pro kopírování, MIDI kanál se nekopíruje.
3.
Tlačítky [-] [+] vyberte zdroj pro kopírování a pak stiskněte tlačítko [Enter]
(zvolte Source).
Parametry se liší podle zvoleného zdroje pro kopírování.
Opakujte proceduru tolikrát, jak potřebujete.
MEMO
Podle parametrů můžete také využít tlačítka [Bank], [01]–[16], dále Select [01]–[04]
a Partial [01]–[03] každého partu.
4.
Tlačítky [-] [+] vyberte cíl pro kopírování a pak stiskněte tlačítko [Enter]
(zvolte Destination).
Parametry se liší podle toho, co kopírujete.
Opakujte proceduru tolikrát, jak potřebujete.
MEMO
Podle parametrů můžete také využít tlačítka On [01]–[04] a Partial [01]–[03]
každého partu.
5.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
6.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Na obrazovce se objeví „Completed!” a spustí se kopírování.
Uložení programu (Write)
Zvuk, který jste vytvořili, se změní, pohnete-li ovladačem nebo když zvolíte jiný zvuk
či program. Ztratíte jej také, jakmile vypnete JD-XA.
Pokud jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit do programu.
1.
Stiskněte tlačítko [Write].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „PROGRAM" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka pro zadání jména.
PROG NAME: [Ent]
INIT PROGRAM
3.
Šipkami [K] [J] a tlačítky [-] [+] upravte znaky.
4.
Jakmile ukončíte zadávání jména, stiskněte [Enter].
5.
Stiskem tlačítka [-] nebo [+] zvolte cílové místo.
Chcete-li ukládat na USB ash disk, stiskem tlačítka [USB Memory] je rozsvítíte.
Můžete také použít tlačítka [Bank] a [01]–[16], a zvolit cíl pro ukládání
* Pokud zadáte číslo paměti, ve které již jsou data uložena, objeví se jméno programu na
spodním řádku. Pokud ukládáte pod tímto číslem, budou předchozí data vymazána a přepsána
novým programem.
6.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
7.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka se zprávou Complete! a data jsou uložena.
* NIKDY nevypínejte nástroj během ukládání nastavení.
Použití oblíbených zvuků (Programů) (Favorite)
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko [Favorite]
Tato tlačítka využijete pro registraci a vyvolání oblíbených zvuků
(programů).
Tlačítka [01]–[16] Těmito tlačítky volíte Favorite 01–16.
Tlačítko [Bank] Tímto tlačítkem zvolíte požadovanou banku Favorite (A–P).
Výběr oblíbeného zvuku
1.
Stiskněte tlačítko [Favorite] to se rozsvítí.
Tlačítka [01]–[16] se stanou tlačítky Favorite select.
2.
Stiskem jednoho ztlačítek [01]–[16] zvolíte oblíbený zvuk.
Jestliže stisknete tlačítko, pod kterým není nic zaregistrováno, na obrazovce e objeví
„Not Registered!”
Přepínání banky Favorite
1.
Pokud tlačítko [Favorite] svítí, stiskněte tlačítko [Bank].
Tlačítko [01] (A)–[16] (P), odpovídající aktuálně zvolenému číslu banky (A–P) bliká.
2.
Stiskněte libovolné z tlačítek [01] (A)–[16] (P).
Banka je přepnuta, a tlačítko [Bank] zhasne.
3.
Tlačítky [01]–[16] zvolíte oblíbenou položku.
Uložení oblíbeného zvuku
1.
Zvolte program, který chcete zaregistrovat jako oblíbený.
2.
Stiskněte tlačítko [Favorite] to se rozsvítí.
3.
Vyberte banku, do které chcete registrovat oblíbenou položku.
&
„Přepínání banky Favorite” (str. 7)
4.
Podržte tlačítko [Favorite] a stiskněte číslo oblíbené položky ([01]–[16]),
kterou chcete registrovat
Tomuto tlačítku je nyní zvolený program přiřazen.
Podržte tlačítko [Favorite], a tlačítka [01]–[16], pod kterými jsou uloženy oblíbené,
svítí; tlačítka, pod kterými nejsou uloženy oblíbené, blikají.
POZN.
Pokud jste editovali program, uložte jej dříve, než jej zaregistrujete jako oblíbený.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
Vymazání oblíbené položky
1.
Na obrazovce Menu zvolte „FAVORITE UTIL a stiskněte tlačítko [Enter].
Podržíte-li tlačítko [Shift] a stisknete tlačítko [Favorite], objeví se také obrazovka
FAVORITE UTIL.
2.
Šipkami [K] [J] zvolte banku Favorite.
3.
Tlačítky
[-] [+]
můžete vybrat oblíbenou položku, kterou chcete vymazat.
Pomocí tlačítek [01]–[16] zvolte číslo oblíbené položky pro vymazání.
4.
Stiskem [Enter] vymažete uvedené oblíbené položky.
8
Nahrávání (Pattern Sequencer)
Pattern sekvencer umožňuje nahrávat hru na klávesy i operace s ovladači, a
opakovaně je přehrát.
Nahrává se zvolený part.
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko [Scale]
Mění délku jednoho kroku. Indikátor nalevo od tlačítka udává nastavení.
5
Tlačítka [01]–[12] odpovídají nahrávání v rozmezí vstupu dvou dob, se
zadáním 16tinových triol.
5
Tlačítka [01]–[12] odpovídají nahrávání v rozmezí vstupu jednoho taktu,
se zadáním osminových triol.
5
Tlačítka [01]–[16] odpovídají nahrávání v rozmezí vstupu dvou dob, se
zadáním 32tinových not.
5
Tlačítka [01]–[16] odpovídají nahrávání v rozmezí vstupu jednoho taktu,
se zadáním 16tinových not.
Tlačítko [Erase] Vymaže nahraný Pattern nebo jeho část.
Tlačítko [Step REC] Umožňuje nahrát vaši hru na klávesy, v jednotlivých krocích.
Tlačítko [Pattern
Length]
Mění počet taktů v Patternu. Můžete vytvořit Pattern až 4 takty dlouhý.
Pomocí [01]–[04] zadejte délku.
U některých měřítek zadáváte délku tlačítky [01]–[08].
Tlačítko [Play] Přehraje nebo zastaví Pattern.
Tlačítko [Real Time
Rec]
Vytvořte Pattern nahráváním hry na klávesy a pomocí kontrolerů, v reálném
čase.
Nahrávání v reálném čase (Real Time REC)
Povíme si, jak vytvořit Pattern, nahráváním hry na klávesy a kontrolery, v reálném
čase. Vše hra se nahrává do vrstev zvoleného Patternu.
1.
Pomocí ANALOG PART nebo tlačítky DIGITAL PART On [01]–[04] vyberte
part, který chcete nahrát.
2.
Stiskněte tlačítko [Real Time Rec] (REC STANDBY).
3.
Proveďte nastavení nahrávání v reálném čase.
Kurzorovými tlačítky [
K
] [
J
] zvolte parametr, a tlačítky [–] [+] upravte nastavení.
Parametr
Kurzor [
K
] [
J
]
Vysvětlení
Cnt In (Count In)
* Zobrazuje se
pouze během
REC STANDBY.
Volí způsob, jakým se nahrávání spustí.
OFF, 1 MEAS, 2 MEAS, WAIT NOTE
Input Qtz
(Input Quantize)
Quantize je funkce, která automaticky opravuje nepřesnosti v časování při
hraní na klávesy nebo pady, sladí rytmickou přesnost.
Funkci Quantize můžete aplikovat i při živém hraní. Toto nastavení udává,
zda se aplikuje kvantizace i během nahrávání.
OFF, GRID, SHFL (shue)
Reso (Resolution)
Určuje hodnotu časování not, na které se aplikuje kvantizace.
GRID: 1/32 ( )–1/4 ( )
SHFL: 1/16 ( )–1/8 ( )
Intenzita
Toto nastavení se využívá u kvantizace mřížky. Udává stupeň, s jakým budou
noty posunuty v přesných intervalech notových hodnot, zadaných nastavením
Reso. Pokud zvolíte „100%”, budou nahrávané noty posunuty v naprosto
přesných intervalech, dle zadání parametru Reso. Při nižších procentech se
aplikuje nižší korekce. Pokud je zde „0%”, časování nebude korigováno vůbec.
0-100%
Rate
Toto nastavení využijete při aplikaci kvantizace metodou Shue.
S nastavením na „50%” budou mít tóny rovnoměrné mezery. Pokud tuto
hodnotu zvýšíte, zdůrazníte postupně „živost”, jakoby šlo o tečkované noty.
Loop Rec
Určuje, zda se Real Time REC vypne (OFF) nebo zůstane aktivní (ON), když
přejdete na další smyčku, po záznamu vaší hry.
Tempo Rec Určuje, zda budou změny tempa nahrány (ON) nebo ne (OFF).
Click Switch Zapnutí/ vypnutí zvuku kliku.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
4.
Stiskem tlačítka [Play] spustíte nahrávání.
Při přehrávání spustíte nahrávání také stiskem tlačítka [Real Time REC].
5.
Zahrajte na klaviaturu.
Pohyby ovladačů a koleček se také nahrávají.
6.
Stiskem tlačítka [Real Time Rec] nahrávání zastavíte.
Nastavení Click
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Zvolte „SYSTEM”, pak stiskněte [Enter]
3.
Zvolte parametr Click (str. 13) a tlačítky [-] [+] upravíte nastavení.
4.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Je-li potřeba, uložte systémové parametry.
&
„Ukládání systémového nastavení” (str. 14)
Vymazání pouze části fráze
1.
Během nahrávání či přehrávání stiskněte tlačítko [Erase] (Erase Mode).
Tlačítko svítí, což umožňuje vymazat noty. Objeví se obrazovka „Erase”.
2.
Tlačítky [–] [+] vyberte, co chcete vymazat a stiskněte tlačítko [ENTER].
Dokud držíte tlačítko, vymazávají se vybraná data.
MEMO
V režimu Erase jsou vymazány noty kláves, dokud je držíte stisknuté.
Pokud držíte dvě klávesy, budou vymazány všechny noty mezi těmito dvěma
klávesami.
3.
Stiskněte znovu tlačítko [Erase].
Tlačítko zhasne a JD-XA se vrátí do předchozího stavu.
Změna tempa
&
TEMPO” (str. 2)
MEMO
Tempo se ukládá pro každý jednotlivý program.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
Krokové nahrávání (Step REC)
Povíme si, jak vytvořit Pattern, nahráváním hry na klávesy, tón po tónu.
Nová nahrávka nahradí zvolený Pattern.
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka [01]–[16] Tlačítko partu, který chcete nahrávat, začne blikat.
1.
Pomocí ANALOG PART nebo tlačítky DIGITAL PART On [01]–[04] vyberte
part, který chcete nahrát.
2.
Stiskněte tlačítko [Step REC].
Tlačítko [01] bliká.
Následující obrazovku vidíte, dokud nezastavíte nahrávání.
STEP REC: 1 1:1
Type 1/16( )
Pomocí kurzoru [
K
][
J
] zvolte daný parametr a pomocí [-] [+] změňte hodnotu
parametru.
Parametr
Kurzorová tlačítka [
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Typ (Note Type) Určuje hodnotu vkládaných not.
Gate Time
(Doba trvání noty)
Určuje vztah trvání noty a typu noty.
5-200%
Velocity
(dynamika klaviatury)
Real (aktuálně zahraná dynamika),
1–127 (xní dynamika)
3.
Zahrajte na klaviaturu jeden tón.
Vaše hra se nahrává v kroku 1; automaticky postoupíte na další krok a tlačítko
[02] se rozsvítí.
Můžete nahrát akord, zvolíte-li více not.
4.
Chcete-li nahrát další kroky, opakujte krok 3.
MEMO
5
Chcete-li vymazat data kroku (nebo vložit pauzu), stiskněte tlačítko [Erase].
5
Chcete-li vložit ligaturu, stiskněte tlačítko [Enter].
5
Chcete-li změnit krok, který nahráváte, stiskněte jedno z tlačítek [01]–[16].
5
Chcete-li změnit počet taktů, stiskněte tlačítko [Pattern Length] a pak tlačítky [01]–[04]
zadejte délku (u některých ladění, zadáte délku tlačítky [01]–[08]).
5.
Stiskem tlačítka [Step Rec] nahrávání zastavíte.
Krokové nahrávání 2 (Step REC 2)
Ať se přehrává nebo ne, tlačítka [01]–[16] nahrávají zvolený krok (krokové nahrávání 2).
1.
Dvojím stiskem tlačítka [Step REC] vypněte Step REC.
2.
Pomocí ANALOG PART nebo tlačítky DIGITAL PART On [01]–[04] vyberte
part, který chcete nahrát.
3.
Na klaviatuře zahrajte notu, kterou chcete nahrát, a pak tlačítky [01]–[16]
aktivujte krok.
MEMO
5
Můžete také nahrávat na zadaném kroku, když podržíte notu a stiskem tlačítka [01]–
[16] zadáte krok.
5
Podržte jedno z tlačítek [01]–[16] a otočením ovladače můžete nahrát poslední stav
tohoto ovladače, v zadaném kroku.
5
Operace ovladače se nahrává do partu, zvoleného v PART Select.
9
Hraní s arpeggiem
Přehrávání Patternů
1.
Stiskněte tlačítko [Play].
Během přehrávání můžete provádět následující operace.
Funkce Operace Vysvětlení
Part Mute
[Shift] + tlačítka Select [01]–[04]
každého partu
Umlčí zvolený part během
přehrávání Patternu (lze zvolit více
partů).
Vymazání v
reálném čase
1. Stiskněte tlačítko [Erase].
2. Zapněte part, který chcete
vymazat.
3. Pomocí [-] [+] vyberte, co chcete
vymazat.
4. Data jsou vymazávána, dokud
držíte tlačítko [Enter].
Chcete-li vstoupit do režimu Erase
Mode, stiskněte tlačítko [Erase]
během přehrávání.
2.
Chcete-li zastavit, stiskněte tlačítko PLAY znovu.
MEMO
Pokud šablona překročí 16 kroků, podržte tlačítko [Shift] a tlačítky [01]–[04]
upravte rozsah taktů/dob (u některých ladění použijte [Shift] + [01]–[08]).
Vymazání celého Patternu (Pattern Erase)
Jak lze vymazat celou šablonu.
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [Erase]
Objeví se obrazovka „Erase”.
2.
Tlačítky [-] [+] pak vyberte, co chcete vymazat.
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
All Vymaže celý obsah šablony.
Stopa Vymaže pouze data zvolené stopy.
SysEx Vymaže pouze data SysEx.
Tempo Vymaže pouze data tempa.
3.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Data jsou vymazána.
Pattern Utility
Můžete zadat nastavení cíle pro výstup šablony, a importovat či exportovat SMF
data.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Zvolte „PATTERN UTIL a pak stiskněte tlačítko [Enter].
3.
Pomocí šipek [K] [J] vyberte funkci, kterou chcete spustit a stiskněte
tlačítko [Enter].
Funkce
Kurzor [
K
] [
J
]
Vysvětlení
Nastavení stop
Určuje cíl pro výstup každé stopy.
INT (JD-XA), EXT (externí MIDI zařízení), BOTH (jak JD-XA, tak externí MIDI
zařízení), OFF (žádný výstup)
* Toto nastavení se ukládá do programu společně s Patternem.
SMF Import
Importuje zadaný SMF do dočasné oblasti.
* Při importu se aktuální stav dočasné oblasti zruší.
SMF, který chcete importovat, musíte uložit do složky IMPORT na USB ash
disku.
SMF soubory, které lze importovat:
5
Podporovaný je pouze SMF Format 0.
5
Importovat lze až čtyři takty SMF dat. Související data se neimportují.
MEMO
Na obrazovce SMF Import si můžete stiskem tlačítka [Play]
poslechnout zvolený SMF.
&
Blíže viz
„Struktura složek na USB ash disku (str. 14).
SMF Export
Exportuje Pattern, aktuálně v dočasné oblasti, jako SMF, pod stejným
jménem, jaké jste zadali.
Uložení Patternu (Write)
Pattern, který vytvoříte, bude ztracen, jakmile zvolíte jiný Pattern, nebo vypnete
JD-XA.
Pokud jste vytvořili Pattern dle potřeby, měli byste si jej uložit do programu.
Pattern se uloží jako program.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
Hraní s arpeggiem
Stiskem tlačítka [Arpeggio] se rozsvítí; funkce Arpeggio je aktivní.
„Arpeggio je herní technika, u které jsou noty akordu přehrávány v různou dobu.
Výběr šablony arpeggia
1.
Stiskněte tlačítko [Arpeggio].
Funkce Arpeggio se zapne a objeví se obrazovka „ARPEGGIO”.
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [Arpeggio], vstoupíte na obrazovku ARPEGGIO bez
za/vypínání funkce arpeggia.
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „Select Template" a stiskněte tlačítko
[Enter].
3.
Tlačítky [+] [–] zvolte požadovanou šablonu arpeggia a stiskněte tlačítko
[ENTER].
4.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Editace šablony Arpeggia
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [Arpeggio]
Objeví se obrazovka ARPEGGIO, beze změny stavu on/o arpeggia.
ARPEGGIO:
Arp Hold OFF
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „Pattern Edit" a stiskněte tlačítko [Enter].
3.
Tlačítky [K] [J] zvolte „End Step" a zadejte počet kroků.
4.
Zvolte číslo noty, kterou chcete vložit.
Na klaviatuře zadáváte čísla not a dynamiku současně.
5.
Zadejte dynamiku, kterou chcete vložit.
Na klaviatuře zadáváte čísla not a dynamiku současně.
6.
Tlačítky [01]–[16] zapnete tlačítko pro daný krok, který chcete zadat.
Kroky mimo zadaný počet kroků, se nezapnou.
MEMO
Pomocí tlačítka [Step REC] zahájíte krokové nahrávání stylu arpeggia (na klaviatuře
zadáváte data po jedné notě).
7.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Jsou zde také parametry, jako Arp Hold a Motif.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
Uložení Arpeggia (Write)
Arpeggio, které vytvoříte, bude ztraceno, jakmile zvolíte jiný program, nebo vypnete
JD-XA.
Pokud jste vytvořili arpeggio dle potřeby, měli byste si je uložit do programu.
Arpeggio se uloží jako program.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
10
Použití mikrofonu
* Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům se může objevit houkání. To můžete napravit:
5
Změnou nasměrování mikrofonu (mikrofonů).
5
Přemístění mikrofonu na větší vzdálenost od reproduktoru.
5
Snížením úrovně hlasitosti.
Používáte-li mikrofon, který potřebuje fantomové napájení
Konektor MIC INPUT je u JD-XA vybaven fantomovým napájením.
Musíte nechat fantomové napájení vypnuté, pokud není zapojený kondenzátorový
mikrofon, který je vyžaduje. Použití fantomového napájení pro dynamický mikrofon
nebo zvukové přehrávací zařízení může způsobit poruchu.
Více detailů ohledně mikrofonu najdete v příslušné příručce mikrofonu.
(JD-XA dodává fantomové napájení: DC 48 V, 10 mA max.)
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „MIC EDIT" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka MIC.
3.
Pomocí tlačítek [K] [J] najděte „Phantom Sw” a stiskem tlačítek [-] [+]
zvolte „ON".
MEMO
JD-XA si nepamatuje nastavení fantomového napájení. Nastavení se po vypnutí
JD-XA vrátí na „OFF”.
Nastavení úrovně na vstupu
Povíme si, jak nastavit vstupní úroveň mikrofonu, zapojeného na zadním panelu do
konektoru MIC INPUT.
1.
Nastavte ovladač MIC INPUT [Level] na zadním panelu.
Pokud je úroveň vstupního signálu z mikrofonu výrazná, bude indikátor ovladače
MIC [Level] na panelu blikat.
MEMO
Jakmile jste nastavili vstupní úroveň mikrofonu, už na něj nemusíte sahat.
Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, nastavte ovladač MIC [Level] na horním
panelu.
Použití vokodéru
Vocoder” je efekt, který se zpravidla aplikuje na lidský hlas.
Vysláním lidského hlasu do vokodéru, mu můžete dodat nečekaný, robotický charakter.
Výška je ovládána hrou na klávesy.
1.
Stiskněte tlačítko [Vocoder].
2.
Upravte parametry MIC VOCODER.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
3.
Hrajte na klávesy a zpívejte nebo mluvte do mikrofonu.
Použití mikrofonu při aplikaci modulace
Modulace je funkce, která umožňuje využít hlas k modikaci zvuku, kterým hrajete.
Změnou hlasitosti vašeho hlasu můžete měnit parametr syntezátoru analogového
partu. Můžete si vybrat parametr, na který chcete aplikovat modulaci.
1.
Stiskněte tlačítko [Mod].
2.
Upravte parametry MIC MOD.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
3.
ANALOG PART Jedním ztlačítek [01] až [04] vyberte part, u kterého chcete
upravit modulaci.
4.
Hrajte na klávesy a zpívejte nebo mluvte do mikrofonu.
Výstup vokálu z mikrofonu
Můžete poslat na výstup vokál, který je na vstupu mikrofonu.
1.
Stiskněte tlačítko [Bypass].
2.
Upravte parametry MIC REVERB.
&
Podrobnosti o MFX parametrech viz „MIC REVERB” (str. 14).
3.
Zpívejte do mikrofonu.
MEMO
MIC REVERB je dostupný pouze vpřípadě, je-li aktivní tlačítko [Bypass].
Ovládání vaší hry
Změna výšky zvuku/ aplikace vibráta
(joystick Pitch Bend/Modulation)
Funkce Vysvětlení
Pitch bend
Během hry na klaviaturu pohněte joystickem doleva, tím snížíte výšku
aktuálně zahraného zvuku, doprava ji zvýšíte.
Modulace
Stiskem joysticku od sebe aplikujete vibrato.
Každý tón má dvě LFO: LFO, který se na zvuk aplikuje vždy, a MODULATION
LFO, který se aplikuje, když pohnete Pitch bendem / modulačním joystickem
směrem od sebe.
Stav, zadaný hodnotou MODULATION LFO, se aplikuje, když podržíte tlačítko
[Shift] a pohnete Pitch bendem / Modulačním kolečkem směrem od sebe.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
Použití přiřazené funkce ke změně zvuku (WHEEL 1/2)
Kontroler Vysvětlení
WHEEL 1
Ovládá parametr, přiřazený nastavením WHEEL 1/2 Assign.
Jestliže podržíte [SHIFT] a otočíte kolečkem, objeví se obrazovka WHEEL 1/2.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide (PDF).
WHEEL 2
Použití externích pedálů (HOLD/CTRL 1/CTRL 2)
Pedálový spínač
(řady DP, nutno dokoupit)
Expression pedál
(EV-5, nutno dokoupit).
Konektor Vysvětlení
HOLD
Sem můžete zapojit pedálový spínač (např. řady DP; nutno dokoupit)
apoužívat jej jako Hold pedál.
CTRL 1
Sem můžete zapojit pedálový spínač (např. řady EV-5; nutno dokoupit) nebo
pedálový spínač (např. řady DP; nutno dokoupit) apoužívat jej k přepínání
různých parametrů nebo funkcí.
CTRL 2
11
Zapojení externích zařízení
Použití JD-XA jako MIDI kontroleru
Operace na panelu JD-XA můžete vysílat jako MIDI příkazy z MIDI OUT konektoru
nebo z USB MIDI OUT.
1.
Stiskněte tlačítko [MIDI CONTROL].
Hra na klávesy a operace na panelu vysílají MIDI příkazy na osmi kanálech (standardně
9–16), jež jsou oddělené od těch, které využívají analogové a digitální party.
Je-li MIDI CTRL vypnutý, budou příkazy vysílány na kanálu nastavení pro analogové
a digitální party.
Když stisknete tlačítko [MIDI CTRL], budou operace na panelu vysílány pomocí
nastavení kanálu MIDI CONTROL PART 01–08 (příkazy Pattern sekvenceru jsou vždy
vysílány na kanálech 1–16).
Můžete zadat příkazy, vysílané jednotlivými ovladači a slidery, a nastavení kanálu
pro MIDI řídící party.
&
Podrobnosti o celkové struktuře, viz „JD-XA Strukturální schéma na vnitřní
straně obálky.
Vysílání MIDI příkazů, přiřazených tlačítkům (režim Trigger Mode)
MIDI příkazy můžete přiřadit tlačítkům [01]–[16], takže je přiřazená MIDI zpráva
vyslána z MIDI OUT konektoru nebo USB MIDI OUT, při stisku odpovídajícího tlačítka.
Tyto příkazy nejsou vysílány do interního zvukového modulu ani do sekvenceru.
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [MIDI CTRL].
Č. programu se změní na
TrG
, režim Trigger je aktivní a objeví se parametry
režimu Trigger.
2.
Stisknete-li tlačítko [01]–[16], vyšle se přiřazená MIDI zpráva.
Vysílají se na kanálu, dle aktuálně zvoleného partu.
* Chcete-li vypnout režim Trigger, podržte tlačítko [Shift] a stiskněte znovu tlačítko [MIDI CTRL].
Změna nastavení režimu Trigger
1.
Je-li aktivní režim Trigger, podržte tlačítko [Exit] a stiskněte jedno z tlačítek
[01]–[16].
Zobrazují se parametry, vysílané v režimu Trigger.
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte parametr a tlačítky [-] [+] upravte
nastavení.
Tlačítko
[01]–[16]
Parametr
Kurzorová
tlačítka [
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
[01]–[16]
Assign
Když změníte hodnotu, můžete editovat libovolnou související hodnotu.
POZN.
Číslo: Číslo noty
Velocity: Velocity
CC
Číslo: Číslo kontroleru
On Hodnota: Platí, je-li tlačítko zapnuté.
O Hodnota: Platí, je-li tlačítko
vypnuté.
BEND-DOWN
Vysílá na výstup zprávu Pitch
Bend.
BEND-UP
AFT
Vysílá na výstup zprávu Channel
Pressure.
PC+BS
MSB: Bank select MSB
LSB: Bank select LSB
PC: Program change
Typ (*)
LATCH
S každým stiskem tlačítka se zapíná/ vypíná
aktuální stav.
MOMENTARY
Dokud držíte tlačítko, je funkce aktivní. Vypne
se, jakmile tlačítko uvolníte.
* Dostupné, je-li Assign na NOTE, CC, BEND-DOWN,BEND-UP, nebo AFT.
3.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Nastavení režimu Trigger se ukládá do programu.
&
„Uložení programu (Write)” (str. 7)
Zapojení analogového syntezátoru přes CV/GATE výstup
Můžete zapojit analogový syntezátor, vybavený vstupními konektory CV/GATE, a
ovládat jeho příkazy Note on/o nebo výšku.
Konektor Vysvětlení
Konektor GATE OUT 1
Konektor GATE OUT 2
Tudy odchází na výstup signály Note on/o.
Výstupy +5 V.
Konektor CV OUT 1
Konektor CV OUT 2
Tyto konektory přenášejí výšku tónu na výstup.
Pokud jste provedli transpozici nebo oktávový posun, toto napětí se
příslušně upraví.
Tyto konektory podporují OCT/V (nepodporují Hz/V).
&
Podrobnosti o nastavení viz „CV/GATE1/2 OUT (str. 13).
Zapojení do počítače přes USB
Nyní o tom, jak zadat USB ovladač, který bude aktivní, když připojíte JD-XA do
počítače přes USB COMPUTER port.
Stažení ovladače
Chcete-li používat JD-XA s nastavením VENDOR”, musíte si stáhnout ovladač z
následující URL a nainstalovat jej do počítače.
Podrobnosti o instalaci na webových stránkách
&
http://www.roland.com/downloads/
POZN.
Nepřipojujte JD-XA k počítači před dokončením instalace ovladače.
Pokud jste již JD-XA zapojili, odpojte jej, a znovu jej zapojte až po dokončení
instalace
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „SYSTEM" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka nastavení.
3.
Tlačítky [K] [J] zvolte položku „USB Drv”a poté tlačítky [+] [–] proveďte
nastavení.
Normálně budete používat hodnotu VENDOR (MIDI a audio).
Používáte-li hodnotu GENERIC, je dostupný pouze režim MIDI.
Menu
[Shift] + kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová
tlačítka [
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
OBECNĚ USB Drv
VENDOR:
Zvolte jej, chcete-li použít USB ovladač,
stažený zwebových stránek Roland.
GENERIC:
Zvolte, pokud využíváte standardní USB
ovladač, obsažený v operačním systému.
Tento systém má vliv, když zapnete JD-XA po příkazu System Write.
4.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
5.
Uložte systémové nastavení.
&
„Ukládání systémového nastavení” (str. 14)
6.
Vypněte a znovu zapněte JD-XA.
Po změně nastavení „USB Drv a uložení, musíte nástroj vypnout a pak znovu
zapnout, aby systém začal pracovat správně.
12
Celkové nastavení JD-XA
Vstup na obrazovky Menu
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Pomocí tlačítek [K] [J] vyberte položku, kterou chcete upravit a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se odpovídající editační obrazovka.
3.
Pomocí kurzorových tlačítek [K][J] zvolte parametr, který chcete editovat a
pomocí [–] [+] upravte hodnotu parametru.
4.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Editovatelné položky
Menu
Kurzorová tlačítka [
K
] [
J
]
Vysvětlení
SYSTEM Zde provádíte nastavení celého JD-XA.
PROGRAM EDIT Vstup na obrazovku parametrů programu.
PART EDIT Vstup na obrazovku parametrů partu.
TONE EDIT Vstup na obrazovku TONE EDIT pro aktuálně zvolený part.
EFFECTS EDIT Vstup na editační obrazovku Eects.
MIC EDIT Vstup na obrazovku editace mikrofonu.
LED CUSTOMIZE
Vstup na obrazovku, kde můžete zadat, jak budou rozsvíceny LEDky na
horním panelu.
PATTERN UTIL Vstup na obrazovku šablon, utilit a nastavení.
FAVORITE UTIL
Vstup na obrazovku, kde můžete vidět nebo vymazat oblíbené
registrace.
UTILITY Vstup do menu Utility.
VERSION INFO Zobrazí verzi software.
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
Systémová nastavení (SYSTEM)
Povíme si, jak provést celkové nastavení JD-XA samotného.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „SYSTEM" a stiskněte tlačítko [Enter].
GENERAL:
LCD Contrast 10
3.
Podržte tlačítko [Shift] a tlačítky [K] [J] zvolte položku menu, kterou chcete
editovat.
4.
Pomocí kurzorových tlačítek [K][J] zvolte parametr, který chcete editovat a
pomocí [–] [+] upravte hodnotu parametru.
5.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Menu
[Shift]+
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
OBECNĚ
LCD Contrast 1-10 Nastaví kontrast displeje.
Auto O
OFF, 30 min,
240 min
Určuje, zda se přístroj automaticky vypne po
uplynutí určitého času neaktivity.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal
automaticky, zvolte „OFF”.
StartPrg
INT:A01–
USB:P16
Určuje číslo programu, zvoleného na
počátku.
Režim Knob
Mode
DIRECT, CATCH
Když pohnete ovladačem, hodnota určuje,
zda budou řídící data, odpovídající poloze
ovladače, vysílána vždy (DIRECT), nebo
budou vysílána pouze, když poloha ovladače
protne aktuální hodnotu parametru
(CATCH).
LED Demo
OFF, 1 min–60
min
Určuje dobu (v minutách) do kdy vidíte LED
demo.
USB Drv
VENDOR,
GENERIC
Použijte speciální ovladač, dodaný
Rolandem. MIDI a audio je obojí k dispozici
(VENDOR).
Použijte standardní audio ovladač
operačního systému. K dispozici je pouze
MIDI (GENERIC).
Menu
[Shift]+
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
KEY TOUCH
Velocity
REAL
Vyslaná dynamika odpovídá síle úhozu, s
jakou hrajete na klávesy.
1–127
Hodnota dynamiky, s jakou hrajete na
klávesy, je pevně daná.
Velo Crv
LIGHT
Na klaviaturu stačí hrát jen lehce. Jelikož
jste schopni dosáhnout fortissima () i
bez tak silného úhozu, jako u „MEDIUM”,
klaviatura působí lehčeji. Toto nastavení to
zjednodušuje těm, kteří nemají dostatečnou
sílu v prstech.
MEDIUM Toto nastavení je standardní.
HEAVY
Na klaviaturu musíte hrát tvrději. Jelikož
musíte vynaložit větší sílu než u „MEDIUM”
abyste hráli fortissimo (), působí klaviatura
tvrději. Toto nastavení umožňuje využít
dynamiku hry pro přidání výrazu do vaší hry.
Velo Oset -10–+9
Nastaví dynamickou křivku klaviatury.
Nižší hodnota zeslabí odpor kláves.
Vyšší hodnota zesílí odpor kláves.
After Sens 0-100
Určuje citlivost Aftertouch.
Vyšší hodnoty značí snadnější aplikaci
aftertouch. Normálně ponecháte hodnotu
„100“.
PEDAL1
PEDAL2
Asgn Src
SYSTEM,
PROGRAM
Určuje, zda bude funkce ovládána pedálem,
dle zadání systémového nastavení (SYSTEM),
nebo programem (PROGRAM).
Asgn
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01-31, 33–95 Čísla kontrolerů 1–31, 33–95
BEND-DOWN
Stejný efekt jako při pohybu Pitch bendem
doleva.
BEND-UP
Stejný efekt jako při pohybu Pitch bendem
doprava.
AFT Aftertouch
START/STOP
Spustí/zastaví Pattern.
TAP-TEMPO
Stejný efekt jako při stisku tlačítka [TAP] na
panelu.
PROG-DOWN epne program na předchozí číslo.
PROG-UP Přepne program na následující číslo.
FAV-DOWN Přepne oblíbené na předchozí číslo.
FAV-UP Přepne oblíbené na další číslo.
PANEL-DEC
Stejný efekt jako při stisku tlačítka [–] na
panelu.
PANEL-INC
Stejný efekt jako při stisku tlačítka [+] na
panelu.
Dest.
PART-Select,
PART-On
Určuje, zda bude part, na který se aplikuje
efekt, určený nastavením PART Select (je-li
zvolen CC, BEND nebo AFT).
Polarity STD, RVS
Volí polaritu pedálu.
Podle modelu pedálu může být stisk a
uvolnění pedálu opačně, než očekáváte.
V tom případě zvolte nastavení „RVS”.
Používáte-li pedál Roland (který nemá
přepínání polarity), nastavte jej na „STD”.
HOLD PEDAL
Polarity STD, RVS
Volí polaritu pedálu.
Podle modelu pedálu může být stisk a
uvolnění pedálu opačně, než očekáváte.
V tom případě zvolte nastavení „RVS”.
Používáte-li pedál Roland (který nemá
přepínání polarity), nastavte jej na „STD”.
Cont Hold OFF, ON
Je-li ON, konektor HOLD podporuje half-
pedaling.
WHEEL1
WHEEL2
Asgn Src
SYSTEM,
PROGRAM
Určuje, zda bude funkce ovládána kolečkem
dle zadání systémového nastavení (SYSTEM),
nebo programu (PROGRAM).
Asgn
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC Čísla kontrolerů 1–31, 33–95
BEND
Pohyb směrem nahoru výšku zvýší, a
směrem dolů ji sníží.
Pokud je kolečko ve střední poloze, výška se
nemění.
BEND-DOWN
Stejný efekt jako při pohybu Pitch bendem
doleva.
BEND-UP
Stejný efekt jako při pohybu Pitch bendem
doprava.
AFT Aftertouch
Dest.
PART-Select,
PART-On
Určuje, zda bude part, na který se aplikuje
efekt, určený nastavením PART Select, nebo
PART On.
13
Celkové nastavení JD-XA
Menu
[Shift]+
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
ZVUK
Local Switch OFF, ON
De/aktivuje zapojení sekce kontroleru
(klaviatury, pitch bendu/modulačního
joysticku, koleček, ovladačů a tlačítek
na panelu, pedálů, apod.), do interního
zvukového modulu.
Normální nastavení ponechejte na „ON”.
Zvolte „OFF”, chcete-li operace u ovládat
JD-XA pouze z externího zvukového
modulu.
MasterTune 415,3-466,2
Nastavuje celkové ladění JD-XA (frekvenci
klávesy A4)
MasterKeySft -24–+24
Posune celkový rozsah výšek JD-XA v
půltónových krocích.
Master Level 0–127 Určuje celkovou hlasitost JD-XA.
Output Gain -12 dB–+12 dB Určuje celkový gain JD-XA na výstupu.
SYNC/TEMPO
Sync Mode
MASTER
JD-XA dodává master signál synchronizace.
Nastavení zvolte, pokud používáte JD-XA
samostatně, bez nutnosti synchronizace
k jinému zařízení, nebo pokud se tempo
externího MIDI zařízení synchronizuje k
JD-XA.
REMOTE
JD-XA bude vnímat příkazy start a stop z
jiného zařízení, ale vlastní tempo JD-XA se
použije jako tempo přehrávání.
SLAVE
JD-XA se podřídí synchronizaci. Zvolte,
když chcete JD-XA synchronizovat k signálu
MIDI Clock, přijímanému zexterního MIDI
zařízení.
Sync Output OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy clock, start a stop
vysílány do jiného zařízení (ON) nebo ne
(OFF).
Clock Src MIDI, USB
Je-li režim Sync Mode na „SLAVE”, toto
nastavení určuje, zda bude JD-XA
synchronizovat zprávy z MIDI IN konektoru
nebo z USB.
TempoSrc
SYSTEM,
PROGRAM
Určuje, zda bude tempo využívat nastavení
systémového tempa (SYSTEM) nebo
nastavení tempa programu (PROGRAM).
Sys Tempo 5,00-300,00 Určuje systémové tempo JD-XA.
CLICK
Režim
OFF Žádný click nebude znít.
PLAY-ONLY Zvuk clicku zní během přehrávání Patternu.
REC-ONLY Zvuk clicku zní během nahrávání Patternu.
PLAY&REC
Zvuk clicku během přehrávání i nahrávání
Patternu.
ALWAYS Click zní vždycky.
* Bez ohledu na nastavení Mode, bude click znít vždy z
konektoru CLICK.
Level 0-10 Nastavuje hlasitost clicku.
Accent Sw OFF, ON Přidá zvuku clicku akcent.
CLICK OUT
Level 0–127
Nastaví výstupní hlasitost na konektoru
CLICK.
Stereo Sw MONO, STEREO
Přepíná konektor CLICK ze stereo na mono.
Zadejte „MONO”, jestliže používáte mono
kabel, nebo „STEREO”, jestliže používáte
stereo kabel.
MIDI
Device ID 17-32
Když posíláte a přijímáte System Exclusive
zprávy, Device ID čísla obou zařízení se musí
shodovat.
Remote Kbd OFF, ON
Chcete-li místo klaviatury JD-XA použít
externí MIDI klávesnici, nastavte na „ON“.
Vtomto případě můžete MIDI vysílací kanál
externí MIDI klaviatury nastavit na libovolný
kanál. Normálně je parametr nastavený na
„OFF”.
* Chcete-li ovládat arpeggiator z externího
MIDI zařízení, zapněte na „ON”.
Prog Ctrl Ch 1-16
Udává MIDI přijímající kanál, na kterém
zprávy Program Change přepínají programy
či zprávy Control Change, jež ovládají
parametry celého programu, přijímaných z
externího MIDI zařízení.
Menu
[Shift]+
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
MIDI
USBMIDI Thru OFF, ON
Určuje, zda budou MIDI zprávy, přijaté přes
port USB COMPUTER/MIDI IN, vysílány dál z
konektoru MIDI OUT/portu USB COMPUTER
(ON), či nikoliv (OFF).
Sekce
zvukového
generátoru
USB
IN
MIDI
IN
USB
OUT
MIDI
OUT
USBMIDI Thru=ON
JD-XA
USB
IN
MIDI
IN
USB
OUT
MIDI
OUT
USBMIDI Thru=OFF
JD-XA
Sekce
zvukového
generátoru
Soft Thru OFF, ON
Je-li zde „ON”, příchozí MIDI zprávy budou
vysílány beze změny zkonektoru MIDI OUT.
MIDI TX
Tx Prog Chg OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Program Change
vysílány (ON), či nikoliv (OFF).
Tx Bank Sel OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Bank Select
vysílány (ON), či nikoliv (OFF).
Tx Actv Sens OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Active Sensing
vysílány (ON), či nikoliv (OFF).
Tx Edit Data OFF, ON
Určuje, zda změny provedené vnastavení
programu budou vysílány jako zprávy SysEx
(ON), nebo ne (OFF).
MIDI RX
Rx Prog Chg OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Program Change
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Rx Bank Sel OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Bank Select
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Rx Exclusive OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy System Exclusive
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
CV/GATE1/2
OUT
Ch Src
SYSTEM,
PROGRAM
Udává, zda kanál CV/GATE využije
systémové nastavení (SYSTEM) nebo
nastavení programu (PROGRAM).
Ctrl Ch 1-16, OFF
Udává kanál, jehož noty jdou na výstup z
konektorů CV OUT 1/2 a GATE OUT 1/2.
Ref Note C0–C4
Určuje číslo noty, na které je CV OUT na 0V, v
jednotkách oktáv.
Scale -63–+63 Určuje měřítko na CV.
Fine Tune -50–+50
Vyznačuje úroveň 0V na CV OUT.
* Tato hodnota bude mírně kolísat, když
změníte hodnotu Scale.
INDICATORS
Part OFF, ON Za/vypíná indikátor, udávající že part hraje.
Beat (doba) OFF, ON
Zapíná/ vypíná indikátor dob v synchronizaci
k tempu.
CONTROL
Src Sel
SYSTEM Sys Ctrl Src1–4 využijete pro ovládání zvuku.
PROGRAM
Pro ovládání zvuku bude použit zdroj Tone
Control Src 1--4 (str. -4).
Sys Ctrl1–4
OFF, CC, BEND,
AFT
Určete MIDI zprávy, který budou používány
jako systémová ovládání.
Nastavení System Control umožňuje určit
MIDI zprávy, které budou aplikovány na celý
JD-XA, a lze je použít k ovládání hlasitosti,
zvuku, atd.
Můžete přiřadit až čtyři MIDI zprávy tomuto
typu řízení.
Jestliže chcete provést přiřazení pro realtime
ovládání zvuku a efektů pro každý zvuk
zvlášť, použijte „matrix control” nebo „multi-
eect control”.
&
Detaily najdete v „Přehledu
parametrů” (PDF).
MIC
NS Spínač OFF, ON
Zapíná/ vypíná Noise suppressor.
Noise suppressor je efekt, který potlačuje
šum v tichých pasážích.
NS Threshold 0–127
Nastaví hlasitost, na které se spustí potlačení
šumu.
NS Release 0–127
Určuje dobu, od kdy se spustí potlačení
šumu, než hlasitost dosáhne nuly.
14
Celkové nastavení JD-XA
Menu
[Shift]+
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Parametr
Kurzorová tlačítka
[
K
] [
J
]
Hodnota
[–] [+]
Vysvětlení
MIC REVERB
Přepínač OFF, ON Zapínání/ vypínání Reverbu.
Typ
ROOM1,
ROOM2,
STAGE1,
STAGE2, HALL1,
HALL2, DELAY,
PAN-DLY
Typ Reverbu
Doba 0–127 Doba trvání ozvěny
Level 0–127 Hlasitost zvuku Reverb
MASTER EQ
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná Master EQ.
Input Gain -15 dB–+15 dB Nastavení zesílení Master EQ na vstupu.
Low Freq 16 Hz-800 Hz Frekvence basového pásma
Low Gain -15 dB–+15 dB Gain basového pásma.
Mid1 Freq 16 Hz-16000 Hz Frekvence středního pásma 1.
Mid1 Gain -15 dB–+15 dB Zesílení středního frekvenčního pásma 1.
Mid1 Q 0,5-8,0
Šířka středního frekvenčního pásma 1.
Vyšší hodnota Q zúží ovlivněný rozsah.
Mid2 Freq 16 Hz-16000 Hz Frekvence středního pásma 2.
Mid2 Gain -15 dB–+15 dB Zesílení středního frekvenčního pásma 2.
Mid2 Q 0,5-8,0
Šířka středního frekvenčního pásma 2.
Vyšší hodnota Q zúží ovlivněný rozsah.
Mid3 Freq 16 Hz-16000 Hz Frekvence středního pásma 3.
Mid3 Gain -15 dB–+15 dB Zesílení středního frekvenčního pásma 3.
Mid3 Q 0,5-8,0
Šířka středního frekvenčního pásma 3.
Vyšší hodnota Q zúží ovlivněný rozsah.
HighFreq
630 Hz-16000
Hz
Frekvence výškového pásma.
High Gain -15 dB–+15 dB Gain výškového rozsahu.
Ukládání systémového nastavení
Systémová nastavení se vrátí do původního stavu, jakmile nástroj vypnete. Přejete-li
si zachovat nastavení i poté, co nástroj vypnete, musíte je uložit.
1.
Stiskněte tlačítko [Write].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „SYSTEM" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
3.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka se zprávou Complete! a data jsou uložena.
* NIKDY nevypínejte nástroj během ukládání nastavení.
MEMO
Systémové nastavení uložíte také stiskem tlačítka [Write], na obrazovce System
settings.
Užitečné funkce (UTILITY)
Tyto funkce umožňují interní data JD-XA zálohovat na USB ash disk, nebo je
obnovit z USB ash disku zpět do JD-XA.
Další Utility funkce umožňuje vrátit JD-XA do stavu z výroby, nebo inicializovat USB
ash disk.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „UTILITY" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka UTILITY.
Položka menu
Kurzorová tlačítka [
K
] [
J
]
Vysvětlení
BACKUP
Zálohuje data do souboru pod zadaným jménem.
Systémové a user nastavení (. SVD) a Pattern (. BIN) vytvořené
soubory.
&
„Zálohování dat (BACKUP)” (str. 15)
RESTORE
Obnoví data ze souboru, který zadáte.
Data se obnoví ze systémového a user nastavení (. SVD) a Pattern
(. BIN) soubory.
&
„Obnovení dat (RESTORE)” (str. 15)
FACTORY RESET
&
„Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET)”
(str. 15)
USB MEM FORMAT
&
„Formátování USB Flash disku (USB MEM FORMAT)”
(str. 14)
3.
Pomocí tlačítek [K] [J] vyberte položku, kterou chcete upravit a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Formátování USB Flash disku (USB MEM FORMAT)
* Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani neodpojujte USB.
* Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř — až si pevně zasedne.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „UTILITY" a stiskněte tlačítko [Enter].
3.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „USB MEM FORMAT, a pak stiskněte
tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Format USB Mem?
[Exit]:N [Ent]:Y
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
4.
Stiskem tlačítka [Enter] operaci spustíte.
Jakmile je formátování hotovo, objeví se následující obrazovka.
Completed!
Struktura složek na USB ash disku
EXPORT SMF složka
Exportované SMF soubory se ukládají zde.
IMPORT složka
Soubory, které chcete importovat do JD-XA, byste měli zkopírovat sem.
(Jméno souboru). SVD : Tone import
(Jméno souboru). MID : SMF import
JD-XA složka
ROLAND složka
Programy a záložní data JD-XA se ukládají sem.
BACKUP složka
Záložní data se ukládají zde.
PROGRAM složka
Vyjedou soubory, uložené na USB
ash disku.
A složka
Bank A program data
B složka
Bank B program data
P složka
Bank P program data
15
Celkové nastavení JD-XA
Obnovení zálohovaných dat z USB Flash disku
Použijte USB disk, prodávaný dealery Roland. U produktů jiných výrobců nelze
zaručit funkčnost operací.
Zálohování dat (BACKUP)
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „UTILITY" a stiskněte tlačítko [Enter].
UTILITY [Ent]
BACKUP
3.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „BACKUP" a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka pro zadání jména.
BACKUP NAME[Ent]
JDXA_BKUP .SVD
4.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] posunete kurzor, a tlačítky [–] [+] volíte znaky.
5.
Jakmile zadáte jméno, stiskněte [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Backup?
[Exit]:N [Ent]:Y
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
6.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Obnovení dat (RESTORE)
POZN.
Když spustíte operaci Restore, veškerá user data budou přepsána.
Pokud obsahuje JD-XA důležitá data, zálohujte je na USB ash disk pod jiným
jménem, ještě před spuštěním operace obnovení.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „UTILITY" a stiskněte tlačítko [Enter].
3.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „RESTORE" a stiskněte tlačítko [Enter].
4.
Tlačítky [–] [+] vyberte soubor, který chcete obnovit a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Restore?
[Exit]:N [Ent]:Y
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
5.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Jakmile je obnova hotova, objeví se následující obrazovka.
Completed.
Vypněte nástroj.
6.
Vypněte a znovu zapněte JD-XA.
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET)
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „UTILITY" a stiskněte tlačítko [Enter].
3.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „FACTORY RESET" a stiskněte tlačítko
[Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Factory Reset?
[Exit]:N [Ent]:Y
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
4.
Stiskem tlačítka [Enter] operaci spustíte.
5.
Vypněte a znovu zapněte JD-XA.
Položky, inicializované operací Factory Reset
5
Všechny user programy (včetně arpeggia, šablon a efektů)
5
Systémová nastavení
5
LED CUSTOMIZE nastavení
Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto O)
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „SYSTEM" a stiskněte tlačítko [Enter].
GENERAL:
Auto Off 30min
3.
Podržte tlačítko [Shift] a šipkami [K][J] zvolte „GENERAL.
4.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „ Auto O tlačítky [–] [+] upravte
nastavení.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, zvolte „OFF”.
5.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Program Select.
Určení podsvícení ovladačů a sliderů (LED CUSTOMIZE)
Nastavením LED Customize můžete ovládat způsob, jakým se budou rozsvěcovat
LEDky, bez ohledu na stav Part Select.
1.
Stiskněte tlačítko [Menu].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „LED CUSTOMIZE" a stiskněte tlačítko
[Enter].
3.
Tlačítky [-] [+] zadejte parametr LED Customize.
4.
Pohybem ovladačů a sliderů zadáte, jak chcete rozsvítit LEDky.
5.
Stiskem tlačítka [WRITE] uložíte nastavení.
MEMO
Stav LEDky se mění (všechny svítí, všechny nesvítí) vždy
,
když podržíte tlačítko
[Shift] a stisknete tlačítko [Program Select] (Init) na obrazovce LED CUSTOMIZE.
16
Výpis kombinací kláves
Kombinace Vysvětlení
Part
[Shift]+ Part On [01]–[04] De/aktivuje umlčení partu (str. 4).
[Arpeggio]+ Part On [01]–[04] Zapíná/vypíná Arpeggio Sw každého partu (str. 9).
[Vocoder]+ Part On [01]–[04] Zapíná/vypíná Vocoder Send Sw každého partu.
Stiskněte 2x Part On [01]–[04] +
klávesu (tím zadáte dolní a horní
hranici)
Určuje klávesový rozsah každého partu.
Kontrolery
[Shift]+[Modulation]
Vstup do nastavení Modulation LFO.
Chcete-li tento stav ukončit, použijte znovu [Shift] +
[Modulation].
[Shift] + pohyb kolečkem 1 Zobrazí přiřazení kolečka 1 (str. 12).
[Shift] + pohyb kolečkem 2 Zobrazí přiřazení kolečka 2 (str. 12).
[Shift] + pohyb pedálem 1 Zobrazí přiřazení pedálu 1 (str. 12).
[Shift] + pohyb pedálem 2 Zobrazí přiřazení pedálu 2 (str. 12).
Sekce Common
[Exit] + kontroler Zobrazí parametr (hodnota se nezmění).
[–], [+]
Podržte jedno tlačítko a stiskem druhého změníte hodnotu
rychleji.
[Shift]+[–] [+] Provede výraznější změnu hodnoty.
[Shift]+[
K
] [
J
] Posun na předchozí/následující sekci parametrů.
[Shift]+[MIDI CTRL] Zapíná/ vypíná režim Trigger mode (str. 11).
[Shift]+[Menu]
Zapnutí /vypnutí uzamčení displeje
Je-li zapnuto, odpovídající parametr se nezobrazí, když
pohnete kontrolerem (změní se hodnota).
[Shift]+[Write] Vstup na obrazovku LED Customize (str. 15).
[Shift]+[Enter] Spustí funkci Manual (str. 2).
[Shift]+[Program Select]
Vstup na obrazovku Init (str. 7).
(Na obrazovce Arpeggio Edit inicializuje šablonu Arpeggio).
[Shift]+[Bank] Vstup na obrazovku Copy (str. 7).
[Shift]+[Favorite] Vstup na obrazovku Favorite Util (str. 7).
[Program Select]+[01]–[16] Výběr programu
[Bank]+[01]–[16]
Normally: Přepíná banku programů (str. 4).
Favorites:epínají banku Favorite (str. 7).
[Favorite]+[01]–[16] Zapíše číslo aktuálního programu mezi oblíbené (str. 7).
LFO
[Shift]+ [Tempo Sync]
Analog part: Za/vypíná LFO Key Trigger.
Digital part: Za/vypíná LFO Key Trigger.
[Shift]+ [AMP Depth]
Analog part: Žádná funkce.
Digital part: Určuje LFO Pan Depth.
OSC1
[Shift]+[Pitch]
Analog part: Žádná funkce.
Digital part: Určuje AMP Pan.
Part Select [01]–[04]+[Pitch] Určete panorama každému partu.
[Shift]+[PW]
Analog part: Žádná funkce.
Digital part: Určuje OSC PW Shift (Pulse Width Shift).
PITCH ENV
[Shift]+[Depth]
Analog part: Určuje Pitch Env Velo Sens (Velocity Sens).
Digital part: Žádná funkce.
FILTER
[Shift]+[Cuto]
Analog part: Určuje FILTER Cuto Fine.
Digital part: Žádná funkce.
[Shift]+[Key Follow]
Analog part: Určuje FILTER KF Fine (Key Follow Fine).
Digital part: Žádná funkce.
[Shift]+[Env Depth]
Analog part: Určuje FILTER Velo Sens (Velocity Sens).
Digital part: Určuje FILTER Velo Sens (Velocity Sens).
AMP
[Shift]+[Level]
Analog part: Určuje AMP Velo Sens (Velocity Sens).
Digital part: Určuje AMP Velo Sens (Velocity Sens).
Part Sel [01]–[04]+[AMP Level] Nastavte hlasitost každého partu.
EFEKTY
[Shift]+[TFX 1 On] Vstup na obrazovku TFX 1 (nastavení TFX1 Sw se nemění).
[Shift]+[TFX 2 On] Vstup na obrazovku TFX 2 (nastavení TFX2 Sw se nemění).
[Shift]+[Part MFX On]
Vstup na obrazovku Part MFX (nastavení Part MFX Sw se
nemění).
Kombinace Vysvětlení
PATTERN SEQ
[Shift]+[01]–[16]
[Pattern Length]+[01]–[16]
Tlačítky [01]–[16] posunete oblast (takty) zobrazených dat
pro hru (str. 8).
[01]–[16] + ovladač
(během Step REC2)
Nahrává pohyb ovladače v zadaném kroku (poloze)
(str. 8).
Klaviatura + [01]–[16]
(během Step REC2)
Nahrává noty klaviatury v zadaném kroku (poloze).
[Shift]+[Erase] Zobrazí menu Pattern Erase (str. 9).
[Erase]+Part On [01]–[04]
Zobrazí menu Pattern Erase a přiřadí konkrétní part jako cíl
pro vymazání (str. 9).
[Erase]+[01]–[16]
Vymaže všechna nahraná data, zahrnutá v konkrétním
kroku příslušného partu Step REC (str. 8).
[Erase] + ovladač
Během vymazání v reálném čase: Vyznačí data ovladače
pro vymazání (str. 8).
[Shift]+[Step REC]
Zobrazí obrazovku nastavení Step REC (str. 8).
(Stav Step REC se nezmění)
[Shift]+[Realtime REC]
Zobrazí obrazovku nastavení v reálném čase REC (str. 8).
(Stav Realtime REC se nezmění)
[Shift]+[Tap] Zobrazí parametr Tempo.
Nalevo od klaviatury
[Shift]+OCTAVE [Up] [Down] Nastaví Tone Common Oct Shift (Octave Shift).
[Shift]+[Key Hold]
Přepne nastavení Kbd Velocity (Real
,
na pevnou
hodnotu (standard:127)) (str. 12).
[Shift]+[Arpeggio]
Zobrazí obrazovku Arpeggio (str. 9).
(přepínač arpeggia se nezmění)
&
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
* „[A]+[B]” vyznačuje operaci „podržení tlačítka [A] a stisk tlačítka [B]”.
17
Chybové zprávy
Zpráva Význam Akce
Incorrect File!
SMF, který se snažíte importovat,
nelze načíst do JD-XA.
SMF data, obsahující data v rytmu
jiném, než 4/4, nelze do JD-XA
načíst. Opravte časování SMF.
Před importem nastavte SMF na
Format 0.
USBMem NotReady!
USB paměť není vložena, nebo je
vložena nesprávně.
Vypněte nástroj, důkladně zasuňte
USB ash paměť a znovu nástroj
zapněte (str. 4).
Po zvolení dat jste vyjmuli USB ash
disk.
Formátování USB ash disku není v
pořádku.
USB ash disk zformátujte v JD-XA
(str. 14).
Read Error!
Z USB ash disku nelze načítat data.
USB disk musí být správně zapojený.
Doporučujeme používat pouze USB
ash disk od Rolandu.
Soubor je poškozený. Tento soubor nepoužívejte.
Write Error!
Nelze zapsat data na USB ash disk.
USB disk musí být správně zapojený.
Doporučujeme používat pouze USB
ash disk od Rolandu.
Formátování USB ash disku není v
pořádku.
USB ash disk zformátujte v JD-XA
(str. 14).
USB Memory Full! V USB paměti není dostatek místa. Smažte nepotřebná data.
INT Memory Full! V interní paměti již není volné místo.
Proveďte inicializaci šablony
nepotřebného programu a znovu ji
uložte, popř. na USB ash disk.
Sys Mem Damaged! Obsah paměti JD-XA je poškozen.
Spusťte operaci Factory Reset
(str. 15).
Pakliže není problém vyřešen,
konzultujte dealera nebo servis
Roland.
MIDI Bu Full!
Bylo přijato příliš mnoho MIDI zpráv
vkrátkém čase a nelze je zcela
zpracovat.
Snižte velikost MIDI zpráv pro
vysílání.
MIDI Oine!
V konektoru MIDI IN bylo přerušeno
spojení.
Ověřte, že není problém s MIDI
kabelem, zapojeným do MIDI
IN u JD-XA, a že MIDI kabel není
odpojený.
Not Registered!
Nejsou uloženy žádné oblíbené
zvuky.
Zkontrolujte, zda jste uložili
oblíbené položky (str. 7).
No More Regist!
Nejsou uloženy žádné oblíbené
položky.
Ověřte číslo aktuálně zvoleného
oblíbeného zvuku a jeho směr
(„FAV-UP” nebo „FAV-DOWN”),
přiřazeného pedálu (str. 12).
Program Error!
JD-XA nelze spustit.
Program zřejmě nebyl načtený
správně. Popř. je poškozený
instalátor update systému.
Pro update použijte správný
program.
Pakliže není problém vyřešen,
konzultujte dealera nebo servis
Roland.
Now Playing!
Jestliže JD-XA přehrává, tuto operaci
nelze spustit.
Před spuštěním této operace
zastavte přehrávání.
Zpráva Význam Akce
Now Recording!
Jestliže JD-XA nahrává, tuto operaci
nelze spustit.
Před spuštěním této operace
zastavte přehrávání.
Rec Overow!
Jelikož byla nahráno velké množství
dat současně, nebylo možné je
zpracovat správně.
Snižte množství nahrávaných dat.
Pattern Full!
Byl překročen maximální počet
not, které lze nahrát do jednoho
Patternu, takže rytmický Pattern
nelze dále nahrávat.
Vymažte nepotřebná data z
Patternu, který nahráváte.
Not Found!
Na USB ash disku nelze nalézt
zadaný soubor.
Ověřte, že tento soubor na USB ash
disku skutečně je.
Hlavní specikace
Roland JD-XA: Klávesový syntezátor
Klaviatura 49 kláves (s dynamikou a funkcí Channel aftertouch)
Zdroj napájení AC adaptér
Spotřeba 3000 mA
Rozměry
899 (Š) x 388 (H) x 111 (V) mm
35-7/16 (W) x 15-5/16 (D) x 4-3/8 (H) inches
Hmotnost
6,5 kg (bez AC adaptéru)
14 lbs 6 oz
Příslušenství
Uživatelský manuál
AC adaptér
Napájecí kabel
Volitelné
Stojan (*1) KS-18Z
Pedálový spínač: řady DP
Expression pedál: EV-5
USB ash paměť (*2)
*1 V případě KS-18Z zajistěte aby výška nebyla méně než 1m.
*2 Používejte USB Flash paměť (s podporou USB 2.0 Hi-Speed Flash Memory)
od Rolandu. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
* V rámci vylepšování produktu mohou specikace a/nebo vzhled produktu doznat změn bez
předchozího upozornění.
Pokud nastane nesprávná operace nebo neprobíhá vše dle vašich představ, objeví se chybová hláška.
Porovnejte vysvětlení chybové hlášky, které se objeví a zařiďte se dle příslušné akce.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Chcete-li jednotku zcela vypnout,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu O, jednotka
není zcela oddělena od zdroje napájení. Je-li
potřeba úplně napájení vypnout, vypněte přístroj
a vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by
měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané
době od poslední akce při hraní, nebo pomocí
tlačítek a ovládacích prvků na panelu (funkce
Auto O). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal
automaticky, vypněte funkci Auto O (str. 15).
Používejte pouze doporučený stojan
Doporučujeme nástroj používat pouze se
stojanem, doporučeným společností Roland.
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený společností
Roland, musí být pečlivě umístěn, aby byl
vodorovný a stabilní. Pokud nepoužijete stojan,
ověřte, zda je zvolené umístění vodorovné a
nástroj se nebude kývat.
VAROVÁNÍ
Upozornění ohledně umístění jednotky na
stojan
Při instalaci na stojan postupujte přesně podle
pokynů v Uživatelském manuálu (str. 18).
Nebude-li správně zajištěný, riskujete nestabilní
stav, ve kterém může přístroj upadnout nebo se
svalí stojan a může způsobit zranění.
Používejte pouze přibalený AC adaptér a
správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem.
Rovněž zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry
mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny
pro jiné napětí, takže jejich použití může způsobit
zničení, poškození nebo zkrat.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel. Tento
kabel nesmí být využit pro žádný jiný účel.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze doporučený stojan(y)
Přístroj je upraven tak, aby bylo možné využít
specické stojany (KS-18Z) od Rolandu. Použijete-
li jiné, riskujete případná zranění, když produkt
upadne nebo se svalí kvůli nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o bezpečnosti, než
použijete stojan
I když budete dbát na upozornění, uvedená
vuživatelském manuálu, vurčitých situacích může
dojít k převrhnutí stojanu. Kdykoliv pracujete s
nástrojem, dbejte na bezpečnost.
Zacházejte se zemnicí svorkou opatrně
Pokud vyjmete šroub uzemnění, nezapomeňte
jej vrátit, malé děti by jej mohly nedopatřením
spolknout. Při utahování šroubů dbejte na to, aby
byly vždy pevně utaženy, a neuvolnily se.
Upozornění ohledně použití fantomového
napájení
Vždy vypněte fantomové napájení, pokud k
přístroji připojujete jakékoliv jiné zařízení kromě
kondenzátorového mikrofonu, který je potřebuje.
Riskujete poškození zařízení, pokud například
dynamický mikrofon, přístroje k audio přehrávání
nebo jiná zařízení, která vyžadují jiný typ napájení, omylem
připojíte k fantomovému napájení. Ujistěte se, že znáte specika
každého mikrofonu, který se chystáte připojit.
(Tento přístroj umožňuje fantomové napájení: 48 V DC, 10 mA
Max)
Práva k duševnímu vlastnictví
5
Z hlediska právního je zakázáno provádět audio nahrávky,
video nahrávky, kopie či úpravy díla, chráněného třetí stranou
(hudební dílo, video produkce, vysílání, živá představení,
či jiná), v celku i po částech, a jejich distribuce, prodej,
pronájem, představení či vysílání, bez svolení majitele
autorských práv.
5
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy třetí
strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv
porušení autorských práv třetí strany, vzniklé použitím tohoto
zařízení.
5
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data
vzorků, styly, doprovodné Patterny, data frází, audio smyčky a
obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
5
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data (kromě
dat Demo songů) používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních hudebních děl.
5
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný
obsah v originální ani upravené podobě, pro účely distribuce
nahraných médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
5
MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou uTechnology Properties Limited
(TPL). Roland získal na tuto technologii licenci od TPL Group.
5
ASIO je registrovanou obchodní známkou Steinberg Media
Technologies GmbH.
5
Tento produkt obsahuje eCROS integrovanou software
platformu eSOL Co.,Ltd. eCROS je obchodní známkou eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
5
Roland a SuperNATURAL jsou buď registrovanými ochrannými
známkami nebo chráněnými značkami Roland Corporation
ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
5
Jména společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu
jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými
známkami svých majitelů.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění JD-XA na stojan
Chcete-li postavit JD-XA na stojan, použijte Roland KS-18Z.
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
Umístění na stojan proveďte následujícím způsobem.
KS-18Z
JD-XA umístěte
do středu
stojanu
JD-XA umístěte
do středu
stojanu
Upravte výšku
stojanu tak, aby
nepřekročila
1m (nesmí být
vyšší než na třetí
úrovni zespoda).
Zarovnejte vnější okraj stojanu s
hranou, jak vidíte níže
800 mm–mezi gumovými nožkami
JD-XA
Pohled shora
Mezi gumovými nožkami
800 mm
nebo více
Umístění
5
Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty. Může to
způsobit poškození, jako zůstatkový stisk kláves, produkující
nepatrný zvuk.
5
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí,
jeho gumové nožky mohou změnit barvu či zanechat stopy.
Opravy a data
5
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte zálohovaná
data, nebo si alespoň poznamenejte a sepište potřebné
informace. Ačkoliv děláme vše pro to, aby vaše uložená
data zůstala během oprav zachována, jsou případy, jako
například fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu
není v žádném případě možná. Společnost Roland nenese
odpovědnost za obnovení uložených dat poté, co byla
ztracena.
Další upozornění
5
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z důvodu selhání
přístroje, nesprávné operace, atd. Chcete-li se chránit před
jejich nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data pravidelně
zálohovat.
5
Společnost Roland nenese odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
5
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
5
Použijte pouze určený Expression pedál (EV-5; není přibalen).
Zapojením jiného Expression pedálu riskujete poškození a/
nebo zničení nástroje.
5
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají vestavěný
rezistor.
Použití externích pamětí
5
Sledujte následující upozornění, když pracujete s externí
pamětí. Také důkladně sledujte veškerá upozornění,
související s externí pamětí.
5
Neodpojujte paměťové zařízení, dokud probíhá čtení/
ukládání.
5
Chcete-li zabránit poškození statickou elektřinou, vybijte
ji z celého těla, než začnete pracovat se zařízením.
19
Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION
JD-XA Verze 1.50 Manuál s dodatky
Tento dokument popisuje vlastnosti, jež byly přidány ve verzi 1.50 pro JD-XA.
Tento manuál čtěte paralelně s Uživatelským manuálem JD-XA.
Nově přidané zvuky programů
Občerstvili jsme banku programových zvuků, nyní je zde 256 zvuků.
Nové programy se objeví po spuštění Factory Reset, po provedení
aktualizace.
* Ještě před spuštěním Factory Reset doporučujeme zálohovat
zvuky programů JD-XA.
Více o tom, jak zálohovat, viz „Obnovení zálohovaných dat z USB
Flash disku v Uživatelském manuálu JD-XA (str. 15).
Funkce Copy Program
Do funkce kopírování zvuků jsme přidali PROGRAM, což umožňuje
zkopírovat zvuk programu z výroby, do dočasné oblasti.
* Tak můžete individuálně vyvolat nové zvuky programů, aniž byste
museli po aktualizaci spouštět Factory Reset.
1.
Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko [Bank] (Copy).
Objeví se obrazovka „COPY”.
<COPY> [Ent]
PROGRAM À
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte „PROGRAM" a stiskněte
tlačítko [Enter].
3.
Tlačítky [-] [+] vyberte zdroj pro kopírování a pak stiskněte
tlačítko [Enter] (zvolte Source).
Src:FACT:A01 À
Massive Pad
MEMO
Můžete také použít tlačítka [Bank] a [01]–[16].
4.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Cíl je napevno dán jako dočasná paměť.
Dest:TEMP [Ent]
5.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
6.
Stiskněte tlačítko [Enter].
Na obrazovce se objeví „Completed!” a spustí se kopírování.
/