Roland KC-110 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
KC-110
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Kompaktní, vysoce výkonné, 30W stereo klávesové kombo, které umožňuje
přehrávání ve stereo v jediném přístroji
Ideální, kompaktní velikost pro domácí vyuţití.
Vestavěný, vysoce efektivní, 30W stereo zesilovač (15W + 15W) (v případě pouţití adaptéru)
Dodává široký rozsah stereo zvuku, díky dvěma 6.5” (16cm) reproduktorům a dvěma tweeterům
Dva způsoby napájení umožňují pracovat na osm AA baterií, nebo s AC
adaptérem (str. 4)
Dvojí napájení umoţňuje vyuţití komba pro hraní kdekoliv.
Pokud je pouţijete s hudebním nástrojem, také napájeným na baterie, můţete hrát třeba u ohně.
Dobíjecí (nickel-metal hydride) baterie lze rovněţ pouţít.
Doba hraní je přibliţně 7 hodin, pokud pouţijete alkalické baterie, a přibliţně 8 hodin s nickel-metal hydride bateriemi.
Plná výbava vstupních/výstupních jacků, s podporou stereo zařízení,
mikrofonů, přenosných přehrávačů a dalších (str. 7)
Kromě jednoho mikrofonního/nástrojového vstupu a dvou stereo vstupů, jsou zde jacky AUX IN pro zapojení CD/přehrávače, ale také
jacky LINE OUT.
Kombo je ideální pro klávesového hráče/zpěváka, nebo pro vyuţití jako malého mix-monitoru či PA systému.
Sluchátkový jack se hodí při nočním cvičení nebo při zvukové zkoušce (str. 6).
Využití v nejrůznějších situacích se speaker stojanem, nebo vlastním vlastním
stojanem, určeným pro KC-110 (str. 9)
KC-110 můţete pouţít s dokoupeným speaker stojanem (ST-A95), jako jednoduché PA nebo monitor.
“Stojánek” je zabudován přímo do KC-110, takţe jej můţete umístit na podlahu pod vhodným úhlem jako monitor.
Vysoce kvalitní stereo digitální efekty (str. 5)
Ve výbavě jsou stereo reverb a stereo chorus (str. 6).
Chorus efekt kombinuje signály chorusu a dále nabízí reţim “WIDE”, který dodává efekt se sledováním obálky a prostorovostí, díky
stereo specifikaci.
Noţní spínač (nutno dokoupit)ţete zapojit také, coţ umoţňuje ovládat efekty pedálem (str. 7).
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE“ a „DŮLEŢITÉ POKYNY“ (str. 2 – 3).
Tyto sekce podávají důliinformace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali
veškeré informace k plné funnosti nového přístroje, přečtěte si celý ivatelský manuál. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku,
kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného svolení
ROLAND, Czech republic Distributor, s.r.o.
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veškerý prach a daí nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněţ, pokud bude přístroj delší
dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe způsobit
zkrat a st tak k poţáru.
Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by ly být
umístěny mimo dosah dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte
ţkými předměty.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím
přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho
napájecí kabel od síťové zásuvky (str. 4).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte
adaptér ze zásuvky.
Pokud je pouţijete nesprávně, mohou baterie
explodovat nebo vytéct a něco poškodit.
Z důvodu bezpečnosti si přečtěte a dodrţujte
sledující upozornění (str. 4).
• Pečlivě přečtěte instalační instrukce
pro baterie a vloţte je správně podle
polarity.
• Nemíchejte nové baterie s pouţitými.
Podobně zabraňte smíchání různých
typů baterií.
• Vyjměte baterie, kdykoliv bude přístroj
ponechán delší dobu bez pouţívání.
• Pokud baterie vytekly, pouţijte měkký
kousek hadříku nebo papírového
ubrousku a vytřete všechny zbytky
z baterie. Potom nainstalujte nové
baterie. Abyste předešli popáleninám
kůţe, nevyjímejte rozteklé baterie holýma
rukama.
Dbejte nejvyšší pozornosti, aby se ţádná
z vylitých baterií nedostala do blízkosti očí.
the discharge gets near your eyes.
Potřísněné částila i očí ihned ošetřete
proudem tekoucí vody.
• Nenechávejte baterie spolu
s kovovými objekty, jako kuličková
pera, hřebeny, sponky..
Pouţité lithiové baterie musí být zničeny jen
v odpovídajících podmínkách, dle aktuál
platných zákonů ve vaší oblasti.
Nikdy neodnímejte mříţku reproduktoru ani
reproduktor. Reproduktor nemá vyměňovat
uţivatel. Uvnitř jsou nechráněné části s vysokým
napětím a hrozí úraz elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ
Nenechejte do přístroje proniknout ţádné
cizorodé předměty (např.: hořlavé materiály,
mince, připínáčky) či jakékoliv kapaliny (voda,
poje, apod.) a poškodit tak nástroj.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní
středisko, nejbliţší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera, podle
seznamu na stránce „Informace“, pokud se
vyskytne následující situace:
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo
strčka jsou zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
jestliţe zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti,
(či jinak zvlhnul), nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
razné odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodrţovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé
osoby.
Chraňte přístroj před silnými nárazy. (Nesmí
upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou
sdílí větší počet dalších elektrických zařízení.
Obzvláš buďte opatrní při pouţívání
prodluţovacích šňůr – celkový příkon všech
zařízení připojených k prodluţovací šňůře nesmí
nikdy esáhnout výkonovou zaţitelnost
suvky dané prodluţovací šňůry
(příkon/proud). Přetíţení můţe způsobit přílišné
zatíţení kabelu, hoření izolace a případné
roztavení.
Dříve, neţ pouţijete zařízení v cizí zemi,
kontaktujte dodavatele, nejbliţší servis firmy
Roland či autorizovaného prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
Tyto baterie nelze dobíjet, zahřívat, ani házet
do ohně nebo do vody.
Baterie nevystavujte vlivu přílišného tepla,
na slunci, u ohně, atd.
POZOR!
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam,
kde ţe probíhat chlazení.
KC-110 pouţívejte pouze na stojanu Roland
ST-A95. Pouţití jiných stojanů můţe způsobit
nestabilitu a poškození.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vţdy zastrkujte/vytahujte pouze
strčku napájecího adaptéru.
VAROVÁNÍ
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu do
suvky s uzemňovacím kolíkem.
Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér.
AC adaptor.
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat
jeho vnitřní součásti (s výjimkou speclních
pokynů uvedených v návodu). Všechny opravy by
l provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší
servis firmy Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
Nepouţívejte přístroj na místech
vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
nebo
ru (např.: koupelny, umývárny či vlhké
podlahy);
nebo
• výpary či kouř; nebo
• sol výpary; nebo
vlhkost; nebo
lze očekávat déšť; nebo
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Nástroj by měl být pouţit pouze v racku nebo
na stojanu, doporučeném Rolandem.
Pokud pouţijete rack nebo stojan, doporuče
Rolandem, rack nebo stojan musí být pečlivě
umístěn, takţe je vodorovný a stabilní. Jestliţe
nepouţijete stojan, zajistěte, aby byl nástroj
umístěn rovnoběţně, takţe můţe pracovat
spolehlivě a bez kymácení.
Pouţijte pouze přiloţený adaptér. Rovněţ
zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napěve vaší síti. Jiné AC adaptéry
mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny
pro jiné napětí, takţe jejich pouţití můţe způsobit
zničení, znehodnocení nebo zkrat.
Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel. Tento
kabel nesmí být vyuţit pro ţádný jiný účel.
Neohýbejte ani nezkrucujte přívodní šňůru,
ani na ni nestavějte těţké předměty. Můţete ji tak
zničit, rozlámat na více částí a způsobit tak zkrat.
Poškozená šňůra můţe způsobit poţár a zranění!
Tento přístroj, jak samotný, tak v kombinaci se
zesilovačem, sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, můţe vyprodukovat takovou úroveň
zvuku, ţe zapříčiní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy příliš dlouho s vysokou
nastavenou hlasitostí či hlasitoszpůsobují
nepohodu. Pokud zjistíte poškození sluchu či
zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře.
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
DŮLEŢITÉ POKYNY
Zdroj napájení: Použití bater
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě,
kterou vyuţívají přístroje, ovládané spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu pouţití elektrických
zařízení se můţe vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo šum. Není-li moţné pouţít jiný zdroj
proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně
ohřívá. Je to běţné a není důvod k obavám.
• Při výměně nebo instalaci baterií, vţdy přístroj vypněte, i
všechna připojená zařízení. Tak předejdete špatné funkci
nebo poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou
všechny vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či
poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či
jiných zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe
vykazovat brum. Tento problém odstraníte změnou směru
umístění přístroje či jeho přemístěním od zdroje
interference.
Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) můţe vzniknout jemný šum. Tento
šum vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne
tento problém, je potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti
přístroje, nebo je vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či v prostředí
vykazujícím teplotní extrémy. Rovněţ nepouţívejte
světelné zdroje, které jsou obvykle běţně poblíţ přístroje
(jako světlo u piana) nebo bodovky k osvětlení stále
stejné plochy na povrchu přístroje. Příliš vysoká teplota
můţe deformovat nebo změnit barvu povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití
přístroje riskantní. Proto, ještě před pouţitím přístroje, jej
musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin,
aţ se kondenzace vypaří.
Neponechávejte na povrchu předměty z gumy, vinylu
nebo podobných materiálů po delší dobu. Takové předměty
mohou způsobit trvalé otisky na povrchu.
Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na
přístroj. Odstraňování zbytků můţe poškodit povrch
nástroje.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové noţky mohou změnit barvu či nechat
stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo
se nehýbal.
Údržba
• Denně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou
jemně zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot
pouţijte hadřík napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj osušte jemným suchým
hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla ţádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
• Pro běţnou péči o kobercový povrch pouţijte kartáč
s tuhými štětinami.
Další doporučení
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem
předejdete zkratům nebo zničení vnitřních komponent
kabelu.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy. Pouţijete-li sluchátka,
nebudete se muset ohlíţet na okolí (obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztuţení), ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné. Jinak
budete muset pouţít odpovídající balící materiál.
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepouţívejte tyto kabely. Pouţití
těchto kabelů sníţí hlasitost zvuku tak, ţe téměř nebo
vůbec nebude slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám
podá jejich výrobce.
3
Zapojení do elektřiny
KC-110 pracuje s AC adaptérem nebo na baterie. Vyberte typ, vhodný pro vaše potřeby.
Zapojení AC adaptéru
* Pouţijte výhradně AC adaptér, přiloţený ke KC-110 .
1. Přístroj musí být vypnutý.
2. Napáješňůru zapojte do
přibaleného adaptéru.
3. Adaptér zapojte do jacku DC IN.
Instalace baterií
1. Vyjměte šrouby na
těchto dvou místech.
2. Sejměte kryt prostoru baterií.
3. Vloţte baterie, přičemţ
dbejte na správnou orientaci
polarity.
4. Zapojte druhý konec šňůry do
zásuvky. Sem zapojíte zemnící
kabel.
Vyjměte pouzdro s bateriemi.
Ačkoliv je moţné vynit baterie i bez vyjímání pouzdra, jejich
výměna je jednodušší, pokud vyjmete i pouzdro.
1. Vyjměte šrouby na těchto
dvou místech.
2. Vyjměte pouzdro s bateriemi.
* Doporučujeme ponechat baterie v ístroji, i kdyţ jej napájíte
adaptérem. V tom případě budete moci pokračovat v hraní, i kdyţ
nedopatřením vypadne šňůra AC adaptéru z konektoru.
* Abyste předešli poškození reproduktoru, vypněte KC-110 dříve,
neţ vloţíte nebo vyjmete baterie, a dříve, neţ připojíte další
zařízení.
* Zabraňte kovovým předmětům, aby zapadly do prostoru baterií.
Mohlo by dojít ke zkratování obvodu s bateriemi, coţ by vyvolalo
prudké zahřátí nebo záţeh.
Ohledně baterie
Baterie, které můžete použít
KC-110 pouţívá osm AA alkalických nebo nickel-metal hydride
baterií.
* Nickel-metal hydridové baterie nelze dobíjet v KC-110 samotném.
Musíte si pořídit běţně dostupnou nabíječku.
* Pokud pouţijete nickel-metal hydride baterie, pamatujte, ţe
ţivotnost baterií se s kaţdým dobíjením zkracuje.
Upozornění ohledně baterií
• Vloţte baterie, přičemţ dbejte na spvnou orientaci polarity.
Nemíchejte nové baterie s jiţ pouţitými a nemíchejte baterie různých typů.
• Pečlivě si přečtěte a dbejte veškerých upozornění a pokynů při práci s bateriemi.
V případě pouţi nikl-hydridových baterií, musíte pouţít kombinace baterií a nabíječky, doporučené výrobcem.
• Jestliţe nebudete přístroj déle pouţívat, např. několik měsíců, vyjměte baterie.
Pokud se vylil elektrolyt z baterie, suchým hadříkem jej pečlivě vytřete z prostoru baterií a pak nainstalujte nové baterie. Elektrolyt
z baterie, kdyţ přijde do kontaktu s kůţí, můţe způsobit popáleniny. Elektrolyt rovněţ dráţdí oči, pokud přijde do očí, pečlivě je vymyjte
čistou vodou.
• Neukládejte baterie spolu s kovovými objekty, jako jsou pera, náramky, nebo sponky.
4
Jak vzniká zvuk
Za/vypnutí přístroje
Jakmile dokončíte zapojení, zapněte všechna zařízení v daném
pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo
zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
1. Všechna zařízení musí být vypnuta.
2. Zapojte externí zařízení.
3. Nastavte knoby [VOLUME] a [MASTER] KC-110 na 0.
Nastavení hlasitosti a zvuku
1. Nastavte knoby úrovně na kanálech na 5 (střed).
Stáhněte hlasitost u kanálu, který nepouţíváte.
2. Pokud pouţíváte mikrofon, natočte knob hlasitosti CH1 do
polohy “MIC”.
4. Zapněte externí zařízení, připojené do kanálu CH1-3,
nebo do jacků AUX IN.
5. Zapněte KC-110.
3. Spusťte přehrávání na připojeném zařízení, pomalým
otáčením nastavujte knobem [VOLUME] celkovou hlasitost.
6. Zapněte zařízení, zapojené do LINE OUT.
Vypnutí proveďte v opačném pořadí.
POZN.
• Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů
nebo zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte všechna
zařízení ještě před provedením zapojení.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem.
Proto zabere určitou dobu, neţ začne pracovat
normálně.
• Vţdy se ujistěte, ţe je staţena hlasitost, neţ zapnete
přístroj. I kdyţ je hlasitost minimální přesto uslyšíte zvuk,
je to normální a nejde o závadu.
• Jestliţe pracujete s KC-110 na AA baterie, indikátor
POWER bude pohasínat, pokud klesá kapacita baterií.
Jestliţe baterie docházejí, indikátor POWER začne
blikat. V tom případě vyměňte baterie co nejdříve.
Jestliţe jsou baterie extrémně vybité, bude zvuk lehce
zkreslený a můţete slyšet zkreslení i při silné hlasitosti.
Nejde o závadu. Buď vyměňte baterie nebo pouţijte AC
adaptér.
4. Knoby hlasitosti jednotlivých kanálů nastavte hlasitost
zapojených zařízení.
5. Knobem [VOLUME] nastavte celkovou hlasitost, knobem [LOW]
(basy) a [HIGH] (výšky) nastavte barvu zvuku.
Aplikace efektů
1. Knobem [EFFECT] upravíte efekt a jeho hloubku.
• Předpokládaná ţivotnost baterií při souvislé práci:
• Alkalické baterie vydrţí cca 7 hodin
• Nickel-metal hydride baterie vydrţí cca 8 hodin
• Podle polohy mikrofonu vůči reproduktoru se můţe
objevit houkání. Můţete mu zamezit:
1. Změnou natočení mikrofonu.
2. Přemístěním mikrofonu na větší vzdálenost od
reproduktoru.
3. Sníţením úrovně hlasitosti.
5
Jak se co jmenuje a dělá
Ovládací panel
Sluchátka
Ovládání kanálů
1 2 3 Level knoby 13
Nastavují hlasitost zařízení, zapojeného do kanálu.
Otočením knobu doprava hlasitost zvýšíte. Do CH
1 můţete zapojit mikrofon.
Pokud zapojíte mikrofon, natočte knob hlasitosti do polohy
“MIC”.
• Jestliţe daný kanál nepouţíváte, nastavte knob na 0.
Knob Master
4 [EFFECT] Knob
Poloha tohoto knobu umoţňuje přepínat tři efekty a
nastavit jeho hloubku.
REVERB:
Tento efekt vyrábí ozvěnu koncertní síně. Jde
o stereo reverb, který dodává prostorový
dojem.
Polohou knobu určujete hlasitost reverbu. Je rovněţ
ideální pro mikrofon, zapojený do CH 1.
CHORUS:
Chorus zvuku přidává hloubku a prostorovost.
Poloha knobu určuje hloubku efektu.
Konkrétně je vhodný pro zvuk typu smyčců.
WIDE:
Stereo chorus, který zpracovává tři nezávislá pásma
a vytváří prostorový, všeobjímající efekt.
Basy jsou pevně uprostřed a zvuk je víc a víc prostorový,
jak narůstá, od středu do vyšších pásem frekvencí.
* Efekt se neaplikuje na zvuk, který se objeví na vstupu
AUX IN.
5 6 Ekvalizér
Určuje zvuk reproduktorů a výstupu do sluchátek.
Obvykle stačí ponechat tyto knoby na 0.
* Knoby nemají vliv na výstup LINE OUT.
[LOW] Knob
Nastaví zvukový charakter nízkofrekvenčního rozsahu.
[HIGH] Knob
Nastaví zvukový charakter vysokofrekvenčního rozsahu.
7 VOLUME
[VOLUME] Knob
Určuje celkovou hlasitost výstupu z KC-110. Pokud
zapojíte sluchátka, můţete zde nastavit jejich hlasitost.
* Knob [VOLUME] nemá vliv na výstup LINE OUT.
8 PHONES
PHONES Jack
K tomuto konektoru připojte stereo sluchátka.
* Jakmile zapojíte sluchátka, nebude slyšet ţádný zvuk
na výstupu reproduktorů.
* Vţdy stáhněte hlasitost, kdyţ zapojujete sluchátka.
9 NAPÁJENÍ
[POWER] Vypínač
Za/ vypíná KC-110 (str. 5). POWER Indikátor
POWER Indikátor indikátor napájení
Je-li přístroj zapnutý, indikátor svítí.
* POWER indikátor začne pohasínat,
jakmile baterie docházejí. Jakmile baterie
končí úplně, indikátor POWER začne
blikat. Nahraďte je ihned čerstvými.
6
Panel s jacky
Noţní spínač
AC adaptér Přenosný audio
přehrávač
Rytmer
Mikrofon
1 2 3
Mix
CD přehrávač
Klaviatura
Sem můţete zapojit aţ tři zařízení, jako je klaviatura nebo jiný
elektronický hudební nástroj, CD přehrávač nebo mikrofon (pouze
CH 1).
CH 1 SYMETRICKÝ (XLR) Vstupní konektor
CH 1 Vstupní jacky
Nabízí 1/4” phone jack a XLR konektor pro připojení
mikrofonu.
Tento vstup podporuje rozsah od vstupní úrovně mikrofonu (-
50dBu) po linkovou vstupní úroveň (-20dBu), typickou pro
klaviaturu.
Přístroj je vybaven
symetrickými jacky (XLR).
Schéma zapojení jacků je
zobrazeno níţe.
Nastavuje úroveň vstupu z jacku AUX IN.
6 LINE OUT jacky
Tyto jacky zapojte do mixu nebo rekordéru.
Pouţijte jack L/MONO, jestliţe bude výstup mono.
Knoby ekvalizéru a [VOLUME] nemají vliv na LINE
OUT.
7 FOOT SW Jack
Pokud pouţijete noţní spínač, můţete za/vypínat interní efekty
nohou. musíte si pořídit noţní spínač typu momentary (BOSS
FS-5U, nutno dokoupit) a propojovací kabel. Nastavte polaritu
podle obrázku.
2: HOT
3: COLD
1: GND
Proveďte zapojení aţ po
kontrole schématu zapojení
toho zařízení, které zamýšlíte
připojit.
* Tento jack nepodporuje phantomové napájení.
CH 2, 3 Vstupní jacky
Sem můţete zapojit klaviaturu a jiné elektronické nástroje, popř.
zvuková zařízení, jako CD přehvač (-20dBu). Máte-li na vstupu
mono zdroj, zapojte jej do L/MONO.
8 DC IN Jack
Přepínač polarity
4 AUX IN Jacky
Zde můţete zapojit CD/MP3 přehrávač (-10dBu).
Najdete zde dva typy jacků (RCA phono a stereo mini), jejich
smíchání se děje interně.
Můţete zapojit oba typy jacků současně, ale sníţíte tím hlasitost,
ve srovnání s tím, kdyţ pouţijete jen jeden.
* Efekt se neaplikuje na zvuk, který se objeví na vstupu AUX IN.
9 Slot pojistky ( )
http://www.kensington.com/
* Pokud jsou pouţity kabely s rezistorem, můţe být úroveň hlasitosti
přístroje připojeného na vstupy (CH 1–CH 3, AUX IN) sníţena.
Pokud se tak stane, pouţijte kabely, které neobsahují rezistory.
7
5 AUX IN [LEVEL] Knob
CH 1CH 3 vstupy
Sem zapojte přibalený adaptér.
Pouţijte výhradně AC adaptér, přibalený ke KC-110.
Různé způsoby pouţití KC-110
Kláveso hráč/zpěvák
Můžete zapojit klávesy ve stereo a doprovázet svůj zpěv/komentář.
Připevněte ST-A95 ke KC-110
(jednoduchý PA systém).
Mikrofon zapojte do CH 1.
Klávesy zapojte
do CH 2.
Nastavte stojánek
KC-110 (monitoring
na pódiu).
S jinými nástroji
Do KC-110 lze zapojit i více nástrojů, jako klaviaturu nebo elektronické bi(až čtyři) a smíchat je.
Zapojte do CH 3 V-
Accordion.
Elektronické bicí zapojte
do CH 2.
Klávesy zapojte do CH 1.
Přenosný audio přehrávač
zapojte do AUX IN.
8
Různé způsoby pouţití KC-110
Použití speaker stojanu
(ST-A95)
Pokud pouţijete KC-110 se speaker stojanem ST-A95 (nutno
dokoupit), můţete jej nastavit na ideální výšku pro monitoring,
nebo je vyuţít jako jednoduchý PA systém.
VAROVÁNÍ
KC-110 je přizpůsobeno jen pro speaker stojan Roland (ST-A95).
combination with a Roland-
manufactured speaker stand (ST-A95).
Nepouţívejte je s jinými stojany.
Jak vidíte na obrázku níţe, nastavte
speaker stojan do výšky na max.
140cm a rozevřete stativ na min. 98cm
nebo více.
Připevnění na stojan ST-A95
* Musí spolupracovat nejméně dvě osoby, kdyţ stavíte KC-110
na speaker stojan, nebo kdyţ upravujete výšku speaker stojanu
s připevněným KC-110.
* Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
Nastavením výšky speaker stojanu na
více neţ 140cm, můţe rozevření dole
menší neţ 98cm způsobit nestabilitu
systéme a přepadnutí, vedoucí k
poškození nebo zranění.
140cm i méně
(55-1/8”)
98cm nebo více (38-5/8”)
Zaráţka
Stativ
Horní trubka
Výškový stavěcí šroub
Pojistný šroub stativu
Jestliţe pouţijete speaker stojan, nestavějte KC-110 na
nestabilní nebo nakloněnou plochu.
Musíte je ustavit do stabilní a vodorovné polohy.
• Kabely, zapojené do KC-110 byste měli upevnit tak, aby
nemohlo dojít o jejich náhodné zachycení kolemjdoucím
osobou.
Chcete-li předejít nehodě se zapadnutím předmětu, nestavějte nic
na horní plochu KC-110, je-li namontováno na speaker stojan.
Použití stojánku KC-110
Pokud je KC-110 umístěno nízko, např. na podlaze, můţete vyuţít
stojánek a změnit jeho úhel, kvůli vyšší zřetelnosti zvuku.
1. Uvolněte pojistný šroub a rozevřete stativ.
Po dostatečm rozevření stativu, utáhněte pojistný šroub.
* Jak vidíte na obrázku níţe, rozevřete stativ na min. 98cm. Stativ
je nestabilní, pokud není dostatečně rozevřený.
Průměr:
112cm a více
(44-1/8”)
Rozpětí nohou: 98cm
nebo více (38-5/8”)
2. Uvolněte pojistný šroub a vytáhněte horní trubku výše.
3. Zasuňte zaráţku do horní trubky, tím získáte
poţadovanou výšku, na maximálních 145cm stojanu.
Zaráţka
POZN.
Jestliţe pouţijete stojánek, musíte ustit KC-110 do vodorovné
polohy.
Pokud stojánek nepouţíváte, sloţte jej.
Stojánek
POZN.
Nezvedejte, ani nepřenášejte KC-110 uchopením za stojánek.
Pokud pouţíte stojánek, nestavějte předměty na KC-110, ani si
na ně nesedejte.
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojánku.
* Zaráţku musíte vloţit, chcete-li pouţít stojan.
4. Utáhněte výškový pojistný šroub.
5. Nasaďte KC-110 otvorem na horní trubku.
9
Problémy a potíţe
Jestliţe systém nefunguje, jak očekáváte, zkontrolujte nejprve následující body.
Problém
Příčina
Str.
Přístroj se nezapíná
Zapojili jste adaptér a šňůru správně?
4
Je zapojena napájecí šňůra do zásuvky?
5
Jsou baterie nainstalovány správně?
Baterie moţná docházejí.
4
Ţádný zvuk
Je externí zařízení zapojeno správně?
7
Jakmile zapojíte sluchátka, nebude slyšet ţádný zvuk na výstupu reproduktorů.
6
Jsou knoby úrova [VOLUME] knob nastaveny správně?
5
Je nastaven knob AUX IN [LEVEL] správně?
7
Baterie moţná docházejí.
POWER indikátor začne pohanat, jakmile baterie docházejí. Jestliţe baterie končí, indikátor POWER začne
blikat. Nainstalujte nové baterie.
6
Zvuk je zkreslený
Slyším šum
Nejsou knoby úrovně kanálů nebo [VOLUME] knob nastaveny příliš silně?
5
Nejsou knoby nevyuţitých kanálů nastavené na 0?
6
Je vstupní signál ze zařízení, zapojeného do mixu na odpovídající úrovni?
5
Nedostateč hlasitost
Jsou knoby úrova [VOLUME] knob nastaveny správně?
5
Je vstupní signál ze zařízení, zapojeného do mixu na odpovídající úrovni?
5
Není zapojeno více zařízení do jacku AUX IN?
7
Baterie moţná docházejí.
POWER indikátor začne pohanat, jakmile baterie docházejí. Jestliţe baterie končí, indikátor POWER začne
blikat. Nainstalujte nové baterie.
6
Efekty nefungují
Je nastaven knob [EFFECT] správně?
5
Pouţili jste noţní spínač k vypnutí efektu?
7
Efekt nelze aplikovat na signál AUX IN.
7
Blokové schéma
HPF
TWEETER L
CH1
SYMETRICKÝ
L
WOOFER L
CH1
CH2
L/R
CH3
L/R
CH 1
CH 2
EFFECT
EQUALIZER
VOLUME
MUTE
R
ZESILOVAČ
HPF
TWEETER R
WOOFER R
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
AUX IN
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
LEVEL FOOT SW
ON/OFF
10
Hlavní specifikace
KC-110: BATERIEMI NAPÁJENÉ STEREO KLÁVESOVÉ KOMBO
Výstupní výkon
30 W (15 W + 15 W) (s AC adaptérem)
20 W (10 W + 10 W) (s alkalickými bateriemi)
Nominální vstupní úroveň (1kHz)
Vstup CH 1 (MIC/LINE)
-50-20dBu
CH 2. 3 (LINE):
-20dBu
AUX IN
-10dBu
Nominální výstupní úroveň
LINE OUT
-10dBu
Reproduktory
16cm (6.5“) × 2
Tweeter × 2
Ovládací prvky
CH 1 (MIC/LINE), knob úrovně
CH 2 (LINE), knob úrov
CH 3 (LINE), knob úrov
EFFECT Knob
EQUALIZER: Knoby LOW, HIGH
VOLUME knob
AUX IN LEVEL Knob
POWER Vypínač
Indikátor
POWER
Konektory
CH 1 vstupní konektor (typu
XLR) CH 1 vstupní jack (1/4”
typu phone)
CH 2 vstup (L/MONO, R) Jacky (1/4” typu phone)
CH 3 vstup (L/MONO, R) Jacky (1/4” typu phone)
AUX IN jacky (Stereo mini phone typ, RCA typu phono)
LINE OUT (L/MONO, R) Jacky (1/4" typu phone)
PHONES jack (Stereo 1/4” typu phone)
FOOT SW Jack (TRS typu phone)
DC IN Jack
Zdroj napáje
DC 13V: AC Adaptér nebo Baterie (LR6 (AA) typ) x 8
Spoeba
550mA
Předpokládaná ţivotnost
baterií při souvislé práci:
(Tyto hodnoty se mohou lišit
podle aktuálního stavu pouţití).
Alkalické baterie vydrţí cca 7 hodin
Nickel-metal hydride baterie vydrţí cca 8 hodin
Rozměry 420 (Š) x 244 (H) x 320 (V) mm
16-9/16 (W) x 9-5/8 (D) x 12-5/8 (H) inches
Hmotnost 7.3kg
16 lbs 2 oz
(bez baterií)
Příslušenství Napájecí šňůra, AC adaptér, Uţivatelský manuál
Volitelné Speaker stojan: ST-A95
Noţní spínač: BOSS FS-5U (EFFECT)
* 0dBu = 0.775Vrms
* Vzhledem k vývoji produktu můţe být specifikace a/nebo obsah balení změněn bez upozornění.
11
/