Roland BA-330 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
BA-330
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Přenosný stereo zesilovač vysoké kvality
BA-330 je přenosný zesilovač, který umoţňuje stereo přehrávání v jediném přístroji.
Vezměte jej s sebou kamkoliv
Dvojí napájení (bateriemi nebo ze zdroje) na libovolném místě str. 6
BA-330 můţete napájet bateriemi klidně venku, kde ne ţádná zásuvka, nebo pouţít přibale
zdroj, v případě, ţe ano.
Indikátor sděluje, kolik baterii zbývá energie (str. 10).
Úsporný režim (Eco-mode) str. 10
Můţete se přepnout do úsporného reţimu, který redukuje maximální výstup. To se hodí
třeba pro delší pobyt venku.
Jednoduché přenáše
Různé využití
Široká paleta vstupů včetně stereo vstupu.
Mini koncert se dvěma kytaristy str. 12
Můţete zapojit aţ dva mikrofony a dvě elektro-akustické kytary
a zaht si mini koncert se dvěma kytaristy.
Klávesový hráč – zpěvák str. 13
Můţete zapojit klávesy ve stereo a doprovázet zpěv do mikrofonů.
Výuka nebo prezentace str. 12
BA-330 je dobrou volbou zesilovače pro výuku i prezentace.
Karaoke nebo doprovodná hudba pro různé události nebo taneční akce str. 13
Můţete zapojit přenosný audio nebo CD přehrávač
a hlasitost doprovodné hudby nastavit nezávisle.
Užitečné funkce
Předcházení zpětné vazbě str. 14
Mikrofonní vstupy nabízejí funkci Anti-feedback, která potlačuje akustickou zpětnou vazbu.
Vestavěné efekty str. 9
Efekty, jako reverb a delay lze za/vypínat nezávisle pro kaţdý vstup.
Nastavitelný úhel pro monitoring (Arm Stand) str. 15
Pokud je BA-330 umístěn nízko, např. na podlaze, můţete vyuţít stojánek a změnit jeho
úhel, kvůli vyšší zřetelnosti zvuku.
Můţete jej rovněţ namontovat na běţ dostupný speaker stojan.
Zapojením druhé jednotky získáte větší počet výstupů (Stereo Link) str. 14
Zvýšit počet výstupů můţete zapojením dvouístrojů BA-330.
Tento typ sestavy umoţňuje pouţít aţ čtyři mikrofonní vstupy a osm stereo vstupů (včetně AUX).
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze jakkoliv používat, bez písemho svolení ROLAND, Czech republic
Distributor, s.r.o. Roland je registrovaná obchod známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje Roland BA-330, bateriemi napájeného stereo monitoru.
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „DŮLEŽITÉ POKYNY“ a „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE“ (str. 2, 5). Tyto
sekce podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré
informace k plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si celý Uživatelský manuál. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli
snadnému nahlédnutí.
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu do zásuvky
s uzemňovacím kolíkem.
Neotevírejte ani neměňte přístroj či adaptér.
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat jeho
vnitřní součásti (s výjimkou speciálních pokynů
uvedených v návodu). Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace“.
Nepouţívejte přístroj na místech vykazujících:
teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit v uzavřeném
vozidle, blízkost tepelných vodičů či umístění na
ploše topného zařízení); nebo
páru (např.: koupelny, uvárny či vlhké podlahy);
výpary či kouř; nebo
vliv slaného prostředí; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
silné otřesy a vibrace.
Nástroj by měl být pouţit pouze v racku nebo na
stojanu, doporučeném Rolandem.
Pokud pouţijete rack nebo stojan, doporučený Rolandem,
rack nebo stojan musí být pečlivě umístěn, takţe je
vodorovný a stabilní. Jestliţe nepouţijete stojan, zajistěte,
aby byl nástroj umísn rovnoběţně, takţe můţe pracovat
spolehlivě a bez kymácení.
Pouţijte pouze přiloţený adaptér.
Rovněţ zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou
mít různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí,
takţe jejich pouţití můţe způsobit zničení,
znehodnocení nebo elektrický šok.
Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel. Tento kabel
nesmí být vyuţit pro ţádný jiný účel.
Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj těţké
předměty, apod. Můţete tak zničit přívodní kabel,
rozlámat jej na více částí a způsobit tak zkrat. Poškozená
šňůra můţe způsobit poţár a zranění!
Tento přístroj, jak samotný, tak v kombinaci se
zesilovačem, sluchátky nebo reproduktorovou soustavou,
můţe vyprodukovat takovou úroveň zvuku, zapříčiní
trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte tedy příliš dlouho
s vysokou nastavenou hlasitostí či hlasitostí způsobující
nepohodu. Pokud zjistíte poškození sluchu nebo zvonění
v uších, měli byste navštívit lékaře.
2
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
Nenechejte do přístroje proniknout ţádné cizorodé
předměty (např.: hořlavé materiály, mince, připínáky) či
jakékoliv kapaliny (voda, nápoje, apod.) a poškodit tak
nástroj.
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde můţe
probíhat chlazení.
Přístroj je vybaven k připevnění (ST-A95) pouze na
stojan nebo vozík Roland. Pouţití jiných stojanů můţe
způsobit nestabilitu a poškození.
Ihned vypněte přístroj, vyhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbliţší Roland centrum nebo autorizovaného Roland
dealera, podle seznamu na stránce „Informace“, pokud
se vyskytne sledující situace:
AC adaptér, přívodní šňůra nebo kabel byl zničen nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach
jestliţe zapadl nějaký předmět či byla nalita tekutina do
přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí sítě
vţdy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku napájecího
adaptéru.
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné dodrţovat
základní bezpečnostní pravidla při práci s přístrojem, je
třeba dozor doslé osoby.
Chraňte přístroj před silnými nárazy. (Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdílí větší
počet dalších elektrických zařízení. Obzvláště buďte
opatrní při pouţívání prodluţovacích šňůr celkový
příkon všech zařízení připojených k prodluţovací šňůře
nesmí nikdy přesáhnout výkonovou zatíţitelnost zásuvky
dané prodluţovací šňůry (příkon/proud). Přetíţení můţe
způsobit přílišné zatíţení kabelu, hoření izolace
a případné roztavení.
Dříve, neţ pouţijete zařízení v cizí zemi, kontaktujte
dodavatele, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaného prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace“.
Tyto baterie nelze dobíjet, zahřívat, ani házet do ohně
nebo do vody.
Alkalické baterie nevystavujte vlivu přílišného tepla, na
slunci, u ohně, atd.
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit
suchým haíkem, odstranit tak veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí. Rovněţ, pokud bude
přístroj delší dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe způsobit zkrat a st
tak k poţáru.
Chraňtestrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být ustěny mimo
dosah dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte těţkými
předměty.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od síťové
zásuvky vlhkýma rukama.
Před přesunem přístroje odpojte adaptér a všechny
kabely, vedoucí k externím přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho napájecí
kabel od síťové zásuvky (str. 7).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér ze
zásuvky.
3
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Přečtěte si a drţte se všech upozornění, obsaţených
v pokynech, které přichází s produktem. Pamatujte, ţe
podle způsobu pouţití na BA-330, můţe dojít k tomu,
ţe upadne ze stojanu nebo se překlopí, ačkoliv jste
dodrţovali veškerá upozornění a doporučení, obsaţená
v manuálu. Proto se snaţte při kaţdém stavění stojanu
vţdy zkontrolovat bezpečnost stojanu.
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
Pokud je pouţijete nesprávně, mohou baterie explodovat
nebo vytéct
a co poškodit.
Z důvodu bezpečnosti si
přečtěte a dodrţujte následující upozornění (str. 6).
Pečlivě sledujte instalační instrukce pro baterie
a vloţte je správně podle polarity.
Nemíchejte nové baterie s pouţitými. Podobně
zabraňte smíchání různých typů baterií.
Vyjměte baterie, kdykoliv bude přístroj ponechán
delší dobu nepouţíván.
Pokud baterie vytekly, pouţijte měkký kouskem
hadříku nebo papírového ubrousku a vytřete všechny
zbytky z baterie. Potom nainstalujte nové baterie.
Abyste předešli popáleninám kůţe, nevyjímejte
rozteklé baterie holýma rukama. Dbejte nejvyšší
pozornosti, aby se ţádná z vylitých baterií nedostala
do blízkosti očí. Potřísněné části těla i očí ihned
ošetřete proudem tekouvody.
Nenechávejte baterie spolu s kovovými objekty, jako
kuličková pera, hřebeny, sponky.
Pouţité lithiové baterie musí být zničeny jen
v odpovídajících podmínkách, dle aktuálně platných
zákonů ve vaší oblasti.
Šrouby ukládejte na bezpečném místě mimo dosah dětí,
aby je nemohly náhodně spolknout.
Nikdy neodnímejte mříţku reproduktoru ani reproduktor.
Reproduktor nemá vyměňovat uţivatel. Uvnitř jsou
nechráněné části s vysokým napětím a hrozí úraz
elektrickým proudem.
4
UPOZORNĚNÍ
Důleţité poznámky
Zdroj napájení: Použití baterií
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
vyuţívají přístroje, ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor.
Podle způsobu pouţití elektrických zařízení se můţe vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-
li moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro
odrušení.
AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně ohřívá. Je to
běţné a není důvod k obavám.
Pokud preferujete pouţití baterií, pak pouţijte alkalické nebo
nikl-hydridové.
Při výměně nebo instalaci baterií, vţdy přístroj vypněte,
i všechna připojená zařízení. Tak předejdete špatné funkci nebo
poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
ed propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou všechny
vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či poškození reproduktorů
či ostatních zařízení.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačůi jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru umístění
přístroje či jeho přesním od zdroje interference.
Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepouţívejte
přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních
telefo) můţe vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
Nevystavujte přístrojímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej
v blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující teplotní extrémy.
Rovněţ nepouţívejte světelné zdroje, které jsou obvykle běţně
poblíţ přístroje (jako světlo u piana) nebo bodovky k osvětlení
stále stejné plochy na povrchu přístroje. Příliš vysoká teplota
můţe deformovat nebo změnit barvu povrchu nástroje.
Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití přístroje riskantní.
Proto, ještě před pouţitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit
se prostředí, po několik hodin, aţ se kondenzace vypaří.
Neponechávejte na povrchu předměty z gumy, vinylu nebo
podobných materiálů po delší dobu. Takové předměty mohou
způsobit trvalé otisky na povrchu.
Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na přístroj.
Odstraňování zbytků můţe poškodit povrch nástroje.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové noţky mohou změnit barvu či nechat stopy
.
Abyste tomu
předešli, podloţte noţky kouskem hadříku. Abyste tomu předešli,
podloţte noţky kouskem hadříku. V tom případě musíte zajistit,
aby přístroj nesklouznul, nebo se nehýbal.
Údržba
Pouţívejte pouze suchý, měkký hadřík, nebo lehce navlhčený.
Tvrdé drhnutí na stejném místě můţe způsobit poškození.
Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
ţádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Další doporučení
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy
netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům nebo
zničení vnitřních komponent kabelu.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy.
Pokudístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztuţení),
ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné. Jinak budete muset
pouţít odpovídající balící materiál.
Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepouţívejte tyto kabely. Pouţití těchto kabelů sníţí
hlasitost zvuku tak, ţe téměř nebo vůbec nebude slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
5
Kroky před zapnutím
Pouţíváte-li baterie
Instalace baterií
1. Odstraňte šrouby.
2. Sejměte kryt
baterií.
3. Vloţte baterie, ale
dbejte na jejich
orientaci, jak vidíte
na obrázku.
* Doporučujeme ponechat baterie v přístroji, i kdyţ jej najíte ze
zdroje. V tom případě budete moci pokračovat v hraní, i kdyţ
nedopatřením vypadne šňůra adaptéru z konektoru.
* Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktou během
instalace či výměny baterií, musíte ístroj vypnout, neţ jej
zapojíte do jiného zařízení.
* Ţádné kovové předměty se nesmí dotýkat konektorů baterie.
Mohlo by to způsobit zkrat baterií a přehřátí či vzplanutí prostoru
baterií.
Blíže k bateriím
Baterie, které můžete použít
Pouţijte 8 AA alkalických nebo AA nikl-hydridových baterií.
* BA-330 nedokáţe dobíjet nikl-hydridové baterie. Baterie musí
být nabité běţně dostupnou nabíječkou.
Ačkoliv můţete baterie vyměnit, i ve vloţeném stavu drţáku
baterií, je snazší je vyměnit, kdyţ drţák vyjmete.
1. Odstraňte šrouby.
2. Vyjměte pouzdro
s bateriemi.
Upozornění ohledně baterií
* Pečlivě si přečtěte instalační pokyny pro baterie a vloţte je
správně podle polarity.
* Nemíchejte nové baterie s pouţitými. Podobně zabraňte
smíchání různých typů baterií.
* Pečlivě si přečtěte a dbejte veškerých upozornění
a pokynů při práci s AA bateriemi.
* V případě pouţití nikl-hydridových baterií, musíte pouţít
kombinaci baterií a nabíječky, doporučené výrobcem.
* Vyjměte baterie, kdykoliv bude ístroj ponechán delší dobu bez
pouţívání.
* Pokud baterie vytekly, pouţijte měkký kouskem hadříku nebo
papírového ubrousku a vytřete všechny zbytky z prostoru pro
baterie. Potom nainstalujte nové baterie. Abyste předešli
popáleninám kůţe, nevyjímejte rozteklé baterie holýma rukama.
Dbejte nejvyšší pozornosti, aby se ţádná z vylitých baterií
nedostala do blízkosti očí. Potřísněné části těla i očí ihned
ošetřete proudem tekouvody.
* Nenechávejte baterie spolu s kovovými
objekty, jako
kuličková pera, hřebeny, sponky, apod.
6
Životnost baterií se mění podle způsobu použití.
Alkalické
MAX cca 8 hodin
ECO cca 12 hodin
Nikl-hydridové
MAX cca 10 hodin
ECO cca 15 hodin
* Pamatujte, ţe v případě nikl-hydridových baterií, se jejich
ţivotnost sniţuje s opakovanými cykly nabití.
* Pracujete-li na baterie, jejich indikátor (str. 10) začne blikat,
kdyţ energie baterie končí. V tom případě ji co nejdříve
vyměňte.
Vyjmutí pouzdra s bateriemi
Kroky před zapnutím
Pouţíváte-li AC adaptér
Zapojení AC adaptéru
* Určitě pouţijte přiloţený AC adaptér. Pouţití jiného adaptéru můţe způsobit přehřátí nebo zničení.
1. Přístroj musí být vypnutý
vypínačem [POWER].
2. Zapojte napájecí šňůru do
přibaleného adaptéru.
3. Zapojte adaptér do [DC IN].
Zasuňte jej, aţ uslyšíte kliknutí pojistky.
Napájecí šňůra (přibalená)
Adaptér
(přibalený)
Zásuvka
4. Zapojte napájecí šňůru do
zásuvky.
7
Jednoduchý návod k ovládání
Zapnutí a zprovoznění
1. Stáhněte všechny
knoby hlasitosti
na “0”.
2. Zapojte mikrofony, nástroje, přenosné audio přehrávače, či jiná
zařízení.
Blíţe o zapojení viz “Příklady zapojení” na str. 9.
1. Ověřte stažení všech knobů hlasitosti zapojených zařízení na “0”.
2. Zapněte připojená zařízení.
3. Zapněte BA-330.
4. Nastavte hlasitost kaţdého
kanálu na střední hodnotu.
Nastavte tahlasitost připojených zařízení.
5. Knobem MASTER
[VOLUME] nastavte
hlasitost.
* Zapněte jednotlivá zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých
zařízení.
* Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, neţ začne pracovat normálně.
* Vţdy se ujistěte, ţe je hlasitost minimální, neţ zapnete přístroj. I kdyţ je hlasitost minimální, přesto uslyšíte zvuk, je to normální a nejde
o závadu.
Aplikace efektů Nastave kvality zvuku
1. Zapněte přepínač
[EFFECT ] pro kanály, na
něţ chcete aplikovat efekt.
Nastavení zvuku kanálů
Otočte knobem [TONE] kanálu,
který chcete nastavit.
2. Otočením knobu
[EFFECT] určíte typ
a hodnotu efektu.
8
Nastavení výšek a hloubek u celkového
zvuku (Equalizer)
Knobem [LOW ] posílíte nebo
ořeţete nízkofrekvenční rozsah.
Knobem [HIGH] posílíte nebo
ořeţete vysokofrekvenční
rozsah.
Příklad zapojení
Zvukový modul
Rytmer
Mikrofon Hudební nástroj
(Elektroakustická
kytara, apod.)
Hudební nástroj
(Elektroakustická
kytara, apod.)
Syntezátor, apod.
PCS-33
PCS-31 nebo
Červená Bílá
R L
CD přehrávač
Přenosný audio
přehrávač, aj.
STEREO
LINK OUT
Mix, apod.
STEREO
LINE IN
FS-5U FS-5L FS-6
Efekt On/Off Mute On/Off Efekt On/Off Mute On/Off
Nožní spínače
Nastavte polaritu FS-5L nebo FS-5U jako níţe.
Pokud je zapojený FS-6, nastavteepínače
POLARITY a MODE jako níţe.
B A
Další BA-330
* Pokud jsou pouţity kabely s rezistorem, můţe být úroveň hlasitosti přístroje připojeného na vstupu sníţena. Pokud se tak stane,
pouţijte kabely, které neobsahují rezistory.
9
R L
Ovládací prvky a konektory
Ovládací panel
Pouze CH1, CH2 (mono) (stereo) CH3/CH4, CH5/CH6
CH3/CH4 a CH5/CH6 jsou
stereo.
[MIC/INSTRUMENT]
přepínač
Pouze CH1, CH2
[ANTI-FEEDBACK]
přepínač
Nastavte do odpovídající polohy, podle toho,
zda je do CH1 a CH2 zapojený mikrofon nebo
nástroj (linkové zařízení). Mikrofon: Nastavte
“MIC” Nástroj: Nastavte “INSTRUMENT”
Akustická zpětná vazba bude
potlačena, je-li zde “ON”. Blíţe
o funkci anti-feedback, viz
“Odstranění zpětné vazby”
(str. 14).
CH1, CH2 (mono)
CH3/CH4, CH5/CH6 (stereo)
[TONE] knob
Nastavuje zvuk nástroje, zapojeného do
kanálu. Otočením knobu doprava je zvuk
jasnější.
[EFFECT] přepínač
Zapnutí “ON” umoţňuje aplikovat reverb, delay,
nebo wide efekt na kanál.
CH [VOLUME] knob
Nastavuje hlasitost zařízení, zapojeného do
kanálu. Otočením knobu doprava hlasitost
zvýšíte.
Jednotlivé druhy napájení
[BATTERY CHECK/MUTE]
přepínač
Je-li zapnutý, indikátor
bliká a jiţ neslyšíte
zvuk z reproduktorů či
LINE OUT u BA-330.
BATTERY Indikátor
Kdyţ stisknete přepínač
[CHECK/MUTE], tento
indikátor udává hodnotu
zbývající energie baterií.
* Indikace zbývající energie baterií je
pouze orientační.
* Knoby úrovně nevyuţitých kanálů stáhněte
na “0”.
Nabi Svítí
Bli
Nesvítí
Slabá
Vloţte ihned
nové baterie.
[EFFECT] knob
EQUALIZER
Typ efektu
Tento knob volí typ
efektu a nastaví
hloubku pro kanály,
jejichţ [EFFECT]
spínač je na “ON”.
REVERB
Umoţňuje nastavit zvuk
posílením nebo ořezáním
basových a výškových
rozsahů nezávisle.
[LOW] knob
Nastavuje nízkofrekvenční
tón.
[OUTPUT POWER] přepínač
Pokud jej nastavíte na
“ECO”, hlasitost repro
BA-330 je redukována,
coţ umoţňuje delší
chod na baterie.
DELAY
Vyrobí echo zpoţděním zvuku.
WIDE
Rozšíří zvukové pole na vnější okraje
reproduktorů, coţ budí dojem, ţe zvuk
posluchače obklopuje.
[HIGH] knob
Nastavuje vysoko-
frekvenční zvuk.
MASTER [VOLUME]
knob
Určuje celkovou hlasitost
výstupu z BA-330.
[POWER] vypínač
Za/vypíná BA-330.
Je-li zapnutý, indikátor
svítí.
10
Zapojte další zařízení
• Keyboardy
• Linková zařízení
• Kytary
• CD přehrávače
• Přenosný přehrávač, apod.
Internal speakers overall
Vyrobí příjemnou ozvěnu, která odpovídá
hraní v koncertní síni.
Ovládací prvky a konektory
Panel s jacky
Vstupní (INPUT) jacky CH1, CH2: mono
Zapojte tato zařízení
• Mikrofon
• Hudební nástroj (kytaru, atd.)
Pokud je něnoc zapojeno do konektoru
XLR a do phone konektoru současně,
phone jack má přednost.
Schéma zapojení jacků je zobrazeno níţe. Proveďte zapojení aţ
po kontrole schématu zapojení toho zařízení, které zamýšlíte
připojit.
Vstupní (INPUT) jack CH3/CH4: stereo
CH5/CH6: stereo
Zapojte tato zařízení
• Keyboardy
• Linková zařízení
• Kytaru
• CD přehrávač
• Přenosný audio přehrávač, aj.
Máte-li na vstupu mono zdroj, zapojte jej do
L/MONO (CH4 nebo CH6).
Sem můţete
zapojit přenosný
audio přehrávač.
* Sem můţete postavit přehrávač,
do následujících velikostí.
Šířka: 144mm
Hloubka: 22mm
Input (AUX IN) jack
Zapojte tato zařízení
DC IN jack (adaptéru)
• CD přehrávač
• Přenosný audio přehrávač, aj.
• Počítač
,
aj
.
Knobem [LEVEL] nastavte hlasitost.
RCA phono jacky a mini-jack lze pouţít
současně.
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Můţete rovněţ pouţít běţně
dostupný kabel externě
napájeného zařízení.
Stereo linkové (STEREO
LINK) jacky
Tyto jacky vyuţijete, pokud chcete
zapojit dva přístroje BA-330 a vytvořit
stereo systém s většími moţnostmi
výstupu.
Blíţe viz “Zapojením dalšího přístroje
zvýšíte výstup (Stereo Link)” (str. 14).
Output (LINE OUT) jacky
Tyto jacky zapojte do mixu
nebo rekordéru.
Chcete-li mít na výstupu
mono
signál, pouţijte
L/MONO
jack.
Knoby EQUALIZER a MASTER
[VOLUME] nemají vliv na jacky
LINE OUT.
FOOT SW jack
K za/vypínání MUTE (FS-5L)
a EFFECT (FS-5U) můţete pouţít
noţního spínače. Podrobnosti viz str. 9.
Pokud jste zapojli jen jeden noţní
spínač, mono kabelem, dmůţete
za/vypínat jen funkci MUTE.
11
Různé vyuţití
Mini koncert se dvěma kytaristy
Jen s jedním BA-330 mohou zapojit dva zpívající instrumentalisté dva mikrofony a dvě kytary, a zahrát si mini koncert. Na mikrofony a kytary
můţete aplikovat reverb.
Mikrofon 1 Mikrofon 2
Zapojení
Mikrofon 1 Mikrofon 2
Kytara 1 Kytara 2
Kytara 1 Kytara 2
Vyzkoušejte
Aplikujte reverb na zvuk mikrofonů a kytar
1. Zapněte [EFFECT] na ON.
2. Knobem [EFFECT]
určíte hodnotu efektu
reverbu.
Rozsah reverbu
Výuka nebo prezentace
Pokud zapojíte počítač a mikrofon, bude slyšet také doprovod hudby z počítače, takţe vaše prezentace můţe být efektivnější.
Zapojení
Mikrofon
Počítač Mikrofon
Počítač
12
Různé vyuţití
Zpěvák s keyboardem
Keyboard můţete zapojit stereo a zpívat i hrát s doprovodem z přenosného audio přehrávače.
Přenosný a
udio
přehrávač
Zapojení
Mikrofon Keyboard
Mikrofon
Keyboard
Přenosný audio přehrávač
Vyzkoušejte
Přidání reverbu k mikrofonu
1. Zapněte [EFFECT] na ON.
2. Knobem [EFFECT] určíte
hodnotu efektu reverbu.
Rozsah reverbu
Karaoke nebo doprovodná hudba pro různé události nebo taneční akce
Zapojené audio zařízení můţe doprovázet hudbou libovolnou akci. Kdyţ zapojíte mikrofon, můţete pořádat karaoke.
Doprovodná hudba pro tanec
Přenosný audio přehrávač
Zapojení
Přenosný audio přehrávač
Vyzkoušejte
Sem můţete zapojit
přenosný audio přehrávač.
* Sem můţete
postavit
přehrávač,
pokud má
následující
velikosti.
Šířka: 144mm
Hloubka: 22mm
Karaoke
Zapojení
Mikrofon
Přenosný audio přehrávač
Přenosný audio přehrávač
Vyzkoušejte
Přidání delay k mikrofonu
1. Zapněte CH1
[EFFECT] na “ON”.
2. Knobem [EFFECT]
určíte hodnotu efektu
delay.
Nízkou hodnotou delay
dosáhnete efektu echa.
13
Uţitečné vlastnosti
Potlačení zpětné vazby
Co je to zpětná vazba?
Zpětná vazba se vyskytne u zvuku, kdyţ zvuk z výstupu přijde
do mikrofonu nebo snímače, je zesílen a vstupuje znovu do
reproduktoru a vzniká tak nepříjemná oscilace (kvílení nebo
houkání).
Pouţití funkce anti-feedback
Co je funkce anti-feedback?
Tato funkce potlačuje zpětnou vazbu, která vzniká mezi kytarou
nebo mikrofonem a zesilovačem. Děje se tak potlačením zvuku
frekvence, na které vzniká vazba. BA-330 umoţňuje potlačit
zpětnou vazbu jednímepínačem.
1. Zapněte přepínač [ANTI-FEEDBACK] na “ON”.
Funkce anti-feedback se aplikuje na mikrofony nebo kytary,
zapojené do vstupů CH1 a CH2.
Doporučujeme zapnout funkci anti-feedback na “ON”, neţ
začnete hrát, jelikoţ tím předcházíte zpětnou vazbu, ještě neţ
vznikne během hry.
Zvýšení výkonu zapojením dalších
přístrojů (Stereo Link)
Zapojením dvou jednotek BA-330 můţete vytvit stereo PA
systém s vyšším výkonem na výstupu.
Tuto funkci nazýváme “Stereo Link”.
Stereo Link můţete zapojit jedním ze dvou způsobů.
• Pokud vyuţijete vstupní jacky jen u jednoho přístroje
Pouţijte kabel se 1/4” phone plug konektorem
• Pokud vyuţijete vstupní jacky u obou přístrojů
Pouţijte dva kabely se 1/4” phone plug konektorem
Zapojení se vstupními jacky u jednoho
přístroje
Chcete-li zapojit vstupní zdroje do BA-330 (L)
Můţete připojit aţ šest vstupních zařízení.
L R
CH 16
AUX IN
Funkce anti-feedback bude optimizovaná při kaţdém
zapnutí BA-330.
Podle polohy mikrofonu či reproduktorům se můţe
objevit houní. Můţete je omezit:
1. Změnou natočení mikrofonu.
2. Přemístěním mikrofonu na větší vzdálenost od
reproduktoru.
3. Sníţením úrovně hlasitosti.
1. Zapojte zařízení do BA-330 (L).
2. Propojte STEREO LINK OUT R jack BA-330 (L) do
STEREO LINK IN jacku BA-330 (R).
3. Zapněte oba BA-330 (L) i BA-330 (R).
4. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
5. Nastavte úrovně hlasitosti BA-330 (L) a BA-330 (R)
nezávisle, knoby [VOLUME].
Chcete-li zapojit vstupní zdroje do BA-330 (R)
Dle popisu v “Zapojení vstupních zařízení do L-kanálu BA-330”,
zapojte R-kanál STEREO LINK OUT L jack do L-kanálu STEREO
LINK IN jacku druhého přístroje.
14
Uţitečné vlastnosti
Zapojení, které umoţňuje vyuţít vstupní
jacky obou přístrojů
Toto aranţmá umoţňuje hrát ve stereo, takţe maximálně
vyuţijete funkce mixu obou BA-330 (se 12 vstupy).
Pouţití stojanu
Pouţití stojánku BA-330
Pokud stojí BA-330 na podlaze nebo v jiné nízké poloze, pak
můţete vyuţít skládastojánek, abyste lépe slyšeli zvuk
z reproduktorů.
Použití stojánku
L
CH 16
AUX IN
R
CH 16
AUX IN
1. Otočte BA-330 vzhůru nohama a zvedněte stojánek.
Stojánek
1. Propojte obě zařízení do BA-330 (L) i BA-330 (R).
2. Propojte STEREO LINK OUT R jack BA-330 (L) do
STEREO LINK IN jacku BA-330 (R).
3. Propojte STEREO LINK OUT L jack BA-330 (R) do
STEREO LINK IN jacku BA-330 (L).
4. Zapněte oba BA-330 (L) i BA-330 (R).
5. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
6. Nastavte úrovně hlasitosti BA-330 (L) a BA-330 (R)
nezávisle, knoby [VOLUME].
2. Postavte BA-330 na rovný a vyvážený povrch.
Nastavení hlasitosti a kvality zvuku
Úroveň hlasitostí L a R nastavíte odděleně, pomocí knobů
MASTER [VOLUME]. Můţete natavit EQUALIZER (knoby [LOW
]/[HIGH]) nezávisle pro strany L a R. V podstatě by měla být
komba nastavena stejně, ale je-li to nutné, můţete jejich
nastavení provést odděleně.
• Při obracení přístroje dbejte, aby nedošlo k vypadnutí.
• Pouţíváte-li skládací stojánek, vţdy zajistěte, aby byl BA-330
vyváţený.
• Jestliţe nevyuţíváte skládací stojánek, sloţte jej.
• Nikdy nezvedejte, ani nepřenášejte BA-330 jen za stojánek.
• Nikdy nepokládejte ţádné objekty na horní desku BA-330, je-li
stonek vyklopený. Ani na něj nikdy nesedejte, je-li stojánek
vyklopený.
• Při skládání stojánku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
15
UPOZORNĚNÍ
Uţitečné vlastnosti
Pouţití speaker stojanu (volitelného: ST-A95
Na speaker stojan (volitelný: ST-A95), můţete BA-330 umístit do optimální výšky a pouţít je jako monitor nebo jednoduché PA zařízení.
Procedura připevnění
Vţdy mějte po ruce alespoň jednoho asistenta při montáţi
BA-330 na stojan, nebo při nastavení výšky stojanu s jiţ
namontovaným BA-330.
Dejte
pozor, abyste si neskřípli prsty.
• BA-330 je upraven, aby bylo moţné jej namontovat na speaker
stojan, výrobce Roland (ST-A95). Nepouţívejte jiné stojany.
• Před pouţitím nastavte speaker stojan do výšky 130 cm (51-
3/16”) nebo níţe a rozpětí nohou na 98 cm (38-5/8”) nebo více,
jak je zobrazeno níţe.
Západka
Horní trubka
Výškový pojistný šroub
Stojan
Pojistný šroub
1. Uvolnění pojistného šroubu a rozevření stojanu.
Po rozevření stojanu znovu utáhněte pojistný šroub.
* Vzdálenost mezi dolním koncem nohou stojanu by měla být
98cm, jak vidíte na obrázku níţe. Pokud není stojan
maximálně rozevřený, můţe být nestabilní.
130cm nebo méně
(51-3/16”)
98cm nebo více (38-5/8”)
Průměr:
112cm a více
(44-1/8”)
Rozpětí nohou: 98cm
nebo více (38-5/8”)
2. Uvolněte pojistný šroub a vytáhněte horní trubku
výše.
3. Nastavte jej na požadovanou délku a vložte západku
do otvoru v horní trubce (viz obrázek níže).
• Pokud pouţijete speaker stojan, který neodpovídá uvedeným
specifikacím vlevo, nebo je nastavený do výšky přes 130cm (51-
3/8”), popř. rozpětí nohou je menší neţ 98cm (38-5/4”), můţe
dojít k poškození vybavení nebo ke zranění díky překlopení
stojanu.
• Pokud pouţijete BA-330 se stojanem, stojan musí být pečlivě
umístěn, takţe stojí rovně a stabilně.
• Kabely, zapojené do BA-330 byste měli upevnit tak, aby nemohlo
dojít o jejichhodné zachycení kolemjdoucím osobou.
• Abyste předešli nehodě pádu, neumisťujte ţádný cizí předmět na
BA-330, upevněný na stojanu.
Západka
* Stojan ST-A95 pouţívejte pouze s vloţenou západkou do horní trubky.
4. Utáhněte výškový pojistný šroub.
5. Nasaďte BA-330 otvorem na horní trubku.
16
VAROVÁNÍ
Appendix
Blokové schéma
17
Appendix
Hlavní specifikace
BA-330: BATERIEMI NAPÁJENÝ STEREO
ZESILOVAČ
Nominální vstupní úroveň (1kHz)
CH 1, CH 2 MIC: -50dBu
CH 1,CH 2 INST: -20dBu
CH 3/CH 4, CH 5/CH 6: -20dBu
AUX IN: -10dBu
STEREO LINK IN: -10dBu
Nominální úroveň na výstupu (1kHz)
LINE OUT: -10dBu
STEREO LINK OUT: -10dBu
Reproduktory
16cm (6.5 inches) x 4
Tweeter x 2
Ovládací prvky
Vypínač POWER
Ovládání kanálů CH1,CH2
MIC/INSTRUMENT přepínač
EFFECT přepín
TONE Knob
VOLUME Knob
CH3/CH4,CH5/CH6
EFFECT přepín
TONE Knob
VOLUME Knob
Hlavní ovládací prvky
Ekvalizér
LOW Knob
HIGH
Knob
VOLUME knob
ANTI FEEDBACK přepínač
EFFECT Knob
BATTERY CHECK/MUTE přepínač
OUTPUT POWER přepín
AUX IN ovládání
LEVEL Knob
Indikátor
BATTERY, BATTERY CHECK/MUTE, POWER
Konektory
CH 1, CH 2
Vstupní jacky (XLR typ, 1/4” TRS phone typ)
CH 3/CH 4, CH 5/CH 6
Vstupní jack L/MONO (1/4” phone typ)
Vstupní jack R (1/4" typu phone)
AUX IN
Vstupní jacky
(Stereo
mini
phone
typ, RCA
typu phono)
Výstup
LINE OUT Jack L/MONO (1/4” phone typ)
LINE OUT jack R (1/4" typu phone)
STEREO LINK
STEREO LINK OUT Jacky L/MONO, R (1/4” phone typ)
STEREO LINK IN Jack (1/4” phone typ)
NOŢNÍ SPÍNAČ
FOOT SWITCH Jack (1/4” phone typ)
DC IN Jack
Zdroj napájení
DC 12V: Bateriové články
(LR6
(AA)) x 8 nebo zdroj
Spotřeba
410mA
* Předpokládaná ţivotnost baterií:
Alkalické
MAX cca 8 hodin
ECO cca 12 hodin
Nikl-hydridové
MAX cca 10 hodin
ECO cca 15 hodin
Tyto hodnoty se mohou lišit podle aktuálního stavu pouţití.
Rozměry
414,6 (Š) x 356,7 (H) x 508,6 (V) mm
16-3/8 (W ) x 14-1/16 (D) x 20-1/16 (H) inches
Hmotnost
13,8kg
30 lbs 7 oz
(bez baterií)
Příslušenství
Napájecí šňůra, AC adaptér, Uţivatelský manuál
Volitelné
Brašna (CB-BA330), speaker stojan (ST-A95)
Noţní spínač: BOSS FS-5L (MUTE), BOSS FS-5U
(EFFECT), BOSS FS-6
Propojovací kabel: PCS-31, PCS-33
* 0dBu = 0.775Vrms
* Vzhledem k vývoji produktu můţe být specifikace a/nebo obsah balení změněn bez upozornění.
18
/