Roland SE-02 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
MIDI klávesy
Model
SE-02
Typ
Používateľská príručka
Česky
Uživatelský manuál
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál ()). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Úvod
SE-02 je plně analogový, 3-VCO syntezátorový modul.
Navzdory jeho kompaktnímu tělu, jde o plně vybavený analogový syntezátor, se kterým si design vašeho vlastního zvuku opravdu
užijete.
Použití SE-02 společně s DK-01 Boutique Dock (nutno dokoupit)
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál DK-01.
Použití SE-02 s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit)
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál K-25m.
*
Při obrácení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte opatrně, nesmí
upadnout.
Hraní na SE-02 přes MIDI nebo USB
Na SE-02 můžete hrát přes MIDI nebo USB. Blíže viz „Zapojení externího vybavení”.
Zapojení externího vybavení
*
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
A B C D E F G H I J
A Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
*
Adaptér natočte tak, aby strana sindikátorem (viz obrázek) byla nahoru astrana s
textovou informací dolů. Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
B Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
C Micro USB (O) port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem (A-microB) můžete propojit nástroj s
počítačem.
Před tím, než připojíte SE-02 kpočítači, je třeba nainstalovat USB ovladač. USB ovladač můžete stáhnout zwebové stránky Roland.
Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je součástí stažených souborů.
&
https://www.roland.com/support/
*
Nepoužívejte micro USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení. Tyto kabely nemohou přenášet data.
D MIDI konektory
OUT
Vysílá zprávy Note a Control Change.
IN
Na SE-02 můžete hrát po zapojení MIDI zařízení přes běžně dostupný
MIDI kabel.
E Konektory TRIGGER *1
OUT
Výstup trigger signálu v časování přehrávání, v každém kroku krokového sekvenceru.
IN
Je-li sem připojený rytmer apod., vybavený trigger výstupem, a hodnota Sync (parametru Setup) krokového
sekvenceru/ režimu Song je na „trg”, trigger signály z externího zařízení procházejí jednotlivé kroky krokového
sekvenceru SE-02.
&Viz „Nastavení parametrů (SETUP).
F Konektor INPUT 1
CV
Zadání výšky tónu z externího zařízení. Tento konektor podporuje OCT/V (Hz/V není podporováno).
GATE
Zadání příkazu Note On/Off z externího zařízení.
VCF CV
Ovládá prahovou Cutoff frekvenci filtru z externího zařízení.
*1 K propojení použijte (mono) kabel s mini konektorem. Zapojení nebude fungovat správně, pokud použijete stereo kabel s
mini-konektorem.
G Konektor EXT INPUT
Jedná se o audio vstupní konektor. Využijete jej při aplikaci Filtru nebo Delay na audio signál z připojeného zařízení.
H Konektor OUTPUT
Tento konektor připojte do zesilovače či monitorů.
I Konektor PHONES
Sem zapojíte sluchátka.
J Ovladač [VOLUME]
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí/ vypnutí nástroje
*
Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a
vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
Při zapnutí
Při zapínání dodržujte pořadí, jako první SE-02, a pak připojená zařízení.
Při vypnutí
Nejprve vypněte připojená zařízení a pak SE-02.
Popis panelů
2 3 4 5 6 7 8
9
OSC 1
OSC 2
OSC 3
FILTER ENVELOPE
AMP ENVELOPE
1 Sekce COMMON
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [VALUE]
Edituje hodnotu. Stiskem ovladače ovládáte operaci Write.
Tempo LED
Bliká synchronizovaně k tempu sekvenceru.
Přepínač Mode Select
Přepíná režimy Patch, Step sequencer a Song.
Funkční tlačítka
Volí nebo upřesňují funkce. Dostupné funkce se liší podle režimu.
Tlačítka [1]–[16]
Těmito tlačítky vyvoláte Patche, Patterny nebo Songy, popř. editujete nastavení.
Displej
Udává hodnotu nastavení.
Tlačítko [MANUAL]
Způsobí, že zvuk reflektuje aktuální nastavení ovladačů a spínačů. V režimu Step Sequencer nebo
Song, funguje jako tlačítko [
] pro spuštění/ zastavení Patternu nebo Songu.
2 Sekce CONTROL
Zde můžete nastavit efekty pro živé hraní.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [GLIDE]
Určuje dobu pro efekt Glide, jež tvoří plynulé přechody mezi dvěma výškami tónu. Když otočíte
ovladačem doprava, přechod na další notu bude trvat déle.
Přepínač [TYPE]
Volí křivku efektu Glide.
LIN: Lineární změna, EXP: Exponenciální (přirozená) změna, OFF: Efekt Glide je vypnutý
Ovladač [WHL MIX]
V případě aplikace XM (cross modulation) nebo LFO na modulaci, zde určujete poměr XM a LFO v
mixu.
Jestliže zapojíte MIDI keyboard do SE-02 a pohnete modulačním kolečkem, modulace se aplikuje
podle nastavení ovladače [WHL MIX].
3 Sekce OSCILLATORS
Zde můžete zvolit tvar křivky, která určuje vlastnosti zvuku a specifikuje výšku tónů. SE-02 má tři oscilátory (OSC 1–3).
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [RANGE]
Přepíná výšku jednotlivých oscilátorů (OSC 1–3) po oktávách. Výběr z pěti oktáv, v rozsahu 2’–32’.
Pokud je zde „LO”, oscilátor generuje ultra nízké výšky. Toho můžete využít pro aplikaci modulace,
nebo z jiného důvodu.
Ovladač [TUNE]
Nastavení Master ladění, společné pro OSC 1–3.
*
Hodnota Master ladění se neukládá do Patchů.
Ovladač [FINE]
Tento ovladač je určen jen pro OSC 2 a 3. Nastavuje ladění těchto oscilátorů jako relativní vůči OSC 1.
Zvuk můžete obohatit lehkým rozladěním výšky oscilátorů, nebo můžete z rozladěných oscilátorů
vytvořit akord se specifickým hudebním intervalem.
Ovladač [Waveform]
Volba průběhů vzorku pro každý oscilátor. Zvolený vzorek určuje zvukový charakter oscilátoru.
: triangle wave,
: vzorek, který kombinuje trojúhelníkový a pilový vzorek (pouze OSC 1 a 2),
: reverzní pilový vzorek (pouze OSC 3),
: pilový vzorek,
: pulsní vzorek 1 (čtvercový vzorek),
:
pulsní vzorek 2 (čtvercový vzorek s větší šířkou pulsu),
: pulsní vzorek 3 (čtvercový vzorek s užší šířkou pulsu)
Spínač [SYNC]
Zapíná/ vypíná synchronizaci oscilátoru.
Pokud je Oscillator Sync zapnutý, OSC 2 je přinucen se vrátit na začátek svého cyklu v synchronizaci k
cyklu OSC 1, což vygeneruje velmi komplexní vzorek.
Ovladač [ENV1]
Využívá obálku filtru pro aplikaci modulace na OSC 2. Otočením ovladače v záporném směru se
invertuje polarita obálky.
Spínač [KYBD]
Určuje, zda bude či nebude OSC 3 ovládaný z klaviatury. Pokud je zde Off, je ovládání z klaviatury
odpojeno, a OSC 3 funguje jako nezávislý oscilátor.
Spínač [XMOD TO MW]
Volí modulátor, přiřazený [WHL MIX] parametru XM (cross modulation) ovladače.
A: [O2-FILTER] ovladač, B: [O3-O2] ovladač, C: [O3-PW1,2] ovladač
4 Sekce XMOD
Zde můžete zadat, jak se Cross modulace (frekvenční modulace) aplikuje.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [O2-FILTER]
Umožňuje OSC 2 modulovat prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [O3-O2]
Umožňuje OSC 3 modulovat vzorek OSC 2.
[O3-PW1,2] ovladač
Umožňuje OSC 3 modulovat šířku pulsu OSC 1 a 2.
* Je-li zvolen jiný vzorek než pulsní, modulace se neaplikuje.
5 Sekce MIXER
Zde určujete hlasitost OSC 1-3 a šumu.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladače [OSC 1]–[OSC 3]
Určují výstupní úroveň každého oscilátoru.
Ovladač [FEEDBACK]
Určuje hodnotu signálu na výstupu SE-02 (kromě DELAY), který se vrátí na vstup FILTER.
Ovladač [NOISE]
Nastavuje hlasitost (bílého) šumu.
6 Sekce FILTER/ENVELOPES
Zde můžete určit jas asílu zvuku. Můžete zde také zadat časově závislé změny (obálky filtru) pro filtr a časově proměnnou změnu
(obálky zesilovače) pro hlasitost.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [CUTOFF]
Nastavuje prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [EMPHASIS]
Podporuje oblast poblíž prahové Cutoff frekvence filtru. Vyšší hodnoty vyrobí vyšší posílení, typicky
„syntezátorový” charakter.
Spínače KEY TRACK [1/3],
[2/3]
Určují, jak se bude prahová Cutoff frekvence filtru měnit podle výšky, hrané na klávesy.
[1/3]: Prahová Cutoff frekvence filtru se mění o 1/3 změny výšky.
[2/3]: Prahová Cutoff frekvence filtru se mění o 2/3 změny výšky.
Pokud jsou oba přepínače aktivní, prahová Cutoff frekvence filtru se mění o stejnou hodnotu, jako
výška tónu kláves.
Ovladač [CONTOUR]
Určuje hloubku změny podle zadání obálky.
Spínač [MTRIG]
Je-li aktivní, obálka filtru se restartuje s každým stiskem klávesy.
Spínač [NORM/INVERT]
Určuje polaritu obálky, ovládané pomocí [CONTOUR]. Pokud je zde nastaveno „INVERT”, polarita se
invertuje.
FILTER ENVELOPE
Ovladač [ATTACK]
Určuje dobu (Attack time) od stisku kláves, než Cutoff
frekvence dosáhne maximální úrovně.
Ovladač [DECAY]
Určuje dobu (Decay time) od dosažení Cutoff frekvence
maximální úrovně, než klesne na úroveň Sustain level.
Ovladač [SUSTAIN]
Určuje úroveň (Sustain level), kterou si zachová i poté, co
proběhnou fáze Attack time a Decay time, než uvolníte
klávesu.
AMP ENVELOPE
Ovladač [ATTACK]
Určuje dobu (Attack time) od stisku kláves, než hlasitost dosáhne maximální úrovně.
Ovladač [DECAY]
Určuje dobu (Decay time) od dosažení hlasitost maximální úrovně, než klesne na úroveň Sustain level.
Ovladač [SUSTAIN]
Určuje hlasitost (Sustain level), kterou si zachová i poté, co proběhnou fáze Attack time a Decay time,
než uvolníte klávesu.
Gate LED
Svítí, dokud zní nota.
Spínač [REL]
Určuje, zda se nastavení obálky zesilovače ovladače [DECAY] aplikuje na fázi Release time (doba od
uvolnění klávesy, než klesne hlasitost na nulu).
1, 2: Aplikuje se na obálky filtru i zesilovače.
2: Aplikuje se na obálku zesilovače.
Spínač [LFO/GATE]
Určuje signál, který ovládá obálku zesilovače.
LFO: LFO určuje obálku zesilovače.
GATE: Note nebo Gate ovládá obálku zesilovače.
7 Sekce LFO
Zde můžete vytvářet periodické změny (modulace) zvuku; aplikujete vibrato (modulace výšky tónu) nebo tremolo (modulace
hlasitosti).
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [RATE]
Nastavuje frekvenci LFO.
Ovladač [WAVE]
Volí vzorky LFO.
: Sample and Hold, : Sinusový vzorek,
: Trojúhelníkový vzorek, : Pilový vzorek,
: Reverzní pilový vzorek,
: Čtvercový vzorek 1,
: Čtvercový vzorek 2,
: Čtvercový vzorek 3, : Náhodný vzorek
Ovladač [OSC]
Určuje hloubku, na které LFO moduluje oscilátor.
Ovladač [FILTER]
Určuje hloubku, na které LFO moduluje filtr.
Spínač [MWHL]
Volí modulátor, přiřazený LFO ovladače [WHL MIX], a určuje hloubku efektu.
F: Silná aplikace efektu. H: Slabá aplikace efektu. OFF: Neaplikuje se žádný efekt.
Přepínač [MODE]
Určuje pracovní režim LFO.
1X: LFO se aplikuje 1x. KEY: LFO se spustí na Note-on. FREE: LFO se aplikuje vždy.
Spínač [SYNC]
Volí, zda se LFO i DELAY synchronizují k MIDI Clock.
*
Chcete-li synchronizovat přes MIDI Clock, nastavte parametr „Sync” u SEQ SETUP na MIDI IN (
Nid
)
nebo USB MIDI (
USb
).
Ø: Bez synchronizace.
L: Pouze LFO se synchronizuje k MIDI Clock.
D: Pouze DELAY se synchronizuje k MIDI Clock.
LD: LFO i DELAY se synchronizují k MIDI Clock.
8 Sekce DELAY
Nastavuje hloubku zpoždění.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [TIME]
Nastaví dobu zpoždění.
Ovladač [REGEN]
Nastaví počet opakování Delay.
Ovladač [AMOUNT]
Nastaví hlasitost zvuku Delay. S hodnotou „DRY”, půjde na výstup OUTPUT pouze nezpožděný zvuk.
Použití režimu Patch
1.
Nastavte přepínač režimu na „PATCH”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Patch Write.
Výběr Patche
Co jsou to Patche a banky?
Můžete vyvolat 384 presetových Patchů (128 Patchů x banky A–C) a 128 user Patchů (128 Patchů x USER banka).
1.
Deaktivujte tlačítka [COMP] a [PLAY].
2.
Stiskem jednoho z tlačítek [A]–[C] nebo [USER] vyberte banku.
3.
Pomocí tlačítek [ ]–[ ] zadejte číslo (1–128), nebo ovladačem [VALUE] číslo vyberte.
Na displeji vidíte číslo Patche.
Slyšíte zvuk dle aktuálního nastavení ovladačů/ spínačů (MANUAL)
1.
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
SE-02 je v režimu Manual, takže zvuk reflektuje aktuální nastavení ovladačů a spínačů.
Na displeji vidíte „---.
2.
Chcete-li se vrátit Patche, stiskněte jedno z tlačítek [A]–[C] nebo [USER].
Porovnání Patchů (COMP)
Zde můžete porovnat aktuálně editovaný Patch s uloženým Patchem.
*
Tato funkce není dostupná v režimu Manual.
1.
Stiskněte tlačítko [COMP].
S každým stiskem tlačítka přepínáte uložený Patch (svítí) a aktuálně upravený Patch (nesvítí).
Pokud jsou rozdíly mezi aktuálně editovaným Patchem a uloženým Patchem, objeví se na displeji tečka a celý
obsah na displeji bliká.
Použití tlačítek jako klaviatury (PLAY)
Tlačítek [5]–[16] můžete využít jako jednooktávový keyboard ke hraní zvukem.
1.
Stiskněte tlačítko [PLAY].
Ovladače [5]–[16] svítí.
2.
Stiskem [5]–[16] na ně můžete hrát.
Posun rozmezí výšky v oktávových krocích (OCT+, OCT–)
Můžete změnit výšku kláves po oktávách vrámci +/–3 oktáv.
1.
Stiskněte tlačítko [OCT+] nebo [OCT–].
Na jedné oktávě tlačítko svítí; na dvou oktávách bliká pomalu, na třech oktávách bliká rychle.
Současným stiskem tlačítek [OCT+] a [OCT-] se resetuje na hodnotu 0.
Transpozice výšky (TRANSPOSE)
Můžete měnit výšku po půltónech v rozsahu +/–1 oktáva.
1.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko [OCT–] nebo [OCT+].
Na displeji vidíte hodnotu transpozice.
Můžete ji měnit podržením tlačítka [TRANSPOSE] a otočením ovladače [VALUE].
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a současným stiskem tlačítek [OCT+] a [OCT-] se hodnota resetuje na 0.
2.
Stiskem tlačítka [TRANSPOSE] zapnete/ vypnete transpozici.
Nastavení parametrů Setup (PATCH SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [COMP] a [PLAY] rozsvítí.
*
Pokud se rozhodnete operaci zrušit, stiskněte znovu tlačítka [COMP] a [PLAY], tím je deaktivujete.
2.
Tlačítky [1]–[6] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota
[1]
Rozsah Pitch Bend (v půltónech) 0-24
[2]
Hloubka, s jakou modulační kolečko ovládá CC 0–127
[3]
Hloubka, s jakou Aftertouch ovládá LFO, jenž ovlivňuje oscilátory 0–127
[4]
Hloubka, s jakou Aftertouch ovládá Cutoff frekvenci 0–127
[5]
Hloubka efektu ovladače [CONTOUR] 0–127
[6]
Patch Volume 0–127
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Patch Write.
Jak uložit Patch (Patch Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Patch. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write do user Patche.
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Patche bliká.
2.
Zvolte cíl pro zápis user Patche.
Na displeji vidíte číslo zvoleného Patche.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
*
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Patche.
Napájecí kabel
Indikátor
SE-02
MIDI klaviatura
MIDI INMIDI OUT
Banka Zadejte číslo (numerickými klávesami)
Tečka
C C# D D# E# F F# G G# A A# B
Česky
Uživatelský manuál
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál ()). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Úvod
SE-02 je plně analogový, 3-VCO syntezátorový modul.
Navzdory jeho kompaktnímu tělu, jde o plně vybavený analogový syntezátor, se kterým si design vašeho vlastního zvuku opravdu
užijete.
Použití SE-02 společně s DK-01 Boutique Dock (nutno dokoupit)
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál DK-01.
Použití SE-02 s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit)
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál K-25m.
*
Při obrácení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte opatrně, nesmí
upadnout.
Hraní na SE-02 přes MIDI nebo USB
Na SE-02 můžete hrát přes MIDI nebo USB. Blíže viz „Zapojení externího vybavení”.
Zapojení externího vybavení
*
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
A B C D E F G H I J
A Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
*
Adaptér natočte tak, aby strana sindikátorem (viz obrázek) byla nahoru astrana s
textovou informací dolů. Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
B Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
C Micro USB (O) port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem (A-microB) můžete propojit nástroj s
počítačem.
Před tím, než připojíte SE-02 kpočítači, je třeba nainstalovat USB ovladač. USB ovladač můžete stáhnout zwebové stránky Roland.
Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je součástí stažených souborů.
&
https://www.roland.com/support/
*
Nepoužívejte micro USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení. Tyto kabely nemohou přenášet data.
D MIDI konektory
OUT
Vysílá zprávy Note a Control Change.
IN
Na SE-02 můžete hrát po zapojení MIDI zařízení přes běžně dostupný
MIDI kabel.
E Konektory TRIGGER *1
OUT
Výstup trigger signálu v časování přehrávání, v každém kroku krokového sekvenceru.
IN
Je-li sem připojený rytmer apod., vybavený trigger výstupem, a hodnota Sync (parametru Setup) krokového
sekvenceru/ režimu Song je na „trg”, trigger signály z externího zařízení procházejí jednotlivé kroky krokového
sekvenceru SE-02.
&Viz „Nastavení parametrů (SETUP).
F Konektor INPUT 1
CV
Zadání výšky tónu z externího zařízení. Tento konektor podporuje OCT/V (Hz/V není podporováno).
GATE
Zadání příkazu Note On/Off z externího zařízení.
VCF CV
Ovládá prahovou Cutoff frekvenci filtru z externího zařízení.
*1 K propojení použijte (mono) kabel s mini konektorem. Zapojení nebude fungovat správně, pokud použijete stereo kabel s
mini-konektorem.
G Konektor EXT INPUT
Jedná se o audio vstupní konektor. Využijete jej při aplikaci Filtru nebo Delay na audio signál z připojeného zařízení.
H Konektor OUTPUT
Tento konektor připojte do zesilovače či monitorů.
I Konektor PHONES
Sem zapojíte sluchátka.
J Ovladač [VOLUME]
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí/ vypnutí nástroje
*
Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a
vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
Při zapnutí
Při zapínání dodržujte pořadí, jako první SE-02, a pak připojená zařízení.
Při vypnutí
Nejprve vypněte připojená zařízení a pak SE-02.
Popis panelů
2 3 4 5 6 7 8
9
OSC 1
OSC 2
OSC 3
FILTER ENVELOPE
AMP ENVELOPE
1 Sekce COMMON
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [VALUE]
Edituje hodnotu. Stiskem ovladače ovládáte operaci Write.
Tempo LED
Bliká synchronizovaně k tempu sekvenceru.
Přepínač Mode Select
Přepíná režimy Patch, Step sequencer a Song.
Funkční tlačítka
Volí nebo upřesňují funkce. Dostupné funkce se liší podle režimu.
Tlačítka [1]–[16]
Těmito tlačítky vyvoláte Patche, Patterny nebo Songy, popř. editujete nastavení.
Displej
Udává hodnotu nastavení.
Tlačítko [MANUAL]
Způsobí, že zvuk reflektuje aktuální nastavení ovladačů a spínačů. V režimu Step Sequencer nebo
Song, funguje jako tlačítko [ ] pro spuštění/ zastavení Patternu nebo Songu.
2 Sekce CONTROL
Zde můžete nastavit efekty pro živé hraní.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [GLIDE]
Určuje dobu pro efekt Glide, jež tvoří plynulé přechody mezi dvěma výškami tónu. Když otočíte
ovladačem doprava, přechod na další notu bude trvat déle.
Přepínač [TYPE]
Volí křivku efektu Glide.
LIN: Lineární změna, EXP: Exponenciální (přirozená) změna, OFF: Efekt Glide je vypnutý
Ovladač [WHL MIX]
V případě aplikace XM (cross modulation) nebo LFO na modulaci, zde určujete poměr XM a LFO v
mixu.
Jestliže zapojíte MIDI keyboard do SE-02 a pohnete modulačním kolečkem, modulace se aplikuje
podle nastavení ovladače [WHL MIX].
3 Sekce OSCILLATORS
Zde můžete zvolit tvar křivky, která určuje vlastnosti zvuku a specifikuje výšku tónů. SE-02 má tři oscilátory (OSC 1–3).
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [RANGE]
Přepíná výšku jednotlivých oscilátorů (OSC 1–3) po oktávách. Výběr z pěti oktáv, v rozsahu 2’–32’.
Pokud je zde „LO”, oscilátor generuje ultra nízké výšky. Toho můžete využít pro aplikaci modulace,
nebo z jiného důvodu.
Ovladač [TUNE]
Nastavení Master ladění, společné pro OSC 1–3.
*
Hodnota Master ladění se neukládá do Patchů.
Ovladač [FINE]
Tento ovladač je určen jen pro OSC 2 a 3. Nastavuje ladění těchto oscilátorů jako relativní vůči OSC 1.
Zvuk můžete obohatit lehkým rozladěním výšky oscilátorů, nebo můžete z rozladěných oscilátorů
vytvořit akord se specifickým hudebním intervalem.
Ovladač [Waveform]
Volba průběhů vzorku pro každý oscilátor. Zvolený vzorek určuje zvukový charakter oscilátoru.
: triangle wave,
: vzorek, který kombinuje trojúhelníkový a pilový vzorek (pouze OSC 1 a 2),
: reverzní pilový vzorek (pouze OSC 3),
: pilový vzorek,
: pulsní vzorek 1 (čtvercový vzorek),
:
pulsní vzorek 2 (čtvercový vzorek s větší šířkou pulsu),
: pulsní vzorek 3 (čtvercový vzorek s užší šířkou pulsu)
Spínač [SYNC]
Zapíná/ vypíná synchronizaci oscilátoru.
Pokud je Oscillator Sync zapnutý, OSC 2 je přinucen se vrátit na začátek svého cyklu v synchronizaci k
cyklu OSC 1, což vygeneruje velmi komplexní vzorek.
Ovladač [ENV1]
Využívá obálku filtru pro aplikaci modulace na OSC 2. Otočením ovladače v záporném směru se
invertuje polarita obálky.
Spínač [KYBD]
Určuje, zda bude či nebude OSC 3 ovládaný z klaviatury. Pokud je zde Off, je ovládání z klaviatury
odpojeno, a OSC 3 funguje jako nezávislý oscilátor.
Spínač [XMOD TO MW]
Volí modulátor, přiřazený [WHL MIX] parametru XM (cross modulation) ovladače.
A: [O2-FILTER] ovladač, B: [O3-O2] ovladač, C: [O3-PW1,2] ovladač
4 Sekce XMOD
Zde můžete zadat, jak se Cross modulace (frekvenční modulace) aplikuje.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [O2-FILTER]
Umožňuje OSC 2 modulovat prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [O3-O2]
Umožňuje OSC 3 modulovat vzorek OSC 2.
[O3-PW1,2] ovladač
Umožňuje OSC 3 modulovat šířku pulsu OSC 1 a 2.
* Je-li zvolen jiný vzorek než pulsní, modulace se neaplikuje.
5 Sekce MIXER
Zde určujete hlasitost OSC 1-3 a šumu.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladače [OSC 1]–[OSC 3]
Určují výstupní úroveň každého oscilátoru.
Ovladač [FEEDBACK]
Určuje hodnotu signálu na výstupu SE-02 (kromě DELAY), který se vrátí na vstup FILTER.
Ovladač [NOISE]
Nastavuje hlasitost (bílého) šumu.
6 Sekce FILTER/ENVELOPES
Zde můžete určit jas asílu zvuku. Můžete zde také zadat časově závislé změny (obálky filtru) pro filtr a časově proměnnou změnu
(obálky zesilovače) pro hlasitost.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [CUTOFF]
Nastavuje prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [EMPHASIS]
Podporuje oblast poblíž prahové Cutoff frekvence filtru. Vyšší hodnoty vyrobí vyšší posílení, typicky
„syntezátorový” charakter.
Spínače KEY TRACK [1/3],
[2/3]
Určují, jak se bude prahová Cutoff frekvence filtru měnit podle výšky, hrané na klávesy.
[1/3]: Prahová Cutoff frekvence filtru se mění o 1/3 změny výšky.
[2/3]: Prahová Cutoff frekvence filtru se mění o 2/3 změny výšky.
Pokud jsou oba přepínače aktivní, prahová Cutoff frekvence filtru se mění o stejnou hodnotu, jako
výška tónu kláves.
Ovladač [CONTOUR]
Určuje hloubku změny podle zadání obálky.
Spínač [MTRIG]
Je-li aktivní, obálka filtru se restartuje s každým stiskem klávesy.
Spínač [NORM/INVERT]
Určuje polaritu obálky, ovládané pomocí [CONTOUR]. Pokud je zde nastaveno „INVERT”, polarita se
invertuje.
FILTER ENVELOPE
Ovladač [ATTACK]
Určuje dobu (Attack time) od stisku kláves, než Cutoff
frekvence dosáhne maximální úrovně.
Ovladač [DECAY]
Určuje dobu (Decay time) od dosažení Cutoff frekvence
maximální úrovně, než klesne na úroveň Sustain level.
Ovladač [SUSTAIN]
Určuje úroveň (Sustain level), kterou si zachová i poté, co
proběhnou fáze Attack time a Decay time, než uvolníte
klávesu.
AMP ENVELOPE
Ovladač [ATTACK]
Určuje dobu (Attack time) od stisku kláves, než hlasitost dosáhne maximální úrovně.
Ovladač [DECAY]
Určuje dobu (Decay time) od dosažení hlasitost maximální úrovně, než klesne na úroveň Sustain level.
Ovladač [SUSTAIN]
Určuje hlasitost (Sustain level), kterou si zachová i poté, co proběhnou fáze Attack time a Decay time,
než uvolníte klávesu.
Gate LED
Svítí, dokud zní nota.
Spínač [REL]
Určuje, zda se nastavení obálky zesilovače ovladače [DECAY] aplikuje na fázi Release time (doba od
uvolnění klávesy, než klesne hlasitost na nulu).
1, 2: Aplikuje se na obálky filtru i zesilovače.
2: Aplikuje se na obálku zesilovače.
Spínač [LFO/GATE]
Určuje signál, který ovládá obálku zesilovače.
LFO: LFO určuje obálku zesilovače.
GATE: Note nebo Gate ovládá obálku zesilovače.
7 Sekce LFO
Zde můžete vytvářet periodické změny (modulace) zvuku; aplikujete vibrato (modulace výšky tónu) nebo tremolo (modulace
hlasitosti).
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [RATE]
Nastavuje frekvenci LFO.
Ovladač [WAVE]
Volí vzorky LFO.
: Sample and Hold, : Sinusový vzorek,
: Trojúhelníkový vzorek,
: Pilový vzorek,
: Reverzní pilový vzorek,
: Čtvercový vzorek 1,
: Čtvercový vzorek 2,
: Čtvercový vzorek 3,
: Náhodný vzorek
Ovladač [OSC]
Určuje hloubku, na které LFO moduluje oscilátor.
Ovladač [FILTER]
Určuje hloubku, na které LFO moduluje filtr.
Spínač [MWHL]
Volí modulátor, přiřazený LFO ovladače [WHL MIX], a určuje hloubku efektu.
F: Silná aplikace efektu. H: Slabá aplikace efektu. OFF: Neaplikuje se žádný efekt.
Přepínač [MODE]
Určuje pracovní režim LFO.
1X: LFO se aplikuje 1x. KEY: LFO se spustí na Note-on. FREE: LFO se aplikuje vždy.
Spínač [SYNC]
Volí, zda se LFO i DELAY synchronizují k MIDI Clock.
*
Chcete-li synchronizovat přes MIDI Clock, nastavte parametr „Sync” u SEQ SETUP na MIDI IN (
Nid
)
nebo USB MIDI (
USb
).
Ø: Bez synchronizace.
L: Pouze LFO se synchronizuje k MIDI Clock.
D: Pouze DELAY se synchronizuje k MIDI Clock.
LD: LFO i DELAY se synchronizují k MIDI Clock.
8 Sekce DELAY
Nastavuje hloubku zpoždění.
Ovládací prvek Vysvětlení
Ovladač [TIME]
Nastaví dobu zpoždění.
Ovladač [REGEN]
Nastaví počet opakování Delay.
Ovladač [AMOUNT]
Nastaví hlasitost zvuku Delay. S hodnotou „DRY”, půjde na výstup OUTPUT pouze nezpožděný zvuk.
Použití režimu Patch
1.
Nastavte přepínač režimu na „PATCH”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Patch Write.
Výběr Patche
Co jsou to Patche a banky?
Můžete vyvolat 384 presetových Patchů (128 Patchů x banky A–C) a 128 user Patchů (128 Patchů x USER banka).
1.
Deaktivujte tlačítka [COMP] a [PLAY].
2.
Stiskem jednoho z tlačítek [A]–[C] nebo [USER] vyberte banku.
3.
Pomocí tlačítek [ ]–[ ] zadejte číslo (1–128), nebo ovladačem [VALUE] číslo vyberte.
Na displeji vidíte číslo Patche.
Slyšíte zvuk dle aktuálního nastavení ovladačů/ spínačů (MANUAL)
1.
Stiskněte tlačítko [MANUAL].
SE-02 je v režimu Manual, takže zvuk reflektuje aktuální nastavení ovladačů a spínačů.
Na displeji vidíte „---.
2.
Chcete-li se vrátit Patche, stiskněte jedno z tlačítek [A]–[C] nebo [USER].
Porovnání Patchů (COMP)
Zde můžete porovnat aktuálně editovaný Patch s uloženým Patchem.
*
Tato funkce není dostupná v režimu Manual.
1.
Stiskněte tlačítko [COMP].
S každým stiskem tlačítka přepínáte uložený Patch (svítí) a aktuálně upravený Patch (nesvítí).
Pokud jsou rozdíly mezi aktuálně editovaným Patchem a uloženým Patchem, objeví se na displeji tečka a celý
obsah na displeji bliká.
Použití tlačítek jako klaviatury (PLAY)
Tlačítek [5]–[16] můžete využít jako jednooktávový keyboard ke hraní zvukem.
1.
Stiskněte tlačítko [PLAY].
Ovladače [5]–[16] svítí.
2.
Stiskem [5]–[16] na ně můžete hrát.
Posun rozmezí výšky v oktávových krocích (OCT+, OCT–)
Můžete změnit výšku kláves po oktávách vrámci +/–3 oktáv.
1.
Stiskněte tlačítko [OCT+] nebo [OCT–].
Na jedné oktávě tlačítko svítí; na dvou oktávách bliká pomalu, na třech oktávách bliká rychle.
Současným stiskem tlačítek [OCT+] a [OCT-] se resetuje na hodnotu 0.
Transpozice výšky (TRANSPOSE)
Můžete měnit výšku po půltónech v rozsahu +/–1 oktáva.
1.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko [OCT–] nebo [OCT+].
Na displeji vidíte hodnotu transpozice.
Můžete ji měnit podržením tlačítka [TRANSPOSE] a otočením ovladače [VALUE].
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a současným stiskem tlačítek [OCT+] a [OCT-] se hodnota resetuje na 0.
2.
Stiskem tlačítka [TRANSPOSE] zapnete/ vypnete transpozici.
Nastavení parametrů Setup (PATCH SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [COMP] a [PLAY] rozsvítí.
*
Pokud se rozhodnete operaci zrušit, stiskněte znovu tlačítka [COMP] a [PLAY], tím je deaktivujete.
2.
Tlačítky [1]–[6] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota
[1]
Rozsah Pitch Bend (v půltónech) 0-24
[2]
Hloubka, s jakou modulační kolečko ovládá CC 0–127
[3]
Hloubka, s jakou Aftertouch ovládá LFO, jenž ovlivňuje oscilátory 0–127
[4]
Hloubka, s jakou Aftertouch ovládá Cutoff frekvenci 0–127
[5]
Hloubka efektu ovladače [CONTOUR] 0–127
[6]
Patch Volume 0–127
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Patch Write.
Jak uložit Patch (Patch Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Patch. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write do user Patche.
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Patche bliká.
2.
Zvolte cíl pro zápis user Patche.
Na displeji vidíte číslo zvoleného Patche.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
*
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Patche.
Napájecí kabel
Indikátor
SE-02
MIDI klaviatura
MIDI INMIDI OUT
Banka Zadejte číslo (numerickými klávesami)
Tečka
C C# D D# E# F F# G G# A A# B
Použití režimu Step Sequencer Mode
1.
Nastavte přepínač režimu na „SEQ”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Pattern Write.
Co je to krokový sekvencer?
Krokový sekvencer umožňuje zadat notu pro každý ze 16 kroků, a přehrát noty jako smyčku. Můžete změnit počet kroků od 1 do 16.
Můžete uložit až 128 šablon.
Kroková tlačítka [1]–[16]
V režimu Step Sequencer, se tlačítka [1]–[16] nazývají „kroková”.
Výběr/ hraní s Patterny
1.
Nyní všechna funkční tlačítka ([NOTE]–[PERFORM]) zhasněte.
2.
Pomocí tlačítek [ ]–[ ] zadejte číslo Patternu (1–128), nebo ovladačem [VALUE] číslo vyberte.
Na displeji vidíte číslo Patternu.
3.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete Pattern.
S každým stiskem tlačítka se Pattern přehraje nebo zastaví. Můžete zvolit následující Pattern, dokud hraje předchozí. Jakmile skončí
aktuální Pattern, spustí se připravený Pattern.
Zadávání not (NOTE)
1.
Stiskem tlačítka [PLAY] se rozsvítí.
2.
Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat notu, a ovladačem [VALUE] vyberte číslo noty.
Na displeji vidíte číslo noty.
Zvolit je můžete také podržením čísla kroku astiskem klávesy.
Pokud chcete zadat stejné číslo noty do více kroků, stiskněte kroková tlačítka, u kterých chcete zadat notu; pak podržte tlačítko [NOTE]
a otočte ovladačem [VALUE].
Svítící krokové tlačítko indikuje Note-on, a nesvítící krokové tlačítko Note-off.
Zadávání brány (GATE)
1.
Stiskem tlačítka [GATE] se rozsvítí.
2.
Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat Gate, a ovladačem [VALUE] vyberte bránu (10–100).
Na displeji vidíte hodnotu.
Pokud chcete zadat stejnou bránu Gate do více kroků, stiskněte kroková tlačítka, u kterých chcete bránu zadat; pak podržte tlačítko
[GATE] a otočte ovladačem [VALUE].
Nastavení Glide (GLIDE)
1.
Stiskem tlačítka [GLIDE] se rozsvítí.
2.
Stiskněte kroková tlačítka, na která chcete aplikovat efekt Glide, takže se rozsvítí.
Výška se bude měnit pozvolna, z jednoho svítícího kroku na další.
Glide Glide Glide
(Př.) Pokud aplikujete Glide na kroky 2–5, 7–8 a 11–16
Zadávání hodnot parametrů Synth (PRM)
Hodnoty parametrů Synth, které měníte pomocí ovladačů a spínačů (sekcí
2 8
) můžete ukládat v každém kroku.
*
V každém kroku se ukládá pouze jedna hodnota parametru.
1.
Stiskem tlačítka [PRM] se rozsvítí.
2.
Podržíte-li krokové tlačítko, na kterém chcete zadat hodnotu parametru, pohněte ovladačem nebo spínačem.
Na displeji vidíte hodnotu parametru Synth.
Jestliže podržíte tlačítko [PRM] a stisknete krokové tlačítko, vymažete hodnoty parametru toho tlačítka, které je stisknuté.
Chcete-li vymazat všechny hodnoty parametrů, podržte tlačítko [PRM] a otočte ovladačem [VALUE]. Na displeji vidíte „OFF” a
všechny hodnoty jsou vymazány.
Svítící krokové tlačítko indikuje PRM-on, a nesvítící krokové tlačítko PRM-off.
Nastavení pro hru (PERFORM)
1.
Stiskem tlačítka [PERFORM] se rozsvítí.
2.
Stiskem krokového tlačítka zvolíte nastavení pro hru.
3.
Pokud stisknete krokové tlačítko [8] nebo [14]–[16], ovladačem [VALUE] zadejte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota Vysvětlení
[1]–[6]
SCALE
Určuje délku noty (scale) v jednom kroku.
1/16 (16nová nota), 1/8 (Osminová nota), 1/4 (Čtvrťová nota),
1/16T (16nová triola), 1/8T (Osminová triola),
1/4T (Čtvrťová triola)
[8]
SHUFFLE -50-50
Určuje časování not pro sudé kroky.
[9]–[12]
DIRECTION
Určuje, jak bude krokový sekvencer hrát.
0
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku.
1
Spusťte přehrávání vzad od posledního kroku.
,
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku a přehrávání vzad od posledního kroku.
RND Přehrává kroky náhodně.
[14]
FIRST STEP
1-16
Určuje krok, který se přehraje jako první.
[15]
LAST STEP
Určuje krok, který se přehraje jako poslední.
[16]
TEMPO 40-300
Udává tempo přehrávání Patternu, je-li Sync (parametr Setup) nastaven na „Int.
Nastavení parametrů Setup (SEQ SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [NOTE] a [GATE] rozsvítí.
2.
Tlačítky [1]–[3] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1]
Destination
Určuje cíl výstupu krokového sekvenceru.
Int: Interní,
: Externí zařízení, bot: Interní i externí zařízení
[2]
Sync
Volí hodinový signál, ke kterému bude tempo sekvenceru synchronizováno.
Int: Interní, Nid: MIDI IN, USb: USB MIDI, trg: TRIGGER IN
[3]
Key Trigger
Určuje, zda bude krokový sekvencer ovládaný funkcí Key Trigger.
OFF: Nebude ovládaný, On: Bude ovládaný, trn: Ovládání je podle nastavení transpozice.
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Pattern Write.
Uložení Patternu (Pattern Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Pattern. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write.
*
Pattern se ukládá společně se zvoleným zvukem (Patchem).
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Patternu bliká.
2.
Tlačítkem [ ]–[ ] určíte cílový Pattern pro zápis Patternu.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Patternu.
Použití režimu Song
1.
Nastavte výběr režimu na „SONG”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Song Write.
Co je to Song?
Song sestává z 1–16 partů (maximálně).
Pro každý part můžete zadat Pattern, počet opakování Patternu, a
zvuk (Patch), použitý během přehrávání.
Můžete uložit až 16 Songů.
Výběr/ přehrávání Songů
1.
Nyní všechna funkční tlačítka ([EDIT]–[DEL]) zhasněte.
2.
Tlačítky [1]–[16] zvolte Song.
Stisknuté tlačítko svítí.
3.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete Song.
S každým stiskem tlačítka se Song přehraje nebo zastaví. Můžete zvolit následující Song, i když hraje předchozí. Jakmile skončí
aktuální Song, spustí se připravený.
Editace Songu (EDIT)
1.
Vyberte Song, který chcete editovat.
2.
Stiskněte tlačítko [EDIT].
Tlačítka [EDIT] a [PTN] svítí.
Změna Patternu
3.
Kvýběru partu, jehož Pattern chcete změnit, použijte ovladač [VALUE].
4.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte číslo Patternu (1–128).
Na displeji vidíte číslo Patternu.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete/zastavíte Song.
Změna počtu opakování
5.
Po stisku začne tlačítko [PTN] blikat.
6.
Ovladačem [VALUE] vyberte part, jehož počet opakování Patternu chcete změnit.
7.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte počet opakování (1-100).
Na displeji se zobrazí počet opakování.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete/ zastavíte Song.
Změny Patche
8.
Po stisku se tlačítko [PATCH] rozsvítí.
9.
Kvýběru partu, jehož Patch chcete změnit, použijte ovladač [VALUE].
10.
Stiskem jednoho z tlačítek [A]–[C] nebo [USER] vyberte banku.
11.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte číslo (1–128).
Na displeji vidíte číslo Patche.
Můžete také stiskem tlačítka [MANUAL] zvolit zvuk v režimu Manual.
Vložení/ vymazání partu
Stiskem tlačítka [INS] vložíte prázdný part do aktuálně zvoleného partu. (Part nelze vložit, pokud jste již vyčerpali počet 16 partů).
Stiskem tlačítka [DEL] vymažete aktuálně zvolený part; následující party se posunou.
12.
Je-li potřeba, stiskem tlačítka [PTN] se vrátíte na krok 3, a opakujte kroky 3–11.
13.
Chcete-li uložit editované nastavení, spusťte operaci Song Write.
Nastavení parametrů Setup (SONG SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [EDIT] a [PTN] rozsvítí.
2.
Tlačítky [1]–[4] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1]
Destination
Určuje cíl výstupu pro Song.
Int: Interní, : Externí zařízení, bot: Interní i externí zařízení
[2]
Sync
Volí hodinový signál, ke kterému bude Song synchronizován.
Int: Interní, Nid: MIDI IN, USb: USB MIDI, trg: TRIGGER IN
[3]
Tempo
Určuje tempo přehrávání Songu, je-li Sync nastaven na „Int.
40-300
[4]
Key Trigger
Určuje, zda bude Song ovládaný funkcí Key Trigger.
OFF: Nebude ovládaný, On: Bude ovládaný, trn: Ovládání funkcí Key Trigger nebo číslem noty
*
To funguje pouze, když používáte K-25m.
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Song Write.
Uložení Songu (Song Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Pattern. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write.
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Songu bliká.
2.
Tlačítky [1]–[16] zvolte cíl pro zápis Songu.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Songu.
Systémové nastavení (System Setup)
1.
Podržte tlačítko [EXIT] a zapněte přístroj.
Tlačítko [16] bliká.
2.
Následujícími tlačítky zvolte parametr a ovladačem [VALUE] nastavte hodnotu.
Na displeji vidíte hodnotu.
3.
Stiskem ovladače [VALUE] nastavení uložíte.
Tlačítko
Parametr Value (Bold: standardně) Vysvětlení
[1]
MIDI Ch
OFF, C 116,
ONn
Určuje MIDI vysílající/přijímací kanál. Pokud je zde nastaveno „ONn, MIDI
zprávy budou přijímány bez ohledu na jejich kanál (zprávy se vysílají na
kanálu 1).
[2]
Chain
OFF, On
Ačkoliv je SE-02 monofonní, můžete polyfonii zvýšit pomocí MIDI
kabelu, zapojením dvou či více jednotek SE-02, a přechodem do režimu
Chain mode.
MIDI INMIDI OUT
[3]
Auto Off
OFF
Přístroj se automaticky nevypíná.
30, 240 (min)
Nástroj se po zadané době sám vypne.
* Auto O se nespustí, dokud je aktivní připojení přes USB.
[4]
Saver Time
OFF, 1, 3, 10 (min)
Určuje dobu (v minutách) do kdy vidíte LED DEMO.
[5]
CC Out
OFF
,
USb
,
Nid
,
U-N
Zvolte cíl výstupu pro příkaz Control Change.
OFF: No output, Usb: Výstup pouze na USB,
Nid: Výstup pouze na MIDI, U-N: Výstup na USB i MIDI
[16]
Verze Zobrazuje aktuální verzi.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit SE-02 do stavu z výroby.
1.
Podržte tlačítko [1] a zapněte nástroj.
Na displeji vidíte „rst.
Chcete-li zrušit operaci Factory Reset, vypněte přístroj.
2.
Stiskem [MANUAL] spustíte operaci Factory Reset.
3.
Jakmile se zobrazí „Fin”, vypněte a znovu zapněte SE-02.
Zálohování dat/ Obnovení dat
Zálohování
1.
Podržte tlačítko [2] a zapněte nástroj.
Všechna tlačítka blikají zeleně.
2.
Zapojte počítač přes USB port SE-02 USB kabelem.
Všechna tlačítka svítí zeleně/ oranžově. Po určité době svítí všechna tlačítka zeleně, a v počítači se objeví disk, pojmenovaný „SE-02”.
3.
Vstupte na disk „SE-02” v počítači.
Záložní soubory jsou ve složce „PATCH”, „PATTERN” a „SONG” na disku „SE-02”.
4.
Zkopírujte záložní soubory do počítače.
5.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a odpojte USB kabel.
Jakmile všechna tlačítka blikají zeleně, vypněte nástroj.
Windows 10/8/7
Postupem, doporučeným pro váš operační systém, spusťte operaci odpojení, „Eject SE-02.
Mac OS
Přetáhněte ikonu „SE-02” na ikonu koše v docku.
6.
Vypněte SE-02.
Restore
1.
Podržte tlačítko [3] a zapněte nástroj.
Všechna tlačítka blikají oranžově.
2.
Zapojte počítač přes USB port SE-02 USB kabelem.
Všechna tlačítka svítí oranžově a v počítači se objeví disk pod jménem „SE-02”.
3.
Záložní soubory jsou ve složce „PATCH”, „PATTERN” a „SONG” na disku „SE-02”.
4.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a odpojte USB kabel.
Všechna tlačítka svítí oranžově/ červeně.
5.
Pokud všechna tlačítka blikají oranžově, vypněte nástroj.
Funkce Automatic Tuning (PITCH CALIBRATION)
Po určité době používání SE-02, se výška tónu může měnit, kvůli opotřebování nástroje nebo změnám teploty.
V tom případě doporučujeme použít funkci automatického ladění a výšku opravit.
1.
Nastavte přepínač režimu na „PATCH”.
2.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte ovladač [VALUE].
Vidíte na displeji „Start tuning?”
*
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
3.
Chcete-li spustit automatické ladění, stiskněte ovladač [VALUE].
Hlavní specifikace
Roland SE-02: Zvukový modul
Polyfonie
1 hlas
Zdroj napájení
AC adaptér
Spotřeba 2 A
Rozměry
300 (Š) x 128 (H) x 46 (V) mm
11-13/16 (W) x 5-1/16 (D) x 1-13/16 (H) inches
Hmotnost
(Bez AC adaptéru)
950 g/2 lbs 2 oz
Příslušenství
AC adaptér, Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”
Volitelné
(nutno dokoupit)
Klaviatura: K-25m
Boutique Dock: DK-01
*
Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace, viz webovou stránku Roland.
Patch x opakováníPatternPart 1
Part 2
Part 16
Patch x opakováníPattern
Patch x opakováníPattern
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.
BLUE:
BROWN:
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.
NEUTRAL
LIVE
For the U.K.
VAROVÁNÍ
Ohledně funkce Auto Off
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané
době od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a
kontrolery na panelu (funkce Auto Off). Pokud
nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci
Auto Off.
Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po
vypnutí ztracena. Jestliže potřebujete uchovat
aktuální nastavení, musíte je nejprve uložit.
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím
přístroje.
Používejte pouze přibalený AC adaptér a
správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem.
Rovněž zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takže jejich
použití může způsobit zničení, poškození nebo zkrat.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel. Tento kabel
nesmí být využit pro žádný jiný účel.
UPOZORNĚNÍ
Dbejte pozornosti, aby nedošlo ke skřípnutí
prstů
Při manipulaci s modulem, při nastavení naklopení
nebo při instalaci dbejte, abyste si neskřípli prsty,
apod. U těchto manipulací musí být vždy dospělí.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové nožky mohou změnit barvu či
zanechat stopy.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme
vše pro to, aby vaše uložená data zůstala během
oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu
není v žádném případě možná. Roland nepřijímá
odpovědnost za obnovení uložených dat poté, co
byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z
důvodu selhání přístroje, nesprávné operace, atd.
Chcete-li se chránit před jejich nenávratnou ztrátou,
snažte se uložená data pravidelně zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
Z hlediska právního je zakázáno provádět audio
nahrávky, video nahrávky, kopie či úpravy díla,
chráněného třetí stranou (hudební dílo, video
produkce, vysílání, živá představení, či jiná), v celku
i po částech, a jejich distribuce, prodej, pronájem,
představení či vysílání, bez svolení majitele autorských
práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy
třetí strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za
jakékoliv porušení autorských práv třetí strany,
vzniklé použitím tohoto zařízení.
Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/nebo
v jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
Použití režimu Step Sequencer Mode
1.
Nastavte přepínač režimu na „SEQ”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Pattern Write.
Co je to krokový sekvencer?
Krokový sekvencer umožňuje zadat notu pro každý ze 16 kroků, a přehrát noty jako smyčku. Můžete změnit počet kroků od 1 do 16.
Můžete uložit až 128 šablon.
Kroková tlačítka [1]–[16]
V režimu Step Sequencer, se tlačítka [1]–[16] nazývají „kroková”.
Výběr/ hraní s Patterny
1.
Nyní všechna funkční tlačítka ([NOTE]–[PERFORM]) zhasněte.
2.
Pomocí tlačítek [ ]–[ ] zadejte číslo Patternu (1–128), nebo ovladačem [VALUE] číslo vyberte.
Na displeji vidíte číslo Patternu.
3.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete Pattern.
S každým stiskem tlačítka se Pattern přehraje nebo zastaví. Můžete zvolit následující Pattern, dokud hraje předchozí. Jakmile skončí
aktuální Pattern, spustí se připravený Pattern.
Zadávání not (NOTE)
1.
Stiskem tlačítka [PLAY] se rozsvítí.
2.
Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat notu, a ovladačem [VALUE] vyberte číslo noty.
Na displeji vidíte číslo noty.
Zvolit je můžete také podržením čísla kroku astiskem klávesy.
Pokud chcete zadat stejné číslo noty do více kroků, stiskněte kroková tlačítka, u kterých chcete zadat notu; pak podržte tlačítko [NOTE]
a otočte ovladačem [VALUE].
Svítící krokové tlačítko indikuje Note-on, a nesvítící krokové tlačítko Note-off.
Zadávání brány (GATE)
1.
Stiskem tlačítka [GATE] se rozsvítí.
2.
Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat Gate, a ovladačem [VALUE] vyberte bránu (10–100).
Na displeji vidíte hodnotu.
Pokud chcete zadat stejnou bránu Gate do více kroků, stiskněte kroková tlačítka, u kterých chcete bránu zadat; pak podržte tlačítko
[GATE] a otočte ovladačem [VALUE].
Nastavení Glide (GLIDE)
1.
Stiskem tlačítka [GLIDE] se rozsvítí.
2.
Stiskněte kroková tlačítka, na která chcete aplikovat efekt Glide, takže se rozsvítí.
Výška se bude měnit pozvolna, z jednoho svítícího kroku na další.
Glide Glide Glide
(Př.) Pokud aplikujete Glide na kroky 2–5, 7–8 a 11–16
Zadávání hodnot parametrů Synth (PRM)
Hodnoty parametrů Synth, které měníte pomocí ovladačů a spínačů (sekcí
2 8
) můžete ukládat v každém kroku.
*
V každém kroku se ukládá pouze jedna hodnota parametru.
1.
Stiskem tlačítka [PRM] se rozsvítí.
2.
Podržíte-li krokové tlačítko, na kterém chcete zadat hodnotu parametru, pohněte ovladačem nebo spínačem.
Na displeji vidíte hodnotu parametru Synth.
Jestliže podržíte tlačítko [PRM] a stisknete krokové tlačítko, vymažete hodnoty parametru toho tlačítka, které je stisknuté.
Chcete-li vymazat všechny hodnoty parametrů, podržte tlačítko [PRM] a otočte ovladačem [VALUE]. Na displeji vidíte „OFF” a
všechny hodnoty jsou vymazány.
Svítící krokové tlačítko indikuje PRM-on, a nesvítící krokové tlačítko PRM-off.
Nastavení pro hru (PERFORM)
1.
Stiskem tlačítka [PERFORM] se rozsvítí.
2.
Stiskem krokového tlačítka zvolíte nastavení pro hru.
3.
Pokud stisknete krokové tlačítko [8] nebo [14]–[16], ovladačem [VALUE] zadejte hodnotu.
Tlačítko
Parametr Hodnota Vysvětlení
[1]–[6]
SCALE
Určuje délku noty (scale) v jednom kroku.
1/16 (16nová nota), 1/8 (Osminová nota), 1/4 (Čtvrťová nota),
1/16T (16nová triola), 1/8T (Osminová triola),
1/4T (Čtvrťová triola)
[8]
SHUFFLE -50-50
Určuje časování not pro sudé kroky.
[9]–[12]
DIRECTION
Určuje, jak bude krokový sekvencer hrát.
0
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku.
1
Spusťte přehrávání vzad od posledního kroku.
,
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku a přehrávání vzad od posledního kroku.
RND Přehrává kroky náhodně.
[14]
FIRST STEP
1-16
Určuje krok, který se přehraje jako první.
[15]
LAST STEP
Určuje krok, který se přehraje jako poslední.
[16]
TEMPO 40-300
Udává tempo přehrávání Patternu, je-li Sync (parametr Setup) nastaven na „Int.
Nastavení parametrů Setup (SEQ SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [NOTE] a [GATE] rozsvítí.
2.
Tlačítky [1]–[3] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1]
Destination
Určuje cíl výstupu krokového sekvenceru.
Int: Interní, : Externí zařízení, bot: Interní i externí zařízení
[2]
Sync
Volí hodinový signál, ke kterému bude tempo sekvenceru synchronizováno.
Int: Interní, Nid: MIDI IN, USb: USB MIDI, trg: TRIGGER IN
[3]
Key Trigger
Určuje, zda bude krokový sekvencer ovládaný funkcí Key Trigger.
OFF: Nebude ovládaný, On: Bude ovládaný, trn: Ovládání je podle nastavení transpozice.
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Pattern Write.
Uložení Patternu (Pattern Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Pattern. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write.
*
Pattern se ukládá společně se zvoleným zvukem (Patchem).
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Patternu bliká.
2.
Tlačítkem [ ]–[ ] určíte cílový Pattern pro zápis Patternu.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Patternu.
Použití režimu Song
1.
Nastavte výběr režimu na „SONG”.
*
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Song Write.
Co je to Song?
Song sestává z 1–16 partů (maximálně).
Pro každý part můžete zadat Pattern, počet opakování Patternu, a
zvuk (Patch), použitý během přehrávání.
Můžete uložit až 16 Songů.
Výběr/ přehrávání Songů
1.
Nyní všechna funkční tlačítka ([EDIT]–[DEL]) zhasněte.
2.
Tlačítky [1]–[16] zvolte Song.
Stisknuté tlačítko svítí.
3.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete Song.
S každým stiskem tlačítka se Song přehraje nebo zastaví. Můžete zvolit následující Song, i když hraje předchozí. Jakmile skončí
aktuální Song, spustí se připravený.
Editace Songu (EDIT)
1.
Vyberte Song, který chcete editovat.
2.
Stiskněte tlačítko [EDIT].
Tlačítka [EDIT] a [PTN] svítí.
Změna Patternu
3.
Kvýběru partu, jehož Pattern chcete změnit, použijte ovladač [VALUE].
4.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte číslo Patternu (1–128).
Na displeji vidíte číslo Patternu.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete/zastavíte Song.
Změna počtu opakování
5.
Po stisku začne tlačítko [PTN] blikat.
6.
Ovladačem [VALUE] vyberte part, jehož počet opakování Patternu chcete změnit.
7.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte počet opakování (1-100).
Na displeji se zobrazí počet opakování.
Stiskem tlačítka [ ] přehrajete/ zastavíte Song.
Změny Patche
8.
Po stisku se tlačítko [PATCH] rozsvítí.
9.
Kvýběru partu, jehož Patch chcete změnit, použijte ovladač [VALUE].
10.
Stiskem jednoho z tlačítek [A]–[C] nebo [USER] vyberte banku.
11.
Tlačítky [ ]–[ ] zadáte číslo (1–128).
Na displeji vidíte číslo Patche.
Můžete také stiskem tlačítka [MANUAL] zvolit zvuk v režimu Manual.
Vložení/ vymazání partu
Stiskem tlačítka [INS] vložíte prázdný part do aktuálně zvoleného partu. (Part nelze vložit, pokud jste již vyčerpali počet 16 partů).
Stiskem tlačítka [DEL] vymažete aktuálně zvolený part; následující party se posunou.
12.
Je-li potřeba, stiskem tlačítka [PTN] se vrátíte na krok 3, a opakujte kroky 3–11.
13.
Chcete-li uložit editované nastavení, spusťte operaci Song Write.
Nastavení parametrů Setup (SONG SETUP)
1.
Stiskem se tlačítka [EDIT] a [PTN] rozsvítí.
2.
Tlačítky [1]–[4] zvolte parametr a ovladačem [VALUE] upravte hodnotu parametru.
Na displeji vidíte hodnotu.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1]
Destination
Určuje cíl výstupu pro Song.
Int: Interní,
: Externí zařízení, bot: Interní i externí zařízení
[2]
Sync
Volí hodinový signál, ke kterému bude Song synchronizován.
Int: Interní, Nid: MIDI IN, USb: USB MIDI, trg: TRIGGER IN
[3]
Tempo
Určuje tempo přehrávání Songu, je-li Sync nastaven na „Int.
40-300
[4]
Key Trigger
Určuje, zda bude Song ovládaný funkcí Key Trigger.
OFF: Nebude ovládaný, On: Bude ovládaný, trn: Ovládání funkcí Key Trigger nebo číslem noty
*
To funguje pouze, když používáte K-25m.
3.
Chcete-li si upravené nastavení uložit, použijte funkci Song Write.
Uložení Songu (Song Write)
Pokud jste upravili nastavení, bude ztraceno, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Pattern. Chcete-li zachovat provedené změny,
uložte je pomocí Write.
1.
Stiskem ovladače [VALUE] získáte přístup k režimu Write.
Aktuální číslo Songu bliká.
2.
Tlačítky [1]–[16] zvolte cíl pro zápis Songu.
3.
Stiskněte ovladač [VALUE].
Na displeji se objeví dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4.
Chcete-li uložit nastavení, stiskněte ovladač [VALUE].
Po uložení nastavení, je zvolen cíl pro zápis Songu.
Systémové nastavení (System Setup)
1.
Podržte tlačítko [EXIT] a zapněte přístroj.
Tlačítko [16] bliká.
2.
Následujícími tlačítky zvolte parametr a ovladačem [VALUE] nastavte hodnotu.
Na displeji vidíte hodnotu.
3.
Stiskem ovladače [VALUE] nastavení uložíte.
Tlačítko Parametr Value (Bold: standardně) Vysvětlení
[1]
MIDI Ch
OFF,
C 116,
ONn
Určuje MIDI vysílající/přijímací kanál. Pokud je zde nastaveno „ONn, MIDI
zprávy budou přijímány bez ohledu na jejich kanál (zprávy se vysílají na
kanálu 1).
[2]
Chain
OFF, On
Ačkoliv je SE-02 monofonní, můžete polyfonii zvýšit pomocí MIDI
kabelu, zapojením dvou či více jednotek SE-02, a přechodem do režimu
Chain mode.
MIDI INMIDI OUT
[3]
Auto Off
OFF
Přístroj se automaticky nevypíná.
30, 240 (min)
Nástroj se po zadané době sám vypne.
* Auto O se nespustí, dokud je aktivní připojení přes USB.
[4]
Saver Time
OFF, 1, 3, 10 (min)
Určuje dobu (v minutách) do kdy vidíte LED DEMO.
[5]
CC Out
OFF
,
USb
,
Nid
,
U-N
Zvolte cíl výstupu pro příkaz Control Change.
OFF: No output, Usb: Výstup pouze na USB,
Nid: Výstup pouze na MIDI, U-N: Výstup na USB i MIDI
[16]
Verze Zobrazuje aktuální verzi.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit SE-02 do stavu z výroby.
1.
Podržte tlačítko [1] a zapněte nástroj.
Na displeji vidíte „rst.
Chcete-li zrušit operaci Factory Reset, vypněte přístroj.
2.
Stiskem [MANUAL] spustíte operaci Factory Reset.
3.
Jakmile se zobrazí „Fin”, vypněte a znovu zapněte SE-02.
Zálohování dat/ Obnovení dat
Zálohování
1.
Podržte tlačítko [2] a zapněte nástroj.
Všechna tlačítka blikají zeleně.
2.
Zapojte počítač přes USB port SE-02 USB kabelem.
Všechna tlačítka svítí zeleně/ oranžově. Po určité době svítí všechna tlačítka zeleně, a v počítači se objeví disk, pojmenovaný „SE-02”.
3.
Vstupte na disk „SE-02” v počítači.
Záložní soubory jsou ve složce „PATCH”, „PATTERN” a „SONG” na disku „SE-02”.
4.
Zkopírujte záložní soubory do počítače.
5.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a odpojte USB kabel.
Jakmile všechna tlačítka blikají zeleně, vypněte nástroj.
Windows 10/8/7
Postupem, doporučeným pro váš operační systém, spusťte operaci odpojení, „Eject SE-02.
Mac OS
Přetáhněte ikonu „SE-02” na ikonu koše v docku.
6.
Vypněte SE-02.
Restore
1.
Podržte tlačítko [3] a zapněte nástroj.
Všechna tlačítka blikají oranžově.
2.
Zapojte počítač přes USB port SE-02 USB kabelem.
Všechna tlačítka svítí oranžově a v počítači se objeví disk pod jménem „SE-02”.
3.
Záložní soubory jsou ve složce „PATCH”, „PATTERN” a „SONG” na disku „SE-02”.
4.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a odpojte USB kabel.
Všechna tlačítka svítí oranžově/ červeně.
5.
Pokud všechna tlačítka blikají oranžově, vypněte nástroj.
Funkce Automatic Tuning (PITCH CALIBRATION)
Po určité době používání SE-02, se výška tónu může měnit, kvůli opotřebování nástroje nebo změnám teploty.
V tom případě doporučujeme použít funkci automatického ladění a výšku opravit.
1.
Nastavte přepínač režimu na „PATCH”.
2.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte ovladač [VALUE].
Vidíte na displeji „Start tuning?”
*
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
3.
Chcete-li spustit automatické ladění, stiskněte ovladač [VALUE].
Hlavní specifikace
Roland SE-02: Zvukový modul
Polyfonie
1 hlas
Zdroj napájení
AC adaptér
Spotřeba 2 A
Rozměry
300 (Š) x 128 (H) x 46 (V) mm
11-13/16 (W) x 5-1/16 (D) x 1-13/16 (H) inches
Hmotnost
(Bez AC adaptéru)
950 g/2 lbs 2 oz
Příslušenství
AC adaptér, Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”
Volitelné
(nutno dokoupit)
Klaviatura: K-25m
Boutique Dock: DK-01
*
Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace, viz webovou stránku Roland.
Patch x opakováníPatternPart 1
Part 2
Part 16
Patch x opakováníPattern
Patch x opakováníPattern
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.
BLUE:
BROWN:
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.
NEUTRAL
LIVE
For the U.K.
VAROVÁNÍ
Ohledně funkce Auto Off
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané
době od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a
kontrolery na panelu (funkce Auto Off). Pokud
nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci
Auto Off.
Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po
vypnutí ztracena. Jestliže potřebujete uchovat
aktuální nastavení, musíte je nejprve uložit.
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím
přístroje.
Používejte pouze přibalený AC adaptér a
správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem.
Rovněž zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takže jejich
použití může způsobit zničení, poškození nebo zkrat.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel. Tento kabel
nesmí být využit pro žádný jiný účel.
UPOZORNĚNÍ
Dbejte pozornosti, aby nedošlo ke skřípnutí
prstů
Při manipulaci s modulem, při nastavení naklopení
nebo při instalaci dbejte, abyste si neskřípli prsty,
apod. U těchto manipulací musí být vždy dospělí.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové nožky mohou změnit barvu či
zanechat stopy.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme
vše pro to, aby vaše uložená data zůstala během
oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu
není v žádném případě možná. Roland nepřijímá
odpovědnost za obnovení uložených dat poté, co
byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z
důvodu selhání přístroje, nesprávné operace, atd.
Chcete-li se chránit před jejich nenávratnou ztrátou,
snažte se uložená data pravidelně zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
Z hlediska právního je zakázáno provádět audio
nahrávky, video nahrávky, kopie či úpravy díla,
chráněného třetí stranou (hudební dílo, video
produkce, vysílání, živá představení, či jiná), v celku
i po částech, a jejich distribuce, prodej, pronájem,
představení či vysílání, bez svolení majitele autorských
práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy
třetí strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za
jakékoliv porušení autorských práv třetí strany,
vzniklé použitím tohoto zařízení.
Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/nebo
v jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
/