Roland JD-Xi Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
JD-Xi
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Obsah
Crossover syntezátor: analog + digital
V JD-Xi, jsou reálné analogové syntezátorové zvuky, generované analogovými
obvody, sloučeny s populárními profesionálními zvuky procesoru SuperNATURAL
Roland.
Hutné a jedinečné zvuky vám poslouží ke svobodnému vyjádření.
Pattern sekvencer
Vestavěný pattern sekvencer umožňuje intuitivně nahrávat fráze a bicí šablony, které
vás napadnou. Jako nahrávací režim si můžete zvolit TR-REC, nahrávání v reálném
čase, nebo krokové nahrávání, takže se nemusíte trápit s tvorbou smyček, ačkoliv hra
na klávesy nepatří mezi vaše silné stránky.
Spousta vokálních funk
Kromě funkcí vokodéru a AutoPitch, využívajících hlas při tvorbě konkrétních zvuků, je
zde i funkce Auto Note, která umožňuje “hrát” na klávesy, s využitím vašeho hlasu. JD-
Xi má přibalenou řadu funkcí, které zábavně využívají váš vlastní hlas.
Synchronizace s počítačem či jiným zařízením
JD-Xi je vybaven funkcemi USB audio/MIDI, jež umožňují nahrávat vaši hru a hlas do
DAW v počítači. Jsou zde také MIDI konektory pro připojení dalšího hardware, pro
synchronizované hraní. Díky USB a MIDI, můžete JD-Xi využít s celou řadou dalších
přístrojů.
Popis panelů 2
Horní panel 2
Zadní panel 3
Úvod 4
Bližší seznámení s JD-Xi 4
Za/Vypnutí přístroje 4
Hraní a nahrávání šablon 10
Základní operace s Pattern sekvencerem 10
TR-REC 11
Nahrávání v reálném čase 11
Krokové nahrávání 11
Celkové nastavení JD-Xi 12
Výběr zvuku (Programu) 5
Použití oblíbených zvuků (Programů) (Favorite) 5
Hraní 6
Přehrávání Arpeggia 6
Aplikace Pitch Bendu či Vibrata 6
Změna rozsahu klaviatury v jednotkách 6
Použití mikrofonu 7
Použití externího zařízení místo mikrofonu 7
Systémová nastavení (SYSTEM) 12
Vstup na obrazovky Menu 13
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET) 13
Zálohování a obnova dat 13
Nastavení použití běžného mikrofonu 14
Synchronizace a nahrávání s jinými zařízeními 14
Výstup Clicku pouze na pravé straně 14
Problémy a potíže 15
Editace zvuku 8
Tok Audio signálu v programu 8
Nastavení jasného a hutného zvuku (FILTER) 8
Nastavení hlasitosti a obálky (AMP/ENV ) 8
Modulace zvuku (LFO) 9
Přidání výkonu a prostoru (EFFECTS) 9
Editace programu a nastavení efektů 9
Uložení zvuku (Program) (WRITE) 9
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE 16
DŮLEŽITÉ POKYNY 16
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje vše, které potřebujete vědět k používání JD-Xi.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
Parameter Guide (English)
Vysvětluje všechny parametry JD-Xi.
MIDI Implementation (English)
Detailní informace o MIDI zprávách.
Jak získáte PDF manuál
1 V prohlížeči zadejte následující URL.
http://www roland com/manuals/
2 Jako název produktu zvolte “JD-Xi”.
Dříve než přistoupíte k práci se zařízením, důkladně si přečtěte sekce “BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”, “DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” a Uživatelský manuál (od
str. 16). Tyto sekce podávají důležité informace o správném zacházení s přístrojem. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a
funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen a po ruce pro snadné nahlédnutí. Copyright © 2015 ROLAND
CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND CORPORATION.
Popis panelů
Horní panel
Mikrofon
MIC jack
Str. 7
Part Select (Part Mute)
Můžete zvolit part, kterým budete hrát na klávesy.
Str. 5
Sem zapojte přibalený mikrofon. Pokud je do jacku INPUT na zadním
panelu zapojeno externí zařízení, má jack INPUT přednost.
Digital synth
Str. 5
* Jestliže používáte běžně dostupný mikrofon, musíte nastavit
SYSTEM parametr Mic Sel na “Other” (str. 14)
Zde můžete zvolit zvuky pro party Digital Synth nebo Drums.
[Auto Note] tlačítko
Za/vypíná funkci Auto Note (str. 7).
Displej
Ukazuje různé informace.
Analog Synth
Zde můžete zvolit zvuky pro party Analog Synth.
Master Volume
[Master Volume] knob
Str. 5
* Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení toho, co je obvykle
vidět na displeji. Pamatujte však, že váš nástroj může mít i novější,
rozšířenou verzi systému (což zahrnuje i novější vzhled manuálu.
Ovládání
Kurzorová [◄] [►] tlačítka
Posun kurzoru doleva/doprava.
Programová (Pattern) Value [-] [+] tlačítka
Vyberte program.
Nastavuje hlasitost výstupu z jacků OUTPUT a PHONES.
TEMPO
Tempo knob
Určuje tempo arpeggia nebo pattern sekvenceru.
[Tap] tlačítko
Stiskněte tlačítko alespoň 3x v intervalu čtvrťových dob
požadovaného tempa.
Chcete-li přepnout banky, podržte [SHIFT ] a stiskněte tlačítko
[+][]. Těmito tlačítky upravujete hodnoty na různých editačních
obrazovkách.
[Menu/Write] tlačítko
Vstup na obrazovku Menu.
Chcete-li uložit upravená data, podržte [SHIFT] a stiskněte
tlačítko [Menu/Write].
OCTAVE
[Down] [Up] tlačítka
Zvýší nebo sníží rozsah klaviatury v oktávových
krocích.
ARPEGGIO
Str. 6
Str. 6
[Exit] tlačítko
Tato sekce umožňuje vyrobit arpeggio jednoduše podržením
akordu na klaviatuře.
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
PATTERN SEQUENCER
Str. 10
Na některých obrazovkách tlačítko zruší právě probíhající
operaci.
[Enter] tlačítko
Svou hru na klávesy či pohyby knoby můžete nahrát a kdykoliv ji
opakovaně přehrát.
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
[Shift] tlačítko
Toto tlačítko využijete v souvislosti s dalšími tlačítky nebo knoby, pro
přístup na editační obrazovky jednotlivých funkcí.
FILTER
Zde můžete provést veškerá nastavení filtru.
AMP/ENV
Str. 8
Str. 8
Zde můžete zadat hlasitost a časově proměnné změny.
2
LFO
Str. 9
Favorite/Pattern Sequencer
Str. 5
Pomocí LFO můžete modulovat různé aspekty audio signálu, a
aplikovat efekty, jako vibrato nebo tremolo.
EFFECTS Str. 9
Zde můžete provést veškerá nastavení efektů.
Zde můžete ovládat své oblíbené zvuky a pracovat
s pattern sekvencerem.
Pitch Bend/Modulation
Str. 10
Str. 6
Využijete toho k úpravě výšky nebo k aplikaci vibrata.
Zadní panel
Počítač
Sem zapojte digitální audio
přehrávač nebo kytaru.
* Pokud je zapojeno externí zařízení
do jacku INPUT, pak na hlavním
panelu není dostupný jack MIC.
Zavěšení kabelu
Slouží pro zapojení MIDI zařízení.
Aktivní monitory
Zásuvka
AC adaptér
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
DC IN Jack
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Nečekanému přerušení dodávky proudu do přístroje, díky náhodnému
vysunutí přívodního kabelu a vzniklému elektrickému šoku zabráníte tak, že
zavěsíte kabel na háček podle obrázku.
[POWER] vypínač
Za/ vypíná přístroj (str. 4).
USB COMPUTER port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem můžete připojit JD-Xi ke svému
počítači, synchronizovat jej s počítačovým DAW nebo nahrávat zvuk
JD-Xi na stopu v DAW přes USB audio (str. 14).
MIDI port (IN/OUT)
Tyto konektory můžete propojit do jiného MIDI zařízení pro příjem
a vysílání MIDI zpráv (str. 14).
LINE/GUITAR přepínač
Přepíná impedanci jacku INPUT (MONO). Vyberte si LINE nebo
GUITAR, vhodný pro zapojené zařízení.
INPUT (MONO) jack
Sem zapojte digitální audio přehrávač nebo kytaru.
* Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje
připojeného na vstupu INPUT (MONO) snížena. Pokud se tak stane,
použijte kabely, které neobsahují rezistory.
OUTPUT (L/MONO, R/CLICK OUT) jacky
Tyto jacky zapojte do monitorů.
Použijte jack L/MONO, jestliže bude výstup mono.
Je-li potřeba, můžete poslat na výstup click metronomu nezávisle (str. 14).
PHONES jack
Sem zapojte sluchátka.
Konektor uzemnění
Podle použitých obvodů se může vyskytnout jemné brnění na dotek
u nástroje, připojených mikrofonů, nebo kovových částí např. kytary.
Děje se tak v důsledku nepatrného zbytkového napětí, které je zcela
neškodné. Pokud vám však vadí, zapojte sem externí uzemňovací
drát (viz obrázek). Je-li přístroj uzemněn, může se objevit jem
brum, podle instalovaných částí. Pokud si nejste jisti způsobem
zapojení, kontaktujte nejbližší servis firmy Roland či autorizovaného
prodejce produktů Roland.
Nevhodná umístění pro uzemnění
Vodovodní trubky (hrozí elektrický oblouk)
Plynové trubky (hrozí požár nebo výbuch)
Telefonní linka nebo vedení světla (může být nebezpečné při
blesku)
Slot pojistky ( )
http://www kensington com/
3
Program
Banka
číslo
Preset program
AD
01-64
User Program
EH
01-64
Úvod
Bližší seznámení s JD-Xi
Sekce kontrolerů
Tato sekce je ta, kterou hrajete.
Když např. do sekce zvukového
generátoru vyšlete akce hráče, jako “hraní
na klávesy”, vyrobí se zde zvuk.
Sekce kontrolerů JD-Xi sestává z
klaviatury, pitch bendu a modulačních
koleček, dále tlačítek a knobů na panelu.
Sekce zvukového generátoru
Tato sekce vyrábí zvuk.
V reakci na data hry, vysílaná ze sekce
Controller, tato sekce elektricky
generuje vzorek, který je základem
zvuku, a upravuje jas a hlasitost, takže
vzniklý zvuk je naprosto odlišný.
Sekce zvukového generátoru JD-Xi
umožňuje využít knoby a tlačítka na
panelu, a rovnou měnit parametry zvuku,
jako je vzorek a výška, jas a hlasitost.
Program
Program sestává z těchto čtyř partů: Digital
Synth 1, Digital Synth 2, Drums a Analog
Synth. Upravený program můžete uložit
jako user program (64 programů v každé
bance EH).
Tone
Můžete si vybrat zvuk pro každý part.
* Sekce Analog synth, oscillator, sub-oscillator a filter sestávají z analogových obvodů.
Sekce efektů
JD-Xi obsahuje čtyři efektové procesory: Nastavení efektů se ukládá do každého programu (str. 9).
Arpeggio
Tato funkce automaticky přehrává arpeggio podle kláves, které držíte. Nastavení arpeggia se ukládá do každého programu (str. 6).
Pattern sekvencer
Tato funkce umožňuje hrát, se současným přehráváním několika taktů šablony. Můžete také tvořit své vlastní originální šablony a uložit je do programu
(str. 10).
System
V této oblasti je uloženo nastavení systémových parametrů, určujících, jak funguje JD-Xi (str. 12).
Za/Vypnutí přístroje
* Jakmile máte vše správně zapojené (str. 3), dodržte
následující postup při zapínání zařízení. Jestliže zapnete
přístroje ve špatném pořadí, riskujete poškození nebo
selhání zařízení.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost. I
když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
za/vypínání nástroje nějaký zvuk. Je to běžné a ne
důvod k obavám.
1 Před zapnutím JD-Xi si položte tyto dvě otázky:
Jsou reproboxy nebo sluchátka zapojena správně?
Je připojené zařízení vypnuté?
2 Otočte knobem [Master Volume] na horním panelu zcela
doleva.
3 Zapněte přístroj vypínačem na zadním panelu JD-Xi.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto
zabere po zapnutí přístroje určitou dobu (několik sekund),
než začne pracovat normálně.
4 Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich hlasitost na
přijatelnou úroveň.
Vypnutí přístroje
1 Před vypnutím si položte tyto dvě otázky:
Stáhli jste hlasitost připojených přístrojů na minimum?
Uložili jste všechny zvuky či šablony, které jste vytvořili?
2 Vypněte všechna připojená audio zařízení.
3 Vypněte JD-Xi vypínačem [POWER].
4
Výběr zvuku (Programu)
Hlavní obrazovka
Číslo Programu TaktBeat
Program
Bank
* Když podržíte tlačítko
[Shift], v horním řádku se
zobrazí jméno programu.
Tempo
Analog Synth part
[Oscillator] tlačítko
(waveform indikátor)
Číslo zvuku: Jméno zvuku
Zvolí vzorek, který je základem zvuku
partu Analog Synth. Vzorek, jehož
indikátor svítí, je zvolený.
T (pilový vzorek), S (trojúhelníkový vzorek), U (čtvercový vzorek)
[Sub OSC] tlačítko
* Zvuky, které neudávají číslo zvuku, jsou zvuky, které
byly editované pro individuální program. Chcete-li se
vrátit na originální zvuk po přepnutí nebo editaci
zvuku, podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko
[Enter].
Výběr programu
1 Použití tlačítek Program (Pattern) Value [-] [+] k výběru programu.
Chcete-li přepnout banky, podržte
[Shift] a stiskněte tlačítko [+][–] (preset
banky AD, user banky EH).
Výběr partu pro hraní
Part Select tlačítka
[Digital Synth 1] tlačítko
[Digital Synth 2] tlačítko
Přidá další vrstvu zvuku k oscilátoru. Můžete si vybrat 1 oktávu
dolů (svítí) nebo 2 oktávy dolů (bliká).
Sub-oscilátor je pouze čtvercového typu.
Pulse width knob
Určuje šířku pulsu.
Pokud je Oscillator nastaven na (čtverec), tento knob udává šířku horní
části pulsní vlny (tedy šířku pulsu) v procentech celého cyklu.
Snížením hodnoty se šířka pulsu zúží, dokud se nepřiblíží čtverci
(šířka pulsu = 50%).
Zvýšením hodnoty se šířka pulsu rozšíří, a vzniká výraznější
zvuk.
Tone [-] [+] tlačítka
Zvolte zvuk.
1 Tlačítkem Part Select vyberte zvuk Analog Synth.
2 Sekce (Oscillator) vyrobí vzorek, který je základem zvuku.
3 Stiskem tlačítka Tone [-] [+] vyberte zvuk.
[Drums] tlačítko
[Analog Synth] tlačítko
1 Stiskněte tlačítko Part Select
toho partu, kterým chcete
hrát.
Nelze zvolit a hrát více party
současně. Můžete však více partů
slyšet současně, když je nahrajete do
šablony.
Výběr zvuku
Digital Synth 1/2 part
Category kolečko (Category LEDka)
Zde volíte kategorii, která udává
základní typ zvuku.
Kategorie, jejíž indikátor svítí, je
zvolená.
Tone [-] [+] tlačítka
Zvolte zvuk.
1 Tlačítky Part Select zvolte Digital Synth 1/2.
2 Kolečkem Category (indikátor kategorie) volíte kategorii,
která udává základní typ zvuku.
* Vocoder/AutoPitch lze použít jen pro jeden part. Dále, Analog
Synth part je nedostupný, jakmile zvolíte Vocoder/AutoPitch.
3 Stiskem tlačítka Tone [-] [+] vyberte zvuk.
Bicí Part
Tone [-] [+] tlačítka
Výběr zvuku (bicí sady)
1 Tlačítky Part Select zvolte Drums.
2 Stiskem tlačítka Tone [-] [+] vyberte zvuk (bicí sadu).
Drums part umožňuje hrát různými nástroji na jednotlivých
klávesách. Jméno nástroje je vytištěno nad každou klávesou;
např. “BD1”.
Použití oblíbených zvuků
(Programů) (Favorite)
[Favorite] tlačítko
Tato tlačítka využijete pro registraci a vyvolání oblíbených zvuků
(programů).
[01]–[16] tlačítka
Těmito tlačítky volíte Favorite 01–16.
Výběr oblíbeného zvuku
1 Stiskem tlačítka [Favorite], se indikátor rozsvítí.
Číselná tlačítka se stanou tlačítky Favorite select.
2 Stiskem jednoho z tlačítek [01]–[16] zvolíte oblíbený zvuk.
Jestliže stisknete tlačítko, pod kterým není nic zaregistrováno, na
obrazovce e objeví “Not Registered!
Registrace oblíbené performance
1 Zvolte program, který chcete zaregistrovat jako oblíbený.
2 Podržte tlačítko [Favorite] a stiskněte tlačítko ([01]–[16]),
kterému chcete zaregistrovat aktuálně zvolený program.
Tomuto tlačítku je nyní zvolený program přiřazen.
Pokud jste editovali program, uložte jej dříve, než jej zaregistrujete
jako oblíbený (str. 9).
Vymazání oblíbené položky
1 Pokud je tlačítko [Favorite] aktivní, podržte tlačítko
[Erase] a stiskněte tlačítko [01]–[16], jehož registraci
chcete vymazat.
5
Hraní
Přehrávání Arpeggia
Stiskem tlačítka ARPEGGIO [ON] se rozsvítí;
funkce Arpeggio je aktivní.
“Arpeggio” je herní technika, u které jsou noty
akordu přehrávány v různou dobu.
ARPEGGIO [ON] tlačítko
Za/vypíná funkci arpeggia.
ARPEGGIO [Key Hold] tlačítko
Za/vypíná funkci Hold.
1 Stiskem tlačítka ARPEGGIO [ON] se rozsvítí LEDka.
2 Podržte některé noty.
Arpeggio zní.
Výběr stylu Arpeggia
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko ARPEGGIO [ON].
2 Tlačítky Cursor [◄] [►] zvolte (Arpeggio Style).
3 Tlačítky Value [-] [+] zvolte styl arpeggia.
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým stiskem
[Exit] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Změna tempa
1 Otočte knobem Tempo.
Popř. je stiskněte tlačítko 3x nebo vícekrát, v intervalu čtvrťových dob
a potřebném tempu.
Tempo se ukládá pro každý jednotlivý program.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
Nastavení tempa je sdíleno se šablonou.
Použití funkce Hold
1 Stiskněte tlačítko ARPEGGIO [Key Hold].
Funkce Hold je nyní aktivní. Zahrajete-li během držení arpeggia
jiný akord nebo tóny, arpeggio se odpovídajícím způsobem
změní.
Pokud je arpeggio vypnuté, stiskem tlačítka ARPEGGIO [Key Hold]
zapnete funkci Key Hold. To umožňuje prodloužit noty, jako když
byste stiskli damper pedál.
Editace arpeggia
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko ARPEGGIO [ON].
Tato obrazovka se objeví také, když stisknete tlačítko [Menu/Write] a
zvolíte “Arpeggio Edit”.
2 Kurzorovými tlačítky [◄] [►] posuňte kurzor na parametr,
který chcete editovat.
3 Datovými tlačítky [◄] [►] určete žádanou hodnotu.
Detaily o parametrech najdete v “Parameter Guide” (PDF).
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým stiskem
[Exit] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Ukládání
Vytvořený zvuk se změní, jakmile pohnete knobem nebo zvolíte jiný
program, a bude ztracen, když vypnete JD-Xi.
Pokud jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit jako
program.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
Aplikace Pitch Bendu či Vibrata Změna rozsahu klaviatury
v jednotkách
[Pitch] kolečko
Ovládá výšku zvuku.
Otočením kolečka k sobě výšku snížíte.
Otočením od sebe výšku zvýšíte.
Když uvolníte kolečko, vrátí se do střed
polohy.
[Mod] kolečko
Aplikuje vibrato.
Pokud otočíte kolečkem k sobě, efekt se vypne. Otočením od
sebe se aplikuje efekt. Kolečko zůstane ve své poloze, jakmile
uvolníte prsty.
OCTAVE [Down] [Up] tlačítka
Posouvá klaviaturu v krocích po oktávách (max.
±3 oktávy).
Je-li oktáva posunutá, tlačítka OCTAVE
[Down][Up] svítí.
Současným stiskem tlačítek OCTAVE [dolů][nahoru] se hodnota
resetuje na 0.
* Tlačítka OCTAVE [dolů][nahoru] nemají vliv na Drums part.
Nastavení oktávy lze provést individuálně pro každý part a ukládá se
do programu.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
6
Použití mikrofonu
* Jestliže používáte běžně dostupný mikrofon,
musíte nastavit SYSTEM parametr MicSel na
“Other”
* Tento nástroj je
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým
stiskem [Exit] se vrátíte na obrazovku sady.
Nastavení funkcí Vocoder a AutoPitch se ukládá jednotlivě pro každý
program.
vybavený vstupním
jackem typu XLR.
Schéma zapojení
tohoto jacku je na
obrázku. Proveďte
připojení až po kontrole
schématu konektoru
toho zařízení, které
zamýšlíte připojit.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
Poznámky pro použití funkcí Vocoder a AutoPitch
●Vocoder a AutoPitch můžete použít pouze na jeden part Digital Synth.
Pokud jste zvolili Vocoder nebo AutoPitch, part Analog Synth
nevyrobí žádný zvuk.
* Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům se může objevit
akustická zpětná vazba. To můžete napravit:
Změnou natočení mikrofonu.
Přemístěním mikrofonu na větší vzdálenost od reproduktoru.
Snížením úrovně hlasitosti.
1 Do jacku MIC zapojte mikrofon.
Po zapojení mikrofonu, nastavte jeho směr a sklon. Místo
přibaleného mikrofonu můžete použít běžně dostupný dynamický
mikrofon, nebo zařízení, zapojené do jacku INPUT.
Nelze použít mikrofon, pokud je zapojené jakékoliv
zařízení do jacku INPUT
Jestliže zapojíte zařízení do obou jacků MIC i INPUT, JD-Xi dá
přednost jacku INPUT, což znamená, že jack MIC není
dostupný.
Chcete-li použít mikrofon, nezapojujte nic do jacku INPUT.
Efekt nemusí fungovat správně, pokud je na vstupu jiný zvuk než
lidský hlas, nebo když použijete systém v hlučném prostředí.
Auto Note
Auto Note je funkce, která detekuje výšku hlasu a hraje na této výšce.
Vstupem hlasu, můžete hrát noty, jako byste hráli na klávesy.
1 Stiskem tlačítka [Auto Note], se indikátor rozsvítí.
2 Vstup hlasu z mikrofonu; zvuk slyšíte, i když nehrajete
na klávesy.
Setup (nastavení)
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
Tlačítky [◄] [►] zvolte SYSTEM a stiskněte tlačítko [Enter].
Pomocí Cursor [◄][►] zvolte parametr a pomocí Value [-]
[+] změňte jeho hodnotu.
Menu
[Shift] + cursor [◄►]
Parametr
Cursor [◄►]
Hodnota
Value [-] [+]
INPUT
Level
(Úroveň na
vstupu)
0–127 (Úroveň na vstupu) pro MIC a INPUT)
Mic Sel
(Mic select)
Attached (v případě použití přibaleného
mikrofonu), Other (v případě použití
jakéhokoliv dynamického mikrofonu)
NS SW
OFF, ON (za/vypíná noise suppressor)
(ořeže šum v tichých pasážích)
NS Threshold
0–127 (Hlasitost, na které začíná potlačení
šumu)
NS Release
0–127 (doba, od kdy začíná potlačení šumu,
než hlasitost dosáhne nuly)
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým
stiskem [Exit] se vrátíte na obrazovku sady.
Nastavení se ukládá automaticky.
Vocoder/Auto Pitch
“Vokodér”přidává efekt k lidskému hlasu. Pokud prochá
vokodérem hlas, můžete mu dát beztónový, robotický zvuk.
Výšku ovládáte hrou na klávesy.
Zvuky AutoPitch potlačují nepřesnosti výšky, vyrábí zvuk s přes
definovanou výškou. Aplikací schodovitého charakteru se vyrábí
změna výšky, působící mechanickým dojmem.
1 Kolečkem Category zvolte “Vocoder/AutoPitch”.
2 Stiskem tlačítka Tone [-] [+] vyberte zvuk.
3 Zpívejte do mikrofonu a hrajte na klávesy.
Pokud jste zvolili zvuk AutoPitch, nemusíte ani hrát na klávesy.
Setup (nastavení)
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Pomocí šipek vyberte “Vocoder Edit” nebo “AutoPitch Edit”
a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Pomocí Cursor [◄][►] zvolte parametr a pomocí Value [-]
[+] změňte jeho hodnotu.
Detaily o parametrech najdete v “Parameter Guide” (PDF).
Použití externího zařízení místo
mikrofonu
Kytaru nebo audio přehrávač můžete zapojit do jacku INPUT
(MONO) na zadním panelu a využít jej s vokodérem nebo
funkcí Auto Note stejně, jako když použijete mikrofon.
1 Zařízení zapojte do jacku INPUT na zadním panelu.
Jakmile zapojíte zařízení do jacku INPUT (MONO) na zadním
panelu, mikrofonní vstup na horním panelu je nepřístupný.
2 Nastavte přepínač LINE/GUITAR podle zařízení, které
jste zapojili.
Polohu GUITAR zvolte, jestliže jste zapojili kytaru, polohu
LINE pro keyboard nebo audio přehrávač.
3 Nastavte vstupní úroveň dle popisu v krocích 2–5
sekce “Použití mikrofonu”.
Funkce Vocoder, AutoPitch a Auto Note jsou optimalizovány
pro vstup vokálu. Nežádoucí zvuk může vzniknout, když zadáte
vstupní audio signál z kytary nebo z audio přehrávače.
Efekt nemusí fungovat správně, pokud je na vstupu jiný zvuk
než lidský hlas, nebo když použijete systém v hlučném
prostředí.
Chcete-li získat manuál
Parameter Guide (PDF)
1 V prohlížeči zadejte následující URL.
http://www roland com/manuals/
2 Jako název produktu zvolte “JD-Xi”.
7
Editace zvuku
Tok Audio signálu v programu
Program sestává z těchto čtyř partů. Zvuk každého partu se vysílá do sekce efektů.
Ačkoliv jsou nastavení efektové sekce sdílená celým programem, efekty lze za/vypnout jednotlivě pro každý part.
* Můžete si vybrat kombinaci za/vypnutí efektů pro každý part (str. 9).
Nastavení jasného a hutného
zvuku (FILTER)
Nastavení hlasitosti a obálky
(AMP/ENV )
Sekce FILTER obsahuje parametry, jež určují
charakter a specifické vlastnosti zvuku.
[Cutoff ] knob (Cutoff indicator)
Nastavuje prahovou frekvenci filtru. Filtr,
jehož indikátor svítí, je zvolený.
[Type] tlačítko
Toto tlačítko přepíná typ filtru (pro Analog Synth
je dostupný pouze LPF).
[Resonance] knob
Rezonance podporuje zvuk v oblasti Cutoff frekvence filtru.
Digital Synth/Drums part
Sekce AMP obsahuje parametry, jež ovládají
hlasitost.
“Obálka” je křivka, která popisuje, jak se změní
hlasitost od chvíle, kdy nástroj začne hrát, než se
zvuk zcela ztratí. U klaviatury obálka definuje
způsob, jakým se hlasitost mění, počínaje stiskem
klávesy a jak se vytrácí po jejím uvolnění.
[Level] knob
Určuje hlasitost.
[Envelope] knob
Otočením knobu doleva vytvoříte kratší zvuk, se silným
nástupem; doprava vytvoříte měkčí nástup a delší uvolnění.
Envelope (Obálka)
Můžete použít Digital LPF (Low Pass Filter), HPF (High Pass
Filter), BPF (Band Pass Filter) nebo PKG (Peaking Filter).
Analog LPF není k dispozici.
Můžete změnit strmost filtru.
Detaily najdete v “Parameter Guide” (PDF).
Zvuk končí
A: Attack time Určuje dobu, od kdy stisknete klávesu, do doby než
dosáhne hlasitost maxima.
D: Decay time Doba, po kterou zvuk mizí, od maxima na úroveň
sustain.
S: Sustain time Hlasitost, na které bude zvuk prodloužen, dokud držíte
klávesu
R: Release time Doba, po které zvuk zmizí po uvolnění klávesy
Analog Synth part
Dostupný je pouze Analog LPF.
Knob [Envelope] efektivně nastavuje parametry A/D/S/R jedinou
operací.
U partu Drums můžete editovat individuálně každý nástroj (notu).
Chcete-li editovat A/D/S/R nezávisle, zadejte “Tone Edit” a proveďte
nastavení tlačítka ([Menu/Write] / volbou “Tone Edit”).
Detaily najdete v “Parameter Guide” (PDF).
* Jelikož Analog LPF využívá analogový obvod, bude zvuk
ovlivněný teplotou a stavem dodávané energie.
Chcete-li získat manuál
Parameter Guide (PDF)
1 V prohlížeči zadejte následující URL.
http://www roland com/manuals/
2 Jako název produktu zvolte “JD-Xi”.
8
Modulace zvuku (LFO)
LFO značí Low Frequency Oscillator. Oscilátor
s velmi nízkou frekvencí. Může mít na výstup
několik různých vzorků, včetně sinusového,
trojúhelníkového, čtvercového a pilového.
Pomocí LFO můžete modulovat různé
aspekty audio signálu, a aplikovat efekty,
jako vibrato nebo tremolo.
Waveform select knob
Volba průběhů vzorku LFO.
Vzorek, jehož indikátor svítí, je zvolený.
(Trojúhelník), (Sinus), (Pila),
(Čtverec), (Sample and Hold), RND (Random)
[Rate] knob
Určuje rychlost LFO.
[Depth] knob
Určuje hloubku LFO.
[Destination] knob
Určuje, jaký vliv bude mít LFO.
Zvolený je cíl, jehož indikátor svítí.
Destination
Pitch
Filter
Amp
Efekt LFO se neaplikuje na part Drums.
Přidání výkonu a prostoru
(EFFECTS)
“Efekty” umožňují
modifikovat nebo obohatit
zvuk různými způsoby,
třeba přidáním ozvěny
nebo zpoždění zvuku.
[Effects ON/OFF] tlačítko
Můžete definovat, které efekty budou použity pro každý part.
Kombinace se změní s každým stiskem tlačítka [Effects ON/OFF].
LEDky nahoře vlevo od každého knobu svítí, a indikují dostupné
efekty.
Audio prochází “Effect 1” / “Effect 2” / “Delay” / “Reverb” v tomto
pořadí a aplikují se pouze ty, které jsou zapnuté.
Editace programu a nastavení
efektů
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Pomocí šipek vyberte “Program Edit”, “Tone Edit” nebo
“Effects Edit”, a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se editační obrazovka pro každou položku.
3 Pomocí Cursor [◄][►] zvolte parametr, který chcete
editovat a pomocí Value [-] [+] upravte jeho nastavení.
Detaily o parametrech najdete v “Parameter Guide” (PDF).
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým stiskem
[Exit] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Uložení zvuku (Programu)
(WRITE)
Zvuk, který jste vytvořili, se změní, pohnete-li knobem nebo když
zvolíte jiný zvuk či program. Ztratíte jej, jakmile vypnete JD-Xi. Pokud
jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit jako program.
Blíže o parametrech a schéma směrování, viz “Parameter Guide” (PDF).
[Effect 1/2] knob
Nastaví hloubku efektu.
Effect 1/2 [Type] tlačítko
Výběr typu efektu.
Effect 1
Distortion, Fuzz, Compressor, Bit Crusher
Effect 2
Flanger, Phaser, Ring Mod, Slicer
[Delay] knob
Nastavuje hloubku ozvěny.
[Reverb] knob
Nastavuje hloubku reverbu.
Nastavení efektu se ukládá jednotlivě pro každý program.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko [Menu/Write].
Objeví se obrazovka pro zadání jména.
2 Pomocí tlačítek [◄] [►] posuňte kurzor a stiskem tlačítek [-]
[+] zvolte znaky.
3 Jakmile zadáte jméno, stiskněte [Enter].
4 Pomocí tlačítek Program (Pattern) Value [-] [+] vyberte
cílovou paměť.
* Jestliže zadáte paměť, ve které již jsou data uložena, the
objeví se jméno programu na spodním řádku. Uložením do
této paměti přepíšete program, a vymažete předchozí data.
5 Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
6 Stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka se zprávou Complete! a data jsou
uložena. Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
* NIKDY nevypínejte nástroj během ukládání nastavení.
9
Hraní a nahrávání šablon
Základní operace s Pattern sekvencerem
Pattern sekvencer umožňuje nahrávat hru
na klávesy i operace s knoby, a
opakovaně je přehrát.
Při nahrávání se nahraje part, zvolený
funkcí Part Select.
[Real Time Rec] tlačítko
Šablonu vytvoříte záznamem vaší hry na klávesy v reálném čase.
[Step Rec] tlačítko
Šablonu vytvoříte záznamem vaší hry na klávesy krok za krokem.
[Erase] tlačítko
Vymaže nahranou šablonu nebo její část.
[ ] tlačítko
Přehraje/zastaví šablonu.
Změna počtu šablon
Můžete vytvořit šablonu až 4 takty dlouhou. To
můžete změnit podle potřeby takto.
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte "Pattern Length" a stiskněte tlačítko
[Enter].
3 Pomocí tlačítek [-] [+] nastavte počet taktů.
4 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlavní obrazovku.
Přepnutí počtu taktů, zobrazených při přehrávání/ nahrávání
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte jedno z tlačítek [01]–[04]
(pokud je hodnota Scale 32-tinové noty, stiskněte jedno z
tlačítek [01]–[08]).
Číslice na tlačítkách vyznačují číslo taktu (půl taktu, je-li hodnota Scale
32-tinové noty).
Je-li nastavení čtyř taktů 16-tinové noty, stiskem tlačítka [Shift] se
tlačítka [01]–[04] rozsvítí; aktuální takt bliká.
Je-li nastavení čtyř taktů 32-tinové noty, stiskem tlačítka [Shift] se
tlačítka [01]–[04] rozsvítí, takže se můžete posouvat po půltaktech.
Změna měřítka
Povíme si jak zadat hodnotu rytmické noty v každém kroku.
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte "Scale Setting" a stiskněte tlačítko
[Enter].
3 Tlačítky Value [-] [+] zvolte osminové trioly ( ), 16-tiny
( ), nebo 32-tiny ( ).
4 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlavní obrazovku.
Vymazání celé šablony
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko [Erase].
Objeví se obrazovka “Pattern Erase”.
2 Tlačítky Value [-] [+] zvolte číslo zdrojového programu pro
kopírování a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Tlačítky Value [-] [+] zvolte číslo zdrojového partu pro
kopírování i cílový part, stiskněte tlačítko [Enter].
Stínění
Copy source
Copy destination
D1->D1
Digital Synth 1 part
Digital Synth 1 part
D1->D2
Digital Synth 1 part
Digital Synth 2 part
D2->D1
Digital Synth 2 part
Digital Synth 1 part
D2->D2
Digital Synth 2 part
Digital Synth 2 part
Drum
Bicí Part
Bicí Part
Analog
Analogový part
Analogový part
All
Všechny party
Všechny party
* Zkopírují se data šablony a zvuků. Nastavení programů a efektů
se nekopírují.
Uložení šablony
Šablona, kterou jste vytvořili, zmizí, jakmile zvolíte jiný program,
nebo když vypnete JD-Xi. Pokud jste vytvořili šablonu dle potřeby,
měli byste si ji uložit jako program.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
Co je to TR-REC?
TR-REC ej způsob použití tlačítek [01]–[16] pro zadání
časování, v jakém bude nástroj znít.
TR-REC je dostupný, ať fráze hraje či nikoliv. Využijete ji i během
poslechu rytmu, který jste vytvořili.
Když např. vytvoříte bicí šablonu, kterou vidíte na obr. 1, měli
byte provést nastavení, zobrazené na obr. 2.
Obr. 1
2 Tlačítky Value [-] [+] zvolte part (Digital 1, Digital 2, Drum,
Analog, SysEx, All), který chcete vymazat a stiskněte tlačítko
[Enter].
* Pokud zvolíte “All”, budou vymazány šablony všech partů.
* SysEX (system exclusive) zprávy jsou MIDI zprávy,
nahrané při nastavení TX Edit Data na ON.
Kopírování šablony
Jak zkopírovat šablonu z jiného programu.
1 Podržte tlačítko [Menu/Write] a stiskněte tlačítko [10].
Obr. 2
Číslo kroku
Zavřený Hi-Hat
Virbl
Kopák
Tlačítko svítí
Tlačítko nesvítí
Objeví se obrazovka kopírování šablony.
10
Pro part Drum, hrou nástroje na klaviatuře rozsvítíte nebo
zhasnete tlačítka [01]–[16], což značí kroky, na kterých bude
nástroj znít. Stiskem tlačítek [01]–[16] se za/vypíná jeho LEDka,
takže v tomto kroku nástroj hraje či nehraje.
Parametr
Kurzorová [◄] [►] tlačítka
Hodnota
Value [-] [+]
Velocity
(dynamika klaviatury)
Real (aktuálně zahraná dynamika),
1–127 (fixní dynamika)
Gate Time
(Doba trvání noty)
1100%
TR-REC
[01]–[16] tlačítko
Povíme si, jak zadat, zda nástroj bude či nebude znít v každém
kroku.
1 Tlačítkem Part Select zvolte part, který chcete nahrát.
Pokud jste zvolili part Drums, stiskem noty na klaviatuře zadáte
nástroj, který chcete nahrát.
Pokud jste zvolili part Drums, budete nahrávat každý nástroj,
přiřazený jednotlivým notám klaviatury (zvuky jako kopák, virbl,
atd.).
2 Tlačítky [01]–[16] rozsvítíte tlačítko v každém kroku, na kterém
chcete, aby nástroj zněl.
Chcete-li notu vymazat, stiskem tlačítka [01]–[16] je zhasnete.
3 Stiskem tlačítka [s] spustíte přehrání šablony.
Stav on/off tlačítek [01]–[16] můžete změnit i během přehrávání.
Pokud jste vytvořili šablonu dle potřeby, měli byste si ji uložit jako program.
“Uložení zvuku (Programu) (WRITE)” (str. 9)
Umlčení určitého partu (Part Mute)
To se hodí, když chcete umlčet konkrétní part, zatímco šablona
hraje.
1 Podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko Part Select.
Určený part bude umlčený. Můžete zvolit i více stop, chcete-li.
Chcete-li se vrátit do předchozího nastavení, podržte znovu
tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítko Part Select.
Nahrávání v reálném čase
Povíme si, jak vytvořit šablonu, nahráváním hry na klávesy, v reálném
čase. Vše hra se nehrává do vrstev zvolené šablony.
1 Tlačítkem Part Select zvolte part, který chcete nahrát.
2 Stiskněte tlačítko [Real Time Rec].
3 Stiskem tlačítka [ ] spustíte nahrávání.
Při přehrávání spustíte nahrávání také stiskem tlačítka [Real Time Rec].
4 Hrajte na klaviaturu.
Pokud jste zvolili part Drums, budou znít zvuky (nástroje), uvedené
nad každou klávesou. Můžete také nahrát akordy.
Pohyby knobů a koleček se také nahrávají.
5 Stiskem tlačítka [Real Time Rec] nahrávání zastavíte.
Nastavení metronomu
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Zvolte “SYSTEM”, pak stiskněte [Enter]
3 Zvolte parametr Click (str. 12) a tlačítky Value [-] [+] upravíte
nastavení.
4 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlavní obrazovku.
Při ukončení systémového nastavení se změny uloží.
Vymazání části fráze nebo bicí šablony
Podržíte-li při přehrávání/nahrávání tlačítko [Erase] vymažete zvolenou
část (v případě partu bicích, náseroj klávesy, kterou jste stiskli
naposledy) po dobu, jakou držíte tlačítko.
Krokové nahrává
Povíme si, jak vytvořit šablonu, nahráváním hry n klávesy, tón po tónu.
Nově nahrané noty jsou přidány do zvolené šablony.
[01]–[16] tlačítko
Tlačítko partu, který chcete nahrávat, začne blikat.
1 Tlačítky Part Select zvolte part, který chcete nahrát.
2 Stiskněte tlačítko [Step Rec].
Tlačítko [01] bliká.
Následující obrazovku vidíte, dokud nezastavíte nahrávání.
Pomocí Cursor [◄][►] zvolte daný parametr a pomocí Value [-] [+]
změňte hodnotu parametru.
3 Zahrajte na klaviaturu jeden tón.
Tato nota se nahraje v kroku 1. Pozice automaticky postoupí na krok 2,
a tlačítko [02] bliká.
Můžete nahrát akord, zvolíte-li více not.
4 Chcete-li nahrát další kroky, opakujte krok 4.
Chcete-li vymazat data kroku (nebo vložit pauzu), stiskněte tlačítko
[Erase].
Chcete-li vložit ligaturu, stiskněte tlačítko ARPEGGIO [Key Hold].
Chcete-li změnit krok, který nahráváte, stiskněte jedno z tlačítek [01]
[16].
Chcete-li změnit takty, podržte tlačítko [Shift] a stiskněte tlačítka [01]–
[04] (pokud je hodnota Scale 32-tinové noty, stiskněte jedno z tlačítek
[01][08]).
Chcete-li změnit počet taktů, viz “Změna počtu taktů” (str. 10).
5 Stiskem tlačítka [Step Rec] nahrávání zastavíte.
11
Celkové nastavení JD-Xi
Systémové nastavení (SYSTEM)
Zde si povíme, jak provést celkové nastavení JD-Xi samotného.
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte SYSTEM a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Podržte tlačítko [Shift] a tlačítky Cursor [◄] [►] zvolte
položku menu, kterou chcete editovat.
4 Pomocí Cursor [◄][►] zvolte daný parametr, který chcete editovat
a pomocí Value [-] [+] změňte nastavení parametru.
5 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlavní obrazovku.
Při ukončení systémového nastavení se změny parametrů uloží.
Menu
[Shift] + Cursor [◄] [►]
Parametr Hodnota Vysvětlení
Cursor [◄] [►] Value [-] [+]
GENERAL
LCD Contrast 110 Nastavení kontrastu displeje.
Illumination ON, OFF Určuje, zda budou tlačítka podsvícena, dokud se čeká na operaci.
KEY TOUCH
LIGHT Nastaví citlivost úhozu kláves.
Udává lehčí pocit za hry na klaviatuře. Např. fortissima (ff) můžete dosáhnout silnějšího úhozu
mnohem snáze než u MEDIUM, klaviatura se jeví lehčí. Toto nastavení je snadnější pro děti, které
nemají v rukou takovou sílu.
Velo Curv
(Velocity Curve) MEDIUM Nastaví klaviaturu na standardní citlivost.
MEDIUM HEAVY Udává vyšší odpor klaviatury. Musíte hrát s větším důrazem než obvykle než MEDIUM, abyste
zahráli fortissimo (ff), jelikož klaviatura reaguje jako těžší. Toto nastavení umožňuje přidat větší
výraz při dynamické hře.
Nastaví dynamickou křivku klaviatury.
Curve Offset -10+9 Nižší hodnoty značí lehčí úhoz. (Velocity Curve Offset)
Vyšší hodnota zesílí odpor kláves.
Definuje hodnotu dynamiky, jež bude aktuální při hře na klaviaturu.
Velocity REAL Vysílá se aktuální dynamika klaviatury.
1127 Vysílá se pevná hodnota dynamiky, bez ohledu na styl hry.
SOUND
Nastavuje celkové ladění JD-Xi.
Master Tune 415.3466.2 [Hz] Na displeji vidíte frekvenci noty A4 (střední A).
Nastavuje výstupní gain na výstupu JD-Xi.
Output Gain -12+12 [dB] Když např. zní jen pár hlasů, zesílením gainu na výstupu můžete dosáhnout
nejvhodnější výstupní úrovně pro nahrávání a další potřeby.
CLICK
Určuje jak bude click znít.
Žádný click nebude znít.
Mode PLAY-ONLY Click zní, když hraje song.
REC-ONLY Click zní, když se song nahrává.
PLAY&REC Click zní, když se song nahrává nebo přehrává.
ALWAYS Click zní vždycky.
Level 010 Nastaví hlasitost clicku.
Volí typ clicku.
TYPE1 Běžný zvuk metronomu (první doba je zvon)
Sound TYPE2 Zvuk Clicku
TYPE3 Pípnutí
TYPE4 Kravský zvonec
Accent SW OFF, ON Přidá akcent ke zvuku clicku.
INPUT
Level 0127 Nastaví vstupní úroveň jacků MIC a INPUT (MONO).
Mic Sel Zvolí mikrofon, připojený do jacku MIC.
Attached V případě použití přibaleného mikrofonu
(Microphone Select) Other V případě použití běžného mikrofonu (pouze dynamického)
NS SW Za/vypíná Noise suppressor.
OFF, ON
(Noise suppressor SW ) Noise suppressor je funkce, která potlačuje šum v tichých pasážích.
NS Threshold
(Noise suppressor Threshold) 0127 Nastaví hlasitost, na které se Noise suppression spustí.
NS Release
(Noise suppressor Release) 0127 Doba, od kdy začíná potlačení šumu, než hlasitost dosáhne nuly.
MIDI
Local Switch OFF, ON Určuje, zda je interní zvukový generátor odpojený (OFF) od sekce Controller
(klaviatura, pitch bend/modulační kolečko, tlačítka, knoby, atd.); nebo není (ON).
Normálně zde ponecháte „ON“. Zvolte “OFF”, chcete-li operace JD-Xi ovládat pouze z DAW sw v
počítači.
Prog Rx/Tx Ch 116 Určuje kanál, použitý pro vysílání a přijímání MIDI zpráv pro tento program.
Tx Edit Data OFF, ON Určuje, zda změny provedené v nastavení programu, budou vyslány jako zprávy SysEx (ON),
nebo ne (OFF).
Soft Through OFF, ON Je-li zde “ON”, příchozí zprávy z MIDI IN budou vysílány beze změny na konektor MIDI OUT.
Sync Mode MASTER Určuje synchronizační zprávu, kterou JD-Xi použije k operaci.
JD-Xi bude nyní Master. Zvolte toto nastavení při použití JD-Xi samotného, bez synchronizace
k jinému zařízení.
SLAVE JD-Xi bude nyní Slave. Toto nastavení zvolte, když chcete JD-Xi synchronizovat s časovými
MIDI zprávami, přijímanými z jiného MIDI zařízení.
USB Drv Nastaví USB ovladač (str. 14).
(USB Driver) GENERIC, VENDER * Toto nastavení bude mít vliv, až vypnete a znovu zapnete nástroj.
12
Vstup na obrazovku Menu
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Pomocí šipek vyberte položku, kterou chcete upravit a
stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se odpovídající editační obrazovka.
Pomocí Cursor [◄][►] zvolte daný parametr, který chcete editovat
a pomocí Value [-] [+] změňte hodnotu parametr.
4 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlav
obrazovku.
Editovatelné položky
Zálohování a obnova dat
Je-li potřeba, můžete zálohovat data JD-Xi do počítače a znovu je
obnovit do JD-Xi.
* Zapojte JD-Xi do počítače přes USB dříve, než provedete
zálohování nebo obnovení. Pokud nejste připojeni, objeví se
před zálohováním zpráva, která vás na to upozorní.
Zálohování dat (Backup)
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte UTILITY a stiskněte tlačítko [Enter].
SYSTEM (str. 12)
Nastavení,které má vliv na celé
pracovní prostředí JD-Xi.
Editace Programu
Vstup na editační obrazovku
Program Edit.
Tone Edit
Vstup na editační obrazovku
Tone Edit.
Effect Edit
Vstup na editační obrazovku
Effects.
Vocoder Edit
Vstup na editační obrazovku
Vocoder.
AutoPitch Edit
Vstup na editační obrazovku
Pitch Edit.
Arpeggio Edit
Vstup na editační obrazovku
Arpeggio.
Pattern Length
Vstup na obrazovku, kde
zadáte délku šablony.
Scale Setting
V Pattern sekvenceru, vstupte
na obrazovku, kde zadáte
notovou hodnotu pro každý
krok.
UTILITY (str. 13)
Spouštění různých
užitečných funkcí.
VERSION INFO
Zobrazení verze OS JD-Xi.
3 Tlačítky [◄] [►] zvolte BACKUP a stiskněte tlačítko [Enter].
4 Na obrazovce počítače se otevře složka, kde vidíte soubor,
který chcete zálohovat.
Zobrazený soubor nesmíte přejmenovat.
5 Zkopírujte zobrazený soubor do počítače
6 V počítači ukončete (odmontujte) spojení do JD-Xi.
Na displej JD-Xi se vrátí obrazovka UTILITY.
Obnovení dat (Restore)
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte UTILITY a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Tlačítky [◄] [►] zvolte RESTORE a stiskněte tlačítko [Enter].
4 Na obrazovce počítače se otevře složka.
5 Do zobrazené složky zkopírujte soubor, který je zálohovaný
v počítači.
6 V počítači ukončete (odmontujte) spojení do JD-Xi.
Restore se spustí, jakmile ukončíte spojení.
Jakmile je operace dokončena, na displeji se objeví “Completed.
Turn off power.”
Detaily o parametrech najdete v “Parameter Guide” (PDF).
Obnovení nastavení z výroby
(FACTORY RESET)
7 Vypněte JD-Xi, pak jej znovu zapněte.
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte UTILITY a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Tlačítky [◄] [►] zvolte Factory Reset a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4 Stiskem tlačítka [Enter] operaci spustíte.
5 Vypněte JD-Xi, pak jej znovu zapněte.
Položky, inicializované operací Factory Reset
Všechny user programy (včetně arpeggia, šablon a efektů)
Systémová nastave
Upozornění v režimu Backup
Když vstoupíte do záložního režimu, audio funkcionality USB
MIDI a USB jsou dočasně pozastaveny. Po tuto dobu nelze
JD-Xi použít jako vstupní/výstupní zařízení s počítačem.
Ukončíte-li záložní režim, USB MIDI a USB audio režim se
obnoví a je znovu dostupný.
V závislosti na software, je někdy potřeba znovu upravit
nastavení IN/OUT zařízení.
Chcete-li získat manuál
Parameter Guide (PDF)
1 V prohlížeči zadejte následující URL.
http://www roland com/manuals/
2 Jako název produktu zvolte “JD-Xi”.
13
Menu
Shift + tlačítka [◄] [►]
Parametr
Tlačítka [◄] [►]
Hodnota
Value [-] [+]
MIDI
USB Drv
VENDER (Zvolte jej, chcete-li použít
USB ovladač, stažený z webových
stránek Roland).
GENERIC (Zvolte, pokud využíváte
standardní MIDI ovladač, obsažený
v operačním systému).
Nastavení použití běžného
mikrofonu
Výstup Clicku pouze na pravé
straně
Podle toho, zda použijete s JD-Xi přibalený mikrofon nebo jiný
běžně dostupný, nutno použít odlišné nastavení (podporovány
jsou pouze dynamické mikrofony).
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
2 Tlačítky [◄] [►] zvolte SYSTEM a stiskněte tlačítko [Enter].
3 Zvolte “Mic Sel” a pak tlačítky Value [-] [+] zvolte “Other”.
Povíme si, jak poslat na výstup click.
1 Podržte tlačítko [Menu/Write] a stiskněte tlačítko [16].
Zvuk clicku jde na výstup na pravé straně OUTPUT a do
sluchátek.
Na levé straně výstupu je zvuk nástroje (smíchaný zvuk L a R kanálů).
Chcete-li se vrátit do předchozího nastavení, podržte znovu tlačítko
[Menu/Write] a stiskněte tlačítko [16].
* Toto nastavení je dočasné; nelze je uložit.
Změna zvuku clicku a hlasitosti
V systémovém nastavení, v menu “CLICK”, upravte parametry
“Sound” nebo “Level”. Blíže o systémovém nastavení, viz “Systémové
nastavení (SYSTEM)” (str. 12).
Menu
[Shift] + cursor [◄►]
Parametr
Cursor [◄►]
Hodnota
Value [-] [+]
INPUT
Mic Sel
(Mic select)
Attached (použijete-li přibalený mikrofon)
Other (použijete-li mikrofon)
Je-li zde nastaveno “Attached”, do jacku MIC je dodáváno 5V.
Použijete-li pro běžně dostupný mikrofon nastavení “Attached”,
můžete jej zničit. Proto zvolte “Other”.
4 Pokud jste ukončili úpravy nastavení, několikerým
stiskem [Exit] se vrátíte na obrazovku sady.
Synchronizace a nahrávání s jinými zařízeními
JD-Xi dokáže vysílat a přijímat MIDI Clock (F8) data a
synchronizovat podle nich své tempo. Také umí přijímat MIDI
Start (FA) a MIDI Stop (FC) a spouštět/zastavovat jimi své
funkce.
MIDI vysílací/přijímající kanály jsou kanál 1 pro part Digital Synth 1,
kanál 2 pro part Digital Synth 2, kanál 10 pro part Drum a kanál 3
pro part Analog Synth.
Otočením knobu vyšlete odpovídající zprávu Control change. Detaily
najdete v “MIDI Implementaci” (PDF).
Synchronizace s dalšími zařízeními
Po zapojení běžných MIDI kabelů do JD-Xi, jej můžete
synchronizovat s ostatními zařízeními.
Blíže o MIDI nastavení, viz “Systémové nastavení (SYSTEM)” (str. 12).
Synchronizace a nahrávání do DAW přes USB
Pokud je JD-Xi zapojený do počítače běžným USB 2.0 kabelem,
můžete jej synchronizovat s DAW v počítači přes USB MIDI, a
nahrávat zvuk JD-Xi do DAW přes USB audio. Podrobnosti o
podpoře operačních systémů viz webovou stránku Roland.
http://www roland com/support/
Určení USB ovladače
Nyní o tom, jak zadat USB ovladač, který bude aktivní, když
připojíte JD-Xi do počítače přes USB COMPUTER konektor.
Chcete-li změnit toto nastavení, odpojte USB kabel ještě před tím.
Stažení ovladače
Chcete-li používat JD-Xi s nastavením “VENDER”, musíte si
stáhnout ovladač z následující URL a nainstalovat jej do
počítače.
Podrobnosti o instalaci na webových stránkách
http://www roland com/downloads/
Pozn.
Nepřipojujte JD-Xi k počítači před dokončením instalace
ovladače.
Pokud jste již JD-Xi zapojili, odpojte jej a znovu jej zapojte, až
teprve po dokončení instalace.
1 Stiskněte tlačítko [Menu/Write].
Tlačítky [◄] [►] zvolte SYSTEM a stiskněte tlačítko [Enter].
Objeví se obrazovka nastavení.
3 Zvolte “USB Drv” a tlačítky Value [-] [+] upravíte nastavení.
4 Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na hlavní obrazovku.
Při ukončení systémového nastavení se změny uloží.
5 Vypněte JD-Xi, pak jej znovu zapněte.
Po změně nastavení “USB Drv” a uložení, musíte nástroj vypnout
a pak znovu zapnout, aby systém začal pracovat správně.
14
Klaviatura
37 kláves (dynamických)
Zdroj napájení
AC Adaptér
Spotřeba
1000 mA
Rozměry
575 (Š) x 245 (H) x 85 (V) mm
22-11/16 (W ) x 9-11/16 (D) x 3-3/8 (H) inches
Hmotnost
2,5 kg
5 lbs 9 oz
Problémy a potíže
Pokud JD-Xi nefunguje způsobem, který očekáváte, zkontrolujte následující body. Pakliže není problém vyřešen, konzultujte dealera nebo servis Roland.
Problémy se zvukem
Problém
Příčina/Akce
Žádný zvuk
jestliže neslyšíte zvuk při hře na klávesy, zkontrolujte, zda není vypnutý parametr Local Switch
OFF. Zkontrolujte, zda je zapnutý parametr Local Switch.
Určité výškové rozsahy nezní
Bicí part nezní ve vyšších rejstřících, kde nejsou přiřazeny žádné nástroje (zvuky).
Hlasitost nástroje připojeného do jacku
INPUT (MONO) je příliš nízká
Je nastaven přepínač LINE/GUITAR na zadním panelu správně?
Používáte propojovací kabel, který obsahuje rezistor? Použijte
propojovací kabel, který rezistor neobsahuje.
Když hraji na klaviaturu, zvuk zůstává viset
Svítí tlačítko [Key Hold]?
Pokud svítí tlačítko Key Hold, noty, zahrané na klávesy
zůstávají znít. Stiskem tlačítka [Key Hold] je vypnete.
Zvuk se ukončí, když přepnu zvuk (program)
JD-Xi umožňuje aplikovat různé efekty, ale když přepínáte zvuky (programy), změní se i typ efektu, přiřazeného zvuku (programu).
Nyní je zvuk umlčený, a tím se předchází nežádoucím zvukům, které by vznikly díky nesrovnalostem mezi slyšitelným zvukem a
typem efektu.
estože zvolím stejný zvuk, zní při
poslechu Programu jinak.
U programu, můžete zadaný zvuk (tone) dále upravit pomocí parametrů u každého partu, např. Pan a Octave, Filter cutoff a efektů. Z
toho důvodu se může zvuk lišit, když vyvoláte zvuk nebo jej zahrajete.
Nemohu hrát
arpeggia. Šablona
nechce hrát
Je systémové nastavení “Sync Mode” (str. 12) na “SLAVE”?
Pokud je “Sync Mode” na “SLAVE”, JD-Xi potřebuje zprávy MIDI Clock z externího zařízení. Měli byste ponechat “Sync Mode” na
“MASTER”, aniž byste synchronizovali JD-Xi k externímu zařízení.
Zvuk Analog Synth se změnil
V partu Analog Synth, tvoří sekce oscillator, sub-oscillator a filter analogové obvody, takže zvuk může být ovlivněn teplotou
nebo stavem napájení.
Problémy s mikrofonem
Problém
Příčina/Akce
Když zapojím mikrofon, nezní
žádný zvuk
Možná jste zapojili zařízení do jacku INPUT na zadním panelu?
Odpojte zařízení z jacku INPUT na zadním panelu.
Mikrofon přenáší šumy
Šum snížíte použitím Noise suppressoru.
V menu “INPUT” systémového nastavení, upravte hodnoty parametrů “NS SW”, “NS Threshold” a “NS Release”.
Blíže o systémovém nastavení, viz “Systémové nastavení (SYSTEM)” (str. 12).
Z mikrofonu nejde žádný nebo jen slabý
zvuk
Nepoužíváte kondenzátorový mikrofon?
JD-Xi nepodporuje kondenzátorové mikrofony.
Je v nastavení SYSTEM, menu INPUT, nastaven správně parametr “Mic Sel”?
Blíže o systémovém nastavení, viz “Systémové nastavení (SYSTEM)” (str. 12).
Problémy s efekty
Problém
Příčina/Akce
Efekty nejsou aplikovány
Následující body najdete v PDF manuálu Parameter guide.
Nejsou efekty vypnuty? Zkontrolujte stav on/off u každého efektu.
Jsou nastavení různých efektů správně?
Je Output Assign jednotlivých partů nastaven na “Effect 1”, “Effect 2”, “Delay” nebo “Reverb”?
Efekty se neaplikují, pokud je Send level u efektu nastaven na 0. Zkontrolujte nastavení.
Leč, i když budou úrovně Send level efektů nastaveny nad 0, efekt samotný se neprojeví, pokud budou
výstupní úrovně na výstupu efektu, delay či reverbu nastaveny na 0. Zkontrolujte každé nastavení.
Problémy s MIDI a externím zařízením
Problém
Příčina/Akce
Nejsou přijímány zprávy Exclusive
Odpovídá Device ID číslo přenášejícího zařízení Device ID číslu JD-Xi? Číslo Device ID je
pevně na “17”.
JD-Xi nezní, když zapojím externí
sekvencer nebo MIDI keyboard do MIDI
IN.
MIDI vysílací kanál připojeného zařízení musí odpovídat MIDI přijímajícímu kanálu
JD-Xi. Kanály, využité JD-Xi pro vysílání a příjem MIDI zpráv, jsou fixní a nelze je
změnit.
Part
MIDI přijímající kanál
MIDI vysílací kanál
Digital Synth 1
1
1
Digital Synth 2
2
2
Drums
10
10
Analog Synth
3
3
Pro hraní na bicí jsou data běžně vysílána a přijímána na MIDI kanálu 10.
Specifikace:
Roland JD-Xi: Klávesový syntezátor
Příslušenství ivatelský manuál, AC adaptér, mikrofon
* Vzhledem k vývoji produktu může specifikace a/nebo obsah balení doznat
změn bez upozornění.
15
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Chcete-li jednotku zcela vypnout,
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky.
Jelikož i když je vypínač ve stavu Off,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba úplně napájení
odpojit, vypněte přístroj a vytáhněte
kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by
měla být zásuvka, do které je přístroj
zapojen, snadno dostupná.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze přibalený AC
adaptér a správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený
výrobcem. Rovněž zajistěte, aby napětí,
uvedené na přístroji, odpovídalo napětí
ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být upraveny pro
jiné napětí, takže jejich použití může
způsobit zničení, poškození nebo zkrat.
POZOR!
Zacházejte se zemnicí svorkou opatrně
Pokud vyjmete šroub uzemnění,
nezapomeňte jej vrátit, malé děti by jej
mohly nedopatřením spolknout. Při
utahování šroubů dbejte na to, aby byly
vždy pevně utaženy, aby se neuvolnily.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění
• Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
Může to způsobit poškození, jako zůstatkový
stisk kláves, produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby
přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.
Údržba
• Přístroj stačí otřít jemným suchým hadříkem, či
látkou jemně zvlhčenou vodou. Pro odstranění
zašlých nečistot použijte hadřík napuštěný
jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj
osušte jemným suchým hadříkem.
Opravy a data
• Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data; nebo si alespoň
poznamenejte a napište potřebné informace.
Ačkoliv děláme vše pro to, aby vaše uložená
data zůstala během oprav zachována, jsou
případy, jako například fyzické poškození
Roland nepřijímá odpovědnost týkající se
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
16
16Další upozornění
• Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z
důvodu selhání přístroje, nesprávné operace
atd. Chcete-li se chránit před nenávratnou
ztrátou, snažte se uložená data pravidelně
zálohovat.
• Roland nepřijímá odpovědnost týkající se
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Práva k duševnímu vlastnictví
• Z hlediska právního je zakázáno provádět
audio nahrávky, video nahrávky, kopie či
úpravy díla, chráněného třetí stranou (hudební
dílo, video produkce, vysílání, živé
představení, či jiná), v celku i po částech, a
jejich distribuce, prodej, pronájem, představení
či vysílání, bez svolení majitele autorských
práv.
• Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými
právy třetí strany. • Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských
práv třetí strany, vzniklé vaším použitím tohoto
přístroje.
• Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
• Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná
data (kromě dat songu, jako je Demo song)
používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních hudebních děl.
• Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené
podobě, pro účely distribuce nahraných médií
s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odkazuje na patentované portfolio týkající se
technologie stavby mikroprocesorů, která byla
vyvinuta společností Technology Properties
Limited (TPL). Roland získal na tuto technologii
licenci od TPL Group.
• Roland, SuperNATURAL, Slicer jsou
samostatně registrované obchodní známky nebo
ochranné známky patřící Roland Corporation
v USA a/nebo jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními značkami
nebo registrovami ochrannými známkami
svých majitelů.
/