Roland FC-300 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „Důležité pokyny“ a „Bezpeč
použití přístroje“ (str. 2-4). Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného
zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré informace
o plné funkčnosti nového přístroje, mějte neustále po ruce Uživatelský manuál. Manuál by
měl být dobře uložen a nablízku, pro snadné použití.
Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze jakkoliv používat, bez
písemného svolení ROLAND, Distributor Czech republic, s.r.o.
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Před použitím přístroje si určitě
přečtěte instrukce, uvedené níže
a Uživatelský manuál.
................................................................
Neotevírejte ani neměňte nástroj
či adaptér.
................................................................
• Nepokoušejte se přístroj opravovat
či vyměňovat jeho vnitřní součásti
(s výjimkou speciálních pokynů
uvedených v návodu). Všechny
opravy by měl provádět pouze
váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný
prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace“.
................................................................
Nepoužívejte přístroj na
místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý
sluneční svit v uzavřeném
vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy);
vlhkost; nebo
lze očekávat déšť; nebo
prach; nebo
silné otřesy.
................................................................
• Zajistěte, aby přístroj vždy stál
rovně a na stabilním povrchu.
Nikdy jej neumisťujte na místech
vykazujících otřesy či šikmé
plochy.
................................................................
2
Použijte jen určený AC adaptér
(řady PSA) a
zajistěte, aby
napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti.
Jiné AC adaptéry mohou mít
různou polaritu, nebo být
upraveny pro jiné napětí, takže
jejich použití může způsobit
zničení, znehodnocení nebo
zkrat.
................................................................
Nepřekrucujte přívodní kabel,
nestavte na něj těžké předměty,
apod. Můžete tak zničit přívodní
kabel, rozlámat jej na více částí
a způsobit tak zkrat. Poškozené
kabely mohou způsobit požár
a zkrat!
................................................................
Nedovolte, aby nebezpeč
předměty (např. hořlaviny, mince,
špendlíky), nebo tekutiny, apod.
vnikly do přístroje.
................................................................
Pokud jsou v domácnosti děti
neschopné dodržovat základní
bezpečnostní pravidla při práci
s přístrojem, je třeba dozor
dospělé osoby.
................................................................
Chraňte přístroj před silnými
nárazy.
(Nenechejte jej upadnout!)
................................................................
• Před použitím přístroje v cizí zemi,
konzultujte situaci s nejbližším
dodavatelem Roland či
autorizovaným prodejcem
produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace“.
................................................................
Ihned vypněte nástroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě
a kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
AC adaptér nebo přívodní
šňůra je zničena
; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach
jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné
vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve
funkcích.
................................................................
Nepřipojujte přístroj k síťové
zásuvce, kterou sdílí větší počet
dalších elektrických zařízení.
Obzvláště buďte opatrní při
používání prodlužovacích šňůr –
celkový příkon všech zařízení
připojených k prodlužovací šňůře
nesmí nikdy přesáhnout
výkonovou zatížitelnost zásuvky
dané prodlužovací šňůry
(příkon/proud). Přetížení může
způsobit přílišné zatížení kabelu,
hoření izolace a případné
roztavení.
................................................................
B
aterie nelze dobíjet, zahřívat, ani
házet do ohně nebo do vody.
................................................................
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Přístroj a adaptér by měly být
umístěny tak, aby mohlo
probíhat chlazení.
...............................................................
• Při zapojování/vypojování přístroje
k/od napájecí sítědy
zastrkujte/vytahujte pouze
zástrčku napájecího adaptéru.
...............................................................
Doporučujeme adaptér pravidelně
odpojit a vyčistit suchým
hadříkem, odstranit tak veškerý
prach a další nahromaděnou
špínu z okolí. Rovněž, pokud
nebude přístroj delší dobu
využíván, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromadě prach
v zásuvkách může vést
k izolování a k požáru.
...............................................................
Chraňte zástrčky i kabely před
natahováním. Všechny zástrčky
i kabely by měly být umístěny
mimo dosah dě.
...............................................................
• Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej
nezatěžujte těžkými předměty.
...............................................................
• Nikdy přístroj
nezapojujte/nevypojujte k/od síťové
zásuvky vlhkýma rukama.
...............................................................
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely,
vedoucí k externím přístrojům.
...............................................................
Před čištěním přístroj vypněte
a odpojte jeho AC adaptér od
ťové zásuvky (str. 13).
...............................................................
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
...............................................................
• Použité baterie musí být zničeny
jen v odpovídajících
podmínkách, dle aktuálně
platných zákonů ve vaší oblasti.
...............................................................
• Pokud je použijete nesprávně,
mohou baterie explodovat nebo
vytéct a něco poškodit. Z hlediska
bezpečnosti, přečtěte si a dodržujte
následující upozornění (str. 11).
• Pečlivě přečtěte instalač
instrukce pro baterie a vložte
je správně podle polarity.
Nemíchejte nové baterie s použitými.
Podobně zabraňte smíchání různých
typů baterií.
• Vyjměte baterie, kdykoliv bude
přístroj ponechán delší dobu bez
používání.
• Pokud baterie vytekly, použijte měkký
kouske hadříku nebo papírového
ubrousku a vytřete všechny zbytky
z baterie. Potom nainstalujte nové
baterie. Abyste předešli popáleninám
kůže, nevyjímejte rozteklé baterie
holýma rukama. Dbejte nejvyšší
pozornosti, aby se žádná z vylitých
baterií nedostala do blízkosti očí.
Potřísněčásti těla i očí ihned
ošetřete proudem tekoucí vody.
Nenechávejte baterie spolu s kovovými
objekty, jako kuličková pera, hřebeny,
sponky..
...............................................................
Pro země EU
3
UPOZORNĚ
UPOZORNĚ
UPOZORNĚ
DŮLEŽITÉ POKYNY
Kromě bodů, uvedených v odstavci „Bezpečné použití
přístroje“ na str. 2 si, prosím, přečtěte a dodržujte následující:
Zdroj napájení:
Použi
b
aterií
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě,
kterou využívají přístroje, ovládáné spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu použití elektrických
zařízení se může vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení.
AC adaptér se po delším souvislém použití mírně
ohřívá. Je to běžné a není důvod k obavám.
• Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba
energie je poměrně vysoká.
Při výměně nebo instalaci baterií, vždy přístroj vypněte,
i všechna připojená zařízení. Tak předejdete špatné funkci
či poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
• Baterie jsou dodávány s přístrojem. Životnost baterií
může být omezena, proto mějte na vědomí, že jsou zde
jen pro první otestování.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou
všechny vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či
poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
Umístění
• Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti takovýchto přijímačů.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či v prostředí
vykazujícím teplotní extrémy. Příliš vysoká teplota může
deformovat nebo změnit barvu povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto prostředí je použití
přístroje riskantní. Proto, ještě před použitím přístroje, jej
musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin, až
se kondenzace vypaří.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí,
jeho gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy
.
Údržba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či
látkou jemně zvlhčenou vodou. Pro odstranězašlých
nečistot použijte hadřík napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj osušte jemným suchým
hadříkem.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, že data, obsažená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důležitá data by měla být vždy zálohována na
jiném MIDI zařízení (např. sekvenceru), nebo na papír
(je-li to možné). Při opravách je nutné předejít ztrátě dat.
V určitých případech (jako když nefunguje okruh,
udržující paměť pod napětím), však musíme upozornit,
že data nemusí být možné zachránit.
Další doporuče
• Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či zacházením
s přístrojem může dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti.
Abyste se uchránili nebezpečí ztráty důležitých dat,
doporučujeme provádět pravidelně záložní kopie celé vaší
paměti v paměti jiného MIDI zařízení (např. sekvenceru).
• Může se bohužel stát, že uložená data v MIDI zařízení (např.
sekvenceru) nebude možné obnovit, jakmile byla ztracena.
Společnost Roland Corporation za takovouto ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem
předejdete zkratům nebo zničení vnitřních komponent
kabelu.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy.
Ovšem, jelikož zvukové vibrace mohou být přenášeny
podlahou a zdmi, dokonce na vyšším stupni, než
očekáváte, dbejte o to, aby tyto vibrace neobtěžovaly okolí,
např. sousedy, obzvláště při hře v noci. Raději použijte
sluchátka.
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztužení), ve které jste jej zakoupili, je-li to možné. Jinak
budete muset použít odpovídající balící materiál.
• Použijte pouze určený expression pedál (EV-5, FV-
500L, FV-500H; není přibalen). Zapojením jiného
expression pedálu riskujete poškození a/nebo zničení
nástroje.
4
Obsah
Úvod .......................................................................................................7
Hlavní vlastnosti............................................................................................................................. 7
Popis panelů .................................................................................................................................. 7
Displej ................................................................................................................................. 7
Horní panel (Tlačítka) ......................................................................................................... 8
Horní panel (Pedály) ........................................................................................................... 9
Zadní panel........................................................................................................................ 10
Provedení zapojení ..................................................................................................................... 11
Zapojení v případě použití FC-300 jako MIDI Foot kontroleru........................................... 11
Zapojení v případě použití FC-300 jako speciálního foot kontroleru pro RRC2 IN
zařízení (např. VG-99)....................................................................................................... 12
Zapnutí a vypnutí přístroje .......................................................................................................... 13
V případě použití FC-300 jako MIDI Foot kontroleru ........................................................ 13
V případě použití FC-300 jako speciálního foot kontroleru pro RRC2 IN zařízení (např.
VG-99) .............................................................................................................................. 13
Režimy ......................................................................................................................................... 14
Standardní režim (str. 16) ................................................................................................. 14
Režim Control Change (str. 21) ........................................................................................ 14
Režim System Exclusive (str. 28) ..................................................................................... 14
Režim Patch (str. 29) ........................................................................................................ 14
Přepínání režimů ......................................................................................................................... 15
Indikátory režimů ............................................................................................................... 15
Režim Standard ..................................................................................16
Vysílání zpráv Program Change ................................................................................................ 16
Nastavení přepínání zvuků ............................................................................................... 16
Vysílání zpráv Control Change .................................................................................................. 17
Použití Expression Pedálu ................................................................................................ 17
Použití přepínače Control a Expression pedálu ............................................................... 17
Použití externích Control a Expression pedálů ................................................................. 18
Čísla kontrolerů pro každý pedál ...................................................................................... 18
Změna nastavení pedálu ............................................................................................................. 19
Režim Control Change .......................................................................21
Režim Control Change ................................................................................................................ 21
Vysílání zpráv Control Change .................................................................................................. 21
Číselný pedál (1/6–5/10) ................................................................................................... 21
[][]
Pedál ...................................................................................................................... 21
Použití Expression Pedálů ................................................................................................ 22
Použití přepínače Control a Expression pedálu ............................................................... 22
Použití dalších nožních spínačů a Expression pedálů ..................................................... 23
Čísla kontrolerů pedálů ..................................................................................................... 23
Změna nastavení pedálu ............................................................................................................. 24
Ukládání čísel kontrolerů, přiřazených pedálům (Pedal Settings) .............................................. 26
Přepínání čísel Control, přiřazených pedálům současně ........................................................... 26
Vymazání nastavení pedálu......................................................................................................... 27
Režim System Exclusive ...................................................................28
Režim Patch .......................................................................................29
Režim Patch ................................................................................................................................ 29
Patche ............................................................................................................................... 29
Vysílání zpráv Control Change .................................................................................................. 30
Použití Expression Pedálů ................................................................................................ 30
Použití přepínačů Control a Expression pedálů ................................................................ 30
Použití externích Control a Expression pedálů ................................................................. 31
Číslo kontroleru každého pedálu....................................................................................... 31
Vysílání dat Patche...................................................................................................................... 32
Vytváření Patchů ......................................................................................................................... 33
Editace toků MIDI dat (MIDI Streams) .............................................................................. 34
5
Jak kopírovat MIDI datové toky ...................................................................................... 39
Jak vymazat MIDI datové toky .......................................................................................... 40
Nastavení časování vysílání OFF MIDI datových toků ..................................................... 40
Nastavení Amp Control ..................................................................................................... 41
Změna nastavení pedálu ............................................................................................................. 42
Pojmenování Patche ................................................................................................................... 44
Ukládání Patchů .......................................................................................................................... 44
Vymazání Patchů ........................................................................................................................ 45
Další vlastnosti ...................................................................................46
Nastavení Systémových parametrů ............................................................................................ 46
Nastavení kontrastu LCD displeje ................................................................................... 46
Snížení spotřeby energie baterií (ekonomický režim) ...................................................... 46
Nastavení metody vysílání zpráv Program Change ve Standardním režimu
(PC Mode) ......................................................................................................................... 47
Použití
[][]
Pedálů k provedení nastave.................................................................. 48
Omezení rozsahu bank pro přepínání (Bank Extent) ....................................................... 48
Nastavení velikosti kroku
[][]
Pedálu ........................................................................... 49
Nastavení zobrazení čísel ................................................................................................. 49
Nastavení polarity jacků AMP CONTROL ....................................................................... 50
Určení role jacku EXP PEDAL/CTL ................................................................................. 50
Přepínání funkce jacku Pedálu MODE ............................................................................ 51
Přepínání způsobu svícení indikátorů pedálů ................................................................... 51
Nastavení MIDI vysílacího kanálu .................................................................................... 52
Nastavení Device ID ......................................................................................................... 52
Nastavení výstupu Bank Select ........................................................................................ 52
Nastavení hodnoty Bank Select ........................................................................................ 53
Uložení dat na externí MIDI zařízení (Bulk Dump) ........................................................... 53
Příjímání dat z externího MIDI zařízení (Bulk Load) ......................................................... 54
Appendix..............................................................................................55
Obnovení továrního nastavení (Factory Reset)........................................................................... 55
Nastavení Expression Pedálu ..................................................................................................... 56
Chybové zprávy ........................................................................................................................... 57
“Battery Low!” .................................................................................................................... 57
Memory full! ..................................................................................................................... 57
MIDI Buffer Full! ................................................................................................................ 57
MIDI Offline!....................................................................................................................... 57
RRC2 Buffer Full! .............................................................................................................. 57
RRC2 Offline! .................................................................................................................... 57
Problémy a potíže ........................................................................................................................ 58
MIDI implementace .............................................................................59
Zprávy Roland System Exclusive ................................................................................................ 59
1. Datový formát zpráv Exclusive .................................................................................... 59
2. Adresy a mapování datového přenosu ......................................................................... 59
3. Jednosměrný přenos .................................................................................................... 60
1. Rozeznaná přijatá data ........................................................................................................... 62
2. Vyslaná data ........................................................................................................................... 62
Vyslané zprávy .................................................................................................................. 62
3. Komunikace Exclusive ............................................................................................................ 64
4. Parameter Address Map (Model ID = 00H 00H 20H).............................................................. 64
Specifikace...........................................................................................68
FC-300 : MIDI FOOT CONTROLLER ......................................................................................... 68
6
Úvod
Hlavvlastnosti
Čtyři pracovní režimy (Standard, Control Change, System Exclusive, Patch)
Vybavení dvěma expression pedály a dvěma control pedály.
Ovládání můžete dále rozšířit pomocí tří externích expression pedálů nebo šesti
externích control pedálů.
Displej LCD 16 znaků x 2 řádky
RRC2 OUT konektor; umožňuje zapojení RRC2 IN k
ompatibilní zařízení jedním
kabelem
Obsahuje oddělené Amp Control kanály
Vybavení třemi způsoby napájení (AC Adaptér, baterie, RRC2)
Popis panelů
Displej
1
Indikátor MODE
Aktuální režim je zobrazen zde. (str. 15).
2
Displej BANK/NUMBER
Číslo aktuálně zvolené banky.
3
LCD
(Liquid
Crystal
Display)
Zobrazuje různé druhy informací.
7
Úvod
Horní panel (Tlačítka)
1
2
3
4
5
6
1
PARAMETER tlačítko
[][]
Stiskem volíte parametry.
2
UTILITY tlačítko / INS (insert) tlačítko
Stiskem změníte nastavení systému. Na obrazovce Edit využijete ke vkládání MIDI
zpráv a prázdných míst.
3
MODE tlačítko / DEL (delete) tlačítko
Stiskem změníte pracovní režim FC-300. Na obrazovce Edit využijete k vymazání
MIDI zprávy nebo znaku na pozici kurzoru.
4
VALUE tlačítko
[][]
Využijete při změně hodnoty nastavení.
5
Tlačítko EXIT
Stiskem [Exit] vrátíte operaci a vrátíte se na předchozí obrazovku.
6
WRITE tlačítko
Stiskem uložíte nastavení a spustíte proceduru.
Na hlavní parametry přeskočíte
podržením jednoho z těchto
tlačítek a současně stiskněte
jiné. S položkami, které nemají
tolik parametrů, FC-300
přeskočí na poslední nebo
počáteční parametr.
Pokud podržíte VALUE na
pár sekund, hodnota
nastavení se
zvýší/
sníží
plynule.
Hodnota se zvýší rychleji,
když podržíte VALUE [
]
a potom stisknete
a podržíte VALUE [
].
Hodnota se sníží rychleji,
když podržíte VALUE [
]
a potom stisknete
a podržíte
[
].
8
Úvod
Horní panel (Pedály)
1
[][]
(nahoru/dolů) pedály
Tyto pedály využijete při přepínání bank a výběru čísel.
Navíc můžete přepínat režimy sopučasným stiskem pedálů.
2
CTL (Control) pedály (1, 2)
Těmto pedálům můžete přiřadit požadované funkce, potom je použít pro ovládání
tšchto funkcí.
3
Číselné pedály (1/6–5/10)
Přepínají čísla patchů.
4
Indikátory číselných pedálů (1/6–5/10)
Indikátor aktlně zvoleného čísla sví.
Červený indikátor svítí, když je zvolečíslo od 1 do 5; zelený indikátor svítí, když je
zvolené číslo od 6 do 10.
5
EXP PEDAL (expression pedál) (1, 2)
Ovládají hlasitost, wah nebo jiné funkce připojeného zařízení.
6
EXP PEDAL SW (přepínač expression pedálu) (1, 2)
Pevným stiskem přední části pedálu za/vypnete efekt.
7
Indikátory EXP PEDAL SW (indikátory přepínačů expression pedálu) (1, 2)
Svítí, pokud je efekt, ovládaný Expression spínačem zapnutý a zhasne, je-li
vypnutý.
Pracujete-li s
expression
pedálem,
dejte si pozor, abyste
nezasunuli prsty mezi panel a
pedál. Pokud jsou
v domácnosti děti neschopné
dodržovat základní
bezpečnostní pravidla při práci
s přístrojem, je třeba dozor
dospělé osoby.
9
Úvod
Zadní panel
1
Slot pojistky
Zde zapojíte běžně dostupný pojistný kabel proti krádeži.
http://www.kensington.com/
2
MODE jack
Pro zapojení volitelného nožního spínače (jako BOSS FS-5U). Funkce je stejná, jako
jako podržíte současně [][] pedály.
3
EXP PEDAL/CTL jack
Sem zapojte volitelný expression pedál (jako Roland EV-5, BOSS
FV-500L/ FV-
500H) nebo nožní spínač (jako BOSS
FS-5U/FS-6)
.
4
AMP CONTROL 1, 2 jack
Při použití funkce AMP CONTROL zapojte kytaru do jacku, který přepíná kanály
kytarového zesilovače.
5
MIDI Konektory (OUT, IN)
Externí MIDI zařízení zapojte do těchto konektorů, pro vysílání a příjem MIDI zpráv.
6
RRC2 OUT konektor
Sem můžete zapojit externí RRC2 IN zařízení pro vysílání a přijímání dat
pro hru mezi zařízeními.
Současně můžete FC-300 napájet z externího RRC2 IN zařízení.
7
Vypínač POWER
Za/vypíná přístroj.
8
DC IN (AC Adaptor) jack
Sem zapojte AC adaptér (řady PSA; nutno dokoupit).
9
Zavěšení kabelu
Zde zavěste šňůru z adaptéru, abyste předešli náhodnému odpojení
z konektoru. Viz
“Zapojení AC Adaptéru”
(str. 12).
10
Propojte RRC2 OUT konektor do
zařízení s RRC2 IN konektorem.
Zapojení do jiných zařízení může
vést ke generování tepla
a poškození zařízení.
Pokud pracujete s napájením
z RRC2 IN zařízení, přepíná se
energie bez ohledu na polohu
vypínače POWER.
RRC2 je Roland standard,
vyvinutý k umožnění dvoucestné
komunikace mezi RRC2 IN
zařízením a RRC2 OUT
zařízením, přičemž napájí RRC2
OUT zařízení z RRC2 IN
zařízení, vše jedním kabelem.
Použijte výhradně AC adaptér
řady PSA.
Použití jiného
adaptéru může způsobit
přehřátí nebo zničení.
Úvod
Provedení zapojení
Při zapojení dalších zařízení zajistěte, aby byla veškerá zařízení vypnutá.
Pokud provádíte zapojení v zapnutém stavu, nastavení FC-300 se může
měnit.
Zapojení v případě použití FC-300 jako MIDI Foot
kontroleru
Chcete-li použít nožní spínač ke změně režimu, zapojte BOSS FS-
5U/ FS-6
nožní
spínač (volitelný) do jacku MODE.
V případě FS-5U nebo FS-6 nastavte přepínač polarity dle obrázku níže.
Instalace baterií
FC-300 z výroby nemá žádné baterie.
Pokud pracujete s FC-300
na baterie,
na
instalujte
baterie
dle následujícího návodu.
Před zapojením dalších
zařízení, je vždy stáhněte
hlasitost všech zařízení
a vypněte je, aby nedošlo
k poškození a zničení repro
(nebo dalších komponent)
připojených zaříézení.
Tento nástroj je vybaven
symetrickými TRS
1/4"
jacky
typu phone. Diagram zapojení
těchto jacků je zobrazen zde.
Proveďte zapojení až po
kontrole schématu zapojení
dalšího zařízení, které
zamýšlíte připojit.
Otáčíte-li přístroj hlavou dolů,
podložte jej novinami pod
čtyřmi rohy nebo po stranách,
abyste nepoškodili ovládací
prvky. Snažte se jej natočit
tak, aby prvky zůstaly volné.
Při obracení přístroje dbejte,
aby nedošlo k vypadnutí.
Pokud baterie docházejí,
objeví se hláška “Battery
Low!
na displeji.
Jakmile se tak stane,
nainstalujte nobaterie co
nejdříve.
Stiskem [EXIT] zrušíte
zprávu na displeji.
11
Úvod
Zapojení AC Adaptéru
Jestliže používáte AC adaptér, řady PSA, zde je návod, jak jej zapojit a zajistit jeho
šňůru.
Šňůra
dodaného AC adaptéru
Zavěšení kabelu
Do zásuvky
Zapojení v případě použití FC-300 jako speciálního foot
kontroleru pro RRC2 IN zařízení (např. VG-99)
Použijte pouze určený
expression pedál (EV-5, FV-
500L, FV-500H; není přibalen).
Zapojením jiného expression
pedálu riskujete poškození
a/nebo zničení nástroje.
Do jacku nožního spínače
Kombo, apod.
Pečlivě připojte RRC2 kabel, až
si úplně sedne do RRC2 IN
konektoru.
* Napájení je dodáváno z RRC2 IN zařízení, takže nejsou nutné baterie ani AC
adaptér.
Pokud použijete běžně dostupný ethernetový kabel jako RRC2 propojovací kabel,
pak musí vyhovovat následujícím specifikacím:
Category 5 (Cat5) a vyšší
Maximální délka 15 metrů
Kabel uzpůsobený pro přimá zapojení
12
Ethernetové kabely,
uzpůsobené pro crossover
zapojení nelze použít.
Nevystavujte RRC2 kabel
ohýbání a nárazům.
Úvod
Zapnutí a vypnutí přístroje
Jakmile dokončíte zapojení (str. 11), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím
zařízení ve špatném pořadí může způsobit poškození a/nebo zničení reproduktorů
a dalších zařízení.
V případě použití FC-300 jako MIDI Foot kontroleru
Zapnutí přístroje
Nejprve zkontrolujte správné zapojení externího MIDI nástroje. Potom
zapněte FC-300.
Jakmile zapnete přístroj, FC-300 se spustí v režimu Standard.
Vypnutí přístroje
1
Vypněte připojené zařízení do FC-300.
2
Nyní můžete vypnout FC-300.
V případě použití FC-300 jako speciálního foot
kontroleru pro RRC2 IN zařízení (např. VG-99)
Zapnutí přístroje
Nejprve zkontrolujte správné zapojení RRC2 IN zařízení. Potom zapněte RRC2 IN
zařízení.
Zapněte RRC2
IN
zařízení.
Zapojte RRC2
kabel.
Vypnutí přístroje
Vypněte RRC2 IN zařízení, připojené do FC-300.
Navíc, spouští se s MIDI
kanálem, nastaveným na
“1”, ovšem tento spouště
MIDI kanál můžete změnit.
Viz
“Nastavení MIDI
vysílacího kanálu”
(str.
52)
.
Pečlivě připojte RRC2 nebo
Ethernet kabel, až si úplně
sedne do RRC2 IN
konektoru.
Pokud je RRC2 IN
zařízení zapnuté, pak se
FC-300 zapne
automaticky, bez ohledu
na polohu vypínače FC-
300.
Ačkoliv FC-300 startuje
v režimu Standard, můžete
jej přepnout do jiného
režimu, podle nastavení,
přijatého z RRC2 IN
zařízení.
13
Úvod
Režimy
FC-300 má ve výbavě následující čtyři režimy. Funkce pedálů se různí, podle
režimu, který jste zvolili.
Tento manuál popisuje každý režim zvlášť, kde vysvětluje dostupné položky
konkrétního režimu.
Standardní režim (str. 16)
Tento režim slouží k vysílání zpráv Program Change a Control Change. K vysílání
zpráv Program Change můžete použít také pedály.
Režim Control Change (str. 21)
V tomto režimu vysíláte zprávy Control Change.
K vysílání zpráv Control Change můžete využít také pedály a obohatit tak výraz
představení.
Rovněž můžete uložit pět sad nastavení, neboli konfigurací, pro všechny pedály
(funkce Pedal Setting).
Režim System Exclusive (str. 28)
V tomto režimu vysíláte zprávy System Exclusive.
Tento režim můžete využít k práci s ostatním vybavením, které akceptuje SysEx
zprávy, vyslané z FC-300.
Režim Patch
(str.
29)
Tento režim slouží k vysílání více MIDI zpráv (MIDI toků), již uložených do patchů.
Patche jsou oblasti paměti, ve kterých jsou MIDI toky uloženy; můžete uložit až
100
patchů.
Jednotlivý patch může obsahovat MIDI zprávy, obsahující maximálně cca 500
bytů.
V režimu Patch můžete v rámci patche vysílat skupiny MIDI zpráv, které umožňují
přepínat nastavení více zařízení najednou.
Viz “Přepínání režimů(str.
15), kde je vysvětlení, jak
vybrat režim.
14
Úvod
Přepínání režimů
Režimy můžete přepínat jednou z následujících metod.
Stiskněte [MODE]
Stiskněte nožní spínač (
FS-5U/FS-6;
nutno dokoupit), zapojený do
jacku
MODE
Současně stiskněte
[][]
pedáůy
Režim Standard
Režim Control Change
Režim System Exclusive
Režim Patch
Indikátory režimů
Standard Mode
Control Change Mode
System Exclusive Mode
Patch Mode
Aktuální režim je oznámen indikátory MODE. Režimy můžete přepínat pouze na
horní obrazovce.
Vysvětlující texty v tomto
manuálu zahrnují zobrazení,
jaké bývá obvykle na displeji.
Ovšem je možné že
zakoupený kus může
obsahovat novější,
pokročilejší verzi systému
(např. s novějšími zvuky),
takže to, co vidíte na displeji
nemusí bezvýhradně
souhlasit s manuálem.
Můžete změnit způsob
přepínání režimů pomocí
[][]
pedálu nebo
nožního spínače. Viz
“Přepínání funkcí jacku
pedálu MODE” (str. 51),
kde jsou podrobnosti.
15
Tento režim slouží k vysílání zpráv Program Change a Control Change.
Vysílání zpráv Program Change
Stiskem [][] pedálů a číselných pedálů
(1/6
5/10)
vyšlete zprávy Program
Change a Bank select pro odpovídající číselné pedály.
1
Stiskněte [
] pedál a čísla se sníží o pět; stiskněte [
]
pedál a čísla se zvýší
o pět.
Zobrazení BANK/NUMBER a číselný pedál blikají.
2
Stiskem číselného pedálu (1/6–5/10) vyberte číslo.
Indikátor stisknutého číselného pedálu svítí a vyšle se zpráva Program Change.
U továrního nastavení souhlasí zprávy Bank Select a Program
Change s tím, co
vidíte na displeji BANK/NUMBER, jak vidno níže.
Nastavení přepínání zvuků
Můžete nastavit způsob, jakým FC-300 přepíná zvuky pomocí pedálů a jak
zobrazuje čísla tónů.
Proveďte nastavení podle specifikací externích MIDI zařízení, která používáte (str.
47).
U továrního nastavení se
zprávy Program Change
nevysílají pouhým stiskem
[][]
pedálů. Chcete-li
vyslat zprávy Program
Change pouhým stiskem
[][]
pedálů, přečtěte si
“Použití
[][] p
edálů
k nastavení” (str. 48).
Stiskem
[][]
pedálu
můžete změnit čísla patchů
po desíti v danou chvíli.
Podrobnější informace, viz
“Nastavení
[][]
velikosti kroku pedálu” (str.
49).
Můžete omezit rozsah
přepínaných čísel.
Podrobnější informace viz
“Hranice rozsahu Bank,
které lze přepínat (Bank
Extent)” (str. 48).
Můžete zobrazit odděleně
banku a číslo pedálu, na
displeji
BANK/
NUMBER.
Blíže viz
“Nastavení
zobrazení čísel”
(str. 49).
Můžete zastavit výstup zpráv
Bank Select.
Blíže viz
“Nastavení výstupů Bank
Select”
(str. 52).
Můžete změnit zprávy Bank
Select.
Blíže viz
“Nastavení
hodnoty Bank Select”
(str.
53).
Režim Standard
16
Zpráva Bank Select
BANK/NUMBER Displej
(MSB)
(LSB)
Zpráva Program Change
001–128
0
0
1–128
129–130
1
0
29–30
Expression pedál
CC#
Rozsah
EXP PEDAL 1
7
0–127
EXP PEDAL 2
1
0–127
Pedál
CC#
Rozsah
Mode
CTL PEDAL 1
80
0–127
LATCH
CTL PEDAL 2
81
0–127
LATCH
EXP PEDAL SW 1
82
0–127
LATCH
EXP PEDAL SW 2
83
0–127
LATCH
Režim Standard
Vysílání zpráv Control Change
Můžete vysílat zprávy Control Change také pomocí expression pedálů a control
pedálů.
Použití Expression Pedálu
Pokud je expression pedál v pohybu, zprávy Control Change s čísly kontrolerů,
nastavené pro každý pedál jsou vysílány souvisle.
Každý pedál je nastaven na standardní hodnotu při výrobě, viz níže.
Použití přepínače Control a Expression pedálu
Pokud používáte control pedály, můžete je využít k vysílání zpráv Control Change pro
čísla kontrolerů, přiřazená každému z pedálů.
Navíc, můžete aktivovat přepínač expression pedálu silným stiskem špičky pedálu.
Jsou odeslány zprávy Control Change s čísly kontrolerů, nastavené pro každý
pedál.
Každý pedál je nastaven na standardní hodnotu při výrobě, viz níže.
Podrobnosti o všech
parametrech a změnách
nastavení, viz “Změna
nastavení pedálu(str. 19).
Control pedál je pedál typu
momentary, který vysílá
zprávu ON při stisku a zprávu
OFF při uvolnění. Můžete jej
změnit na typ latch, který
vysílá zprávu ON nebo OFF
při každém stisku střídavě
viz “Režim” (str. 20).
Control pedál a přepínač
expression pedálu můžete
využít k přepínání AMP
CONTROL jacků viz
“Změna nastavení pedálu”
(str. 19).
17
Pedál
CC#
Rozsah
Mode
CTL3
76
0–127
LATCH
CTL4
75
0–127
LATCH
CTL5
10
0–127
LATCH
CTL6
91
0–127
LATCH
CTL7
11
0–127
LATCH
CTL8
64
0–127
LATCH
EXP PEDAL 3
76
0–127
-
EXP PEDAL 4
10
0–127
-
EXP PEDAL 5
11
0–127
-
Režim Standard
Použití externích Control a Expression pedálů
Můžete zapojit nezávislé nožní spínače a expression pedály a využít externí pedály,
typu FC-300 k vysílání zpráv Control Change, Realtime a podobných dat.
V případě zapojení BOSS FS-5U, FS-6 nožních spínačů,
přiřazených CTL pedálu:
Funguje stejným způsobem, jako control pedály FC-300.
Zapojte control pedál do EXP
PEDAL/CTL
jacku a nastavte FC-300 na použití
tohoto pedálu. (str. 50).
* Pokud máte zapojeny dva FS-5U pedály nebo FS-6 pedál do jacku CTL3,4 pomocí
speciálního PCS-31, kabelu (Roland; nutno dokoupit), nožní spínač, zapojený na
bílém kroužku ovládá nastavení CONTROL 3 a nožní spínač zapojený na červený
kroužek ovládá nastavení CONTROL 4.
* Pokud jste zapojili pouze jeden nožní spínač do jacku CTL3,4, je aktivní nastavení
CONTROL 3.
* Pokud zapote FS-6 do CTL3,4 jacku volitelným kabelem (stereo 1/4” phone
stereo 1/4” phone), pedálový spínač B funguje podle nastavení CONTROL 3
a pedálový spínač A funguje podle nastavení CONTROL 4.
V případě zapojení Roland EV-5, BOSS FV-500L nebo FV-
500H, přiřazeného jako Expression pedál:
Funguje stejným způsobem, jako control pedály FC-300. Zapojte expression
pedál do EXP
PEDAL/CTL
jacku a nastavte FC-300 na použití tohoto pedálu.
(str. 50).
* Nefunguje jako přepínače expression pedálů.
* Jestliže máte BOSS
FV-500L/FV-500H, zapojte pedál volitelným kabelem
(stereo 1/4” phone
←→
stereo 1/4” phone).
Podrobnosti o všech
parametrech a změnách
nastavení, viz “Změna
nastavení pedálu(str. 19).
Viz “Provedení zapojení”
(str. 11), kde je návod na
nastavení přepínačů polarity
a režimu připojeného pedálu.
Čísla kontrolerů pro každý pedál
Každý pedál je nastaven na standardní hodnotu
při výrobě, viz níže.
Podrobnosti o všech
parametrech a změnách
nastavení, viz “Změna
nastavení pedálu(str. 19).
18
Režim Standard
Změna nastavení pedálu
Rovněž můžete měnit nastavení efektů pro každý pedál.
1
V horní části obrazovky režimu Standard stiskněte PARAMETER [
].
2
Stiskem PARAMETER
[][]
zobrazíte obrazovku nastavení pedálu.
3
Stiskem VALUE
[][]
změňte hodnotu.
MIDI zprávy
Zde volíte MIDI zprávy, které se budou vysílat.
MIDI zpráva
OFF
Na výstup nepůjdou žádné MIDI zprávy.
CC#1–CC#31, CC#33–CC#95
Na výstupu se objeví příslušné zprávy Control Change.
Pokud využijete pedál jako expression pedál, budou na výstupu plynulé hodnoty
v rozsahu, nastaveném parametrem Range. Pokud využijete pedál jako control
pedál či jiný typ přepínače, pak je-li přepínač zapnutý, je na výstupu maximální
hodnota a minimální, je-li přepínač vypnutý.
• MIDI START / MIDI STOP / MIDI CONTINUE / MMC STOP / MMC PLAY /
MMC DEF PLAY / MMC FAST FWD / MMC REWIND / MMC REC STROBE /
MMC REC EXIT / MMC REC PAUSE / MMC PAUSE
Vysílá MIDI zprávy v reálném čase a MMC zprávy.
Je-li přiřazen expression pedál, objeví se na výstupu zprávy, jakmile stisknete pedál
za
polovinu dráhy; je-li přiřazen control pedal či jiný spínač, objeví se na výstupu zprávy,
jakmile jej zapnete.
P.BEND / CH.PRS
Vysílá různé zprávy Pitch Bend a Channel Pressure. Je-li přiřazen expression pedálu,
objeví se na výstupu souvislé zprávy, v rozsahu, nastaveném parametrem Range. Je-
li přiřazen control pedálu, objeví se na výstupu maximální hodnota, je-li spínač
zapnutý a minimální, je-li spínač vypnutý.
19
Režim Standard
Range
Nastavuje rozsah vysílaných hodnot.
Minimum Maximum
Parametr Range je aktivní, je-
li zvolen
CC#,
P.BEND nebo
CH.PRS.
Mode
Zvolí režim přepínače.
Hodnota
Vysvětlení
LATCH
Stavy ON a OFF se střídají při každém stisku pedálu.
MOMENTARY
Hodnota bude ON, pokud pedál stisknete a OFF, pokud jej uvolníte.
AMP Ctl Op (Amp Control Operation)
Určuje, zda bude aktivní jack AMP CONTROL nebo ne.
Parametry Mode a AMP Ctl Op
jsou aktivní, jestliže zvolíte
control pedál nebo jiný spínač.
Tento parametr je ignorován,
pokud pedál použijete jako
expression pedál.
AMP CONTROL
1 jack
AMP CONTROL
2 jack
Pokud nastavíte parametr AMP Ctl Op na ON a paramete AMP Polarity je na Normal,
ovládání AMP CONTROL pedálem funguje, jak je uvedeno na obrázku níže.
Můžete změnit polaritu jacků
AMP CONTROL. Podrobnější
informace najdete v
“Nastavení polarity jacků
AMP CONTROL” (str. 50).
Je-li pedál vypnutý
Kytarové kombo
(jack přepínání kanálu komba)
Zavřeno
FC-300
(AMP CONTROL jack)
Je-li pedál zapnutý
Vypnuto
Kytarové kombo
(jack přepínání kanálu komba)
FC-300
(AMP CONTROL jack)
4
Pokud jste ukončili nastavení, stiskněte [EXIT] k návratu na vstupní obrazovku.
Nastavení je uloženo a FC-300 se vrátí na úvodní obrazovku.
20
1 / 1

Roland FC-300 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka