Roland RD-300NX Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
RD-300NX
Typ
Používateľská príručka
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: ―BEZPEČNÉ POUŢITÍ
NÁSTROJE‖ (str. 4) a „DŮLEŢITÉ POZNÁMKY― (str. 6). Tyto sekce podávadůleţité
informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti,
ţe jste vyčerpali veškeré informace k plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si celý
Uţivatelský manuál. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli snadnému
nahlédnutí.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného
svolení ROLAND, Czech Republic Distributor, s.r.o.
Roland, GS a SuperNATURAL jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo chráněnými
značkami Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
Neotevírejte ani nic neměňte v nástroji či adaptéru. Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel. Tuto šňůru
nesmíte vyuţívat pro ţádný jiný účel.
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat jeho
vnitřní součásti (s výjimkou speciálních pokynů
uvedených v návodu). Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace―.
Nepouţívejte přístroj na místech vykazujících:
• S teplotními extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných vodičů či
umístění na ploše topného zařízení); nebo
• pára (např.: koupelny, umývárny či vlhké
podlahy);
pary či kouř; nebo
• solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
• lze očekávat déšť; nebo
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj těţké
předměty, apod. Můţete ji tak zničit, rozlámat na více
částí a způsobit tak zkrat. Poškozená šňůra můţe
způsobit poţár a zranění!
Tento přístroj, jak samotný, tak v kombinaci se
zesilovačem, sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, můţe vyprodukovat takovou úroveň zvuku,
ţe zapříčiní trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte tedy příliš
dlouho s vysokou nastavenou hlasitostí či hlasitostí
způsobující nepohodu. Pokud zjistíte poškození sluchu
či zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře.
Nepokládejte na zařízení nádoby s tekutinou, např.
vázy. Nikdy se nesmí dovnitř dostat cizí předměty
(zápalné předměty, mince, dráty) či tekutiny (voda,
dţus). Mohlo by dojít ke zkratu, či jinému poškození.
Doporučujeme nástroj pouţívat pouze na stojanu
(KS-G8), doporučeném Rolandem.
Pokud pouţijete stojan, doporučený Rolandem, musí být
pečlivě umístěn, takţe je vodorovný a stabilní. Jestliţe
nepouţijete stojan, zajistěte, aby byl nástroj umístěn
vodorovně, aby pracoval spolehlivě a bez kymácení.
Pouţijte pouze přiloţený adaptér. Rovněţ zajistěte, aby
napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve vaší síti.
Jiné AC adaptéry mohou mít jinou polaritu nebo být
upraveny
pro jiné napětí, takţe jejich pouţití můţe způsobit
zničení, znehodnocení nebo zkrat.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbliţší Roland centrum nebo autorizovaného Roland
dealera, podle seznamu na stránce „Informace―, pokud
se vyskytne následující situace:
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo zástrčka jsou
zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliţe zapadl nějaký předmět či byla nalita tekutina
do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
4
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné dodrţovat
základní bezpečnostní pravidla při práci s přístrojem, je
třeba dozor dospělé osoby.
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde
můţe probíhat chlazení.
• Chraňte přístroj před silnými
nárazy. (Nesmí upadnout!)
RD-300NX pouţívejte jen na stojanu Roland KS-G8.
Pouţití jiných stojanů můţe způsobit nestabilitu
a poškození.
Nepřipojujte přístroj k ťové zásuvce, kterou sdílí větší
počet dalších elektrických zařízení. • Obzvláště buďte
opatrní při pouţívání prodluţovacích šňůr celkový
příkon všech zařízení připojených k prodluţovací šňůře
nesmí nikdy přesáhnout výkonovou zatíţitelnost
zásuvky dané prodluţovací šňůry (příkon/proud).
Přetíţení můţe způsobit přílišné zatíţení kabelu, hoření
izolace a ípadné roztavení.
I kdyţ budete dbát na upozornění, uvedená
v uţivatelském manuálu, v určitých situacích můţe dojít
k nebezpečí skácení stojanu. Vţdy dbejte na
bezpečnost, kdykoliv pracujete s nástrojem.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí sítě
vţdy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku napájecího
adaptéru.
Dříve, neţ pouţijete zařízení v cizí zemi, kontaktujte
dodavatele, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaného prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace―.
Nepřehrávejte CD-ROM na běţných audio CD
přehrávačích. Zvuk, který vzniká, můţe způsobit trvalé
poškození sluchu. Můţe dojít ke zničení reproduktorů
nebo systémových komponent.
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit
suchým hadříkem, odstranit tak veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí. Rovněţ, pokud bude
přístroj delší dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe způsobit zkrat
a vést tak k poţáru.
Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být umístěny mimo
dosah dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte těţkými
předměty.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od síťové
zásuvky vlhkýma rukama.
Potřebujete-li přemístit nástroj, věnujte pozornost níţe
uvedeným upozorněním. Pro přesun nástroje je potřeba
nejméně dvou osob. Je potřeba zvýšené opatrnosti,
udrţovat nejlépe ve vodorovné poloze. Vţdy se ujistěte,
ţe jej drţíte pevně, chráníte sebe i nástroj před
poškozením.
• Odpojte napájecí šňůru.
• Vytáhněte také veškeré kabely připojených zařízení.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho napájecí
kabel od síťové zásuvky (str. 14).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér ze
zásuvky.
Neponechávejte odloţený uzemňovací šroub volně,
aby jej nemohly spolknout malé děti.
5
VAROVÁ
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŢITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
vyuţívají přístroje, ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor.
Podle způsobu pouţití elektrických zařízení se můţe vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li
moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro
odrení. Není-li moţné pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte
alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně ohřívá.
Je to běţné a není důvod k obavám.
• Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou všechny
vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či poškození reproduktorů
či ostatních zařízení.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru umístění přístroje
či jeho přemístěním od zdroje interference.
• Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepouţívejte
přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních
telefonů) můţe vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej
v blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazujícím teplotní extrémy.
Příliš vysoká teplota můţe deformovat nebo změnit barvu
povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití přístroje riskantní. Proto,
ještě před pouţitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit se
prostředí, po několik hodin, aţ se kondenzace vypaří.
• Nepokládejte na přístroj ţádné předměty. Můţe to způsobit
poškození, jako zůstatkový stisk kláves, produkující nepatrný
zvuk.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové noţky mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem hadříku. V tom
případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.
• Nepokládejte nádoby s vodou (např. vázy) na přístroj. Rovněţ
předejděte pouţití sprejů, parfémů, alkohol, laky, apod. Občas
přetřete přístroj měkkým hadříkem a odstraňte kaţdou kapku.
Údrţba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým, či jemně zvlhčeným
hadříkem. Pro odstranění zašlých nečistot pouţijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj osušte
jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
ţádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
• Prom, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti nástroje,
mohou být ztracena, pokud jej zašlete na opravu. Důleţitá data by
měla být vţdy zálohována do USB paměti, nebo na papír (je-li to
moţné). Při opravách je nutné předejít ztrátě dat. V určitých
případech (jako kdyţ nefunguje okruh, udrţující paměť pod
napětím), však musíme upozornit, ţe data nemusí být moţné
zachránit.
Další doporučení
• Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem či zacházením s
přístrojem můţe dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti. Abyste
se uchránili nebezpečí ztráty důleţitých dat, doporučujeme
provádět pravidelně záloţní kopie cevaší paměti na paměťovou
kartu nebo do počíte.
• Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data v paměti nebo v USB
paměti nebude moţné obnovit, jakmile byla ztracena.
Společnost Roland Corporation za takovou ztrátu dat
neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Během normálního provozuţe přístroj vydávat slabý zvuk.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy
netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům nebo zničení
vnitřních komponent kabelu.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali s sousedy. Při pouţití sluchátek se nebudete
muset ohlíţet na okolí (obzvláště v noci).
Zvuk stisknutých kláves a vibrace, způsobené nástrojem, se
mohou přenášet podlahou nebo stěnami, s nečekanou
odezvou. Takţe i kdyţ hrajete se sluchátky, můţete někoho v
okolí rušit.
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztuţení), ve
které jste jej zakoupili, je-li to moţné. Jinak budete muset pouţít
odpovídající balící materiál.
• Pouţijte pouze doporučený expression pedál (EV-5, EV-7; nutno
dokoupit). Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození
a/nebo zničení nástroje.
6
DŮLEŢITÉ POKYNY
Pouţití externí paměti
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř aţ si pevně
zasedne.
• Nikdy se nedotýkejte vodících ploch na USB paměti. Dbejte
o jeho stálou čistotu.
USB paměti jsou konstruovány pomocí velmi přesných
komponent; nakládejte s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
• Abyste předešli zničení USB paměti statickou elektřinou,
zajistěte odvedení statické elektřiny z povrchu svého těla dříve
neţ s ním začnete pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je neklaďte těmito částmi
k sobě.
• Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte karty silným
nárazům,vibracím.
Nenechejte na ně působit přímé sluneční světlo, teplo
v uzavřeném autě, nebo na podobných místech (skladovací
teplota:
• USB paměť nesmí zvlhnout.
• Nerozebírejte ani neupravujte USB paměť.
Obsluha CD
• Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený nebo špinavý disk
nemusí mechanika správně přečíst. Udrţujte disky čisté pomocí
běţného CD čističe.
Copyright
• Neautorizované kopírování, distribuce, prodej, pronajímání,
hraní, nebo vysílání chráněného materiálu (hudebních děl,
vizuálních děl, pořadů, ţivých přenosů, atd.), jeţ náleţí
částečně či vcelku třetí straně, bez jejího svolení, je zakázáno
podle práva.
• Nepouţívejte zařízení v rozporu s autorskými právy třetí strany.
Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských
práv třetí strany, vzniklé vaším pouţitím tohoto zařízení.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data
vzorků, styly, doprovodné patterny, data frází, audio smyčky a
obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation a/nebo
Atelier Vision Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můţete zmíněná data pouţívat k
vytváření, hraní, nahrávání a distribuci svých originálních,
hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESextrahovat zmíněný obsah v
originální ani upravené podobě, pro účely distribuce nahraných
médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačosíti.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá patentovému
portfoliu, zaměřenému na architekturu mikroprocesorů,
vyvíjenou u Technology Properties Limited (TPL). Roland získal
na tuto technologii licenci od TPL Group.
• Jména společností a produktů, zmíněná v tomto dokumentu jsou
obchodními nebo registrovanými obchodními známkami sch
majitelů.
7
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .......................... 4
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY .......................................... 6
Popis panelu ......................................................... 10
Čelní panel.................................................................................. 10
Rychlé převíjení songu vpřed a vzad ...............................38
Návrat na začátek songu ..................................................38
Aplikace efektů na zvuk (MFX) ..................................................39
Výběr uloţených nastavení (Live Set) .......................................40
Registrace nastavené Live sady .......................................40
Ukládání nastavení do Live sad .................................................41
Zadní panel ................................................................................. 12
Podrobná nastavení zvuků ONE TOUCH .................. 42
Začínáme .............................................................. 13
Umístění RD-300NX na stojan................................................... 13
Zapojení AC Adaptéru ................................................................ 14
Zapojení externího zařízení do RD-300NX ............................... 15
Zapojení pedálů................................................................. 16
Za/vypínání přístroje................................................................... 17
Zapnutí přístroje ................................................................ 17
Vypnutí přístroje ................................................................ 17
Nastavehlasitosti .................................................................... 18
Podrobná nastavení zvuku Piano ..............................................42
Uloţení nastavení..............................................................42
Změna odezvy kláves ......................................................44
Jemné nastavení ladění ....................................................44
Nastavení Rezonance při stisku Damper pedálu .............44
Obnovení nastavení do počátečního stavu .....................45
Podrobná nastavení zvuků E. Piano..........................................46
Uloţení nastavení..............................................................46
Obnovení nastavení do počátečního stavu .....................46
Nastavekontrastu displeje ...................................................... 18
Zapojení USB paměti ................................................................. 18
Zapojení CD mechaniky ............................................................. 19
Podrobné nastavení zvuků...................................... 47
Nastavezvuků .......................................................................... 47
Nastavevrstev .......................................................................... 49
Přehled RD-300NX ............................................. 20
Základní struktura RD-300NX .................................................... 20
Paměť ............................................................................... 20
Live sady ........................................................................... 21
Základní operace ....................................................................... 22
Hlavní obrazovky ............................................................... 22
Funkční tlačítka ................................................................. 23
Kurzorová tlačítka ............................................................. 23
Editace hodnoty................................................................. 24
Poslech Demo songů (DEMO PLAY) ....................... 25
Hraní ...................................................................... 26
Hrana piano ............................................................................. 26
Hraní různými zvuky Live sady ................................................... 27
Hravíce zvuky na klaviaturu.................................................... 28
Hra dvěma zvuky současně (Dual Mode) ........................ 28
Hraní různými zvuky v různých oblastech klaviatury
(Split Mode) ........................................................................ 28
Výběr vrstvy, která má znít (Layer Switch)....................... 29
Změna zvuku ve vrstvě ..................................................... 30
Nastavehlasitosti jednotlivých vrstev...................................... 30
Transpozice klaviatury (TRANSPOSE) ...................................... 31
Přidání ozvěny zvuku (REVERB) ............................................... 32
Přidání nadýchanosti zvuku (CHORUS/DELAY ) ...................... 32
Změna výšky zvuku v reálném čase (Bender/Modulation) ........ 33
Přidání zvuku ţivosti (COMPRESSOR) ..................................... 33
Obohacení definice zvuku (SOUND FOCUS)............................ 34
Nastavehlasitosti frekvenčch rozsahů (EQUALIZER) ........ 34
Uzamčení panelu (Panel Lock) ................................................. 35
Vyuţití uţitečných funkcí při hraní ............................ 36
Hraní rytmikou ............................................................................. 36
Změna Tempa rytmiky ...................................................... 36
Změna rytmického patternu .............................................. 36
Přehrávání songů ........................................................................ 37
Výběr songu ...................................................................... 37
Změna tempa songu ......................................................... 38
Vyuţití RD-300NX jako Master keyboardu ................ 51
Co je MIDI?................................................................................... 51
MIDI konektory ................................................................... 51
Nastavehlasitosti kaţdé vrstvy ................................................ 52
Výběr vrstvy, která má znít (Layer Switch) ........................ 52
Výběr MIDI konektoru pro výstup ............................................... 52
NastaveMIDI vysílaho kanálu ............................................... 53
Výběr zvuků na externím MIDI zařízení ...................................... 54
Podrobné nastavení vysílaných partů ........................................ 55
Nastavení hlasitosti a panorama (Volume/Pan) ................ 55
Nastavehodnoty Reverbu a Chorusu
(Reverb/Chorus) ................................................................. 55
Hramonofonně (Mono/Poly) ........................................... 55
Nastavetranspozice jednotlivých vrstev (Transpose) ... 55
Nastavení rozsahu kláves ve vrstvách (Key Range) ........ 55
Změna znějícího rozsahu podle dynamiky (Velocity
Range) .............................................................................. 56
Úpravy prvků zvuku (ATK/DCY/REL/COF/RES) .............. 56
Plynulé změny výšky (Portamento) ................................... 56
Nastavezměn hlasitosti podle síly úhozu na klávesy
(Velocity Sense/Max) ........................................................ 56
Změny výšky (Coarse Tune/Fine Tune) ............................ 56
Nastavení rozsahu změn výšky pro joystick (Bend
Range) ................................................................................ 57
Nastavehloubky aplikované modulace (Modulation
Depth) ................................................................................. 57
Za/vypnutí kaţdého kontroleru .......................................... 57
Vysílání zpráv Control Change (USER CC) ...................... 57
Podrobné nastavení kaţdé funkce ............................ 58
Nastaveparamet.................................................................... 58
Systémová nastavení .................................................................. 59
Doladění k jinému nástroji (Master Tune) ........................ 60
Nastavehlasitosti (Master Volume) ................................ 60
Ochrana nastavení pedálu před přepnutím (Pedal
Mode) .................................................................................. 60
Zachování aktuálního zvuku i po přepnutí (Tone
Remain) .............................................................................. 60
8
Obsah
Ochrana tlačítek [S1] [S2] před přepnutím (S1/ S2
Mode) ............................................................................... 60
Vyuţití zpráv Program Change k přepínání Live sad (LIVE
SET Ctrl Ch) .................................................................... 61
Výběr USB ovladače (USB Driver) ................................. 61
Přepínání reţimu USB paměti (USB Memory Mode) .... 61
Přepínání polarity pedálu (Damper/FC1/FC2 Polarity) .. 61
Výběr počtu Partů (Part Mode) ....................................... 62
Nastavemetody ladění (Temperament/Key) .............. 62
Zapojení externího sekvenceru ........................................77
Nastavenahrávání .........................................................77
Nahrávání vlastní hry ........................................................77
Ukončení reţimu nahrávání ..............................................78
Pouţití přepínače Local Switch ........................................78
Hraní zvuky interního zvukového generátoru RD-300NX
z externího zařízení ....................................................................79
Provedení zapojení ...........................................................79
Výběr zvuků RD-300NX z externího MIDI zařízení..........79
Přepínání přijímání zpráv GM/GM2 System On a GS
Reset (Rx GM/GM2 System ON, Rx GS Reset) ............ 62
Nastavení odezvy klaviatury ......................................... 63
Změna odezvy klaviatury (Key Touch) ........................... 63
Jemné nastavení citlivosti kláves (Key Touch Offset) ... 63
Nastavepevné hlasitosti v reakci na sílu úhozu
(Velocity) .......................................................................... 63
Změna časování zvuků podle dynamiky hry (Velo Delay
Sens)................................................................................ 64
Změna citlivosti na úhoz podle daného rozsahu kláves
(Velo Keyflw Sens) .......................................................... 64
Určení Note-off Keyboard Depth (Key Off Position) ...... 64
Přiřazení pedálu/tlačítek [S1] [S2] ...................... 64
Přiřazení funkcí pedálům (FC1/FC2 Pedal Assign) ....... 65
Přiřazení funkcí tlačítkům [S1] [S2] (S1/S2 Assign) ....... 65
Zapojení do počítače .............................................. 80
Zapojení do počítače přes USB MIDI konektor .......................... 80
Přepínání ovladačů USB ............................................................. 81
Změna nastavení USB paměti .................................................... 81
Appendix ................................................................ 82
Problémy a potíţe ........................................................................ 82
Výpis zpráv .................................................................................. 85
Chybové zprávy .................................................................. 85
Jiné zprávy.......................................................................... 86
Výpis efektů ................................................................................. 87
MFX..................................................................................... 87
Chorus ................................................................................ 87
Reverb ................................................................................ 87
NastaveReverb/Chorus ............................................... 66
Provedení nastavení reverbu .......................................... 66
Nastavení chorusu a delay ............................................. 66
Nastavekompresoru ............................................................. 67
Výběr typu kompresoru (Type) ....................................... 67
Podrobné nastavení kompresoru .................................. 67
Správa souborů ........................................................................ 68
Uloţení souboru Live sady (LIVE SET Save) ................ 68
Vyvolání souboru Live sady (LIVE SET Load) ............... 69
Vymazání souboru Live sady (LIVE SET Delete) .......... 69
Kopírování souboru Live sady (LIVE SET Copy) ........... 70
Vymazání songu (SONG Delete).................................... 71
KopírováSongu (SONG Copy).................................... 71
Formátovápaměti (Format) ......................................... 72
Nastavení rytmiky ..................................................................... 73
Změna tempa (Tempo) ................................................... 73
Nastavehlasitosti (Volume) ......................................... 73
Změna patternu (Pattern) ................................................ 73
Změna bicí sady (Rhy Set) ............................................. 73
Výběr MIDI výstupního konektoru (MIDI Out Port) ........ 73
Výběr MIDI výstupního kanálu (MIDI Channel) .............. 73
V-LINK ..................................................................................... 74
Za/vypnutí funkce V-LINK ............................................... 74
NastaveV-LINK ........................................................... 74
Podrobné nastavení V-LINK ........................................... 74
Local ON/OFF ................................................................. 74
Změna nastavení, souvisejícího s ehráváním songu .......... 75
Výběr partů, které budou znít ......................................... 75
Obnovení nastavení do stavu po výrobě ................................. 76
Factory Reset Current ..................................................... 76
Factory Reset All ............................................................. 76
Zapojení externích MIDI zařízení.......................... 77
Nahrávání hry na RD-300NX v externím MIDI sekvenceru .... 77
Hlavní specifikace ................................................... 88
Index ...................................................................... 89
9
Popis panelu
Čelní panel
1. [VOLUME] slider
Nastavuje celkovou hlasitost výstupu na zadním panelu, v jacku
OUTPUT a PHONES (str. 18).
2. EQUALIZER
[LOW] Knob
Nastavuje rozsah nízkofrekvenčního pásma (str. 34).
[MID] knob
Nastavuje rozsah vyššího středního frekvenčního pásma (str. 34).
[HIGH] Knob
Nastavuje rozsah vysokofrekvenčního pásma (str. 34).
Můţete nastavit střední frekvenci kaţdého pásma podrţením
tlačítka [EXIT/SHIFT] a otočením odpovídajícího knobu
EQUALIZER ([LOW] / [MID] / [HIGH]).
3. REVERB, CHORUS, COMPRESSOR, SOUND FOCUS
[REVERB] tlačítko
Za/ vypíná reverb (str. 32). Nastavuje hloubku reverbu (str. 32).
Podrţíte-li tlačítko [REVERB] a stisknete tlačítko [CHORUS],
ovládáte zapojené V-LINK kompatibilní, externí video zařízení
(str. 74).
[CHORUS] tlačítko
Za/ vypíná chorus (str. 32). Nastavuje hloubku chorusu (str. 32).
Podrţíte-li tlačítko [REVERB] a stisknete tlačítko [CHORUS],
ovládáte zapojené V-LINK kompatibilní, externí video zařízení
(str. 74).
[COMPRESSOR] tlačítko
Za/ vypíná kompresor (str. 33).
Nastaví hodnotu komprese(str. 33).
[SOUND FOCUS] tlačítko
Za/ vypíná Sound Focus (str. 34).
Umoţňuje obohatit definici zvuku (str. 34).
4. CONTROL
LAYER LEVEL Slider
Nastavuje hlasitost kaţdého partu (str. 30).
SONG/RHYTHM [SELECT] tlačítko
Vstoupíte na obrazovku, kde můţete zvolit song nebo rytmiku
(str. 36, 37).
SONG/RHYTHM [/■] tlačítko
Spustí/zastaví přehrávání songu nebo rytmiky (str. 36, 37)
[MIDI] tlačítko
Umoţňuje RD-300NX ovládat externí MIDI zvukový generátor
(str. 77).
[TRANSPOSE] tlačítko
Nastavuje rozsah klaviatury pro transpozici (str. 31).
[SPLIT] tlačítko
Toto tlačítko volí reţim ―Split‖, ve kterém je klaviatura rozdělena
do dvou částí a umoţňuje tak hrát různými zvuky pravou a levou
rukou (str. 28).
Navíc si můţete poslechnout demo songy, současným
stiskem tohoto tlačítka a [DUAL] (DEMO PLAY) (str. 25).
[DUAL] tlačítko
Tímto tlačítkem volíte reţim ―Dual‖, coţ umoţňuje hrát zvuky
UPPER 1 a UPPER 2 ve vrstvách na celé klaviatuře (str. 28).
Navíc si můţete poslechnout demo songy, současným stiskem
tohoto tlačítka a [TRANSPOSE] (DEMO PLAY) (str. 25).
10
Popis panelu
5. DISPLEJ
Zobrazuje jména Live sad a hodnoty různých nastavení, atd.
[LAYER EDIT] tlačítko
Umoţňuje změnit nastavení vrstvy (str. 49).
Vyuţijete jej k přiřazení funkcí na některých obrazovkách. Jméno
funkce je zobrazeno ve spodní části obrazovky.
[TONE EDIT] tlačítko
Umoţňuje změnit nastavení zvuku (str. 47).
Vyuţijete jej k přiřazení funkcí na některých obrazovkách. Jméno
funkce je zobrazeno ve spodní části obrazovky.
[DEC], [INC] tlačítka
Pouţívají se k úpravám hodnot.
Zatímco máte stisknutý jeden z nich a druhý stisknete, bude se
rozdíl zvětšovat.
[] [] [] [] (kurzorová tlačítka)
Stiskem přepínáte stránky a posouváte kurzor.
[EXIT/SHIFT] tlačítko
Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte aktuálně
běţící proceduru.
Navíc můţete snadno vyvolat obrazovky Edit, kde jsou příslušné
parametry následujících funkcí, podrţením tohoto tlačítka a
současným stiskem tlačítek, otočením knobů, nebo dalších
kontrolerů.
[ENTER] tlačítko
Stiskem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
6. ONE TOUCH
[PIANO] tlačítko
Zvolí optimální nastavení pro hru na piano (str. 42).
[E. PIANO] tlačítko
Zvolí optimální nastavení pro hru na E. Piano (str. 46).
7. FUNCTION
[MENU] Tlačítko
Tlačítko stiskněte, pokud chcete změnit nastavení (str. 58).
[WRITE] tlačítko
Uloţí aktuální nastavení do Live sady (str. 41).
BANK [PRESET] tlačítko
Volí Live sadu z banky Presetů.
BANK [USER] tlačítko
Zvolí Live sadu, která byla uloţena v User bance. Live sady lze
uloţit do User banky str. 41.
8. LIVE SET tlačítka
Tato tlačítka volí kategorie Live Set (str. 27).
9. [S1], [S2] tlačítka
Těmto tlačítkům můţete přiřadit různé funkce (str. 64). Během
hraní stiskem těchto tlačítek aktivujete přiřazené funkce.
10. Pitch Bend/Modulační joystick
Umoţňuje ovládat Pitch Bend a Vibrato (str. 33).
11
Popis panelu
Zadní panel
11. USB MEMORY konektor
Sem zapojíte dokoupenou USB paměť nebo CD mechaniku (str.
18). Pouţijte USB paměť nebo CD-ROM mechaniku, vyrobenou
společností Roland.
12. USB MIDI konektor
Sem zapojte počítač, který bude s RD-300NX komunikovat
(str. 80).
13. [DISPLAY CONTRAST] Knob
Nastavekontrastu displeje (str. 18).
14. PEDAL jacky (DAMPER, FC1, FC2)
Připojením noţního spínače, dodaného s RD-300NX, do jacku
DAMPER, sm můţete pracovat jako s damper pedálem piana.
Je-li pedál zapojený do jacku FC1 nebo FC2, můţete mu přiřadit
různé funkce (str. 64).
15. Konektory MIDI (IN/OUT)
Vyuţijete k připojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI zpráv
(str. 77).
16. OUTPUT L (MONO)/R Jacky
Umoţňují výstup audio signálu. Sem připojíte kombo nebo jiné
zařízení. Pro mono výstup pouţijte jack L/MONO (str. 15).
17. PHONES Jack
Sluchátka můţete zapojit zde (str. 15).
I s připojenými sluchátky půjde zvuk do výstupních jac
OUTPUT.
18. Konektor uzem
V závislosti na příslušném obvodu a nastavení se můţe stát, ţe
kovové části povrchu na dotek poněkud brní. Děje se tak
v důsledku nepatrného zbytkového napětí, které je zcela
neškodné. Pokud vám však vadí, zapojte externí uzemňova
drát (viz obrázek). Je-li přístroj uzemněn, můţe se objevit jemný
brum, podle instalovaných částí. Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, viz Informace na konci
manuálu.
Nevhodná umístění pro uzemnění
• Vodovodní trubky (hrozí elektrický oblouk)
• Plynové trubky (hrozí poţár nebo výbuch)
• Telefonní linka nebo vedení světla (můţe být nebezpečné při
blesku)
19. [POWER] Vypínač
Za/ vypíná nástroj (str. 17).
20. DC IN jack
Přibalený adaptér zapojte sem (str. 14).
12
Začínáme
Umístění RD-300NX na stojan
Pokud chcete umístit RD-300NX na stojan, musíte k tomu pouţít KS-G8 (nutno dokoupit). V případě umístění RD-300NX na stojan KS-
G8, zvolte polohu podle obrázku níţe.
POZN.
Umístění RD-300NX na jiné stojany můţe vést k nestabilním polohám, takţe by se nástroj mohl převrhnout a způsobit zranění nebo
poškození.
Blíţe o tom, jak sestavit stojan, viz uţivatelský manuál příslušného stojanu.
Pohled zezadu
Srovnejte gumové podloţky stojanu se
zadním okrajem RD-300NX.
Pohled zezadu
Umístěte RD-300NX tak, aby nestál na šroubech za
gumomi noţkami.
POZN.
Stavíte-li RD-300NX na stojan, jednejte opatrně, abyste si neskřípli prsty mezi nástroj a stojan.
13
Začínáme
Zapojení AC adaptéru
1. Přístroj musí být vypnutý.
2. Posuňte slider VOLUME úpl na minimum.
3. Zapojte šňůru z přiloţeného adaptéru.
AC Adaptér
Napájecí šňůra
Zásuvka
Indikátor
Adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem (viz obrázek) byla nahoru a strana s textovou informací dolů. Indikátor bude svítit,
jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
4. Zapojte AC adaptér do DC IN jacku na zadním panelu RD-300NX a zapojte AC adaptér do zásuvky.
14
Začínáme
Zapojení externího zařízení do RD-300NX
RD-300NX není vybaven zesilovačem ani reproduktory. Abyste slyšeli zvuk, musíte připojit audio zařízení, např. monitory, kombo, stereo
soupravu nebo sluchátka.
* Audio kabely, USB kabel, MIDI kabely, sluchátka, expression pedály a USB paměť nutno dokoupit. Případnou koupi příslušenství konzultujte
s dealerem Roland.
POZN.
Abyste předešli poškození a/nebo zničení reproduktorů či zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
Počítač
Aktivní monitory
(aktivní)
Stereo sluchátka
Zadní panel RD-300NX
Damper Pedál
(řady DP) Expression pedál (EV-5, EV-7)
nebo pedálový spínač (řady DP)
MIDI IN
MIDI OUT
Do zásuvky
MIDI zvuko modul
MIDI sekvencer, atd.
Jednotka pedálu
(RPU-3)
15
Začínáme
1. Neţ cokoliv zapojíte, zkontrolujte následující.
Je hlasitost RD-300NX a připojeného komba na minimu? Jsou RD-300NX a
připojené kombo vypnuté?
2. Zapojte AC adaptér do DC IN jacku na zadním panelu RD-300NX a zapojte AC adaptér do suvky.
3. Propojte RD-300NX a externí zaříze.
Audio kabely připojte audio zařízení, jako jsou zesilovač a reproboxy.
Pomocí MIDI kabelů připojte MIDI zařízení. Pomocí USB kabelu připojte
počítač. Jestliţe pouţíváte sluchátka, zapojte je do jacku PHONES.
Připojte pedálové spínače nebo expression pedály, je-li potřeba.
POZN.
Pouţijte stereo sluchátka.
Pouţívejte sluchátka, vyrobená společností Roland. Pouţití jiných sluchátek nemusí umoţnit dostatečnou hlasitost.
• Pouţijte pouze doporučený expression pedál (EV-5, EV-7; nutno dokoupit). Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození a/nebo
zničení nástroje.
MEMO
Do konektoru USB MEMORY můţete zapojit běţně dostupnou CD mechaniku. CD mechaniku vyuţijete k přehrávání songů z audio CD.
Zapojení pedálů
Přibalený pedál k RD-300NX zapojte do jacků PEDAL.
Zapojíte-li jej do jacku DAMPER, pedál bude pracovat jako Damper.
Je-li pedál zapojený do jacku FC1 nebo FC2, můţete mu přiřadit různé funkce (str. 50, 65).
POZN.
Po připojení nastavte přepínač přibaleného pedálu na ―Continuous‖.
16
Začínáme
Zapnutí a vypnutí přístroje
POZN.
Jakmile dokončíte zapojení (str. 15), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení
reproduktorů nebo některých zařízení.
Zapnutí přístroje
1. N zapnete nástroj, stáhněte slider [VOLUME] na minimum.
Také zcela stáhněte hlasitost připojeného audio a dalších zařízení, která jsou k nástroji připojena.
2. Stiskem vypínače [POWER] na zadním panelu RD-300NX zapněte přístroj.
Nástroj je zapnutý a podsvícený displej se rozsvítí.
POZN.
Abyste předešli nesprávné funkci joysticku Pitch Bend/Modulation (str. 33), nesmíte na něj sáhnout během startu RD-300NX.
• Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, neţ začne pracovat normálně.
• Vţdy se ujistěte, ţe je staţena hlasitost, neţ zapnete přístroj. I kdyţ je hlasitost minimální přesto uslyšíte zvuk, je to normální a nejde
o závadu.
Pokud by se stalo, ţe dojde k vypnutí nebo výpadku během Factory Reset (str. 76), data mohou být porušena a bude potřeba delší dobu,
neţ se příště znovu spustí.
3. Zapněte připojená externí zařízení.
4. Nastavte hlasitost těchto externích zaříze.
5. Nastavte hlasitost RD-300NX.
Vypnutí přístroje
1. Dříve neţ zapnete nástroj, stáhněte úplně hlasitost sliderem [VOLUME].
Také zcela stáhněte hlasitost připojeného audio a dalších zařízení, která jsou k nástroji připojena.
2. Vypněte všechna připojená externí zařízení.
3. Stiskněte [POWER] na zadm panelu RD-300NX.
Nástroj je vypnutý.
17
Začínáme
Nastavení hlasitosti
1. Nastavte hlasitost sliderem [VOLUME].
Posunem slideru nahoru hlasitost zvýšíte, dolů sníţíte.
Také nastavte hlasitost připojených zařízení na správnou úroveň.
Nastavení kontrastu displeje
Znaky na displeji mohou být po zapnutí nástroje, nebo po delším pouţívání těţko čitelné; záleţí na tom, kde a pod jakým úhlem se na displej
díváte. V takových případech upravte kontrast displeje otočením knobu [DISPLAY CONTRAST] na zadním panelu.
Zadní panel
Zapojení USB paměti
Soubory Live sad a songů můţete kopírovat do USB paměti a tak je zálohovat.
Rovněţ můţete přehrávat SMF hudební soubory nebo audio soubory, uloţené v USB paměti (str. 37).
1. USB paměť zapojte do konektoru USB MEMORY, na zadním panelu RD-300NX.
Zadní panel
POZN.
Pouţijte USB paměť, prodávanou dealery Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte USB paměť, je-li nástroj zapnutý. Můţete tím zničit data v nástroji nebo na klíči.
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř, aţ si pevně zasedne.
MEMO
Pouţíváte-li ji poprvé, musíte ji v RD-300NX inicializovat (zformátovat). Blíţe viz ―Formátování paměti (Format)‖ (str. 72).
18
Začínáme
Zapojení CD mechaniky
Jestliţe pouţíváte stojan (KS-G8), můţete vyuţít otvorů na spodní straně RD-300NX a připevnit do nich CD mechaniku (nutno dokoupit). CD
mechaniku vyuţijte při přehrávání audio stop hudebních CD, nebo SMF hudebních dat a audio souborů z CD-ROM.
MEMO
Informace o za/vypínání CD mechaniky a o vkládání/vyjímání CD, viz Uţivatelský manuál, přibalený k CD mechanice.
1. Zapojte USB kabel, přibalený k CD mechanice, do konektoru USB MEMORY RD-300NX.
Zadní panel
POZN.
Při zapojení USB kabelu, ověřte, ţe je natočen správně a pevně jej zasuňte, aţ si pevně sedne. Nepouţívejte přílišnou sílu.
2. Zapněte připojenou CD mechaniku.
3. Zapněte RD-300NX.
POZN.
Pouţijte CD mechaniku, prodávanou dealerem Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
• CD, obsahující současně hudební stopy i data, nebudou přehrána správně.
• RD-300NX můţe přehrávat pouze běţně dostupná CD, která vyhovují oficiálním standardům tedy s logem ―COMPACT DISC
DIGITAL AUDIO‖.
• Pouţitelnost a kvalitu zvuku u audio disků, které obsahují technologické prvky ochrany obsahu, a dalších nestandardních CD nelze zaručit.
• Bliţší informace o hudebních CD, které jsou autorsky chráněné, podá dodavatel disku.
• Nelze ukládat songy na CD, ani nelze mazat songy, nahrané na CD. CD rovněţ nelze formátovat.
19
Přehled RD-300NX
Základní struktura RD-300NX
RD-300NX lze rozdělit do dvou sekcí: na kontroler a zvukový generátor.
Sekce kontrolerů
Sekce zvukového generátoru
Sekce kontrolerů
(klaviatura, pad, pitch bend, atd.)
Paměť
Tato sekce zahrnuje klaviaturu, Pitch Bend/Modulační joystick,
knoby na panelu, slidery aipojené pedály na zadním panelu.
Akce jako stisk a uvolnění kláves, pedálu, atd., jsou konvertovány
do MIDI zpráv a ty jsou odeslány do sekce zvukového generátoru
nebo do externího MIDI zařízení.
Sekce zvukového generátoru
Tato sekce vyrábí zvuk. Zde jsou MIDI zprávy přijaty ze sekce
klaviatury nebo externího zařízení a jsou konvertovány do
hudebních signálů, které jsou poslány na výstup jako analogo
audio signál, do jacků OUTPUT a PHONES.
Paměť nabízí místo pro uloţení Live sad a dalších nastavení. Jsou tři typy pamětí: ―dočasná paměť‖, ―episovatelná paměť‖ a
―nepřepisovatelná paměť‖.
Nepřepisovatelná paměť
Přepisovatelná paměť
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Data patche, zvoleného tlačítky na čelním panelu se vztahují
k této oblasti.
Pokud hrajete na klávesy, nebo přehráváte soubor SMF, je
vyroben zvuk podle dat, uloţených v dočasné oblasti paměti.
Jestliţe editujete patch, neměníte přímo data v trvalé paměti, ale
vyvoláte je do dočasné oblasti a editujete je zde.
Při načtení jiného nastavení nebo vypnutí ístroje se nastavení
z dočasné paměti ztratí. Pokud chcete zachovat data, která jsou
v dočasné oblasti, musíte je uloţit do přepisovatelné paměti.
Dočasná paměť (Temporary area)
Přepisovatelná paměť
Přepisovatelná paměť
Systémová paměť
Systémová paměť obsahuje nastavení systémových parametrů,
která udávají, jak bude RD-300NX fungovat.
User paměť
Live sady můţete ukládat do user paměti.
USB paměť (str. 18)
Live sady a songy lze ukládat do USB paměti stejným způsobem,
jako do user paměti.
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Data v presetové paměti nelzeepsat.
Pokud jste editovali data, vyvolaná z presetové paměti, můţete
je pak uloţit do přepisovatelné paměti (user paměti nebo USB
paměti).
20
Přehled RD-300NX
Live sady
RD-300NX umoţňuje vytvořené zvuky uloţit.
Vytvořený zvuk se zde nazývá ―Live sada‖, pomocí tlačítek Live sadu můţete vyvolat a hrát
tímto zvukem. Live sady jsou organizovány do ―presetových bank‖ auser bank‖.
Live sada
Sekce Controller Sekce zvukového generátoru
Compressor
Equalizer
Reverb
Chorus
Rytmika má
pouze
reverb
Layer
RD-300NX má k dispozici čtyři Party (UPPER1, UPPER2 a LOWER), které můţete vyuţít k ovládání Interních Partů pomocí tlačítek a
kláves RD-300NX. Tyto tři party, ovládající interní party, jsou souhrnně označovány jako ―Vrstva‖.
Proto můţete ovládat externí MIDI zvukové generátory z RD-300NX stejným způsobem jako vrstvu. Tak můţete ovládat externí MIDI zvukový
generátor třemi party (UPPER 1, UPPER 2 a LOWER), skupinou tří partů, označovaných souhrnně ―EXTERNÍ vrstva‖. Externí MIDI zvukový
generátor je přiřazen ovládání těchto tří partů.
Zvuk
Jednotlivé zvuky, vyité při hře na RD-300NX se nazývají ―Tones‖. Ty jsou přiřazeny jednotlivým vrstvám.
Rovněţ zahrnují různé skupiny perkusních nástrojů, seskupených do ―Rytmických sad‖. Kaţdá klávesa (číslo noty) rytmické sady vyrábí
zvuk jiného perkusního nástroje.
Presetová banka
Obsahuje 200 předprogramovaných Live sad.
Ačkoliv nelze přepsat obsah této banky, můţete libovolně tvořit nové zvuky, z těchto Live sad vycházejících.
User banka
Zvuky, které jste vytvořili, můţete uloţit do této banky se 60 Live sadami.
Blíţe o tom, jak uloţit zvuk, viz ―Uloţení nastavení do Live sady‖ (str. 41).
21
Přehled RD-300NX
Základní operace
Hlavní obrazovky
Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení, jaká bývají
obvykle na displeji. Ovšem je moţné ţe zakoupený kus můţe
obsahovat novější, pokročilejší verzi systému (např. s novějšími
zvuky), takţe to, co vidíte na displeji, nemusí bezvýhrad
souhlasit s manuálem.
Obrazovka ONE TOUCH
Pokud stisknete tlačítko [PIANO] nebo [E. PIANO], RD-300NX
se nastaví do optimálního stavu pro hraní zvukem Piano nebo E.
Piano a zobrazí se tato obrazovka (str.
Obrazovka Song/Rhythm
Kdyţ stisknete tlačítko SONG/RHYTHM [SELECT], zobrazí se
tato obrazovka.
Můţete změnit rytmické patterny, songy a tempo (str. 36, 37).
Můţete také zapojit USB paměť (nutno dokoupit) do konektoru
USB MEMORY a přehrávat SMF hudební nebo audio soubory,
uloţené v této paměti.
Obrazovka Live Set (základní)
Je zobrazena aktuálně zvolená Live sada (str.
27). Tuto Live sadu můţete editovat.
Pokud zvolíte SMF hudební soubor, zobrazí se číslo taktu vpravo
nahoře na obrazovce. Pokud zvolíte zvukový soubor, zobrazí se
doba přehrávání vpravo nahoře na obrazovce.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na obrazovku Live Set.
MIDI obrazovka
Kdyţ stisknete tlačítko [MIDI], RD-300NX seepne do reţimu, ve
kterém můţete ovládat externí MIDI zvukový generátor (str. 51).
Stav tohoto tlačítka určuje, zda budou tlačítka RD-300NX vyuţita
k ovládání vrstvy INTERNAL nebo EXTERNAL.
Navíc můţete provádět podrobná nastavení MIDI zpráv pro
vysílání do externího zvukového generátoru (str. 53).
22
/