Roland R-05 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
R-05
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Zkontrolujte obsah balení
R-05 obsahuje následující poloţky. Jakmile otevřete balení, zkontrolujte, zda jsou zde uloţeny
všechny. Pokud cokoliv schází, kontaktujte svého dealera.
R-05 rekordér
USB kabel (mini-B typ)
Pomocí něj zapojte R-05 do USB
konektoru počítače.
Pokud potřebujete nový USB kabel, z důvodu
poškození, nebo ztráty, kontaktujte
distributora dle kontaktů na obálce.
SD karta
Paměťovou kartu vyuţijete pro nahrávání
a přehrávání v R-05. Karta obsahuje demo
songy a PDF soubory ivatelského
manuálu.
Dvě AAA baterie
Ochrana proti větru
Tuto ochranu umístíte na vestavěné
mikrofony.
2
Uživatelský manuál
Je to dokument, která prá čtete. Uloţte
si jej nablízku, kdyby jej bylo potřeba.
Quick Start
Nabízí objasnění, jak instalovat baterie,
jak nahrávat i přehvat.
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE―
a „DŮLEŢITÉ POKYNY― (str. 4 – 10). Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného
zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali veškeré informace
k plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si celý Uţivatelský manuál. Manuál by měl být dobře
uloţen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez
písemného svolení ROLAND, Czech republic Distributor, s.r.o.
Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
3
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
4
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
● Neotevírejte ani neměňte nástroj či AC
adaptér.
...............................................................................
● Nepokoušejte se přístroj opravovat či
vyměňovat jeho vnitřní součásti (s výjimkou
speciálních pokynů uvedených v návodu).
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak
je uvedeno v oddílu „Informace―.
...............................................................................
● Nepouţívejte přístroj na místech
vykazujících:
teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umísní na ploše topného
zařízení); nebo
páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy),
nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach; nebo
Silné otřesy a vibrace.
...............................................................................
● Zajistěte, aby přístroj dy stál rovně a na
stabilním povrchu. Nikdy jej neumisťujte na
místech vykazujících otřesy či šikmé plochy.
...............................................................................
● Pouţijte jen určený AC adaptér a zajistěte,
aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo
napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou
mít různou polaritu, nebo být upraveny pro
jiné napětí, takţe jejich pouţití můţe
způsobit zničení, znehodnocení nebo zkrat.
...............................................................................
● Pouţívejte pouze přibalenou napájení šňůru.
Tento kabel nesmí být vyuţit pro ţádný jiný
účel.
...............................................................................
● Nepřekrucujte napájecí šňůru, nestavte na
ni těţké předměty, apod. Můţete ji tak
zničit, rozlámat na více částí a způsobit
zkrat. Poškozená šňůra můţe způsobit
poţár a zranění!
...............................................................................
5
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
● Tento přístroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilovače, se sluchátky nebo
reproduktorovou soustavou, můţe
vyprodukovat takovou úroveň zvuku, ţe
zapříčiní trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte
tedy příliš dlouho s vysokou nastavenou
hlasitostí či hlasitostí způsobující nepohodu.
Pokud zjistíte poškození sluchu či zvonění v
uších, měli byste navštívit lékaře.
...............................................................................
● Nenechejte do přístroje proniknout ţádné
cizorodé předměty (např.: hořlavé
materiály, mince, připínáky) či jakékoliv
kapaliny (voda, nápoje, apod.) a poškodit
tak přístroj.
...............................................................................
● Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbliţší Roland
centrum nebo autorizovaného Roland
dealera, podle seznamu na stránce
„Informace―, pokud se vyskytne následující
situace:
AC adaptér, přívodní šňůra nebo kabel
byl zničen nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach
jestliţe zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
Přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
...............................................................................
● Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodovat základní bezpečnostní pravidla
při práci s přístrojem, je třeba dozor
dospělé osoby.
...............................................................................
● Chraňte přístroj před silnými
nárazy. (Nesmí upadnout!)
...............................................................................
6
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
● Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou
sdílí větší počet dalších elektrických
zařízení. Obzvláště buďte opatrní při
pouţívání prodluţovacích šňůr celkový
příkon všech zařízení připojených
k prodluţovací šňůře nesmí nikdy
přesáhnout výkonovou zatíţitelnost zásuvky
dané prodluţovací šňůry (příkon/proud).
Přetíţení můţe způsobit přílišné zatíţení
kabelu, hoření izolace a případné roztavení.
● Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbliţší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak
je uvedeno v oddílu „Informace―.
...............................................................................
● Lithiové baterie nelze dobíjet, zahřívat,
ani házet do ohně nebo do vody.
...............................................................................
● Baterie nevystavujte vlivu přílišného tepla, na
slunci, u ohně, atd.
...............................................................................
● Přístroj a adaptér by měly být umísny tak,
aby mohlo probíhat chlazení.
...............................................................................
● Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vţdy zastrkujte/vytahujte
pouze zástrčku napájecího adaptéru.
...............................................................................
● Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veškerý prach a další nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněţ, pokud bude přístroj delší
dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe
způsobit zkrat a vést tak k poţáru.
...............................................................................
● Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být
umístěny mimo dosah dětí.
...............................................................................
7
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
● Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte
těţkými předměty.
...............................................................................
● Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
...............................................................................
● Před přenášením přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
...............................................................................
● Před čištěním přístroj vypněte a odpojte
jeho napájecí kabel od síťové zásuvky (str.
29).
...............................................................................
● Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
...............................................................................
● Pokud pouţijete baterie nesprávně, mohou
explodovat nebo vytéci, a způsobit
poškození či zranění. Z důvodu
bezpečnosti si přečtěte a dodrţujte
následující upozornění (str. 26).
Pečlivě si přečtěte instalač
instrukce pro baterie a vloţte je
správně podle polarity.
Nemíchejte nové baterie s pouţitými.
Podobně zabraňte smíchání různých
typů baterií.
Vyjměte baterie, kdykoliv bude přístroj
ponechán delší dobu bez pouţívání.
Pokud baterie vytekly, pouţijte měkký
kouskem hadříku nebo papírového
ubrousku a vytřete všechny zbytky z
baterie. Potom nainstalujte nové baterie.
Abyste předešli popáleninám kůţe,
nevyjímejte rozteklé baterie holýma
rukama. Dbejte nejvyšší pozornosti, aby
se ţádná z vylitých baterií nedostala do
blízkosti očí. Potřísněné části těla i očí
ihned ošetřete proudem tekoucí vody.
Nenechávejte baterie spolu s kovovými
objekty, jako kuličková pera, hřebeny,
sponky.
...............................................................................
8
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
● Pouţité baterie musí být zničeny jen
v odpovídacích podmínkách, dle aktuálně
platných zákonů ve vaší oblasti.
...............................................................................
● Přiloţenou SD kartu ukládejte na bezpečném
místě mimo dosahu dětí, aby ji nemohly
náhodně spolknout.
...............................................................................
9
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení: Použití baterií
● Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou vyuţívají přístroje, ovládané spínačem
(jako lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo
ventilace), příp. obsahují elektromotor. Podle
způsobu pouţití elektrických zařízení se můţe
vyskytnout pokles napětí, který způsobí poškození
nebo šum. Není-li moţné pouţít jiný zdroj proudu,
vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro
odrušení.
● AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně
ohřívá. Je to běţa není důvod k obavám.
● Při výměně nebo instalaci baterií, vţdy přístroj
vypněte, i echna připojená zařízení. Tak
předejdete špatné funkci nebo poškození
reproduktorů či ostatních zařízení.
● Baterie jsou dodávány s přístrojem. Ţivotnost bater
můţe být omezena, proto mějte na vědomí, ţe
jsou zde jen pro první otestování.
Umístění
● Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či
jiných zařízení disponujících velká výkonová trafa)
můţe vykazovat brum. Tento problém odstraníte
změnou směru umístění přístroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
● Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
● Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) můţe vzniknout jemný šum.
Tento šum vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud
se vyskytne tento problém, je potřeba odstranit tato
zařízení z blízkosti přístroje, nebo je vypnout.
● Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či v
prostředí vykazujícím teplotní extrémy. Příliš
vysoká teplota můţe deformovat nebo změnit
barvu povrchu stroje.
10
DŮLEŢITÉ POZNÁMKY
● Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu
je pouţití přístroje riskantní. Proto, ještě před
pouţitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit se
prostředí, po několik hodin, aţ se kondenzace
vypaří.
● Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové noţky mohou změnit barvu
podloţky či nechat na ní stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
Údržba
● Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým
hadříkem, či látkou jemně zvlhčenou vodou. Pro
odstranění zašlých nečistot pouţijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Po
přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
● Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla ţádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
● Prosím, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důleţitá data by měla být vţdy zálohována
na jiném MIDI zařízení (např. sekvenceru), nebo na
papír (je-li to moţné). Při opravách je nutné předejít
ztrátě dat. V určitých případech (jako kdyţ nefunguje
okruh, udrţující paměť pod napětím), však musíme
upozornit, ţe data nemusí být moţné zachránit.
Zálohování paměti
● Nastavení interních hodin se ztratí, pokud ponecháte
přístroj bez baterií a odpojený adaptér.
11
DŮLEŢITÉ POZNÁMKY
Další doporučení
● Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem můţe dojít k nenávratné
ztrátě obsahu paměti. Abyste se uchránili nebezpečí
ztráty důleţitých dat, doporučujeme provádět
pravidelně záloţní kopie důleţitých dat, uloţených
v paměti na papír, je-li to moţné.
● Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data na kartě
nebude moţné obnovit, jakmile byla jednou
ztracena. Společnost Roland Corporation za
takovou ztrátu dat neodpovídá.
● Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry
nebo dalšími kontrolery, jakoţ i jacky a konektory
buďte opatrní. Hrubé zacházení můţe způsobit
špatnou funkci přístroje.
● Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
● Během normálního provozu můţe přístroj vydávat
slabý zvuk.
● Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tímto
způsobem předejdete zkratům nebo zničení
vnitřních komponent kabelu.
● Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy. Pouţijete-li sluchátka,
nebudete se muset ohlíţet na okolí (obzvláště
v noci).
● Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztuţení), ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné.
Jinak budete muset pouţít odpovídající balící
materiál.
● Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepouţívejte tyto kabely.
Pouţití těchto kabelů sníţí hlasitost zvuku tak, ţe
téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace o
specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
Před použitím karty
Použití SD karet
• Pečlivě zasuňte SD kartu zcela dovnitř aţ si
pevně zasedne.
• Nikdy se nedotýkejte vodících ploch na kartě. Dbejte
o jejich stálou čistotu.
12
DŮLEŢITÉ POZNÁMKY
• SD karty jsou konstruovány pomocí velmi přesných
komponent; nakládejte s nimi pečli, dle
následujících bodů.
Abyste předešli zničení karty statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické elektřiny
z povrchu svého těla dříve, neţ s ní začnete
pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je neklaďte
těmito částmi k sobě.
Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte paměť
silným nárazům a vibracím.
Nenechejte na ni působit přímé sluneční
světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na
podobných místech.
Nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte nitro paměti.
Copyright
● Neautorizované kopírování, reprodukce, pronajímání,
hraní, nebo vysílání chráněného materiálu
(hudebních děl, vizuálních děl, pořadů, ţivých
přenosů, atd.), jeţ náleţí částečně či vcelku třetí
straně, bez jejího svolení, je zakázáno podle práva.
● Nepouţívejte zařízení v rozporu s autorskými právy
třetí strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za
jakékoliv porušení autorských práv třetí strany,
vznik vaším pouţitím tohoto zařízení.
* Microsoft a Windows jsou registrované ochranné
známky Microsoft Corporation.
* Windows® je oficiálně označen jako: ―Microsoft®
Windows® operační systém‖.
* Apple a Macintosh jsou registrované obchod
známky Apple Inc.
* Mac OS je obchodní známkou Apple Inc.
* MPEG Layer-3 audio kódovací technologie je
licencovaná u společností Fraunhofer IIS
Corporation a THOMSON Multimedia Corporation.
* SD logo ( ) a SDHC logo ( ) jsou
chráněnými známkami SD-3C, LLC.
* MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na
architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL). Roland
získal na tuto technologii licenci od TPL Group.
13
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE4
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ............ 10
Co lze dělat s R-05 ................... 16
Jak se co jmenuje a dělá ......... 20
Hlavní obrazovka ........................................ 25
Začínáme .................................. 26
Za/Vypnutí přístroje .................................... 26
Pouţití baterií ...................................... 26
Pouţití R-05 s adaptérem ................... 29
Nastavení data a času ................................ 30
Příprava SD karty ....................................... 31
Vloţení SD karty .................................. 32
Formátování SD karty .......................... 34
Pouţití sluchátek nebo reproboxů ............... 37
Nahrávání .................................... 38
Základní operace nahrávání .......................... 38
Specifikace kvality nahrávání ....................... 40
Vzorkovací frekvence ............................. 40
Reţim Rec Mode ................................... 41
Nastavení vzorkovací frekvence a
reţimu Rec Mode ................................... 42
Přibliţné doby nahrávání ........................ 43
Nastavení nahrávací úrovně .................. 44
Nastavení citlivosti mikrofonu ................. 47
Pouţití Limiteru nebo AGC .................... 48
Ořezání nízkofrekvenčního rozsahu ....... 49
Pouţití funkce Pre-Rec .......................... 50
Pouţití funkce Auto Rec Start ................ 51
Nahrávání nástrojů a vokálů .......................... 52
Pouţití vestavěných mikrofonů ............... 52
Pouţití externího mikrofonu.................... 52
Nahrávání z magnetofonu nebo z CD ........... 55
Pouţití jacku LINE IN ............................ 55
Rozdělení souboru při nahrávání .................. 56
Nastavení nahrávání pro různé situace ......... 58
Nahrávání akustických nástrojů.............. 58
Nahrávání vokálů ................................... 59
Nahrávání kapely ................................... 60
Nahrávání venku .................................... 61
Nahrávání mítinku .................................. 62
14
Obsah
Přehrávání ................................ 63
Základní operace přehrávání ...................... 63
Reţimy Play a Repeat................................. 64
Opakované přehrávání části souboru .......... 66
Změna rychlosti přehrávání ......................... 67
Volba rychlosti přehrávání.................... 67
Aplikace Reverbu při přehrávání ................. 68
Aplikace reverbu .................................. 68
Změna typu Reverbu ........................... 68
Typy souborů, které lze přehrávat ............... 69
Připojení do počítače ............... 70
Zapojení R-05 do počítače .......................... 70
Odpojení od počítače .................................. 72
Windows ............................................. 72
Mac OS .............................................. 73
Soubory a složky ..................... 74
Základní operace ........................................ 75
Otevření souboru ........................................ 77
Přehled informací o souboru ....................... 77
Vymazání souboru ...................................... 78
Přejmenování souboru ................................ 79
Přesun souboru .......................................... 80
Kopírování souboru ..................................... 81
Dělení souboru ........................................... 82
Kombinace souborů .................................... 83
Vymazání neţádoucích částí souboru (Trim) . 84
Vytvoření MP3 souboru ................................. 85
Oprava souboru ............................................ 86
Vytvoření slky ............................................ 87
Nastavení R-05 ............................ 89
Základní procedura ....................................... 89
Chybové zprávy .......................... 94
Problémy a potíže ...................... 96
Problémy při nahrávání ................................. 96
Problémy při přehrávání ................................ 99
Jiné probmy .............................................. 100
Specifikace ................................ 102
Index .......................................... 107
15
Co lze dělat s R-05
Nahrávání akustických nástrojů
Můţete vytvořit kvalitní nahrávku pouhým
nasměrováním vestavěných mikrofo na
nástroj. R-05 můţeteipevnit na běţně
dostupný stativ, nebo vyuţít zvláštní adaptér
na mikrofonní stojan a na něj přístroj
připevnit.
Nahrávání vokálů
R-05 můţete připevnit na stojan a vyuţít k
nahrávání vokálů. Speciální mikrofonní adaptér
připevníte k R-05 a pak na stojan, jako běţný
vokální mikrofon. Při přehrávání můţete aplikovat
reverb.
―Nahrávání akustických nástrojů‖ (str. 58)
―Nahrávání vokálů‖ (str. 59)
16
Nahlédněte, co lze dělat s R-05
Nahrát kapelu
Ve zkušebním studiu můţete vytvořit kvalitní
nahrávku kapely během zkoušky, i při vysoké
hlasitosti. R-05 umí automaticky nastavit
optilní úroveň při nahrávání, a také
automaticky rozdělit soubor.
Můţete také nahrávat současně kvalitní WAV
soubor pro výrobu CD, i menší MP3 soubor (str.
41).
Nahrávání venku
R-05 nabízí snadný způsob nahrávání
v exteriéru. Díky vybavení retrospektivní
vlastnosti, kdy lze zaznamenat jiţ s před
spuštěním stiskem tlačítka Record, můţete
zachytit poţadovaný zvuk beze ztráty prvního
momentu (str. 50). Na dvě AA baterie můţete
cca 16 hodin souvisle nahrávat nebo přehrávat.
„Nahrávání kapely― (str. 60)
―Nahrávání venku‖ (str. 61)
17
Nahlédněte, co lze dělat s R-05
Nahrávání mítinku
R-05 můţete postavit doprostřed stolu a nahrávat
jednání. Vysoce citlivý vestavěný mikrofon snímá
čistou nahrávku hla, i kdyţ jsou slabé nebo
vzdálené. Kromě toho, úroveň nahrávání se
upravuje automaticky, podle hlasitosti lidské řeči,
takţe záznam má vyváţenou hlasitost (str. 48).
Nahrávání z magnetofonu nebo z CD
Můţete zapojit CD přehvač či jiné audio
zařízení do linkového vstupu a nahrát přehrávaný
záznam.
―Nahrávání z magnetofonu nebo z CD‖ (str. 55)
„Nahrávání mítinku― (str. 62)
18
Nahlédněte, co lze dělat s R-05
Použití jako audio přehrávače
Do R-05 můţete zapojit sluchátka a vyuţít přístroj
jako kvalitní audio přehvač. Opakované
přehrávání a automatická změna pořadí při
přehrávání je k dispozici. Kromě souborů,
nahraných do R-05, můţete také přehrávat WAV
nebo MP3 soubory, importované z počítače.
―Přehrávání‖ (str. 63)
―Připojení do počítače‖ (str. 70)
Využití jako partnera při cvičení
R-05 je vybaven funkcemi, které pomáhají při
cvičení na nástroj, nebo vokálů. Můţete
opakovaně přehrávat zadanou oblast, nebo měnit
rychlost beze změny výšky tóniny. Můţete také
přehrávat sloţité fráze pomaleji, nebo rychleji
přehrát celý song, kvůli seznámení s jeho
strukturou.
―Opakované přehrávání části souboru‖ (str. 66)
―Změna rychlosti přehrávání‖ (str. 67)
19
1 Interní mikrofon
Stereo pár mikrofonů, vestavěných do R-05
(str. 52).
2 PEAK Indikátor
Svítí, pokud překročí výstupní hlasitost
externího zdroje zadanou mez.
―Nastavení nahrávací úrovně‖ (str. 44)
3 Displej
Zobrazuje růz typy informací o R-05.
4 [FINDER] tlačítko
Toto tlačítko umoţňuje zobrazení výpisu
souborů, přejmenování, vymazání a kopírování
souborů (str. 74).
5 [MENU] tlačítko
Toto tlačítko umoţňuje nastavit u R-05 různé
hodnoty, nahrávání/přehrávání, a zadání
data a času (str. 89).
6 [REHEARSAL] tlačítko
Toto tlačítko automaticky nastaví nahrávací
úroveň (str. 45).
7 [SPEED] tlačítko
Umoţňuje měnit rychlost přehrávání (str. 67).
20
Jak se co jmenuje a dělá
/