Roland Octa-Capture Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
Octa-Capture
Typ
Používateľská príručka
Uţivatelský manuál
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POITÍ PŘÍSTROJE“ a „DŮLEŢITÉ POKYNY“ (str. 2 4). Tyto
sekce povají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali veškeré
informace o plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si Uţivatelský manuál celý. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli
snadnému nahlédnutí.
• Neotevírejte ani neměňte nástroj či adaptér.
• Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat
jeho vnitřní součásti (s výjimkou speciálních
pokynů uvedených v návodu). Všechny opravy by
měl provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
• Vţdy pouţívejte AC adaptér, přiloţený výrobcem.
Rovněţ zajistěte, aby napětí, uvedené na
přístroji, odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC
adaptéry mohou mít různou polaritu, nebo být
upraveny pro jiné napětí, takţe jejich pouţití
můţe způsobit zničení, znehodnocení nebo
zkrat.
• Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel. Tento
kabel nesmí být vyuţit pro ţádný jiný účel.
• Nepouţívejte přístroj na místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
• páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké
podlahy);
• výpary či kouř; nebo
• solné výpary; nebo
• vlhkost; nebo
• déšť; nebo
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Jestliţe chcete nainstalovat jednotku do racku,
pouţijte k tomu přibalenou montáţní sadu.
• Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj
těţké předměty, apod. Můţete ji tak zničit,
rozlámat na více částí a způsobit tak zkrat.
Poškozená šňůra můţe způsobit poţár
a zranění!
• Tento nástroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilovače, se sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, můţe vyprodukovat takovou úroveň
zvuku, ţe zapříčiní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy příliš dlouho s vysokou
nastavenou hlasitostí či hlasitostí způsobující
nepohodu. Pokud zjistíte poškození sluchu či
zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře.
Nepokládejte na zařízení nádoby s tekutinou.
Nikdy se nesmí dovnitř dostat cizí předměty
(zápalné předměty, mince, dráty) či tekutiny
(voda, dţus). Mohlo by dojít ke zkratu, či
jinému poškození.
• Zajistěte, aby přístroj vţdy stál rovně a na
stabilním povrchu. Nikdy jej neumisťujte na
místech vykazujících otřesy či šikmé plochy.
2
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbliţší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo zástrčka
jsou zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliţe zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti,
nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve funkcích.
• Pokud jsou v domácnosti děti neschop
dodrţovat základní bezpečnostní pravidla
při práci s přístrojem, je třeba dozor
dospělé osoby.
• Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veške prach a další nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněţ, pokud bude přístroj delší dobu
nevyuţit, odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach můţe způsobit zkrat a vést
tak k poţáru.
• Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být umístěny
mimo dosah dětí.
• Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte
těţkými předměty.
• Chraňte přístroj před silnými
nárazy. (Nesmí upadnout!)
• Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou
sdílí větší počet dalších elektrických zařízení.
Obzvláště buďte opatrní při pouţívání
prodluţovacích šňůr – celkový příkon všech
zařízení připojených k prodluţovací šňůře nesmí
nikdy přesáhnout výkonovou zatíţitelnost
zásuvky dané prodluţovací šňůry (příkon/proud).
Přetíţení můţe způsobit přílišné zatíţení kabelu,
hoření izolace a případné roztavení.
• Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho AC
adaptér od síťové zásuvky (str. 30).
• Před pouţitím přístroje v cizí zemi,
konzultujte situaci s nejbliţším dodavatelem
Roland či autorizovaným prodejcem produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
• NIKDY nepřehrávejte CD-ROM v ţných CD
přehrávačích. Zvuk, který vzniká, můţe způsobit
trvalé poškození sluchu. Můţe dojít ke zničení
reprodukto nebo systémových komponent.
• Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde
můţe probíhat chlazení.
• Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vţdy zastrkujte/vytahujte pouze
zástrčku napájecího adaptéru.
3
• Nikdy přístroj nezapojujte/ nevypojujte k/ od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
• Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím přístrojům.
• Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte
adaptér ze zásuvky.
• Šrouby ukládejte na bezpečném místě mimo
dosahu dětí, aby je nemohly náhodně
spolknout.
• Vţdy vypněte fantomové napájení, pokud
připojujete jiný mikrofon, neţ kondenzátorový,
který je vyţaduje. Pokud pouţijete fantomové
napájení do dynamického mikrofonu, riskujete
jeho zničení, jakoţ i dalších zařízení, která je
nevyţadují. Před prvním pouţitím mikrofonu
zkontrolujte jeho specifikace v příslušném
manuálu. (Tento přístroj umoţňuje fantomové
napájení: 48V DC, 6mA max)
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŢITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě,
kterou vyuţívají přístroje, ovládané spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu pouţití elektrických
zařízení se můţe vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo šum. Není-li moţné pouţít jiný zdroj
proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně
ohřívá. Je to běţné a není důvod k obavám.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou
všechny vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či
poškození reproduktorů či ostatních zařízení.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe
vykazovat brum. Tento problém odstraníte změnou směru
umístění přístroje či jeho přemístěním od zdroje
interference.
Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) můţe vzniknout jemný šum. Tento šum
vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento
problém, je potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje,
nebo je vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeho vozu či v prostředí
vykazujícím teplotní extrémy. Příliš vysoká teplota můţe
deformovat nebo změnit barvu povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití
přístroje riskantní. Proto, ještě před pouţitím přístroje, jej
musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin, aţ
se kondenzace vypaří.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí,
jeho gumové noţky mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo
se nehýbal.
Údrţba
• Denně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou
jemně zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot
pouţijte hadřík napuštěný jemným nebrusným prostředkem.
Poté přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
ţádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení
a/nebo deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti nástroje,
mohou být ztracena, pokud jej zašlete na opravu. Důleţitá
data vţdy zapisujte na papír (je-li to moţné). Při opravách
je nutné předejít ztrátě dat. V určitých případech (jako kdyţ
nefunguje okruh, udrţující paměť pod napětím), však
musíme upozornit, ţe data nemusí být moţné zachránit.
4
Další doporučení
• Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem můţe dojít k nenávratné ztrátě
obsahu paměti. Abyste se uchránili nebezpečí ztráty
důleţitých dat, doporučujeme provádět pravidelně záloţní
kopie celé vaší paměti.
• Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data v paměti nebude
moţné obnovit, jakmile byla ztracena. Společnost Roland
Corporation za takovou ztrátu dat neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Během při-/odpojoní kabelů uchopte samotný konektor,
nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům
nebo zničení vnitřních komponent kabelu.
• Zachovávejte přiměřené nastave hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy. Při pouţití sluchátek se
nebudete muset ohlíţet na okolí (obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztuţení), ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné. Jinak
budete muset pouţít odpovídající balící materiál.
které propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepouţívejte tyto kabely. Pouţití těchto kabelů sníţí
hlasitost zvuku tak, ţe téměř nebo vůbec nebude slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
Manipulace s CD/DVD
• Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený nebo špinavý
disk nemusí mechanika správně přečíst. Udrţujte disky čisté
pomocí běţného CD čističe.
Copyright
• Neautorizované kopírování, distribuce, prodej, pronajímání,
hraní, nebo vysílání chráněného materiálu (hudebních děl,
vizuálních děl, pořadů, ţivých přenosů, atd.), jeţ náleţí
částečně či vcelku třetí straně, bez jejího svolení, je zakázáno
podle práva.
• Tento produkt můţete vyuţít pro nahrávání nebo duplikování
audio či vizuálního materiálu bez omezení, daných určitými
technologickými faktory ochrany proti kopíroní. Je to proto,
ţe produkt je určen k pouţití při produkci originálního
hudebního nebo video materiálu a proto se předpokládá, ţe
tento materiál nenarušuje autorská práva, náleţející třetí
straně (např. vaše původní díla), takţe jej lze nahrávat či
kopírovat volně.
Toto zařízení nepouţívejte v rozporu s autorskými právy třetí
strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv
porušení autorských práv třetí strany, vzniklé vaším pouţitím
tohoto zařízení.
Microsoft a Windows jsou buď registrovanými ochrannými
známkami nebo chráněnými značkami Microsoft Corporation
ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
• Sejmuté obrazovky v tomto dokumentu jsou pouţity dle
doporučení Microsoft Corporation.
• Windows® je oficiálně označen jako: “Microsoft®
Windows® operační systém”.
• Apple, Mac, Logic a Macintosh jsou obchodními
známkami Apple Inc., registrovanými v U.S. a v dalších
zemích.
• Jména zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními
známkami nebo registrovanými obchodními známkami
svých majitelů.
• MPEG Layer-3 audio kódovací technologie je licencovaná
u společností Fraunhofer IIS Corporation a THOMSON
Multimedia Corporation.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou u Technology Properties
Limited (TPL). Roland získal na tuto technologii licenci od
TPL Group.
5
Obsah
Co najdete v balení ..................................................................................... 8
Popis panelů .............................................................................................. 10
Čelní panel ............................................................................................................................ 10
Zadní panel ............................................................................................................................ 12
Instalace a nastavení ovladače ................................................................ 14
Uţivatelé Windows 7/Windows Vista .................................................................................... 15
Instalace ovladače ........................................................................................................ 15
Nastavení IN/OUT zařízení .......................................................................................... 17
Uţivatelé Windows XP .......................................................................................................... 19
Instalace ovladače ........................................................................................................ 19
Nastavení IN/OUT zařízení .......................................................................................... 21
Uţivatelé Mac OS X .............................................................................................................. 23
Instalace ovladače ........................................................................................................ 23
Nastavení IN/OUT zařízení .......................................................................................... 24
Nastavení MIDI IN/OUT zaříze ................................................................................. 25
Kontrola zvuku, který slyšíte.................................................................................................. 27
Zapojení audio systému pro přehrání ...................................................................... 27
Přehrávání vzorku dat .................................................................................................. 28
Základní operace ..................................................................................... 29
Základní zapoje ................................................................................................................. 30
Za/vypnutí přístroje ................................................................................................................ 31
Zapnutí přístroje ........................................................................................................... 31
Vypnutí přístroje ........................................................................................................... 31
Funkce Auto Power Off ......................................................................................................... 32
Ovládání předzesilovače ....................................................................................................... 33
Nahrávání mikrofonu nebo kytary ................................................................................ 35
Současné nahrávání více vstupů (Multi Recording) .................................................... 40
Pokročilé Operace ..................................................................................... 42
Direct mixy a směrování ........................................................................................................ 42
Ovládací panel....................................................................................................................... 43
Spuštění ....................................................................................................................... 43
Poloţky na obrazovce a jejich úkol .............................................................................. 44
Uloţení a načtení nastave ......................................................................................... 52
Inicializace nastavení ................................................................................................... 52
Kontrola toku signálu .................................................................................................... 53
6
Nastavení ovladače ..................................................................................................... 53
Náhled v popředí ......................................................................................................... 53
Operace na panelu OCTA-CAPTURE ................................................................................. 54
Ţivé hraní se čtyřmi stage monitory .................................................................................... 62
Zapojení dvou jednotek OCTA-CAPTURE .......................................................................... 63
Appendix ................................................................................................... 68
Nastavení vzorkovací frekvence .......................................................................................... 68
Omezení v případě nastavení na 192kHz ............................................................................ 68
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ..................................................................... 69
Nastavení ovladače .............................................................................................................. 69
Nastavení podpisu ovladače (Windows XP) ........................................................................ 72
Nastavení hardware akcelerace (Windows XP) ................................................................... 72
Přeinstalování ovladače ....................................................................................................... 73
Odstraněovladače ............................................................................................................ 73
Nastavení úspory energie .................................................................................................... 75
Nastavení výkonu systému (Windows) ................................................................................ 77
Nastavení hlasitosti v systému ............................................................................................. 78
Nastavení SW pro hlasovou komunikaci (Windows 7) ........................................................ 80
Nastavení funkce monitorování Windows (Windows 7) ...................................................... 80
Jméno zařízení (Windows) ................................................................................................... 81
Problémy a potíţe ................................................................................... 82
Celkově ................................................................................................................................. 82
Problémy při instalaci ovladače ............................................................................................ 82
Problémy s nastavením ........................................................................................................ 84
Problémy při přehrávání a nahrávání ................................................................................... 85
Problémy při zapojení dvou jednotek ................................................................................... 91
Problémy se SONAR LE ..................................................................................................... 93
Hlavní specifikace ................................................................................... 94
Index ......................................................................................................... 96
Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného svolení ROLAND, Czech Republic
Distributor, s.r.o. Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
7
Co najdete v balení
Po otevření balení si zkontrolujte úplnost všech poloţek. Pokud
cokoliv schází, kontaktujte svého dealera.
OCTA-CAPTURE
Adaptér
Speciální AC adaptér pro OCTA-CAPTURE. Pouţívejte pouze tento přiloţený adaptér.
* Pokud dojde k poškození AC adaptéru, kontaktujte nejbliţší servisní středisko Roland,
dle “Informací” na str. 97, nebo autorizovaného dealera Roland.
Uţivatelský manuál
Je to dokument, která právě čtete. Uloţte si jej nablízku, kdyby jej bylo potřeba.
OCTA-CAPTURE Driver CD-ROM
Obsahuje OCTA-CAPTURE ovladače a demo songy.
* Nepřehrávejte CD-ROM na běţných audio CD přehrávačích. Zvuk, který vzniká, můţe
způsobit trvalé poškození sluchu.
Můţe dojít ke zničení reproduktorů nebo systémových komponent.
Cakewalk Production Plus Pack DVD-ROM
(Mac/Windows)
Zahrnuje:
Cakewalk SONAR 8.5 LE (PC)
Cakewalk Sound Center (Mac/PC)
Rapture LE (Mac/PC)
Studio Instruments Drums (Mac/PC)
Blíţe o registraci uţivatele a získání registračního kódu, viz instalační příručku na CD-ROM,
nebo funkci Help v software.
* Dříve neţ otevřete přiloţený CD-ROM/DVD-ROM, musíte si přečíst “Licenční smlouvu”.
Otevřením obalu CD-ROM/DVD-ROM vyjadřujete souhlas s těmito licenčními
podmínkami.
* Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený nebo špinavý CD-ROM/DVD-ROM disk
nemusí mechanika správně přečíst. Udrţujte disky čisté pomocí běţného CD
čističe.
* Pouţití dat songu, obsaţených na kartě k jinému účelu, neţ osobnímu, bez povolení
právoplatného majitele copyright, můţe být trestně stíháno podle práva. Navíc, tato
data nesmíte kopírovat, ani vyuţít k produkci jiného chráněného díla, bez povolení
majitele autorských práv.
8
USB kabel
Tímto kabelem připojte OCTA-CAPTURE do USB konektoru v počítači.
* Určitě pouţijte pouze přiloţený USB kabel. Pokud si nejste jisti, zda jste vše zapojili
správně, kontaktujte nejbliţší servis firmy Roland či autorizovaného prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
Licenční smlouva
Tato Licenční smlouva umoţňuje pouţívat konkrétní software, který je chráněn autorským
právem Roland Corporation. Musíte si ji přečíst, neţ otevřete obal CD-ROM.
Montáţní adaptér do racku
Jestliţe chcete nainstalovat jednotku do racku,
pouţijte k tomu přibalenou montáţní sadu.
1. Vyjměte stříbrné šrouby na levé a pravé
straně OCTA-CAPTURE (po třech).
Montáţní do racku
2. Připevněte adaptéry pro montáţ do racku, na OCTA-CAPTURE pomo
vyjmutých šroubů v kroku 1.
Adaptéry připevněte vyjmutými šrouby.
3. Sejměte čtyři gumové noţky ze spodní strany OCTA-CAPTURE.
Musíte si zajistit následující poloţky
Externí zesilovač, reproboxy nebo sluchátka budete potřebovat, abyste slyšeli zvuk na
výstupu z OCTA-CAPTURE. Rovněţ mikrofon pro připojení k OCTA-CAPTURE není
přibalen. To, co budete potřebovat, je potřeba zajistit.
Do MD nebo DAT digitálního rekordéru můţete nahrávat digitální audio signál, ale kabel
pro připojení digitálního zařízení do OCTA-CAPTURE nutno dokoupit. Je potřeba jej
rovněţ zajistit.
9
Popis panelů
Musíte nainstalovat ovladač, dříve neţ zapojíte OCTA-CAPTURE do počítače poprvé. Ovladač
nainstalujete podle procedury, popsané v sekci “Instalace ovladače a jeho nastavení” (str. 14).
Čelní panel
1. Combo vstupní jacky (Input 1-4)
Tyto jacky jsou analogové, s mikrofonními předzesilovači.
Jelikoţ nabízejí jak XLR typ, tak typ phone, můţete vyuţít typ
konektoru, nejvhodnější pro připojované zařízení. Můţete
zapojit jak symetrická, tak nesymetrická zařízení.
XLR jack
XLR typ: -56 -6dBu
Phone
konektor
TRS
phone
konektor
Phone typ: -46 +4dBu
(nesymetrický)
(symetrický)
Typ phone u INPUT 1 a 2 combo vstupních jacků umoţňuje přepínat vstupní impedanci
podle zapojeného zařízení. Vyberte vysokoimpedanční nastavení (Hi-Z), pokud jste zapojili
kytaru, nebo zvolte nízkoimpedanční nastavení (Lo-Z), v případě jiných zařízení (str. 36).
* INPUT 3 a 4 jsou pevně nízkoimpedanční (Lo-Z).
Jack typu XLR nabízí 48V phantomové napětí, coţ umoţňuje připojit phantomově napájené
kondenzátorové mikrofony, které je vyţadují. V tom případě zapněte přepínač
phantomového napájení (str. 36).
* Tento přístroj je vybaven typem
vstupních jacků XLR/TRS. Schéma
zapojení těchto jacků je na
obrázku. Proveďte zapojení aţ po
kontrole schématu zapojení toho
zařízení, které zamýšlíte připojit.
1: GND
2: HOT
3: COLD
HOT(hrot)
GND (plášť)
COLD (krouţek)
10
2. Sekce ovládání předzesilovače (str. 33)
OCTA-CAPTURE má kaţdý z osmi audio vstupů (INPUT 1–8),
vybavený předzesilovačem. Parametry těchto předzesilovačů můţete
nastavit.
3. Sekce displeje (str. 54)/Sekce Utility (str. 59)
Na LCD vidíte stav vstupních jacků OCTA-CAPTURE.
4. [MIX SEL] tlačítko
OCTA-CAPTURE je vybaven čtyřmi nezávislými mixy (vstupními mixy
A–D). Tímto tlačítkem volíte vstupní mix, který je na obrazovce (s. 55).
5. [INPUT MIX] knob
Nastavuje hlasitost monitorů. Otočením
knobu doleva (–) sníţíte úroveň zvuku u
vstupních jacků. Otočením knobu doleva
(+), úroveň zvuku u vstupních jacků zvýšíte
o +12dB (4x).
6. [POWER] vypínač
Hlasitost
+12dB
-
Za/vypnutí přístroje. Je-li zapnutý, tlačítko svítí. Chcete-li nástroj za/vypnout, podrţte
vypínač [POWER] na alespoň 1s.
7. [MAIN OUT] knob
Nastavuje hlasitost, která je na výstupu jacku sluchátek i na hlavním výstupu.
8. Monitor Select přepínač
Určuje výstup pro monitorování, do jacků pro sluchátka i hlavních výstupních jacků
(PHONES + MAIN), nebo pouze do sluchátek (PHONES).
Při nahrávámikrofonu, bývá vhodné monitorovat jen ve sluchátkách.
9. Jack sluchátek
Vysílá mix zvuku ze vstupních jacků a z počítače. Knobem [INPUT MIX] nastavte poměr
vstupních signálů.
I kdyţ jsou sluchátka zapojena, uslyšíte stále zvuk na hlavním výstupu, na zadním panelu.
11
Zadní panel
10. DC IN jack
Sem zapojte DC konektor AC adaptéru.
* Nepouţívejte jiný AC adaptér, neţ tento dodaný, jelikoţ můţete způsobit
poškození přístroje.
11. Uzemnění
Podle pouţitých obvodů a sestavy se můţe vyskytnout jemné brnění na dotek u přístroje,
u připojených mikrofonů, nebo kovových částí např. kytary. Děje se tak v důsledku
nepatrného zbytkového napětí, které je zcela neškodné. Pokud vám to však vadí, zapojte
sem externí uzemňovací drát. Je-li přístroj uzemněn, můţe se objevit jemný brum, podle
instalovaných částí. Všechny opravy by měl provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů Roland, viz Informace na konci manuálu.
Nevhodná umístění pro uzemnění
• Vodovodní trubky (hrozí elektrický oblouk)
• Plynové trubky (hrozí poţár nebo výbuch)
• Telefonní linka nebo vedení světla (můţe být nebezpečné při blesku)
12. Digitální vstupy/výstupy
COAXIAL IN (9/10) jack
Slouţí po digitální vstup 2-kanálového (stereo) signálu. Vyuţijete jej při
propojení dvou jednotek OCTA-CAPTURE (str. 63).
COAXIAL OUT (9/10) jack
Slouţí po digitální výstup 2-kanálového (stereo) signálu do jiného digitálního audio zařízení.
Vyuţijete jej při propojedvou jednotek OCTA-CAPTURE (str. 63).
12
XLR typ:
INPUT 5-6
-56 -6dBu
INPUT 7-8
-50 +0dBu
Phone typ:
INPUT 5-8
-46 +4dBu
13. OUTPUT jacky 1–8 (nominální výstup 0dBu)
Tyto jacky dávají na výstupu analogový audio signál. Jde o symetrické
výstupní TRS phone jacky.
* Můţete pouţít i phone konektory (nesymetrické).
14. Jacky Hlavního výstupu
Tyto výstupní jacky lze ovládat knobem [MAIN OUT].
15. Combo vstupní jacky (Input 5-8)
Tyto jacky jsou analogové, s mikrofonními předzesilovači.
Jelikoţ nabízejí jak XLR typ, tak typ phone, můţete vyuţít typ
konektoru, nejvhodnější pro připojované zařízení. Můţete
zapojit jak symetrická, tak nesymetrická zařízení.
XLR jack
Phone konektor
(nesymetrický)
TRS phone
konektor
(symetrický)
* INPUT 5 8 jsou pevně nízkoimpedanční (Lo-Z).
XLR vstupní jacky 7 a 8 podporují vysoké úroveň vstupu, aţ +16dBu. Máte tak vysokou
hodnotu headroom, i kdyţ pouţijete mikrofony k nahrávání silných zdrojů, jako je např.
kopák.
XLR jacky slouţí k zapojení mikrofonů, a phone jacky k zapojení ostatních zařízení. Jack
typu XLR nabízí 48V phantomové napětí, coţ umoţňuje připojit phantomově napájené
kondenzátorové mikrofony, které je vyţadují. V tom případě zapněte přepínač
phantomového napájení (str. 36).
* Tento přístroj je vybaven typem
vstupních jacků XLR/TRS. Schéma
zapojení těchto jacků je na
obrázku. Proveďte zapojení aţ po
kontrole schématu zapojení toho
zařízení, které zamýšlíte připojit.
16. USB konektor
Sem připojíte počítač.
1: GND
2: HOT
3: COLD
HOT(hrot)
GND (plášť)
COLD (krouţek)
Před prvním zapojením OCTA-CAPTURE musíte nainstalovat ovladač, dle popisu v “Instalaci
a nastavení ovladače” (str. 14).
17. MIDI konektory
MIDI IN konektor
MIDI vstupní konektor. Sem můţete zapojit MIDI keyboard nebo jiný MIDI kontroler.
MIDI OUT konektor
MIDI výstupní konektor. Sem zapojte MIDI zvukový modul.
13
Instalace a nastavení ovladače
Ovladač je software, který přenáší data mezi OCTA-CAPTURE a SW aplikací, běţící
v počítači, je-li OCTA-CAPTURE připojený do počítače.
Procedura instalace závisí na pouţitém operačním systému.
Následujícím postupem nainstalujete a ověříte ovladač.
Windows 7/
Windows
Vista
Windows XP
Mac OS X
1. Instalace ovladače
Str. 15
Str. 19
Str. 23
2. Nastavení IN/OUT zařízení
Str. 17
Str. 21
Str. 24
3. Kontrola zvuku, který slyšíte
Str. 27
Str. 27
Str. 27
14
Uţivatelé Windows 7/Windows Vista
Instalace ovladače
Kroky, prováděné u OCTA-CAPTURE samotného, jsou označeny symbolem
Operace s OCTA-CAPTURE. Nezapojujte OCTA-CAPTURE do počítače, dokud k tomu nejste
přímo vyzni.
* Příklady na obrázcích jsou sejmuty pod Windows 7.
1. Odpojte OCTA-CAPTURE a spusťte Windows.
Odpojte všechny USB kabely, kromě těch, kterými jsou připojeny klávesnice a myš.
2. Ukončete veškerý aktuálně běţící software.
3. Vloţte přiloţený OCTA-CAPTURE CD-ROM do mechaniky.
Jakmile se sám spus dialog, klikněte na “Otevřít sloţku se soubory”.
4. Ve správné sloţce na CD-ROM klikněte 2x na ikonu [Setup] a spustí se
instalátor.
OS Instalátor
Windows 7: Najděte sloţku [Driver] a v ní [Win7]
Windows Vista: Najděte sloţku [Driver] a v ní [Vista]
Windows 7 64-bit edice: Najděte sloţku [x64Driver] a v ní [Win7]
Windows Vista 64-bit edice: Najděte sloţku [x64Driver] a v ní [Vista]
Pokud se objeví zpráva “Váš operační systém není podporovaný” nebo “Verze tohoto
souboru není kompatibilní s běţící verzí Windows”, anebo neznáte verzi vašeho operačního
systému, zjistěte verzi operačního systému, dle popisu níţe.
Pokud “System type” udává “64-bit Operating System”, pak máte 64-bit verzi.
Uţivatelé Windows 7
V Ovládacích panelech klikněte na ikonu “Systém a zabezpečení”. Pokud na
Ovládacím panelu vidíte ikony, klikněte na Systém.
Uţivatelé Windows Vista
V Ovládacích panelech klikněte na ikonu “Systém a zabezpečení” a pak na Systém.
Pokud jsou Ovládací panely v klasickém zobrazení, klikněte na ikonu Systém.
15
5. Objeví se dotaz na potvrzení údajů
o uţivateli.
Klikněte na [Ano] v případě Windows 7, nebo
na [Další] v případě Windows Vista.
6. Na obrazovce se objeví “Ovladač OCTA-CAPTURE bude nainstalován do
počítače”. Klikněte na [Další].
Pokud se objeví jiná zpráva, postupujte dle pokynů zprávy.
7. Instalaci zahájíte kliknutím na [Další] ještě jednou.
Spustí se instalace.
Pokud se objeví dialogový box ohledně bezpečnosti, klikněte na [Instalovat].
8. Operace na OCTA-CAPTURE
Na obrazovce se objeví zpráva
“Instalace ovladače je připravena”.
Vypněte OCTACAPTURE a zapojte
USB kabel do počítače.
Pokud se objeví jiná zpráva, postupujte
dle jejích pokynů.
16
9. Operace s OCTA-CAPTURE Zapněte OCTA-CAPTURE (str. 31)
Ovladač bude nainstalován automaticky.
* Můţe trvat několik minut, neţ bude instalace ovladače dokončena
Jakmile je instalace hotova, objeví se zpráva, ţeInstalace byla dokončena”.
10. Kliknutím na [Zavřít] ukončíte dialog “Nastavení ovladače OCTA-CAPTURE”.
Obje-li se dialog box Změny systémových nastave,
klikněte na [Ano]. Windows se automaticky restartují.
Nastavení IN/OUT zařízení
Aby bylo moţné pouţít OCTA-CAPTURE se software, musíte zvolit OCTA-CAPTURE jako
audio a MIDI vstupní/ výstupní zařízení. Blíţe o tom, viz dokumentaci pro software.
* Pokud není moţné zvolit OCTA-CAPTURE zařízení v nastavení aplikace, můţe se stát, ţe
nastal problém. Viz “Problémy s nastavením” (str. 84) v sekci Problémy a potíţe.
Audio vstupní/výstupní zařízení
Blíţe o tomto zaříze, viz “Jméno zaříze (Windows)” (str. 81).
Pokud pouţíváte ASIO kompatibilní software, zvolte OCTA-CAPTURE v nastavení ASIO
vašeho software.
MIDI vstupní/výstupní zařízení
Blíţe o tomto zaříze, viz “Jméno zaříze (Windows)” (str. 81).
* Media Player, obsaţený ve Windows 7 nebo Windows Vista, nelze pouţít jako MIDI
vstupní/výstupní zařízení pro OCTA-CAPTURE.
17
Nastavení OCTA-CAPTURE pro pouţití
s Windows Media Player
Povíme si, jak zadat OCTA-CAPTURE jako standardní systémové zařízení pro
přehrávání, takţe jej bude vyuţívat i Windows Media Player.
* V “Kontrola zvuku, který slyšíte” (str. 27), si přehrajeme ve Windows Media Player
vzorek dat. Musíte provést nastavení, popsané níţe.
1. V Ovládacích panelech klikněte 2x na ikonu “Zvuky a zvuková zařízení”, pak
“Zvuk”.
Pokud jste zvolili klasický vzhled, klikněte na “Zvuky”.
2. Na záloţce Přehrávání zvolte OUT u OCTA-CAPTURE a klikněte na [Nastavit jako
výchozí].
3. Kliknutím na [OK] ukončíte nastavení.
Pokud zvolíte OCTA-CAPTURE jako standardní zařízení, pak audio upozornění a další zvuky
Windows půjdou na výstup OCTA-CAPTURE, nikoliv do výstupů počítače.
Upozornění při nahrávání/přehrávání do/z vašeho SW
Ověřte následující body, neţ pouţijete OCTA-CAPTURE k nahrávání nebo přehrávání.
• Zapojte OCTA-CAPTURE do počítače dříve, neţ spustíte
pouţívaný software.
Neodpojujte USB kabel z OCTA-CAPTURE, dokud běţí
software. Ukončete software dříve, neţ odpojíte USB kabel OCTA-CAPTURE
od počítače.
Tím dokončíte instalaci a nastavení.
Dále ověřte, ţe slyšíte zvuk z OCTA-CAPTURE. → “Kontrola zvuku, který slyšíte” (str. 27).
18
Uţivatelé Windows XP
Kroky, prováděné u OCTA-CAPTURE samotného, jsou označeny symbolem
Operace OCTA-CAPTURE. Nezapojujte OCTA-CAPTURE do počítače, dokud k tomu
nejste přímo vyzváni.
Instalace ovladače
1. Odpojte OCTA-CAPTURE a spusťte Windows.
Odpojte všechny USB kabely, kromě těch, kterými jsou připojeny klávesnice a myš.
2. Ukončete veškerý aktuálně běţící software.
3. Vloţte přiloţený OCTA-CAPTURE CD-ROM do mechaniky.
4. Na CD-ROM přejděte do sloţky [Driver], pak do sloţky [XP] a klikněte 2x na
ikonu [Setup].
Pokud se objeví zpráva “Váš operační systém není podporovaný” nebo “Verze tohoto souboru
není kompatibilní s běţící verzí Windows”, anebo neznáte verzi vašeho operačního systému,
zjistěte verzi operačního systému.
* Pokud se objeví dialogový box “Instalujte Program jako jiný uţivatel”, kliknutím na [Zrušit]
ukončíte instalaci, přihlaste se pod Windows s právy administrátora a spusťte instalaci znovu.
5. Na obrazovce se objeví “Ovladač OCTA-CAPTURE bude nainstalován do
počítače”. Klikněte na [Další].
Pokud se objeví jiná zpráva, postupujte dle jejích pokynů.
6. Instalaci zahájíte kliknutím na [Další].
Jestliţe se objeví dialogový box “Instalace software”, klikněte na [Pokračovat] a instalaci
dokončete. Pokud není moţné pokračovat, kliknutím na [OK] ukončete instalaci. Pak změňte
nastavení, podle popisu v “Nastavení podmínek digitálních podpisů (Windows XP)” (str. 72),
a přeinstalujte ovladač.
19
7. Operace na OCTA-CAPTURE
Na obrazovce se objeví zpráva
“Instalace ovladače je
připravena”. Vypněte
OCTACAPTURE a zapojte USB
kabel do počítače.
Pokud se objeví jiná zpráva, postupujte
dle jejích pokynů.
8. Operace s OCTA-CAPTURE Zapněte OCTA-CAPTURE (str. 31)
Objeví se zpráva “Nalezen nový hardware” vpravo dole na obrazovce.
* Můţe však trvat 10s aţ několik minut, neţ se průzkumník Nalezení nového Hardware
objeví.
9. Pokud budete dotázáni, zda chcete kontaktovat Windows Update, zvolte
“Nyní ne” a klikněte na [Další].
10. Zvolte “Instalovat software
automaticky (doporučeno)”
a klikněte na “Další”.
20
/