Roland RD-88 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
RD-88
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět, chcete-li používat RD-88.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
5Průvodce parametry
Vysvětluje všechny parametry RD-88.
5Výpis zvuků
Výpis zvuků, které jsou ve výbavě RD-88.
5MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI příkazech.
Jak získat PDF manuál
1. V prohlížeči počítače zadejte následující URL.
http://www.roland.com/manuals/
I
2. Zvolte „RD-88” jako jméno produktu.
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ
POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (str. 25)). Po přečtení si ponechejte
dokumenty po ruce pro pozdější použití.
© 2020 Roland Corporation
Uživatelský manuál
22
Obsah
Úvod ............................................... 3
Umístění RD-88 na stojan ................................. 3
Zapnutí a vypnutí ........................................ 3
Popisy panelů ....................................... 4
Horní panel .............................................. 4
Výpis kombinací kláves ..................................... 5
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení) .................. 6
Seznámení s RD-88 .................................. 8
Základní struktura RD-88 ................................. 8
Ohledně scén .............................................. 8
Základní operace ........................................ 9
Hlavní obrazovka .......................................... 9
Ohledně kurzorových tlačítek .............................. 9
Editace hodnoty ........................................... 9
Hraní ............................................... 10
Poslech Demo (DEMO PLAY) .............................. 10
Hraní na piano ........................................... 10
Práce s různými scénami .................................. 11
Hraní více zvuky na klaviaturu ............................ 11
Hraní dvěma zvuky současně (Dual Mode) .................. 11
Hraní různými zvuky v různých oblastech na klaviatuře (Split
Mode) ..................................................... 12
Změna zvuku v ZÓNĚ ...................................... 12
Nastavení hlasitosti jednotlivých Zón ..................... 13
Změna citlivosti kláves ................................... 13
Transpozice tóniny klaviatury (TRANSPOSE) ............... 14
Přidání ozvěny zvuku (REVERB) ........................... 14
Přidání nadýchanosti zvuku (CHORUS/DELAY) ............. 15
Úprava zvuku v reálném čase (WHEEL1/2) ................. 15
Přidání živosti zvuku (COMPRESSOR) ...................... 15
Nastavení charakteru zvuku (TONE COLOR) ................ 16
Přidání různých efektů zvuku (MFX) ....................... 16
Nastavení hlasitosti pro každé frekvenční pásmo
(EQUALIZER) ............................................. 17
Deaktivace tlačítek (Panel Lock) ........................... 17
Využití užitečných funkcí při hraní .................... 18
Ukládání často používaných zvuků (scén) do pamětí
(FAVORITE) .............................................. 18
Zaregistrování oblíbeného zvuku ........................... 18
Vyvolání oblíbeného zvuku ................................. 18
Přepínání v bance Favorite Bank ............................ 18
Zobrazení výpisu oblíbených položek ....................... 18
Hraní styly .............................................. 19
Změna tempa .............................................. 19
Změna rytmického patternu ................................ 19
Přehrávání songů ........................................ 20
Přiřazení funkce kontroleru ............................... 20
Použití tlačítka [ONE TOUCH PIANO]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Použití RD-88 jako Master keyboardu ..................... 21
Co je to MIDI? .............................................. 21
Nastavení ovládání externího zvukového modulu ........... 21
Podrobná nastavení zvuků ........................... 22
Editace scény ............................................ 22
Uložení scény (Write) ....................................... 22
Editace systémových efektů .............................. 22
Uložení systémových efektů (Write) ......................... 22
Další funkce ......................................... 23
Užitečné funkce (UTILITY) ................................ 23
Zálohování dat na USB ash disk (BACKUP) ................. 23
Obnovení zálohovaných dat (RESTORE) ..................... 23
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET) ............. 23
Formátování USB Flash disku (FORMAT USB MEMORY) ...... 24
Editace nastavení systému (SYSTEM) ...................... 24
Uložení nastavení systému (System Write) .................. 24
Zobrazení verze programu (INFORMATION) ............... 24
BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ ........................ 25
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ............................... 25
Hlavní specikace ................................... 26
33
Úvod
Umístění RD-88 na stojan
Chcete-li postavit RD-88 na stojan, použijte Roland KS-10Z nebo KS-12.
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
KS-10Z
Zarovnejte horizontálně střed
RD-88 se stojanem.
Nastavte šířku stojanu na druhý
stupeň nebo více. Není možné jej
použít na nejužší pozici otvoru pro
šroub.
Zarovnejte čeloRD-88
s čelem stojanu.
KS-12
Nastavte šířku stojanu tak,
aby zasedly gumové nožky
pod klaviaturou do otvorů,
určených pro ně.
Pohled shora
Poznámka k umístění RD-88 na stojan
Při instalaci na stojan postupujte přesně podle pokynů v Uživatelském manuálu.
Nebude-li správně zajištěný, riskujete nestabilní stav, ve kterém může přístroj upadnout nebo se svalí stojan a může způsobit zranění.
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
Dejte pozor na převrhnutí!
Aby nedošlo u k převrhnutí RD-88, nevyvíjejte přílišnou sílu, a nikdy si na něj nesedejte ani nestoupejte.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Stiskem tlačítka [L] (power) zapnete nástroj.
Podržením tlačítka [L] (power) přístroj vypnete.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době
od poslední akce při hraní, nebo s tlačítky a kontrolery
na panelu (funkce Auto O). Pokud nechcete, aby se nástroj
vypínal automaticky, vypněte funkci Auto O. Podrobnosti
najdete v „Parameter Guide (PDF).
* Jakmile přístroj vypnete, neuložená data budou ztracena.
Před vypnutím si uložte data, která potřebujete zachovat (str. 22).
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
44
Popis panelu
1
WHEEL 1/2
Editace zvuku pomocí koleček. Zde určíte typ změny, kterou
potřebujete (str. 15).
2
Vypínač [L]
Zapíná/ vypíná přístroj.
Ovladač [VOLUME]
Nastavuje celkovou hlasitost RD-88.
Ovladač [TONE COLOR]
Nastavuje zvukový charakter nebo obraz (str. 16).
Pokud svítí tlačítko [EQ ADJUST], funguje jako ovladač EQ [LOW]
(str. 17).
Ovladač [MFX]
Nastavuje hloubku efektu (str. 16).
Pokud svítí tlačítko [EQ ADJUST], funguje jako ovladač EQ [MID]
(str. 17).
Ovladač [CHORUS/DELAY]
Nastavuje hloubku Chorus/Delay (str. 15).
Jestliže tlačítko [EQ ADJUST] svítí, funguje jako ovladač EQ [HIGH]
(str. 17).
Ovladač [REVERB]
Nastavuje hloubku Reverb (str. 14).
Tlačítko [EQ ADJUST]
Zapněte, chcete-li upravit EQ. Je-li tlačítko aktivní (svítí), můžete
pro nastavení EQ použít tři ovladače výše (str. 17).
Tlačítko [ASSIGN]
Pro nastavení požadovaných parametrů můžete použít přiřazené
ovladače. Je-li tlačítko aktivní (svítí), ovladače určují hodnoty
přiřazených parametrů (str. 20).
Tlačítko [COMPRESSOR]
Zapíná/ vypíná kompresor (str. 15).
Tlačítko [TRANSPOSE]
Umožňuje transponovat vaši hru (str. 14).
Ovladače LEVEL [LOWER], [UPPER2], [UPPER1]
Nastavení hlasitosti každé zóny (str. 13).
Ovladač LEVEL [MIC/LINE IN]
Určuje vstupní úroveň MIC/LINE.
Tlačítko [SPLIT]
Zapíná/ vypíná režim Split Mode (str. 11).
Umožňuje rozdělit klaviaturu na levou a pravou část a v každé
z nich hrát jiným zvukem.
Současným stiskem tohoto tlačítka a tlačítka [DUAL] si můžete
ldemo songy poslechnout (str. 10).
Tlačítko [DUAL]
Zapíná/ vypíná režim Dual Mode (str. 11).
Tyto vrstvy UPPER 1 a UPPER 2 zní současně, v celé šíři klaviatury.
Současným stiskem tohoto tlačítka a tlačítka [SPLIT] si můžete
demo songy poslechnout (str. 10).
Tlačítko [EXTERNAL CTRL SETTING]
Vstup na obrazovku, kde můžete provést nastavení ovládání
externího MIDI zvukového modulu (str. 21).
Horní panel
1 3 4 5 2
55
Popis panelu
Tlačítko [MIC/LINE IN SETTING]
Vstup na obrazovku nastavení vstupu MIC/LINE. Můžete aplikovat
EQ a Reverb, vstupnímu signálu MIC/LINE (str. 7).
3
Displej
Zobrazuje jméno zvuku, programu a hodnoty různých
nastavení atd.
4
Tlačítka [ ] [ ]
Stiskem obracíte stránky a posouváte kurzor.
Tlačítka [INC] [DEC]
Upravte hodnoty. Pokud podržíte jedno z nich a stisknete druhé,
změna hodnoty se zrychlí.
Tlačítko [SHIFT]
Snadno vyvolat editační obrazovky, kde jsou příslušné parametry
následujících funkcí, podržením tohoto tlačítka a současným
stiskem tlačítek, otočením ovladačů, nebo dalších kontrolerů
(viz "Výpis kombinací kláves"). Pokud podržíte toto tlačítko
a editujete hodnotu parametru, hodnota se mění rychleji.
Tlačítko [EXIT]
Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte aktuálně
běžící proceduru.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
5
Tlačítko [ONE TOUCH PIANO]
Vyvolá zvuk piana (Scene).
Můžete také provést nastavení tak, aby se vyvolal oblíbený
zvuk místo zvuku piana (str. 11).
POZN.
Uvědomte si, že stiskem tohoto tlačítka vyvoláte zvuk piana
a předchozí nastavení je tím ztraceno.
Tlačítko FAVORITE [ON]
Zapíná/ vypíná funkci (FAVORITE), která vyvolá oblíbené zvuky,
které jste si uložili (str. 18).
Tlačítko FAVORITE [BANK]
Volí banku pamětí FAVORITE (str. 18), ve kterých máte uloženy
své oblíbené zvuky.
Tlačítko [MENU]
Objeví se obrazovka MENU.
Tlačítko [Write]
Objeví se obrazovka WRITE.
Tlačítko [KEY TOUCH]
Vstup na obrazovku, kde můžete provést nastavení citlivosti
klaviatury (str. 13).
Tlačítko SONG/RHYTHM [SELECT]
Vstup na obrazovku, kde můžete volit songy nebo styly
(str. 19, str. 20).
Tlačítko SONG/RHYTHM [s]
Spustí/zastaví přehrávání songu nebo stylu (str. 19, str. 20).
Tlačítko [SPEAKER ON]
Zapíná/ vypíná interní ozvučení.
Interní ozvučení se vypne, jakmile zapojíte sluchátka, ale stiskem
tohoto tlačítka reproduktory znovu zapnete, i když jsou zapojena
sluchátka. Ozvučení ale můžete také vypnout, i když nejsou
sluchátka zapojena.
Tlačítko [PANEL LOCK]
Delším stiskem tohoto tlačítka zapnete/ vypnete zámek panelu
(zablokuje operace na panelu) (str. 17).
Tlačítka [PIANO]–[OTHER]/[0]–[9]
Výběr zvuku (Scene) kategorie (str. 11).
Pokud svítí tlačítko [FAVORITE] nebo [BANK], tlačítka fungují
jako numerická [0]–[9] (str. 18).
Výpis kombinací kláves
* „[A]+[B]” vyznačuje operaci „podržení tlačítka [A] a stisk tlačítka [B]”.
Kombinace Vysvětlení
[SHIFT] + [DEC]
[SHIFT] + [INC]
Mění hodnotu v krocích po 10. Pokud jste na
obrazovce Scene, zde změníte kategorii scény.
[SHIFT] + Favorite [BANK], nebo
[SHIFT] + Favorite [ON]
Vstup do výpisu Favorite list.
[SHIFT] + ovladač 1–4
Vstup na obrazovku editace parametrů
odpovídajícího ovladače.
[SHIFT] + ovladač 1–8
* Je-li aktivní tlačítko [ASSIGN]
Vstup na editační obrazovku přiřazení
ovladače.
[SHIFT] + ovladač WHEEL 1/2 Vstup na obrazovku přiřazení ovladačů.
[SHIFT] + stisk pedálu Vstup na obrazovku přiřazení pedálů.
66
Popis panelu
6
Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
USB MEMORY port
Sem zapojte USB ash disk.
Port USB COMPUTER
Sem připojíte počítač, takže můžete komunikovat data pro hru
a audio signál s RD-88.
MEMO
5 RD-88 podporuje USB MIDI a USB Audio. Chcete-li použít USB
Audio, musíte nainstalovat do počítače speciální ovladač USB.
Ovladač můžete stáhnout z webové stránky Roland.
5 Blíže o nastavení ovladače USB a USB MIDI/Audio, viz „Parameter
Guide” (PDF).
5 Můžete použít speciální plugin pro ovládání software v počítači,
i sostikovanějším způsobem. Podrobnosti najdete na
webových stránkách Roland.
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)
Napájecí kabel
AC zásuvka
6 7 8
USB ash disk
Pedálová jednotka
(RPU-3)
Expression pedál (řady EV)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
Mix, apod.
Monitorovací
reproboxy
(aktivní)
Mikrofon
Audio
přehrávač
sluchátka
Externí MIDI zařízení
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
AC adaptér
77
Popis panelu
7
Konektor MIDI OUT
Tento konektor vysílá MIDI zprávy do externích MIDI zařízení,
připojeného zde.
Konektory PEDAL (DAMPER/R, FC2/C, FC1/L)
Připojením nožního spínače, dodaného s RD-88 do konektoru
DAMPER, s ním můžete pracovat jako s damper pedálem piana.
Je-li pedál zapojený do konektoru FC1 nebo FC2, můžete
mu přiřadit různé funkce (str. 20).
* Používejte pouze doporučený Expression pedál. Zapojením jiného
Expression pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
8
Konektory INPUT (MIC, LINE)
Sem připojíte mikrofon nebo externí audio zařízení, mikrofon
využijete ke zpěvu s doprovodem, nebo k hraní se songem,
přehrávaným z externího audio zařízení.
Konektor Vysvětlení
MIC Sem zapojte mikrofon (nutno dokoupit).
LINE
Jedná se o audio vstupní konektor. Sem zapojte audio přehrávač
nebo jiné zvukové zařízení.
MEMO
5 Ovladačem [SAMPLER] nastavíte hlasitost.
5 RD-88 podporuje dynamické mikrofony. Kondenzátorové
mikrofony podporovány nejsou.
5 Můžete aplikovat EQ a Reverb, vstupnímu audio signálu.
Stiskem tlačítka [MIC/ LINE IN SETTING] vstoupíte na obrazovku
nastavení. Na tutéž obrazovku máte přístup také přes
[MENU]0[INPUT SETTING]. Blíže o parametrech,
viz „Přehled parametrů (PDF).
Konektory OUTPUT (L/MONO, R)
Sem připojíte kombo nebo jiné zařízení. Pro mono výstup použijte
konektor L/MONO.
Konektor PHONES
Sem připojíte sluchátka.
88
Přehled RD-88
Základní struktura RD-88
RD-88 lze rozdělit do dvou sekcí: sekci kontroleru a sekci zvukového
generátoru.
Sekce kontrolerů
(kontrolery jako klaviatura, modulační kolečka atd.)
Sekce zvukového generátoru
Přehrávání
Sekce kontrolerů
Tato sekce zahrnuje klaviaturu, modulační kolečka, ovladače
na panelu, slidery a připojené pedály na zadním panelu.
Akce jako stisk a uvolnění kláves, pedálu, atd., jsou konvertovány
do MIDI zpráv a ta je odeslána do sekce zvukového generátoru
nebo do externího MIDI zařízení.
Sekce zvukového generátoru
Sekce zvukového generátoru vyrábí zvuk. Zde jsou MIDI
zprávy přijaty ze sekce kontrolerů nebo externího MIDI zařízení,
a konvertovány do hudebních signálů, vysílaných na výstup
jako analogový audio signál, na konektory OUTPUT a PHONES.
Co jsou to Scény
RD-88 umožňuje ukládat zvuky, které jste vytvořili.
Vytvořený zvuk se nazý„Scéna”, pomocí tlačítek tuto scénu vyvoláte a můžete hrát.
Scéna
Zóna (UPPER 1)
Zóna (UPPER 2)
Zóna (UPPER 3)
Rytmika
Reverb
Chorus
Zvuk
MFX
EQ
EQ
EQ
MFX
MFX
Zvuk
Zvuk
Tone Color
Tone Color
Tone Color
Kompresor
Ekvalizér
IFX/Sympatetická
rezonance
Zóna
Klaviatura RD-88 se skládá ze tří částí (UPPER 1, UPPER 2 a LOWER),
pomocí kterých můžete volně ovládat interní části RD-88, tlačítky
a z klaviatury. Tyto tři části slouží k ovládání interních částí, známých
pod pojmem „Zóny.
Krom toho můžete volně ovládat externí MIDI zvukové generátory
z RD-88, stejným způsobem, jako ze zóny. Podobně můžete ovládat
externí MIDI zvukový generátor se třemi party (UPPER 1, UPPER 2,
a LOWER), díky této třípartové skupině, označené jako „EXTERNAL
Zone. Externí MIDI zvukový generátor je přiřazen těmto třem partům
pro ovládání.
Zvuk
Jednotlivé zvuky, využité při hraní na RD-88, se nazývají Tones”.
Tyto zvuky jsou přiřazeny jednotlivým zónám.
Rytmika
Bicí patterny pro různé hudební žánry jako jazz a rock,
jde zde připraveny. Tyto patterny můžete použít rovnou.
Efekty
Každá ze zón 1–3 nabízí funkce MFX, EQ a Tone Color, které
lze nastavit pro jednotlivé zóny nezávisle.
Dále jsou zde efekty Reverb, Chorus a IFX/Sympathetic Resonance,
které jsou společné pro všechny zóny.
99
ehled RD-88
Základní operace
Hlavní obrazovka
Obrazovka Scene (základní)
Je zobrazena aktuálně zvolená scéna (str. 11).
Tuto scénu tedy můžete editovat.
Obrazovka Song/Rhythm
Pokud stisknete tlačítko SONG/RHYTHM [SELECT], vstoupíte
na tuto obrazovku.
Můžete měnit rytmické patterny, tempo a hlasitost (str. 20).
USB ash disk (nutno dokoupit) můžete také připojit do konektoru
USB MEMORY a přehrávat audio soubory, uložené na USB ash disku.
Stiskem [EXIT] budete vráceni na obrazovku Scene.
Kurzorová tlačítka
Kurzorová tlačítka využijete pro přepínání obrazovek, a pro přesun
na položku, jejíž nastavení chcete změnit (pohybem kurzoru).
echody mezi zobrazenými stránkami
Pokud se objeví symboly šipek („ ” a „ ”) vpravo nahoře na displeji,
značí to, že jsou zde další stránky ve směru, udaném šipkami.
Obrazovky můžete přepínat tlačítky [<] a [>].
echod mezi položkami pro nastavení (kurzorem)
Pokud je na obrazovce více parametrů, jméno a hodnota parametru
pro výměnu je zvýrazněn orámováním. Toto orámování označujeme
jako „kurzor. Kurzor posouváte pomocí kurzorových tlačítek.
Kurzor
Editace hodnoty
Pro změnu hodnot nastavení můžete použít tlačítka [DEC] a [INC].
Účel Operace na panelu
Plynulá změna
hodnoty
Podržte tlačítko [DEC] nebo tlačítko [INC].
Jak rychle zvýšit
hodnotu
Podržte tlačítko [INC] a stiskněte tlačítko [DEC].
Naopak můžete velmi rychle snížit hodnotu,
když podržíte tlačítko [DEC] a stisknete tlačítko [INC].
1010
Performance
Poslech Demo songů (DEMO PLAY)
Jak si poslechnout demo songy.
POZN.
5 Na MIDI OUT se neobjeví žádná data přehrávaného songu.
5 Klaviatura RD-88 nebude znít, dokud hraje demo song.
1
2
3
2
54
MEMO
Když vstoupíte do režimu Demo mode, veškerá neuložená nastavení
budou ztracena.
Proto uložte každé nastavení, které chcete uchovat,
do scény nebo systému (str. 22).
1. Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte tlačítko [DUAL].
RD-88 vstoupí do režimu Demo mode. Objeví se obrazovka Demo.
2. Tlačítky [ ] [ ] nebo [DEC][INC] vyberte Demo
song.
3. Stiskem [ENTER] spustíte přehrávání Demo songu.
4. Stiskem [EXIT] přehrávání Demo songu zastavíte.
5. Pokud song stojí, stiskem tlačítka [EXIT] režim
Demo mode ukončíte.
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Hraní na piano
Nyní zkuste hrát na piano.
RD-88 umožňuje vyvolat ideální nastavení pro hru na piano,
a to kdykoliv, pouhým stiskem tlačítka. Můžete si taky vybrat
preferované zvuky a nastavení, a uložit je do pamětí RD-88.
2
1
1. Stiskněte tlačítko [PIANO] nebo [E. PIANO].
Stiskem tlačítka [PIANO] nastavíte celou klaviaturu na hraní
zvukem piana.
Stiskem [E.PIANO] nastavíte celou klaviaturu na hru zvukem
elektrického piana.
2. Tlačítky [DEC] [INC] zvolte scénu.
MEMO
Pokud máte kurzor na čísle scény, pak na obrazovce Scene stiskem
tlačítka [ENTER] vyjede výpis scén. Volbu scény můžete provést
také kurzorovými tlačítky. Po zvolení scény, se stiskem tlačítka
[EXIT] nebo [ENTER] vrátíte na obrazovku Scene.
Podrobné nastavení
U RD-88 můžete provést také podrobnější nastavení zvuku,
který nejlépe odpovídá vaší technice hry na piano. Konguraci
můžete uložit pro každou scénu.
Blíže o nastavení parametrů scény, viz “Podrobné nastavení
zvuků” (str. 22).
POZN.
Při editaci nastavení se objeví symbol „*”.
Jestliže vypnete napájení nebo zvolíte One Touch zvuk, popř. scénu,
a na displeji vidíte „*”, provedené změny budou ztraceny. Chcete-li
nastavení zachovat, uložte scénu (str. 22).
1111
Performance
Práce s různými scénami
RD-88 je vybaven množstvím integrovaných zvuků.
Každý z těchto individuálních zvuků nazýváme „Scénou.
Scény jsou přiřazeny tlačítkům kategorie Scene, podle aktuálně
zvolené kategorie.
Každá kategorie má několik scén.
Zkuste zvolit a zahrát několika různými scénami.
1
2
1. Stiskněte libovolné tlačítko Scene category
a vyberte kategorii.
Indikátor tlačítka kategorie zvolené scény se rozsvítí.
2. Pomocí tlačítek [DEC] [INC] vyberte scénu.
Zahrajte na klávesy a uslyšíte zvolenou scénu.
POZN.
Jestliže vypnete napájení nebo zvolíte jinou scénu, a na displeji vidíte
„*”, provedené změny nastavení budou ztraceny. Chcete-li nastavení
zachovat, uložte scénu (str. 22).
Hraní více zvuky na klaviaturu
RD-88 je vybaven třemi interními zónami (UPPER 1, UPPER 2
a LOWER), a každé z nich můžete přiřadit jeden zvuk.
Můžete hrát pomocí kombinací zvuků i tak, že budete zapínat/
vypínat jednotlivé zóny. Můžete mít několik vrstvených tónů
současně, a dokonce hrát různými tóny v levé i pravé ruce
na klaviaturu.
UPPER 1
UPPER 2
LOWER
Hraní dvěma vrstvenými zvuky (Dual Play)
V tomto režimu zvuky UPPER 1 a UPPER 2 zní současně, v celé
šíři klaviatury.
21
1. Stiskem tlačítka [DUAL] se LEDka rozsvítí.
Zahrajte na klávesy.
Zvuky UPPER 1 a UPPER 2 zní nad sebou.
Na obrazovce vidíte zvuk UPPER 2.
2. Chcete-li ukončit režim DUAL MODE, stiskněte
tlačítko [DUAL] znovu, a tlačítko zhasne.
Nyní zní zvuk UPPER 1.
MEMO
Můžete dokonce vrstvit tři zvuky, když přidáte zvuk LOWER. Blíže
viz “Podrobné nastavení zvuků” (str. 22).
1212
Performance
Hraní různými zvuky v různých
oblastech na klaviatuře (Split Mode)
Rozdělení klaviatury na levou a pravou sekci se nazývá „Split”
a dělícím bodem je „Split Point”.
Pokud jste v režimu Split mode, zvuk, hraný na pravé straně
nazýváme horní „UPPER part, a zvuk, hraný na levé straně nazýváme
dolní „LOWER part”. Klávesa dělícího bodu je zahrnuta do sekce
LOWER.
Dělící bod je z výroby nastaven na „F#3”.
MEMO
Dělící bod můžete změnit. Viz “Změna dělícího bodu klaviatury
(str. 12).
21
1. Stiskem tlačítka [SPLIT] se LEDka rozsvítí.
Dělící bod (F#3)
LOWER UPPER 1
Zahrajte na klávesy.
Zvuk UPPER 1 hraje v pravé sekci klaviatury a zvuk LOWER v levé.
Na obrazovce vidíte zvuk LOWER.
2. Chcete-li ukončit režim Split, stiskněte tlačítko
[SPLIT] znovu, tlačítko zhasne.
Změna dělícího bodu klaviatury
Dělící bod klaviatury, na kterém je klaviatura rozdělena (Split Point),
můžete změnit v režimu Split Mode.
1. Podržte na pár sekund tlačítko [SPLIT].
Zobrazí se aktuální hodnota nastavení.
2. Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte klávesu, kterou
chcete mít jako nový dělící bod.
Uvolníte-li [SPLIT], objeví se znovu předchozí obrazovka.
Klávesa dělícího bodu je zahrnuta do sekce LOWER.
Zóna Rozsah
UPPER 1, UPPER 2 Dělící bod +1–C8
LOWER A0–Dělící bod
Jestliže zadáte dělící bod, bude rozdělen rozsah každé zóny
na levou a pravou část od dělícího bodu, a nastaven na hodnoty
podle tabulky.
MEMO
5 Dělící bod můžete změnit nastavením po půltónech,
když podržíte tlačítko [SPLIT] a stisknete tlačítka [DEC] [INC].
5 Pro každou ZONE můžete libovolně nastavit jakýkoliv rozsah.
Podrobnosti najdete v „Parameter Guide (PDF).
UPPER 1
UPPER 2
LOWER
Změna zvuku pro ZONE
2
1
1. Na hlavní obrazovce, kurzorovými tlačítky zvolte
zónu, kterou chcete editovat.
2. Stiskem tlačítka [DEC] [INC] vyberte zvuk.
Pomocí tlačítek [SHIFT] + [<] [>] volíte zvukovou banku.
MEMO
Pokud je kurzor na zvuku můžete stiskem [ENTER] vyjet výpis
zvuků. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] vyberte zvuk. Tlačítka [<] [>]
využijete pro změnu v banky zvuků. Po zvolení scény, se stiskem
tlačítka [EXIT] nebo [ENTER] vrátíte na obrazovku Scene.
1313
Performance
Nastavení hlasitosti jednotlivých zón
Ovladače LEVEL [LOWER], [UPPER2], a [UPPER1] využijete
pro nastavení hlasitosti každé zóny.
MEMO
Použijte ovladač [VOLUME] k nastavení celkové hlasitosti (str. 4).
Změna citlivosti kláves (KEY TOUCH)
Můžete provést pokročilejší nastavení aktuální odezvy kláves.
1
3
2
1. Stiskněte tlačítko [KEY TOUCH].
Objeví se obrazovka nastavení citlivosti klaviatury.
2. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte parametr,
a pomocí tlačítek [DEC] [INC] upravte hodnotu.
3. Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí
obrazovku.
MEMO
Nastavení odezvy citlivosti kláves můžete uložit individuálně
pro každou scénu. Chcete-li uložit nastavení, viz “Ukládání scény
(Write)” (str. 22).
Parametr Hodnota Vysvětlení
Source
SCENE
Aktivní je nastavení odezvy kláves,
zadané pro příslušnou scénu.
SYS
Aktivní je nastavení odezvy kláves,
zadané v systému.
MEMO
Pokud chcete, aby byla citlivost kláves
stejná pro několik scén, nastavte Source
na „SYS. Sdílené nastavení citlivosti kláves
najdete v [MENU]0[SYSTEM]0
[KEY TOUCH]. Chcete-li uložit nastavení,
spusťte operaci systémového zápisu
(str. 24).
Pokud jste zvolili scénu, jejíž zdroj
je na „SYS, stiskem tlačítka [KEY TOUCH]
vstoupíte na obrazovku nastavení SYSTEM
Key Touch.
Velo Crv
(Velocity Curve)
SPR LIGHT Ještě lehčí nastavení než LIGHT.
LIGHT
Udává lehčí odezvu kláves. Např.
fortissimo () můžete dosáhnout mnohem
snáze než u „MEDIUM", klaviatura se jeví
lehčí. Toto nastavení umožňuje snadnou
hru, dokonce i pro děti.
---Medium---
Nastaví klaviaturu na standardní citlivost.
Můžete hrát nejpřirozenějším způsobem.
Toto nastavení je nejbližší reakci
akustického klavíru.
HEAVY
Udává těžší odezvu kláves. Musíte hrát
s větším důrazem než u obvykle, abyste
zahráli fortissimo (), jelikož klaviatura
reaguje jako tvrdší. Dynamická hra přidává
lepší feeling.
SPR HEAVY Ještě tvrdší nastavení než HEAVY.
Velo Oset
(Velocity Oset)
-10–+9
Toto nastavení dodává ještě přesnější
citlivost kláves, než je dostupné
u nastavení parametru Velocity Curve
samotného.
To umožňuje dosáhnout přesnějšího
nastavení Velocity Curve, zadáním střední
hodnoty pro Key Touch. S vyšší hodnotou
je dotyková citlivost těžší.
Pokud tento parametr nastavíte
na hodnotu, která překročí horní nebo
dolní hranici, nastavení Velocity Curve
(jedna nebo pět dostupných hodnot)
se automaticky změní tak, aby odpovídalo
zadané hodnotě.
Velocity
REAL
Úrovně hlasitosti a způsob, jakým zní,
se mění podle reakce na dynamiku hry.
1–127
Fixní hodnota dynamiky, zadaná zde,
určuje hlasitost a způsob, jakým je zvuk
vyroben, bez ohledu na sílu úhozu
na klávesu.
Velo Dly Sens
(Velocity Delay
Sensitivity)
-63–+63
Určuje interval od doby stisku klávesy,
než zazní zvuk.
Jestliže tuto dobu snižujete, časování
zvuku se prodlouží tím víc, čim vyšší silou
budete hrát na klávesy. Jestliže tuto dobu
zvyšujete, časování zvuku se prodlouží tím
víc, čim nižší silou budete hrát na klávesy.
Velo Keyfollow
(Velocity Keyfollow
Sensitivity)
-63–+63
Toto nastavení mění dotykovou citlivost
podle použitého klávesového rozsahu.
S rostoucí hodnotou se reakce stává těžší
v horní části klaviatury, lehčí v dolní.
Key O Pos (Key O
Position)
STND
(STANDARD)
Note-o se projeví podle hloubky stisku,
jako u standardního piana.
DEEP
Note-o se projeví na hlubších pozicích.
To se hodí pro zvuky elektrického piana.
1414
Performance
Změna tóniny klaviatury (TRANSPOSE)
Hru můžete transponovat beze změny tóniny, ve které hrajete, stejně
jako změnit výšku po oktávách. Tento proces je nazýván Transpozice“.
Je to užitečná vlastnost, kterou využijete, když chcete sladit nástroj
se zpěvákem nebo hrát podle not doprovod trubky či jiných
transponovaných nástrojů.
Výšku můžete měnit v půltónových krocích v rozmezí -5–0–+6 vůči
C4. Transpozice je z výroby nastavena na „0”.
1 2 3
1. Podržte na několik sekund tlačítko [TRANSPOSE].
Objeví se obrazovka Transpose a zobrazí se aktuální hodnota
nastavení.
2. Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte klávesu.
Pokud stisknete klávesu C4 (střední C), hodnota transpozice
se nastaví na „0”.
Např. chcete-li, aby zněl tón E při zahrání C na klaviatuře, podržte
[TRANSPOSE] a stiskněte klávesu E4. Stupeň transpozice je „+4”.
Uvolníte-li [TRANSPOSE], objeví se znovu předchozí obrazovka.
Je-li nastavena hodnota transpozice, funkce Transpose je zapnuta
a tlačítko [TRANSPOSE] se rozsvítí.
MEMO
5 Můžete také transponovat podržením tlačítka [TRANSPOSE]
a použitím tlačítek [DEC] [INC].
5 Když podržíte tlačítko [TRANSPOSE] a stisknete klávesu
F#4 nebo vyšší, hodnota transpozice se nastaví na [+6].
5 Když podržíte tlačítko [TRANSPOSE] a stisknete klávesu
G3 nebo nižší, hodnota transpozice se nastaví na [-5].
3. Funkci Transpose vypnete stiskem tlačítka
[TRANSPOSE], indikátor zhasne.
Příštím stiskem [TRANSPOSE] je zvuk transponován
dle zde nastavené hodnoty.
MEMO
Stupeň transpozice můžete nastavit pro každou zónu zvlášť.
Blíže viz “Podrobné nastavení zvuků” (str. 22).
POZN.
5 Je-li hodnota transpozice 0, tlačítko [TRANSPOSE] se nezapne,
ani když je stisknete.
5 Pokud nástroj vypnete, hodnota transpozice se vrátí na 0.
Přidání ozvěny zvuku (REVERB)
RD-88 aplikuje efekt Reverb na zvuky, hrané na klaviaturu.
Aplikací Reverbu přidáte signálu vaší hry příjemnou ozvěnu, takže
zní téměř jako když hrajete v koncertní síni.
1
1. Otočte ovladačem [REVERB].
Hloubka Reverbu se změní.
Hloubku Reverbu můžete změnit v rozsahu 0-127.
MEMO
Můžete vybrat typ Reverbu na obrazovce MENU 0 „SYSTEM
EFFECTS” 0 na stránce „Sys Reverb.
POZN.
Na stránce [MENU] 0 [SCENE EDIT] 0 [ZONE EDIT] 0 „INTERNAL,
je-li hodnota „Rev Send (reverb send)” nastavena na „0, žádný
Reverb se neaplikuje. Dále, podle nastavení scény mohou
být případy, u kterých se na efekt neaplikuje ovladač. Blíže
viz “Podrobné nastavení zvuků” (str. 22).
1515
Performance
Přidání nadýchanosti zvuku
(CHORUS/DELAY)
Efekt Chorus a Delay můžete aplikovat na zvuky, hrané na klaviaturu.
Přidáním efektu Delay dáte zvuku větší prostor, zvuk bude hutnější
a nadýchanější.
1
1. Otočte ovladačem [CHORUS/DELAY].
Hloubka efektu Chorus/Delay se mění.
Hloubku efektu Chorus/Delay můžete měnit v rozsahu 0-127.
MEMO
Můžete vybrat typ Chorus/Delay na obrazovce MENU 0 „SYSTEM
EFFECTS” 0 na stránce „Sys Chorus”.
POZN.
Na stránce [MENU] 0 [SCENE EDIT] 0 [ZONE EDIT] 0 „INTERNAL,
je-li hodnota „Cho Send (chorus send)” na „0”, žádný Chorus/Delay
efekt se neaplikuje. Dále, podle nastavení scény mohou být případy, u
kterých se na efekt neaplikuje ovladač. Blíže viz “Podrobné nastavení
zvuků” (str. 22).
Úprava zvuku v reálném čase (WHEEL1/2)
Otočením kolečka 1 nebo 2 během hraní na klávesy, můžete
upravovat zvuk v reálném čase. Standardně kolečko 1 aplikuje
efekt Pitch bend (Pitch change) a kolečko 2 modulační efekt (Vibrato).
Rovněž můžete volně změnit aplikované efekty kolečky 1/2. Blíže
viz “Přiřazení funkce kontroleru (str. 20).
Přidání živosti zvuku (COMPRESSOR)
Zapnutím kompresoru potlačíte rozdíly v hlasitosti, takže zvuk
bude více konzistentní.
21
1. Stiskem tlačítka [COMPRESSOR] se LEDka rozsvítí.
Kompresor se zapíná/vypíná při každém stisku tlačítka
[COMPRESSOR].
2. Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka, kdy indikátor
[COMPRESSOR] zhasne.
POZN.
Zvuky určitých tónů mohou být zkreslenější.
MEMO
5 Nastavení kompresoru můžete volně měnit. Blíže viz
“Podrobné nastavení zvuků” (str. 22).
5 Jestliže stisknete tlačítka [SHIFT]+[COMPRESSOR], objeví
se nastavení kompresoru.
1616
Performance
Nastavení charakteru zvuku
(TONE COLOR)
Ovladačem [TONE COLOR] upravíte dojem zvuku, jeho charakter
či akustický obraz.
1
1. Ovladač [TONE COLOR]
Tím aplikujete efekt, přiřazený tomuto ovladači.
Ovladači [TONE COLOR] můžete přiřadit jeden z následujících
efektů.
Parametr Vysvětlení
Stereo Width
Jestliže jde zvuk na výstup ve stereo, otočením ovladače
doleva se postupně transformuje audio výstup do mono,
a otočením ovladače doprava pak do stereo. Podle aktuální
situace, může být pro poslech mono verze zvuku lepší.
EQ
Umožňuje nastavit EQ jediným ovladačem. Otočením doleva
podpoří středofrekvenční oblast, doprava pak vysoko-
a nízkofrekvenční oblasti. Správným nastavením podle
situace, tak můžete celkový zvuk pro poslech zlepšit.
MEMO
Přiřazení Tone Color se zadává v [MENU] 0 [SCENE EDIT] 0
[ZONE SOUND] 0 TONE COLOR. Chcete-li nastavení zachovat,
uložte scénu (str. 22).
Přidání různých efektů zvuku (MFX)
Kromě Chorusu (str. 15) a Reverbu (str. 14), RD-88 umožňuje
aplikovat „multi-eect. Ten nabízí výběr různých typů efektů,
včetně Distortion a Rotary.
V nastavení z výroby je přiřazen efekt, odpovídající danému
zvuku nejlépe.
1
1. Otočením ovladače [MFX] efekt upravíte.
Aplikuje se multiefekt, zadaný pro zvolený zvuk.
MEMO
Aplikovaný efekt se týká aktuálně zvolené zóny. Hodnota, která
se mění při otáčení ovladačem, je předem zadaná podle typu.
U některých typů efektů může být obtížné si jich vůbec všimnout.
Pokud je nastavení MFX na Thru”, neaplikuje se žádný efekt.
Nastavení MFX můžete zadat i pro individuální scény. Podrobnosti
najdete v „Parameter Guide (PDF).
1717
Performance
Nastavení hlasitosti pro každý frekvenční
rozsah (EQUALIZER)
RD-88 je vybaven ekvalizérem.
Ovladače EQ [LOW], [MID] a [HIGH] určují úroveň jednotlivých
frekvenčních rozsahů.
POZN.
EQ se aplikuje na celkový zvuk na výstupu konektorů OUTPUT.
1. Stiskněte tlačítko [EQ ADJUST].
1
Tlačítko svítí a funkce ovladače se mění takto.
5 [TONE COLOR] ovladač 0 EQ [LOW] ovladač
5 [MFX] ovladač 0 EQ [MID] ovladač
5 [CHORUS/DELAY] ovladač 0 EQ [HIGH] ovladač
2. Otočením ovladačů nastavte úroveň každého
pásma.
Otočením ovladače EQUALIZER [LOW], [MID], nebo [HIGH]
doleva úroveň odpovídajícího rozsahu sníží, kdežto doprava
ji zvýší.
MEMO
V MENU 0 SYSTEM EFFECTS 0 Master EQ můžete provést
podrobné nastavení EQ.
POZN.
5 Při určitém nastavení může být zvuk zkreslený. V tom
případě nastavte Input Gain na obrazovce „Master EQ.
5 Nastavení EQ zůstanou zachována, dokonce i při změně scény,
při vypnutí nástroje se však ztratí. Chcete-li uložit nastavení EQ,
spusťte “Ukládání systémových efektů (Write)” (str. 22).
Uzamčení tlačítek na panelu (Panel Lock)
Funkce Panel lock umožňuje dočasně deaktivovat tlačítka,
takže jejich nastavení se nezmění ať se na pódiu stane cokoliv.
1
1. Podržte déle tlačítko [PANEL LOCK].
Panel je uzamčený a vstoupíte na obrazovku, jak vidíte níže.
Pokud znovu déle podržíte tlačítko [PANEL LOCK], panel
znovu odemknete.
MEMO
Ovladače a kolečka jsou přístupná i přes uzamčení panelu.
1818
Využití užitečných funkcí při hraní
Ukládání často používaných zvuků (scén)
do pamětí (FAVORITE)
„Favorite je funkce, která umožňuje ukládat často používané
zvuky (scény), takže je lze kdykoli vyvolat jediným tlačítkem.
Každá paměť Favorite obsahuje jednu scénu.
Favorite Bank 9Favorite Bank 9
Favorite Bank 0Favorite Bank 0
Favorite 0–9
MEMO
5 Takže Favorites 0–9 tvoří sadu, do které můžete uložit deset
sad Favorite bank.
5 Pomocí tlačítek [0]–[9] můžete vyvolat nebo zaregistrovat scény.
POZN.
Pokud jste editovali program, uložte jej dříve, než jej zaregistrujete
jako oblíbený.
Registrace oblíbeného zvuku
1. Vyberte scénu, kterou chcete registrovat.
2. Stiskem tlačítka FAVORITE [BANK] se indikátor
rozsvítí.
3. Stiskem [0]–[9] zvolíte požadovanou cílovou banku
pro uložení.
4. Podržte tlačítko FAVORITE [ON] a stiskněte tlačítko
[0]–[9], pro které chcete scénu zaregistrovat.
Tomuto tlačítku je nyní zvolená scéna přiřazena.
Vyvolání oblíbené položky
1. Stiskem tlačítka FAVORITE [ON] se indikátor rozsvítí.
Tlačítka [0]–[9] nyní fungují jako tlačítka Favorite select.
2. Stiskem [0]–[9] zvolíte oblíbenou položku.
Jestliže stisknete tlačítko, pod kterým není nic zaregistrováno,
na obrazovce e objeví „Unregistered!”
epínání bank Favorite
1. Stiskem tlačítka FAVORITE [BANK] se indikátor
rozsvítí.
Tlačítko [0] až [9], odpovídající aktuálně zvolené bance, bliká.
2. Stiskem [0]–[9] zvolíte banku.
Zobrazení výpisu oblíbených položek
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
FAVORITE [ON].
Funkci Favorite tím zapnete a zobrazí se výpis scén, uložených
mezi oblíbené.
MEMO
Pomocí kurzorových tlačítek [ ] [ ] přepínáte scény, a kurzorovými
tlačítky [<] [>] přepínáte banky. Tlačítky [0]–[9] přepínáte scény.
2. Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí
obrazovku.
1919
Využití užitečných funkcí při hraní
Hraní styly
RD-88 je vybaven interními rytmickými patterny, jež zahrnují
Jazz, Rock a další hudební žánry. Tyto bicí patterny jsou označovány
jako „Styly".
1
1. Stiskem tlačítka [EQ ON] se indikátor rozsvítí.
Vstoupíte na obrazovku SONG/RHYTHM.
2. Stiskem [SELECT] vstoupíte na obrazovku SONG.
Kdykoliv stisknete tlačítko [SELECT], střídavě přepínáte obrazovky
SONG a RHYTHM.
3. Stiskem [ ] se tlačítko rozsvítí..
Spustí se přehrávání stylu.
Dalším stiskem tlačítka [ ] LEDka zhasne a styl se zastaví.
MEMO
Pokud stisknete tlačítko [SELECT] přepnete na obrazovku SONG
a aktuální styl se zastaví.
Změna tempa stylu
1. Na obrazovce RHYTHM posuňte kurzor na indikátor
tempa v horní části obrazovky.
2. Stiskem tlačítek [DEC] [INC] změníte tempo.
Styl hraje ve zvoleném tempu.
Změna rytmického patter
Můžete změnit způsob (pattern), jakým bude styl hrát, podle
hudebního žánru.
1. Na obrazovce RHYTHM posuňte kurzor
na číslo stylu, uvedené na obrazovce.
2. Stiskem tlačítek [DEC] [INC] měníte patterny.
Rytmický pattern se změní.
3. Styl zastavíte stiskem tlačítka [ ],
LED ka zhasne.
2020
Využití užitečných funkcí při hraní
ehrávání songů
Audio soubory (MP3 nebo WAV) můžete zkopírovat z počítače
na USB ash disk, a při jejich přehrávání je doprovázet na RD-88.
1. USB ash disk zformátujte v RD-88.
“Formátování USB Flash disku
(FORMAT USB MEMORY)” (str. 24)
MEMO
5 Zde zapojte běžný USB ash disk. Nicméně nelze zaručit
fungování se všemi dostupnými ash disky.
5 Pro jméno použijte jednobytové abecední znaky. Jestliže
použijete dvoubytové znaky, nebude jméno na displeji
zobrazeno správně.
2. Zkopírujte audio soubor do složky „SONG LIST.
Zvukové soubory, které lze přehrávat
MP3
Formát MPEG-1 audio layer 3
Samplovací frekvence 48 kHz
Bitová hloubka
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)
WAV
Samplovací frekvence 48 kHz
Bitová hloubka 16/24-bit
* Pro MP3 i WAV, je jedinou podporovanou vzorkovací frekvencí
48 kHz. Pokud máte vzorkovací frekvenci jinou než 48 kHz,
použijte software v počítači a konvertujte ji na 48 kHz ještě
před zpracováním.
3. Zapojte USB ash disk do USB Memory portu
RD-88.
4. Stiskem tlačítka [SELECT] se indikátor rozsvítí.
Vstoupíte na obrazovku SONG/RHYTHM.
5. Stiskem [SELECT] vstoupíte na obrazovku SONG.
Kdykoliv stisknete tlačítko [SELECT], střídavě přepínáte obrazovky
SONG a RHYTHM.
6. Kurzorem zvolte číslo songu a tlačítky [DEC] [INC]
vyberte song.
7. Stiskem tlačítka [ ] přehrajete song.
Dalším stiskem tlačítka [ ] LEDka zhasne a song se zastaví.
MEMO
Kurzorem zvolte Volume” a tlačítky [DEC] [INC] upravte hlasitost
songu.
Chcete-li uložit nastavení hlasitosti, spusťte operaci System Write
(str. 24).
Přiřazení funkce kontroleru
Můžete měnit parametry pomocí ovladačů [1]–[8], koleček WHEEL
1/2 a pedálů FC1/FC2.
1. Stiskněte tlačítko [MENU] .
2. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte „SYSTEM
a stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte „ASSIGN“
a stiskněte tlačítko [ENTER].
4. Tlačítky [<] [>] zvolte stopu, kterou chcete změnit.
5. Kurzorovými tlačítky [ ] [ ] zvolte parametr,
a pomocí tlačítek [DEC] [INC] upravte hodnotu.
Podrobnosti najdete v „Parameter Guide (PDF).
6. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System
Write.
“Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 24)
MEMO
Nastavení těchto kontrolerů můžete určit a uložit individuálně pro
každou scénu. To se hodí, když chcete přepnout přiřazení kontroleru
pro každý zvuk (scénu). Při editaci parametrů Scene změňte hodnotu
Source ze System na Scene, pro každý kontroler. Podrobnosti najdete
v „Parameter Guide (PDF).
Použití tlačítka [ONE TOUCH PIANO]
V nastavení z výroby, stiskem [ONE TOUCH PIANO] vyvoláte zvuk
piana pro Scene 001.
Popř. můžete tlačítku [ONE TOUCH PIANO] přiřadit oblíbenou scénu,
následujícím postupem. Scéna, přiřazená tlačítku [ONE TOUCH
PIANO] je ta, která je zvolena při startu jako první.
1. Zvolte oblíbenou scénu.
2. Podržte tlačítko [WRITE] a stiskněte tlačítko
[ONE TOUCH PIANO].
Aktuální nastavení se ukládá do paměti tlačítka
[ONE TOUCH PIANO].
/