Roland RD-2000 Používateľská príručka

Kategória
Doplnkové hudobné zariadenie
Typ
Používateľská príručka
Owners Manual
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět, chcete-li používat RD-2000.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
5 Parameter Guide (English)
Vysvětluje všechny parametry RD-2000.
5 Výpis zvuků
Výpis zvuků, které jsou ve výbavě RD-2000.
5 MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI zprávách.
Jak získat PDF manuál
1. V prohlížeči počítače zadejte následující URL.
http:/ www.roland.com/manuals
I
2. Zvolte „RD-2000” jako jméno produktu.
Dříve než přistoupíte k práci s přístrojem, důkladně si přečtěte „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE” (vnitřní strana přebalu), „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” (p. 2), a
„DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (p. 4). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Co chcete dělat?
Můžete provádět Doporučené funkce
Hrát na piano
One touch piano (p. 9)
Zvuky (p. 14)
Hraní různými zvuky
Zvuky (p. 14)
Program (p. 15)
Určit zvukům konkrétní pořadí Scény (p. 15)
Ovládat externí zařízení
Scény (p. 15)
Přiřazovat (p. 17*)
Ext Label Edit (p. 18)
Připojit k počítači (p. 18)
Kombinovat zvuky dle potřeby
Editovat zvuk (p. 20)
Návod k použití (p. 14)
Provést nastavení pro hru
Obrazovka MENU (p. 26)
Systémová nastavení (p. 26)
Používat funkce RD-2000
Využití užitečných funkcí při hraní (p. 24)
Návod k použití (p. 14)
Ukládat nastavení RD-2000 Zálohování (p. 27)
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu
do zásuvky s ochranným uzemňovacím
kolíkem.
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky
I když je vypínač u [
L
] u RD-2000 vypnutý,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba napájení u [
L
]
RD-2000 potřeba úplně vypnout, vypněte
přístroj a vytáhněte kabel ze zásuvky. Z
toho důvodu by měla být zásuvka, do které je přístroj
zapojen, snadno dostupná.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem
zadané době od poslední akce při hraní,
nebo tlačítky a kontrolery na panelu
(funkce Auto O). Pokud nechcete, aby
se nástroj vypínal automaticky, vypněte
funkci Auto O (p. 11).
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy, pokud k
tomu nejste přímo vyzváni v Uživatelském
manuálu. Jinak riskujete poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy sami
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis rmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících typech míst, kde je
teplotní extrém (tj. přímý sluneční svit v
uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
vlhko (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
vystaven výparům nebo dýmu; popř.
vliv slaného prostředí; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
možnost silných otřesů a vibrace; nebo
špatně větraná místnost.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze doporučený stojan
Doporučujeme nástroj používat pouze se
stojanem, doporučeným Rolandem.
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený
Rolandem, musí být pečlivě umístěn,
aby byl vodorovný a stabilní. Pokud
nepoužijete stojan, ověřte, zda je zvolené
umístění vyrovnané a nástroj se nebude
kývat.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným
napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě pouze
typu, který je vyznačen na dolní stěně
přístroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný
jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj nestavějte
těžké předměty
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
Používání vysoké hlasitosti po delší dobu
může způsobit ztrátu sluchu. Pokud zjistíte
poškození sluchu či zvonění v uších, měli
byste navštívit lékaře.
Do nástroje nesmí zapadnout cizí objekty nebo být
nalita tekutina, nestavějte na přístroj žádné
nádoby s vodou
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou
(např. vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř
zapadly cizí objekty (hořlavé předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda,
džus). Mohlo by dojít ke zkratu, závadě či
poškození.
VAROVÁNÍ
Vypněte přístroj, pokud dojde kneobvyklému
chování
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbližší Roland centrum
nebo autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce „Informace“,
pokud se vyskytne následující situace:
napájecí kabel byl zničen; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě že přístroj používají děti.
Nástroj nesmí upadnout ani utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
Nesdílejte zásuvku světším počtem jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí a požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis rmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Na přístroj nestavějte žádný otevřený oheň, např.
hořící svíčku.
Přístroj používejte v mírném podnebí.
Najdete jej u pokynů, upozorňujících na
nebezpečí úrazu či materiální škody,
způsobené nesprávným použitím
přístroje.
* Materiálními škodami je myšleno
poškození či ostatní nepříznivé dopady
týkající se domácího zařízení, zrovna tak
jako domácích zvířat.
Upozorňuje uživatele na nebezpeční smrti
či úrazu při nesprávném používání
přístroje.
Symbol upozorňuje na činnosti, které je potřeba
provést. Specifická zakázaná činnost je vyjádřena
obrázkem v kruhové značce. V případě symbolu nalevo
musíte napájecí kabel odpojit ze zásuvky.
Symbol trojúhelníku upozorňuje na důležité instrukce
a varování. Zvláštní význam symbolu je dán obsaženým
zobrazením v trojúhelníku. V případě symbolu nalevo se
jedná o všeobecné pokyny, varování či bezpečnostní
výstrahy
Symbol upozorňuje na činnosti, které se nikdy nesmí
provádět (jsou zakázané). Specifická zakázaná činnost je
vyjádřena obrázkem v kruhové značce. V případě symbolu
nalevo se přístroj nesmí nikdy rozebírat.
Poznámky k VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ
Význam symbolů
BEZPEČNÉ POUŽITÍ NÁSTROJE
VŽDY DBEJTE O NÁSLEDUJÍCÍ
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB
3
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze doporučený stojan(y)
Přístroj je upraven tak, aby bylo možné
využít specické stojany (KS-G8B) od
Rolandu. Použijete-li jiné, riskujete
případná zranění, když produkt upadne
nebo se svalí kvůli nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o bezpečnosti, než použijete
stojan
I když budete dbát na upozornění,
uvedená vuživatelském manuálu,
vurčitých situacích může dojít k převrhnutí
stojanu. Kdykoliv pracujete s nástrojem,
dbejte na bezpečnost.
Když odpojujete napájecí kabel, uchopte jej za
zástrčku
Chcete-li předejít poškození vodiče, vždy
uchopte napájecí kabel za zástrčku, když
jej odpojujete z přístroje nebo ze zásuvky.
Pravidelně čistěte konektor napájecího kabelu
Nahromadění prachu nebo cizích objektů
mezi konektorem a zástrčkou může vést k
požáru nebo elektrickému zkratu.
V pravidelných intervalech proto konektor
čistěte suchým hadříkem, vytřete prach a
sejměte cizí objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud nebude přístroj
delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru, ač
je pravděpodobnost nízká.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy tak,
aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může kabel
vypadnout nebo se nástroj může svalit.
Vyvarujte se stoupnutí na horní část přístroje nebo
pokládání těžkých předmětů na zařízení
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte konektor napájení
vlhkýma rukama
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte napájecí
kabel ze zásuvky, stejně tak všechny
ostatní kabely z externích zařízení.
Před čištěním nástroje odpojte napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Uložte drobné součástky mimo dosah dětí
Chcete-li zabránit náhodnému polknutí
komponent, uvedených níže, ukládejte je
mimo dosah malých dětí.
Odnímatelné součásti
USB krytka (p. 10)
4
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají zařízení ovládané spínačem
nebo elektromotorem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace). Podle způsobu
použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň ltr pro odrušení. Není-li možné použít jiný
zdroj proudu, využijte alespoň ltr pro odrušení mezi
přístrojem a elektrickou zásuvkou.
Umístění
Provoz nástroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velkým výkonovým
trafem) může vykazovat brum. Tento problém
odstraníte změnou směru umístění nástroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
Nástroj může rušit příjem rozhlasového či televizního
vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti takových
přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit rušivá zařízení zblízkosti nástroje,
nebo je vypnout.
Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí svelmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzované) vlhkosti uvnitř přístroje.
Vtomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat
několik hodin přizpůsobit se prostředí, až se
kondenzace vypaří.
Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty. Může
to způsobit poškození, jako zůstatkový stisk kláves,
produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové nožky mohou změnit barvu či
zanechat stopy.
Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch přístroje,
důkladně ji vytřete jemným, suchým hadříkem.
Údržba
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Péče o klaviaturu
Nepopisujte klaviaturu žádným způsobem ani na
klávesy neklaďte žádné značky. Inkoust se vsaje do
povrchové vrstvy a nebude možné jej odstranit.
Na klávesy nenalepujte nálepky. Nebude možné
odstranit ty, které mají příliš silné lepidlo, takže
způsobí zabarvení kláves.
Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte běžně
dostupné čistící prostředky, které neobsahují
abraziva. Začněte lehkým otřením. Pokud špína
odolává, zvyšujte tlak, ale s ohledem na nebezpečí
poškrábání.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme
vše pro to, aby vaše uložená data zůstala během
oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu
není v žádném případě možná. Roland nepřijímá
odpovědnost za obnovení uložených dat poté, co
byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z důvodu
selhání přístroje, nesprávné operace, atd. Chcete-li
se chránit před jejich nenávratnou ztrátou, snažte se
uložená data pravidelně zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Při práci s tlačítky, slidery nebo jinými kontrolery a
konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit poškození přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte samotný
konektor – nikdy netahejte za kabel. Předejdete tak
zkratům nebo poškození vnitřních prvků kabelu.
Během normálního provozu bude přístroj vydávat
slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy.
Zvuk stisknutých kláves a vibrace, způsobené
nástrojem, se mohou přenášet podlahou nebo
stěnami, s nežádoucí odezvou. Takže i když hrajete se
sluchátky, můžete někoho v okolí rušit.
Používejte pouze určený expression pedál.
Zapojením jiného expression pedálu riskujete
poškození a/ nebo zničení nástroje.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Použití externích pamětí
Sledujte následující upozornění, když pracujete
s externí pamětí. Také důkladně sledujte veškerá
upozornění, související s externí pamětí.
Neodpojujte paměťové zařízení, dokud probíhá
čtení/ ukládání.
Chcete-li zabránit poškození statickou elektřinou,
vybijte ji z celého těla, než začnete pracovat se
zařízením.
Práva k duševnímu vlastnictví
Z hlediska právního je zakázáno provádět audio
nahrávky, video nahrávky, kopie či úpravy díla,
chráněného třetí stranou (hudební dílo, video
produkce, vysílání, živá představení, či jiná), v celku
i po částech, a jejich distribuce, prodej, pronájem,
představení či vysílání, bez svolení majitele
autorských práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy
třetí strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za
jakékoliv porušení autorských práv třetí strany,
vzniklé použitím tohoto zařízení.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková
data vzorků, styly, doprovodné šablony, data frází,
audio smyčky a obrazová data) jsou ve vlastnictví
Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data
(kromě dat Demo songů) používat k vytváření, hraní,
nahrávání a distribuci svých originálních hudebních
děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené podobě, pro
účely distribuce nahraných médií s tímto obsahem,
ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou uTechnology Properties
Limited (TPL). Roland získal na tuto technologii
licenci od TPL Group.
ASIO je registrovanou obchodní známkou Steinberg
Media Technologies GmbH.
Tento produkt obsahuje eParts integrovanou
software platformu eSOL Co.,Ltd. eParts je obchodní
známkou eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
Tento produkt využívá Source Code od μT-Kernel pod
T-Licencí 2.0, poskytnutou od T-Engine Forum (www.
tron.org).
Roland a SuperNATURAL jsou buď registrovanými
ochrannými známkami nebo chráněnými značkami
Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo
jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
5
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DŮLEŽITÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Umístění RD-2000 na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hlavní specikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Základní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Horní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zadní panel (zapojení externího vybavení). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapnutí RD-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal stále zapnutý,
musíte změnit nastavení „AUTO OFF” na „OFF” . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přehled RD-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Základní struktura RD-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Paměť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jednotky zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení celkové hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení hlasitosti každé zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Použití přiřazené funkce pro úpravu zvuku
(MOD WHEEL 1/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Změna výšky zvuku v reálném čase (Pitch bend lever) . . . . . . . . 14
Přidání vibráta nebo dynamiky (Modulation lever) . . . . . . . . . . . 14
Uzamčení tlačítek na panelu (Panel Lock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Transpozice vaší hry (Transpose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Výběr zvuků (TONE/SCENE/PROGRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vrstvení zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdělení klaviatury na dvě oblasti (Split) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Efekt Reverb (REVERB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efekt Delay (DELAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efekt Modulation (MODULATION FX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efekt Tremolo (TREMOLO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efekty zkreslení (AMP SIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Přepínání typu TREMOLO a AMP SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ekvalizér (EQUALIZER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ovládání funkcí, přiřazených ovladačům (ASSIGN) . . . . . . . . . . . 17
Živé hraní s Plug-in syntezátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Použití USB Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Použití SUB OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Editace zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavení charakteru zvuku (TONE COLOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Použití ovladačů při editaci zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Editace programu (Program Edit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Editace zvuku (Designer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tvorba varhanních zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zobrazení stavu jednotlivých zón (Zone Info Screen) . . . . . . . . . 22
Uložení nastavení zvuku do programu (Program Write) . . . . . . . 23
Změna pořadí programů (Program Swap) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Využití užitečných funkcí při hraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hraní rytmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nahrávání audio signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přehrávání zvukových souborů z USB ash disku . . . . . . . . . . . . 25
Různá nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vstup do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavení parametrů (System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Formátování paměti (Format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Automatické vypínání nástroje po zadané době (Auto O ) . . . 27
Poslech Demo songů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zálohování všech dat RD-2000 na disk (Backup Save) . . . . . . . . 27
Načtení zálohovaných dat z USB Flash disku . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Klávesové zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obsah
6
Umístění RD-2000 na stojan
Chcete-li postavit RD-2000 na stojan, použijte Roland KS-G8B.
Umístění na stojan proveďte následujícím způsobem.
* Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
KS-G8B
Zarovnejte značku na
zadním panelu RD-2000 se
středem stojanu
Při pohledu zezadu
Srovnejte zářez RD-2000 na
panelu (dole, u čelního panelu) s
gumovými nožkami rohy v rozích
stojanu.
Při pohledu ze strany
Hlavní specikace
Roland RD-2000: Digitální piano
Klaviatura 88 kláves (PHA-50)
Spotřeba 23W
Rozměry
1 412 (Š) x 367 (H) x 140 (V) mm
55-5/8 (W) x 14-1/2 (D) x 5-9/16 (H) inches
Hmotnost
21.7 kg/47 lbs 14 oz
* Aktuální hmotnost se může poněkud lišit od
vyznačené, vzhledem k různým dřevěným částem.
Příslušenství
Uživatelský manuál
Napájecí kabel
Damper pedál (s plynulou detekcí)
Volitelné
Stojan pro klávesy: KS-G8B
Pianový pedál: RPU-3
Damper pedál: DP-10
Pedálový spínač: DP-2
Expression pedál: EV-5
USB ash disk (*)
* Použijte běžně dostupný USB ash disk nebo USB ash
disk od Rolandu. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně
dostupné USB ash disky budou s touto jednotkou
pracovat správně.
* Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl
vydán. Nejnovější informace, viz webovou stránku Roland.
7
Základní operace
Obrazovka MENU
Zde můžete provádět nastavení systému RD-2000 nebo správu
souborů.
Obrazovka TONE
Tato obrazovka se objeví, když spustíte RD-2000 nebo když stisknete
tlačítko TONE.
Obrazovka PROGRAM
Tato obrazovka se objeví, když stisknete tlačítko PROGRAM.
Obrazovka SCENE
Přechod mezi položkami pro nastavení (kurzorem)
Pokud je na obrazovce více parametrů, jméno a hodnota parametru
pro výměnu je zvýrazněn orámováním. Toto orámování označujeme
jako „kurzor. Kurzorem posouváte pomocí kurzorových tlačítek [
H
] [
I
]
[
K
] [
J
].
Operace s ovladači a slidery
Jestliže používáte ovladač nebo slider pro úpravy nastavení, upravený
parametr a jeho hodnota se objeví v okně, které se otevře.
Toto okno se po čase automaticky zavře.
Editace hodnoty
Při změně hodnot nastavení můžete použít tlačítka [DEC] a [INC],
kolečko nebo tlačítka TONE (numerické klávesy).
Kolečko Value
Tlačítko [DEC]
Tlačítko [INC]
Tlačítka [DEC], [INC]
Stiskem [INC] hodnotu zvýšíte a stiskem [DEC] ji snížíte.
Záměr Operace
Plynulá změna
hodnoty
Podržte tlačítko [DEC] nebo tlačítko [INC].
Rychlá změna
hodnoty
Podržte tlačítko [INC] a stiskněte tlačítko [DEC].
Podržte tlačítko [DEC] a stiskněte tlačítko [INC].
Chcete-li zadat
položku na
standardní
hodnotu
Podržte tlačítka [DEC] a [INC] současně.
Kolečko Value
Otočením kolečka doprava hodnotu zvýšíte, doleva ji snížíte.
TONE tlačítka (numerická)
U některých položek na obrazovce MENU, můžete využít tlačítka TONE
([0]–[9]) jako numerické klávesy k přímému zadání numerické hodnoty.
Potřebujete-li použít tyto numerické klávesy na obrazovce TONE /
PROGRAM / SCENE / ZONE EDIT, použijte je současně se stisknutým
tlačítkem [SHIFT]. Pokud zadáte hodnotu pomocí numerických kláves,
hodnota na obrazovce bliká. Toto blikání znamená, že hodnota dosud
není potvrzená, proto stiskem tlačítka [ENTER] hodnotu potvrďte.
Potvrzení nebo zrušení hodnoty
Potvrzení zadané hodnoty provedete stiskem [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Tlačítko [ENTER]
Tlačítko [EXIT]
8
Popis panelů
1
KOLEČKO MOD 1/2
Těmto kolečkům můžete přiřadit různé funkce.
Přiřazené funkce ovládáte otočením kolečka během hraní.
2
Ovladač [MASTER VOLUME]
Nastavuje celkovou hlasitost RD-2000.
3
MODULATION FX
[ON] tlačítko
Zapíná/ vypíná efekt.
Ovladač [TYPE]
Volí typ modulace FX.
Ovladač [DEPTH]
Nastaví intenzitu modulace FX.
Ovladač [RATE]
Nastaví stupeň modulace FX.
Ovladač [FEEDBACK]
Nastaví hodnotu zpětné vazby modulace FX.
4
TREMOLO
[ON] tlačítko
Zapíná/ vypíná efekt.
Ovladač [TYPE]
Volí typ tremola.
Ovladač [DEPTH]
Nastaví hloubku efektu Tremolo.
Ovladač [RATE]
Nastaví stupeň efektu Tremolo.
5
AMP SIM
Ovladač [DRIVE]
Nastaví velikost zkreslení.
[ON] tlačítko
Zapíná/ vypíná efekt.
6
Tlačítko [ZONE EFFECTS]
Zapíná/ vypíná ZONE EFFECT.
Je-li ZONE EFFECT aktivní, pak ovladače MODULATION FX, TREMOLO a
AMP SIM, a tlačítka fungují jako kontrolery jednotlivých funkcí.
Je-li toto tlačítko vypnuté, ovladače a tlačítka fungují jako kontrolery
funkcí, zvolených ovladačem [SELECT].
Tlačítko [SELECT]
Určuje funkci, jakou budou mít ovladače a tlačítka, je-li ZONE EFFECT
vypnuto. Funkce se změní při každém stisku tlačítka.
Indikátor CTRL, ASSIGN, EQ, REVERB/DELAY
Indikuje funkci, která je zvolena tlačítkem [SELECT].
7
ZONE
Tlačítka SELECT (1–8, USB-AUDIO)
Volí zónu pro ovládání.
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete tlačítko [EDIT], vstoupíte na obrazovku
ZONE EDIT v každé zóně.
Výběrová tlačítka INT/EXT (1–8, USB-AUDIO)
Zapíná/ vypíná zvuk vrstvy ZONE.
Určujete tím také, zda ovladače a slidery ovládají RD-2000 samotný,
nebo externí MIDI zvukový modul.
Slidery (S1–S8, USB-AUDIO)
Těmito slidery nastavíte hlasitost každé zóny, nebo upravíte hodnotu.
Tlačítko [LEVEL]
Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a můžete využít slidery pro
nastavení hlasitosti jednotlivých zón.
Tlačítko [ASSIGN]
Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a můžete nastavit hodnotu,
přiřazenou sliderům.
Tlačítko [SCENE]
Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a pomocí tlačítek TONE
vyvoláte scény.
Pokud je v zóně, vyvolané tlačítkem SELECT zvolen zvuk TW Organ,
podržíte [SHIFT] a stisknete toto tlačítko, pomocí sliderů můžete
upravit zvuk stejně, jako harmonickými táhly u tonewheel varhan.
Horní panel
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
9
Uživatelský manuál
8
Displej
Zobrazuje jméno zvuku, programu a hodnoty různých nastavení, atd.
Tlačítko [MENU]
Vstup na obrazovku Menu. Na obrazovce MENU můžete editovat
parametry, určené pro celý RD-2000.
Tlačítko [SHIFT]
Snadno vyvolat editační obrazovky, kde jsou příslušné parametry
následujících funkcí, podržením tohoto tlačítka a současným stiskem
tlačítek, otočením ovladačů, nebo dalších kontrolerů. Blíže viz “List of
Shortcut Keys” (p. 28).
Pokud podržíte toto tlačítko a editujete hodnotu parametru, hodnota
se mění rychleji.
Tlačítko [EXIT]
Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte aktuální
proceduru.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
9
Kurzorová tlačítka / Value kolečko
Kolečko Value
Používají se pro úpravu hodnot.
Tlačítka [DEC], [INC]
Používají se pro úpravu hodnot.
Pokud podržíte jedno z nich a stisknete druhé, změna hodnoty se
zrychlí.
Těmito tlačítky upravíte hodnotu, ovládanou kolečkem Value.
Kurzorová tlačítka [
K
] [
J
] [
H
] [
I
]
Stiskem obracíte stránky a posouváte kurzor.
10
Tlačítko [ONE TOUCH PIANO]
Vyvolá zvuk piana pro zónu 1. Zóny jiné než 1 a 5 (EXT) jsou vypnuty.
POZN.
Uvědomte si, že stiskem tohoto tlačítka vyvoláte zvuk piana a
předchozí nastavení je tím ztraceno.
Tlačítko [PROGRAM]
Výběr programu.
Tlačítka BANK [UP] [DOWN]
Změní banku programů nebo scén.
Tlačítko [EXP]
Volí banku rozšiřujících zvuků (p. 15).
Tlačítko [SCENE UTILITY]
Vstup na obrazovku SCENE UTILITY MENU.
Tlačítko [EDIT]
Umožňuje editovat nastavení programu.
Tlačítko [TONE DESIGNER]
Vstup na obrazovku TONE DESIGNER.
Tlačítko [KEY TOUCH]
Nastavení odezvy kves.
Tlačítko [KEY RANGE]
Určuje tónový rozsah.
11
Tlačítka TONE
Výběr zvuku v každé kategorii.
12
Tlačítko [WRITE]
Ukládá aktuální nastavení do programu.
Stisknete-li toto tlačítko na konkrétní obrazovce (např. System), uloží
se systémové parametry (p. 26).
Tlačítko [STOP/RESET]
Zastavení přehrávání songu nebo stylu.
Tlačítko [RHYTHM/SONG]
Vstup na obrazovku, kde můžete volit songy nebo styly.
Tlačítko [PLAY]
Spustí přehrávání songu nebo stylu.
Tlačítko [SPLIT]
Za/vypíná funkci Split.
Umožňuje rozdělit klaviaturu na levou a pravou část a v každé z nich
hrát jiným zvukem.
Současným stiskem tohoto tlačítka a tlačítka [TRANSPOSE] si můžete
demo songy poslechnout.
Tlačítko [TRANSPOSE]
Umožňuje transponovat vaši hru.
13
Joystick Pitch Bend / Modulace
Umožňuje ovládat Pitch Bend a Vibrato.
POZN.
Vliv posunu joysticku se bude lišit podle zvuku. Navíc, vliv pohybu
joysticku je předem daný pro každý zvuk a nelze jej měnit.
10
Zadní panel (zapojení externího vybavení)
A
Vypínač [
L
]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
B
Konektor AC IN
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy
hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením
zapojení.
* Používejte pouze určený expression pedál. Zapojením jiného
expression pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
C
USB FOR UPDATE port
Využijete pro aktualizaci RD-2000.
Normálně ponechejte USB krytku zasunutou, chrání port.
D
USB MEMORY port
Doporučujeme používat USB ash disk nebo USB klíč od obchodníka
Roland. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně dostupné USB ash
disky budou s touto jednotkou pracovat správně.
E
USB COMPUTER port
Sem připojíte počítač, takže můžete komunikovat data
pro hru a audio signál s RD-2000.
F
MIDI konektory (IN, OUT 1, THRU/OUT 2)
Využijete k připojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI zpráv.
Funkce konektoru THRU/OUT 2 můžete přepínat na MIDI THRU a MIDI
OUT (p. 26).
G
Konektory PEDAL (DAMPER, FC1, FC2, EXT)
Připojením nožního spínače, dodaného s RD-2000 do konektoru
DAMPER, s ním můžete pracovat jako s damper pedálem piana.
Je-li pedál zapojený do konektoru FC1, FC2 nebo EXT, můžete mu
přiřadit různé funkce (p. 21).
H
Konektor INPUT
Jedná se o audio vstupní konektor. Sem zapojte audio přehrávač nebo
jiné zvukové zařízení.
I
Konektor SUB OUT (L/MONO, R)
Umožňuje výstup audio signálu. Pro mono výstup
použijte konektor L/MONO.
J
Konektor MAIN OUT (L/MONO, R)
Sem připojíte kombo nebo jiné zařízení. Pro mono výstup použijte
konektor L/MONO.
K
Konektor MAIN OUT (L, R) (typu XLR)
Konektory pro symetrický výstup audio signálů. Zapojte do mixu a
dalších podobných zařízení.
* Přiřazení pinů konektoru MAIN OUT
1: GND2: HOT
3: COLD
1: GND
2: HOT
3: COLD
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
L
Konektor PHONES
Sluchátka můžete zapojit sem.
I když jsou sluchátka zapojena, uslyšíte zvuk na výstupu OUTPUT a
BALANCED OUT.
page 11
page 18
page 19
Do zásuvky
USB ash disk
Slouží pro zapojení MIDI
zařízení.
Audio
přehrávač
Stereo
sluchátka
Počítač
A B
C
D
E F
G
H
I
Jednotka pedálu
(RPU-3)
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
J K
L
Mix, apod.
Monitorovací
reproboxy
(aktivní)
Tento port slouží výhradně pro
aktualizace. Normálně ponechejte
USB krytku
zasunutou,
chrání port.
11
Uživatelský manuál
Zapnutí RD-2000
Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup
při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí,
riskujete poškození nebo selhání zařízení.
1. Stáhněte hlasitost RD-2000.
Také zcela stáhněte hlasitost připojených audio a dalších zařízení, která
jsou k nástroji připojena.
2. Stiskněte vypínač [
L
].
Rozsvítí se podsvícený displej a nástroj je zapnutý.
3. Zapněte připojená externí zařízení.
4. Nastavte hlasitost těchto externích zařízení.
5. Nastavte hlasitost RD-2000.
Vypnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost RD-2000.
Také zcela stáhněte hlasitost připojených audio a dalších zařízení, která
jsou k nástroji připojena.
2. Vypněte všechna připojená externí zařízení.
3. Stiskněte vypínač [
L
].
Nástroj je vypnutý.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
* Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač,
potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz “To completely turn o
power to the unit, pull out the plug from the outlet” (p. 2).
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal stále zapnutý,
musíte změnit nastavení „AUTO OFF” na „OFF”.
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední
akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci
Auto O.
POZN.
5 Když se přístroj vypne, jakákoliv editovaná nastavení budou
ztracena. Chcete-li je uchovat, musíte je uložit.
5 Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Změňte nastavení Auto O
1. Na obrazovce MENU zvolte „SYSTEM” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Objeví se systémová obrazovka.
2. Vyberte „Auto O a upravte nastavení.
Parametr
[
K
] [
J
]
Hodnota
[DEC] [INC]
Vysvětlení
Auto O
O Přístroj se automaticky nevypíná.
30 min
Napájení přístroje se automaticky vypne,
pokud jej nepoužijete po dobu asi 30
minut.
240 min
(standard)
Přístroj se automaticky vypne, pokud
jej nepoužijete po dobu 240 minut
(4 hodiny).
3. Chcete-li uložit nastavení Auto-O, stiskněte tlačítko [WRITE] na
obrazovce System.
POZN.
Jakmile funkce nástroj vypne, veškerá provedená nastavení
budou ztracena. Jestliže potřebujete uchovat aktuální nastavení,
musíte je nejprve uložit. Blíže o tom viz “Saving the Sound
Settings in a Program (Program Write)” (p. 23) a “Saving the
system settings” (p. 26).
Opětovné zapnutí nástroje, po jeho vypnutí funkcí „Auto-O
Jestliže byl nástroj vypnut funkcí Auto o, vypněte jej vypínačem [
L
] a
pak jej znovu zapněte.
12
Základní struktura RD-2000
Sekce kontrolerů
Tato sekce zahrnuje klaviaturu, Pitch Bend/ Modulační joystick,
ovladače na panelu a připojené pedály na zadním panelu. Akce
jako stisk a uvolnění kláves, pedálu, atd., jsou konvertovány do
MIDI zpráv a ta je odeslána do sekce zvukového generátoru nebo
do externího MIDI zařízení.
Sekce zvukového generátoru/ Sekce efektů
Sekce, která vyrábí a upravuje zvuk. Data pro hru sekce Controller
jsou konvertována na audio signál, který jde na výstup z konektorů
OUTPUT nebo PHONES.
Zvukový generátor technologie V-Piano (zvolit lze pouze zónu 1) (MD)
U zvuků s S01 na začátku, tento zvukový generátor reprodukuje
zvuk piana, postavený na této struktuře.
POZN.
Tento zvukový generátor nepodporuje Modulation FX,
Tremolo/Amp Sim, ani Tone/Program Remain.
SuperNATURAL (SN)/PCM zvukový generátor
Tento zvukový generátor umožňuje hrát různými zvuky špičkové
kvality, včetně zvuků SuperNATURAL, jež věrně reprodukují
charakter a chování hudebních nástrojů.
RD-2000 má ve výbavě přes tisíc zvuků.
Efekty
Každá ze zón 1–4 nabízí funkce Modulation FX a Tremolo/Amp
Sim, které lze nastavit pro jednotlivé zóny nezávisle.
Dále jsou zde efekty Reverb, Delay a EQ, které jsou společné pro
všechny zóny.
Přehled RD-2000
Paměť
„Paměti” jsou místa v úložišti, kam je možné nastavení programů ukládat.
Jsou zde tři typy pamětí: „Dočasná paměť, „přepisovatelná paměť a „nepřepisovatelná
paměť.
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Zvuk a nastavení kontroleru, navolené tlačítky TONE nebo PROGRAM na panelu, jsou
vyvolány do dočasné oblasti.
Pokud hrajete na klávesy, je vyroben zvuk podle dat, uložených v dočasné oblasti
paměti.
Nastavení v dočasné oblasti je proto rovněž dočasné a vypnutím nebo při zvolení jiného
nastavení zmizí. Pokud chcete zachovat data, která jsou v dočasné oblasti, musíte je
uložit do přepisovatelné paměti.
Přepisovatelná paměť
Systémová paměť
Systémová paměť obsahuje nastavení systémových parametrů, která udávají, jak bude
RD-2000 fungovat.
Chcete-li uložit systémové parametry, uložte nastavení systému (p. 26).
Uživatelská paměť (User)
Programy a scény lze ukládat do user paměti (Program Write: p. 23).
USB ash disk
Můžete také uložit všechny programy do jednoho souboru (Ukládání záloh: p. 27).
USB ash disk rovněž využijete jako prostor pro uložení audio záznamů.
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Demo songy a zvuky jsou uloženy v presetové paměti, nelze je přepsat.
USB ash disk
RD-2000
Přepisovatelná paměť
USB ash disk
Záložní soubory
Nahraná audio data
Nepřepisovatelná paměť
Paměť pro Presety
Zvuk
DEMO songy
Přepisovatelná paměť
Uživatelská paměť (User)
Program
Scéna
Systémová paměť
Dočasná paměť
Dočasná oblast
Zvuk/Program/Scéna
Sekce kontrolerů Sekce
zvukového
generátoru/
Sekce efektů
Data pro hru
Klaviatura
Pitch Bend
Ovladač
Slider
Kolečko
Pedál
Audio signál
13
Uživatelský manuál
Jednotky zvuků
Zvuk
Zvuky (tones) jsou ideálním způsobem pro výběr, čím budete hrát.
Zvuky, které volíte tlačítky TONE, nazýváme zvuky (tones). Tyto zvuky lze přiřadit jednotlivým osmi zónám (zone 1–8) pro hraní. Na klaviaturu
můžete hrát v několika zónách současně, popř. v nezávislých oblastech klaviatury.
Pomocí funkce Designer (p. 21) upravíte zvuk dle potřeby. Editovaný zvuk si pak uložíte do programu.
Některé zvuky jsou „rytmické sady”, jež obsahují více perkusních nástrojových zvuků.
Rytmická sada vyrábí na každé stisknuté klávese zvuk jiného perkusního nástroje (číslo Note).
Program
Programy umožňují ukládat kombinace nastavení i několika zvuků.
Zvuky, které zvolíte tlačítky PROGRAM se nazývají „programy”.
Program zahrnuje nastavení zvuků, přiřazených zónám, spolu s nastavením, společným pro každou z nich (vč. efektů Reverb, Delay a EQ). Můžete
uložit až 300 programů, obsahujících nastavení, upravená podle potřeby.
Scéna
Scény jsou ideální pro ukládání a stanovení pořadí oblíbených zvuků či programů, nebo když používáte externí MIDI
zařízení.
Zvuky, které zvolíte tlačítky SCENE, nazýváme „scény”.
Scény umožňují ukládat nastavení, upravená podle potřeby. Až 100 uložených scén můžete vyvolat tlačítky TONE, s desíti scénami na jedno
tlačítko.
Scény využijete pro jednoduché vyvolání nastavení pořadí songů při živém hraní, nebo k ovládání či nastavení externích zařízení.
Rovněž je jednoduché ukládat zvuky nebo programy beze změny, modikovat jejich zvuk či nastavení, nebo měnit pořadí, v jakém budou
vyvolány.
Program/ Scéna
Sekce zvukového generátoru/ Sekce efektů
EQ
USB
Audio vstup
Volume (hlasitost)
Jméno Programu
Rytmika
MIDI OUT
USB MIDI
* Efektová nastavení na tečkované čáře reektují nastavení vrstvy ZONE 1, zvolené na
obrazovce TONE nebo PROGRAM.
Comp
Sekce kontrolerů
Pedál
Modulace
SliderOvladač
Modulační
kolečko
Citlivost na úhoz
Pitch Bend
External 1
External 2
External 3
External 4
External 5
External 6
External 7
External 8
Internal 1
Internal 2
Internal 4
Internal 5
Internal 6
Internal 7
Internal 8
Internal 3
Delay Reverb
Sympathetic
Resonance
(pouze Piano)
Zvuk
Zvuk
Zvuk
Zvuk
Zvuk
Zvuk
Zvuk
Zvuk
USB-AUDIO
OUTPUT/AUDIO
REC
Sub Out
Výstup
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5
ZONE 6
ZONE 7
ZONE 8
Zvuk
(typu S: pouze ZONE 1)
Reverb
Výstup
Sub Out
Delay
Volume
Pan
V-Piano
Technology
Sekce nastavení
kontrolerů
Tone
Color
Zvuk
(typu A: ZONE 1–4)
(Sympathetic Resonance)
Reverb
Výstup
Sub Out
Delay
Modulation
FX
Tone
Color
Tremolo
Amp Sim
Volume
Pan
SuperNATURAL
PCM
Sekce nastavení
kontrolerů
Zvuk
(typu B: ZONE 5-8)
Reverb
Výstup
Sub Out
Delay
Volume
Pan
SuperNATURAL
PCM
Sekce nastavení
kontrolerů
Tone
Color
14
Návod k použití
Nastavení celkové hlasitosti
1. Otočte ovladačem [MASTER VOLUME].
Nastavení hlasitosti každé zóny
Výběr zóny pro nastavení
Vyberte zónu, jejíž hodnotu chcete nastavit.
1. A to stiskem jednoho z tlačítek SELECT [S1]–[S8].
MEMO
Můžete zvolit i více zón.
Zapnutí/ vypnutí jednotlivých zón
1. Tlačítky INT/EXT [S1]–[S8]
zapnete (svítí) nebo vypnete
(nesvítí) jednotlivé zóny.
MEMO
Podržte [SHIFT] a stiskem
tlačítka INT/EXT [S1]–[S8]
přepínáte parametr, který
bude ovladač nebo slider v dané zóně ovládat (RD-2000: svítí
červeně, nebo u externího zařízení: zeleně).
Nastavení hlasitosti každé zóny
1. Slidery [S1]–[S8] nastavíte hlasitost každé zóny.
Použití přiřazené funkce pro úpravu zvuku
(MOD WHEEL 1/2)
Modulačním kolečkům můžete přiřadit různé funkce (p. 21).
Pohybem modulačních koleček během hraní pak ovládáte přiřazenou
funkci.
Změna výšky zvuku v reálném čase (Pitch Bend lever)
Během hry na klaviatuře pohněte Pitch Bendem doleva,
tím snížíte výšku aktuálně znějícího zvuku, doprava ji
zvýšíte. Tomu se říká Pitch Bend.
Stisknete-li joystick směrem od sebe a pohnete doleva
či doprava, budou aplikovány oba efekty současně.
Přidání vibráta nebo dynamiky (Modulation lever)
Rovněž můžete aplikovat vibrato jemným stiskem
modulátoru směrem od sebe. Tomu říkáme modulace.
Stisknete-li joystick směrem od sebe a pohnete doleva
či doprava, budou aplikovány oba efekty současně.
Uzamčení tlačítek na panelu (Panel Lock)
Aktivací funkce Panel Lock můžete deaktivovat funkce na panelu.
To uchrání nastavení od nečekaných situací na pódiu, apod.
1. Podržte tlačítko [MENU] a stiskněte tlačítko [ENTER]
Objeví se na chvíli okno Lock, pak se objeví ikona, vyznačující stav
uzamčení panelu, vpravo nahoře na obrazovce TONE a obrazovka
PROGRAM nebo SCENE.
2. Chcete-li zrušit funkci Panel Lock, stiskněte 2x za sebou tlačítko
[EXIT].
Transpozice vaší hry (Transpose)
Výšku můžete měnit v půltónových krocích v rozmezí -48–0–+48 vůči
C4.
1. Podržte na několik sekund tlačítko [TRANSPOSE].
Zobrazí se aktuální nastavení.
2. Podržte [Transpose] a tlačítky [DEC] [INC] nebo na klaviatuře
upravte hodnotu transpozice.
Uvolníte-li [TRANSPOSE], objeví se znovu předchozí obrazovka.
Je-li nastavena hodnota transpozice, funkce Transpose je zapnuta a
tlačítko [TRANSPOSE] se rozsvítí.
MEMO
5 Pokud stisknete klávesu C4 (střední C), hodnota transpozice
se nastaví na „0”. Např. chcete-li, aby zněl tón E při zahrání C
na klaviatuře, podržte [TRANSPOSE] a stiskněte E4. Stupeň
transpozice je „+4”.
5 Stupeň transpozice můžete nastavit pro každou vrstvu zvlášť.
Detaily najdete v “Parameter Guide (PDF).
POZN.
Je-li hodnota transpozice 0, tlačítko [TRANSPOSE] se nezapne, ani
když je stisknete.
Výběr zvuků (TONE/SCENE/PROGRAM)
Výběr zvuku
1. Stiskem [SCENE] tlačítko zhasne.
Nebo stiskněte tlačítko [One Touch Piano].
2. Stiskem tlačítka SELECT [S1]–[S8] vyberte zónu, pro kterou
chcete zvolit zvuk.
3. Stiskněte libovolné tlačítko TONE a zvolte kategorii.
4. Pomocí tlačítek [DEC] [INC] nebo kolečkem vyberte zvuk.
MEMO
5 Podržte [SHIFT] a tlačítky [INC] [DEC] nebo kolečkem Value
vyberte první zvuk z kdé kategorie.
5 Zvuky s S01 ve jménu se týkají zóny 1. Tyto pianové zvuky
nelze zvolit pro zóny 2–8.
Využití numerických kláves k výběru zvuků
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a tlačítky [0]–[9] zadáte číslo zvuku.
U zadávaného čísla zvuku bliká hodnota.
2. Uvolněte tlačítko [SHIFT].
Číslo zvuku je tím zadáno.
MEMO
Chcete-li zadat zvuk S, podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
[ONE TOUCH PIANO]. Chcete-li zadat EXP A/B, podržte tlačítko
[SHIFT] a stiskněte tlačítko [EXP].
15
Uživatelský manuál
Výběr kategorie EXP
Tlačítko [EXP]
Tato banka je pro rozšiřující zvuky.
Chcete-li přepínat A/B, stiskněte tlačítko [EXP].
Ve zvukové knihovně Axial máte nepřeberné množství zvuků, které lze
přidat do paměti RD-2000.
Blíže o tom viz stránku Axial.
&
http://axial.roland.com/
Výběr programu
RD-2000 má 15 bank, A–O, a v každé bance může být 20 programů
(tedy celkem 300).
1. Stiskem se tlačítko [PROGRAM] rozsvítí.
2. Tlačítky BANK [UP] [DOWN] zvolte programovou banku (A–O).
3. Pomocí tlačítek [DEC] [INC] nebo kolečkem vyberte číslo
programu.
Využití numerických kláves k výběru programů
1. Tlačítky BANK [UP] [DOWN] zvolte programovou banku (A–O).
2. Podržte tlačítko [SHIFT] a tlačítky [0]–[9] zadáte číslo programu.
U aktuálního čísla programu bliká hodnota.
3. Uvolněte tlačítko [SHIFT].
Číslo programu je nální.
Registrování scény
1. Zvolte nastavení a program nebo zvuk, který chcete
zaregistrovat do scény.
2. Podržte tlačítko [SCENE] a pomocí tlačítek BANK [UP] [DOWN]
vyberte požadovanou cílovou paměť pro registraci v bance
programů, a stiskněte jedno z tlačítek TONE.
Zaregistruje se aktuálně zvolený zvuk nebo program, současně se
stavem nastavení pro hru.
Tlačítko svítí Scéna je již zaregistrovaná.
Tlačítko bliká Scéna dosud není zaregistrovaná.
Aktuálně zvolenou scénu můžete zaregistrovat pod jiné tlačítko, nebo
ji můžete upravit a přepsat.
Vyvolání scény
Můžete uložit až 100 nastavení, např. často používaných programů. Pro
každé tlačítko TONE můžete uložit jedno nastavení. Do každé banky
můžete uložit až deset nastavení a kdykoliv je vyvolat.
1. Stiskem [SCENE] se tlačítko rozsvítí.
2. Chcete-li vyvolat scénu (0–9), stiskněte svítící tlačítko TONE.
MEMO
Pokud tlačítko TONE nesvítí, stiskem nic nezvolíte.
Vrstvení zvuků
V daném pořadí, jak stisknete tlačítka TONE, můžete vrstvit až čtyři
zóny ZONE (platí pouze pro zóny 1–4).
1. Stiskněte dvě, tři či čtyři tlačítka TONE současně, v
požadovaném pořadí.
POZN.
Pokud jste editovali předchozí zvuk, výsledek editace je ztracen,
jakmile spustíte tuto operaci. Pokud chcete zvuk zachovat, musíte
jej uložit dle popisu níže.
Změna zvuku zóny
1. Stiskem tlačítka SELECT [S1]–[S8] vyberte zónu.
Kurzor se posune na číslo zvuku zvolené zóny.
2. Zvolte zvuk, jak jsme popsali v “Selecting a tone (p. 14).
Rozdělení klaviatury na dvě oblasti (Split)
1. Stiskem se rozsvítí tlačítko [SPLIT].
Zvuk Zone 1 hraje v pravé sekci klaviatury a zvuk Zone 4 v levé.
Dělící bod (F#3)
ZONE 4 ZONE 1
2. Opětovným stiskem tlačítka [SPLIT] tlačítko zhasne.
Změna dělícího bodu klaviatury
1. Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte kvesu, kterou chcete mít
jako nový dělící bod.
Zobrazí se dělící bod.
Uvolníte-li [SPLIT], objeví se znovu předchozí obrazovka.
Dělící bod je zahrnut do sekce ZONE 4.
Změna zvuku pro zónu 4
1. Stiskem tlačítka SELECT [S4] zvolíte zónu 4.
2. Zvolte zvuk, jak jsme popsali v “Selecting a tone (p. 14).
MEMO
Použitím funkce Key Range můžete volně zadávat kláveso
rozsah každé zóny.
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
Změna nastavení každé zóny
Povíme si, jak zapnout/ vypnout jednotlivé zóny.
1. Několikerým stiskem tlačítka INT/EXT LEDka zhasne.
Zóna je vypnutá.
2. Když stisknete tlačítko INT/EXT znovu.
Tlačítko INT/EXT se rozsvítí a zóna je zapnutá.
Nyní můžete používat vyznačené funkce.
16
Efekt Reverb (REVERB)
Aplikací Reverbu přidáte signálu vaší hry příjemnou ozvěnu, takže zní
téměř jako když hrajete v koncertní síni.
1. Několikerým stiskem tlačítka ZONE EFFECTS [SELECT] zvolte
„REVERB/DELAY”.
2. Ovladačem REVERB [TYPE] vyberte typ efektu Reverb.
3. Otočením ovladačů REVERB [LEVEL], [TIME] a [PRE DELAY]
nastavíte hodnotu aplikovaného Reverbu.
MEMO
5 Použijete-li tlačítko: ZONE EFFECTS [SELECT] a zvolíte „CTRL,
pak ovladač [REV SEND] určuje úroveň Reverb Send level. Je-li
tato hodnota „0”, otočení REVERB [LEVEL]–[PRE DELAY] nemá
žádný vliv.
&
REV (Reverb Send Level) v nastavení zóny (ZONE EDIT)
5 Jestliže podržíte [SHIFT] a otočíte ovladačem REVERB [LEVEL]–
[PRE DELAY], objeví se obrazovka Reverb. Na obrazovce
Reverb můžete editovat typ reverbu a další parametry,
související s Reverbem.
Efekt Delay (DELAY)
Přidáním efektu Delay dáte zvuku větší prostor, zvuk bude hutnější
a nadýchanější.
1. Několikerým stiskem tlačítka ZONE EFFECTS [SELECT] zvolte
„REVERB/DELAY”.
2. Stiskem tlačítka [DELAY ON] rozsvítíte indikátor.
Delay efekt se zapne/ vypne při každém stisku tlačítka.
3. Ovladačem DELAY [TYPE] vyberte typ efektu Delay.
4. Ovladači DELAY [LEVEL], [TIME] a [FEEDBACK] nastavíte
charakter efektu Delay.
MEMO
Použijete-li tlačítko: ZONE EFFECTS [SELECT] a zvolíte „CTRL, pak
ovladač [DLY SEND] určuje úroveň Delay Send level. Je-li tato
hodnota „0”, otočení DELAY [LEVEL]–[FEEDBACK] nemá žádný vliv.
&
„DLY (Delay Send Level)” v nastavení zóny (ZONE EDIT)
Modulační efekty (MODULATION FX)
V sekci MODULATION FX můžete aplikovat různé efekty, např.
modulačního typu, na zóny 1–4.
MEMO
Efekty nelze aplikovat na zóny 5–8.
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS] rozsvítíte indikátor.
2. Také v sekci MODULATION FX se stiskem tlačítka [ON] rozsvítí
indikátor.
Delay efekt se zapne/ vypne při každém stisku tlačítka.
3. V sekci MODULATION FX, otočením [TYPE] zvolíte typ efektu.
Seznam efektů, které lze použít pro Modulation FX, viz „Seznam efektů”
(str. 58).
4. Otočením ovladačů [DEPTH], [RATE] a [FEEDBACK], v sekci
MODULATION FX, nastavíte hodnotu efektu.
MEMO
Blíže o parametrech zvuku najdete v „Parameter Guide” (PDF). PDF
získáte dle návodu na přední straně obálky.
* Přiřazení pedálu provedete nastavením parametru Program Edit
„Pedal”. V tom případě, je-li nastavení „Control Destination v
SYSTEM na PROGRAM, můžete ovládat zvuky, v jejichž nastavení
zóny (ZONE EDIT) je značka u „MOD FX (Modulation FX Control
Destination)”.
Efekt Tremolo (TREMOLO)
V sekci TREMOLO můžete nastavit stupeň a intenzitu efektu Tremolo.
MEMO
Tremolo se aplikuje pouze na zóny 1–4. Nikoliv na zóny 5–8.
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS] rozsvítíte indikátor.
2. Také v sekci TREMOLO se stiskem tlačítka [ON] rozsvítí indikátor.
Tremolo se za/vypne při každém stisku tlačítka.
3. V sekci TREMOLO, otočením [TYPE] zvolíte vzorek efektu
Tremolo.
4. Otočením ovladačů [DEPTH] a [RATE], v sekci TREMOLO,
nastavíte hodnotu efektu.
17
Uživatelský manuál
Efekty zkreslení (AMP SIM)
V sekci AMP SIM určíte hodnotu zkreslení.
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS] rozsvítíte indikátor.
2. Také v sekci AMP SIM se stiskem tlačítka [ON] rozsvítí indikátor.
Funkce Amp simulátoru se za/vypne s každým stiskem tlačítka.
3. Ovladačem [DRIVE] v sekci AMP SIM, určíte hodnotu zkreslení.
epínání typu TREMOLO a typu AMP SIM
1. Podržte tlačítko TREMOLO [ON/OFF] a tlačítky [INC] [DEC] nebo
kolečkem upravte hodnotu.
MEMO
Více o efektu Tremolo a Amp simulator, viz „Parameter Guide
(PDF). PDF získáte dle návodu na přední straně obálky.
* Přiřazení pedálu provedete nastavením parametru Program Edit
„Pedal”. V tom případě, je-li nastavení „Control Destination v
SYSTEM na PROGRAM, můžete ovládat zvuky, v jejichž nastavení
zóny (ZONE EDIT) je značka u TR/AMP (Tremolo/Amp Control
Destination)”.
Ekvalizér (EQUALIZER)
RD-2000 je vybaven 5pásmovým ekvalizérem.
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS [SELECT] zvolíte „EQ”.
2. Stiskem tlačítka [EQ ON] se indikátor rozsvítí.
3. Otočením ovladačů nastavte úroveň každého pásma.
POZN.
Při určitém nastavení může být zvuk zkreslený. V tom případě
nastavte Input Gain.
MEMO
5 Můžete zadat, že se nastavení ekvalizéru nezmění, ani když
přepnete programy. V „systémovém nastavení” zadejte EQ
Mode (p. 26) hodnotu „REMAIN”.
5 Podrobnosti o ekvalizéru najdete v “Parameter Guide (PDF).
PDF získáte dle návodu na přední straně obálky.
Ovládání funkcí, přiřazených ovladačům (ASSIGN)
Přiřazení funkcí ovladačům a tlačítkům
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS [SELECT] zvolíte „ASSIGN”.
2. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte jedno z tlačítek [1]–[8]. Nebo
podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko ASSIGN [9].
Objeví se obrazovka Assign1-9. Zde můžete zadat funkce, přiřazené
ovladačům ASSIGN [1]–[8] a tlačítku ASSIGN [9].
Použití funkce, přiřazené ovladači nebo tlačítku
1. Tlačítkem ZONE EFFECTS [SELECT] zvolíte „ASSIGN”.
2. Otočením ovladače ASSIGN [1]–[8] nastavíte intenzitu efektu.
Stiskem tlačítka ASSIGN [9] můžete přepínat vliv přiřazené funkce.
POZN.
Každý efekt se aplikuje pouze na zónu, zadanou pomocí SELECT.
Je-li SYSTEM parametr „Control Destination nastaven na
PROGRAM, pohybem ovladačů ASSIGN nebo tlačítkem ASSIGN
[9] se neaplikuje efekt na zóny, u kterých není zadaná značka
(ZONE EDIT) „A1–A9 (Assign 1–9 Control Switch)”.
MEMO
Podle stavu zvoleného programu nebo zvuku, nemusí být
přiřazená funkce podporovaná, takže nemusíte dosáhnout
očekávaného efektu.
Hodnoty, které se vyvolají při přepnutí zvuků, budou buď
standardní hodnoty, nebo nejčastěji používané hodnoty.
18
Živé hraní s Plug-in syntezátorem
Povíme si, jak můžete využít RD-2000 pro hraní s plug-in syntezátorem,
nainstalovaným v počítači.
Data hry pro externí
zóny (USB MIDI)
Audio signál z počítače
(USB audio)
Hraní s využitím
interních zón
(audio)
Plug-in syntezátor,
nainstalovaný v počítači
Výstup
Připojení k počítači
Chcete-li používat RD-2000 s počítačem, musíte si stáhnout ovladač z
následující stránky a nainstalovat jej.
Podrobnosti o instalaci na webových stránkách Roland.
&
http://www.roland.com/support/
Nastavení USB ovladače
Povíme si, jak zadat USB ovladač, který se aktivuje, když připojíte RD-
2000 do počítače přes USB COMPUTER konektor.
1. Na obrazovce MENU zvolte „SYSTEM” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
2. Parametr „USB Driver” nastavte na VENDER”.
Parametr
[
K
] [
J
]
Hodnota
[DEC] [INC]
Vysvětlení
USB Driver
VENDER
Zvolte jej, chcete-li použít USB ovladač, stažený
z webových stránek Roland.
GENERIC
Tuto možnost zvolte, chcete-li použít
standardní USB ovladač, který je v OS počítače.
* K dispozici je pouze MIDI.
3. Nastavení uložte.
&
“Saving the system settings (p. 26)
4. Vypněte a znovu zapněte RD-2000.
Použití funkcí MIDI kontroleru
Data, vzniklá pohybem ovládačů a kláves RD-2000 můžete vysílat jako
MIDI zprávy na konektor MIDI OUT RD-2000, ale také na USB MIDI OUT.
1. Stiskněte tlačítko SELECT u zóny, ze které chcete vysílat MIDI
signál.
2. Podržte [SHIFT] a několikerým stiskem tlačítka INT/EXT zvolené
zóny se rozsvítí světle zelenou barvou.
MIDI příkazy se vysílají dle nastavení této zóny.
MIDI příkazy se nevysílají, jestliže tlačítko nesvítí, nebo svítí červeně.
3. Několikerým stiskem tlačítka ZONE EFFECTS [SELECT] zvolte
„CTRL nebo „ASSIGN”.
Informace ovladače [1]–[8] se vyšle, pokud je zvolen „CTRL nebo
„ASSIGN”.
Jestliže zvolíte „EQ” nebo „REVERB/DELAY”, MIDI příkazy se nevysílají.
4. Pohybem rozsviťte slider tlačítko [LEVEL] nebo [ASSIGN].
Slidery [S1]–[S8] vysílají MIDI zprávy podle stavu tlačítka [LEVEL] nebo
[ASSIGN].
MEMO
Podrobná nastavení můžete provést na záložce „EXTERNAL v
režimu ZONE EDIT (p. 21).
5. Zadaná nastavení pak uložíte jako scénu nebo program.
&
“Registering a scene (p. 15)
&
“Saving the Sound Settings in a Program (Program Write)” (p. 23)
Pojmenování externí zóny (Ext Label Edit)
Každé externí zóně můžete přiřadit štítek.
Tyto štítky udávají jméno externího zařízení ne různých obrazovkách.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Kurzorovými tlačítky zvolte „Ext Label Edit" a stiskněte tlačítko
[ENTER].
3. Zvolte zónu, kterou chcete přejmenovat a stiskněte [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4. Zadejte jméno a stiskněte [ENTER].
Blíže o pojmenování sady viz “Saving the Sound Settings in a Program
(Program Write)” (p. 23).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Optimalizace nastavení pro nahrávání do externího sekvenceru (Rec Mode)
Jestliže používáte externí sekvencer pro nahrávání interních partů, je
výhodné využít funkce Rec Mode.
Funkce Rec Mode umožňuje využít nastavení, které je optimální
pro nahrávání do externího sekvenceru, aniž byste museli editovat
nastavení zóny nebo kanálu.
1. Na obrazovce MENU zvolte „Local Control” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
2. Nastavte parametr Rec Mode.
Parametr
[
K
] [
J
]
Hodnota
[DEC] [INC]
Vysvětlení
Rec Mode OFF, ON
Je-li zde nastaveno ON, použije se nastavení,
odpovídající nahrávání, s ohledem na výstup
MIDI OUT, bez ohledu na nastavení vrstvy
INTERNAL. Obvykle zde ponecháte OFF.
(OFF při nastartování systému)
19
Uživatelský manuál
Použití USB Audio
RD-2000 můžete zapojit přes USB do počítače a použít jej pro ovládání
audio signálu.
Chcete-li použít USB audio funkce, nainstalujte ovladač „ORIGINAL.
&
Blíže viz “Connecting to your computer” (p. 18).
Nastavení vstupu USB audio signálu
Povíme si, jak provést nastavení audio signálu, který přichází na vstup z
počítače, připojeného přes USB.
1. V oblasti ZONE stiskněte tlačítko SELECT [USB-AUDIO].
Objeví se menu USB-AUDIO.
2. Kurzorovými tlačítky zvolte „USB Audio Input Switch”.
3. Tlačítky [DEC] [INC] nebo kolečkem Value nastavíte „ON.
Audio vstup na připojené zařízení je tím zapnutý.
4. Kurzorovými tlačítky zvolíte „USB Audio Input Volume”, potom
pomocí [DEC] [INC] nebo kolečkem zadáte hodnotu.
MEMO
Je-li „USB Audio In/Out Select” nastaven na IN, můžete pro
nastavení hodnoty využít také slider.
Nastavení výstupu USB audio signálu
Nyní si povíme, jak poslat výstup audio signálu RD-2000 do počítače,
připojeného přes USB.
1. V oblasti ZONE stiskněte tlačítko SELECT [USB-AUDIO].
Objeví se menu USB-AUDIO.
2. Kurzorovými tlačítky zvolte „USB Audio Output Switch”.
3. Tlačítky [DEC] [INC] nebo kolečkem Value nastavíte „ON.
Audio výstup na připojené zařízení je tím zapnutý.
4. Kurzorovými tlačítky zvolte „USB Audio Output Level” a sliderem
[USB-AUDIO] upravíte výstupní úroveň.
Pro změnu změnu hodnoty můžete využít také tlačítka [DEC] [INC]
nebo kolečko Value.
Použití ovládání na panelu k nastavení USB audio signálu
Zde se dovíte, jak vybrat, zda bude výstup či vstup ovládat tlačítko na
panelu, ovladač nebo slider.
1. V oblasti ZONE stiskněte tlačítko SELECT [USB-AUDIO].
Objeví se menu USB-AUDIO.
2. Kurzorovými tlačítky zvolte „USB Audio In/Out Select”.
3. Tlačítky [DEC] [INC] nebo kolečkem Value upravíte nastavení.
Barva tlačítka INT/EXT se mění podle nastavení.
USB Audio In/Out Select Barva tlačítka [INT/EXT]
INPUT Zelená
OUTPUT Červená
MEMO
Nastavení změníte také podržením tlačítka [SHIFT] a stiskem
tlačítka INT/EXT v oblasti ZONE.
Použití SUB OUT
Jako cíl pro výstup audio signálů, RD-2000 nabízí vedle konektorů
MAIN OUT, také konektory SUB OUT.
Podle situace tyto konektory využijete pro výstup audio signálu zón
nebo USB audio signálu.
POZN.
5 MASTER VOLUME neovlivňuje audio signály, které jdou na
výstup SUB OUT.
Úroveň audio výstupu je určena nastavením úrovně každé
zóny.
5 Reverb a Delay neovlivňují audio signály, které jdou na výstup
SUB OUT.
Nastavení každé zóny
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko SELECT [1]–[8].
Objeví se obrazovka ZONE EDIT.
2. Kurzorovými tlačítky zvolte záložku VOL pro „INTERNAL.
3. Kurzorovými tlačítky vyberte položku, kterou chcete editovat, a
tlačítky [DEC][INC] nebo kolečkem Value zadejte hodnotu.
MAIN Audio signál jde na výstup z konektorů MAIN OUT.
SUB Audio signál jde na výstup z konektorů SUB OUT.
4. Pomocí sliderů nastavíte úroveň zadaných zón.
Nastavení USB audio signálu
1. V oblasti ZONE stiskněte tlačítko SELECT [USB-AUDIO].
Objeví se menu USB-AUDIO.
2. Kurzorovými tlačítky zvolíte „USB Audio Output Assign”, potom
pomocí [DEC] [INC] nebo kolečkem zadáte hodnotu.
MAIN USB audio signál jde na výstup z konektorů MAIN OUT.
SUB USB audio signál jde na výstup z konektorů SUB OUT.
3. Tlačítky TONE vyberte „USB Audio In/Out Select, potom pomocí
[DEC] [INC] nebo kolečkem vyberte „OUT".
4. Pomocí slideru nastavte úroveň LEVEL, USB audio výstupu.
Dočasný výstup z konektorů MAIN OUT
Audio signál, který jde na výstup konektorů SUB OUT, může jít také na
výstup konektorů MAIN OUT.
POZN.
5 Reverb a Delay se neaplikují na zóny, přiřazené konektorům
SUB OUT.
5 Je-li zde nastaven „MIX”, zvuk již nejde na výstup konektorů
SUB OUT.
5 Je-li zde nastaven „MIX”, pak zvuk ovlivňuje MASTER VOLUME.
1. Na obrazovce MENU zvolte „SYSTEM” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Objeví se obrazovka SYSTEM EDIT.
2. Kurzorovými tlačítky [
K
] [
J
] zvolíte záložku „SYSTEM”.
3. Kurzorovými tlačítky zvolíte „Output Mix/Parallel”, potom
pomocí [DEC] [INC] nebo kolečkem zadáte hodnotu.
MIX
Audio signál jde na výstup konektorů MAIN OUT bez ohledu na
nastavení.
PARALLEL
Audio signál jde na výstup konektorů MAIN OUT nebo SUB OUT,
podle nastavení.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Roland RD-2000 Používateľská príručka

Kategória
Doplnkové hudobné zariadenie
Typ
Používateľská príručka