Chamberlain LiftMaster LM3800 A-2 Návod na obsluhu

Značka
Chamberlain LiftMaster
Model
LM3800 A-2
Typ
Návod na obsluhu
Anleitungen - Garagentorantrieb Modell LM3800A
Instructions - Modèle LM3800A de ouvre-porte de garage
Instructions - Garage Door Operator Model LM3800A
Instruktioner - Model LM3800A Garageportsåbner
Instrucciones - Abridor de la puerta de garage Modelo LM3800A
Istruzioni - Apriporta per garage Modello LM3800A
Instruksjonene - Garasjeportåpner Modell LM3800A
Instrukties - Model LM3800A Garagedeuropener
Instruções - Operador automático de porta Modelo LM3800A
Instruktioner - Garageportöppnare Modell LM3800A
Ohjeet - Autotallin oven avaaja Malli LM3800A
Návody - Pohon garážových vrat model LM3800A
Obrázky - Otvárač garážových vrát model LM3800A
Útmutatók - A LM3800A as modell garázsajtók haitós
Upute - Uređaj za otvaranje garažnih vrata Model LM3800A
Instrukcje - Napęd drzwi garażowych model LM3800A
Instrucţiuni - Dispozitiv de deschis uşa garajului modelul LN3800A
Инструция - Привод гаражных ворот модель LM3800A
Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 4
D66793 Saarwellingen
www.chamberlain.de
Optional
Accessory
Available
de
en
fr
nl
es
pt
it
sv
no
fi
da
cz
sk
hu
hr
pl
ro
ru
ÚVOD
Bezpečnostné symboly a signálne slová
Mechanické, elektrické upozornenie: Ak v tomto návode narazíte na tieto
bezpečnostné symboly a signálne slová, znamená to, že ak nedodržíte
tieto pokyny, hrozí vám riziko ťažkých zranení alebo smrti.
Nebezpečenstvá hrozia od mechanických skutočností alebo od zásahu
elektrickým prúdom. Tieto výstrahy si pozorne prečítajte.
Ak v tomto návode narazíte na toto signálne slovo, odkazuje na
skutočnosť, že pri nedodržaní týchto bezpečnostných pokynov môžu na
bráne alebo pohone vzniknúť škody. Aj tieto pokyny si pozorne
prečítajte.
Tento bránový pohon je navrhnutý a testovaný tak, aby spĺňal najvyššie bezpečnostné požiadavky, ak je namontovaný, prevádzkovaný a udržiavaný
PODĽA PREDPISOV UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE.
Mechanické
Elektrické
Ak je sila, ktorá pôsobí na okraj brány, väčšia ako 400 N (40
kg), musí sa nainštalovať svetelná závora The Protector
System™. Pri preťažení dochádza k ovplyvneniu
automatického bezpečnostného spätného pohybu alebo k
poškodeniu garážovej brány.
Kvôli bezpečnosti osaďte vedľa nástenného ovládacieho
panelu výstražné upozornenie.
Aby ste predišli poškodeniu garážovej brány, je potrebné,
aby boli pred montážou pohonu všetky zámky garážovej
brány odomknuté príp. odstránené. Osvetlený nástenný
ovládací panel (alebo iné prídavné tlačidlá) namontujte vo
výške minimálne 1,5 m mimo dosahu detí na mieste, ktoré
je vo viditeľnej vzdialenosti od garážovej brány. Nedovoľte
deťom používať tlačidlá ani diaľkové ovládanie, pretože
nesprávne použitie pohonu garážovej brány môže pri
náhlom zatvorení garážovej brány spôsobiť ťažké zranenia.
Pohon garážovej brány ovládajte len vtedy, keď vidíte celú
garážovú bránu, nenachádzajú sa v jej dráhe žiadne
prekážky a pohon je správne nastavený. Nikto nesmie
vstúpiť do oblasti pohybu garážovej brány pri jej otváraní
alebo zatváraní. Deti by sa pri aktivácii pohonu nemali hrať v
blízkosti garážovej brány. Núdzové odblokovanie sa smie
použiť len na vyradenie funkcie pojazdových saní a pokiaľ
možno len vtedy, keď je brána zatvorená. Červenú rukoväť
nesmiete použiť na vytiahnutie resp. zatiahnutie brány. Pred
vykonaním opráv akéhokoľvek druhu alebo pred odobratím
krytov je potrebné odstaviť prívod elektrického prúdu k
pohonu garážovej brány.
Tento výrobok je vybavený špeciálnym prúdovým káblom.
Pri poškodení ho musíte vymeniť za kábel rovnakého typu.
Tento prúdový kábel si môžete zakúpiť u odborného
predajcu, ktorý ho pre vás určite rád aj zapojí.
Toto zariadenie nesmú použiť osoby (vrátane detí), ktoré sú
telesne alebo duševne postihnuté, alebo ktoré nemajú
skúsenosti s narábaním so zariadením, pokiaľ nie sú pod
dozorom alebo neboli poučené o narábaní so zariadením
osobou, ktorá je za ich bezpečnosť zodpovedná.
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných upozornení môže viesť k ťažkým zraneniam osôb alebo vecným škodám
• Pozorne si prečítajte tieto upozornenia.
• Bránový pohon je vyrobený a preskúšaný na bezpečnú prevádzku; túto však možno zaručiť len vtedy, keď sa pri
inštalácii a ovládaní presne dodržia pokyny uvedené v tejto príručke.
Tieto symboly s významom „VÝSTRAHA“ sú uvedené pred upozorneniami, ktoré bránia vzniku zranení alebo vecných
škôd. Tieto upozornenia si pozorne prečítajte.
Brána musí byť vyvážená. Nepohyblivé alebo
zablokované brány sa nesmú pohybovať pomocou
bránového pohonu, ale mali by ste ich opraviť. Garážové
brány, bránové pružiny, káble, kotúče, držiaky a koľajnice
sú vtedy pod veľkým tlakom, čo môže viesť k ťažkým
zraneniam. Bránu sa nepokúšajte uvoľniť, pohybovať
alebo vyrovnať,
Ale obráťte sa na servisnú službu. Pri inštalácii príp.
údržbe bránového pohonu nesmiete nosiť žiadne šperky,
hodinky alebo voľné oblečenie.
Aby ste predišli ťažkým zraneniam spôsobeným
zamotaním oblečenia, musia sa všetky laná a reťaze
pripojené k bráne pred inštaláciou bránového pohonu
odmontovať.
Pri inštalácii a elektrickom pripojení sa musia dodržiavať
všetky miestne stavebné a elektrikárske predpisy.
Aby ste predišli poškodeniam na obzvlášť ľahkých
bránach (napr. brány zo sklenených vlákien, hliníka alebo
ocele) je potrebné namontovať príslušné zosilnenie. (pozri
stranu 4.) S takouto požiadavkou sa obráťte na výrobcu
brány.
Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť
podrobený testu. Pri kontakte so 50 mm vysokou
prekážkou ležiacou na podlahe MUSÍ garážová brána
vykonať spätný pohyb. Nesprávne nastavenie bránového
pohonu môže viesť k ťažkým zraneniam spôsobeným
zatvárajúcou sa bránou. Test opakujte raz mesačne a v
prípade potreby vykonajte potrebné zmeny.
Toto zariadenie sa nesmie inštalovať vo vlhkých alebo
mokrých miestnostiach.
Pri prevádzke nesmie brána za žiadnych okolností
blokovať verejné prechody.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.
NAJSKÔR SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!
VÝSTRAHA
1-sk
OBSAH
Úvod
Bezpečnostné symboly a signálne slová
Plánovanie
Príprava brány
Nástroje
Obsah krabice
Inštalačné príslušenstvo
Montáž
Upevnenie presuvnej príruby
Upevnenie montážneho uloženia na motorovú jednotku
Osadenie
Bezpečnostné upozornenia pre osadenie
Polohovanie pohonu
Upevnenie núdzového odblokovania (lano a rukoväť)
Montáž elektrického zámku brány
Upevnenie kladkového spínača (nevyhnutné)
Požiadavky na elektrické pripojenie
Osadenie stenového vypínača
Ďalšie pripojenia
Montáž batérie (nie je súčasťou dodávky)
Montáž ochranného systému (bezpečnostná svetelná závora)
Nastavenie
Programovanie koncových polôh
Nastavenie sily
Skúška napätia káblov kontrolných zariadení
Skúška elektrického zámku brány
Skúška bezpečnostného reverzného systému
Skúška ochranného systému
Manuálne otvorenie brány
Prevádzka
Bezpečnostné upozornenia pre prevádzku
Použitie pohonu garážovej brány
Ošetrovanie pohonu garážovej brány
Využitie ručného vysielača
Diagnostická tabuľka
Výmena batérie
Programovanie
Pridanie alebo nové naprogramovanie ručného vysielača
Vymazanie všetkých kódov z pamäti
Programovanie diaľkových kódovaných zámkov
Odstraňovanie chýb
Náhradné diely
Diely pre osadenie
Diely pre zostavenie motorovej jednotky
Technické údaje
Záruka
PLÁNOVANIE
V oblasti montáže skontrolujte, či sú splnené všetky nižšie vymenované
predpoklady pre zabudovanie. Môže byť potrebný aj iný prídavný
materiál.
Počas montáže môže byť nápomocné vrátiť sa späť na túto stranu.
Na základe špecifických montážnych situácií môžu byť pri niektorých
montážnych krokoch potrebné materiály alebo drobné diely, ktoré nie sú
súčasťou dodávky.
Tento pohon je kompatibilný s:
• Bránami, ktoré majú jednu os alebo pružiny a nie sú vyššie ako 4,2 m.
• 80 mm – 178 mm navíjacími bubnami , NEPOUŽÍVAJTE pri kónických
navíjacích bubnoch nad 152 mm
• Vysoko uloženými a štandardnými sekčnými bránami až do výšky 4,2 m
• Bránami do šírky 5,5 m
• Bránami do plochy 16 m˛
• Len s 25 mm (1”) osami
• Skontrolujte predpokladané miesto osadenia. Pohon je možné na bránu
namontovať vľavo alebo vpravo. Pre montáž zvoľte tú stranu, ktorá
spĺňa nižšie uvedené požiadavky.
• medzi stenou a osou musí byť voľný priestor najmenej 64 mm
• medzi stropom a stredom osi musí byť voľný priestor najmenej 76 mm
• medzi bočnou stenou a koncom osi musí byť voľný priestor najmenej
203 mm
• os sa musí dať vysúvať najmenej 25 – 100 mm popri základovej platni
• V okruhu 1 m je potrebná jedna elektrická zásuvka. Ak nie je, poverte
jej inštaláciou kvalifikovaného elektrikára.
• Kvôli konštrukčným danostiam môžu byť pre montáž svetelnej závory
potrebné prídavné uholníky alebo drevené konštrukcie.
Ak do budovy nevedú žiadne iné dvere, bezpodmienečne vám
odporúčame batériu CM475 , keďže tento pohon nie je možné
odblokovať externým mechanizmom.
• Škára medzi spodnou hranou brány a podlahou nesmie byť väčšia ako
6 mm, pretože v opačnom prípade nemôže svetelná závora správne
pracovať.
• nepoužívajte s invertovanými navíjacími bubnami (pozri obrázok 2)
• pre montáž sú potrebné inbusové kľúče s veľkosťami udanými v
PALCOCH (INCH)
Upozornenie: Pri spúšťaní alebo zdvíhaní brány presne pozorujte
os. Je dôležité, aby nemala žiadnu vôľu smerom hore, dolu, doľava alebo
doprava. Ak sa vôľa neodstráni, má to veľký vplyv na životnosť pohonu.
1 2
2-sk
PRÍPRAVA BRÁNY
Skôr, ako začnete:
• Odstráňte zámky.
• Odstráňte všetky povrazy, ktoré sú spojené s bránou.
• Preveďte nasledujúci test, aby ste sa uistili, že je brána vyvážená a pri
chode sa nezasekáva ani neohýba.
1. Podľa zobrazenia zdvihnite bránu približne do polovice. Ak je
vyvážená, mala by na tomto mieste zostať stáť len vďaka svojim
pružinám.
2. Zdvihnite a spustite bránu, aby ste zistili prípadné zasekávanie alebo
ohýbanie.
Ak sa vaša brána ohýba, zasekáva alebo nie je vyvážená, kontaktujte
odborníka na montáž brán.
3. Skontrolujte napnutie lán na oboch stranách brány. Napnutie lán musí
byť počas celého pohybu brány rovnaké.
POTREBNÉ NÁSTROJE
Počas montáže, osadenia a nastavenia budete potrebovať zobrazené
nástroje.
3
4
• Toto zariadenie nesmú používať deti a nekompetentné osoby.
• Deti sa nesmú hrať s pohonom alebo jeho diaľkovým ovládaním.
OBSAH KRABICE
Bránový pohon je zabalený v krabici, ktorá obsahuje motor a zobrazené
diely. Dodané príslušenstvo závisí od zakúpeného modelu. Ak by niečo
chýbalo, dôkladne skontrolujte obalový materiál.
SPOLUDODANÉ MALÉ DIELY
Malé diely pre inštaláciu
Šesťhranná skrutka 14-10x1-7/8“ (4x)
Skrutka 6x1“ (2x)
Šesťhranná skrutka 6x1-1/4“ (2x)
Západkový čap 1/4“ -20x1/2“ (2x)
Skrutka s plochou hlavou 8x1“ (2x)
Šesťhranná skrutka 10-32 (2x)
Samorezná skrutka 10-32 (2x)
Hmoždinka (2x)
(Závitová) hmoždinka (2x)
Odblokovacia rukoväť (1x)
Odblokovacie lano (1x)
Klincové príchytky (20x)
Bit (1x)
5
6
MONTÁŽNY KROK 1
Upevnenie presuvnej príruby na motorovú jednotku
Aby ste predišli ťažkostiam pri montáži, pohon zapnite až potom,
keď vás k tomu návod vyzve.
• Uvoľnite skrutky presuvnej príruby.
• Presuvnú prírubu upevnite buď doprava alebo doľava na motorovú
jednotku. Uistite sa, že presuvná príruba správne prilieha na motorovej
osi až po dosiahnutie zastavenia.
• Prírubu umiestnite tak, aby skrutky smerovali smerom nahor (prístupné
po pripevnení na os).
• Skrutky príruby dotiahnite na oboch stranách rovnako, aby ste prírubu
zaistili na motorovej jednotke (krútiaci moment 16 Nm -19 Nm)
Upozornenie: Pri väčšine inštalácií by mali skrutky smerovať smerom
nahor, aby boli ľahko prístupné. Skrutky pevne dotiahnite až potom, keď
budete na to vyzvaní.
7 8
8
MONTÁŽNY KROK 2
Upevnenie montážneho uloženia na motorovú jednotku
• Pomocou spoludodaných samorezných skrutiek namontujte montážne
ložisko štrbinovou stranou voľne na rovnakú stranu motorovej jednotky
ako je namontovaná príruba.
• pre montáž sú potrebné inbusové kľúče s veľkosťami udanými v
PALCOCH (INCH)
Upozornenie: Nedoťahujte pevne, pokým k tomu nebudete vyzvaní.
Obrázok ukazuje montáž vľavo.
Aby ste predišli možným ťažkým zraneniam alebo smrti, musíte
prírubu riadne naskrutkovať. Brána by kvôli zošmyknutej prírube
nemohla urobiť reverzný pohyb alebo by mohli zaniknúť koncové
polohy.
Alternatívna montážna súprava
(480LM nie je súčasťou)
Táto súprava umožňuje montáž LM3800A pod os, keď táto nie je okrúhla
alebo nie je prístupné montážne miesto, ktoré by sa použilo za
normálnych okolností.
9
3-sk
Inštalácia
Dôležité pokyny pre inštaláciu
Aby ste predišli ťažkým zraneniam alebo smrti:
1. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny pre inštaláciu a všetky
výstrahy.
2. Bránový pohon montujte len na riadne vyvážené a naolejované
brány. Nevyvážená brána by v prípade núdze nemusela vykonať
reverzný pohyb a spôsobiť tak ťažké zranenia alebo smrť.
3. Všetky opravy lán, pružín alebo iných dielov musí pred ich
namontovaním vykonať odborný personál, zaoberajúci sa montážou
a opravou brán.
4. Pred inštaláciou bránového pohonu alebo pred jeho uvedením do
prevádzky deaktivujte všetky zámky a odstráňte všetky povrazy,
ktoré sú spojené s bránou. Zabránite tak ohrozeniu prostredníctvom
zachytenia/navinutia.
5. Rukoväť núdzového odblokovania nemontujte vyššie ako 1,8 m.
6. Pohon NIKDY nepripájajte k zdroju elektrického prúdu skôr, ako k
tomu budete vyzvaní.
7. Počas montáže a údržby nenoste hodiny, prstene a žiadne voľné
oblečenie. Tieto by sa mohli zachytiť do brány alebo do mechanizmu
pohonu.
8. Stenový spínač montujte:
• vo viditeľnej vzdialenosti od brány
• mimo dosahu detí vo výške 1,5 m
• mimo pohybujúcich sa častí brány
9. Na stenu vedľa stenového spínača osaďte nálepky upozorňujúce na
nebezpečenstvo pomliaždenia.
10. Na dobre viditeľnom mieste na vnútornej strane brány osaďte
nálepky s pokynmi pre odblokovanie/pre bezpečnostný test
reverzného pohybu.
11. Okamžite po ukončení montáže preskúšajte bezpečnostný systém
reverzného pohybu.
Brána MUSÍ pri kontakte s na zemi ležiacim, 50 mm vysokým objektom
okamžite začať vykonávať reverzný pohyb.
MONTÁŽNY KROK 1
Polohovanie pohonu
Upozornenie: Pre dodatočné možnosti zavesenia si vyhľadajte bočné
príslušenstvo.
1. Bránu úplne zatvorte.
2. Posuňte pohon s prírubou cez koniec osi. Uistite sa, že sa príruba
nedotýka základovej platni. Skontrolujte, či je možné upevniť montáž-
ne ložisko na pevný povrch, ako napr. drevo, betón alebo nosník.
Rukou dotiahnite skrutky príruby, aby ste pohon mohli správne
vyrovnať. Označte si otvory ložiska. V prípade príliš veľkej dĺžky alebo
poškodenia môže byť nevyhnutné, aby ste os skrátili.
3. Uvoľnite skrutky príruby a pohon znovu odtiahnite preč. Na označe-
ných miestach si predvŕtajte 5 mm otvory. Ak je to potrebné,
vŕtajte cez oceľovú platňu.
4. Pohon znovu nasaďte potiahnutím príruby cez os do takej polohy, aby
bolo ložisko vyrovnané s predvŕtanými otvormi. Prírubové skrutky,
ktoré sú nasadené na osi, bezpečne dotiahnite doťahovacím
momentom 16 Nm – 19 Nm. Pevne dotiahnite dorazové skrutky bez
toho, aby ste poškodili motorovú jednotku.
5. Skrutkami 14-10x1-7/8“ pevne naskrutkujte ložisko. Všetky montážne
skrutky pevne dotiahnite.
Upozornenie: Motorová jednotka nemusí ležať v jednej rovine so
stenou.
10
11
11
Aby ste predišli možným ťažkým zraneniam alebo smrti:
Ak ložisko montujete do muriva, MUSÍTE použiť hmoždinky do
betónu.
Ak sa brána počas chodu zasekáva, ohýba alebo nie je vyvážená,
bezpodmienečne sa obráťte na odborníka na montáž brán.
Nevyvážená brána v prípade nutnosti nemusí vykonať reverzný
pohyb.
• Nikdy sa nepokúšajte uvoľňovať, presúvať alebo prestavovať
bránové pružiny, laná, lanové kladky, ložiská alebo ich malé
súčiastky. Všetky tieto montážne časti sú pod extrémne vysokým
pnutím.
• Pohon MUSÍ byť namontovaný v správnom uhle k otočnej pružine,
aby sa predišlo predčasnému opotrebovaniu príruby.
MONTÁŽNY KROK 2
Upevnenie núdzového odblokovania (povraz a rukoväť)
• Prevlečte jeden koniec povrazu cez horný otvor rukoväte tak, aby sa
dal dobre prečítať nápis „Notice“. Približne 25 mm pred koncom
povrazu vytvorte uzol, aby ste predišli zošmyknutiu rukoväte.
• Druhý koniec povrazu prevlečte cez otvor v lane núdzového
odblokovania.
• Dĺžku povrazu nastavte tak, aby sa rukoväť nenachádzala vyššie ako
1,8 m nad podlahou. Vytvorte druhý uzol, aby ste povraz zaistili na lane.
Upozornenie: Ak musíte povraz odrezať, pomocou zapaľovača alebo
zápalky opálte koniec, aby ste zabránili rozstrapkaniu.
12
MONTÁŽNY KROK 3
Montáž elektrického zámku brány
Zámok zabraňuje možnosti manuálneho zodvihnutia zatvorenej brány.
1. Zvoľte si koliesko brány, nad ktorú namontujete zámok.
Dávajte pozor na vzdialenosť. Ak je to možné, zvoľte si kolisko brány
na strane motora. Druhé koliesko nad podlahou je u väčšiny inštalácií
ideálnym miestom.
2. Uistite sa, že je povrch bránovej koľajnice čistý a vŕtaciu šablónu držte
spodným koncom tesne nad najvyšším bodom kolieska.
3. Vyvŕtajte otvory podľa šablóny.
4. Naskrutkujte elektrický bránový zámok na vonkajšiu stranu bránovej
koľajnice spoludodanými skrutkami.
5. K motorovej jednotke zaveďte zvončekový drôt . Pomocou klincových
svoriek zaistite drôt na viacerých miestach.
6. Zástrčku pripojte k motoru.
Upozornenie: Zámok musí byť namontovaný v okruhu max. 3 m od
motora.
13 14 15
13
13
14
15
4-sk
1. Umiestnite kladkový spínač podľa obrázku. Kladkový
spínač by mal byť osadený čo možno najbližšie k
navíjaciemu bubnu.
Upozornenie: Na mieste osadenia nesmú byť žiadne prekážky, ktoré
zabraňujú riadnej funkčnosti spínača alebo samotného kábla , keď sa
vyskytne prekĺzavanie/previs.
2. Uistite sa, že je kladkový spínač umiestnený nad dreveným nosníkom.
Upozornenie: Ak nie je možné namontovať kladkový spínač
spoludodanými skrutkami na drevo, môže sa namontovať na sadrokartón
(25 mm alebo hlbšie). K tomu použite spoludodané hmoždinky
a šesťhranné skrutky č. 8.
3. Označte si otvory pre skrutky a predvŕtajte 5 mm. (Hmoždinky
nemusíte predvŕtavať.)
4. Kladkový spínač namontujte spoludodanými skrutkami na stenu.
Dbajte na to, aby kladka doliehala na lano.
5. K motorovej jednotke zaveďte zvončekový drôt. Pomocu klincových
svoriek zaistite drôt na viacerých miestach.
6. Zvončekový drôt spojte zelenými rýchlosvorkami
(nemusíte dodržiavať polaritu).
Upozornenie: Kábel musí byť počas celej dráhy posuvu napnuté. Dbajte
na to, aby kábel na druhej strane brány počas normálnej prevádzky
nemalo žiadny preklz/previs. Ak má, káble donastavte.
18
16
19
MONTÁŽNY KROK 4
Upevnenie kladkového spínača (nevyhnutné)
Tento pohon sa štandardne dodáva so spínačom napnutého lana.
Toto zariadenie slúži na kontrolu kábla proti akémukoľvek
prekĺzavaniu/previsu a v prípade prekĺzavania/previsu aktivuje
reverzný pohyb brány. Zabraňuje to volaniam na horúcu linku.
Kladkový spínač MUSÍ byť pripojený a správne zabudovaný skôr,
ako pohon začne vykonávať pohyb nadol.
Upozornenie: V spínači sa nachádza jeden skúšobný odpor 1 KOhm na
kontrolu, či je pripojený. Ak sa spínač nepoužije, musí sa
svorka na riadení premostiť s rovnocenným odporom. Pozor: Existuje
nebezpečenstvo ohrozenia života, keď brána nie je
iným spôsobom zabezpečená proti pádu pri pretrhnutí lana.
Upozornenie: Kladkový spínač je určený pre montáž na ľavú stranu.
Prednostne by sa mal namontovať na rovnakú stranu ako pohon. V
prípade núdze sa môže namontovať aj na druhú stranu. Odstráňte
Seegerovu poistku, ktorá zachytáva kladku a namontujte kladku na druhú
stranu kladkového spínača.
16 17 18
19
Ak by bola potrebná pevná kabeláž, postupujte nasledovne:
Pevnú kabeláž vytvorte 22 mm otvorom v zadnej stene motorovej
jednotky (podľa miestnych predpisov):
• Odmontujte pohon od osi, otvorte puzdro a položte ho vedľa.
• Odstráňte zelenú/žltú uzemňovaciu svorku.
• Čierny a biely drôt odrežte 7,6 cm pred vidličkovitým káblovým očkom a
zaizolujte 1,3 cm kábla.
• Odmontujte sieťový kábel od motorovej jednotky.
• Namontujte 90° káblovú prechodku alebo flexibilný káblový adaptér na
22 mm otvor. Pohon znovu namontujte na os.
• Preveďte kábel cez káblovú priechodku, odrežte dostatočnú dĺžku a
zaizolujte.
• Kábel spojte pomocou spoludodanej svietidlovej svorky.
• Drôty zaizolujte izolačnou páskou tak, aby neprišli do kontaktu s
pohybujúcimi sa časťami.
• Opäť naskrutkujte puzdro.
Aby ste predišli ťažkostiam pri montáži, pohon zatiaľ nepripájajte
ani nezapínajte.
Aby ste predišli možným ťažkým zraneniam alebo smrti padajúcou
bránou:
Ak je to možné, núdzové odblokovanie aktivujte len vtedy, keď je
brána zatvorená.
• Slabé alebo poškodené pružiny, ako aj nevyvážená brána, môžu
spôsobiť, že otvorená brána náhle a neočakávane spadne nadol.
• NIKDY neaktivujte núdzové odblokovanie, ak sa v oblasti brány
nachádzajú osoby alebo prekážky.
MONTÁŽNY KROK 6
Osadenie stenového vypínača (128LM voliteľne)
Stenový vypínač musí byť osadený mimo dosahu detí vo výške 1,5 m
a vo viditeľnej vzdialenosti od brány.
• Uistite sa, že je pohon počas montáže stenového vypínača vypnutý,
aby sa náhodne neaktivoval.
• Odstráňte kryt prístroja 128LM
• Namontujte prístroj 128LM podľa obrázku spoludodanými skrutkami do
rozbočovača (nie je súčasťou dodávky).
Aby ste prístroj 128LM mohli pripevniť priamo na stenu, musíte použiť
hmoždinky (súčasť dodávky).
• Znovu nasaďte kryt a vedľa stenového vypínača nalepte výstražnú
nálepku.
Nálepku núdzového odblokovania nalepte vedľa pohonu.
20
16 17
MONTÁŽNY KROK 5
Požiadavky na elektrické pripojenie
Aby ste predišli ťažkostiam pri montáži, pohon zatiaľ nepripájajte
ani nezapínajte.
Aby ste minimalizovali riziko zásahu elektrickým prúdom, je pohon
vybavený ochrannou zástrčkou. Táto zástrčka je vhodná len do
ochranných zásuviek. Ak by u vás spolu nepasovali zástrčky a zásuvky,
poverte odborného elektrikára, aby vám vhodnú zásuvku namontoval.
OSADENIE NÁSTENNÉHO OVLÁDACIE-
HO PANELU (VOLITEĽNE)
Nástenný ovládací panel montujte vo viditeľnej vzdialenosti od
brány mimo oblasti pohybu brány a oblasti bránovej koľajnice, ako
aj mimo dosahu detí vo výške minimálne 1,5 m nad podlahou.
Zneužitie bránového pohonu môže viesť k ťažkým zraneniam osôb
otvárajúcou alebo zatvárajúcou sa bránou. Deťom nesmiete
umožniť ovládanie nástenného ovládacieho panelu alebo
diaľkového ovládania. Kvôli bezpečnosti musíte vedľa nástenného
ovládacieho panelu trvalo osadiť výstražné upozornenie.
Na zadnej strane nástenného ovládacieho panelu (2) sa nachádzajú dve
svorky (1). Zo zvončekového drôtu (4) odstráňte izoláciu v dĺžke do 6
mm. Drôty od seba oddeľte v dostatočnej vzdialenosti tak, aby sa
bieločervený drôt dal pripojiť na červenú svorku (RED) (1) a biely drôt dal
pripojiť na bielu svorku (WHT) (2). Nástenného ovládacieho panelu
pripevnite spoludodanými skrutkami do plechu (3) na vnútornú stenu
garáže. Pri suchých stenách vyvŕtajte otvory so 4 mm priemerom a
použite hmoždinky (6). Odporúča sa montáž vedľa bočného vchodu do
garáže mimo dosahu detí. Zvončekový drôt preveďte pozdĺž steny až k
bránovému pohonu. Pre upevnenie drôtu použite klincové príchytky (5).
Rýchlosvorky prijímača ležia za krytom osvetlenia pohonu. Zvončekový
drôt pripojte na svorky nasledovne: červenobiely na červenú (1) a biely
na bielu (2).
Raz stlačte tlačidlo
Vypínača pre otvorenie príp. zatvorenie brány. Pre zastavenie pohy-
bujúcej sa brány stlačte tlačidlo znovu.
21
5-sk
Osadenie multifunkčného nástenného ovládacieho
panelu (78LM voliteľné príslušenstvo)
Multifunkčný nástenný ovládací panel (78LM voliteľné príslušenstvo):
Stlačte biely štvorec, aby ste bránu otvorili príp. zastavili. Ak stlačíte
tlačidlo ešte raz, brána sa zastaví. Svetelná funkcia: Stlačte svetelné
tlačidlo, aby ste zapli príp. vypli svetlo pohonu. Ak zapnete svetlo a
pohon uvediete do prevádzky, zostane svetlo svietiť 2,5 minúty. Stlačte
tlačidlo znovu, aby svetlo zhaslo skôr. Svetelný spínač nemá žiadny
vplyv na osvetlenie pohonu, keď je pohon v prevádzke. Funkcia
zatvorenia: Zabraňuje otvoreniu brány ručným vysielačom. Brána sa dá
otvoriť pomocou nástenného voládacieho panelu, kľúčového spínača a
kódovaného zámku.
Aktivácia: Stlačte a podržte tlačidlo zatvorenia stlačené 2 sekundy.
Svetlo tlačidla bliká, pokým je funkcia zatvorenia aktívna.
• Deaktivácia: Stlačte a podržte tlačidlo zatvorenia opäť stlačené 2
sekundy. Svetlo tlačidla prestane blikať. Zatváracia funkcia sa vypne
stlačením tlačidla „LEARN” na ovládači.
MONTÁŽNY KROK 7
Montáž batérie CM475 (nie je súčasťou dodávky)
Ak je batéria CM475 súčasťou vašej inštalácie, mali by ste ju zabudovať
práve teraz.
• Batériu môžete namontovať na strop alebo na stenu, ale najvyššej vo
vzdialenosti 1 m od pohonu.
• Batériu umiestnite podľa želania na nosný stavebný prvok (stropnú
hradu alebo stenový stĺpik)
• Batériu upevnite pomocou montážnych otvorov na každej strane
batérie.
• Batériu zaistite spoludodanými skrutkami
• Kábel batérie zasuňte do zásuvky na spodnom konci pohonu.
• Dodržiavajte všetky pokyny pre batériu CM475, ktoré sa týkajú riadnej
prevádzky a skúšky batérie.
MONTÁŽNY KROK 8
Montáž ochranného systému (voliteľne)
23
Sila nameraná na hrane brány nesmie prekročiť 400 N (40 kg). Ak sa
zatváracia sila nastaví na viac ako 400 N, musí sa namontovať
ochranný systém . Keď je pohon garážovej brány namontovaný a
nastavený, pre zvýšenie bezpečnosti sa môže namontovať
ochranný systém Protector System™. Je dostupný ako príslušenstvo.
Presný popis montáže je priložený. Ochranný systém Protector System™
ponúka dodatočné zabezpečenie, aby napr. malé deti neboli vystavené
riziku pritlačenia pohybujúcou sa garážovou bránou.
Ochranný systém Protector System™ pracuje na základe
infračerveného lúča. Keď sa tento lúč preruší kvôli prekážke, donúti
zatvárajúcu sa bránu, aby sa opäť otvorila a zabráni otvorenej bráne, aby
sa zatvorila; systém vysoko odporúčame majiteľom garáží, ktorí majú
malé deti.
KROK NASTAVENIA 1
Programovanie koncových polôh
Koncové polohy regulujú body, na ktorých sa brána pri otváraní
alebo zatváraní zastaví. Aby ste nastavili koncové polohy,
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
Programovanie koncových polôh:
Nastavte polohu brány pomocou čiernych alebo fialových tlačidiel. Čierne
tlačidlo pohybuje bránu smerom nahor (OTV.) aOranžový tlačidlo
smerom nadol (ZATV.)
24 25 26 27 28
1. Nastavenie OTVORENEJ polohy: Stlačte a podržte stlačené čierne
tlačidlo, pokým žltá LED dióda nezačne pomaly blikať. Potom tlačidlo
uvoľnite.
2. Stlačte a podržte stlačené čierne tlačidlo, pokým brána nedosiahne
želanú OTVORENÚ polohu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či sa brána otvorila dostatočne pre vaše
vozidlo.
3. Stlačte ručný ovládač alebo stenový vypínač. Tým sa nastaví
OTVORENÁ koncová poloha a aktivuje sa proces zatvárania.
POZNÁMKA: Ak by sa mal motor pohybovať príliš silno, viedlo by to k
predčasnému opotrebovaniu. Pozri Odstraňovanie chýb
4. Keď sa brána začne zatvárať, na krátky okamih stlačte čierne alebo
oranžový tlačidlo. Tým sa brána zastaví.
5. Nastavenie ZATVORENEJ polohy: Stlačte a podržte stlačené
oranžový tlačidlo, pokým brána nedosiahne želanú ZATVORENÚ
polohu.
6. Keď sa brána zatvorí, skontrolujte správny tlak zatvárania brány (malo
by byť rukou možné potlačiť bránu približne 1/16 palca smerom
nadol). Ak by mal byť na bráne príliš veľký tlak, pohybujte bránu
čiernym a fialovým tlačidlom sem a tam, aby sa dosiahla želaná
poloha.
7. Stlačte ručný ovládač alebo stenový vypínač. Tým sa nastaví ZAT-
VORENÁ poloha a brána by sa mala znovu uviesť do otvorenej
polohy.
• ak pohon nezastaví presne na tom mieste, na ktorom ste si želali,
zopakujte kroky 1 až 7 a naprogramujte koncové polohy znovu
• ak sa pohon zastaví v oboch želaných polohách OTV. a ZATV.,
pokračujte krokom nastavenia 2: Nastavenie sily
Nikdy nenastavujte sily alebo koncové body, ak je brána zovretá
alebo zaseknutá. Najprv opravte bránu.
Nesprávne nastavenie koncových bodov brány ovplyvní správnu
prevádzku alebo bezpečnostný systém reverzného pohybu.
Po KAŽDOM nastavení musíte skontrolovať bezpečnostný systém
reverzného pohybu. Brána MUSÍ vykonať reverzný pohyb okamžite
potom, ako príde do kontaktu s 50 mm (1 ˝“) vysokým objektom
(alebo položeným dreveným hranolom).
Aby ste predišli možným poškodeniam vozidla uistite sa, že úplne
otvorená brána poskytuje dostatočnú svetlú výšku pre prejazd vášho
vozidla.
22
6-sk
MAJÁČIK A KONTAKT
ZAVESENÝCH DVERÍ
Pripojenie majáčiku (FLA230 voliteľné príslušenstvo)
Majáčik podľa možnosti upevnite vysoko a dobre viditeľne vonku na
garáži. Kabeláž sa uskutoční, ako je zobrazené na výkrese. Napájanie je
samostatné (pozri návod FLA230).
Pripojenie spínača dvere-v-bráne (zavesené dvere)
(16200LM voliteľné príslušenstvo)
Zabraňuje spusteniu pohonu pri otvorených dverách. Kabeláž sa
uskutoční, ako je zobrazené na výkrese. Je potrebný ďalší materiál (napr.
špirálový kábel).
21b
KROK NASTAVENIA 3
Testovanie kladkového spínača
Ak bol kladkový spínač aktivovaný, pohon 9x klikne.
KROK NASTAVENIA 4
Testovanie elektrického zámku
• Pri úplne zatvorenej bráne by mala haspra zámku vytŕčať cez koľajnicu.
• Zapnite pohyb brány v smere OTV. Elektrický zámok by sa mal
zatiahnuť ešte skôr, ako sa brána uvedie do pohybu.
• Zapnite pohyb brány v smere ZATV. Hneď, ako sa brána úplne zatvorí,
mal by sa elektrický zámok automaticky aktivovať, aby zaistil bránu.
Poznámka: Ak elektrický zámok nefunguje, môžete ho odblokovať ručne
tak, že aktivujete núdzové odblokovanie.
30
KROK NASTAVENIA 5
Skúška bezpečnostného reverzného systému
Test
• Pri úplne otvorenej bráne položte na podlahu 50 mm vysokú dosku
(alebo hranol) do stredu pod bránu.
• Zapnite pohyb brány v smere ZATV. Hneď, ako brána dosiahne
prekážku, musí sa aktivovať reverzný pohyb. Keď sa teste
bezpečnostného reverzného pohybu úspešne dokončí, pokračujte
krokom nastavenia 4.
Nastavenie
• Keď brána pri kontakte s prekážkou zastaví, potom sa brána
nepohybuje dostatočne smerom nadol. Zopakujte vykonanie krokov
nastavenia 1 a 2 – Programovanie koncových polôh a sily.
• Zopakujte a preskúšajte.
• Keď začne brána pri 50 mm prekážke (alebo hranole) reverzný pohyb,
odstráňte prekážku a nechajte pohon 3- až 4-krát vykonať kompletný
cyklus, aby ste preskúšali nastavenia.
Ak pohon opakovane úspešne nedokončí test bezpečnostného
reverzného pohybu, kontaktujte odborníka na montáž brán.
Dôležitý bezpečnostný test:
Bezpečnostný systém reverzného pohybu preskúšajte po:
• každom nastavení koncových polôh alebo sily
• každej oprave alebo nastavení brány (vrátane pružín a malých dielov)
• každej oprave alebo zmene podlahy
• každej oprave alebo nastavení pohonu
31
7-sk
KROK NASTAVENIA 2
Nastavenie sily
Tlačidlo nastavenia sily sa nachádza na prednej krycej doske.
Nastavenie sily meria silu, potrebnú na otvorenie a zatvorenie
brány.
1. NájditeOranžový tlačidlo na pohone.
2.Oranžový tlačidlo 2x stlačte, aby ste aktivovali režim nastavenia sily.
LED
dióda rýchlo bliká.
3. Stlačte ručný ovládač alebo stenový vypínač. Brána sa pohybuje do
ZATV. polohy. Znovu stlačte ručný ovládač alebo stenový vypínač a
brána sa bude pohybovať do polohy OTV. Ručný ovládač alebo
stenový vypínač stlačte tretíkrát, aby sa brána opäť pohybovala do
polohy ZATV. LED dióda prestane blikať, keď sa sily uložia.
Pohon si uložil potrebné sily pre otvorenie a zatvorenie brány.
Brána musí vykonať kompletný cyklus, OTVORIŤ a ZATVORIŤ, aby sa
sila správne nastavila. Ak pohon bránu neotvorí alebo nezatvorí úplne,
skontrolujte bránu, aby ste zistili či je vyvážená a či nie je zovretá alebo
zaseknutá. Pozri Príprava brány.
29
ODBLOKOVANIE
KROK NASTAVENIA 6
Ručné ovládanie brány
Skôr, ako budete pokračovať, odomknite zámok brány. Ak je to možné, brána by mala byť úplne zatvorená. Núdzové odblokovanie zatiahnite smerom
nadol, pokým nebudete počuť kliknutie v pohone a rukou zdvihnite bránu. Aby ste bránu znovu pripojili k pohonu, potiahnite núdzové odblokovanie
druhýkrát smerom nadol, pokým nebudete počuť kliknutie z pohonu. Brána sa zablokuje pri nasledujúcom pohybe OTV.-ZATV.
Skúška núdzového odblokovania:
• Uistite sa, že je brána zatvorená.
• Potiahnite núdzové odblokovanie. Brána by sa mala dať otvoriť rukou.
• Bránu presuňte späť do ZATV. polohy.
• Potiahnite núdzové odblokovanie druhýkrát.
• Bránu znovu pripojte na pohon.
Aby ste predišli možným ťažkým zraneniam alebo smrti padajúcou bránou:
Ak je to možné, núdzové odblokovanie aktivujte len vtedy, keď je brána zatvorená.
• Slabé alebo poškodené pružiny, ako aj nevyvážená brána, môžu spôsobiť, že otvorená brána náhle a neočakávane spadne nadol.
• NIKDY neaktivujte núdzové odblokovanie, ak sa v oblasti brány nachádzajú osoby alebo prekážky.
32
POUŽITIE BRÁNOVÉHO POHONU
Váš pohon a váš ručný ovládač sú prednastavené na rovnaký kód, ktorý
sa pri každom použití mení a pritom sa vyberie nový kód z viac ako 100
miliárd možností.
Váš pohon funguje s až 64 ručnými ovládačmi a jedným kódovacím
zámkom. Ak si kúpite nový ručný ovládač alebo chcete jeden ručný
ovládač deaktivovať, dodržiavajte pokyny v časti „Programovanie“.
Váš pohon môžete prevádzkovať nasledovne:
• Ručným ovládačom: Podržte horné, stredné tlačidlo stlačené, pokým sa
pohon neuvedie do prevádzky.
• Stenovým vypínačom 128LM: Stlačte a podržte stlačené veľké okrúhle
tlačidlo, pokým sa pohon neuvedie do prevádzky.
• Kódovacím zámkom (pozri príslušenstvo): Ak bol dodaný spolu s
pohonom, musí sa pred použitím naprogramovať.
Keď je pohon aktivovaný (so správne zabudovanou a vyrovnanou
svetelnou závorou)
1. Ak je brána otvorená, zatvorí sa. Ak je brána zatvorená, otvorí sa.
2. Ak sa brána práve zatvára, zmení smer svojho pohybu.
3. Ak sa práve otvára, zastaví sa.
4. Ak sa brána zastaví v čiastočne otvorenej polohe, zatvorí sa.
5. Ak sa brána pri zatváraní zablokuje, zmení smer svojho pohybu.
Keď prekážka preruší lúč svetelnej závory, bude pohon 5 sekúnd vydávať
kliknutia.
6. Ak sa brána pri otváraní zablokuje, zastaví sa.
7. Pri úplnom otvorení sa brána nezačne zatvárať, ak je svetelná závora
zablokovaná.
Svetelná závora nemá žiadny vplyv na proces otvárania.
Ak svetelná závora nie je zabudovaná alebo je nesprávne vyrovnaná,
brána sa pomocou ručného ovládača nezatvorí. Bránu môžete zatvoriť
stenovým vypínačom, externým kľúčovým spínačom alebo kódovacím
zámkom, ak tieto aktivujete počas procesu zatvárania. Ak ich uvoľníte
príliš skoro, vykoná brána reverzný pohyb.
3433
AUTOMATICKÉ ZATVORENIE
Upozornenie: K tomu je potrebné osadenie ochranného systému
(svetelná závora).
Ak chcete ochranný systém zabudovať len kvôli aktivácii funkcie
automatického zatvárania (prvýkrát), namontujte ho v blízkosti brány a
počkajte 5 minút.
Multifunkčný nástenný ovládací panel (78LM) je potom potrebná pre
zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického zatvárania.
Zapnutie: Stlačte a podržte uzatváracie tlačidlo na multifunkčnom
nástennom ovládacom paneli. Hneď, ako sa elektrický zámok dvakrát
iniciuje, tlačidlo uvoľnite. Súčasne pozorujte LED diódu v strede veľkého
tlačidla multifunkčného nástenného ovládacieho panelu.
1x zabliká = po 10 sekundách sa brána automaticky zatvorí
2x zabliká = po 45 sekundách sa brána automaticky zatvorí
3x zabliká = po 2 minútach....
4x zabliká = po 3 minútach....
5x zabliká = automatické zatvorenie je vypnuté
Postup opakujte dovtedy, pokým LED dióda nezobrazí vami želaný čas.
Z výroby je funkcia automatického zatvorenia vypnutá.
Údržba vášho bránového pohonu
Plán údržby:
1x mesačne
• Ručne pohybujte bránu. Ak nie je vyvážená alebo sa zasekáva,
kontaktujte odborníka na montáž brán.
• Uistite sa, či sa brána úplne otvára a zatvára. V prípade potreby
prispôsobte koncové polohy a/alebo silu. (pozri montážne kroky 1 a 2)
• Zopakujte skúšku bezpečnostného reverzného pohybu. Vykonajte
potrebné prispôsobenia (pozri krok montáže 5).
1x ročne
• Naolejujte kolieska brány , držiaky a závesy brány. Pohon si nevyžaduj
žiadne ďalšie mazanie. Neolejujte koľajnice pohonu.
8-sk
PREVÁDZKA
Váš bránový pohon je vybavený programom pre samodiagnózu. LED dióda programovacieho tlačidla/diagnostiky sa niekoľkokrát rozsvieti a zostane,
aby vám ukázala, že sa našla možná príčina. K tomu si pozrite nasledujúcu diagnostickú tabuľku:
DIAGNOSTICKÁ TABUĽKA
Symptóm: Jedna alebo obe LED diódy svetelnej závory nesvietia konštantne.
• kábel skontrolujte na skrat (klincová príchytka prerezaná cez kábel), opravte polaritu kábla (zamenený
čierny/biely kábel), chybný alebo prerušený kábel; vymeňte ho alebo podľa príčiny znovu zapojte.
• odstráňte všetky kábely zo zadného dielu motora
• odstráňte snímače z držiakov a skráťte kábel na dĺžku 30 – 60 mm
za každým snímačom.
• Výstupný snímač opäť spojte s motorom pomocou skráteného kábla. Keď LED dióda výstupného
snímača trvalo svieti, pripojte prijímací snímač.
• vyrovnajte snímače, keď LED diódy svietia, vymeňte kábel snímačov. Ak LED diódy nesvietia, vymeňte
svetelnú závoru.
Symptóm: LED dióda stenového vypínača nesvieti
• skontrolujte stenový vypínač alebo jeho kábel na skrat, v prípade potreby ho vymeňte.
Odstráňte kábel na stenovom vypínači. Káble priložte k sebe. Ak sa potom začne pohon pohybovať,
vymeňte stenový vypínač.
• ak sa motor nezačne pohybovať, odpojte kábel stenového vypínača od motora. Pomocou premostenia
dočasne zoskratujte červený a biely kábel. Ak sa pohon začne pohybovať, vymeňte kábel stenového
vypínača.
Symptóm: Výstupná LED dióda trvalo svieti, príjmová LED dióda svieti slabo alebo bliká.
• znovu vyrovnajte prijímací snímač, vyčistite jeho šošovku a upevnite uholník.
• skontrolujte, či bránová koľajnica pevne prilieha ku stene a nepohybuje sa.
Symptóm: Snímač otáčania = príliš krátka dráha pohybu 150 – 200 mm
• kvôli resetu odpojte pohon od siete. Znovu sa pokúste ovládať pohon, znovu skontrolujte diagnostický
kód.
• ak ešte stále 5x zabliká a pohon sa pohne 150-200 mm, môže byť potrebná výmena zariadenia APE
(Absolute Positioning Encoder) (dekodér absolútnej polohy); pre podrobnosti sa obráťte na vášho
predajcu značky Chamberlain.
Symptóm: Brána počas procesu zatvárania začne vykonávať reverzný pohyb.
• skontrolujte, či bránu neblokuje prekážka a odstráňte ju.
• skontrolujte, či je kladkový spínač správne pripojený k pohonu.
• vymeňte kladkový spínač.
Kladkový spínač sa aktivoval
Možný výpadok snímača
otáčania
Svetelná závora je nesprávne
vyrovnaná (slabo svietiaca alebo
blikajúca LED)
Skrat v stenovom vypínači
alebo v kábli
Skrat v bezpečnostnej svetelnej
závore alebo zamenený čierny a
biely kábel.
Prerušený kábel bezpečnostnej
svetelnej závory (poškodený
alebo prerušené spojenie)
1x zabliká
2x zabliká
3x zabliká
4x zabliká
5x zabliká
9x zabliká
Alebo
35
Váš pohon je priamo z výroby nastavený tak, že ho môžete ovládať
vaším ručným ovládačom. Brána sa otvára a zatvára, keď stlačíte veľké
tlačidlo.
Nižšie sú uvedené pokyny pre ovládanie vášho pohonu prídavnými
ručnými ovládačmi.
1. Stlačte a uvoľnite oranžový programovacie tlačidlo na pohone.
Programovacia LED dióda trvalo svieti cca 30 sekúnd.
2. Počas týchto 30 sekúnd stlačte a podržte stlačené tlačidlo ručného
ovládača, ktorý chcete naprogramovať.
3. Tlačidlo ručného ovládača uvoľnite, keď LED dióda pohonu 2x blikne.
Pridanie alebo naprogramovanie ručného
ovládača
Programovacím tlačidlom
PROGRAMOVANIE
Vymazanie všetkých kódov diaľkového ovládania
Aby ste deaktivovali neželané kódy, musíte najprv vymazať všetky
kódy:
Oranžový pamäťový spínač na pohone podržte stlačené tak dlho,
pokým nezhasne osvetlené pamäťové zobrazenie (cca 6-9 sekúnd).
Tým sú všetky uložené kódy vymazané. Každé želané diaľkové ovlá-
danie a každý bezkľúčový systém prístupu musíte naprogramovať
znovu.
Aby ste predišli možným ťažkým zraneniam alebo smrti:
• NIKDY nenechávajte malé deti v blízkosti batérie.
Ak prehltnú batériu, okamžite kontaktujte lekára.
Batéria ručného ovládača
37
36
9-sk
9. Brána vykonáva reverzný pohyb bez zjavného dôvodu a LED dióda
pohonu bliká 5 sekúnd po jeho dokončení.
• Skontrolujte svetelnú závoru. Odstráňte všetky prekážky alebo znovu
vyrovnajte prijímací snímač.
10. Pohon sa pri ovládaní brány napne.
• Brána nemusí byť vyvážená alebo môžu byť poškodené pružiny.
Zatvorte bránu a aktivujte núdzové odblokovanie. Otvorte a zatvorte
bránu manuálne. Správne vyvážená brána zostane v každej polohe stáť
len za pomoci pružín. Ak nie, odblokujte bránu a zavolajte odborníka na
montáž brán.
11. Pohon chvíľu vydáva zvuk, ale potom nefunguje.
• Môžu byť poškodené bránové pružiny (pozri vyššie).
Ak sa problém vyskytol pri prvej aktivácii pohonu, môže byť brána ešte
stále zaistená. Odblokujte elektrický zámok brány.
12. Pohon nefunguje z dôvodu výpadku elektrického prúdu.
• Elektrický zámok brány otvorte ručne.
• Pre odblokovanie brány použite núdzové odblokovanie. Bránu môžete
otvoriť a zatvoriť manuálne. Po opätovnom obnovení dodávky
elektrického prúdu zatiahnite manuálne núdzové odblokovanie znovu.
Ak je pripojená batéria , mal by pohon až do 20 krát fungovať aj bez
elektrického prúdu.
13. Brána stratila koncové polohy.
Presuvná príruba nie je utiahnutá dostatočne pevne. Pevne ju utiahnite
(pozri montáž – krok 1 a 2) a znovu nastavte koncové polohy (pozri krok
nastavenia 1).
14. Pri aktivácii brány sa pohybuje aj motor.
• Mierny pohyb motorovej jednotky je u tohto produktu normálny. Ak je
nadmerný, presuvná príruba sa predčasne opotrebje.
• Skontrolujte, či sa osi nepohybujú príliš doprava/doľava.
• Skontrolujte, či sa osi počas rotácie zreteľne nepohybujú smerom nahor
a nadol.
• Skontrolujte, či je pohon namontovaný v pravom uhle k hriadeľu. Ak nie,
zmeňte polohu montážneho uloženia.
15. Elektrický zámok vydáva pri prevádzke hluk.
• Kontaktujte vášho predajcu značky Chamberlain LiftMaster s
požiadavkou náhradného elektrického zámku.
ODSTRAŇOVANIE CHÝB
1. Pohon nefunguje ani pri ovládaní stenovým vypínačom, ani pri
ovládaní ručným ovládačom.
• Je pohon pripojený k zdroju elektrickej energie? Do zásuvky pripojte
lampu. Ak nesvieti, skontrolujte poistkovú skrinku alebo ochranný
spínač. (Niektoré zásuvky sú chránené spínačom.)
• Deaktivovali ste všetky zámky brány? Znovu si prečítajte montážny
návod.
• Nenazbieral sa pod bránou ľad alebo sneh? Brána môže byť primrznutá
k podlahe. Odstráňte akékoľvek prekážky.
• Bránové pružiny môžu byť poškodené. V takom prípade ich musíte
vymeniť.
2. Pohon sa dá ovládať ručným ovládačom, ale nedá sa ovládať
stenovým vypínačom.
• Skontrolujte LED diódu na stenovom vypínači, či zasvieti, keď stlačíte
tlačidlo.
Ak LED dióda svieti slabo alebo vôbec, vymeňte batérie. (Odstráňte kryt
a vložte správny typ batérií.)
Ak LED dióda zreteľne svieti, skontrolujte, či bol stenový vypínač
naprogramovaný.
3. Brána sa dá ovládať pomocou stenového vypínača, ale nedá sa
ovládať ručným ovládačom.
• Svieti tlačidlo stenového vypínača? Ak áno, je aktivovaný režim
blokovania. Tento režim vypnite 2 sek. podržaním stlačeného tlačidla.
• Pohon naprogramujte tak, aby zodpovedal kódu ručného ovládača
(pozri návod k spínacej lište motora). Tento proces zopakujte so
všetkými ručnými ovládačmi.
4. Ručný ovládač má krátky dosah.
• Zmeňte polohu ručného ovládača vo vašom voze.
• Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane pohonu vysunutá úplne
nadol.
• Niektoré inštalácie majú kratšie dosahy z dôvodu kovových brán,
fóliovej izolácie alebo kovovej vonkajšej úpravy.
5. Brána sa otvára a zatvára samovoľne.
• Skontrolujte, či sú vypnuté všetky tlačidlá ručného ovládača.
• Odstráňte zvončekový drôt zo svoriek pohonu a aktivujte len ručný
ovládač. Ak sa problém takto vyriešil, je chybný stenový vypínač
(potreba výmeny) alebo kábel medzi stenovým vypínačom a pohon
občas skratuje.
• Vymažte pamäť a znovu naprogramujte všetky ručné ovládače.
6. Brána sa neotvára úplne.
• Skontrolujte elektrický zámok brány.
• Neblokuje bránu nejaká prekážka? Je to spôsobené rovnováhou alebo
sú poškodené pružiny?
Odstráňte prekážku a opravte bránu.
7. Brána sa otvorí, ale už sa nezatvorí.
• Skontrolujte kladkový spínač (pozri montážny krok 4).
Ak pohon kliká, skontrolujte svetelnú závoru.
Ak pohon necvaká a ide o novú inštaláciu, pozrite si krok nastavenia 2.
Pre už zostavenú inštaláciu si pozrite nižšie uvedený postup.
Po vykonaní nastavení zopakujte skúšku bezpečnostného reverzného
pohybu.
8. Brána vykonáva reverzný pohyb bez zjavného dôvodu a LED dióda
pohonu nebliká.
• Skontrolujte kladkový spínač (pozri montážny krok 4).
• Neblokuje bránu nejaká prekážka? Aktivujte núdzové odblokovanie a
ručne pohýbte s bránou. Ak nie je vyvážená alebo sa zasekáva,
kontaktujte odborníka na montáž brán.
• Odstráňte ľad alebo sneh z podlahy, na ktorej stojí brána.
• Skontrolujte montážny krok 2. Po vykonaní nastavení zopakujte skúšku
bezpečnostného reverzného pohybu.
NÁHRADNÉ DIELY
38
Montážne diely
Pol. č. Diel č. Popis
1 41A6102-1 Elektrický zámok
2 94335E 3-kanálový mini vysielač
3 41A6388 Presuvná príruba s
nastavovacími skrutkami
4 41A4582 Montáž povrazu a páky
núdzového odblokovania
5 41A6104-1 Kladkový spínač
6 41C0902 Montážne ložisko
7 041A6298-3 Vak na náradie
10-sk
PRÍSLUŠENSTVO
39
ROZMERY
41
ZÁRUKA NA POHON GARÁŽOVEJ BRÁNY
Spoločnosť Chamberlain GmbH ručí prvému majiteľovi, ktorý si tento produkt (LM3800A) zakúpil v maloobchodnej predajni („kupujúci v maloobchodnej predajni”), že od
24 mesiacov (2 roky) od dátumu nákupu sa na produkte nevyskytnú žiadne materiálne škody príp. výrobné chyby. Pri nákupe produktu je prvý kupujúci v
maloobchodnej predajni povinný skontrolovať produkt na viditeľné poškodenia príp. chyby.
Podmienky: Predložená záruka je jediným právnym prostriedkom, ktorý má kupujúci zo zákona k dispozícii na dosiahnutie svojich práv v prípade škôd, ktoré sú
spojené s chybnou súčiastkou príp. produktom príp. na ich základe vznikli. Predložená záruka sa obmedzuje výlučne na opravu príp. výmenu súčiastok tohto produktu,
ktoré boli uznané za poškodené.
Predložená záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré nevznikli na základe chýb, ale na základe nesprávneho používania (t. j. každé používanie, ktoré presne nezodpovedá
návodom príp. pokynom spoločnosti Chamberlain, ktoré sa týkajú inštalácie, prevádzky a údržby, ako aj nevykonanie alebo neskoré vykonanie potrebnej údržby a
nastavenia, príp. vykonanie prispôsobení alebo zmien na tomto produkte). Nepokrýva tiež náklady na prácu pri odmontovaní príp. opätovnej montáži opraveného alebo
vymeneného prístroja alebo náhradných batérií.
Produkt bude v rámci záruky na základe rozhodnutia, že vykazuje materiálne poškodenia alebo výrobné chyby, zdarma opravený alebo vymenený podľa uváženia
spoločnosti Chamberlain. Chybné súčiastky budú podľa uváženia spoločnosti Chamberlain opravené alebo vymenené za nové, alebo za prepracované súčiastky.
Ak by sa produkt v záručnej dobe pokazil, obráťte sa na spoločnosť, kde ste si produkt pôvodne zakúpili.
Záruka neovplyvňuje práva, ktoré kupujúcemu vyplývajú z platných národných zákonov alebo nariadení, alebo práva voči maloobchodníkovi, ktoré mu vyplývajú z
kúpno-predajnej zmluvy. Ak neexistujú príslušné národné príp. európske zákony, je táto záruka jediným a výlučným právnym prostriedkom, ktorý má kupujúci k dispozícii
a ani spoločnosť Chamberlain, ani jej pobočky alebo predajcovia spoločnosti neručia za žiadne vedľajšie alebo následné poškodenia žiadnou vytlačenou alebo mlčky
vykonanou zárukou týkajúcou sa tohto produktu. Zástupcovia ani iné osoby nie sú oprávnené v mene spoločnosti Chamberlain preberať žiadnu inú zodpovednosť v
spojení s predajom tohto produktu.
11-sk
(1) Model 94330E Jednokanálov˘ prenosn˘ vysielaã
(2) Model 94333E Trojkanálov˘ prenosn˘ vysielaã
(3) Model 94335E Trojkanálov˘ miniatúrny prenosn˘ vysielaã
(4) Model 94334E 4-kanálov˘ miniatúrny prenosn˘ vysielaã
(
6) Model 128LM bezdrôtov˘ nastenn˘ ovládaã
(
5) Model 975E Laser Garage Parking Assist
(7) Model 9747E Bezdrôtov˘ kódov˘ zámok
(8) Model 78LM Multifunkãná nástenná ovládacia konzola
(9) Model 760E Spínaã s kºúãom
(10) Model 770E The Protector System™
(11)
Model 100041 2-polohov˘ prepínaã s kºúãom
(pod omietku - 100034)
DIELY
40
TECHNICKÉ ÚDAJE
(12) Model FLA230 Majáčik
(13) Model 16200LM Kontakt zavesených dverí
Vstupné napätie 230-240 VAC, 50 Hz
Nom. točivá sila 10 Nm
Max. točivá sila 40 Nm
Výkon 145 W
Pohotovostný režim 5 W
Typ motora DC motor s trvalým mazaním
Hladina hluku 57 dB
Rýchlosť 24 ot./min. (nadol), 36 ot./min. (nahor)
Bezpečnosť
Osobná bezpečnosť Stlačenie tlačidla a automatické
zastavenie pri chode nadol. Stlačenie
tlačidla a automatické zastavenie pri
chode nahor.
Odblokovanie Odblokovanie pre ručnú prevádzku pri
výpadku prúdu
Elektronicky Automatické naučenie sily
Elektricky Ochrana proti preťaženiu transformátora
a nízkonapäťové zapojenie pre
nástennú konzolu
Nastavenie koncov. vypínača elektronicky, poloautomaticky a
plnoautomaticky
Spúšťací spínací obvod nízkonapäťový spínací obvod pre
nástennú konzolu
Výstupy Spínač dvere-v-bráne (zavesené dvere,
majáčik, svetelná závora, tlačidlo
(kľúčový spínač, konzola), spínač s
pretiahnutým lankom, elektrický zámok
Batérie Pripojenie batérie na súpravu batérie
Rozmery pozri výkres
Max. výška brány: 4,2 m
Max. šírka brány: 5,5 m
Max. plocha brány: 16 m˛
Max. priemer lanového bubna: 80 – 178 mm Nevhodný pre kónické
navíjacie bubny
Priemer hriadeľa (brána) 1 palec
Potreba miesta - strana: min. 203 mm
Potreba miesta - výška: min. 76 mm
Potreba miesta - hĺbka: min. 64 mm
Pripojovací kábel: 1 m
Prevádzková frekvencia 433,92 MHz
Počet ručných vysielačov 64x
Hmotnosťcca 11 kg
/