Chamberlain ML1000EV, ML700EV Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe COMFORT, PREMIUM
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener COMFORT, PREMIUM
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage COMFORT, PREMIUM
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen COMFORT, PREMIUM
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik COMFORT, PREMIUM
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer COMFORT, PREMIUM
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare COMFORT, PREMIUM
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat COMFORT, PREMIUM
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat COMFORT, PREMIUM
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello COMFORT, PREMIUM
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões COMFORT, PREMIUM
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje COMFORT, PREMIUM
Szerelési és használati útmutató COMFORT, PREMIUM garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány COMFORT, PREMIUM
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот COMFORT, PREMIUM
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata COMFORT, PREMIUM
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj COMFORT, PREMIUM
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir COMFORT, PREMIUM bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
is
®
da
1 Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Používanie na určený účel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Skôr ako začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Typy brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Potrebné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montáž bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Zmontovanie koľajnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Napnutie ozubeného remeňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montáž koľajnice na pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Zabudovanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Určenie stredu garážovej brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montáž upevnenia na preklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Upevnenie pohonu na preklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Zavesenie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montáž upevnenia brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Upevnenie ramena brány na pohyblivom vozíku . . . . . . . . . . . .4
18 Elektrická prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Pripojenie osvetleného stenového tlačidla . . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Inštalácia svetelnej závory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Pripojenie pohonnej jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Nastavenie a otestovanie brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Nastavenie koncového spínača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Otestovanie automatického bezpečnostného spätného chodu . .6
25 Programovanie diaľkového riadenia/
rádiového stenového tlačidla (voliteľne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Špeciálne vybavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Ovládanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Upevnenie upozorňovacích štítkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Výmena batérií ručného vysielača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Osvetlenie pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Často kladené otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Diagnostická tabuľka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Voliteľné príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Náhradné diely/ručenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
sk 01/13
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Skôr, ako začnete s montážou :
Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a predovšetkým nasledujúce bezpečnostné pokyny. Uschovajte návod na dodatočné prečítanie a odovzdajte ho
možnému nasledujúcemu vlastníkovi.
Nasledujúce symboly sa nachádzajú pred upozorneniami na zabránenie vzniku škôd na zdraví osôb a vecných škôd. Tieto upozornenia si, prosím,
pozorne prečítajte.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Bránový pohon bol samozrejme dimenzovaný a odskúšaný vzhľadom na možnosť bezpečnej obsluhy; toto je však možné zaručiť len vtedy,
keď sa pri inštalácii a obsluhe presne dodržia nasledujúce bezpečnostné upozornenia.
POZOR
Škody na zdraví osôb alebo vecné škody
POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku zásahu
elektrickým rúdom alebo ätia
1
Prosím najprv si pre
č
ítajte nasledujúce bezpe
č
nostné pokyny!
V
ý
straha!
- Brána musí byť vyrovnaná. Nepohyblivé alebo zablokované brány sa
musia opraviť. Garážové brány, bránové pružiny, káble, kotúče, držiaky a
koľajnice sú vtedy pod extrémnym napätím, čo môže viesť k ťažkým zra-
neniam. Nerobte žiadne pokusy o uvoľnenie, pohyb alebo vycentrovanie
brány, ale obráťte sa na servisnú službu alebo odborníka na montáž brán.
- Pri inštalácii príp. údržbe bránového pohonu nesmiete nosiť žiadne
šperky, hodinky alebo voľné oblečenie.
- Aby ste predišli ťažkým zraneniam spôsobeným zamotaním oblečenia,
musia sa všetky laná a reťaze pripojené k bráne pred inštaláciou
bránového pohonu odmontovať.
- Pri inštalácii a elektrickom pripojení sa musia dodržiavať všetky stavebné
a elektrotechnické predpisy platné na mieste.
Tento prístroj spĺňa podmienky ochrannej triedy 2 a nevyžaduje si uzem-
nenie.
- Aby ste predišli poškodeniam na obzvlášť ľahkých bránach (napr. brány
zo sklenených vlákien, hliníka alebo ocele) je potrebné namontovať
zodpovedajúce vystuženie. S takouto požiadavkou sa obráťte na výrobcu
brány.
- Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť podrobený testu. Pri
kontakte s 50 mm vysokou prekážkou nachádzajúcou sa na podlahe
MUSÍ garážová brána vykonať spätný pohyb. Nesprávne nastavenie
bránového pohonu môže viesť k ťažkým zraneniam spôsobeným zatvára
júcou sa bránou. Test opakujte raz mesačne a v prípade potreby vykona
jte potrebné zmeny.
- Toto zariadenie sa nesmie inštalovať vo vlhkých alebo mokrých
miestnos tiach.
- Pri prevádzke nesmie brána za žiadnych okolností blokovať verejné
prechody.
- Na pripomenutie bezpečného ovládania všetkým obsluhujúcim osobám sa
vedľa osvetleného stenového tlačidla musí umiestniť výstražný štítok na
ochranu detí. Treba viditeľne upevniť výstražné štítky proti zovretiu.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s
prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, iba v
prípade, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť
alebo ak by od nej dostali pokyny, ako treba prístroj používať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu brány, treba deaktivovať všetky existujúce
závory/zámky.
- Prípadne inštalované obslužné zariadenia sa MUSIA inštalovať v dohľade
brány a mimo dosahu detí. Deťom nesmiete dovoliť ovládanie tlačidiel
alebo diaľkového ovládania. Zneužitie bránového pohonu môže viesť k
ťažkým poraneniam.
- Bránový pohon sa smie používať IBA vtedy, keď obsluhujúca osoba môže
vidieť celú oblasť brány, ak je táto oblasť bez prekážok a pohon brány
je riadne nastavený. Bránou nesmie nikto prechádzať, pokiaľ je v pohybe.
Deťom sa nesmie dovoliť hranie v blízkosti brány.
- Manuálne odblokovanie používajte iba na odpojenie pohyblivého vozíka
od pohonu a – ak je to možné – IBA pri zatvorenej bráne.
Červenú rukoväť nesmiete používať na vytiahnutie resp. zatiahnutie
brány.
- Pred realizáciou opráv alebo odstraňovaním krytov treba bránový pohon
odpojiť od napájacieho zdroja.
- Tento produkt disponuje transformátorom so špeciálnym káblom. V prí-
pade škody ho MUSÍ zodpovedajúco kvalifikovaný personál vymeniť za
originálny transformátor.
- Pri stlačení núdzového odblokovania môže dôjsť k nekontrolovateľným
pohybom brány, keď sú pružiny slabé alebo zlomené alebo keď brána nie
je v rovnováhe.
- Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo výške
minimálne 1,8 m.
Tieto návody treba bezpodmienečne uschovať.
Použitie na určený účel
Prístroj je určený na otváranie a zatváranie výkyvných a sekčných
garážových brán v súkromnej oblasti. Prístroj nie je určený a vhodný na
komerčné použitie, ale výlučne na použitie na súkromných garážových
bránach, ktoré sú určené pre samostatnú domácnosť. Každé používanie
pohonu v rozpore s účelom skrýva v sebe závažné nebezpečenstvá úrazu.
Výrobca nepreberá žiadne ručenie za používanie v rozpore s účelom.
Rozsah dodávky
Pred montážou skontrolujte, prosím, kompletnosť súčasne dodaných dielov.
Upozornenie: Číslovanie platí iba pre zodpovedajúcu kapitolu.
Prehľad výrobku
Tento obr. vám pri postupnej montáži zariadenia poskytuje vždy kompletný
prehľad o zmontovanom zariadení.
Prehľad dielov (hlava pohonu):
1. Hlava pohonu 1x
2. Ručný vysielač 2x
3. Držiak koľajnice 2x
4. Vrecko s príslušenstvom 1x
Prehľad dielov (koľajnica):
5. Upevnenie na preklad 1x
6. Upevnenie na bránu 1x
7. Adaptér pre hnací pastorok 1x
8. Zahnuté rameno brány 1x
9. Upevňovací strmeň 2x
10. Závesné železá 2x
11. Koľajnica 1x
2
3
Skôr, ako začnete
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Ak vaša garáž nemá bočný vstup, musí sa inštalovať externé núdzové
odblokovanie. Toto umožňuje pri výpadku prúdu manuálnu prevádzku
garážovej brány zvonka.
Typy brán
A. Jednodielna brána iba s horizontálnou vodiacou koľajnicou.
B. Jednodielna brána s vertikálnou a horizontálnou vodiacou koľajnicou –
špeciálnym ramenom brány (E, The Chamberlain Arm™) a svetelnou
závorou, The Protector System™, potrebné. Váš predajca vám rád ďalej
pomôže.
C. Sekčná brána so zakrivenou vodiacou koľajnicou – použite rameno
brány.
D. Výkyvná brána "Canopy" – špeciálne rameno brány (E, The Chamber-
lain Arm) a svetelná závora, The Protector System™ , potrebné.
Váš predajca vám rád ďalej pomôže.
E. Špeciálne rameno brány – The Chamberlain Arm™ pre brány typu B a D.
4
5
6
sk 02/13
Príprava
Najprv skontrolujte, či je vaša brána vyrovnaná a v rovnováhe. Otvorte
vašu bránu približne do polovice a pustite ju.
Brána by teraz nemala samočinne zmeniť svoju polohu, ale musí zostať
stáť v tejto polohe, držaná len silou pružiny.
1. Koľajnica garážovej brány sa MUSÍ bezpečne a stabilne upevniť na
nosnej stene resp. strope nad garážovou bránou.
2. V prípade, že je strop vo vašej garáži obložený, zadebnený a p., sú
podľa možnosti potrebné prídavné držiaky a upevňovacie lišty (nie
sú obsiahnuté v rozsahu dodávky).
3. Ak vaša garáž nemá samostatný bočný vstup, musí sa inštalovať
externé núdzové odblokovanie.
Potrebné náradie
6.1
7
Vrecko s upevňovacím
materiálom
1. Skrutka s plochou guľatou
hlavou 6 x 80 mm 1x
2. Poistná matica M6 1x
3. Šesťhranná skrutka 4x
4. Matica M6 4x
5. Čap 1x
6. Poistná závlačka 1x
7. Skrutka ST6 x 50 mm 4x
8. Skrutka ST6,3 x 18 mm 2x (4x)
9. Hmoždinka 4x
1. Upevnenie na preklad
2. Ozubeného remeňa
3. Koľajnica
4. Pohyblivý vozík
5. Spojovací kus
6. Upevňovací strmeň
7. Závesné železo
8. Sieťový kábel
9. Hlava pohonu
10. Odblokovanie
11. Priama vodiaca tyč
12. Zahnutá vodiaca tyč
13. Upevnenie brány
Zoznam náradia
Rebrík
Označovacia ceruzka
Kliešte
Vŕtačka
Kladivo
Račňa
Pílka na kov
Rozličné vrtáky (8, 6, 5, 4,5 mm)
Očkový kľúč
Vodováha
Skrutkovač
Meracie pásmo
sk 03/13
Montáž bránového pohonu
Dôležité pokyny pre bezpečnú montáž. Dodržiavajte
všetky montážne návody.
Nesprávna montáž môže viesť k závažným poraneniam.
Zmontovanie koľajnice
Koľajnica je rozsiahlo predmontovaná a pozostáva z 3 dielov.
V prednej časti (A) sa nachádza pohyblivý vozík, vodiaca tyč, odblokovacia
rukoväť, vodiaca kladka, ako aj upevnenie na preklad s napínačom
ozubeného remeňa. V zadnej časti (B) sa nachádza uchytenie pre hnací
hriadeľ a reťazové ozubené koleso. Prednú a zadnú časť koľajnice položte
za sebou.
1. Odstráňte káblové spojky, ktoré fixujú ozubeného remeňa.
2. Obidve časti koľajnice celkom roztiahnite, aby ste mohli vytvoriť
medzeru pre obidve stredné časti (C). Táto koľajnica je koncipovaná
tak, aby bolo možné stredné časti vložiť bez problémov. Posuňte 2
spojovacie kusy (D) nad miesta švov častí koľajnice, až k značkám.
Na zafixovanie spojovacích kusov ohnite pomocou vhodného
nástroja plechové výstupky smerom von.
Montáž koľajníc je ukončená.
Napnutie ozubeného remeňa
Ozubený remeň koľajnice napnite natoľko, aby sa pružina (1) stlačila iba
približne do polovice.
Táto musí vedieť v bežnej prevádzke pružiť.
8
9
10
Montáž koľajnice na pohon
1. Kontrola, či ozubený remeň sedí na ozubenom kolese. V prípade, že
ozubený remeň pri zmontovaní predsa ešte preklzáva, ozubený remeň
uvoľnite, položte a znova napnite.
2. Otočte koľajnicu (1) a so stranou ozubeného kolesa (2) ju nastrčte
celkom na pohon (3).
3. Koľajnicu zafixujte pomocou obidvoch upevňovacích strmeňov (4)
a pomocou skrutiek (5) na pohone.
Voliteľne:
Na skrátenie celej dĺžky o 140 mm sa môže pohon umiestniť odsadene
o 90°, ako je zobrazené na obr. 11. To umožňuje prístup a programo-
vanie zo strany. Na tento účel odstráňte spínač a namontujte ho na
druhý na to určený držiak. Na utesnenie káblového výstupu odstráňte
gumovú zátku. Pokračujte ďalej krokom 3.
Tým je montáž bránového pohonu ukončená.
11
Zabudovanie bránového pohonu
Určenie stredu garážovej brány
Pri prácach nad hlavou sa musia na ochranu očí nosiť okuliare. Aby sa
zabránilo poškodeniu brány, treba deaktivovať všetky existujúce závory/
zámky.
Aby ste predišli ťažkým zraneniam, musia sa všetky laná a reťaze pripo-
jené k bráne pred inštaláciou bránového pohonu demontovať.
Bránový pohon sa musí inštalovať v minimálnej výške 2,1 m nad podlahou.
Označte najprv strednú líniu brány (1). Vychádzajúc z tohto bodu ťahajte
čiaru až k stropu.
Pre montáž na strope nakreslite vychádzajúc z tejto čiary ďalšiu čiaru na
strede stropu (2) v pravom uhle k bráne.
Dĺžka cca 2,80 m.
Montáž upevnenia na preklad
UPOZORNENIE: Koľajnicu namontujte čo najtesnejšie nad bránu. Max-
imálne 50 mm nad najvyšší bod. V závislosti od druhu brány sa môže
horná hrana brány pri otvorení zdvihnúť o niekoľko cm.
A. Nástenná montáž:
Priložte upevnenie na preklad (1) v strede na zvislej strednej čiare (2);
pritom leží jeho spodný okraj na horizontálnej čiare.
Označte všetky otvory pre upevnenie na preklad.
Predvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a upevnite upevnenie na preklad
pomocou skrutiek do dreva (3).
UPOZORNENIE: V prípade montáže na betónovom strope/
betónovom preklade treba použiť súčasne dodané hmoždinky do betónu
(4) a skrutky (3). Veľkosť vyvŕtaného otvoru pri betóne: 8 mm.
B. Montáž na strop:
Ťahajte zvislú strednú čiaru (2) ďalej až k stropu a ťahajte ju cca 200
mm pozdĺžne na strope. Priložte upevnenie na preklad (1) stredovo na
zvislej značke do vzdialenosti až do 150 mm od steny. Označte všetky
otvory pre upevnenie na preklad. Vyvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a
upevnite upevnenie na preklad pomocou skrutiek do dreva (3).
Upevnenie pohonu na preklade
Môže byť potrebné pohon položiť dočasne vyššie, aby
koľajnica pri viacdielnych bránach nenarážala na pružiny.
Pohon musí byť pritom buď dobre podopretý (rebrík) alebo ho
musí pevne držať druhá osoba.
Položte hlavu pohonu na podlahu garáže pod upevnenie na preklad.
Nadvihnite koľajnicu, kým sa nebudú otvory upevňovacej časti
a otvory upevnenia na preklad nachádzať nad sebou.
Skrutku (1) veďte cez otvory a zafixujte ju pomocou matice (2).
12
12.1
13
14
sk 04/13
Zavesenie bránového pohonu
Otvorte celkom bránu, odložte bránový pohon na bráne (obr. A).
Podložte drevo / kartón na označenom mieste (X).
Pohon sa musí dobre upevniť na samonosnom konštrukčnom prvku
garáže. Zobrazené sú tri príklady zabudovania, hoci je celkom možné, že
žiadny z nich nezodpovedá presne vášmu vlastnému systému.
Závesné upevnenia (1) sa musia ohnúť do uhla (obr. A), aby zaručili
nepoddajné podopretie. Pri omietnutých, obložených alebo zadebnených
stropoch (obr. B) treba pred upevnením pohonu upevniť na samonosný
konštrukčný prvok stabilnú kovovú konzolu (nedodáva sa súčasne) (4). Pre
upevnenie na betónovom strope (obr. C) použite súčasne dodané
hmoždinky do betónu (5). Na oboch stranách pohonu odmerajte vždy vzdi-
alenosť medzi pohonom a samonosným konštrukčným prvkom (alebo
stropom). Obidva kusy závesného upevnenia prirežte na potrebnú dĺžku.
Potom sploštite jeden koniec každej upevňovacej konzoly a ohnite ju, resp.
ju otočte, až bude zodpovedať upevňovacím uholníkom. Vyvarujte sa
ohýbania upevňovacej konzoly na jednom mieste, na ktorom sa nachádza-
jú upevňovacie otvory. Do samonosných konštrukčných prvkov vyvŕtajte
4,5 mm vodiace otvory (alebo do stropu). Namontujte upevnenia so
skrutkami do dreva (2) na zodpovedajúcom konštrukčnom prvku. Zdvihnite
pohon; upevnite ho na konzolách závesného upevnenia pomocou jednej
skrutky a jednej matice (3). Uistite sa, že je koľajnica umiestnená v strede
nad bránou. ODSTRÁŇTE drevo. Vytiahnite bránu rukou. Keď brána narazí
na koľajnicu, umiestnite upevnenie vodiacej koľajnice vyššie.
Dávajte pozor na vodorovný priebeh koľajnice pozdĺž stropu.
Vzdialenosť sa môže prispôsobiť prostredníctvom zadaných
vzdialeností dier. Presahujúce konce stropného upevnenia
sa môžu v prípade potreby skrátiť.
Montáž upevnenia brány
Montáž pri sekčných bránach alebo jednodielnych bránach:
Upevnenie brány (1) má k dispozícii viacero upevňovacích otvorov.
Priložte upevnenie brány v strede hore na na vnútornej strane brány,
ako je zobrazené.
Označte otvory a naskrutkujte upevnenie brány.
Montážne výšky:
1. Jednodielny brána alebo sekčná brána s jednou vodiacou koľajnicou:
Vzdialenosť k hornej hrane brány 0 - 100 mm.
2. Sekčná brána s dvoma vodiacimi koľajnicami:
Namontujte vo vzdialenosti 100 - 130 mm k hornej hrane brány.
Upozornenie: Upevňovací bod na bráne musí byť rám
alebo stabilné miesto bránovom paneli. Príp. treba prevŕtať, ako
je zobrazené na obr. B a zoskrutkovať (nie je súčasťou).
15
16
Upevnenie ramena brány na pohyblivom
vozíku
Priame rameno brány je už predmontované. Potiahnutím za červenú
rukoväť sa pohyblivý vozík odblokuje od ozubeného remeňa a môže sa
pohybovať rukou.
ODBLOKOVANIE:
1. Brána by mala byť podľa možnosti celkom zatvorená.
2. Červenú núdzovú odblokovaciu rukoväť potiahnite smerom dole.
ZABLOKOVANIE:
Odblokovací mechanizmus zabráni tomu, aby sa pohyblivý vozík znova
automaticky zablokoval. Stlačte zelený gombík na pohyblivom vozíku a pri
nasledujúcom pohybe brány sa systém znova zablokuje.
Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo
výške minimálne 1,8 m.Na lane rukoväte brány upevnite žltý
upozorňovací štítok odblokovania (nálepka).
17
Elektrická prípojka
Aby sa zabránilo ohrozeniam osôb a škodám na prístroji, smie
sa bránový pohon uviesť do činnosti až vtedy, keď je na to
v tomto návode výslovne daný pokyn. Sieťová zástrčka musí byť
kedykoľvek voľne prístupná za účelom odpojenia od siete.
Pripojenie osvetleného stenového tlačidla
Všetky spínače alebo tlačidlá namontované na stene sa musia inštalovať
v dohľade brány mimo oblasti brány alebo bránových koľajníc vo výške 1,5
m. Vedľa týchto spínačov treba umiestniť výstražný štítok na ochranu detí.
Na zadnej strane spínača sa nachádzajú dve skrutkové svorky.
Zo zvončekového drôtu (4) odstráňte izoláciu v dĺžke do 6 mm. Oddeľte
drôty od seba dostatočne tak, aby sa drôt mohol pripojiť na jednu
skrutkovú (RED) svorku a drôt na druhú skrutkovú (WHT) spojku.
Osvetlené stenové tlačidlo: Pomocou súčasne dodaných skrutiek do
plechu (3) namontujte na vnútornú stenu garáže. Pri suchých (steny zo
suchej výstavby) alebo betónových stenách najprv vyvŕtajte diery priemeru
5 mm a použite hmoždinky (6). Odporúča sa montáž vedľa bočného vstupu
do garáže mimo dosahu detí. Zvončekový drôt veďte pozdĺž steny pod
stropom až k bránovému pohonu.
Zvončekový drôt veďte pozdĺž steny pod stropom až k bránovému pohonu.
Na upevnenie drôtu použite klincové príchytky (5). Zvončekový drôt veďte
zhora cez káblový kanál k svorke.
Stlačenie tlačidla:
Na otvorenie, resp. zatvorenie brány stlačte raz. Na zastavenie pohybu-
júcej sa brány stlačte znova.
19
18
sk 05/13
Inštalácia svetelnej závory (voliteľne)
Po inštalácii a nastavení bránového pohonu sa môže inštalovať svetelná
závora. Návod na inštaláciu je súčasťou rozsahu dodávky svetelnej závory.
Pomocou voliteľnej svetelnej závory sa zabezpečí, aby bola brána
otvorená ,resp. zostala otvorená, pokiaľ sa v oblasti brány nachádzajú
osoby, zvlášť malé deti.
Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa brána vyjde nahor, resp.
otvorená brána bude blokovaná na zatváraní, keď osoba nachádzajúca sa
v oblasti brány preruší lúč snímača.
Svetelná závora sa zvlášť odporúča pre rodiny s malými deťmi.
20
Pripojenie pohonnej jednotky
Pripojte bránový pohon podľa na mieste platných smerníc a ustanovení k
zástrčke s ochranným kontaktom, inštalovanej podľa predpisov.
UPOZORNENIE:
So zapnutím pohonu sa krátko zapne tiež osvetlenie pohonu.
Nastavenie a otestovanie brány
Bránový pohon sa smie obsluhovať iba vtedy, keď obsluhujúca
osoba môže vidieť celú oblasť brány, táto je bez prekážok a
bránový pohon je riadne nastavený. Bránou nesmie nikto
prechádzať, pokiaľ je v pohybe. Pred prvým uvedením do prevádzky skon-
trolujte, že všetky zariadenia, ktoré nebudú potrebné, sú odstavené z pre-
vádzky. Odstráňte všetky montážne pomôcky a nástroje z oblasti otáčania
brány.
22
21
Nastavenie koncových polôh
Koncové polohy sú polohy, v ktorých brána zastaví, keď sa pohybovala
smerom hore alebo dole. Na nastavenie koncových polôh vykonajte nasle-
dujúce kroky programovania.
Pohon je vybavený dvoma rýchlosťami. Softvér pohonu si pri naučení
vyberie automaticky vhodnú rýchlosť. Výkyvné a jednodielne brány sa
podľa predpisov pohybujú automaticky pomalou rýchlosťou. Brány, ktorých
dráha pojazdu je kratšia ako 190 cm, sa pohybujú taktiež pomaly.
ÚVOD:
Váš otvárač garážovej brány je elektronicky koncipovaný tak, aby sa
zjednodušili všetky nastavenia, ako napríklad nastavenie koncových polôh
OTV a ZATV. Riadiace prístroje pritom automaticky zaznamenávajú potreb-
nú silu, ktorú potrebuje pohon na nabehnutie do týchto koncových polôh.
UPOZORNENIE:
Pri akejkoľvek prekážke počas chodu hore brána zastaví.
Pri akejkoľvek prekážke počas chodu dole brána obráti chod.
Navštívte nás na www.chamberlain.eu alebo naskenujte pomocou vášho
smartfónu kód nachádzajúci sa na zadnej strane návodu, aby ste si k
vášmu novému otváraču garážovej brány prezreli krátke inštruktážne video.
23
PROGRAMOVACIE TLAČIDLÁ:
Programovacie tlačidlá sa nachádzajú pod odoberateľným krytom na zad-
nej strane pohonu (pozri obr. 24).
1. Stlačte a podržte pravé programovacie tlačidlo (medzi tlačidlom HORE a
DOLE), až začne blikať tlačidlo HORE.
2. Stlačte a podržte teraz tlačidlo HORE, až bude dosiahnutá želaná kon-
cová poloha OTV.
UPOZORNENIE: Pomocou tlačidla HORE a DOLE sa môže koncová
poloha veľmi presne nastaviť alebo skorigovať.
3. Hneď, ako sa brána nachádza v želanej koncovej polohe OTV, stlačte
znova obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
Osvetlenie pohonu krátko bliká a teraz začne blikať tlačidlo DOLE.
4. Stlačte a podržte teraz tlačidlo DOLE, až bude dosiahnutá želaná
koncová poloha ZATV. Uistite sa, že nejdete príliš ďaleko alebo či sa
lišta neohýba smerom hore.
UPOZORNENIE: Pomocou tlačidla HORE a DOLE sa môže koncová
poloha veľmi presne nastaviť alebo skorigovať.
5. Hneď, ako sa brána nachádza v želanej koncovej polohe ZATV, stlačte
znova obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
Osvetlenie pohonu krátko bliká a teraz začne blikať tlačidlo HORE.
6. Stlačte teraz tlačidlo HORE. Ak brána dosiahne želanú koncovú polohu
OTV, začne blikať tlačidlo DOLE.
UPOZORNENIE: Ak brána nenabehne do koncovej polohy OTV, pro
gramovanie sa nepodarilo. Vykonajte potom programovanie znova počí
najúc bodom 1.
Ak sa brána nepohybuje dostatočne ďaleko, prečítajte si odsek 33
„Často kladené otázky“.
7. Stlačte tlačidlo DOLE. Brána prejde teraz k nastavenej polohe ZATV.
Programovanie je ukončené.
Špeciálne vybavenie (voliteľne)
A. Pripojenie pre dvere v bráne
Otvorte kryt. Za ním ležia rýchlopripojovacie svorky.
Pripojte zvončekový drôt na rýchlopripojovacie svorky 4 a 5.
B. Pripojenie pre blikajúce svetlo
Blikajúce svetlo sa môže inštalovať na akomkoľvek ľubovoľnom mieste.
Pripojte zodpovedajúci kábel na rýchlopripojovacie svorky 6 a 7.
C. Druhé zastavenie
Popis funkcie:
Poloha druhého zastavenia slúži podľa typu brány na čiastočné
otvorenie pre chodcov, na funkciu vetrania alebo na čiastočné
otvorenie pre domáce zvieratá. Druhé zastavenie je nastaviteľné pre
každú ľubovoľnú polohu brány v rámci obidvoch koncových polôh
garážovej brány.
Aktivovanie:
UPOZORNENIE: Pri všetkých krokoch programovania, pri ktorých sa
majú stlačiť tlačidlá súčasne, treba bezpodmienečne dávať pozor na
to, aby sa to vykonalo dôkladne. Ak by mali po súčasnom stlačení
blikať iné tlačidlá, ako je popísané, odpojte pohon na niekoľko sekúnd
od siete. Potom začnite programovanie odznova.
1. Premiestnite bránu pomocou ručného vysielača alebo stenovej
konzoly na želané druhé zastavenie.
2. Na vašom ručnom vysielači zvoľte jedno ešte neobsadené tlačidlo.
3. Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo
HORE na 3 sekundy a počkajte na blikanie osvetlenia pohonu.
Potom stlačte na ručnom vysielači vopred zvolené tlačidlo. Na
naučenie ďalších ručných vysielačov začnite znova krokom 1.
Deaktivovanie:
1. Premiestnite bránu do polohy ZATV.
2. Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo
HORE na 3 sekundy a počkajte na blikanie osvetlenia pohonu.
D. Automatické zatvorenie
Popis funkcie:
Bezpečnostná svetelná závora Chamberlain musí byť inštalovaná
podľa EN60335-1-95.
Aktivovanie:
Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo DOLE,
až bude blikať osvetlenie pohonu. 1x stlačenie tlačidla HORE = 10
sekúnd času počítania. Je možné až do 180 sekúnd (stlačiť 18x).
Na ukončenie programovania stlačte obdĺžnikové programovacie
tlačidlo. Zatiaľ čo prebieha čas až do procesu zatvorenia, bliká tlačidlo
DOLE.
Deaktivovanie:
Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo DOLE,
až bude blikať osvetlenie pohonu. Na ukončenie programovania
stlačte obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
sk 06/13
Otestovanie automatického bezpečnost
ného spätného chodu
Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť podrobený
testu. Pri kontakte s 50 mm vysokou prekážkou nachádzajú
cou sa na podlahe musí garážová brána vykonať spätný
pohyb. Nesprávne nastavenie bránového pohonu môže viesť k
ťažkým zraneniam spôsobeným zatvárajúcou sa bránou. Test opaku-
jte raz mesačne a v prípade potreby vykonajte potrebné zmeny.
Test prekážky:
Položte pod bránu garáže na zem 50 mm vysokú prekážku (1). Uveďte
bránu do pohybu smerom dole. Brána musí pri kontakte s prekážkou
vykonať spätný pohyb. Keď brána pri kontakte zastaví, neprejde brána
dostatočne ďaleko nadol. V tomto prípade nanovo naprogramujte obe kon-
cové polohy.Ak brána po kontakte s 50 mm vysokou prekážkou vykoná
spätný pohyb, odstráňte prekážku a bránu nechajte raz úplne otvoriť a
zatvoriť. Brána sa nesmie vrátiť, keď je dosiahnutá poloha brány
„Zatvorená“. Ak sa napriek tomu vráti, musia sa obe koncové polohy nano-
vo naprogramovať.
Test otvorenia:
Položte na strede brány 20 kg. Brána sa nesmie pohnúť nahor.
Programovanie diaľkového riadenia/
rádiového stenového tlačidla (voliteľne)
Pohon garážovej brány ovládajte iba vtedy, keď máte garážovú bránu v
plnom zornom poli, keď sa tam nenachádzajú žiadne prekážky a keď je
pohon správne nastavený. Keď sa garážová brána otvára alebo zatvára,
nesmie nikto vstupovať do garáže, resp. opúšťať garáž. Nenechajte deti
používať tlačidlá (ak existujú) alebo diaľkové ovládanie a nenechajte ich
tiež hrať sa v blízkosti garážovej brány.
Prijímač a diaľkové ovládanie vášho pohonu garážovej brány sú napro-
gramované na rovnaký kód. Pri nadobudnutí ďalšieho príslušenstva k
diaľkovému ovládaniu treba pohon garážovej brány zodpovedajúco napro-
gramovať, aby zodpovedal novému kódu diaľkového ovládania.
Programovanie prijímača na dodatočný kód ručného vysielača pomocou
žltého okrúhleho tlačidla naučenia.
1. Stlačte žlté tlačidlo naučenia na pohone a pustite ho. Indikátor naučenia
svieti 30 sekúnd bez prerušenia (1).
2. Podržte stlačené jedno tlačidlo ručného vysielača, pomocou ktorého
chcete v budúcnosti obsluhovať vašu garážovú bránu (2).
3. Keď začne blikať osvetlenie pohonu, tlačidlo pustite. Kód je naučený.
Teraz pohon funguje, keď sa stlačí tlačidlo na ručnom vysielači. Keď sa
tlačidlo ručného vysielača pustí, skôr ako začne blikať osvetlenie pohonu,
pohon sa kód nenaučí.
Vymazanie všetkých kódov ručného vysielača
Na deaktivovanie neželaného kódu sa musia najprv vymazať všetky kódy:
Žlté tlačidlo na pohone držte stlačené, kým nezhasne osvetlené tlačidlo
naučenia (cca 10 sekúnd). Tým sú všetky predtým naučené kódy vymazané.
Každý vami želaný ručný vysielač a každý bezkľúčový prístupový systém sa
musí naprogramovať nanovo.
26
24
25
sk 07/13
Upozornenia:
- Ak bola prerušená svetelná závora, čas priebehu sa znova vynuluje
(začína odznova).
- Z polohy Druhé zastavenie automatické zatvorenie nefunguje.
- Aby bolo možné aktivovať automatické zatvorenie, pohon garážovej
brány musí dosiahnuť koncovú polohu OTV.
Riešenie problémov:
Problém: Pohon bez svetelnej závory viac nepracuje.
Riešenie: Nejde o chybu. Správne. Svetelná závora, pokiaľ je raz
pripojená, je nevyhnutne potrebná.
E. Obsadenie tlačidiel ručného vysielača pre OTV, STOP alebo ZATV
Popis funkcie:
Každé tlačidlo ručného vysielača sa môže obsadiť príkazom OTV,
STOP alebo ZATV.
OTV:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a tlačidlo HORE, až sa rozsvieti
kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na ručnom vysielači, ktoré má
dostať príkaz OTV a počkajte, až bude osvetlenie pohonu blikať.
STOP:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a obdĺžnikové programovacie
tlačidlo, až sa rozzsvieti kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na
ručnom vysielači, ktoré má dostať príkaz STOP a počkajte, až bude
osvetlenie pohonu blikať.
ZATV:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a tlačidlo DOLE, až sa rozsvieti
kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na ručnom vysielači, ktoré má
dostať príkaz ZATV a počkajte, až bude osvetlenie pohonu blikať.
F. Diaľkovo ovládaný bezkľúčový prístupový systém
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747REV):
Bránu prevádzkujte s osobným 4-miestnym číselným kódom.
G. Dočasný prístup
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747REV):
Môže sa naprogramovať dočasný kód pre obmedzený prístup ku
garáži (časovo obmedzený alebo obmedzený počet otváracích
procesov).
H. Funkcia zatvorenia cez jednotlivé tlačidlo
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747REV):
Bez prístupového kódu sa môže brána zatvoriť (nie otvoriť) z každej
polohy.
I. myQ (iba s internetovým rozhraním „Gateway“ 830REV):
Umožňuje prevádzku garážovej brány cez internet alebo kompatibilný
mobilný telefón.
J. Snímač garážovej brány
(iba so snímačom garážovej brány 829REV):
Poskytuje optickú (prostredníctvom kontrolky LED) a akustickú
kontrolu polohy brány. Brána sa môže zatvoriť tiež z tohto prístroja.
K. Laserový parkovací garážový snímač
(je potrebná svetelná závora a laserový parkovací snímač)
Rýchlosvorky 2 a 3
(k dispozícii cca od júla 2013)
Ovládanie bránového pohonu
Automatické otvorenie/zatvorenie brány:
Pomocou nasledujúcich prístrojov sa môže aktivovať bránový pohon:
• Ručný vysielač: Stlačte tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
• Stenový vypínač (ak je toto príslušenstvo nainštalované): Stlačte
tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
Manuálne otvorenie brány (ručná prevádzka):
Ak je to možné, brána by mala byť celkom zatvorená. Slabé
alebo chybné pružiny môžu zapríčiniť rýchle zatvorenie
otvorenej brány, čo môže viesť k vecným škodám alebo ťažkým
škodám na zdraví osôb.
ODBLOKOVANIE: Potiahnite krátko za červenú rukoväť nadol. Potom
otvorte ručne bránu.
Neotvárajte/nezatvárajte bránu ťahaním za lano!
ZABLOKOVANIE: Odblokovací mechanizmus zabráni tomu, aby sa
pohyblivý vozík znova automaticky zablokoval. Stlačte zelený gombík
na pohyblivom vozíku a pri nasledujúcom pohybe brány sa systém
znova zablokuje.
Sled funkcií
Pri stlačení bránového pohonu pomocou diaľkového ovládania alebo sten-
ového tlačidla:
- brána sa zatvorí, keď bola celkom otvorená,
- brána sa otvorí, keď bola zatvorená,
- brána sa zastaví, keď sa práve otvára alebo zatvára,
- brána sa pohybuje do opačného smeru pohybu, ktorý bol naposledy
vykonávaný, keď je z časti otvorená,
- brána prejde späť do otvorenej polohy brány, keď pri procese zatvára-
nia narazí na prekážku,
- brána sa zastaví, keď pri otváraní natrafí na prekážku.
- Svetelná závora (voliteľne): Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa
brána vyjde nahor, resp. otvorená brána bude blokovaná na
zatváraní, keď osoba nachádzajúca sa v oblasti brány preruší lúč
snímača.
- MULTIFUNKČNÁ STENOVÁ KONZOLA (voliteľne)
Na otvorenie, resp. zatvorenie brány stlačte raz veľké tlačidlo (1).
Na zastavenie pohybujúcej sa brány stlačte znova.
Ovládanie osvetlenia
Na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia pohonu stlačte tlačidlo (2) s
nápisom LIGHT. Ak sa brána otvorí alebo zatvorí, nemá toto tlačidlo
žiadny vplyv na osvetlenie pohonu. Ak zapnete svetlo a aktivujete potom
pohon brány, zostane zapnuté 2,5 minúty. Na skoršie vypnutie svetla
stlačte tlačidlo znova.
Osvetlenie pohonu sa zapne v nasledovných prípadoch:
1. Prvé zapnutie bránového pohonu (krátke)
2. Prerušenie prívodu prúdu (krátke)
3. Pri každom zapnutí bránového pohonu.
Svetlo sa po 2 1/2 minútach znova automaticky vypne.
Upevnenie upozorňovacích štítkov (obr. 28)
sk 08/13
Čistenie a údržba
Pred každým ošetrovaním, čistením a príslušnými
údržbovými prácami sa musí vytiahnuť sieťová zástrčka.
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Ošetrovanie pohonu brány
Riadna inštalácia zaručuje optimálnu funkčnosť bránového pohonu pri min-
imálnych nákladoch na údržbu. Dodatočné
mazanie nie je potrebné. Hrubá špina vo vodiacej koľajnici môže negatívne
ovplyvniť funkciu a musí sa odstrániť.
Čistenie
Vyčistite hlavu pohonu, stenový spínač a ručný ovládač pomocou mäkkej,
suchej handry. Nepoužívajte žiadne kvapaliny.
Údržba
Zariadenie, zvlášť káble, pružiny a upevňovacie diely treba
často kontrolovať vzhľadom na príznaky opotrebenia, poško-
denia alebo nedostatočnú rovnováhu. Nepoužívajte, keď sa
musia zrealizovať opravárenské alebo nastavovacie práce, pretože chyba v
zariadení alebo nesprávne vyrovnaná dráha brány môžu zapríčiniť porane-
nia.
Raz mesačne:
• Nanovo otestujte automatický bezpečnostný spätný chod a v prípade
potreby ho znova nastavte.
• Bránu ovládajte manuálne. Pri nevyrovnanej alebo zablokovanej
bráne sa obráťte, prosím na servisnú službu.
• Skontrolujte úplné otvorenie resp. zatvorenie brány.
Prípadne nastavte nanovo koncové spínače a/alebo silu.
Dvakrát ročne:
• Skontrolujte napnutie ozubeného remeňa. K tomu najprv oddeľte
pohyblivý vozík od pohonu. Prípadne upravte napnutie.
Raz ročne: (Na bráne)
• Namažte kolieska brány, ložiská a kĺby. Dodatočné mazanie pohonu
brány nie je potrebné.
Nastavenie koncového spínača a sily:
Tieto nastavenia sa musia skontrolovať pri inštalácii pohonu a musia sa
riadne zrealizovať. Podmienene poveternostnými vplyvmi sa môžu pri pre-
vádzke bránového pohonu vyskytnúť malé zmeny, ktoré sa musia odstrániť
novým nastavením.
To sa môže stať najmä v prvom roku prevádzky.
Starostlivo dodržiavajte pokyny na nastavenie koncového spínača a
ťahovej sily a po každom novom nastavení otestujte nanovo
bezpečnostný spätný chod.
30
30.1
28
29
27
Výmena batérií ručného vysielača
Batéria ručného vysielača:
Batérie v ručnom vysielači majú mimoriadne dlhú životnosť. Ak sa zníži
dosah vysielača, musia sa batérie vymeniť. Batérie nepodliehajú záruke.
Dodržiavajte k tomu nasledujúce pokyny pre batérie:
Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Každý
spotrebiteľ je zo zákona povinný batérie riadne zlikvidovať na určených
zberných miestach.
Nikdy opäť nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú vhodné. Nebezpečenstvo
výbuchu!
Uschovávajte batérie mimo dosahu detí, nespájajte ich nakrátko ani ich
nerozoberajte.
Keď ste prehltli batériu, vyhľadajte ihneď lekára.
Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja.
Vybité batérie odstráňte bezodkladne z prístroja! Zvýšené nebezpečenstvo
vytečenia!
Nikdy nevystavujte batérie nadmernému teplu ako slnečné žiarenie, oheň
alebo podobne!
Existuje zvýšené nebezpečenstvo vytečenia!
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou očami a sliznicami. Miesta zasiahnuté
elektrolytom ihneď opláchnite dostatočným množstvom studenej vody a
vyhľadajte bezodkladne lekára.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne.
Vkladajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rozdielne typy alebo
súčasne staré a nové batérie.
Pri dlhšom nepoužívaní odstráňte batérie z prístroja.
Výmena batérie:
Na výmenu batérie otvorte kryt na zadnej strane pomocou skrutkovača.
Vyberte kryt a pod ním ležiace riadenie. Posuňte batériu na stranu a
vyberte ju. Pri zasunutí novej batérie dávajte pozor na polaritu.
Ručný vysielač znova zmontujte.
POZOR!
Nebezpečenstvo výbuchu pri neodbornej výmene batérie. Náhrada iba tým
istým alebo rovnocenným typom (10A20-WH).
Osvetlenie pohonu
LED osvetlenie pohonu má veľmi dlhú životnosť a nevyžaduje si údržbu.
Kryt svetla sa nemôže odobrať.
31
Likvidácia
Obal je vyrobený z ekologických materiálov. Môže sa zlikvidovať vyho-
dením do miestnych recyklačných kontajnerov. Podľa európskej smernice
2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení musí byť
toto zariadenie po použití zlikvidované v súlade s predpismi, aby bola
zaručená recyklácia použitých materiálov. Viac informácií o možnostiach
likvidácie vám poskytne obecná alebo mestská správa.
32
sk 09/13
Často kladené otázky
1. Bránový pohon sa nedá zapnúť pomocou diaľkového
ovládania:
• Je pohon pripojený na prívod elektrickej energie? Ak sa jedna z lámp
pripojených na zásuvku nezapína, skontrolujte poistku alebo vypínač
pri preťažení. (Niektoré zástrčky sa zapínajú cez stenový spínač.)
• Sú všetky blokovania brány deaktivované? Pozri bezpečnostné pokyny
• Musí kontrolné LED v ručnom vysielači svietiť, keď sa stlačí tlačidlo?
Inak je buď vybitá batéria, je ručný vysielač chybný alebo je príliš
ďaleko od pohonu.
• Pokúste sa o prevádzku s novou batériou.
• Keď máte k dispozícii dva resp. viac ručných vysielačov, z ktorých iba
jeden funguje, skontrolujte programovanie prijímača.
• Nachádza sa sneh/ľad pod bránou? Potom brána možno primrzla k
podlahe. Odstráňte prípadne prekážky.
Možno je chybná pružina brány. Túto musí vymeniť špecializovaný podnik.
2. Dosah ručného vysielača je príliš malý:
• Je vložená batéria? Vložte novú batériu.
• Vyskúšajte diaľkové ovládanie vo vozidle na inom mieste.
• Dosah vysielača sa znižuje pri kovových bránach, hliníkových a
kovových obloženiach.
3. Brána vykonáva bez zjavného dôvodu spätný pohyb:
• Je brána nejakým spôsobom obmedzovaná? Vytiahnite manuálne
odblokovanie a ovládajte bránu ručne. Pri nevyrovnanej alebo
zablokovanej bráne sa obráťte, prosím, na servisnú službu.
• Nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek dráhy pohonu.
• Upracte ľad alebo sneh v oblasti zatvárania brány.
Ak vykoná brána pri dosiahnutí polohy brány „Zatvorená“ spätný
chod, musí sa nastaviť koncový spínač pre túto polohu brány.
Po ukončení každého nastavenia sa musí nanovo otestovať
automatický bezpečnostný spätný chod:
• Príležitostné nové nastavenie koncových polôh nie je nezvyčajné.
Zvlášť kvôli poveternostným vplyvom sa môže dráha brány prestaviť.
4. Garážová brána sa otvára a zatvára samočinne:
• Vymažte všetky ručné vysielače a potom ich naprogramujte nanovo.
Pozri „Programovanie ďalších ručných vysielačov”.
• Je tlačidlo diaľkového ovládača zablokované v polohe „ZAP”?
• Používajte iba originálne diaľkové ovládače! Používanie cudzích
produktov vedie k poruchám.
• Tlačidlo diaľkového ovládania bolo nedopatrením stlačené (vrecko).
• Kábel stenového spínača je poškodený (odstráňte podľa testu).
• Príslušenstvo pripojené k pohonu aktivuje chod (odstráňte podľa testu).
5. Brána sa nezatvára úplne:
• Nanovo naprogramujte úsek dráhy pohonu. Kontrola mechanických
konštrukčných dielov vzhľadom na zmeny, napr. ramená brány a
kovania
Po každom novom nastavení polohy brány „Zatvorená“ sa musí
nanovo otestovať funkcia automatického bezpečnostného spätného
chodu.
33
30.2
sk 10/13
6. Brána sa síce otvára, avšak sa nezatvára:
• Musí sa skontrolovať svetelná závora, pokiaľ je nainštalovaná. Ak
bliká LED na svetelnej závore, musí sa skorigovať vycentrovanie.
• Skontrolujte ručné vysielače a nástenné tlačidlo vzhľadom na
funkčnosť.
7. Osvetlenie pohonu sa nezapína:
• Bránu otvorte alebo zatvorte. Osvetlenie zostane zapnuté 2,5 minúty.
• Odpojte pohon od siete a znova ho pripojte. Osvetlenie sa zapne za
niekoľko sekúnd.
• Žiadny prúd.
8. Osvetlenie pohonu sa nevypína:
• Odpojte krátkodobo pohon od prívodu elektrickej energie a pokúste
sa znova.
• 2,5 minúty ešte neprešli.
9. Motor bzučí alebo je v chode príliš krátko, potom ale nefunguje:
• Pružiny garážovej brány sú chybné. Zatvorte bránu a pomocou
ťahania za rukoväť odpojte pohyblivý vozík od pohonu (manuálne
odblokovanie). Otvorte a zatvorte bránu ručne. Ak je brána riadne
vyvážená, na každom bode dráhy brány bude držaná samotnými
pružinami brány. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na vašu servisnú
službu.
Ak sa tento problém vyskytne pri prvom uvedení do prevádzky, je
brána pravdepodobne zablokovaná. Deaktivujte blokovanie brány.
• Odblokujte pohon z brány a skúste to bez brány. Príp. keď je brána v
poriadku, naprogramujte nanovo pracovnú silu a úsek dráhy.
10. Pohon beží iba v jednom smere:
• Pružiny brány sú pravdepodobne chybné alebo má brána v jednom
smere ťažký chod.
• Keď je brána v poriadku, nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek
dráhy pohonu.
11. Ozubeného remeňa klepe na koľajnici:
• Zmeňte napnutie ozubeného remeňa. Väčšinou je príčinou príliš silno
napnutá. Pružiny na upínacom zariadení koľajnice sa nesmú úplne
stláčať.
• Chod brány je nerovnomerný a uvádza pohon do vibrácií.
Zlepšite chod brány.
12. Pohon brány sa nespustí kvôli výpadku elektrického prúdu:
• Ťahaním za rukoväť odpojte pohyblivý vozík z pohonu (manuálne
odblokovanie). Bránu môžete teraz otvoriť a zatvoriť ručne. Ak je
pohon brány nanovo aktivovaný, spojí sa tiež znova pohyblivý vozík.
• Pokiaľ je nainštalované, pohyblivý vozík sa pri výpadku prúdu odpojí
pomocou externého núdzového odblokovania z pohonu z miesta
mimo garáže.
13. Brána má spätný chod potom, čo bola naučená sila:
• Pozorujte koľajnicu, či sa ohýba. Pohon potrebuje veľa sily, aby
pohyboval bránou. Opravte bránu alebo ju správne namontujte.
• Brána je veľmi ťažká alebo je v zlom stave. Zavolajte odborníka.
14. Koľajnica na pohone sa ohýba:
• Brána je ťažká, veľmi ťažká, má ťažký chod alebo je v zlom stave.
Zavolajte odborníka.
• Kmitanie koľajnice počas chodu je znakom pre nerovnomerne
fungujúcu bránu s neustále meniacou sa potrebou sily. Zavolajte
odborníka, prípadne bránu namažte. Nápravu môže vytvoriť
dodatočný záves na koľajnici.
15. Pohon „beží” (motor sa točí počuteľne), ale pohyblivý vozík sa
nepohybuje:
• Pohyblivý vozík je odblokovaný od pohonu.
• Pri novej inštalácii: Pri montáži motora a koľajnice sa nenamontoval
predmontovaný kryt adaptéra medzi hriadeľom motora a koľajnicou.
Tento kryt je predmontovaný z výroby, môže sa ale odstrániť. Stojac
za pohonom je možné pozorovať, či sa točí ozubené koleso v
koľajnici alebo iba motor.
• Pri novej inštalácii: ozubeného remeňa odskočila z ozubeného kolesa v
koľajnici. Stojac za pohonom je možné vidieť ozubené koleso.
• Po dlhom používaní: Je odblokovanie chybné alebo trvalo uvoľnené?
• Po dlhom používaní: Kryt medzi koľajnicou a motorom alebo
prevodovka motora sú chybné.
16. Brána sa odblokuje samočinne z pohyblivého vozíka a zostane
stáť.
Ak je nainštalované externé odblokovanie pri výpadku prúdu, musí sa
skontrolovať, či sa toto počas otvárania brány upne a odblokuje.
Pozorujte mechanizmus a príp. ho nanovo nastavte.
• Rukoväť odblokovania sa nesmie zachytiť inými predmetmi.
17. Nastavenie sily
Tlačidlo na nastavenie sily sa nachádza pod krytom na zadnej strane
pohonu. Naučením sily sa nastaví sila potrebná na otvorenie a
zatvorenie brány.
1. Otvorte kryt na zadnej strane pohonu.
2. Stlačte žlté tlačidlo naučenia dvakrát, aby ste sa dostali k režimu
naučenia sily. Kontrolka LED a tlačidlo HORE blikajú. Stlačte tlačidlo
HORE. Brána sa teraz pohne do koncovej polohy OTV a naučí sa prit
om potrebnú silu. Hneď, ako bola dosiahnutá koncová poloha OTV,
bude blikať kontrolka LED a tlačidlo DOLE. Stlačte tlačidlo DOLE. Brána
sa teraz pohne do koncovej polohy ZATV a naučí sa pritom potrebnú
silu.
sk 11/13
DIAGNOSTICKÁ TABUĽKA
Pohon garážovej brány je vybavený diagnostickou funkciou. Na riadení blikajú tlačidlá HORE a DOLE. Počítajte počet „blikaní“ príslušného tlačidla medzi
dvoma prestávkami v blikaní. Vždy sa zobrazí posledná vzniknutá udalosť.
ZOBRAZENIE
Tlačidlo Tlačidlo
HORE DOLE
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SYMPTOM
Pohon sa nezatvára a bliká osvetle-
nie na pohone.
Pohon sa nezatvára a bliká osvetle-
nie na pohone.
Stenový spínač nefunguje.
Pohon garážovej brány sa nezatvára
a bliká osvetlenie na pohone.
Brána sa pohne iba niekoľko cm,
zastaví sa alebo obráti chod.
Žiadny pohyb, iba „kliknutie“
Pohon bzučí, ale nevykonáva žiadny
pohyb.
Brána sa pohybuje pomaly do inej
polohy potom, čo sa pohon vypol.
Žiadny pohyb.
Poloha brány OTV-ZATV sa nemôže
naučiť.
Brána neprechádza úplne do
naučenej koncovej polohy.
Pohon sa pohne iba niekoľko cm a
zastaví sa alebo obráti chod.
Brána sa nezatvorí úplne a obráti
chod.
RIEŠENIE
Svetelné závory (príslušenstvo) boli odstránené, prerušené alebo nesprávne prisvorko-
vané.
Pripojená svetelná závora má chybu kábla alebo sú káble pripojené opačne.
Chyba kábla v stenovom spínači alebo je opačne pripojený.
Ak chybu nie je možné nájsť, položte kvôli testovaniu nový kábel.
V oblasti svetelnej závory sa nachádza prekážka alebo svetelná závora nie je správne
vycentrovaná. Červené kontrolky LED na svetelných závorách blikajú, pretože nie je
zabezpečená správna funkcia.
Brána s ťažkým chodom/chybná brána. Bránu ručne otvorte a zatvorte a zabezpečte
funkciu brány prostredníctvom odborníka (oprava).
Brána je mechanicky zablokovaná, privretá alebo pružiny brány sú chybné.
Odblokujte bránu od pohonu a otestujte funkciu pohonu.
Ako hore
Brána je chybná, ťažká alebo nie je vyrovnaná a vyžaduje opravu
Chybné riadenie. Zavolajte odborníka.
Pozri „Časté otázky“ bod 15.
Brána je chybná alebo má ťažký chod. Bránu odblokujte a otestujte.
Naučte nanovo dráhu pojazdu.
Pozri „Časté otázky“ bod 15.
Svetelné závory nie sú správne vycentrované alebo boli krátkodobo prerušené prekážk-
ou. Prekážka sa pravdepodobne vyskytuje iba počas chodu.
sk 12/13
ZOBRAZENIE
Tlačidlo Tlačidlo
HORE DOLE
51
55
61
SYMPTOM
Pripojenie 1+2 pre stenový spínač je
spojené nakrátko na dlhšie ako 4
sekundy.
Napätie je príliš nízke.
Maximálny možný počet ručných
vysielačov je dosiahnutý.
RIEŠENIE
Chyba kábla v prívodnom vedení. Neveďte kábel vedľa 230 V alebo v tej istej rúre.
Položte nový kábel na testovacie účely.
Elektrické napätie je/bolo príliš nízke. Pripojená batéria je prázdna. Nedostatočné napá-
janie.
Je naprogramovaných príliš veľa ručných vysielačov a riadenie vymazalo najprv napro-
gramovaný ručný vysielač a nahradilo ho naposledy naprogramovaným.
Voliteľné príslušenstvo
1. TX4RUNI - 2-kanálový ručný vysielač
2. 128REV - 2-kanálový rádiový stenový snímač
3. 747REV - rádiový kódový zámok
4. 830REV - myQ Starter Kit (internetové rozhranie „Gateway“ + svetelná závora)
5. 829REV - snímač garážovej brány
6. 1REV - núdzové odblokovanie
7. 1702REV - núdzové odblokovanie
8. 75REV - osvetlené stenové tlačidlo
9. FLA-1LED - blikajúca kontrolka
10. 771REV - svetelná závora
11. 41REV - kľúčový spínač (nadomietkový)
12. 16200LM - Dverový spínač (vchod pre peších)
34
sk 13/13
Náhradné diely / Záruka
Pozri na www.chamberlain.eu alebo kontaktujte vášho predajcu.
Pozri tiež v dostupnej záručnej knihe.
36
Technické údaje
Vstupné napätie . . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Max. ťahová sila . . . . . . . . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Pohotovostná prevádzka
(pri zatvorenej bráne) . . . . . . . . .0,8 W
Motor
Typ motora . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC prevodový motor s trvalým mazaním
Hladina hluku . . . . . . . . . . . . . . . .54 dB
Druh pohonu . . . . . . . . . . . . . . . .ozubený remeň
Dĺžka dráhy brány . . . . . . . . . . . .nastaviteľná
Rýchlosť otvárania . . . . . . . . .160 mm/s (COMFORT),
200 mm/s (PREMIUM)
Osvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .zap., keď sa pohon spustí, vyp. 2-1/2
minúty po zastavení.
Sútyčie brány . . . . . . . . . . . . . . . .nastaviteľné rameno brány, ťažné lanko
pre odblokovanie pohyblivého vozíka
Bezpečnosť
Osobná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stlačenie tlačidla a automatické zastave-
nie pri chode nadol/stlačenie tlačidla a
automatické zastavenie pri chode nahor.
Elektronická . . . . . . . . . . . . . . . . .automatické naučenie sily
Elektrická . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ochrana proti preťaženiu transformátora
a nízkonapäťové zapojenie pre stenovú
konzolu.
Nastavenie koncového spínača . .optické rozpoznanie otáčok a polohy
brány
Nastavenie koncového spínača . .mechanický snímač pretočenia/Passpoint
detektor
Nastavenie koncového spínačae .lektronické
Jemný štart/jemné zastavenie . . .všetky modely
Rozmery
Dĺžka (celkom) . . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Potrebný odstup stropu . . . . . . . .30 mm
Visiace závažie . . . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Prijímač
Pamäťový register . . . . . . . . . . . .180
Prevádzková frekvencia . . . . . . . .6-pásmová (433 MHz/868 MHz)
UPOZORNENIE: Chamberlain odporúča výlučne zabudovanie svetelnej
závory pri všetkých pohonoch garážovej brány!
35
37
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
Uvedený automatický otvárač garážovej brány zodpovedá
aplikovateľným odsekom noriem EN 55014-1 (2006), EN
55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-4-3 (2008),
EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007), EN 61000-4-6
(2009), EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008), EN 300220-
1 (V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN
60335-2-95 (2004) podľa ustanovení a všetkých doplnkov
európskych smerníc 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2006/42/EG a
1999/5/EG.
Model:....................................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: .............................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Výrobca Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Všetky technické archívne údaje pre pohon a zodpovedajúce
príslušenstvo je uschované firmou Chamberlain GmbH a na
žiadosť úradov sa dá v prípade potreby k dispozícii.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre