Chamberlain LiftMaster Evolution LM100EV Návod na obsluhu

Značka
Chamberlain LiftMaster
Model
Evolution LM100EV
Typ
Návod na obsluhu
Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe LM60, LM80, LM100
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener LM60, LM80, LM100
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage LM60, LM80, LM100
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen LM60, LM80, LM100
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik LM60, LM80, LM100
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer LM60, LM80, LM100
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare LM60, LM80, LM100
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych LM60, LM80, LM100
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat LM60, LM80, LM100
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat LM60, LM80, LM100
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello LM60, LM80, LM100
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões LM60, LM80, LM100
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje LM60, LM80, LM100
Szerelési és használati útmutató LM60, LM80, LM100 garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille LM60, LM80, LM100
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány LM60, LM80, LM100
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот LM60, LM80, LM100
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata LM60, LM80, LM100
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj LM60, LM80, LM100
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir LM60, LM80 og LM100 bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
da
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
LM60, LM80, LM100
®
is
1 Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Používanie na určený účel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Skôr ako začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Typy brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Potrebné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montáž bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Zmontovanie koľajnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Napnutie ozubeného remeňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montáž koľajnice na pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Zabudovanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Určenie stredu garážovej brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montáž upevnenia na preklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Upevnenie pohonu na preklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Zavesenie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montáž upevnenia brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Upevnenie ramena brány na pohyblivom vozíku . . . . . . . . . . . .4
18 Elektrická prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Pripojenie osvetleného stenového tlačidla
alebo stenovej konzoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Inštalácia svetelnej závory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Pripojenie pohonnej jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Nastavenie a otestovanie brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Nastavenie koncového spínača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Otestovanie automatického bezpečnostného spätného chodu . .6
25 Programovanie diaľkového riadenia/
rádiového stenového tlačidla (voliteľne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Špeciálne vybavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Ovládanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Upevnenie upozorňovacích štítkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Výmena batérií ručného vysielača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Osvetlenie pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Často kladené otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Diagnostická tabuľka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Voliteľné príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Náhradné diely/ručenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
sk 01/13
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Skôr, ako začnete s montážou :
Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a predovšetkým nasledujúce bezpečnostné pokyny. Uschovajte návod na dodatočné prečítanie a odovzdajte ho
možnému nasledujúcemu vlastníkovi.
Nasledujúce symboly sa nachádzajú pred upozorneniami na zabránenie vzniku škôd na zdraví osôb a vecných škôd. Tieto upozornenia si, prosím,
pozorne prečítajte.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Bránový pohon bol samozrejme dimenzovaný a odskúšaný vzhľadom na možnosť bezpečnej obsluhy; toto je však možné zaručiť len vtedy,
keď sa pri inštalácii a obsluhe presne dodržia nasledujúce bezpečnostné upozornenia.
POZOR
Škody na zdraví osôb alebo vecné škody
POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku zásahu
elektrickým rúdom alebo ätia
1
Prosím najprv si pre
č
ítajte nasledujúce bezpe
č
nostné pokyny!
V
ý
straha!
- Brána musí byť vyrovnaná. Nepohyblivé alebo zablokované brány sa
musia opraviť. Garážové brány, bránové pružiny, káble, kotúče, držiaky a
koľajnice sú vtedy pod extrémnym napätím, čo môže viesť k ťažkým zra-
neniam. Nerobte žiadne pokusy o uvoľnenie, pohyb alebo vycentrovanie
brány, ale obráťte sa na servisnú službu alebo odborníka na montáž brán.
- Pri inštalácii príp. údržbe bránového pohonu nesmiete nosiť žiadne
šperky, hodinky alebo voľné oblečenie.
- Aby ste predišli ťažkým zraneniam spôsobeným zamotaním oblečenia,
musia sa všetky laná a reťaze pripojené k bráne pred inštaláciou
bránového pohonu odmontovať.
- Pri inštalácii a elektrickom pripojení sa musia dodržiavať všetky stavebné
a elektrotechnické predpisy platné na mieste.
Tento prístroj spĺňa podmienky ochrannej triedy 2 a nevyžaduje si uzem-
nenie.
- Aby ste predišli poškodeniam na obzvlášť ľahkých bránach (napr. brány
zo sklenených vlákien, hliníka alebo ocele) je potrebné namontovať
zodpovedajúce vystuženie. S takouto požiadavkou sa obráťte na výrobcu
brány.
- Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť podrobený testu. Pri
kontakte s 50 mm vysokou prekážkou nachádzajúcou sa na podlahe
MUSÍ garážová brána vykonať spätný pohyb. Nesprávne nastavenie
bránového pohonu môže viesť k ťažkým zraneniam spôsobeným zatvára
júcou sa bránou. Test opakujte raz mesačne a v prípade potreby vykona
jte potrebné zmeny.
- Toto zariadenie sa nesmie inštalovať vo vlhkých alebo mokrých
miestnos tiach.
- Pri prevádzke nesmie brána za žiadnych okolností blokovať verejné
prechody.
- Na pripomenutie bezpečného ovládania všetkým obsluhujúcim osobám sa
vedľa osvetleného stenového tlačidla musí umiestniť výstražný štítok na
ochranu detí. Treba viditeľne upevniť výstražné štítky proti zovretiu.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s
prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, iba v
prípade, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť
alebo ak by od nej dostali pokyny, ako treba prístroj používať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu brány, treba deaktivovať všetky existujúce
závory/zámky.
- Prípadne inštalované obslužné zariadenia sa MUSIA inštalovať v dohľade
brány a mimo dosahu detí. Deťom nesmiete dovoliť ovládanie tlačidiel
alebo diaľkového ovládania. Zneužitie bránového pohonu môže viesť k
ťažkým poraneniam.
- Bránový pohon sa smie používať IBA vtedy, keď obsluhujúca osoba môže
vidieť celú oblasť brány, ak je táto oblasť bez prekážok a pohon brány
je riadne nastavený. Bránou nesmie nikto prechádzať, pokiaľ je v pohybe.
Deťom sa nesmie dovoliť hranie v blízkosti brány.
- Manuálne odblokovanie používajte iba na odpojenie pohyblivého vozíka
od pohonu a – ak je to možné – IBA pri zatvorenej bráne.
Červenú rukoväť nesmiete používať na vytiahnutie resp. zatiahnutie
brány.
- Pred realizáciou opráv alebo odstraňovaním krytov treba bránový pohon
odpojiť od napájacieho zdroja.
- Tento produkt disponuje transformátorom so špeciálnym káblom. V prí-
pade škody ho MUSÍ zodpovedajúco kvalifikovaný personál vymeniť za
originálny transformátor.
- Pri stlačení núdzového odblokovania môže dôjsť k nekontrolovateľným
pohybom brány, keď sú pružiny slabé alebo zlomené alebo keď brána nie
je v rovnováhe.
- Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo výške
minimálne 1,8 m.
Tieto návody treba bezpodmienečne uschovať.
Použitie na určený účel
Prístroj je určený na otváranie a zatváranie výkyvných a sekčných
garážových brán v súkromnej oblasti. Prístroj nie je určený a vhodný na
komerčné použitie, ale výlučne na použitie na súkromných garážových
bránach, ktoré sú určené pre samostatnú domácnosť. Každé používanie
pohonu v rozpore s účelom skrýva v sebe závažné nebezpečenstvá úrazu.
Výrobca nepreberá žiadne ručenie za používanie v rozpore s účelom.
Rozsah dodávky
Pred montážou skontrolujte, prosím, kompletnosť súčasne dodaných dielov.
Upozornenie: Číslovanie platí iba pre zodpovedajúcu kapitolu.
Prehľad výrobku
Tento obr. vám pri postupnej montáži zariadenia poskytuje vždy kompletný
prehľad o zmontovanom zariadení.
Prehľad dielov (hlava pohonu):
1. Hlava pohonu 1x
2. Ručný vysielač 2x
3. Držiak koľajnice 2x
4. Vrecko s príslušenstvom 1x
Prehľad dielov (koľajnica):
5. Upevnenie na preklad 1x
6. Upevnenie na bránu 1x
7. Adaptér pre hnací pastorok 1x
8. Zahnuté rameno brány 1x
9. Upevňovací strmeň 2x
10. Závesné železá 2x
11. Koľajnica 1x
Upozornenie: Obrázok ukazuje obsah
základného modelu.
V závislosti od kúpeného modelu sa
obsahy kartónu menia.
2
3
Skôr, ako začnete
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Ak vaša garáž nemá bočný vstup, musí sa inštalovať externé núdzové
odblokovanie. Toto umožňuje pri výpadku prúdu manuálnu prevádzku
garážovej brány zvonka.
Typy brán
A. Jednodielna brána iba s horizontálnou vodiacou koľajnicou.
B. Jednodielna brána s vertikálnou a horizontálnou vodiacou koľajnicou –
špeciálnym ramenom brány (E, The Chamberlain Arm™) a svetelnou
závorou, The Protector System™, potrebné. Váš predajca vám rád ďalej
pomôže.
C. Sekčná brána so zakrivenou vodiacou koľajnicou – použite rameno
brány.
D. Výkyvná brána "Canopy" – špeciálne rameno brány (E, The Chamber-
lain Arm) a svetelná závora, The Protector System™ , potrebné.
Váš predajca vám rád ďalej pomôže.
E. Špeciálne rameno brány – The Chamberlain Arm™ pre brány typu B a D.
4
5
6
sk 02/13
Príprava
Najprv skontrolujte, či je vaša brána vyrovnaná a v rovnováhe. Otvorte
vašu bránu približne do polovice a pustite ju.
Brána by teraz nemala samočinne zmeniť svoju polohu, ale musí zostať
stáť v tejto polohe, držaná len silou pružiny.
1. Koľajnica garážovej brány sa MUSÍ bezpečne a stabilne upevniť na
nosnej stene resp. strope nad garážovou bránou.
2. V prípade, že je strop vo vašej garáži obložený, zadebnený a p., sú
podľa možnosti potrebné prídavné držiaky a upevňovacie lišty (nie
sú obsiahnuté v rozsahu dodávky).
3. Ak vaša garáž nemá samostatný bočný vstup, musí sa inštalovať
externé núdzové odblokovanie.
Potrebné náradie
6.1
7
Vrecko s upevňovacím
materiálom
1. Skrutka s plochou guľatou
hlavou 6 x 80 mm 1x
2. Poistná matica M6 1x
3. Šesťhranná skrutka 4x
4. Matica M6 4x
5. Čap 1x
6. Poistná závlačka 1x
7. Skrutka ST6 x 50 mm 4x
8. Skrutka ST6,3 x 18 mm 2x (4x)
9. Hmoždinka 4x
1. Upevnenie na preklad
2. Ozubeného remeňa
3. Koľajnica
4. Pohyblivý vozík
5. Spojovací kus
6. Upevňovací strmeň
7. Závesné železo
8. Sieťový kábel
9. Hlava pohonu
10. Odblokovanie
11. Priama vodiaca tyč
12. Zahnutá vodiaca tyč
13. Upevnenie brány
Zoznam náradia
Rebrík
Označovacia ceruzka
Kliešte
Vŕtačka
Kladivo
Račňa
Pílka na kov
Rozličné vrtáky (8, 6, 5, 4,5 mm)
Očkový kľúč
Vodováha
Skrutkovač
Meracie pásmo
sk 03/13
Montáž bránového pohonu
Dôležité pokyny pre bezpečnú montáž. Dodržiavajte
všetky montážne návody.
Nesprávna montáž môže viesť k závažným poraneniam.
Zmontovanie koľajnice
Koľajnica je rozsiahlo predmontovaná a pozostáva z 1, 2 alebo 3 dielov.
V prednej časti (A) sa nachádza pohyblivý vozík, vodiaca tyč, odblokovacia
rukoväť, vodiaca kladka, ako aj upevnenie na preklad s napínačom
ozubeného remeňa. V zadnej časti (B) sa nachádza uchytenie pre hnací
hriadeľ a reťazové ozubené koleso. Prednú a zadnú časť koľajnice položte
za sebou.
1. Odstráňte káblové spojky, ktoré fixujú ozubeného remeňa.
2. Obidve časti koľajnice celkom roztiahnite, aby ste mohli vytvoriť
medzeru pre obidve stredné časti (C). Táto koľajnica je koncipovaná
tak, aby bolo možné stredné časti vložiť bez problémov. Posuňte 2
spojovacie kusy (D) nad miesta švov častí koľajnice, až k značkám.
Na zafixovanie spojovacích kusov ohnite pomocou vhodného
nástroja plechové výstupky smerom von.
Montáž koľajníc je ukončená.
Napnutie ozubeného remeňa
Ozubený remeň koľajnice napnite natoľko, aby sa pružina (1) stlačila iba
približne do polovice.
Táto musí vedieť v bežnej prevádzke pružiť.
8
9
10
Montáž koľajnice na pohon
1. Kontrola, či ozubený remeň sedí na ozubenom kolese. V prípade, že
ozubený remeň pri zmontovaní predsa ešte preklzáva, ozubený remeň
uvoľnite, položte a znova napnite.
2. Otočte koľajnicu (1) a so stranou ozubeného kolesa (2) ju nastrčte
celkom na pohon (3).
3. Koľajnicu zafixujte pomocou obidvoch upevňovacích strmeňov (4)
a pomocou skrutiek (5) na pohone.
Voliteľne:
Na skrátenie celej dĺžky o 140 mm sa môže pohon umiestniť odsadene
o 90°, ako je zobrazené na obr. 11. To umožňuje prístup a programo-
vanie zo strany. Na tento účel odstráňte spínač a namontujte ho na
druhý na to určený držiak. Na utesnenie káblového výstupu odstráňte
gumovú zátku. Pokračujte ďalej krokom 3.
Tým je montáž bránového pohonu ukončená.
11
Zabudovanie bránového pohonu
Určenie stredu garážovej brány
Pri prácach nad hlavou sa musia na ochranu očí nosiť okuliare. Aby sa
zabránilo poškodeniu brány, treba deaktivovať všetky existujúce závory/
zámky.
Aby ste predišli ťažkým zraneniam, musia sa všetky laná a reťaze pripo-
jené k bráne pred inštaláciou bránového pohonu demontovať.
Bránový pohon sa musí inštalovať v minimálnej výške 2,1 m nad podlahou.
Označte najprv strednú líniu brány (1). Vychádzajúc z tohto bodu ťahajte
čiaru až k stropu.
Pre montáž na strope nakreslite vychádzajúc z tejto čiary ďalšiu čiaru na
strede stropu (2) v pravom uhle k bráne.
Dĺžka cca 2,80 m.
Montáž upevnenia na preklad
UPOZORNENIE: Koľajnicu namontujte čo najtesnejšie nad bránu. Max-
imálne 50 mm nad najvyšší bod. V závislosti od druhu brány sa môže
horná hrana brány pri otvorení zdvihnúť o niekoľko cm.
A. Nástenná montáž:
Priložte upevnenie na preklad (1) v strede na zvislej strednej čiare (2);
pritom leží jeho spodný okraj na horizontálnej čiare.
Označte všetky otvory pre upevnenie na preklad.
Predvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a upevnite upevnenie na preklad
pomocou skrutiek do dreva (3).
UPOZORNENIE: V prípade montáže na betónovom strope/
betónovom preklade treba použiť súčasne dodané hmoždinky do betónu
(4) a skrutky (3). Veľkosť vyvŕtaného otvoru pri betóne: 8 mm.
B. Montáž na strop:
Ťahajte zvislú strednú čiaru (2) ďalej až k stropu a ťahajte ju cca 200
mm pozdĺžne na strope. Priložte upevnenie na preklad (1) stredovo na
zvislej značke do vzdialenosti až do 150 mm od steny. Označte všetky
otvory pre upevnenie na preklad. Vyvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a
upevnite upevnenie na preklad pomocou skrutiek do dreva (3).
Upevnenie pohonu na preklade
Môže byť potrebné pohon položiť dočasne vyššie, aby
koľajnica pri viacdielnych bránach nenarážala na pružiny.
Pohon musí byť pritom buď dobre podopretý (rebrík) alebo ho
musí pevne držať druhá osoba.
Položte hlavu pohonu na podlahu garáže pod upevnenie na preklad.
Nadvihnite koľajnicu, kým sa nebudú otvory upevňovacej časti
a otvory upevnenia na preklad nachádzať nad sebou.
Skrutku (1) veďte cez otvory a zafixujte ju pomocou matice (2).
12
12.1
13
14
sk 04/13
Zavesenie bránového pohonu
Otvorte celkom bránu, odložte bránový pohon na bráne (obr. A).
Podložte drevo / kartón na označenom mieste (X).
Pohon sa musí dobre upevniť na samonosnom konštrukčnom prvku
garáže. Zobrazené sú tri príklady zabudovania, hoci je celkom možné, že
žiadny z nich nezodpovedá presne vášmu vlastnému systému.
Závesné upevnenia (1) sa musia ohnúť do uhla (obr. A), aby zaručili
nepoddajné podopretie. Pri omietnutých, obložených alebo zadebnených
stropoch (obr. B) treba pred upevnením pohonu upevniť na samonosný
konštrukčný prvok stabilnú kovovú konzolu (nedodáva sa súčasne) (4). Pre
upevnenie na betónovom strope (obr. C) použite súčasne dodané
hmoždinky do betónu (5). Na oboch stranách pohonu odmerajte vždy vzdi-
alenosť medzi pohonom a samonosným konštrukčným prvkom (alebo
stropom). Obidva kusy závesného upevnenia prirežte na potrebnú dĺžku.
Potom sploštite jeden koniec každej upevňovacej konzoly a ohnite ju, resp.
ju otočte, až bude zodpovedať upevňovacím uholníkom. Vyvarujte sa
ohýbania upevňovacej konzoly na jednom mieste, na ktorom sa nachádza-
jú upevňovacie otvory. Do samonosných konštrukčných prvkov vyvŕtajte
4,5 mm vodiace otvory (alebo do stropu). Namontujte upevnenia so
skrutkami do dreva (2) na zodpovedajúcom konštrukčnom prvku. Zdvihnite
pohon; upevnite ho na konzolách závesného upevnenia pomocou jednej
skrutky a jednej matice (3). Uistite sa, že je koľajnica umiestnená v strede
nad bránou. ODSTRÁŇTE drevo. Vytiahnite bránu rukou. Keď brána narazí
na koľajnicu, umiestnite upevnenie vodiacej koľajnice vyššie.
Dávajte pozor na vodorovný priebeh koľajnice pozdĺž stropu.
Vzdialenosť sa môže prispôsobiť prostredníctvom zadaných
vzdialeností dier. Presahujúce konce stropného upevnenia
sa môžu v prípade potreby skrátiť.
Montáž upevnenia brány
Montáž pri sekčných bránach alebo jednodielnych bránach:
Upevnenie brány (1) má k dispozícii viacero upevňovacích otvorov.
Priložte upevnenie brány v strede hore na na vnútornej strane brány,
ako je zobrazené.
Označte otvory a naskrutkujte upevnenie brány.
Montážne výšky:
1. Jednodielny brána alebo sekčná brána s jednou vodiacou koľajnicou:
Vzdialenosť k hornej hrane brány 0 - 100 mm.
2. Sekčná brána s dvoma vodiacimi koľajnicami:
Namontujte vo vzdialenosti 100 - 130 mm k hornej hrane brány.
Upozornenie: Upevňovací bod na bráne musí byť rám
alebo stabilné miesto bránovom paneli. Príp. treba prevŕtať, ako
je zobrazené na obr. B a zoskrutkovať (nie je súčasťou).
15
16
Upevnenie ramena brány na pohyblivom
vozíku
Priame rameno brány je už predmontované. Potiahnutím za červenú
rukoväť sa pohyblivý vozík odblokuje od ozubeného remeňa a môže sa
pohybovať rukou.
ODBLOKOVANIE:
1. Brána by mala byť podľa možnosti celkom zatvorená.
2. Červenú núdzovú odblokovaciu rukoväť potiahnite smerom dole.
ZABLOKOVANIE:
Odblokovací mechanizmus zabráni tomu, aby sa pohyblivý vozík znova
automaticky zablokoval. Stlačte zelený gombík na pohyblivom vozíku a pri
nasledujúcom pohybe brány sa systém znova zablokuje.
Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo
výške minimálne 1,8 m.Na lane rukoväte brány upevnite žltý
upozorňovací štítok odblokovania (nálepka).
17
Elektrická prípojka
Aby sa zabránilo ohrozeniam osôb a škodám na prístroji, smie
sa bránový pohon uviesť do činnosti až vtedy, keď je na to
v tomto návode výslovne daný pokyn. Sieťová zástrčka musí byť
kedykoľvek voľne prístupná za účelom odpojenia od siete.
Pripojenie osvetleného stenového tlačidla
alebo stenovej konzoly
Všetky spínače alebo tlačidlá namontované na stene sa musia inštalovať
v dohľade brány mimo oblasti brány alebo bránových koľajníc vo výške 1,5
m. Vedľa týchto spínačov treba umiestniť výstražný štítok na ochranu detí.
Na zadnej strane spínača sa nachádzajú dve skrutkové svorky.
Zo zvončekového drôtu (4) odstráňte izoláciu v dĺžke do 6 mm. Oddeľte
drôty od seba dostatočne tak, aby sa drôt mohol pripojiť na jednu
skrutkovú (RED) svorku a drôt na druhú skrutkovú (WHT) spojku.
Osvetlené stenové tlačidlo: Pomocou súčasne dodaných skrutiek do
plechu (3) namontujte na vnútornú stenu garáže. Pri suchých (steny zo
suchej výstavby) alebo betónových stenách najprv vyvŕtajte diery priemeru
5 mm a použite hmoždinky (6). Odporúča sa montáž vedľa bočného vstupu
do garáže mimo dosahu detí. Zvončekový drôt veďte pozdĺž steny pod
stropom až k bránovému pohonu.
Zvončekový drôt veďte pozdĺž steny pod stropom až k bránovému pohonu.
Na upevnenie drôtu použite klincové príchytky (5). Zvončekový drôt veďte
zhora cez káblový kanál k svorke.
Stlačenie tlačidla:
Na otvorenie, resp. zatvorenie brány stlačte raz. Na zastavenie pohybu-
júcej sa brány stlačte znova.
Multifunkčná stenová konzola: Na otvorenie, resp. zastavenie brány stlačte
biely štvorec. Keď ešte raz stlačíte, brána sa zastaví.
Funkcia svetla: Stlačte svetelné tlačidlo, aby ste zapli alebo vypli svetlo
pohonu. Keď zapnete svetlo a uvediete pohon do prevádzky, zostane
svetlo zapnuté 2,5 minúty. Aby sa svetlo vyplo skôr, stlačte znova tlačidlo.
Svetelné tlačidlo nemá žiadny vplyv na osvetlenie pohonu, keď je v
prevádzke.
19
18
sk 05/13
Inštalácia svetelnej závory (voliteľne)
Po inštalácii a nastavení bránového pohonu sa môže inštalovať svetelná
závora. Návod na inštaláciu je súčasťou rozsahu dodávky svetelnej závory.
Pomocou voliteľnej svetelnej závory sa zabezpečí, aby bola brána
otvorená ,resp. zostala otvorená, pokiaľ sa v oblasti brány nachádzajú
osoby, zvlášť malé deti.
Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa brána vyjde nahor, resp.
otvorená brána bude blokovaná na zatváraní, keď osoba nachádzajúca sa
v oblasti brány preruší lúč snímača.
Svetelná závora sa zvlášť odporúča pre rodiny s malými deťmi.
20
Pripojenie pohonnej jednotky
Pripojte bránový pohon podľa na mieste platných smerníc a ustanovení k
zástrčke s ochranným kontaktom, inštalovanej podľa predpisov.
UPOZORNENIE:
So zapnutím pohonu sa krátko zapne tiež osvetlenie pohonu.
Nastavenie a otestovanie brány
Bránový pohon sa smie obsluhovať iba vtedy, keď obsluhujúca
osoba môže vidieť celú oblasť brány, táto je bez prekážok a
bránový pohon je riadne nastavený. Bránou nesmie nikto
prechádzať, pokiaľ je v pohybe. Pred prvým uvedením do prevádzky skon-
trolujte, že všetky zariadenia, ktoré nebudú potrebné, sú odstavené z pre-
vádzky. Odstráňte všetky montážne pomôcky a nástroje z oblasti otáčania
brány.
22
21
Nastavenie koncových polôh
Koncové polohy sú polohy, v ktorých brána zastaví, keď sa pohybovala
smerom hore alebo dole. Na nastavenie koncových polôh vykonajte nasle-
dujúce kroky programovania.
Pohon je vybavený dvoma rýchlosťami. Softvér pohonu si pri naučení
vyberie automaticky vhodnú rýchlosť. Výkyvné a jednodielne brány sa
podľa predpisov pohybujú automaticky pomalou rýchlosťou. Brány, ktorých
dráha pojazdu je kratšia ako 190 cm, sa pohybujú taktiež pomaly.
ÚVOD:
Váš otvárač garážovej brány je elektronicky koncipovaný tak, aby sa
zjednodušili všetky nastavenia, ako napríklad nastavenie koncových polôh
OTV a ZATV. Riadiace prístroje pritom automaticky zaznamenávajú potreb-
nú silu, ktorú potrebuje pohon na nabehnutie do týchto koncových polôh.
UPOZORNENIE:
Pri akejkoľvek prekážke počas chodu hore brána zastaví.
Pri akejkoľvek prekážke počas chodu dole brána obráti chod.
Navštívte nás na www.liftmaster.eu alebo naskenujte pomocou vášho
smartfónu kód nachádzajúci sa na zadnej strane návodu, aby ste si k
vášmu novému otváraču garážovej brány prezreli krátke inštruktážne video.
23
PROGRAMOVACIE TLAČIDLÁ:
Programovacie tlačidlá sa nachádzajú pod odoberateľným krytom na zad-
nej strane pohonu (pozri obr. 24).
1. Stlačte a podržte pravé programovacie tlačidlo (medzi tlačidlom HORE a
DOLE), až začne blikať tlačidlo HORE.
2. Stlačte a podržte teraz tlačidlo HORE, až bude dosiahnutá želaná kon-
cová poloha OTV.
UPOZORNENIE: Pomocou tlačidla HORE a DOLE sa môže koncová
poloha veľmi presne nastaviť alebo skorigovať.
3. Hneď, ako sa brána nachádza v želanej koncovej polohe OTV, stlačte
znova obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
Osvetlenie pohonu krátko bliká a teraz začne blikať tlačidlo DOLE.
4. Stlačte a podržte teraz tlačidlo DOLE, až bude dosiahnutá želaná
koncová poloha ZATV. Uistite sa, že nejdete príliš ďaleko alebo či sa
lišta neohýba smerom hore.
UPOZORNENIE: Pomocou tlačidla HORE a DOLE sa môže koncová
poloha veľmi presne nastaviť alebo skorigovať.
5. Hneď, ako sa brána nachádza v želanej koncovej polohe ZATV, stlačte
znova obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
Osvetlenie pohonu krátko bliká a teraz začne blikať tlačidlo HORE.
6. Stlačte teraz tlačidlo HORE. Ak brána dosiahne želanú koncovú polohu
OTV, začne blikať tlačidlo DOLE.
UPOZORNENIE: Ak brána nenabehne do koncovej polohy OTV, pro
gramovanie sa nepodarilo. Vykonajte potom programovanie znova počí
najúc bodom 1.
Ak sa brána nepohybuje dostatočne ďaleko, prečítajte si odsek 33
„Často kladené otázky“.
7. Stlačte tlačidlo DOLE. Brána prejde teraz k nastavenej polohe ZATV.
Programovanie je ukončené.
Špeciálne vybavenie (voliteľne)
A. Pripojenie pre dvere v bráne
Otvorte kryt. Za ním ležia rýchlopripojovacie svorky.
Pripojte zvončekový drôt na rýchlopripojovacie svorky 4 a 5.
B. Pripojenie pre blikajúce svetlo
Blikajúce svetlo sa môže inštalovať na akomkoľvek ľubovoľnom mieste.
Pripojte zodpovedajúci kábel na rýchlopripojovacie svorky 6 a 7.
D. Druhé zastavenie
Popis funkcie:
Poloha druhého zastavenia slúži podľa typu brány na čiastočné
otvorenie pre chodcov, na funkciu vetrania alebo na čiastočné
otvorenie pre domáce zvieratá. Druhé zastavenie je nastaviteľné pre
každú ľubovoľnú polohu brány v rámci obidvoch koncových polôh
garážovej brány.
Aktivovanie:
UPOZORNENIE: Pri všetkých krokoch programovania, pri ktorých sa
majú stlačiť tlačidlá súčasne, treba bezpodmienečne dávať pozor na
to, aby sa to vykonalo dôkladne. Ak by mali po súčasnom stlačení
blikať iné tlačidlá, ako je popísané, odpojte pohon na niekoľko sekúnd
od siete. Potom začnite programovanie odznova.
1. Premiestnite bránu pomocou ručného vysielača alebo stenovej
konzoly na želané druhé zastavenie.
2. Na vašom ručnom vysielači zvoľte jedno ešte neobsadené tlačidlo.
3. Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo
HORE na 3 sekundy a počkajte na blikanie osvetlenia pohonu.
Potom stlačte na ručnom vysielači vopred zvolené tlačidlo. Na
naučenie ďalších ručných vysielačov začnite znova krokom 1.
Deaktivovanie:
1. Premiestnite bránu do polohy ZATV.
2. Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo
HORE na 3 sekundy a počkajte na blikanie osvetlenia pohonu.
D. Automatické zatvorenie
Popis funkcie:
Bezpečnostná svetelná závora Chamberlain musí byť inštalovaná
podľa EN60335-1-95.
Aktivovanie:
Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo DOLE,
až bude blikať osvetlenie pohonu. 1x stlačenie tlačidla HORE = 10
sekúnd času počítania. Je možné až do 180 sekúnd (stlačiť 18x).
Na ukončenie programovania stlačte obdĺžnikové programovacie
tlačidlo. Zatiaľ čo prebieha čas až do procesu zatvorenia, bliká tlačidlo
DOLE.
Deaktivovanie:
Stlačte súčasne obdĺžnikové programovacie tlačidlo a tlačidlo DOLE,
až bude blikať osvetlenie pohonu. Na ukončenie programovania
stlačte obdĺžnikové programovacie tlačidlo.
sk 06/13
Otestovanie automatického bezpečnost
ného spätného chodu
Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť podrobený
testu. Pri kontakte s 50 mm vysokou prekážkou nachádzajú
cou sa na podlahe musí garážová brána vykonať spätný
pohyb. Nesprávne nastavenie bránového pohonu môže viesť k
ťažkým zraneniam spôsobeným zatvárajúcou sa bránou. Test opaku-
jte raz mesačne a v prípade potreby vykonajte potrebné zmeny.
Test prekážky:
Položte pod bránu garáže na zem 50 mm vysokú prekážku (1). Uveďte
bránu do pohybu smerom dole. Brána musí pri kontakte s prekážkou
vykonať spätný pohyb. Keď brána pri kontakte zastaví, neprejde brána
dostatočne ďaleko nadol. V tomto prípade nanovo naprogramujte obe kon-
cové polohy.Ak brána po kontakte s 50 mm vysokou prekážkou vykoná
spätný pohyb, odstráňte prekážku a bránu nechajte raz úplne otvoriť a
zatvoriť. Brána sa nesmie vrátiť, keď je dosiahnutá poloha brány
„Zatvorená“. Ak sa napriek tomu vráti, musia sa obe koncové polohy nano-
vo naprogramovať.
Test otvorenia:
Položte na strede brány 20 kg. Brána sa nesmie pohnúť nahor.
Programovanie diaľkového riadenia/
rádiového stenového tlačidla (voliteľne)
Pohon garážovej brány ovládajte iba vtedy, keď máte garážovú bránu v
plnom zornom poli, keď sa tam nenachádzajú žiadne prekážky a keď je
pohon správne nastavený. Keď sa garážová brána otvára alebo zatvára,
nesmie nikto vstupovať do garáže, resp. opúšťať garáž. Nenechajte deti
používať tlačidlá (ak existujú) alebo diaľkové ovládanie a nenechajte ich
tiež hrať sa v blízkosti garážovej brány.
Prijímač a diaľkové ovládanie vášho pohonu garážovej brány sú napro-
gramované na rovnaký kód. Pri nadobudnutí ďalšieho príslušenstva k
diaľkovému ovládaniu treba pohon garážovej brány zodpovedajúco napro-
gramovať, aby zodpovedal novému kódu diaľkového ovládania.
Programovanie prijímača na dodatočný kód ručného vysielača pomocou
žltého okrúhleho tlačidla naučenia.
1. Stlačte žlté tlačidlo naučenia na pohone a pustite ho. Indikátor naučenia
svieti 30 sekúnd bez prerušenia (1).
2. Podržte stlačené jedno tlačidlo ručného vysielača, pomocou ktorého
chcete v budúcnosti obsluhovať vašu garážovú bránu (2).
3. Keď začne blikať osvetlenie pohonu, tlačidlo pustite. Kód je naučený.
Teraz pohon funguje, keď sa stlačí tlačidlo na ručnom vysielači. Keď sa
tlačidlo ručného vysielača pustí, skôr ako začne blikať osvetlenie pohonu,
pohon sa kód nenaučí.
Vymazanie všetkých kódov ručného vysielača
Na deaktivovanie neželaného kódu sa musia najprv vymazať všetky kódy:
Žlté tlačidlo na pohone držte stlačené, kým nezhasne osvetlené tlačidlo
naučenia (cca 10 sekúnd). Tým sú všetky predtým naučené kódy vymazané.
Každý vami želaný ručný vysielač a každý bezkľúčový prístupový systém sa
musí naprogramovať nanovo.
26
24
25
sk 07/13
J. Diaľkovo ovládaný bezkľúčový prístupový systém
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747EV):
Bránu prevádzkujte s osobným 4-miestnym číselným kódom.
K. Dočasný prístup
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747EV):
Môže sa naprogramovať dočasný kód pre obmedzený prístup ku
garáži (časovo obmedzený alebo obmedzený počet otváracích
procesov).
L. Funkcia zatvorenia cez jednotlivé tlačidlo
(iba s rádiovým kódovacím zámkom 747EV):
Bez prístupového kódu sa môže brána zatvoriť (nie otvoriť) z každej
polohy.
M. Batérie CM475EV a CM475SOL( Pripojenie 24 V):
Batéria v prípade výpadku prúdu poskytuje energiu až do 24 hodín.
Solárne poháňaná batéria v prípade výpadku prúdu poskytuje energiu
až do 24 hodín (plánovane od roku 2014).
N. myQ (iba s internetovým rozhraním „Gateway“ 828EV):
Umožňuje prevádzku garážovej brány cez internet alebo kompatibilný
mobilný telefón.
O. Snímač garážovej brány
(iba so snímačom garážovej brány 829EV):
Poskytuje optickú (prostredníctvom kontrolky LED) a akustickú
kontrolu polohy brány. Brána sa môže zatvoriť tiež z tohto prístroja.
P. Laserový parkovací garážový snímač
(je potrebná svetelná závora a laserový parkovací snímač)
Rýchlosvorky 2 a 3
(k dispozícii cca od júla 2013)
Q. Napájanie externých prístrojov (pripojenie 24 voltov)
24 VDC/max. 50 mA
Upozornenie: V prípade externých prijímačov musí byť vypnutý poho
tovostný režim so spotrebou nižšou ako 1 watt.
R. Vypnutie/zapnutie pohotovostného režimu so spotrebou nižšou
ako 1 watt
Pohotovostný režim so spotrebou nižšou ako 1 watt je vždy zapnutý
už vo výrobe.
(Po zhasnutí osvetlenia a pri zatvorenej garážovej bráne.)
Vypnutie pohotovostného režimu so spotrebou nižšou ako 1 watt:
1. Prístroj oddeľte od siete.
2. Na zadnej strane nastavovacieho panela naraz stlačte a držte
tlačidlá HORE a DOLE.
3. Prístroj opäť zapojte do siete, kým sú tlačidlá stlačené.
4. Po cca 5 sekundách 10x zabliká osvetlenie pohonu potvrdzujúce
vypnutie. Upozornenie: Vždy, keď bude pohon oddelený od siete,
zabliká osvetlenie pohonu 10x, čím signalizuje, že pohotovostný
režim so spotrebou nižšou ako 1 watt je vypnutý.
Zapnutie pohotovostného režimu so spotrebou nižšou ako 1 watt:
pozri aktivovanie
Upozornenia:
- Ak bola prerušená svetelná závora, čas priebehu sa znova vynuluje
(začína odznova).
- Z polohy Druhé zastavenie automatické zatvorenie nefunguje.
- Aby bolo možné aktivovať automatické zatvorenie, pohon garážovej
brány musí dosiahnuť koncovú polohu OTV.
Riešenie problémov:
Problém: Pohon bez svetelnej závory viac nepracuje.
Riešenie: Nejde o chybu. Správne. Svetelná závora, pokiaľ je raz
pripojená, je nevyhnutne potrebná.
E. Zmena z rýchlej na pomalú rýchlosť
Popis funkcie:
Pohon zvolí automaticky potrebnú rýchlosť.
Zmena rýchlosti:
1. Premiestnite bránu do koncovej polohy ZATV.
2. Stlačte súčasne tlačidlo HORE a DOLE, až bude blikať osvetlenie
pohonu.
Pozor: Z bezpečnostných dôvodov je rýchlosť pri bránach s dráhou
pojazdu menej ako 190 cm pomalšia. Jednodielne brány, vyklápacie
brány, ako aj všetky druhy výkyvných brán sa smú prevádzkovať iba
s pomalou rýchlosťou.
F. Obsadenie tlačidiel ručného vysielača pre OTV, STOP alebo ZATV
Popis funkcie:
Každé tlačidlo ručného vysielača sa môže obsadiť príkazom OTV,
STOP alebo ZATV.
OTV:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a tlačidlo HORE, až sa rozsvieti
kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na ručnom vysielači, ktoré má
dostať príkaz OTV a počkajte, až bude osvetlenie pohonu blikať.
STOP:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a obdĺžnikové programovacie
tlačidlo, až sa rozzsvieti kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na
ručnom vysielači, ktoré má dostať príkaz STOP a počkajte, až bude
osvetlenie pohonu blikať.
ZATV:
Stlačte súčasne žlté tlačidlo naučenia a tlačidlo DOLE, až sa rozsvieti
kontrolka LED. Stlačte teraz tlačidlo na ručnom vysielači, ktoré má
dostať príkaz ZATV a počkajte, až bude osvetlenie pohonu blikať.
G. Prázdninový režim (iba so stenovou konzolou 78EV):
Ak je tento režim aktívny, nemôže sa brána prevádzkovať cez ručný
vysielač.
H. Programovanie ručného vysielača cez stenovú konzolu
(iba so stenovou konzolou 78EV).
I. Zapnutie a vypnutie osvetlenia pohonu
(iba so stenovou konzolou 78EV):
Osvetlenie pohonu sa môže kedykoľvek zapnúť a vypnúť.
Automatické osvetlenie (len so svetelnou závorou a stenovou
konzolou) Hneď ako je svetelná závora prerušená, zapne sa pri
otvorenej bráne osvetlenie.
Aktivovanie: Stlačte tlačidlo „LIGHT“ na stenovej konzole a držte ho
stlačené 10 sekúnd .
Deaktivovanie: pozri aktivovanie
Ovládanie bránového pohonu
Automatické otvorenie/zatvorenie brány:
Pomocou nasledujúcich prístrojov sa môže aktivovať bránový pohon:
• Ručný vysielač: Stlačte tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
• Stenový vypínač (ak je toto príslušenstvo nainštalované): Stlačte
tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
Manuálne otvorenie brány (ručná prevádzka):
Ak je to možné, brána by mala byť celkom zatvorená. Slabé
alebo chybné pružiny môžu zapríčiniť rýchle zatvorenie
otvorenej brány, čo môže viesť k vecným škodám alebo ťažkým
škodám na zdraví osôb.
ODBLOKOVANIE: Potiahnite krátko za červenú rukoväť nadol. Potom
otvorte ručne bránu.
Neotvárajte/nezatvárajte bránu ťahaním za lano!
ZABLOKOVANIE: Odblokovací mechanizmus zabráni tomu, aby sa
pohyblivý vozík znova automaticky zablokoval. Stlačte zelený gombík
na pohyblivom vozíku a pri nasledujúcom pohybe brány sa systém
znova zablokuje.
Sled funkcií
Pri stlačení bránového pohonu pomocou diaľkového ovládania alebo sten-
ového tlačidla:
- brána sa zatvorí, keď bola celkom otvorená,
- brána sa otvorí, keď bola zatvorená,
- brána sa zastaví, keď sa práve otvára alebo zatvára,
- brána sa pohybuje do opačného smeru pohybu, ktorý bol naposledy
vykonávaný, keď je z časti otvorená,
- brána prejde späť do otvorenej polohy brány, keď pri procese zatvára-
nia narazí na prekážku,
- brána sa zastaví, keď pri otváraní natrafí na prekážku.
- Svetelná závora (voliteľne): Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa
brána vyjde nahor, resp. otvorená brána bude blokovaná na
zatváraní, keď osoba nachádzajúca sa v oblasti brány preruší lúč
snímača.
- MULTIFUNKČNÁ STENOVÁ KONZOLA (voliteľne)
Na otvorenie, resp. zatvorenie brány stlačte raz veľké tlačidlo (1).
Na zastavenie pohybujúcej sa brány stlačte znova.
Ovládanie osvetlenia
Na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia pohonu stlačte tlačidlo (2) s
nápisom LIGHT. Ak sa brána otvorí alebo zatvorí, nemá toto tlačidlo
žiadny vplyv na osvetlenie pohonu. Ak zapnete svetlo a aktivujete potom
pohon brány, zostane zapnuté 2,5 minúty. Na skoršie vypnutie svetla
stlačte tlačidlo znova.
Osvetlenie pohonu sa zapne v nasledovných prípadoch:
1. Prvé zapnutie bránového pohonu (krátke)
2. Prerušenie prívodu prúdu (krátke)
3. Pri každom zapnutí bránového pohonu.
Svetlo sa po 2 1/2 minútach znova automaticky vypne.
Upevnenie upozorňovacích štítkov (obr. 28)
sk 08/13
Čistenie a údržba
Pred každým ošetrovaním, čistením a príslušnými
údržbovými prácami sa musí vytiahnuť sieťová zástrčka.
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Ošetrovanie pohonu brány
Riadna inštalácia zaručuje optimálnu funkčnosť bránového pohonu pri min-
imálnych nákladoch na údržbu. Dodatočné
mazanie nie je potrebné. Hrubá špina vo vodiacej koľajnici môže negatívne
ovplyvniť funkciu a musí sa odstrániť.
Čistenie
Vyčistite hlavu pohonu, stenový spínač a ručný ovládač pomocou mäkkej,
suchej handry. Nepoužívajte žiadne kvapaliny.
Údržba
Zariadenie, zvlášť káble, pružiny a upevňovacie diely treba
často kontrolovať vzhľadom na príznaky opotrebenia, poško-
denia alebo nedostatočnú rovnováhu. Nepoužívajte, keď sa
musia zrealizovať opravárenské alebo nastavovacie práce, pretože chyba v
zariadení alebo nesprávne vyrovnaná dráha brány môžu zapríčiniť porane-
nia.
Raz mesačne:
• Nanovo otestujte automatický bezpečnostný spätný chod a v prípade
potreby ho znova nastavte.
• Bránu ovládajte manuálne. Pri nevyrovnanej alebo zablokovanej
bráne sa obráťte, prosím na servisnú službu.
• Skontrolujte úplné otvorenie resp. zatvorenie brány.
Prípadne nastavte nanovo koncové spínače a/alebo silu.
Dvakrát ročne:
• Skontrolujte napnutie ozubeného remeňa. K tomu najprv oddeľte
pohyblivý vozík od pohonu. Prípadne upravte napnutie.
Raz ročne: (Na bráne)
• Namažte kolieska brány, ložiská a kĺby. Dodatočné mazanie pohonu
brány nie je potrebné.
Nastavenie koncového spínača a sily:
Tieto nastavenia sa musia skontrolovať pri inštalácii pohonu a musia sa
riadne zrealizovať. Podmienene poveternostnými vplyvmi sa môžu pri pre-
vádzke bránového pohonu vyskytnúť malé zmeny, ktoré sa musia odstrániť
novým nastavením.
To sa môže stať najmä v prvom roku prevádzky.
Starostlivo dodržiavajte pokyny na nastavenie koncového spínača a
ťahovej sily a po každom novom nastavení otestujte nanovo
bezpečnostný spätný chod.
30
30.1
28
29
27
Výmena batérií ručného vysielača
Batéria ručného vysielača:
Batérie v ručnom vysielači majú mimoriadne dlhú životnosť. Ak sa zníži
dosah vysielača, musia sa batérie vymeniť. Batérie nepodliehajú záruke.
Dodržiavajte k tomu nasledujúce pokyny pre batérie:
Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Každý
spotrebiteľ je zo zákona povinný batérie riadne zlikvidovať na určených
zberných miestach.
Nikdy opäť nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú vhodné. Nebezpečenstvo
výbuchu!
Uschovávajte batérie mimo dosahu detí, nespájajte ich nakrátko ani ich
nerozoberajte.
Keď ste prehltli batériu, vyhľadajte ihneď lekára.
Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja.
Vybité batérie odstráňte bezodkladne z prístroja! Zvýšené nebezpečenstvo
vytečenia!
Nikdy nevystavujte batérie nadmernému teplu ako slnečné žiarenie, oheň
alebo podobne!
Existuje zvýšené nebezpečenstvo vytečenia!
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou očami a sliznicami. Miesta zasiahnuté
elektrolytom ihneď opláchnite dostatočným množstvom studenej vody a
vyhľadajte bezodkladne lekára.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne.
Vkladajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rozdielne typy alebo
súčasne staré a nové batérie.
Pri dlhšom nepoužívaní odstráňte batérie z prístroja.
Výmena batérie:
Na výmenu batérie otvorte kryt na zadnej strane pomocou skrutkovača.
Vyberte kryt a pod ním ležiace riadenie. Posuňte batériu na stranu a
vyberte ju. Pri zasunutí novej batérie dávajte pozor na polaritu.
Ručný vysielač znova zmontujte.
POZOR!
Nebezpečenstvo výbuchu pri neodbornej výmene batérie. Náhrada iba tým
istým alebo rovnocenným typom (10A20-WH).
Osvetlenie pohonu
LED osvetlenie pohonu má veľmi dlhú životnosť a nevyžaduje si údržbu.
Kryt svetla sa nemôže odobrať.
31
Likvidácia
Obal je vyrobený z ekologických materiálov. Môže sa zlikvidovať vyho-
dením do miestnych recyklačných kontajnerov. Podľa európskej smernice
2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení musí byť
toto zariadenie po použití zlikvidované v súlade s predpismi, aby bola
zaručená recyklácia použitých materiálov. Viac informácií o možnostiach
likvidácie vám poskytne obecná alebo mestská správa.
32
sk 09/13
Často kladené otázky
1. Bránový pohon sa nedá zapnúť pomocou diaľkového
ovládania:
• Je pohon pripojený na prívod elektrickej energie? Ak sa jedna z lámp
pripojených na zásuvku nezapína, skontrolujte poistku alebo vypínač
pri preťažení. (Niektoré zástrčky sa zapínajú cez stenový spínač.)
• Sú všetky blokovania brány deaktivované? Pozri bezpečnostné pokyny
• Musí kontrolné LED v ručnom vysielači svietiť, keď sa stlačí tlačidlo?
Inak je buď vybitá batéria, je ručný vysielač chybný alebo je príliš
ďaleko od pohonu.
• Pokúste sa o prevádzku s novou batériou.
• Keď máte k dispozícii dva resp. viac ručných vysielačov, z ktorých iba
jeden funguje, skontrolujte programovanie prijímača.
• Nachádza sa sneh/ľad pod bránou? Potom brána možno primrzla k
podlahe. Odstráňte prípadne prekážky.
Možno je chybná pružina brány. Túto musí vymeniť špecializovaný podnik.
2. Dosah ručného vysielača je príliš malý:
• Je vložená batéria? Vložte novú batériu.
• Vyskúšajte diaľkové ovládanie vo vozidle na inom mieste.
• Dosah vysielača sa znižuje pri kovových bránach, hliníkových a
kovových obloženiach.
3. Brána vykonáva bez zjavného dôvodu spätný pohyb:
• Je brána nejakým spôsobom obmedzovaná? Vytiahnite manuálne
odblokovanie a ovládajte bránu ručne. Pri nevyrovnanej alebo
zablokovanej bráne sa obráťte, prosím, na servisnú službu.
• Nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek dráhy pohonu.
• Upracte ľad alebo sneh v oblasti zatvárania brány.
Ak vykoná brána pri dosiahnutí polohy brány „Zatvorená“ spätný
chod, musí sa nastaviť koncový spínač pre túto polohu brány.
Po ukončení každého nastavenia sa musí nanovo otestovať
automatický bezpečnostný spätný chod:
• Príležitostné nové nastavenie koncových polôh nie je nezvyčajné.
Zvlášť kvôli poveternostným vplyvom sa môže dráha brány prestaviť.
4. Garážová brána sa otvára a zatvára samočinne:
• Vymažte všetky ručné vysielače a potom ich naprogramujte nanovo.
Pozri „Programovanie ďalších ručných vysielačov”.
• Je tlačidlo diaľkového ovládača zablokované v polohe „ZAP”?
• Používajte iba originálne diaľkové ovládače! Používanie cudzích
produktov vedie k poruchám.
• Tlačidlo diaľkového ovládania bolo nedopatrením stlačené (vrecko).
• Kábel stenového spínača je poškodený (odstráňte podľa testu).
• Príslušenstvo pripojené k pohonu aktivuje chod (odstráňte podľa testu).
5. Brána sa nezatvára úplne:
• Nanovo naprogramujte úsek dráhy pohonu. Kontrola mechanických
konštrukčných dielov vzhľadom na zmeny, napr. ramená brány a
kovania
Po každom novom nastavení polohy brány „Zatvorená“ sa musí
nanovo otestovať funkcia automatického bezpečnostného spätného
chodu.
33
30.2
sk 10/13
6. Brána sa síce otvára, avšak sa nezatvára:
• Musí sa skontrolovať svetelná závora, pokiaľ je nainštalovaná. Ak
bliká LED na svetelnej závore, musí sa skorigovať vycentrovanie.
• Skontrolujte ručné vysielače a nástenné tlačidlo vzhľadom na
funkčnosť.
7. Osvetlenie pohonu sa nezapína:
• Bránu otvorte alebo zatvorte. Osvetlenie zostane zapnuté 2,5 minúty.
• Odpojte pohon od siete a znova ho pripojte. Osvetlenie sa zapne za
niekoľko sekúnd.
• Žiadny prúd.
8. Osvetlenie pohonu sa nevypína:
• Odpojte krátkodobo pohon od prívodu elektrickej energie a pokúste
sa znova.
• 2,5 minúty ešte neprešli.
9. Motor bzučí alebo je v chode príliš krátko, potom ale nefunguje:
• Pružiny garážovej brány sú chybné. Zatvorte bránu a pomocou
ťahania za rukoväť odpojte pohyblivý vozík od pohonu (manuálne
odblokovanie). Otvorte a zatvorte bránu ručne. Ak je brána riadne
vyvážená, na každom bode dráhy brány bude držaná samotnými
pružinami brány. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na vašu servisnú
službu.
Ak sa tento problém vyskytne pri prvom uvedení do prevádzky, je
brána pravdepodobne zablokovaná. Deaktivujte blokovanie brány.
• Odblokujte pohon z brány a skúste to bez brány. Príp. keď je brána v
poriadku, naprogramujte nanovo pracovnú silu a úsek dráhy.
10. Pohon beží iba v jednom smere:
• Pružiny brány sú pravdepodobne chybné alebo má brána v jednom
smere ťažký chod.
• Keď je brána v poriadku, nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek
dráhy pohonu.
11. Ozubeného remeňa klepe na koľajnici:
• Zmeňte napnutie ozubeného remeňa. Väčšinou je príčinou príliš silno
napnutá. Pružiny na upínacom zariadení koľajnice sa nesmú úplne
stláčať.
• Chod brány je nerovnomerný a uvádza pohon do vibrácií.
Zlepšite chod brány.
12. Pohon brány sa nespustí kvôli výpadku elektrického prúdu:
• Ťahaním za rukoväť odpojte pohyblivý vozík z pohonu (manuálne
odblokovanie). Bránu môžete teraz otvoriť a zatvoriť ručne. Ak je
pohon brány nanovo aktivovaný, spojí sa tiež znova pohyblivý vozík.
• Pokiaľ je nainštalované, pohyblivý vozík sa pri výpadku prúdu odpojí
pomocou externého núdzového odblokovania z pohonu z miesta
mimo garáže.
13. Brána má spätný chod potom, čo bola naučená sila:
• Pozorujte koľajnicu, či sa ohýba. Pohon potrebuje veľa sily, aby
pohyboval bránou. Opravte bránu alebo ju správne namontujte.
• Brána je veľmi ťažká alebo je v zlom stave. Zavolajte odborníka.
14. Koľajnica na pohone sa ohýba:
• Brána je ťažká, veľmi ťažká, má ťažký chod alebo je v zlom stave.
Zavolajte odborníka.
• Kmitanie koľajnice počas chodu je znakom pre nerovnomerne
fungujúcu bránu s neustále meniacou sa potrebou sily. Zavolajte
odborníka, prípadne bránu namažte. Nápravu môže vytvoriť
dodatočný záves na koľajnici.
15. Pohon „beží” (motor sa točí počuteľne), ale pohyblivý vozík sa
nepohybuje:
• Pohyblivý vozík je odblokovaný od pohonu.
• Pri novej inštalácii: Pri montáži motora a koľajnice sa nenamontoval
predmontovaný kryt adaptéra medzi hriadeľom motora a koľajnicou.
Tento kryt je predmontovaný z výroby, môže sa ale odstrániť. Stojac
za pohonom je možné pozorovať, či sa točí ozubené koleso v
koľajnici alebo iba motor.
• Pri novej inštalácii: ozubeného remeňa odskočila z ozubeného kolesa v
koľajnici. Stojac za pohonom je možné vidieť ozubené koleso.
• Po dlhom používaní: Je odblokovanie chybné alebo trvalo uvoľnené?
• Po dlhom používaní: Kryt medzi koľajnicou a motorom alebo
prevodovka motora sú chybné.
16. Brána sa odblokuje samočinne z pohyblivého vozíka a zostane
stáť.
Ak je nainštalované externé odblokovanie pri výpadku prúdu, musí sa
skontrolovať, či sa toto počas otvárania brány upne a odblokuje.
Pozorujte mechanizmus a príp. ho nanovo nastavte.
• Rukoväť odblokovania sa nesmie zachytiť inými predmetmi.
17. Nastavenie sily
Tlačidlo na nastavenie sily sa nachádza pod krytom na zadnej strane
pohonu. Naučením sily sa nastaví sila potrebná na otvorenie a
zatvorenie brány.
1. Otvorte kryt na zadnej strane pohonu.
2. Stlačte žlté tlačidlo naučenia dvakrát, aby ste sa dostali k režimu
naučenia sily. Kontrolka LED a tlačidlo HORE blikajú. Stlačte tlačidlo
HORE. Brána sa teraz pohne do koncovej polohy OTV a naučí sa prit
om potrebnú silu. Hneď, ako bola dosiahnutá koncová poloha OTV,
bude blikať kontrolka LED a tlačidlo DOLE. Stlačte tlačidlo DOLE. Brána
sa teraz pohne do koncovej polohy ZATV a naučí sa pritom potrebnú
silu.
sk 11/13
DIAGNOSTICKÁ TABUĽKA
Pohon garážovej brány je vybavený diagnostickou funkciou. Na riadení blikajú tlačidlá HORE a DOLE. Počítajte počet „blikaní“ príslušného tlačidla medzi
dvoma prestávkami v blikaní. Vždy sa zobrazí posledná vzniknutá udalosť.
ZOBRAZENIE
Tlačidlo Tlačidlo
HORE DOLE
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SYMPTOM
Pohon sa nezatvára a bliká osvetle-
nie na pohone.
Pohon sa nezatvára a bliká osvetle-
nie na pohone.
Stenový spínač nefunguje.
Pohon garážovej brány sa nezatvára
a bliká osvetlenie na pohone.
Brána sa pohne iba niekoľko cm,
zastaví sa alebo obráti chod.
Žiadny pohyb, iba „kliknutie“
Pohon bzučí, ale nevykonáva žiadny
pohyb.
Brána sa pohybuje pomaly do inej
polohy potom, čo sa pohon vypol.
Žiadny pohyb.
Poloha brány OTV-ZATV sa nemôže
naučiť.
Brána neprechádza úplne do
naučenej koncovej polohy.
Pohon sa pohne iba niekoľko cm a
zastaví sa alebo obráti chod.
Brána sa nezatvorí úplne a obráti
chod.
RIEŠENIE
Svetelné závory (príslušenstvo) boli odstránené, prerušené alebo nesprávne prisvorko-
vané.
Pripojená svetelná závora má chybu kábla alebo sú káble pripojené opačne.
Chyba kábla v stenovom spínači alebo je opačne pripojený.
Ak chybu nie je možné nájsť, položte kvôli testovaniu nový kábel.
V oblasti svetelnej závory sa nachádza prekážka alebo svetelná závora nie je správne
vycentrovaná. Červené kontrolky LED na svetelných závorách blikajú, pretože nie je
zabezpečená správna funkcia.
Brána s ťažkým chodom/chybná brána. Bránu ručne otvorte a zatvorte a zabezpečte
funkciu brány prostredníctvom odborníka (oprava).
Brána je mechanicky zablokovaná, privretá alebo pružiny brány sú chybné.
Odblokujte bránu od pohonu a otestujte funkciu pohonu.
Ako hore
Brána je chybná, ťažká alebo nie je vyrovnaná a vyžaduje opravu
Chybné riadenie. Zavolajte odborníka.
Pozri „Časté otázky“ bod 15.
Brána je chybná alebo má ťažký chod. Bránu odblokujte a otestujte.
Naučte nanovo dráhu pojazdu.
Pozri „Časté otázky“ bod 15.
Svetelné závory nie sú správne vycentrované alebo boli krátkodobo prerušené prekážk-
ou. Prekážka sa pravdepodobne vyskytuje iba počas chodu.
sk 12/13
ZOBRAZENIE
Tlačidlo Tlačidlo
HORE DOLE
51
55
61
SYMPTOM
Pripojenie 1+2 pre stenový spínač je
spojené nakrátko na dlhšie ako 4
sekundy.
Napätie je príliš nízke.
Maximálny možný počet ručných
vysielačov je dosiahnutý.
RIEŠENIE
Chyba kábla v prívodnom vedení. Neveďte kábel vedľa 230 V alebo v tej istej rúre.
Položte nový kábel na testovacie účely.
Elektrické napätie je/bolo príliš nízke. Pripojená batéria je prázdna. Nedostatočné napá-
janie.
Je naprogramovaných príliš veľa ručných vysielačov a riadenie vymazalo najprv napro-
gramovaný ručný vysielač a nahradilo ho naposledy naprogramovaným.
Voliteľné príslušenstvo
1. TX2EV - 2-kanálový Ručný vysielač
2. TX4EV - 4-kanálový Ručný vysielač
3. TX4UNI - Univerzálne-Ručný vysielač
4. 128EV - 2-kanálový rádiový stenový snímač
5. 747EV - rádiový kódový zámok
6. 828EV - internetové rozhranie „Gateway“
7. 829EV - snímač garážovej brány
8. EQL01EV - núdzové odblokovanie
9. 1702EV - núdzové odblokovanie
10. 75EV - osvetlené stenové tlačidlo
11. 78EV - multifunkčná stenová konzola
12. FLA-1LED - blikajúca kontrolka
13. 770EV - svetelná závora
14. 100034 - kľúčový spínač (podomietkový)
15. 100041 - kľúčový spínač (nadomietkový)
16. 16200LM - Dverový spínač (vchod pre peších)
17. CM475EV - Batterypack
34
sk 13/13
Náhradné diely / Záruka
Pozri na www.liftmaster.eu alebo kontaktujte vášho predajcu.
Pozri tiež v dostupnej záručnej knihe.
36
Technické údaje
Vstupné napätie . . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Max. ťahová sila . . . . . . . . . . . . .600 N (LM60), 800 N (LM80),
1000 N (LM100)
Pohotovostná prevádzka
(pri zatvorenej bráne) . . . . . . . . .0,8 W
Motor
Typ motora . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC prevodový motor s trvalým mazaním
Hladina hluku . . . . . . . . . . . . . . . .54 dB
Druh pohonu . . . . . . . . . . . . . . . .ozubený remeň
Dĺžka dráhy brány . . . . . . . . . . . .nastaviteľná
Rýchlosť otvárania . . . . . . . . .160 mm/s (LM60),
200 mm/s (LM80, LM100)
Osvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .zap., keď sa pohon spustí, vyp. 2-1/2
minúty po zastavení.
Sútyčie brány . . . . . . . . . . . . . . . .nastaviteľné rameno brány, ťažné lanko
pre odblokovanie pohyblivého vozíka
Bezpečnosť
Osobná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stlačenie tlačidla a automatické zastave-
nie pri chode nadol/stlačenie tlačidla a
automatické zastavenie pri chode nahor.
Elektronická . . . . . . . . . . . . . . . . .automatické naučenie sily
Elektrická . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ochrana proti preťaženiu transformátora
a nízkonapäťové zapojenie pre stenovú
konzolu.
Nastavenie koncového spínača . .optické rozpoznanie otáčok a polohy
brány
Nastavenie koncového spínača . .mechanický snímač pretočenia/Passpoint
detektor
Nastavenie koncového spínačae .lektronické
Jemný štart/jemné zastavenie . . .všetky modely
Rozmery
Dĺžka (celkom) . . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Potrebný odstup stropu . . . . . . . .30 mm
Visiace závažie . . . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Prijímač
Pamäťový register . . . . . . . . . . . .180
Prevádzková frekvencia . . . . . . . .6-pásmová (433 MHz/868 MHz)
UPOZORNENIE: Chamberlain odporúča výlučne zabudovanie svetelnej
závory „The Protector System“ pri všetkých pohonoch garážovej brány!
35
37
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
October 2012
Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
Uvedený automatický otvárač garážovej brány zodpovedá
aplikovateľným odsekom noriem EN 55014-1 (2006), EN
55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-4-3 (2008),
EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5 (2007), EN 61000-4-6
(2009), EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008), EN 300220-
1 (V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN
60335-2-95 (2004) podľa ustanovení a všetkých doplnkov
európskych smerníc 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2006/42/EG a
1999/5/EG.
Model:.......................................................LM60. LM80, LM100
S./N.: .............................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Výrobca Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Všetky technické archívne údaje pre pohon a zodpovedajúce
príslušenstvo je uschované firmou Chamberlain GmbH a na
žiadosť úradov sa dá v prípade potreby k dispozícii.
ro
ro
rus
rus
СЕРВИСНЫЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ /
СЕРВИСНЫЙ ДОКУМЕНТ
Полностью разборчиво заполнить бланк и приложить копию счета!
Подробное описание неисправности
(при необходимости приложить описание сигнализации сбоев и фотографии на
отдельном листе)
Гарантия / Обеспечение исполнения
Дилер несет ответственность за выполнение законной гарантии в течение 24 месяцев
со дня покупки товара (аккумуляторы на 6 месяцев). Ваши законные права не
ограничиваются этой гарантией производителя. Гарантия служит единственным
юридическим средством, которое законодательно защищает покупателя в случае
обнаружения недостатков. Она начинается в день приобретения продукта. Chamberlain
GmbH гарантирует покупателю, приобретшему настоящее изделие в розничной
торговой сети (“первым покупателем”), что в день приобретения изделия оно свободно
от дефектов материалов и изготовления и неисправностей производителя
(Длительность гарантийного срока указана в описании продукта или на упаковке).
Кассовый чек является доказательством покупки! Настоящая гарантия ограничивается
исключительно ремонтом или заменой деталей данного изделия, в отношении которых
принимается решение рассматривать их в качестве дефектных. Предлагаемая гарантия
не распространяется на повреждения, которые не относятся к числу повреждений, но
возникли в результате неправильного использования, т.е. включая любое применение,
которое не соответствует в точности руководствам или инструкциям фирмы Chamberlain
в части монтажа, эксплуатации и обслуживания, а также в результате упущений в
отношении своевременного проведения профилактических и наладочных работ,
соответственно, проведения адаптаций или изменений в данном изделии. Гарантия не
покрывает также расходы по дальнейшей доработке или восстановлению
отремонтированных или замененных устройств или сменных батарей.
Возврат в компанию Chamberlain
Если Вы хотите передать изделие для ремонта не своему дилеру, а напрямую в
компанию Chamberlain, Вам потребуется RGA-номер (Номер возврата). Вы можете
получить его по телефону +49 1805 466 368 79* или на сайте www.chamberlain.de.
Возвраты без регистрации требует продолжительного времени на обработку или не
могут быть обработаны вообще! Используйте формуляр возврата. Достаточное опис-
ание неисправности, сокращенная обработка. Возвраты возможны не из всех стран.
Принадлежности и запчасти
Запасные части и принадлежности для Вашего изделия также предоставляются и после
завершения гарантии. Обратитесь к своему дилеру или в нашу сервисную службу для
решения возникших вопросов. Либо свяжитесь с нами через Интернет на сайте:
www.chamberlain.eu
Устанить проблему самостоятельно!
Прочитайте руководство по эксплуатации на изделие и наши FAQ (Frequently Asked
Questions = часто задаваемые вопросы). При нескольких неисправностях нет или
имеется один незначительный технический дефект, который может быть устранен
самостоятельно. Необходимую техническую помощь Вы можете получить в нашей
сервисной службе по телефону, Интернету или на техническом Интернет-форуме.
RGA-Nr.:
Изделие, модель / сервисный no.
Фамилия, имя
Почтовый индекс, населенный пункт
Телефон
где произведена покупка (дилер)
Дата покупки
Улица, номер дома
hu
hu
pl
pl
sk
sk
sl
sl
hr
hr
SERVISNÍ PRŮVODNÍ LIST / SERVISNÍ DOKLAD
Vyplňte prosím kompletně tiskacími písmeny a přiložte kopii účtu!
Podrobný popis závady
(příp. přiložte chybové hlášení a obrázky na samostatném listu)
Záruka / ručení
Prodejce zásadně ručí v rámci zákonné záruky 24 měsíců za zakoupené zboží (u baterií po 6
měsíců). Vaše zákonná práva nejsou touto zárukou výrobce omezena. Ručení přísluší kupu-
jícímu ze zákona vůči prodávajícímu a nelze jej měnit v neprospěch spotřebitele. Začíná dne,
v kterém byl výrobek získán. Společnost Chamberlain GmbH garantuje prvnímu kupujícímu,
který získal tento výrobek v maloobchodě („maloobchodní kupující”), že od data nabytí nemá
žádné materiálové škody, příp. výrobní chyby (Případné delší záruční doby naleznete v
popisu výrobku nebo na prodejním obalu.). Pokladní účtenka platí jako doklad o zakoupení!
Daná záruka se omezuje výlučně na opravu, příp. náhradu, dílů tohoto výrobku, které byly
shledány defektními. Daná záruka se nevztahuje na škody, které jsou způsobeny nesprávným
použitím včetně každého takového použití, které přesně neodpovídá návodům ohledně insta-
lace, provozu a ošetřování, a také včetně opomenutí potřebných prací na údržbě nebo
seřízení, příp. provádění úprav, použití příslušenství nebo změn na tomto výrobku výslovně
nedovolených společností Chamberlain. Rovněž nekryje pracovní náklady na demontáž, příp.
opětovnou montáž, opraveného nebo vyměněného přístroje nebo jeho náhradních baterií.
Zpětné odeslání společnosti Chamberlain
Pokud si přejete odeslat výrobek k opravě ne vašemu prodejci, nýbrž přímo společnosti
Chamberlain, potřebujete před tím získat číslo RGA (číslo zpětné zásilky). To získáte předem
na telefonním čísle +49 1805 466 368 79* nebo na internetu na www.chamberlain.de. Zpětné
zásilky bez ohlášení mají delší dobu zpracování nebo je nelze zpracovat! Použijte formulář
pro zpětné zásilky. Dobrým popisem závady zkrátíte dobu zpracování. Zpětné zaslání není
možné ze všech zemí.
Příslušenství a náhradní díly
Náhradní díly nebo příslušenství pro váš výrobek jsou často dostupné i dlouho po vypršení
záruky. Obraťte se na vašeho prodejce nebo náš servis s konkrétním dotazem. Nebo nás
navštivte na internetu na: www.chamberlain.eu
Vyřešte problémy sami!
Přečtěte si prosím návod k obsluze vašeho výrobku a naše FAQ (Frequently Asked Ques-
tions = často kladené otázky). U mnoha poruch se nejedná o technický defekt nebo je defekt
jen nepatrný, který můžete snadno sami odstranit.
Chybějící návod nebo technickou pomoc získáte od našeho servisu telefonicky, na
internetu nebo technickém internetovém fóru.
cs
cs
RGA č.:
Ulice, číslo domu
Telefon
Výrobek, model / servis č.
kde zakoupeno (prodejce)
Jméno, příjmení
PSČ, obec
Datum zakoupení
LIST PRZEWOZOWY / SERVICE-DOCUMENT
Proszę wypełnić kompletnie drukowanymi literami i dołączyć kopię faktury!
Szczegółowy opis wady
(ew. dołączyć na osobnym arkuszu komunikat błędu oraz zdjęcia)
Gwarancja
Zasadniczo sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany produkt przez ustawowy
okres 24 miesięcy (6 miesięcy w przypadku baterii). Przysługujące nabywcy prawa nie są
ograniczone przez gwarancję producenta. Gwarancja przysługuje nabywcy ze strony
sprzedawcy i nie może stanowić niekorzyści dla konsumenta. Okres gwarancji rozpoczyna
się w dniu nabycia produktu. Chamberlain GmbH udziela następującej gwarancji pierwszemu
nabywcy, który zakupił ten produkt w handlu detalicznym (“nabywca detaliczny”), że w
momencie kupna produkt nie miał wad materiałowych lub błędów producenta (Ewentualne
dłuższe okresy gwarancji można znaleźć w opisie produktu lub na opakowaniu.). Wydruk z
kasy służy jako dowód zakupu! Niniejsza gwarancja ogranicza się wyłącznie do naprawy lub
zamiany części produktu, które zostały uznane jako wadliwe. Niniejsza gwarancja nie obej-
muje szkód wynikających z nieprawidłowego użytkowania, włącznie z użytkowaniem, które
nie jest ściśle zgodne z instrukcjami w zakresie instalacji, pracy i konserwacji, jak również
włącznie z zaniedbaniami w zakresie wymaganych prac konserwacyjnych lub regulujących,
ewentualne z wykonywaniem adaptacji, stosowaniem akcesoriów lub dokonywaniem zmian,
na które firma Chamberlain nie wyraziła zgody. Gwarancja nie obejmuje kosztów roboczych
demontażu i ponownego montażu naprawionego lub zamienionego urządzenia lub jego
baterii.
Wysyłka zwrotna do Chamberlain
Jeśli produkt ma być wysłany do naprawy nie do sprzedawcy, lecz bezpośrednio do firmy
Chamberlain, potrzebny jest w tym celu numer RGA (numer wysyłki zwrotnej). Można go
otrzymać z góry pod numerem +49 1805 466 368 79* lub w Internecie pod adresem
www.chamberlain.de. Wysyłki zwrotne bez rejestracji powodują dłuższy czas przetwarzania
lub nie mogą zostać przetworzone! Prosimy wypełnić formularz zwrotny. Dobry opis wady
skraca czas przetwarzania. Wysyłki zwrotne nie są możliwe z każdego kraju.
Akcesoria i części zamienne
Części zamienne lub akcesoria dla produktu są często dostępne jeszcze długo po upłynięciu
okresu gwarancji. Więcej informacji u sprzedawcy lub w naszym dziale obsługi klienta oraz na
stronie: www.chamberlain.eu
Samodzielne rozwiązywanie problemów!
Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi produktu oraz nasze FAQ (Frequently Asked Ques-
tions = najczęściej zadawane pytania). W przypadku wielu awarii nie występuje wada tech-
niczna lub jest ona bardzo mała i można się jej pozbyć samodzielnie.
Brakujące instrukcje lub pomoc techniczną można otrzymać w naszym dziale obsługi
klienta telefonicznie, w Internecie lub na technicznym forum internetowym.
Nr RGA:
Ulica, numer domu
Telefon
Produkt, model / nr usługi
miejsce zakupu (sklep)
Imię, nazwisko
Kod pocztowy, miejscowość
Data zakupu
KÍSÉRŐ SZERVIZDOKUMENTUM / SERVICE-DOCUMENT
Töltse ki hiánytalanul nyomtatott betűvel és mellékelje a számla másolatát!
Hiba részletes leírása
(adott esetben csatolja külön lapon a hibaüzenetet, valamint a képeket)
Garancia/jótállás
A kereskedő a törvényben meghatározott 24 hónapos szavatossági időn belül vállal garanciát
az értékesített termékre (az akkumulátorokra 6 hónap a garancia). Törvényi jogait nem korlá-
tozza a gyártói garancia. A vásárlót az eladóval szemben törvényben meghatározott sza-
vatossági idő illeti meg, amely nem módosítható a fogyasztó kárára. A szavatossági idő a ter-
mék vásárlásának napján kezdődik. A Chamberlain Kft. garantálja az első vevőnek, aki ezt a
terméket kiskereskedelmi értékesítés során megvásárolja (kiskereskedelmi vásárló), hogy a
termék minden anyag- és gyártási hibától mentes (az esetleges hosszabb garanciaidőre
vonatkozó információkat lásd a termékleírásban vagy a kereskedelmi csomagoláson).
A pénztárblokk a vásárlás igazolására szolgál! A garancia kizárólag a hibásnak talált ter-
mékalkatrészek javítására, illetve cseréjére korlátozódik. Jelen garancia nem érvényes azokra
a káreseményekre, amelyek a nem megfelelő használatából adódnak, ideértve a besz-
erelésre, működtetésre és karbantartásra vonatkozó útmutatásoknak nem teljesen megfelelő
használatot; illetve a szükséges karbantartási és beállítási munkálatok elmulasztását,
valamint a terméken a Chamberlain által kifejezetten nem engedélyezett alkalmassá tételi
célú módosítások végrehajtását, ilyen tartozékok használatát, illetve egyéb ilyen módosítások
végrehajtását. Olyan munkaköltségeket sem fedez, amelyek a megjavított vagy kicserélt
készülék, ill. e készülék pótakkumulátorainak kiszerelése, ill. visszaszerelése miatt
keletkeztek.
Visszaküldés a Chamberlain-nek
Amennyiben a megjavíttatni kívánt terméket nem a kereskedőnek, hanem közvetlenül a
Chamberlain cégnek szeretné elküldeni, egy RGA-számra (visszaküldési szám) lesz szük-
sége. Ezt a számot beszerezheti a +49 1805 466 368 79* telefonszámon vagy a www.cham-
berlain.de internetcímen. A bejelentés nélküli küldeményeket egyáltalán nem vagy csak
hosszabb határidővel tudjuk feldolgozni! Használja a visszaküldéshez szükséges űrlapot. A
hiba pontos leírása meggyorsítja a feldolgozást. Nem minden országból van lehetőség a ter-
mékek visszaküldésére.
Tartozékok és pótalkatrészek
A megvásárolt termékhez gyakran még sokkal a garancia letelte után is kaphatók pótalka-
trészek és tartozékok. A tájékozódás érdekében lépjen kapcsolatba a legközelebbi
kereskedővel vagy ügyfélszolgálatunkkal. Vagy látogasson el a következő weboldalra:
www.chamberlain.eu
Probléma önálló megoldása!
Olvassa el a termékhez tartozó kezelési útmutatót és a gyakran ismételt kérdéseket (FAQ).
Számtalan hiba esetén nincs vagy csak kis mértékű a műszaki meghibásodás, amely ezáltal
gyorsan elhárítható. Útbaigazításért és technikai segítségért forduljon ügyfélszol-
gálatunkhoz telefonon, az interneten vagy az internetes műszaki fórumon.
RGA-szám:
Utca, házszám
Tel.
Termék, modell / szervizszám
Hol kapható (kereskedők)
Utónév, név
Irányítószám, helység
Vásárlás ideje:
SERVISNÝ SPRIEVODNÝ LÍSTOK/SERVISNÝ DOKUMENT
Prosím, vyplňte kompletne tlačenými písmenami a pripojte kópiu účtu!
Detailný popis chyby
(Príp. doplňte chybové hlásenie, ako aj obrázky na zvláštnom liste)
Ručenie/záruka
Predajca ručí zásadne v rámci zákonného ručenia 24 mesiacov na predaný tovar (batérie na
6 mesiacov). Vaše zákonné práva sa týmto ručením neobmedzujú. Záruka prináleží zo
zákona kupujúcemu voči predajcovi a nemôže sa zmeniť v nevýhodu spotrebiteľa. Začína
dňom, kedy bol produkt nadobudnutý. Firma Chamberlain GmbH ručí voči prvému kupujúce-
mu, ktorý tento produkt nadobudol v maloobchode („kupujúci v maloobchode“), že je produkt
od dátumu nadobudnutia bez akýchkoľvek škôd na materiáli, resp. chýb výroby (Prípadné
dlhšie záručné lehoty nájdete v popise produktu alebo na predajnom obale.). Pokladničný
doklad platí ako dôkaz pre kúpu! Predložené ručenie sa obmedzuje výlučne na opravu, resp.
výmenu dielov produktu, ktoré boli uznané ako chybné. Predložené ručenie neplatí na škody,
ktoré je možné vyvodiť z nesprávneho používania, vrátane každého používania, ktoré nezod-
povedá presne návodom vzhľadom na inštaláciu, prevádzku a ošetrovanie, ako aj zo
zmeškania potrebných údržbových a nastavovacích prác, resp. realizácie adaptácií, použitia
príslušenstva alebo zmien na tomto produkte, ktoré neboli výslovne dovolené firmou Cham-
berlain. Tiež nepokrýva pracovné náklady na demontáž, resp. opätovné zabudovanie
opraveného alebo vymeneného prístroja alebo jeho náhradných batérií.
Spätné zásielky firme Chamberlain
Ak nechcete poslať produkt na opravu vášmu predajcovi, ale ho chcete poslať priamo firme
Chamberlain, potrebujete vopred číslo RGA (číslo spätnej zásielky). Toto číslo dostanete
vopred na tel. čísle +49 1805 466 368 79* alebo na internete na stránke
www.chamberlain.de. Spätné zásielky bez ohlásenia spôsobia dlhšie časy spracovania alebo
sa nebudú môcť spracovať! Prosím, využite náš formulár pre spätnú zásielku. Dobrý popis
chyby skracuje spracovanie. Spätné zásielky nie sú možné zo všetkých krajín.
Príslušenstvo a náhradné diely
Náhradné diely alebo príslušenstvo pre váš produkt sú dostupné často ešte dlho po zaniknutí
ručenia. Kontaktujte vášho predajcu alebo náš servis a opýtajte sa na to cielene. Alebo nás
navštívte na internete na stránke: www.chamberlain.eu
Odstráňte problémy svojpomocne!
Prosím, prečítajte si návod na obsluhu k vášmu produktu a náš FAQ (Frequently Asked
Questions = často kladené otázky). Pri mnohých poruchách nejde o žiadnu alebo iba malú
technickú chybu, ktorú môžete sami rýchlo odstrániť.
Chýbajúci návod alebo technickú pomoc získate v našom servise, telefonicky, na inter-
nete alebo na technickom internetovom fóre.
RGA č.:
Ulica, číslo domu
Telefón
Produkt, model/servisné č.
Miesto kúpy (predajca)
Meno, priezvisko
PSČ, miesto
Dátum kúpy
SPREMNI SERVISNI LIST / SEVISNI DOKUMENT
V celoti ga izpolnite s tiskanimi črkami in priložite kopijo računa!
Podroben opis napake
(morebiti dopolnite s sporočilom o napaki in slikami na posebnem listu)
Garancija / jamstvo
Načeloma jamči trgovec za prodano blago v zakonite garancijskem roku 24 mesecev (za
baterije 6 mesecev). Ta proizvajalčeva garancija ne omejuje vaših zakonitih pravic. Garancija
je zakonsko zagotovljena kupcu proti prodajalcu in je ni mogoče spremeniti v škodo potrošni-
ka. Začne veljati z dnevom, ko kje bil izdelek kupljen. Chamberlain GmbH garantira prvemu
kupcu, ki je kupil ta izdelek v trgovini na drobno ("Kupec v trgovini na drobno"), da je ta
izdelek od dneva nakupa brez kakršnega koli materialne škode oz. napake pri izdelavi
(morebitne daljše garancijske čase boste našli v opisu izdelka ali na prodajni embalaži). Bla-
gajniški račun velja kot dokazilo nakupa! Pričujoča garancija je omejena izključno na popravi-
lo oz. zamenjavo tega izdelka, za katerega se je ugotovilo, da je pokvarjen. Pričujoča garanci-
ja ne velja za škodo, ki izhaja iz nepravilne uporabe, vključno z vsako uporabo, ki ne ustreza
natančno navodilom glede namestitve, obratovanja in nege ter zamujene obveznosti potreb-
nega servisiranja ali nastavitev, oz. izvajanja prilagajanj, spremembe opreme sprememb tega
izdelka, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje Chamberlain. Ne pokriva tudi stroškov dela za dme-
ontažo oz. ponovno montažo popravljene ali zamenjane naprave ali njegovih nadomestnih
baterij,.
Povratne pošiljke podjeteju Chamberlain
Če bi radi izdelek poslali v popravilo neposredno podjetju Chamberlain in ne svojemu trgovcu,
potrebujete pred tem številko RGA (številko za povratno pošiljko). To številko prejmete na
telefonski številki +49 1805 466 368 79* ali v internetu na naslovu www.chamberlain.de.
Povratne pošiljke brez najave bodo povzročile daljši čas obdelave ali pa je sploh ne bomo
mogli obdelati! Izkoristite obrazec za povratne pošiljke. Dober opis napake skrajša obdelavo.
Povratne pošiljke niso mogoče iz vseh držav.
Oprema in nadomestni deli
Nadomestni deli ali oprema za vaš izdelek so na voljšo še dolgo po tem, ko preneha veljati
garancija. Namensko lahko vprašate pri svojem trgovci ali v našem servisu. Ali pa nas
obiščite na spletnem naslovu: www.chamberlain.eu
Probleme odpravite sami!
Preberite navodila za uporabo izdelka in poglavje FAQ (Frequently Asked Questions = pogos-
to postavljena vprašanja). Pri številnih motnjah ne gre za tehnično okvaro, ali je ta le manjša,
ki pa jo lahko sami odpravite zelo hitro.
Manjkajoča navodila ali tehnično pomoč boste prejeli v našem servisu po telefonu, na
internetu ali v tehničnem internetnem forumu.
Štev. RGA:
Ulica, hišna številka
Telefon
Izdelek, model / štev. servisa
kje je kupljen (trgovec)
Ime in priimek
Poštna številka, kraj
Datum nakupa
POPRATNI DOKUMENT ZA SERVIS / SERVICE-DOCUMENT
Molimo popunite velikim tiskanim slovima i priložite presliku računa!
Detaljan opis greške
(eventualno dopuniti dojavom greške te slikama na posebnom papiru)
Jamstvo / garancija
U načelu jamči trgovac u okviru zakonske garancije od 24 mjeseca za prodanu robu (za
baterije 6 mjeseci). Vaša zakonska prava nisu ograničena ovim jamstvom proizvođača.
Kupac ima zakonsko pravo na jamstvo prema prodavaču i ne može se promijeniti na štetu
potrošača. Ono počinje s danom, kada je nabavljen proizvod. Tvrtka "Chamberlain" GmbH
(d.o.o.) jamči prvom kupcu koji je ovaj proizvod kupio u maloprodaji ("trgovac u maloprodaji")
da je od datuma nabavke bez ikakvih materijalnih oštećenja, odn. grešaka u proizvodnji
(Možebitna duža jamstvena vremena naći ćete u opisu proizvoda ili na ambalaži proizvoda.).
Račun vrijedi kao dokaz o kupovini! Ovo jamstvo ograničava se isključivo na popravak,
odnosno, zamjenu dijelova ovog proizvoda koji su ocijenjeni kao neispravni. Ovo jamstvo ne
vrijedi za štete koje su uzrokovane neispravnim korištenjem, uključujući i svako drugo
korištenje koje ne odgovara točno Uputama glede instalacije, rada i njezi, kao i u slučaju
propuštanja potrebitih radova na održavanju ili podešavanju, odnosno izvođenju radova na
adaptaciji, korištenja pribora i promjena na ovom proizvodu koje nije izričito odobrila tvrtka
"Chamberlain". Ono ne pokriva niti troškove rada za rastavljanje, odn. ponovnu ugradnju
popravljenog ili zamijenjenog uređaja ili njegovih zamjenskih baterija.
Vraćanje tvrtki „Chamberlain“
Ako proizvod radi popravka ne želite poslati svom trgovcu, već neposredno tvrtki "Chamber-
lain" , potreban Vam je prije toga takozvani "RGA broj" (broj povratne pošiljke). Isti ćete dobiti
unaprijed na broj telefona +49 1805 466 368 79* ili na našim mrežnim stranicama www.cham-
berlain.de. Povratne pošiljke bez najave prouzrokuju duža vremena obrade ili ih se uopće ne
može obraditi! Molimo Vas da koristite obrazac za povratnu pošiljku. Dobar opis greške
skraćuje obradu. Povratne pošiljke nisu moguće iz svih zemalja.
Pribor i rezervni dijelovi
Rezervni dijelovi ili pribor za Vaš proizvod mogu se često dobiti još dugo vremena nakon
prestanka jamstva. Kontaktirajte svog trgovca ili našu službu i postavite točno ciljano pitanje,
a možete nas potražiti i na mrežnim stranicama pod www.chamberlain.eu
Sami otklonite probleme!
Molimo pročitajte Upute za rukovanje ovim proizvodom te FAQ (Frequently Asked Questions
= česta pitanja). Kod mnogih smetnji uopće ne postoji greška ili se radi o neznatnoj tehničkoj
grešci koju vrlo brzo možete i sami otkloniti.
Nedostajuće upute Ili tehničku pomoć možete dobiti od naše Službe za korisnike tele-
fonski, na mrežnim stranicama i na tehničkom forumu na mrežnim stranicama.
RGA-br.:
Ulica i kućni broj
Telefon
Proizvod, model / br. servisa
mjesto kupnje (trgovac)
Ime i prezime
Pošt. br. i mjesto
Datum kupnje
FIÞĂ DE DATE PENTRU SERVICE/DOCUMENT SERVICE
Completaţi toate datele cu litere de tipar ţi anexaţi o copie a facturii!
Descrierea detaliată a defecţiunii
(dacă este cazul, completaţi cu mesajul de eroare, precum ţi imagini pe o coală separată)
Garanţie
In principiu, distribuitorul oferă pentru produsul vândut perioada legală de garanţie de 24 de
luni (6 luni pentru baterii). Drepturile dvs. legale nu sunt limitate de prezenta garanţie a pro-
ducătorului. Cumpărătorul poate face uz de garanţie în mod legal faţă de vânzător þi aceasta
nu poate fi modificată în detrimentul consumatorului. Aceasta începe în ziua în care se achiz-
iţionează produsul. Chamberlain GmbH îi garantează primului cumpărător care a achiziţionat
prezentul produs în cadrul comerţului cu amănuntul („Cumpărător din comerţul cu amănuntul)
că acesta nu va prezenta niciun fel de defecte ale materialelor, respectiv niciun fel de defecte
de fabricaţie începând cu data achiziţionării (Toate perioadele de garanţie mai lungi sunt
specificate în descrierea produsului sau pe ambalaj). Bonul de casă este considerat drept
dovadă pentru cumpărare! Prezenta garanţie se limitează exclusiv la repararea, respectiv
înlocuirea pieselor prezentului produs care sunt constatate ca fiind defecte. Prezenta garanţie
nu se aplică pentru daunele care sunt cauzate de utilizarea incorectă, inclusiv orice utilizare
care nu este în conformitate cu instrucţiunile referitoare la instalare, funcţionare þi întreţinere,
precum þi omisiunea de a realiza lucrările de întreţinere þi reglare necesare, respectiv
realizarea de adaptări, utilizări de accesorii sau modificări la prezentul produs care nu sunt
aprobate în mod expres de Chamberlain. De asemenea, aceasta nu acoperă costurile pentru
demontarea, respectiv remontarea unui aparat reparat sau înlocuit sau a bateriilor de schimb
ale acestuia.
Returnarea către Chamberlain
Dacă nu doriţi să trimiteţi un produs pentru reparaţii la distribuitorul dvs., ci direct companiei
Chamberlain, atunci aveţi nevoie de un număr de returnare. Puteţi să obţineţi acest număr la
numărul de telefon +49 1805 466 368 79* sau pe Internet la adresa www.chamberlain.de.
Returnările fără o notificare necesită perioade de prelucrare mai lungi sau pot să nu fie prelu-
crate deloc! Vă rugăm să utilizaţi formularul de returnare. Furnizarea unei descrieri adecvate
a defecţiunii scurtează perioada de prelucrare. Returnările nu sunt posibile din toate ţările.
Accesorii þi piese de schimb
Piesele de schimb sau accesoriile pentru produsul dvs. sunt disponibile adeseori mult timp
după expirarea garanţiei. Contactaţi-l pe distribuitorul dvs. sau serviciul nostru þi puneţi între-
bări cu scop precis. Sau vizitaţi-ne pe Internet la adresa: www.chamberlain.eu
Remediaţi problemele singur!
Citiţi Instrucţiunile de utilizare pentru produsul dvs. ţi Întrebările frecvente. În cazul multor
defecţiuni nu există niciun defect tehnic sau există unul mic care poate fi remediat repede de
dvs. Puteţi obţine o instrucţiune care lipseţte sau asistenţă tehnică de la serviciul nos-
tru telefonic, pe Internet sau pe forumul tehnic de pe Internet.
Nr. de returnare:
Strada, nr.
Telefon
Produs, Model / Nr. service
locul achiziţionării (distribuitor)
Prenume, nume
Cod poţtal, Localitate
Data achiziţionării
is
is
FYLGISKÍRTEINI/SKJAL FYRIR ÞJÓNUSTUAÐILA
Vinsamlegast fyllið út skýrt og greinilega með prentstöfum og látið afrit af reikningi fylgja með!
Nákvæm lýsing á bilun
(Látið fylgja með villuboð, ef við á, sem og myndir á aðskildum blöðum)
Ábyrgð
Í grundvallaratriðum ábyrgist söluaðilinn vöruna samkvæmt lögum innan ábyrgðartímabilsins
sem gildir í 24 mánuði frá kaupum hennar (ábyrgðartími fyrir rafhlöður er 6 mánuðir).
Lögbundin réttindi kaupandans skerðast ekki með þessari framleiðendaábyrgð. Lögum
samkvæmt verndar ábyrgðin kaupandann í viðskiptum sínum við söluaðilann og henni má
ekki breyta neytandanum í óhag. Ábyrgðin tekur gildi á þeim degi þegar varan er keypt.
Chamberlain GmbH ábyrgist, gagnvart fyrsta kaupandanum sem keypt hefur þessa vöru í
smásöluverslun („smásöluneytanda“), að varan sé laus við hvers konar efnis- eða framleiðslu-
galla frá og með kaupdegi hennar (upplýsingar um mögulega lengri ábyrgðartíma má finna í
vörulýsingunni eða á umbúðunum). Kassakvittunin gildir sem staðfesting á kaupunum!
Ábyrgðin tekur eingöngu til viðgerða eða skipta á þeim hlutum vörunnar sem reynast gallaðir.
Ábyrgðin tekur ekki til skemmda sem rekja má til rangrar notkunar eða notkunar sem ekki
samræmist leiðbeiningum og á við um uppsetningu, notkun og umhirðu vörunnar sem og
skemmda sem rekja má til þess að nauðsynlegu viðhaldi og stillingum hafi ekki verið sinnt.
Auk þess nær hún ekki yfir skemmdir af völdum ósamþykktra breytinga á vörunni eða notku-
nar á aukabúnaði sem Chamberlain hefur ekki mælt með. Ábyrgðin nær ekki yfir
viðgerðakostnað sem hlýst af því að taka í sundur og endurbyggja tæki sem gert hefur verið
við eða skipt út, né heldur kostnað við rafhlöðuskipti þess.
Endursendingar til Chamberlain
Ef óskað er eftir að senda vöruna til viðgerðar beint til Chamberlain í stað söluaðilans skal
fyrst útvega RGA-númer (endursendingarnúmer). Númerið má fá í síma +49 1805 466 368
79* eða á vefsíðunni www.chamberlain.de. Endursendingar sem ekki hafa verið skráðar fyrir-
fram geta tafið afgreiðslutímann eða leitt til þess að þær verði ekki afgreiddar! Vinsamlegast
notið endursendingareyðublaðið. Ef bilunarlýsingin er greinargóð styttist afgreiðslutíminn.
Endursendingar eru ekki í boði frá öllum löndum.
Aukabúnaður og varahlutir
Oft er mögulegt að fá varahluti eða aukabúnað fyrir vöruna eftir að gildistími ábyrgðarinnar er
runninn út. Hafið samband við söluaðilann eða þjónustudeild okkar og spyrjist fyrir. Einnig má
fá upplýsingar á slóðinni: www.chamberlain.eu
Vandamál leyst á eigin spýtur!
Vinsamlegast lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir vöruna og listann yfir algengar spurningar
(FAQ, Frequently Asked Questions). Að baki ýmsum bilunum liggur enginn eða aðeins
smávægilegur tæknigalli sem hægt er að lagfæra fljótt og á eigin spýtur.
Hægt er að fá leiðbeiningar eða tæknilega aðstoð í gegnum þjónustusímann, á vef-
síðunni eða á tæknispjallrásinni á netinu.
RGA-Nr.:
Vara, gerð vöru / þjónustunr.
Fornafn, eftirnafn
Póstnúmer, staður
Sími
Varan var keypt hjá (söluaðili)
Kaupdagur
Gata, húsnúmer
/