Roland JUNO-DS Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
JUNO-DS
Typ
Návod na obsluhu
Průvodce parametry
© 2018 Roland Corporation
Obsah
Podrobnější vysvětlení
................................ 2
Popis panelu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Režim Patch
.......................................... 2
Režim Performance
.................................... 2
Key Touch
........................................... 2
Sample Import
....................................... 2
Editace Patche/bicí sady
................................ 2
Editace performance
................................... 2
Patternový sekvencer
.................................. 3
Vymazání v reálném čase
.............................. 3
Uložení Patternu jako „Performance” (SAVE AS PERFORM)
....... 3
Zapnutí/ vypnutí podsvícení displeje
...................... 3
Demo Songy
......................................... 3
Režim Patch
........................................... 4
Patch/Drum Kit Edit
.................................... 4
Procedura
......................................... 4
Ohledně parametrů
.................................. 4
Parametry Patche
................................... 4
Parametry bicí sady
.................................. 14
Eect Edit
........................................... 17
Tok signálu
........................................ 17
Procedura
......................................... 17
Parametry efektů
.................................... 18
Režim Performance
.................................... 19
Performance Edit
..................................... 19
Procedura
......................................... 19
Parametry Performance
............................... 19
Part Edit
............................................. 21
Procedura
......................................... 21
Parametry Performance
............................... 21
Eect Edit
........................................... 23
Tok signálu
........................................ 23
Procedura
......................................... 23
Parametry efektů
.................................... 24
Sample Edit
........................................... 25
Procedura
........................................... 25
Parametry samplu
..................................... 25
Editace Arpeggia
...................................... 29
Výběr rostoucí/ klesající variace (Motif)
.................... 29
Editace Vocoder/Auto Pitch
............................ 30
Ukládání nastavení Vocoder/Auto Pitch (Write)
.............. 30
Tvorba vlastní stupnice (USER SCALE)
.................. 31
Výběr User stupnice
................................... 31
Vyvolání User ladění
................................... 31
Systémová nastavení
.................................. 32
Procedura
........................................... 32
Parametry systému
.................................... 32
Připojení k počítači přes USB
........................... 35
Instalace USB ovladače
................................. 35
Provedení nastavení USB ovladače
........................ 35
Použití JUNO-DS s DAW Software
...................... 36
Použití JUNO-DS jako DAW kontroleru
..................... 36
Použití JUNO-DS k ovládání DAW Software
................. 36
Přiřazení funkcí ovladačům a sliderům
.................... 37
Využití JUNO-DS jako MIDI keyboardu
..................... 37
Hraní se zvukovým modulem JUNO-DS ze SW DAW
........... 37
Použití JUNO-DS jako audio převodníku
.................... 38
Uložení nastavení DAW CONTROL
......................... 38
Chybové zprávy
....................................... 39
Parametry MFX/Chorus/Reverb
........................ 40
Parametry MFX (MFX, MFX1–3)
........................... 40
Parametry Chorus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Parametry Reverb
..................................... 58
Výpis vzorků
.......................................... 59
Výpis Patchů
.......................................... 66
Výpis Performancí
..................................... 76
Výpis bicích sad
....................................... 76
Výpis přiřazení bicích sad
.............................. 77
Seznam rytmických Patternů
.......................... 85
Výpis Patternů
........................................ 86
Výpis Arpeggio Stylů
.................................. 86
Vocoder/Auto Pitch List
................................ 86
Umístění přístroje na stojan
........................... 87
02
2
Podrobnější vysvětlení
Popis panelu
Tlačítko [NUMERIC]
Pokud je tlačítko aktivní (svítí), můžete využít tlačítka [0]–[9] pro zadání
numerických hodnot.
* Toto tlačítko využijete pouze na obrazovkách PATCH a PERFORM.
Tlačítko [ENTER]
Využijete ke spouštění operací.
Výpis na displeji
Kurzorem najeďte na konkrétní parametr, a stiskem [ENTER] se zobrazí
výpis hodnot pro tento parametr.
Můžete si pak vybrat hodnotu z tohoto výpisu.
(Příklad)
Na obrazovce PATCH posuňte kurzor na číslo Patche a stiskem [ENTER]
zobrazíte výpis Patchů.
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí obrazovku.
Režim Patch
5
Pokud stisknete tlačítko stejné kategorie, s každým stiskem se změní Patch, jak
vidíte níže.
S každým stiskem tlačítka zvolíte první Patch obou
podkategorií.
Pokud je User Patch uložený
S každým stiskem tlačítka zvolíte Patch podkategorie 1
0
podkategorie 2
0
user
0
podkategorie 1 ….
Pokud je User Patch uložený
S každým stiskem tlačítka zvolíte první Patch presetu
0
user
0
presetu ….
Režim Performance
5
Pomocí Padů [1]–[8] vyberte part pro aplikaci (aktuální part).
5
Stiskem Padu [1]-[8] zvolte part 1-8.
5
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem Padu [1]-[8] zvolíte part 9-16.
Režim 16-part mode
5
V režimu Performance nazýváme stav, ve kterém není zvolen žádný z režimů
Split, dual, či Super Layer, režimem „16-part mode”.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Č. Vysvětlení
1
Efekt je aktivní (svítí)/neaktivní
(nesvítí)
2
Tempo
3
Performance banka
4
Číslo/jméno performance
5
Aktuální part
Č. Vysvětlení
6
Číslo kategorie/Jméno Patche
7
Úroveň aktuálního partu
8
Indikátor úrovně
9
Octave Shift nastavení
10
Parametry, které lze aktuálně nastavit
pomocí ovladačů
Hrajete-li na klaviaturu, slyšíte aktuální part, a také party, aktivní na klaviatuře
(str. 19, str. 20, str. 22).
Nastavení hlasitosti
Slidery [UPPER] LEVEL a [LOWER] LEVEL nastavte hlasitost partu 1 a partu 2 (LEVEL).
Key Touch
5
Podle nastavení KEY TOUCH, tlačítko [KEY TOUCH] svítí nebo nesvítí.
Svítí Je-li nastavení Velocity na „REAL
Nesvítí Je-li nastavení Velocity na „1 -127”
Sample Import
5
Při importu samplu se může objevit okno OPTIMIZE, podle stavu využití paměti.
OK Paměť je optimalizovaná, a spustí se import samplu.
CANCEL Zruší import samplu.
Editace Patche/bicí sady
PATCH EDIT
5
Na obrazovce PATCH EDIT můžete při editaci zvuků využít Pady [1]–[8], pro
následující operace.
Pady [5]–[8]
Zapnutí (Pad svítí) nebo vypnutí jednotlivých zvuků.
Je-li zvuk aktivní, objeví se symbol
(
”.
Pady [1]–[4]
Svítící Pad(y) označuje zvuk(y), který chcete editovat.
Více svítících Padů označuje příslušný počet zvuků.
5
Na obrazovce PATCH EDIT, stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do okna INIT MENU.
Volbou „PATCH” nebo TONE”, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci zvoleného Patche
nebo zvuku.
DRUM KIT EDIT
5
Bicí sada sestává z perkusních nástrojů (tone), přiřazených jednotlivým klávesám.
Rytmický zvuk přiřazený každé klávese obsahuje kombinaci až čtyř vzorků.
Funkce Drum Kit Edit umožňuje editovat nastavení zvuku, přiřazeného dané klávese.
5
Na obrazovce DRUM KIT EDIT, při editaci čtyř vzorků, jež tvoří zvuk, přiřazený
zvolené klávese, můžete využít Pady [1]–[8] k provádění následujících operací.
Pady [5]–[8]
Zapnutí (Pad svítí) nebo vypnutí jednotlivých vzorků.
Je-li vzorek aktivní, objeví se symbol
(
”.
Pady [1]–[4]
Svítící Pad(y) označuje vzorek(y), který chcete editovat.
Více svítících Padů označuje příslušný počet vzorků.
5
Na obrazovce DRUM KIT EDIT, stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do okna INIT MENU.
Volbou „DRUM” nebo TONE”, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci zvolené bicí sady
nebo zvuku na zvolené klávese.
Editace performance
5
„PERFORMANCE EDIT” umožňuje během zobrazení seznamu editovat nastavení
všech partů, a „PART EDIT zase editovat každý part performance jednotlivě.
* PERFORMANCE EDIT a PART EDIT mají parametry společné.
5
Na obrazovce PERFORM EDIT nebo PART EDIT, pomocí Padů [1]–[8] zvolíte part,
který chcete editovat. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem Padu [1]–[8], volíte party
9-16.
5
Na obrazovce PERFORM EDIT, stiskem [MENU] vstoupíte do okna INIT MENU. Volbou
„PERFORM” nebo „PART”, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci zvolené performance
nebo partu.
3
Podrobnější vysvětlení
Patternový sekvencer
5
Na obrazovce PATTERN SEQUENCER můžete delším stiskem tlačítka [LOOP] vstoupit
do okna LOOP, kde můžete provést nastavení smyček. Stiskem [EXIT] zavřete okno
LOOP.
Parametr Vysvětlení
Loop Switch
Udává, zda bude přehrávání probíhat ve smyčce (ON) nebo ne (OFF).
* To zajistíte také stiskem tlačítka [LOOP].
OFF, ON
Loop Rec
Určuje, zda bude probíhat nahrávání smyčky (ON) nebo ne (OFF).
* Toto přepnutí můžete provést také tlačítkem [LOOP], když podržíte
tlačítko [SHIFT].
OFF, ON
5
Sliderem [UPPER] nastavíte úroveň stopy 1, a sliderem [LOWER] pak úroveň stopy 2.
5
Sliderem [PHRASE PAD] zvýšíte nebo snížíte úroveň, zadanou pro stopy 3–8, přičemž
zachováte vyvážení stop.
5
Stiskem tlačítka [MIXER] vstoupíte na obrazovku MIXER. Zde můžete nastavit
panorama a úroveň jednotlivých stop.
Pomocí Padů [1]-[8] zvolte stopu pro editaci.
Pomocí sliderů [UPPER]/[LOWER]/[PHRASE PAD] nastavíte úroveň.
MEMO
Stopy 1–7 jsou přiřazeny partům 1–7, a stopa 8 partu 10.
Vymazání v reálném čase
Vymazání pouze zadaných not během nahrávání nebo přehrávání
(REALTIME NOTE ERASE)
1.
Při nahrávání podržte tlačítko [RHYTHM PATTERN] a stiskněte tlačítko
[ERASE].
Otevře se okno REALTIME NOTE ERASE.
2.
Stiskem klávesy zvolíte notu, kterou chcete vymazat.
3.
Stiskněte tlačítko [ERASE].
Podržíte-li klávesu, vymažete na zvolené stopě pouze zadanou notu.
Vymazání pouze pohybů pomocí ovladačů nebo joysticku modulace,
během nahrávání či přehrávání
1.
Při nahrávání podržte tlačítko [MUTE] a stiskněte tlačítko [ERASE].
Pouze když podržíte tato tlačítka, budou pohyby ovladačů a modulačního joysticku
vymazány ze zvolené stopy.
Uložení Patternu jako „Performance” (SAVE AS PERFORM)
Nastavení, související se zvukem Patternu (preset/user), použitého v Pattern
sekvenceru, můžete uložit jako performanci.
Když např. potřebujete exportovat Pattern do SMF, použijte DAW při editaci a
dokončení songu, a poté využijte JUNO-DS pro přehrávání dat songu; a pomocí
performance, uložené funkcí „SAVE AS PERFORM” přehrajete tato data, s využitím
originálního zvuku.
1.
Na obrazovce PATTERN SEQUENCER zvolte Pattern.
2.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
3.
Posuňte kurzor na „PATTERN UTILITY” a stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Posuňte kurzor na „SAVE AS PERFORM” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Otevře se obrazovka SAVE AS PERFORM.
5.
Kolečkem Value zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
6.
Posuňte kurzor na „OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Zápis je hotov, pokud se objeví na displeji „Completed!“
POZN.
Pokud je na displeji „Writing..., nikdy nevypínejte nástroj.
Zapnutí/ vypnutí podsvícení displeje
Chcete-li snížit spotřebu energie baterie, můžete vypnout podsvícení displeje, když
jej nepotřebujete.
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [EXIT].
Podsvícení displeje tím vypnete.
Zapnutí podsvícení displeje
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [ENTER].
Podsvícení displeje je zapnuto.
Demo Songy
1 Wonder
Copyright © 2015 Roland Corporation
2 There There There
4
Režim Patch
Patch/Drum Kit Edit
Procedura
1.
Vyberte Patch nebo bicí sadu, kterou chcete editovat.
2.
Stiskněte tlačítka [SAMPLE IMPORT] a [DAW CONTROL] současně.
Objeví se nabídka EDIT MENU.
3.
Posuňte kurzor na „PATCH EDIT” nebo „DRUM KIT EDIT” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Objeví se obrazovka PATCH EDIT nebo DRUM KIT EDIT.
MEMO
5
Na obrazovce PATCH EDIT můžete při editaci zvuků využít Pady [1]–[8], pro
následující operace.
Pady [5]–[8]
Zapnutí (Pad svítí) nebo vypnutí jednotlivých zvuků.
Je-li zvuk aktivní, objeví se symbol
(
”.
Pady [1]–[4]
Svítící Pad(y) označuje zvuk(y), který chcete editovat.
Více svítících Padů označuje příslušný počet zvuků.
5
Na obrazovce PATCH EDIT, stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do okna INIT
MENU. Volbou „PATCH” nebo TONE”, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci
zvoleného Patche nebo zvuku.
MEMO
5
Na obrazovce DRUM KIT EDIT, při editaci čtyř vzorků, jež tvoří zvuk, přiřazený
zvolené klávese, můžete využít Pady [1]–[8] k provádění následujících operací.
Pady [5]–[8]
Zapnutí (Pad svítí) nebo vypnutí jednotlivých vzorků.
Je-li vzorek aktivní, objeví se symbol
(
”.
Pady [1]–[4]
Svítící Pad(y) označuje vzorek(y), který chcete editovat.
Více svítících Padů označuje příslušný počet vzorků.
5
Na obrazovce DRUM KIT EDIT, stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do okna INIT
MENU. Volbou „DRUM” nebo TONE”, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci
zvolené bicí sady nebo zvuku na zvolené klávese.
4.
Posuňte kurzor na záložku a pomocí [
K
] [
J
] přepínáte stránky.
5.
Posuňte kurzor na parametr, který chcete editovat a kolečkem nastavíte
hodnotu.
6.
Chcete-li uložit editované nastavení, proveďte operaci „Uložení nastavení
(Write)” (viz Uživatelský manuál).
Ohledně parametrů
5
Parametry, označené „
2
můžete ovládat pomocí ovládání Matrix (str. 12).
5
Některé parametry (jako Rate nebo Delay Time) lze nastavit podle notových hodnot.
64tinová triola 64tinová nota 32tinová triola 32tinová nota
Šestnáctinová
triola
32tinová nota s
tečkou
Šestnáctinová
nota
Osminová triola
16tinová nota s
tečkou
Osminová nota Čtvrťová triola
Osminová nota
stečkou
Čtvrťová nota Půlová triola
Čtvrťová nota
stečkou
Půlová nota
Celá triola
Půlová nota
stečkou
Celá nota Dvojitá triola
Celá nota
stečkou
Dvojitá nota
POZN.
Pokud určíte Delay time jako notovou hodnotu, pak zmírnění tempa nezmění tuto
dobu v dané délce.
Je to proto, že je zde určitá horní hranice Delay time; je-li stanovena jako
hodnota noty a vy snížíte tempo až na tuto hodnotu, Delay time se již nemůže
změnit vůbec. Tato horní hranice je maximální hodnota, kterou můžete zadat při
nastavení Delay time, jako numerickou.
Parametry Patche
COMMON
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Kategorie Patch
Určuje typ (kategorii) Patche.
* Jestliže zvolíte jako kategorii „NO ASSIGN”, nebude možné zvolit Patch
na JUNO-DS samotném.
Viz „Výpis kategorií” (str. 5).
Patch Level
Nastavuje hlasitost Patche.
0–127
Patch Pan
Nastavuje stereo pozici Patche.
„L64” je zcela vlevo, „0” je střed a „63R” je zcela vpravo.
L64–0–63R
Patch Priority
Určuje, co se bude dít, jakmile překročíte maximální polyfonii (128 hlasů).
LAST
Naposledy zahrané tóny budou mít prioritu a aktuálně
znějící budou umlčeny, počínaje prvními.
LOUDEST
Tóny snejvyšší hlasitostí budou mít prioritu a aktuálně
znějící budou umlčeny, počínaje nejslabšími.
Octave Shift
Nastavuje výšku tónu Patche nahoru a dolů po oktávách (± 3 oktávy).
-3-3
Patch Coarse Tune
Hrubé nastavení výšky zvuku nahoru a dolů vpůltónových krocích
(± 4 oktávy).
-48-48
Patch Fine Tune
Jemné nastavení výšky zvuku Patche nahoru a dolů v 1centových krocích
(± 50 centů).
-50-50
Stretch Tune
Depth
Rozšířené ladění (systém, kterým jsou běžně laděna akustická piana, tedy
že dolní rozsah je lehce podladěný a horní přeladěný vmatematickém
poměru vůči přesnému)
OFF Temperované ladění
1-3
Vyšší nastavení má za následek větší rozdíl ve výšce dolních
a horních rozsahů.
Rozdíl výšky od
temperovaného ladění
Hodnota parametru
Dolní rozsah Horní rozsah
Analog Feel
Určuje hloubku modulace 1/f, aplikované na Patch.
Přidáním „modulace1/f můžete simulovat přirozenou nestabilitu
charakteristiky analogového syntezátoru.
0–127
Cuto Oset
Cuto Frequency Oset upravuje prahovou frekvenci pro celý Patch,
sjednocuje tuto frekvenci u různých Patchů Cuto Frequency (str. 8).
* Tato hodnota je přidána k hodnotě Cuto frekvence u zvuku, takže
pokud je hodnota Cuto nastavena na „127“ (maximum), pak kladné
hodnoty nezpůsobí žádnou změnu.
-63–+63
Resonance Oset
Resonance Oset upravuje rezonanci pro celý Patch, sjednocuje tento
rozdíl frekvencí mezi hodnotami rezonancí pro každý zvuk v Resonance
(str. 8).
* Tato hodnota je přidána khodnotě resonance u zvuku, takže pokud je
hodnota resonance zvuku nastavena na 127 (maximum), pak kladné
hodnoty nezpůsobí žádnou změnu.
-63–+63
Attack Time Oset
Attack Time Oset upravuje dobu Attack pro celý Patch, sjednocuje
relativní rozdíl doby Attack u různých zvuků vTVA-Env Time 1 (str. 10),
TVF-Env Time 1 (str. 9).
* Tato hodnota je přidána khodnotě resonance u zvuku, takže pokud je
hodnota resonance zvuku nastavena na „127“ (maximum), pak kladné
hodnoty nezpůsobí žádnou změnu.
-63–+63
Release Time
Oset
Release Time Oset upravuje dobu Release pro celý Patch, sjednocuje
relativní rozdíl doby Release u různých zvuků vTVA-Env Time 4 (str. 10),
TVF-Env Time 4 (str. 9).
* Tato hodnota je přidána khodnotě resonance u zvuku, takže pokud je
hodnota resonance zvuku nastavena na „127“ (maximum), pak kladné
hodnoty nezpůsobí žádnou změnu.
-63–+63
5
Režim Patch
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Velocity Sens
Oset
Velocity Sens Oset upravuje citlivost úhozu pro celý Patch, sjednocuje
relativní rozdíl mezi frekvencemi v hodnotách Velocity Sensitivity pro
každý zvuk níže uvedenýchparametrů.
Cuto V-Sens (str. 9)
Level V-Sens (str. 10)
* Tato hodnota je přidána khodnotě Velocity Sensitivity u zvuku, takže
pokud je hodnota Velocity Sensitivity zvuku nastavena na „+63“
(maximum), pak kladné hodnoty nezpůsobí žádnou změnu.
-63–+63
Mono/Poly
Určuje, zda bude zvuk znít jako vícehlasý (POLY) nebo jednohlasý (MONO).
Nastavení „MONO“ je užitečné, hrajete-li na sólový nástroj, jako je saxofon
nebo étna.
MONO Bude znít jen naposledy zahraný tón.
POLY Mohou znít dva nebo více tónů současně.
Legato Switch
Určuje, zda se bude vypínač legata používat (ON) nebo ne (OFF).
Je-li přepínač Legato zapnutý na „ON“, pak se při stisku klávesy, zatímco
ještě držíte předchozí, změní výška plynule na nový tón. Tak vzniká plynulý
přechod mezi dvěma tóny, kterým lze napodobovat kytarové techniky hry
na krku a vytažení struny.
* Přepínač legata je funkční, je-li parametr Mono/Poly nastaven na
„MONO”.
OFF, ON
Legato Retrigger
Toto nastavení určuje, zda se při hře legato budou zvuky přehrávat (ON)
nebo ne (OFF). Normální nastavení je na „ON“.
Ve stavu „OFF“ se při zahrání následného tónu, je-li první stisknutý, pouze
změní výška tónu, druhý tón bude postrádat náběh. Nastavení „OFF“
použijte při hře dechových nebo smyčcových nástrojů nebo při modulaci
zvuku jednohlasého syntezátoru.
* Legato Retrigger je funkční, je-li parametr Mono/Poly nastaven na
„MONO” a Legato Switch na „ON“.
OFF, ON
MEMO
Řekněme, že máte Legato Switch na „ON“ a Legato Retrigger na „OFF. Má-li znít zvuk legato (když
držíte nižší tón a stisknete vyšší), může se někdy stát, že ladění nevystoupí až na požadovanou
výšku (zastaví se někde mezi nimi). To může být způsobeno překročením mezní hodnoty zdvihu
ladění, než je určeno pro průběh tohoto vzorku. Navíc, jsou-li pro násobné tóny použity různé
horní meze vlnových průběhů Patche, může to vést k tomu, že MONO zvuk nebude slyšet.
Potřebujete-li větší změny vladění, nastavte Legato Retrigger na „ON“.
Portamento
Switch
Určuje, zda se efekt Portamento aplikuje (ON) nebo ne (OFF).
OFF, ON
Režim Portamento
Mode
Určuje podmínky, za kterých se Portamento aplikuje.
NORMAL Portamento bude zapnuto stále.
LEGATO
Portamento se aplikuje jen při hře legato (tj., stisknete-li
následující klávesu před uvolněním předchozí).
Portamento Type
Udává typ Portamenta.
RATE
Doba přechodu od tónu któnu závisí na vzdálenosti mezi
nimi.
TIME
Doba přechodu je konstantní, bez ohledu na výšku obou
tónů.
Portamento Start
Pokud vprůběhu probíhajícího Portamenta stisknete další klávesu, změní
Portamento rozvoj směrem knovému tónu. Toto nastavení určuje výšku
tónu, na které změna začne.
PITCH
Portamento na novou výšku se spustí při stisku nové
klávesy.
Pitch
Time
stiskněte klávesu C4
stiskněte klávesu C5
stiskněte klávesu D4
POZN.
Portamento začne od tónu, na kterém by předchozí
portamento skončilo.
Pitch
Time
stiskněte klávesu C4
stiskněte klávesu C5
stiskněte klávesu D4
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Portamento Time
Je-li použito Portamento, zde určíte dobu, za kterou proběhne změna
výšky. Vyšší nastavení způsobí, že změna výšky na další tón zabere více
času.
0–127
Výpis kategorií
Kategorie Obsah
- - - Bez přiřazení Bez přiřazení
PNO AC. Piano Acoustic Piano
EP EL. Piano Electric Piano
KEY Keyboards Další klávesové nástroje (Clav, Harpsichord atd.)
BEL Bell Bell, Bell Pad
MLT Mallet Mallet
ORG Organ Electric and Church Organ
ACD Accordion Accordion
HRM Harmonica Harmonica, Blues Harp
AGT AC.Guitar Acoustic Guitar
EGT EL.Guitar Elektrická kytara
DGT DIST. Kytara Distortion Guitar
BS Basa Acoustic & Electric Bass
SBS Synth Bass Synth Bass
STR Strings Strings
ORC Orchestra Orchestra Ensemble
HIT Hit&Stab Orchestra Hit, Hit
WND Wind Dechy (Oboe, Clarinet atd.)
FLT Flute Flute, Piccolo
BRS AC. Brass Acoustic Brass
SBR Synth Brass Synth Brass
SAX Sax Sax
HLD Hard Lead Hard Synth Lead
SLD Soft Lead Soft Synth lead
TEK Techno Synth Techno Synth
PLS Pulsating Pulsating Synth
FX Synth FX Synth FX (Noise aj.)
SYN Other Synth Poly Synth
BPD Bright Pad Bright Pad Synth
SPD Soft Pad Soft Pad Synth
VOX Vox Vox, Choir
PLK Plucked Plucked (Harp aj.)
ETH Ethnic Další Etnické nástroje
FRT Fretted Fretted Inst (Mandolin aj.)
PRC Perkuse Perkuse
SFX Sound FX Sound FX
BTS Beat&Groove Beat a Groove
DRM Drums Bicí sada
CMB Kombinace Další Patche s využitím Split a Layer
6
Režim Patch
WAVE
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
*
1–
*
4
Zadejte stav zapnutí/ vypnutí not 1-4. Je-li zvuk aktivní, vidíte značku
(
”.
OFF, ON
Wave Group
Zvolí skupinu vzorků, jako základnu zvuku.
INTA, B Vzorky uložené vinterní paměti
EXP Vzorky pro rozšíření zvuků
SAMP Importování uživatelských samplů
MSAM
Multisamply, vytvořené v JUNO-DS Tone Manager
(PC software)
Wave No. L (Mono)
Wave No. R
Zvolí základní vzorek pro zvuk. Spolu sčíslem vzorku se objeví jméno
vzorku vdolní části displeje.
V případě mono je zadána pouze levá strana (L). U stereo signálu je dána
také pravá strana (R).
OFF, 1-2402 (Horní hranice závisí na skupině vzorků).
Wave Gain
Nastavuje gain (zesílení) vzorku. Hodnota se mění vkrocích po 6dB –
zvýšení o 6dB zdvojnásobí zesílení vzorku.
Pokud zamýšlíte ke zkreslení zvuku použít Booster, nastavte tento
parametr na jeho maximální hodnotu (str. 7).
-6, 0, +6, +12
Wave Tempo Sync
Pokud si přejete synchronizovat smyčku fráze khodinám (tempu), nastavte
parametr na “ON”.
OFF, ON
MEMO
Frázová smyčka značí opakované přehrávání fráze, která byla vyjmuta ze
songu (např. pomocí sampleru).
Wave FXM Switch
Určuje, zda bude FXM použitý (ON) nebo ne (OFF).
OFF, ON
MEMO
FXM (Frequency Cross Modulation) používá určitý vzorek, kterým
moduluje aktuální průběh a vzniká tak komplexní sada alikvót. To je
užitečné pro tvorbu dramatických zvuků nebo zvukových efektů.
Wave FXM Color
Určuje, jak FXM provede frekvenční modulaci. Vyšší nastavení způsobí
drsnější zvuk, zatímco nižší kovovější.
1-4
Wave FXM Depth
Určuje hloubku modulace, způsobené FXM.
0-16
Tone Delay Mode
Zvolí typ prodloužení zvuku.
NORM
Tón začne znít po uplynutí stanovené prodlevy Tone Delay
Time.
Note on
No Tone Delay
Delay Time
Note o
HOLD Ačkoliv tón začne znít po uplynutí prodlevy Tone Delay
Time, uvolníte-li klávesu dřív, než prodleva uplyne, tón
nezazní.
Note on Note o
No sound played
OFF-N
Na rozdíl od zaznění tónu po stisku klávesy, zde tón začne
znít poté, co uplyne zadaný časový úsek parametrem Tone
Delay Time, od okamžiku uvolnění klávesy. To je účelné,
když napodobujeme ruchy zkytary a dalších nástrojů.
Note on Note o
Delay Time
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
OFF-D
Na rozdíl od zaznění tónu po stisku klávesy, zde tón začne
znít poté, co uplyne zadaný časový úsek parametrem Tone
Delay Time, od okamžiku uvolnění klávesy. Nicméně, změny
vobálce TVA probíhají vdobě, kdy je klávesa stisknuta, což
mnohdy znamená, že je slyšet jen část doznívajícího zvuku.
Note on Note o
Delay Time
MEMO
Je-li zvolen typ vzorku s dozvukem (tedy zvuk, jenž zaniká, aniž by klávesa byla uvolněna), pak
parametry „OFF-N“ a „OFF-D“ mohou způsobit, že zvuk nebude slyšet vůbec.
Tone Delay Time
Určuje dobu od stisku klávesy (nebo její uvolnění, je-li Delay Mode
nastaven na „OFF-N“ nebo „OFF-D“), do okamžiku, kdy zazní tón.
0–127, note
TMT
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Structure Type
1 & 2, 3 & 4
Určuje, jak budou zvuky 1 a 2, nebo 3 a 4 propojeny.
Můžete použít následujících deset kombinací různých typů.
1
U tohoto typu jsou zvuky 1 a 2 (nebo 3 a 4) nezávislé. Tento
typ použijte, když chcete zachovat zvuky PCM nebo vytvořit
a kombinovat zvuky pro každý zvuk.
2
Tento typ staví za sebe dva ltry, což zintenzivní
charakteristiky ltru. TVA pro zvuk 1 (nebo 3) ovládá poměr
hlasitosti mezi dvěma zvuky.
3
Tento typ míchá zvuk Tone 1 (3) a Tone 2 (4), aplikuje ltr a
potom aplikuje zkreslení vzorku.
4
Tento typ aplikuje zesílení zkreslení na vzorek a potom
kombinuje dva ltry. TVA pro zvuk 1 (nebo 3) ovládá poměr
hlasitosti mezi dvěma zvuky a nastavuje úroveň zkreslení.
5
Tento typ používá kruhový modulátor a vytváří tak další
harmonické a potom kombinuje dva ltry. TVA pro zvuk
1 (nebo 3) ovládá poměr hlasitosti mezi dvěma zvuky a
nastavuje hloubku kruhové modulace.
6
Tento typ používá kruhový modulátor a vytváří tak další
harmonické a potom míchá zvuk 2 (4) se dvěma ltry.
Jelikož zvuk Ring modulátoru můžete smíchat se zvukem 2
(4), pomocí TVA zvuku 1 (3) můžete nastavit intenzitu zvuku
Ring modulátoru.
2
7
Režim Patch
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
7
Tento typ aplikuje ltr na zvuk 1 (3) a kruhový modulátor na
zvuk 2 (4) a tím tvoří nové harmonické.
8
Tento typ posílá ltrovaný zvuk 1 (3) a zvuk 2 (4) do
kruhového modulátoru, potom míchá zvuk 2 (4) a aplikuje
ltr na výsledný vzorek.
9
Tento typ propouští zvuk každého zvuku přes kruhový
modulátor a vytváří tak další harmonické. TVA pro zvuk
1 (nebo 3) ovládá poměr hlasitosti mezi dvěma zvuky a
nastavuje hloubku kruhové modulace.
10
Tento typ propouští zvuk každého zvuku přes kruhový
modulátor a vytváří tak další harmonické, a rovněž míchá do
zvuku 2 (4). Jelikož zvuk Ring modulátoru můžete smíchat
se zvukem 2 (4), pomocí TVA zvuku 1 (3) můžete nastavit
intenzitu zvuku Ring modulátoru.
MEMO
5
Pokud zvolíte typ 2-10 a jeden zvuk zpáru je vypnut, druhý zvuk bude znít jako typ 1 bez
ohledu na zobrazené nastavení.
5
Když omezíte oblast klaviatury, ve které zvuk bude znít (Key Range Upper, Lower) nebo
omezíte rozsah dynamiky kde bude znít (Velo Range Upper, Lower), výsledek voblastech
kde zvuk nezní je stejný, jako kdyby byl zvuk vypnutý. To znamená, že pokud zvolíte typ
2–10 a udáte oblast klaviatury nebo rozsah dynamiky, kde jeden zpáru zvuků nezní, pak
zvuky hrané vtéto oblasti nebo rozsahu budou znít jiným typ 1, bez ohledu na zobrazené
nastavení.
Booster
1 & 2, 3 & 4
Je-li zvolen Structure Type 3 nebo 4, můžete nastavit hloubku zkreslení
Booster. Booster zvýší vstupní signál, pokud potřebujete dodat zvuku
zkreslení. Tak vytváří efekt Distortion, často používaný u elektrických kytar.
Vyšší hodnota vyrobí větší zkreslení.
0, +6, +12, +18
Key Fade Upper,
Lower
Určuje, co se stane súrovní zvuku, pokud zvuk, který je vyšší než právě
zahraný tón daného rozsahu na klaviatuře.
Vyšší hodnoty způsobí vyšší nárůst hlasitosti. Pokud nechcete, aby zvuk
zněl vůbec, zahrajete-li pod zadaný rozsahem zvuku, nastavte tento
parametr na 0.
0–127
Key Range
Upper, Lower
Určuje nejvyšší/ nejnižší tón, který zazní pro každý zvuk.
* Jestliže se pokusíte posunout nižší klávesu nad vyšší, nebo naopak, další
hodnoty automaticky zůstanou stejné.
(Horní) LOWER–G9, (Dolní) C-1–UPPER
Pitch
Level
Fade Lower Fade Upper
Range Lower Range Upper
TMT Velocity
Control
TMT Velocity Control určuje, zda různé zvuky zazní nebo ne, podle síly
úhozu, se kterou na klávesu hraje (velocity).
* Namísto parametru Velocity můžete zvuky nahradit také pomocí
parametru Matrix Control (str. 12). Ovšem, citlivost klaviatury a
parametr Matrix Control nelze použít současně tak, aby zazněly různé
zvuky. Při použití Matrix Control pro přepnutí zvuků, OFF Velocity
Control na „OFF”.
OFF Zvuky nelze dynamicky upravit.
ON Zvuky přepínají dynamiku podle síly úhozu na klávesy.
RANDOM
Zvuky, znichž je Patch složen, budou znít náhodně, bez
ohledu na dynamiku.
CYCLE
Zvuky, znichž je Patch složen, budou znít návazně, bez
ohledu na dynamiku.
Velo Fade Upper,
Lower
Tento parametr určuje, co se stane súrovní zvuku, jestliže bude zvuk
zahrán svyšší citlivostí než je zadaný rozsah. Vyšší hodnoty způsobí vyšší
nárůst hlasitosti. Pokud chcete, aby zahrnuté tóny mimo vyhrazený rozsah
citlivosti nezněly vůbec, nastavte jej na “0”.
0–127
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Velo Range
Upper, Lower
Nastaví nejvyšší/ nejnižší citlivost, na které zazní zvuk.
* Jestliže se pokusíte posunout dolní hranici citlivost nad horní, nebo
naopak, další hodnoty automaticky zůstanou stejné.
(Horní) LOWER–127, (Dolní) 1–UPPER
MEMO
Při použití Matrix Control pro hru různými zvuky, nastavte nejnižší hodnotu (Lower) a nejvyšší
(Upper) zpoužitých zpráv MIDI.
Velocity
Level
Fade Lower Fade Upper
Range Lower Range Upper
TMT Control
Switch
Aby zazněly různé zvuky, musí být Matrix Control nastaven na (ON), nebo
na (OFF), aby nezazněly vůbec.
* Můžete také nastavit, že zazní různé zvuky, podle různě silného úhozu
(dynamiky), jímž hrajete (str. 7). Ovšem, citlivost klaviatury a
parametr Matrix Control nelze použít současně tak, aby zazněly různé
zvuky. Pokud chcete, aby zazněly různé zvuky, nastavte TMT Velocity
Control (str. 7) na „OFF”.
OFF, ON
PITCH
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Tone Coarse Tune
Hrubé nastavení výšky zvuku nahoru a dolů vpůltónových krocích
(± 4 oktávy).
-48–+48
Tone Fine Tune
Nastavuje výšku tónu zvuku nahoru a dolů vcentových krocích
(± 50 centů).
-50–+50
Random Pitch
Depth
Specikuje náhodné odlišnosti výšky při každém stisku klávesy. Pokud
nechcete, aby se výška měnila náhodně, nastavte jej na „0“. Hodnoty jsou v
centech (setina půltónu).
0-1200
Pitch Keyfollow
Specikuje hodnotu změny výšky, pokud zahrajete na klávesu o oktávu
výše (tedy o 12 kláves více vpravo na klaviatuře).
Pokud chcete, aby výška vzrostla o oktávu dle běžné klaviatury, nastavte
jej na „+100“. Pokud chcete, aby výška vzrostla o dvě oktávy, nastavte jej
na „+200“. Naopak, pokud chcete, aby hodnota klesla, použijte záporných
hodnot. Při nastavení na 0 budou mít všechny klávesy stejnou výšku.
-200–+200
Pitch
Key
Pitch Bend Range
Up, Down
Stupeň změny výšky vpůltónech, je-li Pitch Bend zcela vpravo (vlevo).
Např. je nastaven na „+48 (-48)” a pohnete Pitch benderem zcela doprava
(doleva), výška vzroste (klesne) o 4 oktávy.
(Up) 0–+48, (Down) 0– -48
8
Režim Patch
PITCH ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Pitch Env Depth
Určuje efekt obálky výšky. Vyšší nastavení způsobí větší změnu obálky
výšky. Záporná (-) nastavení invertují tvar obálky.
-12–+12
Pitch Env V-Sens
Dynamicky hrající klaviaturu můžete použít kovládání hloubky obálky
výšky. Pokud chcete, aby byla obálka výšky dynamičtější pro ostřeji hrané
tóny, nastavte tento parametr na kladné hodnoty. Pokud chcete, aby byla
obálka výšky mírnější pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr na
záporné hodnoty.
-63–+63
Pitch Env T1
V-Sens
Umožňuje ovlivňovat dynamikou hry Time 1 obálky výšky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
Pitch Env T4
V-Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky výšky. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
Pitch Env Time KF
Toto nastavení použijte, chcete-li, aby se časy obálky Pitch (Time 2–Time
4) měnily vzávislosti na poloze, ve které hrajete. Podle dob obálky výšky
pro klávesu C4, kladná nastavení způsobí, že tóny vyšší než C4 naběhnou
rychleji a záporná déle. Vyšší nastavení značí větší změnu.
-100–+100
Time
Key
Pitch Env Time 1–4
Denuje doby obálky výšky (Time 1–Time 4).
Vyšší nastavení způsobí delší dobu kdosažení následující výšky.
(Např. Time 2 je doba, po kterou se výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
Pitch Env Level
0–4
Denuje úrovně obálky výšky (Level 0–Time 4).
Určuje, jak moc se výška změní zreferenčního tónu do daného bodu (hodnota
nastavená parametry Coarse Tune nebo Fine Tune na obrazovce Pitch).
Kladné hodnoty mají za následek, že výška je vyšší než normálně, záporné
pak nižší.
-63–+63
Note on Note o
Time
Pitch
T: Time L: Level
TVF
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Filter Type
Vyberte typ ltru. Filtr ořezává nebo podporuje zadanou frekvenční oblast
a mění jas, hutnost a další vlastnosti zvuku.
* Pokud nastavíte „LPF2” nebo „LPF3”, pak nastavení Resonance (str. 8)
bude ignorováno.
OFF Žádný ltr.
LPF
Low Pass ltr. Redukuje hlasitost všech frekvencí nad hodnotou
Cuto Freq, aby zaokrouhlil a zatemnil zvuk. Nejběžnější ltr,
používaný u syntezátorů.
BPF
Band Pass Filter. Ponechá pouze frekvence voblasti kolem Cuto
frekvence, zbytek ořeže. To se hodí při tvorbě konkrétních zvuků.
HPF
High Pass ltr. Ořezává frekvence voblasti pod Cuto frekvencí.
To se hodí pro tvorbu perkusních zvuků, protože podporuje jejich
vyšší harmonické.
PKG
Filtr na špičky. Zvýrazňuje frekvence voblasti kolem Cuto
Frequency. Můžete jej použít při tvorbě wah-wah efektů,
zaměstnáním LFO cyklickou změnou frekvence cuto.
LPF2
Low Pass Filter 2. Ačkoliv jsou frekvenční komponenty nad
prahovou frekvencí ořezány, citlivost ltru je poloviční než u LPF.
To zněj činí poměrně hřejivý Low Pass ltr. Tento ltr je vhodný
pro simulaci nástrojů jako akustické piano.
LPF3
Low Pass Filter 3. Ačkoliv frekvenční komponenty nad Cuto
frekvencí jsou ořezány, citlivost ltru se mění podle Cuto
frekvence. Přestože tento ltr je rovněž vhodný pro simulaci
akustických nástrojů, jemnými rozdíly se odlišuje od LPF2,
dokonce i pro stejná nastavení obálky TVF.
Cuto Frequency
Vybere frekvenci, na které ltr začíná mít vliv na frekvenční komponenty
vzorku.
„LPF/LPF2/LPF3” zvolený pro Filter Type
Nižší nastavení Cuto frekvence sníží horní harmonické zvuku, takže je
výsledek zaokrouhlenější a hřejivější. Vyšší nastavení zjasňuje zvuk.
„BPF” zvolený pro Filter Type
Harmonické komponenty se mění podle nastavení TVF Cuto frekvence.
To se hodí při tvorbě konkrétních zvuků.
„HPF” zvolený pro Filter Type
Pokud pak nastavení vyšší frekvence Cuto redukuje nižší harmonické a
podpoří jasnější komponenty zvuku.
„PKG” zvolený pro Filter Type
Pokud podpora harmonických se mění podle nastavení Cuto frekvence.
MEMO
Editovat celkový Patch a zachovat přitom poměrné rozdíly vůčihodnotě
frekvence Cuto pro každý zvuk, nastavte Cuto Oset (str. 4).
0–127
Resonance
Podpoří část zvuku voblasti kolem Cuto Freq, přidá mu specický
charakter. Příliš vysoké hodnoty mohou způsobit oscilaci, takže zvuk bude
zkreslený.
0–127
Cuto Keyfollow
Tento parametr použijte, chcete-li měnit mezní kmitočet vzávislosti na
stisknuté klávese. Ve vztahu kmeznímu kmitočtu klávesy C4, budou kladné
hodnoty frekvenci zvyšovat při hře voblasti nad C4 a záporné hodnoty ji
budou snižovat při hře pod C4.
Vyšší nastavení značí větší změnu.
-200–+200
Cuto frekvence
(Octave)
Key
2
2
2
9
Režim Patch
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Cuto V-Curve
Volí jednu znásledujících sedmi křivek, které určují, jakým způsobem bude
dynamika hry (velocity) ovlivňovat mezní kmitočet (cuto freq).
Nastavení na „FIXED“ způsobí, že mezní kmitočet nebude silou úhozu
ovlivněn.
FIXED, 1–7
Cuto V-Sens
Tento parametr použijte, když změny cuto frekvence jsou výsledkem
změn vdynamice hry. Chcete-li, aby silně hrané tóny zvyšovaly mezní
kmitočet, nastavte parametr na kladnou hodnotu (+). Ke snížení frekvence
Cuto použijte záporných (-) hodnot.
MEMO
Editovat celkový Patch a zachovat přitom poměrné rozdíly vůčihodnotě
frekvence Cuto V-Sense pro každý zvuk, nastavte Velocity Sens Oset
(str. 5). Ovšem toto nastavení je společné také pro parametr Level
V-Sens (str. 10).
-63–+63
Resonance V-Sens
Umožňuje citlivostí klaviatury měnit hodnotu rezonance. Pokud chcete,
aby tvrdě hrané tóny zvýšily hodnotu rezonance, nastavte tento parametr
na kladnou (+) hodnotu. Ke snížení hodnotu rezonance použijte záporných
(-) hodnot.
-63–+63
TVF ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
TVF Env Depth
Určuje hloubku obálky TVF. Vyšší nastavení způsobí větší změnu TVF
obálky výšky. Záporná (-) nastavení invertují tvar obálky.
-63–+63
TVF Env V-Curve
Volí jednu znásledujících 7 křivek, které určují, jakým způsobem bude
dynamika hry ovlivňovat TVF obálku. Nastavení na „FIXED“ způsobí, že TVF
obálka nebude silou úhozu ovlivněna.
FIXED, 1–7
TVF Env V- Sens
Určuje, jak dynamicky hrající klaviatura ovlivní hloubku obálky TVF. Kladné
nastavení (+) způsobí, že obálka TVF má větší vliv při tvrději hraných
tónech a záporné (-) nižší.
-63–+63
TVF Env T1 V- Sens
Umožňuje ovlivňovat dynamikou hry Time 1 TVF obálky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
TVF Env T4 V- Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky TVF. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
TVF Env Time
Keyfollow
Toto nastavení použijte, chcete-li, aby se časy TVA obálky (Time 2–Time 4)
měnily vzávislosti na poloze, ve které hrajete. Podle dob TVF obálky výšky
pro klávesu C4, kladná nastavení způsobí, že tóny vyšší než C4 naběhnou
rychleji a záporná déle. Vyšší nastavení značí větší změnu.
-100–+100
Time
Key
TVF Env Time 1–4
Denuje doby obálky výšky (Time 1–Time 4). Vyšší hodnoty prodlouží
dobu, během které se dosáhne následujícího mezního kmitočtu.
(Např. Time 2 je doba, po kterou se výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
TVF Env Level 0–4
Denuje úrovně obálky TVF (Level 0–Level 4). Tato nastavení určují změnu
mezního kmitočtu vkaždém bodě, vzhledem kreferenčnímu kmitočtu
(mezní kmitočet nastavený na obrazovce TVF).
0–127
Note on
Note o
Time
Cuto
Frequency
T: Time L: Level
2
10
Režim Patch
TVA
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Tone Level
Nastavuje hlasitost zvuku. Tento parametr se používá hlavně pro vyvážení
hlasitosti mezi jednotlivými zvuky.
0–127
Level V-Curve
Volí jednu znásledujících sedmi křivek, které určují, jak bude dynamika
hry ovlivňovat hlasitost. Nastavení na „FIXED“ způsobí, že hlasitost nebude
silou úhozu ovlivněna.
FIXED, 1–7
Level V-Sens
Tento parametr použijte, když změny hlasitosti mají být výsledkem
změn vdynamice hry. Chcete-li, aby silně hrané tóny zvyšovaly hlasitost,
nastavte na kladné hodnoty. Chcete-li, aby silně hrané tóny hlasitost
snižovaly, nastavte záporné hodnoty.
MEMO
Pro úpravu celého Patche a zároveň zachování relativních rozdílů Level
V-Sens mezi zvuky, nastavte Velocity Sens Oset (str. 5). Ovšem toto
nastavení je společné také pro Cuto V-Sens (str. 9).
-63–+63
Bias Level
Nastaví změnu hlasitosti ve směru parametru Bias. Vyšší nastavení značí
větší změnu. Záporná (-) nastavení invertují směr.
-100–+100
Bias Position
Určuje klávesu, které se týká změna hlasitosti.
C- –G9
Bias Direction
Určuje směr, kudy bude probíhat změna vůči bodu Bias Position.
LWR
Hlasitost se bude měnit voblasti klávesnice pod klávesou
určenou bodem Bias Point.
UPR
Hlasitost se bude měnit voblasti klávesnice nad klávesou
určenou bodem Bias Point.
L&U
Hlasitost se bude symetricky měnit na obě strany od bodu Bias
Point.
ALL Hlasitost se bude měnit lineárně se středem vbodě Bias Point.
Bias
způsobuje, že pozice hry na klaviatuře ovlivňuje hlasitost. To je vhodné pro změnu hlasitosti
vzávislosti na pozici (výšce), hrajeme-li zvuky akustických nástrojů.
Tone Pan
Nastavuje stereo pozici zvuku. „L64” je zcela vlevo, „0” je střed a „63R” je
zcela vpravo.
L64–0–63R
Pan Keyfollow
Parametr použijte, chcete-li, aby prostorové rozmístění tónů záviselo na
pozice hry na klaviatuře.
Kladné hodnoty způsobí umístění tónů hraných napravo od C4 (středního
C) do pravého směru a záporné hodnoty je umístí směrem doleva. Vyšší
nastavení značí větší změnu.
-100–+100
Pan
Key
Random Pan
Depth
Použijte, chcete-li, aby při každém stisku klávesy byl tón umístěn do
prostoru náhodně. Vyšší nastavení způsobí větší změnu.
0-63
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Alternate Pan
Depth
Nastavení hodnoty, o kterou se stereo střídavě mění mezi pravou a levou
stranou, kdykoliv stisknete klávesu. Vyšší nastavení způsobí větší změnu.
Parametr lze nastavit na pravou R nebo levou L stranu a tak obrátit pořadí
střídání levé a pravé. Chcete-li, aby se dva rytmické zvuky při každém
zahrání střídaly mezi levou a pravou, nastavte u každého z nich opačné
hodnoty L a R.
L63–0–63R
MEMO
Pokud zvolíte libovolnou hodnotu Type „2”–“10” pro Structure Type (str. 6), v nastavení Pan
Keyfollow, Random Pan Depth, Alternate Pan Depth, výstup zvuků 1 a 2 bude sloučen do zvuku
2, a výstup zvuků 3 a 4 bude sloučen do zvuku 4.
Ztoho důvodu bude zvuk 1 podléhat nastavení zvuku 2 a zvuk 3 nastavení zvuku 4.
TVA ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
TVA-Env T1 V-Sens
Umožňuje dynamikou hry ovlivňovat Time 1 u TVA obálky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
TVA-Env T4 V-Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky TVA. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
TVA-Env Time KF
Toto nastavení použijte, chcete-li, aby se časy TVA obálky (Time 2–Time 4)
měnily vzávislosti na poloze, ve které hrajete. Podle dob TVA obálky výšky
pro klávesu C4 (střední C), kladná (+) nastavení způsobí, že tóny vyšší než
C4 naběhnou rychleji a záporná déle. Vyšší nastavení značí větší změnu.
-100–+100
Time
Key
TVA-Env Time 1–4
Denuje doby TVA obálky (Time 1–Time 4). Vyšší hodnoty prodlouží dobu,
během níž se dosáhne následující úrovně hlasitosti. (Např. Time 2 je doba,
po kterou se výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
TVA-Env Level 1–3
Denuje úrovně TVA obálky (Level 1–Level 3). Tato nastavení určují, jak se
změní hlasitost vkaždém bodě, vzhledem ke standardní hlasitosti (hodnota
Tone Level určená na obrazovce TVA).
0–127
Note on
Note o
Time
Level
T: Time L: Level
2
2
2
11
Režim Patch
OUTPUT
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Patch Output
Assign
Pro každý Patch určuje způsob výstupu.
MFX
Výstup ve stereo přes MFX. Na zvuk procházející MFX lze také
aplikovat Chorus nebo Reverb.
L+R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) a OUTPUT R ve stereu,
bez průchodu přes MFX.
L, R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) nebo OUTPUT R v
mono, bez průchodu přes MFX.
TONE Výstupy odpovídající nastavení každého zvuku.
Tone Output
Assign
Určuje, jak půjde přímý zvuk na výstup.
* Je-li Patch Out Assign nastaven jakkoliv jinak, než na TONE“, tato
nastavení nebudou účinná.
* Je-li Structure Type (str. 6) nastaven vrozsahu „2”–“10”, výstup
zvuků 1 a 2 bude kombinován se zvukem 2, a výstup zvuků 3 a 4
bude kombinován se zvukem 4. Ztoho důvodu bude zvuk 1 podléhat
nastavení zvuku 2 a zvuk 3 nastavení zvuku 4.
* Zvuky jdou na chorus a reverb vmono vždy.
MFX
Výstup ve stereo přes MFX. Na zvuk procházející MFX lze také
aplikovat Chorus nebo Reverb.
L+R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) a OUTPUT R ve stereu,
bez průchodu přes MFX.
L, R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) nebo OUTPUT R v
mono, bez průchodu přes MFX.
Tone Output Level
Nastavuje úroveň signálu do místa určení výstupu nastaveného
parametrem Patch Output Assign nebo Tone Output Assign.
0–127
Tone Chorus Send
Nastaví úroveň signálu, vyslaného do Chorusu pro každý zvuk.
0–127
Tone Reverb Send
Nastaví úroveň signálu každého zvuku, vyslaného do Reverbu.
0–127
LFO1, 2
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Vzorek
Volba průběhů vzorku LFO.
* Je-li nastaven „BD-U“ nebo „BD-D“, musíte zapnout parametr 1/2 Key
Trigger na „ON“. Je-li nastaven na „OFF“, nebude efekt účinný.
SIN Sinusový vzorek
TRI Trojúhelníkový vzorek
SAWU Pilový vzorek
SAWD Pilový vzorek (se zápornou polaritou)
SQR Čtvercový vzorek
RND Náhodný vzorek
BD-U
Jakmile proběhne náběh vzorku, LFO pokračuje standardním
způsobem a průběh pokračuje bez dalších změn
BD-D
Jakmile proběhne propad po náběhu, LFO pokračuje
standardním způsobem, a průběh pokračuje bez dalších změn
TRP Trapézový vzorek
S&H Sample a Hold (hodnota LFO se změní jednou během cyklu)
CHS Chaotický vzorek
VSIN
Modikovaný sinus. Amplituda sinusové vlny se náhodně mění
jednou vkaždém cyklu.
STEP
Vzorek generovaný podle dat, daných vkroku 1-16 u LFO. Tím
vznikne skoková změna u xního Patternu, podobná krokovému
modulátoru.
Rate
Nastavuje stupeň modulace, neboli rychlost LFO.
* Je-li parametr vzorku nastaven na „CHS“, nastavení nebude účinné.
0–127, note
Rate Detune
Mírně mění rychlost LFO (Rate) při každém stisku klávesy. Vyšší nastavení
značí vyšší změnu.
* Tento parametr je neplatný, je-li Rate nastaven na „note”.
0–127
Oset
Zvyšuje nebo snižuje průběh vzorku LFO vzhledem ke střední hodnotě
výšky nebo cuto frekvence. Kladné hodnoty posunou vzorek nad střední
hodnotu. Záporné hodnoty posunou vzorek pod střední hodnotu.
-100, -50, 0, +50, +100
Delay Time
Delay Time (LFO Delay Time) určuje prodlevu od stisknutí (nebo uvolnění)
klávesy do doby, kdy začne LFO fungovat (nebo pokračuje).
* Po přečtení „Jak aplikovat LFO” (str. 12), upravte nastavení pro
dosažení požadovaného efektu.
0–127
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Delay Time KF
Nastavuje hodnotu Delay Time vzávislosti na pozici na klávesnici,
vzhledem któnu C4 (střední C). Chcete-li se stiskem vyšších kláves
zkracovat prodlevu po které je efekt LFO aplikován (efekt funguje
průběžně), nastavte kladné hodnoty; pro prodloužení prodlevy nastavte
záporné hodnoty.
Vyšší nastavení značí větší změnu. Vyšší nastavení způsobí větší změnu.
Nechcete-li prodlevu použít, nastavte „0“.
-100–+100
Time
Key
Fade Mode
Určuje způsob použití LFO.
* Po přečtení „Jak aplikovat LFO” (str. 12), upravte nastavení pro
dosažení požadovaného efektu.
ON <, ON >, OFF <, OFF >
Fade Time
Doba, po kterou amplituda LFO dosáhne maxima (minima).
* Po přečtení „Jak aplikovat LFO” (str. 12), upravte nastavení pro
dosažení požadovaného efektu.
0–127
Key Trigger
Určuje, zda bude perioda LFO synchronizována se stiskem klávesy (ON)
nebo ne (OFF).
OFF, ON
Pitch Depth
Určuje, jak moc LFO ovlivní výšku.
-63–+63
TVF Depth
Určuje, jak moc LFO ovlivní Cuto frekvenci.
-63–+63
TVA Depth
Určuje, jak moc LFO ovlivní hlasitost.
-63–+63
Pan Depth
Určuje, jak moc LFO ovlivní panorama.
MEMO
Je-li Structure Type (str. 6) nastaven vrozsahu „2”–“10”, výstup zvuků 1
a 2 bude kombinován se zvukem 2, a výstup zvuků 3 a 4 bude kombinován
se zvukem 4. Aplikuje se na nastavení hloubky panorama. Ztoho důvodu
bude zvuk 1 podléhat nastavení zvuku 2 a zvuk 3 nastavení zvuku 4.
-63–+63
STEP LFO
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Step Type
Pokud generujete vzorek LFO zzadaných dat v LFO, v kroku 1 –16, určuje,
zda se úroveň změní skokově vkaždém kroku (TYP1), nebo půjde lineárně
(TYP2).
TYP1, TYP2
LFO Step 1–16
Určuje data pro Step LFO. Je-li hodnota LFO Pitch Depth +63, každá 1
jednotka odpovídá ladění +50 centů vpřípadě stupňovité změny.
-36–+36
2
2
2
2
2
12
Režim Patch
Jak aplikovat LFO
LFO nabíhá postupně po stisku klávesy
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Fade Mode ON <
Delay Time Doba od stisknutí klávesy, do začátku fungování LFO.
Fade Time Doba po uplynutí Delay Time, za který amplituda LFO dosáhne maxima.
Aplikujte LFO postupně, po stisku klávesy a poté efekt postupně vymizí
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Fade Mode ON >
Delay Time Doba, po kterou působí LFO od stisku klávesy.
Fade Time Doba po uplynutí Delay Time, za který amplituda LFO dosáhne minima.
Po uvolnění klávesy aplikujte LFO postupně
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Fade Mode OFF <
Delay Time Doba od uvolnění klávesy do zahájení fungování LFO.
Fade Time Doba po uplynutí Delay Time, za který amplituda LFO dosáhne maxima.
LFO od stisku klávesy do uvolnění, poté efekt začne postupně mizet, jakmile je
klávesa uvolněna
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Fade Mode OFF >
Delay Time Doba, po kterou působí LFO od uvolnění klávesy.
Fade Time Doba po uplynutí Delay Time, za který amplituda LFO dosáhne minima.
CTRL
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Env Mode
Při volbě cyklického vzorku, bude zvuk normálně trvat po dobu stisku
klávesy. Chcete-li, aby přirozeně dozněl, i vpřípadě, že klávesa je stisknuta,
nastavte na „NOSUS“.
* Je-li zvolen průběh sjedním impulsem vzorku, zvuk nebude doznívat,
ani je-li nastaveno „SUST.
NOSUS, SUST
MEMO
5
One-shot: Tyto vzorky obsahují zvuky skrátkým vymizením.
Zaznamenávají nástup a vymizení zvuku. Některé ze vzorků JUNO-DS
jsou kompletní tak, jak jsou, např. perkusní nástroje. Ale JUNO-DS
obsahuje i jiné, které jsou elementy jiných zvuků. Ty zahrnují část části
Attack, jako kladívkový zvuk piana nebo kytarový zvuk na pražcích.
5
Looped: Tyto vzorky zahrnují zvuky sdlouhým Decay, stejně jako
prodloužené zvuky. Vzorky smyčky opakovaně přehrávají (ve smyčce)
část zvuku, která nastoupí po dosažení relativně trvalé úrovně.
Smyčkové vzorky JUNO-DS zahrnují komponenty jiných zvuků, jako
vibrace rezonance strun klavíru nebo dozvuky u žesťů.
Rx Bender
Určuje pro každý zvuk, zda-li budou přijata MIDI Pitch Bend zprávy (ON) a
nebo nebudou (OFF).
OFF, ON
Rx Expression
Určuje pro každý rytmický zvuk, zda budou (ON) přijata hlášení MIDI
Expression, anebo nebudou (OFF).
OFF, ON
Rx Hold-1
Určuje pro každý rytmický zvuk, zda budou (ON) přijata hlášení MIDI Hold-
1, anebo nebudou (OFF).
* Je-li parametr Env Mode nastaven na „NOSUS“, toto nastavení nebude
účinné.
OFF, ON
Rx Pan Mode
Určuje pro každý zvuk, jak bude přijato MIDI hlášení panorama.
* MIDI kanály nelze nastavit tak, aby nepřijímaly hlášení Pan.
CONT Při přijetí zprávy Pan se stereo panorama zvuku změní.
K-ON
Stereo panorama se změní pouze při stisku další klávesy. Je-li
příkaz přijat vmomentě, kdy tón zní, panorama se změní až
při stisku další klávesy.
Redamper Sw
Na základě jednotlivého zvuku lze určit, zda-li bude zvuk po přijetí hlášení
Hold 1 stále znít i po uvolnění klávesy, ale ještě dříve než zvuk zcela dozní.
Chcete-li, aby zvuk stále zněl, nastavte hodnotu „ON“. Při použití této
funkce také Rx Hold-1 na „ON“. Tato funkce je vhodná pro pianové zvuky.
OFF, ON
Matrix control
Obvykle, pokud chcete změnit parametry zvuku pomocí externího MIDI zařízení,
potřebujete vyslat System Exclusive zprávy – MIDI zprávy, speciálně upravené pro
JUNO-DS. Ovšem, SysEx zprávy bývají zpravidla komplikované, a množství dat, jež
potřebujete přenést, je značně velké.
Proto byla řada zvukových parametrů JUNO-DS uzpůsobena tak, aby mohla
používat MIDI hlášení Control Change (nebo jiná), pomocí nichž lze měnit hodnoty
parametrů. To umožňuje mnoho způsobů úpravy aktuálně zvolených Patchů. Tak
lze například použít joystick ohýbání tónu pro ovládání rychlosti LFO nebo stiskem
kláves otevírat a zavírat ltr.
Funkce, která umožňuje použít MIDI hlášení ktěmto změnám parametrů vreálném
čase. Se nazývá Matrix Control. Pro jeden Patch lze použít až čtyři parametry Matrix
Control.
Chcete-li je použít, zadejte, která MIDI zpráva parametru (Source) bude použita
kovládání kterého parametru (Dest), jak moc (Sens) a zvuk, na který bude efekt
aplikován (přepínač).
13
Režim Patch
MTRX CTRL1-4
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Control 1–4
Source
Sady MIDI zpráva, která se použije ke změně parametrů zvuku pomocí
Matrix Control..
OFF Matrix Control se nepoužije
CC01–32, 33–95 Čísla kontrolerů 1-32, 33–95
PITCH BEND Pitch Bend
AFTERTOUCH Aftertouch
SYS CTRL1–SYS
CTRL4
MIDI zprávy, využité jako běžné ovladače Matrix
Control
VELOCITY Dynamika (respektuje sílu úhozu)
KEY FOLLOW Pozice na klávesnici, kde C4 značí 0
* Velocity a Key follow odpovídají zprávám Note.
TEMPO
Určené tempo (sekvenceru) nebo tempo externího
MIDI sekvenceru
LFO1, 2 LFO1, 2
PITCH ENV Obálka výšky
TVF ENV TVF obálka
TVA ENV TVF obálka
5
Ačkoliv neexistují MIDI zprávy LFO 1 pro obálku TVA, lze je uplatnit jako Matrix Control. Vtom
případě lze přehráváním Patchů měnit nastavení vreálném čase.
5
Chcete-li použít běžné ovladače pro celý JUNO-DS, zvolte „SYS CTRL1”–„SYS CTRL4”. MIDI
zprávy, použité jako System Control 1-4 se nastavují pomocí System Ctrl 1-4 Source (str. 34).
MEMO
5
Jedná se o parametry, které určují, zda Pitch Bend, Controller Number 11 (Expression) a
Controller Number 64 (Hold 1) byly přijaty (str. 12). Jsou-li nastaveny na „ON“ a MIDI zprávy
budou přijaty, pak jakákoliv změna nastavení žádaného parametru Pitch Bend, Expression
a Hold 1 se bude měnit současně. Chcete-li změnit jen určité parametry, pak zde nastavte
„OFF“.
5
Jedná se o parametry, které určují, zda budou pro každý MIDI kanál přijímány specické
MIDI zprávy vperformanci nebo ne (str. 20). Je-li hlasu přiřazen Patch sovládáním Matrix
Control, povoluje příjem jakýchkoliv MIDI zpráv pro Matrix Control. Je-li příjem těchto MIDI
hlášení v JUNO-DS vypnutý, pak Matrix Control nebude fungovat.
Control Dest1–4
Matrix Control Destination volí parametry zvuků, které mají být ovládány
pomocí Matrix Control. Lze ovládat následující parametry. Neovládáte-
li parametry pomocí Matrix Control, nastavte zde „OFF“. Pro každý Matrix
Control lze určit až čtyři parametry ovládané současně.
OFF Matrix Control se nepoužije
Změna výšky
PCH Mění výšku.
Otevření a zavření ltru
CUT Mění prahovou Cuto frekvenci.
RES
Zdůrazňuje přeznění voblasti kolem Cuto Freq,
dodává charakter zvuku.
Nastavte hlasitost a panorama
LEV Nastavení úrovně hlasitosti.
PAN Mění panorama.
Změna způsobu aplikace efektů
DRY Změna hlasitosti původního zvuku.
CHO Mění hodnotu Chorusu.
REV Mění hodnotu Reverb.
Aplikace LFO na modulované zvuky
PIT-LFO1, 2 Mění hloubku vibrata.
TVF-LFO1, 2 Mění hloubku Wah.
TVA-LFO1, 2 Mění hloubku Tremola.
PAN-LFO1, 2 Mění míru působení LFO na panorama.
LFO RATE
Mění rychlost LFO cyklů.
Rychlost se nezmění, je-li LFO Rate nastaven na „note“.
Změna obálky výšky
PIT-ATK Mění parametr Env Time 1 na obálku výšky.
PIT-DCY Mění parametr Env Time 2 na obálku výšky.
PIT-REL Mění parametr Env Time 4 na obálku výšky.
Změna TVF Obálky
TVF-ATK Mění parametr Env Time 1 u TVF obálky.
TVF-DCY Mění parametr Env Time 2 a Env Time 3 TVF obálky.
TVF-REL Mění parametr Env Time 4 u TVF obálky.
Změna TVA obálky
TVA-ATK Mění parametr Env Time 1 u TVA obálky.
TVA-DCY Mění parametr Env Time 2 a Env Time 3 u TVA obálky.
TVA-REL Mění parametr Env Time 4 u TVA obálky.
Rozdělení hraných zvuků
TMT
5
Je-li funkce Matrix Control použita k rozdělení tónů,
nastavte TMT Velocity Control na „OFF“TMT Control
Switch na „ON“ (str. 7).
5
Je-li funkce Matrix Control použita krozdělení tónů,
doporučujeme nastavit Matrix Control Sens na „+63“.
Nastavení nižších hodnot může zamezit přepínání
zvuků. Navíc, chcete-li dosáhnout opačný efekt,
nastavte „-63“.
5
Chcete-li Matrix Control využít pro hladký přechod
mezi tóny, použijte Velo Fade Lower aVelo Fade
Upper (str. 7). Čím vyšší hodnoty, tím hladší je
přechod mezi zvuky.
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Změna hloubky frekvence modulace pro FXM
FXM
Změna specických parametrů MFX
MFX1–4
Mění parametr, určený hodnotou MFX Control 1-4
Assign.
* Dokud neprovedete nezbytná nastavení pro použití
MFX, pak nebude MFX kdispozici, a to ivpřípadě že
chcete ovládat Matrix Control jako cílový parametr.
Control Sens1–4
Nastavuje hodnotu aplikovaného efektu Matrix Control.
Pokud si přejete modikovat zvolený parametr vkladném smyslu (+)
– např. na vyšší hodnotu, směrem doprava nebo rychleji, atd. – vůči
aktuálnímu nastavení, zvolte kladnou hodnotu (+). Pokud si přejete
modikovat zvolený parametr vzáporném (–) smyslu – např. na nižší
hodnotu, směrem doleva nebo pomaleji, atd. – vůči aktuálnímu nastavení,
zvolte zápornou hodnotu (–).
Při volbě jak kladných, tak záporných hodnot jsou změny větší. Nastavení
„0“ znamená žádný efekt. Zde nastavte „0“, pokud nechcete aplikovat
Efekty.
-63–+63
Control Switch1–4
Výběr zvuku, na který bude aplikován efekt Matrix Control.
OFF Efekt nebude aplikován
ON Efekt bude aplikován.
REVS Tento efekt bude aplikován obráceně.
14
Režim Patch
Parametry bicí sady
MEMO
Bicí sada sestává z perkusních nástrojů (tone), přiřazených jednotlivým klávesám. Rytmický zvuk přiřazený každé klávese obsahuje kombinaci až čtyř vzorků. Funkce Drum Kit
Edit umožňuje editovat nastavení zvuku, přiřazeného dané klávese.
COMMON
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
A0–C8
(Jméno zvuku)
Udává klávesu, které je editovaný zvuk přiřazen.
* Zvolíte ji také stiskem této klávesy.
Drum Kit Level
Určuje hlasitost bicí sady.
0–127
Tone Name
Přejmenování (Tone name) zvuku, přiřazeného zadané klávese.
Viz „Editace jména zvuku” (str. 14).
Assign Type
Nastavuje způsob, jak budou přehrávané zvuky znít, kdykoliv stisknete
tutéž klávesu.
MULTI
Vrství zvuk stejné klávesy. Takto znějí i delší zvuky, jako např.
činely, zvuky se vrství, aniž by dříve zahraný tón byl vyloučen.
SINGLE
Při stisku stejné klávesy může zaznít pouze jeden zvuk. U
delších, plynulých zvuků je dříve zahraný tón zastaven a zazní
následující.
Mute Group
U skutečné bicí soupravy nemůže nikdy společně znít otevřená a zavřená
hi-hat. Chcete-li reprodukovat skutečnou situaci, musíte nastavit skupinu
Mute Group.
Funkce Mute Group umožňuje označit dva či více rytmických zvuků, které
nemohou znít současně. Můžete denovat až 31 Mute skupin. Rytmické
zvuky, které nepatří do dané skupiny, označte „OFF”.
OFF, 1-31
Tone Env Mode
Při volbě cyklického vzorku (str. 12) bude zvuk normálně trvat po dobu
stisku klávesy. Chcete-li, aby přirozeně dozněl, i vpřípadě, že klávesa je
stisknuta, nastavte na „NOSUS“.
* Je-li zvolen průběh sjedním impulsem vzorku (str. 12), zvuk nebude
doznívat, ani je-li nastaveno „SUSTAIN”.
NO-SUS, SUSTAIN
Tone Pitch Bend
Range
Při pohybu joystickem určuje změnu výšky vpůltónových krocích (4
oktávy). Velikost změny je stejná při pohybu vpravo i vlevo.
0-48
Tone RX
Expression
Určuje pro každý rytmický zvuk, zda budou (ON) přijata hlášení MIDI
Expression, anebo nebudou (OFF).
OFF, ON
Tone RX Hold-1
Určuje pro každý rytmický zvuk, zda budou (ON) přijata hlášení MIDI Hold-
1, anebo nebudou (OFF).
* Je-li Tone Env Mode (str. 14) nastaven na „NOSUS“, toto nastavení
nebude účinné.
OFF, ON
Rx Pan Mode
Určuje pro každý zvuk, jak bude přijato MIDI hlášení panorama.
* MIDI kanály nelze nastavit tak, aby nepřijímaly hlášení Pan.
CONT Při přijetí zprávy Pan se stereo panorama zvuku změní.
K-ON
Stereo panorama se změní pouze při stisku další klávesy. Je-li
příkaz přijat vmomentě, kdy tón zní, panorama se změní až při
stisku další klávesy.
Režim One Shot
Zvuk bude přehráván ač do konce průběhu (nebo konce obálky, pokud
přijde dříve). Výsledek bude stejný, jako při Tone Env Mode (str. 14) ne
„NO-SUS“.
OFF, ON
Editace jména zvuku
1.
Posuňte kurzor na Tone Name“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
Vstoupíte na obrazovku DRUM KIT TONE NAME.
2.
Pojmenování
Operace Vysvětlení
Tlačítka [
K
] [
J
] Posuňte kurzor.
Value kolečko, [–] [+]
tlačítka
Zvolte znak.
Tlačítka [
I
] [
H
] Přepíná mezi velkými nebo malými znaky.
Vložení / vymazání znaků
1.
Při zadávání názvu stiskněte tlačítko [MENU].
Otevře se okno NAME MENU. Stisknete-li tlačítko znovu, okno se zavře.
2.
Posuňte kurzor na „INSERT nebo „DELETE” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Funkce Vysvětlení
INSERT Stiskem [ENTER] vložíte mezeru (prázdné místo) na pozici kurzoru.
DELETE
Stiskem [ENTER] vymažete znak na pozici kurzoru; následující znaky se
posunou dopředu a zaplní tak vzniklou mezeru.
3.
Jakmile zadáte jméno, stiskněte [Enter].
WAVE
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
*
1–
*
4
Zadejte stav zapnutí/ vypnutí not 1-4. Je-li zvuk aktivní, vidíte značku
(
”.
OFF, ON
Wave Group
Volí skupiny, obsahující vzorky, zahrnující zvuk.
INTA, B Vzorky uložené vinterní paměti
EXP Vzorky pro rozšíření zvuků
SAMP Importování uživatelských samplů
MSAM Multisamply, vytvořené v JUNO-DS Tone Manager (PC software)
Wave No. L (Mono)
Wave No. R
Volí vzorky, obsahující zvuk. Spolu sčíslem vzorku se objeví jméno vzorku
vdolní části displeje.
V případě mono je zadána pouze levá strana (L). U stereo signálu je dána
také pravá strana (R).
OFF, 1-2402 (Horní hranice závisí na skupině vzorků).
Wave Gain
Nastavuje gain (zesílení) vzorku. Hodnota se mění vkrocích po 6dB –
zvýšení o 6dB zdvojnásobí zesílení vzorku.
-6, 0, +6, +12
Wave Tempo Sync
Pokud si přejete synchronizovat smyčku fráze khodinám (tempu), nastavte
parametr na “ON”.
OFF, ON
Wave FXM Switch
Určuje, zda bude FXM použitý (ON) nebo ne (OFF).
OFF, ON
Wave FXM Color
Určuje, jak FXM provede frekvenční modulaci. Vyšší nastavení způsobí
drsnější zvuk, zatímco nižší kovovější.
1-4
Wave FXM Depth
Určuje hloubku modulace, způsobené FXM.
0-16
Wave Coarse Tune
1 (hrubé ladění)
Nastavuje výšku zvuku nahoru a dolů vpůltónových krocích (± 4 oktávy).
-48–+48
Wave Fine Tune
Nastavuje výšku tónu zvuku nahoru a dolů vcentových krocích (± 50 centů).
-50–+50
Wave Level
Nastavuje hlasitost vzorku.
0–127
Wave Pan
Nastavuje stereo pozici vzorku. „L64” je zcela vlevo, „0” je střed a „63R je
zcela vpravo.
L64–0–63R
Wave Random Pan
Sw
Toto nastavení použijte, když chcete změnit stereo pozici vzorku náhodně,
kdykoliv stisknete klávesu (ON) nebo ne (OFF).
* Rozsah stereo změny je dán parametrem Random Pan Depth (str. 16).
OFF, ON
Wave Alter Pan Sw
Nastavení hodnoty o kterou se stereo střídavě mění mezi pravou a levou
stranou, kdykoliv zahrajete tón.
OFF Panorama se nemění.
ON
Vzorek je rozložen do panorama podle nastavení Alternate Pan
Depth (str. 16).
REVS Vzorek je rozložen do panorama obráceně.
WMT
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
WMT Velocity
Control
WMT Velocity Control určuje, zda různé zvuky zazní nebo ne, podle síly
úhozu, se kterou na klávesu hraje (velocity).
OFF Vzorky nejsou dynamicky přepínány.
ON Vzorky se přepínají podle síly úhozu hráče na klávesy.
RANDOM
Zvuky, znichž je vzorek složen, budou znít náhodně, bez
ohledu na dynamiku.
Velo Fade Upper,
Lower
Tento parametr určuje, co se stane súrovní zvuku, jestliže bude zvuk
zahrán svyšší citlivostí než je zadaný rozsah. Vyšší hodnoty způsobí vyšší
nárůst hlasitosti. Pokud chcete, aby zahrnuté tóny mimo vyhrazený rozsah
citlivosti nezněly vůbec, nastavte jej na “0”.
0–127
Velo Range
Upper, Lower
Nastaví nejvyšší/nejnižší citlivost, na které zazní zvuk. Nastavení proveďte,
pokud chcete, aby zněly různé zvuky, podle toho, jakou silou je hrajete.
* Jestliže se pokusíte posunout dolní hranici citlivost nad horní, nebo
naopak, další hodnoty automaticky zůstanou stejné.
(Horní) LOWER–127, (Dolní) 1–UPPER
15
Režim Patch
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Velocity
Level
Fade Lower Fade Upper
Range Lower Range Upper
PITCH
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Tone Coarse Tune
Volí výšku, na které bude zvuk znít.
C- –G9
Tone Fine Tune
Nastavuje výšku tónu zvuku nahoru a dolů vcentových krocích (± 50 centů).
-50–+50
Tone Random
Pitch Depth
Specikuje náhodné odlišnosti výšky při každém stisku klávesy. Pokud
nechcete, aby se výška měnila náhodně, nastavte jej na „0“. Hodnoty jsou
v centech (setina půltónu).
0-1200
PITCH ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Pitch Env Depth
Určuje efekt obálky výšky. Vyšší nastavení způsobí větší změnu obálky
výšky. Záporná (-) nastavení invertují tvar obálky.
-12–+12
Pitch Env V-Sens
Dynamicky hrající klaviaturu můžete použít kovládání hloubky obálky
výšky. Pokud chcete, aby byla obálka výšky dynamičtější pro ostřeji hrané
tóny, nastavte tento parametr na kladné hodnoty. Pokud chcete, aby byla
obálka výšky mírnější pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr na
záporné hodnoty.
-63–+63
Pitch Env T1
V-Sens
Umožňuje ovlivňovat dynamikou hry Time 1 obálky výšky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
Pitch Env T4
V-Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky výšky. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
Pitch Env Time 1–4
Denuje doby obálky výšky (Time 1–Time 4). Vyšší nastavení způsobí delší
dobu kdosažení následující výšky. (Např. Time 2 je doba, po kterou se
výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
Pitch Env Level
0–4
Denuje úrovně obálky výšky (Level 0–Time 4).
Určuje, jak moc se výška změní zreferenčního tónu do daného bodu
(hodnota nastavená parametry Coarse Tune nebo Fine Tune na obrazovce
Pitch).
Kladné hodnoty mají za následek, že výška je vyšší než normálně, záporné
pak nižší.
-63–+63
Note on Note o
Time
Pitch
T: Time L: Level
TVF
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Filter Type
Vyberte typ ltru. Filtr ořezává nebo podporuje zadanou frekvenční oblast
a mění jas, hutnost a další vlastnosti zvuku.
* Pokud nastavíte „LPF2” nebo „LPF3”, pak nastavení Resonance bude
ignorováno (str. 15).
OFF Žádný ltr.
LPF
Low Pass ltr. Redukuje hlasitost všech frekvencí nad hodnotou
Cuto Freq, aby zaokrouhlil a zatemnil zvuk. Nejběžnější ltr,
používaný u syntezátorů.
BPF
Band Pass Filter. Ponechá pouze frekvence voblasti kolem Cuto
frekvence, zbytek ořeže. To se hodí při tvorbě konkrétních zvuků.
HPF
High Pass ltr. Ořezává frekvence voblasti pod Cuto frekvencí.
To se hodí pro tvorbu perkusních zvuků, protože podporuje jejich
vyšší harmonické.
PKG
Filtr na špičky. Zvýrazňuje frekvence voblasti kolem Cuto
Frequency. Můžete jej použít při tvorbě wah-wah efektů,
zaměstnáním LFO cyklickou změnou frekvence cuto.
LPF2
Low Pass Filter 2. Ačkoliv jsou frekvenční komponenty nad
prahovou frekvencí ořezány, citlivost ltru je poloviční než u LPF.
To zněj činí poměrně hřejivý Low Pass ltr. Tento ltr je vhodný
pro simulaci nástrojů jako akustické piano.
LPF3
Low Pass Filter 3. Ačkoliv frekvenční komponenty nad Cuto
frekvencí jsou ořezány, citlivost ltru se mění podle Cuto
frekvence. Přestože tento ltr je rovněž vhodný pro simulaci
akustických nástrojů, jemnými rozdíly se odlišuje od LPF2,
dokonce i pro stejná nastavení obálky TVF.
Cuto Frequency
Vybere frekvenci, na které ltr začíná mít vliv na frekvenční komponenty
vzorku.
„LPF/LPF2/LPF3” zvolený pro Filter Type
Nižší nastavení Cuto frekvence sníží horní harmonické zvuku, takže je
výsledek zaokrouhlenější a hřejivější. Vyšší nastavení zjasňuje zvuk.
„BPF” zvolený pro Filter Type
Harmonické komponenty se mění podle nastavení TVF Cuto frekvence.
To se hodí při tvorbě konkrétních zvuků.
„HPF” zvolený pro Filter Type
Pokud pak nastavení vyšší frekvence Cuto redukuje nižší harmonické a
podpoří jasnější komponenty zvuku.
„PKG” zvolený pro Filter Type
Pokud podpora harmonických se mění podle nastavení Cuto frekvence.
0–127
Resonance
Podpoří část zvuku voblasti kolem Cuto Freq, přidá mu specický
charakter. Příliš vysoké hodnoty mohou způsobit oscilaci, takže zvuk bude
zkreslený.
0–127
Cuto V-Curve
Volí jednu znásledujících sedmi křivek, které určují, jakým způsobem bude
dynamika hry (velocity) ovlivňovat mezní kmitočet (cuto freq).
Nastavení na „FIXED“ způsobí, že mezní kmitočet nebude silou úhozu
ovlivněn.
FIXED, 1–7
Cuto V-Sens
Tento parametr použijte, když změny cuto frekvence jsou výsledkem
změn vdynamice hry. Chcete-li, aby silně hrané tóny zvyšovaly mezní
kmitočet, nastavte parametr na kladnou hodnotu (+). Ke snížení frekvence
Cuto použijte záporných (-) hodnot.
-63–+63
Resonance V-Sens
Umožňuje citlivostí klaviatury měnit hodnotu rezonance. Pokud chcete,
aby tvrdě hrané tóny zvýšily hodnotu rezonance, nastavte tento parametr
na kladnou (+) hodnotu. Ke snížení hodnotu rezonance použijte záporných
(-) hodnot.
-63–+63
16
Režim Patch
TVF ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
TVF Env Depth
Určuje hloubku obálky TVF. Vyšší nastavení způsobí větší změnu TVF
obálky výšky. Záporná (-) nastavení invertují tvar obálky.
-63–+63
TVF Env V-Curve
Volí jednu znásledujících 7 křivek, které určují, jakým způsobem bude
dynamika hry ovlivňovat TVF obálku. Nastavení na „FIXED“ způsobí, že TVF
obálka nebude silou úhozu ovlivněna.
FIXED, 1–7
TVF Env V- Sens
Určuje, jak dynamicky hrající klaviatura ovlivní hloubku obálky TVF. Kladné
nastavení (+) způsobí, že obálka TVF má větší vliv při tvrději hraných
tónech a záporné (-) nižší.
-63–+63
TVF Env T1 V- Sens
Umožňuje ovlivňovat dynamikou hry Time 1 TVF obálky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
TVF Env T4 V- Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky TVF. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
TVF Env Time 1–4
Denuje doby obálky výšky (Time 1–Time 4). Vyšší hodnoty prodlouží
dobu, během které se dosáhne následujícího mezního kmitočtu. (Např.
Time 2 je doba, po kterou se výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
TVF Env Level 0–4
Denuje úrovně obálky TVF (Level 0–Level 4). Tato nastavení určují změnu
mezního kmitočtu vkaždém bodě, vzhledem kreferenčnímu kmitočtu
(mezní kmitočet nastavený na obrazovce TVF).
0–127
Note on
Note o
Time
Cuto
Frequency
T: Time L: Level
TVA
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Tone Level
Nastavuje hlasitost zvuku. Tímto parametrem nastavíte vyvážení hlasitostí
mezi zvuky.
0–127
Level V-Curve
Volí jednu znásledujících sedmi křivek, které určují, jak bude dynamika
hry ovlivňovat hlasitost. Nastavení na „FIXED“ způsobí, že hlasitost nebude
silou úhozu ovlivněna.
FIXED, 1–7
Level V-Sens
Tento parametr použijte, když změny hlasitosti mají být výsledkem
změn vdynamice hry. Chcete-li, aby silně hrané tóny zvyšovaly hlasitost,
nastavte na kladné hodnoty. Chcete-li, aby silně hrané tóny hlasitost
snižovaly, nastavte záporné hodnoty.
-63–+63
Tone Pan
Nastavuje stereo pozici zvuku. „L64” je zcela vlevo, „0” je střed a „63R” je
zcela vpravo.
L64–0–63R
Random Pan
Depth
Použijte, chcete-li, aby při každém stisku klávesy byl tón umístěn do
prostoru náhodně.
Vyšší nastavení způsobí větší změnu.
* Budou ovlivněny jen vzorky, kde je Wave Random Pan Sw (str. 14)
nastaven na „ON“.
0-63
Alternate Pan
Depth
Nastavení hodnoty, o kterou se stereo střídavě mění mezi pravou a levou
stranou, kdykoliv stisknete klávesu. Vyšší nastavení způsobí větší změnu.
Parametr lze nastavit na pravou R nebo levou L stranu a tak obrátit pořadí
střídání levé a pravé. Chcete-li, aby se dva rytmické zvuky při každém
zahrání střídaly mezi levou a pravou, nastavte u každého z nich opačné
hodnoty L a R.
* Budou ovlivněny jen vzorky, kde je Wave Alter Pan Sw (str. 14)
nastaven na „ON“ nebo „REVS“.
L63–0–63R
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Relative Level
Upravuje hlasitost zvuku.
Tento parametr se nastavuje pomocí systému zpráv kontrolerů SysEx.
Normálně zde ponecháte nastaveno 0.
* Je-li Tone Level nastaven na 127, hlasitost se nebude zvyšovat za tuto
hranici.
-64–+63
TVA ENV
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
TVA-Env T1 V-Sens
Umožňuje dynamikou hry ovlivňovat Time 1 u TVA obálky. Pokud chcete,
aby Time 1 vzrostl rychleji pro ostřeji hrané tóny, nastavte tento parametr
na kladné hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-)
hodnoty.
-63–+63
TVA-Env T4 V-Sens
Použijte tento parametr, pokud chcete, aby rychlost uvolnění klávesy
ovlivnila hodnotu Time 4 obálky TVA. Pokud chcete, aby Time 4 vzrostl
rychleji pro rychleji hrané tóny, nastavte tento parametr na kladné
hodnoty. Aby zpomalil, nastavte tento parametr na záporné (-) hodnoty.
-63–+63
TVA-Env Time 1–4
Denuje doby TVA obálky (Time 1–Time 4). Vyšší hodnoty prodlouží dobu,
během níž se dosáhne následující úrovně hlasitosti. (Např. Time 2 je doba,
po kterou se výška změní zúrovně 1 na úroveň 2).
0–127
TVA-Env Level 1–3
Denuje úrovně TVA obálky (Level 1–Level 3). Tato nastavení určují, jak se
změní hlasitost vkaždém bodě, vzhledem ke standardní hlasitosti (hodnota
Tone Level určená na obrazovce TVA).
0–127
Note on
Note o
Time
Level
T: Time L: Level
OUTPUT
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Rhythm Output
Assign
Určuje, jak půjde přímý zvuk každé bicí sady na výstup.
MFX
Výstup ve stereo přes MFX. Na zvuk procházející MFX lze také
aplikovat Chorus nebo Reverb.
L+R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) a OUTPUT R ve stereu,
bez průchodu přes MFX.
L, R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) nebo OUTPUT R v mono,
bez průchodu přes MFX.
TONE Výstupy odpovídající nastavení každého zvuku.
Tone Output
Assign
Určuje, jak půjde přímý zvuk na výstup.
* Je-li Rhythm Output Assign nastaven jakkoliv jinak, než na TONE“, tato
nastavení budou ignorována.
* Zvuky jdou na chorus a reverb vmono vždy.
MFX
Výstup ve stereo přes MFX. Na zvuk procházející MFX lze také
aplikovat Chorus nebo Reverb.
L+R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) a OUTPUT R ve stereu,
bez průchodu přes MFX.
L, R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) nebo OUTPUT R v mono,
bez průchodu přes MFX.
Tone Output Level
Nastavuje úroveň signálu do místa určení výstupu nastaveného
parametrem Patch Output Assign nebo Tone Output Assign.
0–127
Tone Chorus Send
Nastaví úroveň signálu, vyslaného do Chorusu pro každý zvuk.
0–127
Tone Reverb Send
Nastaví úroveň signálu každého zvuku, vyslaného do Reverbu.
0–127
17
Režim Patch
Eect Edit
Vrežimu Patch můžete použít multiefekty (MFX), chorus a reverb.
Tok signálu
Pokud je zvolen Patch
Tato nastavení provedete na záložce
„OUTPUT”, na obrazovce PATCH EDIT.
1
Tone Output Level
str.
11
2
Tone Chorus Send
3
Tone Reverb Send
4
Patch Output Assign
5
Tone Output Assign
Je-li zvolena bicí sada
Tato nastavení provedete na záložce
„OUTPUT”, na obrazovce DRUM KIT EDIT.
1
Tone Output Level
str.
16
2
Tone Chorus Send
3
Tone Reverb Send
4
Rhythm Output Assign
5
Tone Output Assign
Tato nastavení provedete na záložce „MFX”, na
obrazovce EFFECTS EDIT.
6
MFX Type
str.
18
7
Výstupní úrov
8
Chorus Send Level
9
Reverb Send Level
Tato nastavení provedete na záložce
„CHORUS”, na obrazovce EFFECTS EDIT.
10
Chorus Type
11
Chorus Level
12
Output Select
Tato nastavení provedete na záložce „REVERB”,
na obrazovce EFFECTS EDIT.
13
Reverb Type
14
Reverb Level
Procedura
1.
Stiskněte tlačítka [SAMPLE IMPORT] a [DAW CONTROL] současně.
Objeví se nabídka EDIT MENU.
2.
Posuňte kurzor na „EFFECTS EDIT a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka EFFECTS EDIT.
3.
Posuňte kurzor na záložku a pomocí [
K
] [
J
] přepínáte stránky.
4.
Posuňte kurzor na parametr, který chcete editovat a kolečkem nastavíte
hodnotu.
5.
Chcete-li uložit editované nastavení, proveďte operaci „Uložení nastavení
(Write)” (viz Uživatelský manuál).
18
Režim Patch
Parametry efektů
MFX
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
MFX Type
Zapíná/ vypíná MFX a určuje typ MFX. Je-li MFX aktivní,
8
udává symbol
(
”.
* Podrobnosti o MFX viz „Parametry MFX (MFX, MFX1–3)” (str. 40).
00: THRU–80: BIT CRUSHER
Parametry pro
každý typ MFX
Zvolené parametry MFX type můžete editovat.
* Viz „Parametry MFX (MFX, MFX1–3)” (str. 40).
Výstupní úrov
Nastavuje hlasitost zvuku, který prošel MFX.
Pokud aplikujete MFX, zde zadáte hloubku efektu MFX. Pokud neaplikujete
MFX, zadáte zde hlasitost původního zvuku.
0–127
Chorus Send Level
Nastaví úroveň signálu, vyslaného do Chorusu.
0–127
Reverb Send Level
Nastaví úroveň signálu, vyslaného do Reverbu.
0–127
MFX Control
Pokud jste chtěli změnit hlasitost zvuků MFX, Delay time Delay apod., na externím
MIDI zařízení, budete muset vyslat System Exclusive MIDI zprávy, určené speciálně
pro JUNO-DS. Ovšem, SysEx zprávy bývají zpravidla komplikované, a množství dat,
jež potřebujete přenést, je značně velké.
Proto je řada typických MFX parametrů JUNO-DS uzpůsobena tak, aby mohla
používat MIDI zprávy Control Change (nebo jiné), pomocí nichž lze měnit hodnoty
parametrů. Tak lze například použít Pitch Bend pro ovládání hodnoty zkreslení nebo
stiskem kláves měnit zpoždění Delay.
Parametry, které lze změnit, jsou předurčeny pro každý typ MFX, mezi parametry,
popsanými v „MFX parametrech (str. 40), a vyznačenými symbolem „#.
Funkce, která umožňuje použít MIDI zprávy ktěmto změnám MFX parametrů
vreálném čase, se nazývá MFX Control. Pro jednotlivý Patch/ Bicí sada/ performanci
lze použít až čtyři takové kontrolery.
Při použití funkce MFX Control lze zvolit hloubku (Sens), vybraný parametr
(Destination) a použitý MIDI příkaz (Source).
MEMO
Použitím Matrix Control namísto MFX Control můžete také vreálném čase měnit
některé známé parametry MFX v reálném čase (str. 12).
MFX CTRL
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Source 1–4
Sady MIDI zpráv, používané ke změně MFX parametrů pomocí MFX Control.
OFF MFX Control se nepoužije.
CC01–31, 33–95 Čísla kontrolerů 1–31, 33–95
PITCH BEND Pitch bend
AFTERTOUCH Aftertouch
SYS CTRL1–4
Použijte nastavení System Control 1–4 Source
(str. 34).
Destination 1–4
Určuje MFX parametry, ovládané pomocí Source 1–4. Škála parametrů
dostupných pro ovládání závisí na MFX Type.
* Viz „Parametry MFX (MFX, MFX1–3)” (str. 40).
Sens (1-4)
Určuje hloubku MFX Control.
Zadejte kladnou (+) hodnotu, pokud chcete změnit hodnotu přiřazeného
cíle v kladném směru (větší, směrem doprava, rychlejší atd.), anebo
zápornou hodnotu (-), pokud chcete změnit hodnotu přiřazeného cíle v
záporném směru (menší, směrem doleva, pomalejší atd.).
Větší hodnoty umožňují zvětšit možnosti ovládání.
-63–+63
CHORUS
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Chorus Type
Zapíná/ vypíná Chorus a určuje typ Chorusu. Je-li Chorus aktivní,
8
vidíte
symbol „
(
”.
00: OFF Nepoužije se ani chorus, ani delay.
01: CHORUS Použije se Chorus.
02: DELAY Použitý Delay.
03: GM2 CHORUS GM2 chorus
Parametry pro
každý typ Chorusu
Nastavíte parametry zvoleného typu Chorusu.
* Viz „Parametry Chorus” (str. 58).
Output Select
Určuje, jaký bude zvuk, směrovaný do chorusu, na výstupu.
MAIN Stereofonní výstup na konektorech OUTPUT.
REV Reverb na výstupu je mono.
M+R
Výstup na výstupy OUTPUT je ve stereo a do
Reverbu vmono.
Chorus Level
Nastavuje hlasitost zvuku, který prošel Chorusem.
0–127
REVERB
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Reverb Type
Zapíná/ vypíná Reverb a určuje typ Reverbu. Je-li Reverb aktivní,
8
vidíte
symbol „
(
”.
00: OFF Reverb nebude použit.
01: REVERB Normální reverb
02: SRV ROOM
Tento reverb simuluje akustickou odezvu typické
místnosti.
03: SRV HALL
Tento Reverb simuluje akustickou odezvu
koncertní síně.
04: SRV PLATE
Tento Reverb simuluje plátový Reverb, populární
prvek, odvozený z odezvy vibrujícího kovového
plátu.
05: GM2 REVERB GM2 reverb
Parametry pro
každý typ Reverbu
Nastavíte parametry zvoleného typu Reverbu.
* Viz „Parametry Reverb” (str. 58).
Reverb Level
Nastavuje hlasitost zvuku, který prošel reverbem.
0–127
19
Režim Performance
Performance Edit
MEMO
PERFORMANCE EDIT a PART EDIT mají parametry společné.
Procedura
1.
Stiskem se rozsvítí tlačítko [PATCH/PERFORM].
2.
Vyberte performanci, kterou chcete editovat.
3.
Stiskněte tlačítka [SAMPLE IMPORT] a [DAW CONTROL] současně.
Objeví se nabídka EDIT MENU.
4.
Posuňte kurzor na “PERFORMANCE EDIT” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka PERFORM EDIT.
MEMO
5
Na obrazovce PERFORM EDIT můžete použít Pady [1]–[8] a zvolit part, který
chcete editovat. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem Padu [1]–[8], volíte party
9-16.
5
Na obrazovce PERFORM EDIT, stiskem [MENU] vstoupíte do okna INIT MENU.
Volbou „PERFORM” nebo „PART, a stiskem [ENTER] spustíte inicializaci zvolené
performance nebo partu.
5.
Posuňte kurzor na záložku a pomocí [
K
] [
J
] přepínáte stránky.
6.
Posuňte kurzor na parametr, který chcete editovat a kolečkem nastavíte
hodnotu.
7.
Chcete-li uložit editované nastavení, proveďte operaci „Uložení nastavení
(Write)” (viz Uživatelský manuál).
Parametry Performance
PATCH
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Type
Nastavuje přiřazení Patche (Pat) nebo bicí sada (Drm) pro každý part.
Pat, Drm
Bank
Zvolí banku nebo skupinu, do které Patch nebo bicí sada patří.
DS (DS tone), PRST (Preset), GM (GM2 tone), EXP (rozšíření zvuků), USER
Number
Zvolí potřebný Patch nebo bicí sadu podle čísla.
0001–
Kbd
Určuje, zda bude nebo nebude kinternímu zvukovému generátoru
připojena klaviatura.
OFF, ON
LEVEL/CH
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Solo
Zapněte part, který chcete mít Solo. Party jiné, než Solo part nejsou slyšet.
OFF, ON
Mute
Určuje, zda budou jednotlivé party dočasně umlčeny (ON) nebo ne (OFF).
* Parametr Mute nevypne příslušný part, umlčí zvuk minimalizací jeho
hlasitosti. Proto part i nadále přijímá příkazy MIDI.
OFF, ON
Level
Nastavte hlasitost každého partu. Hlavní úlohou tohoto nastavení je
denovat poměr hlasitostí mezi party.
0–127
Pan
Určete panorama každému partu. „L64” je zcela vlevo, „0” je střed a „63R” je
zcela vpravo.
L64–0–63R
RxCh
Určuje MIDI přijímací kanál každého partu.
1-16
RxSw
Určuje pro každý part, zda-li bude (ON) přijat MIDI příkaz, nebo ne (OFF).
Je-li zde „OFF”, part nebude reagovat. Normální je nastavení na „ON“, ale
nechcete-li, aby zněl určitý zvuk, nastavte zde „OFF“.
OFF, ON
OUTPUT
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Out
Určuje pro každý part, jak půjde na výstup přímý zvuk.
MFX
Výstup ve stereo přes MFX. Na zvuk procházející MFX lze také
aplikovat Chorus nebo Reverb.
L+R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) a OUTPUT R ve stereu,
bez průchodu přes MFX.
L, R
Výstup na konektor OUTPUT L (MONO) nebo OUTPUT R v
mono, bez průchodu přes MFX.
PATCH Výstupy odpovídající nastavení každého Patche.
Sel
Tři typy MFX mohou být použity současně, musíte určit, které.
1–3 (MFX1–MFX3)
Lev
Nastavuje úroveň signálu, vyslaného do místa určení výstupu, zadaného
parametrem Part Output Assign.
0–127
Cho
Nastaví úroveň signálu každého partu, vyslaného do chorusu.
0–127
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Rev
Nastaví úroveň signálu každého partu, vyslaného do reverbu.
0–127
1-3
Zapíná/ vypíná MFX 1-3 pro part. Je-li aktivní, objeví se symbol
(
”.
O (–), On (
(
)
C
Zapíná/ vypíná Chorus pro každý part. Je-li aktivní, objeví se symbol
(
”.
O (–), On (
(
)
R
Zapíná/ vypíná Reverb pro každý part. Je-li aktivní, objeví se symbol
(
”.
O (–), On (
(
)
PITCH
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Oct
Nastavuje výšku tónu partu nahoru a dolů (± 3 oktávy).
* Všimněte si, že je-li partu přiřazena bicí sada, nelze měnit Octave Shift.
-3–+3
Crs
Nastavuje výšku zvuku partu nahoru a dolů vpůltónových krocích (± 4
oktávy).
-48–+48
Fine
Nastavuje výšku zvuku partu nahoru a dolů vcentových krocích (±50
centů).
-50–+50
Mono
Nastavte tento parametr na „MONO“, pokud Patch, přiřazený partu, je
přehráván v mono, nebo „POLY“, pokud jako polyfonní. Jestliže chcete
použít nastavení Mono/Poly pro Patch, přiřazený partu (str. 5), nastavte
jej na „PAT ”.
* Toto nastavení je ignorováno pro party, kterým je přiřazena bicí sada.
MONO, POLY, PAT
Legt
Zapněte jej na „ON“, chcete-li legato použít, a na „OFF“, pokud ne. Chcete-li
jej použít pro Patch, přiřazený partu (str. 5), nastavte jej na „PAT.
* Toto nastavení je ignorováno pro party, kterým je přiřazena bicí sada.
OFF, ON, PAT
Bend
Určuje změnu výšky vpůltónových krocích (2 oktávy), při pohybu
joystickem. Velikost změny je stejná při pohybu vpravo i vlevo. Jestliže
chcete použít nastavení Pitch Bend Range pro Patch, přiřazený partu
(str. 7), nastavte jej na „PAT.
0–24, PAT
Port
Zapněte jej na „ON“, chcete-li portamento použít, a na „OFF“, pokud ne.
Chcete-li Portamento Switch použít pro Patch, přiřazený partu (str. 5),
nastavte jej na „PAT.
OFF, ON, PAT
Time
Je-li použito Portamento, zde určíte dobu, za kterou proběhne změna
výšky. Vyšší nastavení způsobí, že změna výšky na další tón zabere
více času. Jestliže chcete použít nastavení Portamento Time pro Patch,
přiřazený partu (str. 5), nastavte jej na „PAT.
* Toto nastavení je ignorováno pro party, kterým je přiřazena bicí sada.
0-127, PAT
20
Režim Performance
KBD
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Kbd
Určuje pro každý part, zda bude nebo nebude kinternímu zvukovému
generátoru připojena klaviatura a MIDI OUT.
Obvykle zůstává nastavení na O, ale můžete je zapnout, pokud chcete
vrstvit zvuky.
OFF, ON
RngLo, RngUp
Určuje nejnižší/ nejvyšší tón, kterým zazní zvuk pro každý part.
* Pokud je parametr Key Range (str. 7) nastaven pro každý jednotlivý
tón v Patchi, bude vyrobený zvuk vrozmezí, kde se rozsahy parametru
Key Range každého partu překrývají.
C- –G9
Klávesový rozsah, zadaný pro Performance
Klávesový rozsah, zadaný pro Patch
Rozsah, ve kterém
budou tóny znít
V-Sens
(Velocity
Sensitivity Oset)
Mění hlasitost a mezní kmitočet pro každý hlas vzávislosti na dynamice
hry na klaviaturu. Chcete-li, aby silně hrané tóny zvyšovaly hlasitost/ Cuto
frekvenci, nastavte parametr na kladnou hodnotu (+). Ke snížení frekvence
Cuto a hlasitosti silně hraných tónů použijte záporných (-) hodnot.
Velocity Sensitivity nastavte na „0”, chcete-li, aby zvuky zněly na xní
hlasitosti a Cuto frekvenci, bez ohledu na sílu úhozu hráče na klávesy.
* Patche dále obsahují nastavení Velocity Sensitivity Oset (str. 5).
Výsledná hodnota Velocity Sensitivity Oset je součtem hodnot Velocity
Sensitivity Oset u partu a Patche. Tedy, pokud je Velocity Sensitivity
Oset nastaven na „127” (maximum), nedojde ke změně Velocity
Sensitivity Oset, ani když je nastaven na kladnou hodnotu.
-63–+63
V-Rsv
Toto nastavení určuje počet hlasů, rezervovaný pro každý part, pokud
hraje současně více než 128 hlasů.
* Není možné všem partům určit celkovou hodnotu vyšší, než 128.
0–63, FULL
Oct
Nastavuje výšku tónu partu nahoru a dolů (± 3 oktávy).
* Všimněte si, že je-li partu přiřazena bicí sada, nelze měnit Octave Shift.
-3–+3
Výpočet počtu použitých hlasů
JUNO-DS je schopen hrát až 128 not současně.
Polyfonie, neboli počet hlasů (zvuků) nic neříká o počtu Patchů, jež aktuálně hrají,
ale mění se podle počtu zvuků, použitých vPatchi a počtu vzorků, použitých ve
zvuku. Následující metoda slouží kvýpočtu počtu zvuků vjednom znějícím Patchi.
(počet znějících zvuků) x (počet zvuků u znějících Patchů) x (počet vzorků použitých
ve zvucích). Při načítání vreálném čase je vyžadován dvojnásobek normální
polyfonie.
OFFSET
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Cuto
(Cuto Oset)
Nastavuje Cuto frekvenci zvuku nebo sady bicích, které jsou přiřazeny k
partu.
* Patche mají také své nastavení Cuto Oset (str. 4). Konečná
hodnota Cuto frekvence je součtem hodnot Cuto frekvence Patche a
Cuto Oset partu. Pokud je hodnota Cuto frekvence zvuku nastavena
na „127” (maximum), nedojde ke změně ani nastavením Cuto Oset na
kladnou hodnotu.
-64–+63
Reso
(Resonance Oset)
Nastavuje frekvenci cuto pro Patch nebo rytmickou sadu přiřazenou
partu.
* Patche mají také své nastavení Resonance Oset (str. 4). Konečná
hodnota Resonance je součtem hodnot Resonance Patche a Resonance
Oset partu. Pokud je hodnota rezonance zvuku již nastavena na „127”
(maximum), nedojde ke změně ani nastavením rezonance na kladnou
hodnotu.
-64–+63
Attack
(Attack Time
Oset)
Přiřazuje TVA/TVF Envelope Attack Time pro Patch nebo bicí sadu,
přiřazenou partu.
* Patche rovněž obsahují nastavení Attack Time Oset (str. 4).
Konečná hodnota Attack time u TVA obálky je proto součtem hodnot
nastavení Time 1 u TVA obálky zvuku, Attack Time Oset Patche a Attack
Time Oset partu. Pokud je Time 1 zvuku nastavena na „127” (maximum),
nedojde ke změně ani nastavením Attack Time Oset na kladnou
hodnotu. Totéž platí o TVF obálce.
-64–+63
Vymizení
Přiřazuje TVA/TVF Envelope Decay Time pro Patch nebo bicí sadu,
přiřazenou partu.
-64–+63
Release
(Release Time
Oset)
Přiřazuje TVA/TVF Envelope Release Time pro Patch nebo bicí sadu,
přiřazenou partu.
* Patche rovněž obsahují nastavení Release Time Oset (str. 4).
Konečná hodnota Release time u TVA obálky je proto součtem
hodnot nastavení Time 4 u TVA obálky zvuku, Release Time Oset
Patche a Release Time Oset partu. Pokud Time 4 zvuku nastaven na
„127” (maximum), nedojde ke změně Release Time Oset, ani když je
nastaven na kladnou hodnotu. Totéž platí o TVF obálce.
-64–+63
VIBRATO
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
Rate
Pro každý part nastavte rychlost vibrata (stupeň modulace výšky). Vyšší
nastavení způsobí rychlejší modulaci a naopak.
-64–+63
Depth
Pro každý hlas nastavuje hloubku vibrata (hloubku modulace výšky). Vyšší
hodnota určuje vyšší modulaci, a naopak.
-64–+63
Delay
Pro každý part nastavuje prodlevu do doby, než se vibrato (modulace
výšky) spustí. Vyšší nastavení způsobí delší prodlevu, než se vibrato spustí,
kratší naopak.
-64–+63
SCALE
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
C–B
Nastavuje stupnici ladění každého partu.
-64–+63
Temperované ladění
Toto ladění rozděluje oktávu rovnoměrně na 12 dílů. Je to nejpoužívanější ladění
vzápadní hudbě.
Temperované ladění (tonika C)
Vporovnání stemperovaným, je princip založen na čistě znějících trojzvucích.
Tento efekt se však uplatní pouze vjedné tónině, trojzvuky se transpozicí stanou
nejasnými.
Arabská stupnice
U této stupnice, E a H jsou o čtvrttón níže, a C
¾
, F
¾
a G
¾
jsou o čtvrttón výše, ve
srovnání s temperovaným laděním. Intervaly mezi G a H, C a E, F a G
¾
, H
²
a C
¾
, a E
²
a F
¾
má přirozenou tercii, což je interval mezi durovou tercií a mollovou tercií. Na
JUNO-DS využijete arabské ladění ve třech tóninách, G, C a F.
Jméno
noty
Temperované
ladění
Temperované
ladění
(tonika C)
Arabská stupnice
C 0 0 -6
C
¾
0 -8 +45
D 0 +4 -2
E
²
0 +16 -12
E 0 -14 -51
F 0 -2 -8
F
¾
0 -10 +43
G 0 +2 -4
G
¾
0 +14 +47
A 0 -16 0
H
²
0 +14 -10
B 0 -12 -49
MIDI
Parametr Hodnota/ Vysvětlení
PC–VC
Určuje pro každý MIDI kanál, zda-li budou (ON) přijaty zprávy MIDI, nebo
ne (OFF). Přiřazení značky (
(
) umožňuje příjem.
PC Program Change
BS Bank Select
PB Pitch Bend
PA Polyphonic Aftertouch
CA Channel Aftertouch
MD Modulace
VO Volume
PN Pan
EX Expression
HD Hold 1
PL
Chcete-li potlačit nesrovnalosti vtaktování partů, přehrávaných
na stejném MIDI kanálu, nastavte PL (phase lock) na
(
“.
* Pokud je PL (phase lock) nastaven na „ON”, party na tomtéž
MIDI kanálu jsou uvedeny do stavu, kdy je jejich taktování
spojeno a mohou hrát současně. Takže mezi přijetím zprávy
Note a přehráním zvuku může být určitý časový posun. Toto
nastavení zapněte na „ON“, jen je-li to nutné.
VC
Tento parametr vybírá pro každý MIDI kanál jeden ze čt
následujících typů křivek hlasitosti, podle toho, která nejvíce
vyhovuje dynamice připojené MIDI klaviatury.
Používáte-li vlastní křivky této MIDI klaviatury, nastavte zde „–“
(OFF).
/