Roland OCTAPAD SPD-30 Version 2 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
OCTAPAD SPD-30 Version 2
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Legenda OCTAPAD
1985 byl rok, kdy Roland ohlásil nástup revolučního perkusního
nástroje — ―OCTAPAD‖ (PAD-8). Zcela výjimečný perkusní nástroj,
OCTAPAD umoţnil hrát na 8 padů a přes MIDI ovládat rytmer (např.
TR-909) nebo externí MIDI modul či sampler. Tento nástroj si
okamţitě přisvojili spousty hudebníků po celém světě, nejenom kvůli
bicím a perkusním zvukům, ale také kvůli vyuţití ve všech hudebních
stylech.
1988 znamená příchod modelu ―OCTAPAD II‖ (PAD-80), který
nejenom obsahuje vynikající vlastnosti první generace OCTAPAD, ale
nabízí řadu nových, např. vrstvení a ovládání pedálem.
19901998 byla éra, kdy hudebníci vyuţívali některý z modelů
první generace OCTAPAD. Jelikoţ však neměly vlastzvuky, většina
z nich přecházela k rytmerům (TR-909, R-8, aj.). Proto v r. 1990 Roland
přichází s modelem SPD-8, který jiţ má vlastní zvukovou výbavu.
V r. 1993 pak uvádí SPD-11, který má nejen více zvuků, ale má také
vlastní efektový procesor.
A v r. 1998 na scénu přichází legendární SPD-20. Ten přináší
podstatná vylepšení svých zvuků.
Takţe v průběhu let, se řada SPD neustále vyvíjí. A přestoţe byly tyto
nástroje jinak označeny a nazývány (SPD-8/11/20), většina lidí jim stále
říká OCTAPAD.
2010 přináší návrat k původnímu nástroji OCTAPAD (SPD-30),
který je určen pro 21. století. Přestoţe v základních rysech dodrţuje
OCTAPAD design předchozích modelů, je vybaven zcela novým,
velký displejem, přívětivým ovládáním, moderními zvuky, efekty, USB
MIDI a nejnovější technologií dynamicky citlivých padů, vyvinutých
pro řadu V-Drum.
Nejdůleţitější pokrok u nového OCTAPADu je však jeho funkce ―Phrase
Loop‖, která nechává zaznít vašemu nápadu, coţ znamená, ţe si tvoříte
vlastní rytmické smyčky a vrstvíte je na sebe, vše v reálném čase.
Samostatně nabízí potenciál 8 padů, takţe dalece rozšiřuje moţné
kombinace perkusních nástrojů.
Legenda OCTAPAD, trvající čtvrt století, tedy pokračuje.
Uživatelům OCTAPAD SPD-30
Nastavení citlivosti padů
Citlivost padů OCTAPAD se mění podle prostředí, ve kterém nástroj pouţíváte, a hlavně podle okolní teploty.
OCTAPAD však umoţňuje nastavit citlivost kaţdého padu zvlášť. Dle níţe popsané procedury můţete změnit
poţadovanou hodnotu. Blíţe o tom, jak nastavit citlivost interních padů, viz ―Nastavení interních padů‖ na str. 59,
Uţivatelského manuálu.
1. Zvolte MENU PAD INTERNAL (str. 16).
Objeví se obrazovka PAD SETTING-INTERNAL.
2. Úhozem na pad zvolte ten, jehož nastavení
chcete editovat.
3. Knobem [1] (SEL) zvolte ―Sensitivity‖.
4. Knobem 3 (–/+) upravíte hodnotu.
Ukládání dat
Stupnice Trigger.
Zobrazuje hodnotu dynamiky.
Úhozem na pad zvolte ten, jehoţ
nastavení chcete editovat.
Knobem [1] (SEL) zvolte
parametr.
Knobem [3] (/+) upravte
hodnotu.
Obvykle OCTAPAD ukládá data automaticky, při kaţdém vypnutí nástroje. Nicméně, kdykoliv a pravidelně můţete
ukládat do interní paměti veškerá data nastavení, a tak zabránit ztrátě dat, při nečekaných událostech, jako je náhlý
výpadek energie, a jiné problémy. K tomu slouţí příkaz ―Force Save Data‖. Podrobněji o tom, viz manuál str. 17.
Nastavečísla MIDI Note, které bude každý interní pad vysílat
Čísla MIDI Note, vysílaná pady, můţete zadat jednotlivě pro Inst A a Inst B (str. 63). Čísla not pro Inst A nebo Inst B
můţete vysílat podle nastavení proInst Layer Type‖ a ―Inst Layer Point‖, na kaţdém padu. Podrobněji o Inst Layer, viz
str. 17.
Obsah
Zapnutí/Vypnutí přístroje ................................ 6
Přehled 7
01 Přehled nástroje OCTAPAD ....................... 8
Co je to Inst? ..................................................... 8
Co je to sada? ................................................... 8
Co je to Ambience a FX? .................................. 9
Co je to Phrase Loop? ...................................... 9
Editace a ukládání dat ....................................... 9
02 Popisy panelů ........................................... 10
Čelní panel .......................................................... 10
Zapojení na zadním panelu .................................. 12
03 Obrazovky a operace................................ 14
Obrazovka KIT...................................................... 14
Obrazovky QUICK MENU .................................... 15
Obrazovka MENU................................................. 16
Obrazovka PHRASE LOOP ................................. 18
Pokročilé operace .......................... 30
Vytvoření sady ................................................. 30
Nastavení nástroje (INST) ...................................... 30
Nastavení nástroje a vrstev (INST-INST) .......... 30
Editace nástroje (INST-EDIT) ............................ 31
Nastavení Hi-Hat (INST-HH CTRL) ................... 32
QUICK MENU obrazovky INST ......................... 33
Nastavení celé sady (KIT OTHERS) ...................... 34
Kit Volume, Tempo, Protect (KIT OTHERS-KIT) ..
34
Nastavení fráze pro sadu
(KIT OTHERS-PHRASE) ................................... 34
Pojmenování (NAME) ............................................. 35
QUICK MENU poloţka NAME ........................... 35
Kopírování sady nebo padu (COPY) ...................... 35
Kopírování padu ................................................ 35
Kopírování sady ................................................. 36
Výměna padů (PAD EXCHANGE) ......................... 36
KIT CHAIN etězení sad)................................. 37
04 FACTORY RESET .................................... 20
Základní operace 21
01 Výběr sady ................................................ 22
[KIT] tlačítka .......................................................... 22
Výpis sady ............................................................ 22
Oblíbené sady ...................................................... 22
Funkce KIT CHAIN .......................................... 22
Noţní spínač ................................................... 22
02 Výběr nástroje (INST) ............................... 23
03 MULTI EDIT ............................................... 24
04 Editace efektů (AMBIENCE a FX) ............. 25
AMBIENCE ........................................................... 25
FX ......................................................................... 25
05 Nahrávání frázové smyčky (PHRASE LOOP)
....................................................................... 26
Krok 1: Výběr sady ............................................... 26
Krok 2: Nastavení před nahráváním .................... 26
Krok 3: Nahrávání................................................. 27
Opakované nahrávání .......................................... 28
Odstranění stopy (ERASE) ............................. 28
Vrácení do stavu před nahráváním (UNDO) ... 28
Vyčištění fráze (CLEAR PHRASE) ................. 28
Uloţení fráze (SAVE PHRASE) ........................... 28
Ukončení reţimu Phrase Loop ............................. 28
Vytvoření řetězce bicích sad (KIT CHAIN) ............... 37
QUICK MENU obrazovka KIT CHAIN ................ 37
Přepínání řetězců sad ............................................... 38
Použití efektů (FX) ............................................ 39
Nastavení efektů (FX) ............................................... 39
Přepínání typu efektu (FX-TYPE) ........................ 39
Editace parametrů efektů (FX-EDIT) ................... 39
Nastavení úrovně FX Send Level padů
(FX-SEND) ........................................................... 40
QUICK MENU obrazovky FX............................... 40
Kopírování nastavení efektů .................................... 40
Ovládání efektů knoby (FX CONTROL) ................... 41
Editace AMBIENCE ........................................... 42
Nastavení Ambience (AMBIENCE-AMBIENCE) . 42
Nastavení ekvalizéru (AMBIENCE-EQ) .............. 42
Nastavení limiteru (AMBIENCE-LIMIT) ............... 42
Copyright © 2010 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného svolení ROLAND, Czech republic Distributor, s.r.o.
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE― (str. 72) a ―DŮLEŢITÉ POZNÁMKY‖ (STR. 73). Tyto sekce
podávají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem OCTAPAD. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali veškeré informace o plné
funkčnosti nového přístroje, přečtěte si Uţivatelský manuál celý. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Pokročilé operace 2 (Phrase Loop)
... 43
Vytvoření sady ............................................... 43
Takty, rytmus (doby) a nastavení zvuku
metronomu (Click) (SETUP) ................................. 43
Pouţití tlačítka [SET LOOP] k nastavení
smyčky ............................................................. 43
Nastavení kvantizace a tempa (STANDBY)......... 44
QUICK MENU obrazovky STANDBY ............. 44
Přepínání sad v partu (STANDBY) ................. 44
Nahrávání fráze (REC) ......................................... 45
Hraní s doprovodem nahrané fráze (PLAY) ......... 45
QUICK MENU obrazovky REC/PLAY ............. 45
Ukončení fráze (STOP) ........................................ 45
Editace fráze .................................................. 46
Co lzelat v reţimu REC/PLAY ................... 46
Umlčení stopy (MUTE) ......................................... 46
Pokrilé operace 3 (ostatní nastavení)
.. 52
Nastavení celého OCTAPADu (SYSTEM) ....... 52
Nastavení obrazovky a podsvícení
(SYSTEM-OPTIONS) ............................................. 52
Nastavení noţního spínače a externího padu
(SYSTEM-CONTROL) ............................................ 53
Zapojení noţního spínače ................................. 53
Přehled informací o systému
(SYSTEM-INFO) ..................................................... 54
Použití USB paměti ......................................... 55
Formátování USB paměti (USB-FORMAT) ............ 55
Ukládání dat do USB paměti (USB-SAVE)............. 56
Načtení dat z USB paměti (USB-LOAD) ................ 56
Zobrazení/vymazání dat v USB (USB-VIEW)......... 57
Připojení k počítači přes USB ......................... 58
Nastavení interní citlivosti padů ..................... 59
Interní pady (PAD SETTING-INTERNAL) .............. 59
Odstranění stopy (ERASE) .................................. 47
Rezervace operace v další smyčce (NEXT) ........ 47
Nastavení hlasitosti partů (PART LEVEL) ............ 48
Ukončení reţimu Phrase Loop ............................. 48
Uložení/načtení fráze ................................... 49
Uloţení fráze (SAVE PHRASE) ........................... 49
Načtení fráze (PHRASE LIST) ............................. 50
QUICK MENU obrazovky PHRASE LIST ....... 50
Frázová smyčka a zvuk metronomu (Click) . 51
Nastavení frázo smyčky (PHRASE LOOP
SETUP)................................................................. 51
Nastavení zvuku metronomu (Click)
(PHRASE LOOP SETUP-CLICK) ........................ 51
Nastavení externího padu a pedálu
Zapojení volitelných padů a pedá ........................ 60
Externí pady (PAD SETTING-EXTERNAL) ............ 60
Specifikace typu externího padu (PAD TYPE) .. 61
Nastavení citlivosti externích padů .................... 61
Nastavení externího pedálu Hi-Hat
(PAD SETTING-HH PEDAL) .................................. 62
Nastavení bodů VH-11 Offset ........................... 62
Nastavení MIDI ................................................ 63
Nastavení MIDI celé sady (KIT MIDI) ..................... 63
QUICK MENU obrazovka KIT MIDI ................... 64
Systémové nastavení MIDI (SYSTEM-MIDI).......... 65
Použití V-LINK k ovládání obrazu ................... 66
Nastavení V-LINK (V-LINK SETTINGS) ................. 66
Za/Vypnutí V-LINK .................................................. 66
Appendix 67
Výpis chybových zpráv ........................... 68
Specifikace ............................................... 68
Problémy a potíže .................................... 69
Připevnění na stojan (nutno dokoupit) .. 69
Tabulka MIDI implementace .................... 70
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE ........... 72
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ............................ 73
Index ......................................................... 74
Efekty ...................................................... 76
5
Zapnutí/Vypnutí přístroje
Pozn.
Jakmile dokončíte zapojení (str. 12), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí
riskujete poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
1. Stáhněte celkovou hlasitost OCTAPADu a také ozvučení.
Stáhněte knoby [PHONES] a [MASTER] zcela doleva.
2. Stiskněte tlačítko [POWER].
OCTAPAD je vybaven ochranou okruhu. Proto zabere určitou
dobu, neţ začne pracovat normálně.
3. Zapněte reproboxy.
4. Nastavte hlasitost.
Během hraní na pady OCTAPAD, pomalu otočte knobem
[MASTER] doprava a nastavte hlasitost OCTAPADu i reproboxů.
Knobem [PHONES] nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách.
MEMO
Nastavte reproboxy tak, ţe bude hlasitost správně, kdyţ je knob [MASTER] asi
ve 3 hodiny, jako na obrázku. Otočením knobu doprava hlasitost zvýšíte, doleva
ji sníţíte.
Vypnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost OCTAPAD i reproboxů.
2. Vypněte reproboxy.
3. Podržte vypínač [POWER], než se na displeji objeví ―See you!‖.
Stiskem vypínače [POWER] vypněte nástroj!
Pozn.
OCTAPAD automaticky ukládá data, kdyţ vypístroj. Jestliţe omylem odpojíte adaptér nebo
napájecí šňůru, data NEBUDOU uloţena a můţe dojít k problémům.
6
Přehled
Vítejte ve světě OCTAPAD.
V této kapitole najdete kompletní popis OCTAPAD. Ať jste začátečník, nebo
zkušený uživatel elektronických hudebních nástrojů, přečtení této kapitoly vám
ušetří čas a naučí vás jednoduše pracovat s nástrojem OCTAPAD.
01 Přehled nástroje OCTAPAD
Co je to Inst?
Veškeré zvuky a nástroje ve výbavě OCTAPADu jsou označeny jako
―INST‖.
Co je to Vrstva (Layer)?
Kaţdému padu můţete přiřadit dvastroje.
―Inst Layer Type‖ (str. 30) umoţňuje zvolit, jak bude funkce Layer
pracovat. Vrstvené zvuky můţete smíchat jako shodné, nebo lze
ovládat dynamickou hrou. Např. u hi-hat, kdyţ zahrajete lehce,
získáte zvuk zavřené hi-hat, a kdyţ zahrajete tvrdě, zvuk otevřené
hi-hat (str. 33). Nebo v případě zvuku virblu, lehkým úhozem zazní
zvuk blány, kdeţto tvrdým úhozem zvuk ráfku.
Hlasitost
Dynamická hra
Je-li typ vrstvy ―SWITCH‖
Hlasitost
Dynamická hra
Je-li typ vrstvy ―FADE‖
Co je to sada?
Všechny nástroje, přiřazené osmi padům a čtyřem externím padům
(str. 60), ale také související efekty, označujeme jako ―sadu‖.
Můţete také volit sady stiskem [KIT] nebo noţním spínačem.
Při ţivém hraní, funkce Kit Chain umoţňuje určit pořadí volby
zvolených sad. Viz str. 37. Dále je zde funkce Favorite, která nabízí
rychlý přístup k oblíbeným sadám. Viz str. 22.
8
Co je to Ambience a FX?
Volba ―Ambience‖ je globální funkce, coţ znamená, ţe všechny sady mohou vyuţívat tento efekt. Můţete si
vybrat z různých typů místností a síní.
―FX‖ je plnohodnotný multiefekt, který lze vyuţít pro jednotlivé sady.
Multiefektový procesor
Ambience FX
Co je to Phrase Loop?
Frázová smyčka je vlastnost, která umoţňuje nahrát záznam a
přehrát jej ve smyčce v reálném čase a také jeho vrstvení. To se
konkrétně hodí při ţivém hraní.
Jelikoţ kaţdá fráze má tři ―party‖, znamená to např., ţe můţete
nahrát frázi na 16 dob jako part 1, nějaké latinské perkuse na part 2
a něco jiného jako melodické perkuse do horní vrstvy. V podstatě to
znamená, jako byste mělii OCTAPADy!
Editace a ukládání dat
OCTAPAD je vybaven skvělými editačními nástroji, jako je ladění, tlumení, barva zvuku,
atd. Dále, můţete pro kaţdou sadu upravit FX. Tak získáte vskutku osobní zvuk.
Veškeré editace se automaticky ukládají interně. Pokud potřebujete, můţete obnovit
jednotlivou sadu dle nastavení z výroby. Viz ―04 FACTORY RESET‖ (str. 20).
K ukládání dat můţete také vyuţít USB paměť (nutno dokoupit). Viz str. 56.
9
02 Popisy panelů
Čelní panel
Displej, tlačítka a knoby
Funkční tlačítka 1-3
Tato tlačítka (zleva doprava) [Tlačítko 1], [Tlačítko 2], a [Tlačítko 3]
spouští různé funkce, vyznačené v dolní části obrazovky.
Funkční knob 1-3
Tyto knoby (zleva doprava) [Knob 1], [Knob 2], a [Knob 3]
odpovídají funkcím, vyznačeným ikonám knobů na obrazovce.
[MENU] tlačítko str. 16
Přístup na hlavní obrazovku.
[QUICK] tlačítko str. 15
Na obrazovce, kde vidíte ikonu vpravo nahoře, stiskem tlačítka
vyvolátezné volby, související s obrazovkou, kde se nacházíte.
[BACK] tlačítko
Tímto tlačítkem se vrátíte naedchozí obrazovku nebo zrušíte
operaci.
[KIT] tlačítka str. 22
Tato podsvícená tlačítka přepína sady. Během editace, budete
stiskem těchto tlačítek vráceni na obrazovku KIT.
* Pamatujte, že sejmuté obrazovky v tomto manuálu nemunutně odpovídat nastavení z výroby,
které vidíte na své obrazovce (jména sad, nástrojů a efektů).
* Můžete zaznamenat i určitou nerovnoměrnost kontrastu displeje, což není závada.
Nastavte ―LCD kontrast‖ (str. 52) tak, aby byly nesrovnalosti kontrastu minimální.
10
Pouţíváte-li frázové smyčky, vidíte stav padu (umlčený, vymazaný, aj.)
Oblast přehrávání
Stav podsvícení padů
LED indikátory mohou být uţitečné, kdyţ hrajete na temném pódiu. Viz
―Podsvícení‖ (str. 52).
Pad
Hraje se na ně paličkami.
* Budete-li hrát na něco jiného než pady, můžete nástroj poškodit.
Hlasitost a výkon
[VOLUME/PHONES] knob str. 6
Nastavuje hlasitost sluchátek.
[VOLUME/MASTER] knob str. 6
Nastavuje hlasitost jacků OUTPUT.
Oblast frázových smyček str. 43
[POWER] tlačítko str. 6
Za/vypnutí přístroje.
[MUTE] tlačítko str. 46
[STANDBY] tlačítko str. 43
Vstoupíte do reţimu Phrase Loop. Obrazovka Setup se objeví, kdyţ
podrţíte tlačítko a pomocí padů zvolíte počet taktů.
[PLAY]/[REC] ([STOP]) tlačítko str. 45
Tato tlačítka přepínají mezi nahráváním (overdubbing) a přehráváním
frázové smyčky. Frázi zastavíte současným stiskem tlačítek
[PLAY]/[REC].
Podrţíte-li tlačítko a uhodíte na pad, za/vypnete umlčení odpovídající stopy. Mute status vidíte
na displeji a podle podsvícení padů.
[ERASE] tlačítko str. 47
Podrţíte-li tlačítko a uhodíte na pad, za/vypnete vymazání odpovídající části stopy. Uhoďte na pad ve chvíli, kdy chcete spustit
vymazání, a pak znovu, kdyţ chcete zastavit. Stav vymazání vidíte na displeji a podle podsvícení padů.
[FX CTRL] tlačítko str. 41
Stiskem tlačítka vstoupit na obrazovku, kde můţete knoby ovládat efekty. Pokud jste v reţimu Phrase Loop Record,
pohyby knobu budou nahrávány.
[SET LOOP/NEXT] tlačítko str. 47
Pokud tlačítko bliká, můţete nastavit body smyčky (str. 43).
Jestliţeak svítí, má svou vyhrazenou operaci (MUTE/PLAY/REC/STOP), která se projeví na začátku následující smyčky (str.
47).
[V-LINK] tlačítko str. 66
Stiskem tlačítka vstoupíte do reţimu V-LINK, kde můţete ovládat video zařízení v
reálném čase. Tlačítko funguje, i kdyţ nejste v reţimu Phrase Loop.
―PHRASE LOOP‖ Indikátor tempa
Bliká podle zvoleného tempa. Chcete-li funkci vypnout, viz ―Indikátor tempa‖ (str. 52).
Zapojení na zadním panelu
USB MIDI konektor str. 58
USB kabelem propojíte
OCTAPAD do počítače a
můţete spouštět zvuky nebo
nahrávat MIDI informace do
SW sekvenceru (DAW).
DC IN jack
Sem zapojte přibalený adaptér.
Adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem (viz obrázek)
byla nahoru a strana s textovou informací dolů. Indikátor bude
svítit, jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
Nečekanému přerušení dodávky proudu do přístroje
náhodným vysunutím přívodní šňůry a vzniklému elektrickému
šoku zabráníte tak, ţe zavěsíte šňůru na háček podle obrázku.
USB MEMORY slot str. 55
Do USB paměti (nutno dokoupit)
můţete zálohovat a načítat data.
Jacky OUTPUT
Slouţí k zapojení komba či
zvukového nebo nahrávacího
systému.
Jestliţe jde o mono zapojení, pouţijte jen
L/MONO jack.
Pozn.
Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte
všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Pokud jsou pouţity kabely s rezistorem, můţe být úroveň hlasitosti přístroje připojeného na vstup (MIX IN)
sníţena. Pokud se tak stane, pouţijte kabely, které neobsahují rezistory.
12
FOOT SW jack str. 53
Sem můţete zapojit noţní spínače azně je vyuţít.
Pojistka ( )
http://www.kensington.com/
MIDI konektory str. 63
Slouţí k zapojení MIDI modulů/převodníků
EXTERNAL TRIGGER INPUT
jacky str. 60
Ačkoliv jacky 1–4 mají specifickou indikaci, vyuţijete je
podle poeby. Ověřte, ţe pouţíváte správné (stereo)
kabely pro dual trigger pady/činely. Veškeré volitelné
doplňky, o kterých zde hovoříme, nutno dokoupit.
HH CTRL jack slouţí k zapojení kompatibilních kontrolerů,
jako je FD-8 nebo VH-11.
Zapojte volitelné pedály a pady
Moţnosti OCTAPADu rozšíříte zapojením volitelných pedálů a padů.
Tak můţete hrát rukama i nohama. Zde je pár příkladů.
Blíţe o instalaci padu na stojan, viz ―Připevnění na stojan (nutno dokoupit)‖ (str. 69). 13
03 Obrazovky a operace
Obrazovka KIT
Obrazovka KIT je základní obrazovkou, která se objeví po spuštění OCTAPADu. Funkční tlačítka a knoby pod
obrazovkou vyuţijete pro navigaci mezi obrazovkami. Stiskem tlačítka [BACK] budete vráceni na obrazovku KIT.
Blíţe o kaţdé obrazovce viz referenční odkazy stránek: str.
Základní obrazovka při hraní na sadu.
Ikony vyznačují, který funkční knob
lze pouţít.
Tato ikona vyjede nabídku, která
se objeví, kdyţ otočíte knobem.
Tato ikona vpravo nahoře na
obrazovce se zobrazí, kdyţ je
k dispozici Quick Menu.
Knobem [3] nastavíte
tempo.
Ukládá/vyvolává oblíbené sady.
Knobem 1 vyberte sadu.
Editace různých parametrů.
Knoby 1–3 ovládají efekty.
Otočte knobem
pod výpisem,
který jste si
vybrali
Stiskem tlačítka 3
(OK) potvrdíte
Stiskem tlačítka 1 (CANCEL) volbu
zrušíte
14
Základní operace na obrazovce
výpisu
Obrazovky QUICK MENU
Kdyţ vidíte vpravo nahoře na obrazovce ikonu , stiskem tlačítka [QUICK] vstoupíte do navazující nabídky.
Pouţijeme Quick Menu na příkladu obrazovky KIT.
V našem manuálu budeme pouţívat ―QUICK MENU / Jméno sady‖ k označení poloţky Kit Name v QUICK
MENU.
Pojmenování sady.
Nabídka, vhodná pro kaţdou obrazovku.
Kopírování/vloţení dat sady nebo
padu.
Stiskem tlačítka 1
(CANCEL) se vrátíte
na předchozí
obrazovku.
Knobem 2 (SEL) zvolíte poloţku a
tlačítkem 3 (OK) potvrdíte volbu
(tedy přejdete na onu obrazovku).
Vymění pady.
Za/vypíná ochranu paměti.
str. 34
* Je-li ―Ochrana sady‖ (str. 34) zapnutá, nejsou některé
parametry dostupné. Ty jsou vyznačeny šedou
barvou.
Za/vypíná Ambience.
str. 42
Za/vypínání Kit Chain.
str. 37
15
Knobem 3
upravíte
hodnotu
Obrazovka MENU
Z libovolné obrazovky se stiskem tlačítka [MENU] dostanete na hlavní obrazovku OCTAPADu.
V různých komentářích ohledně obrazovek a nabídek, kdyţ vidíte,
např. ―zvolte MENU SYSTEM F.RESET‖, symboly ―
odkazují na další volbu, kterou máte provést.
Blíţe o kaţdé obrazovce viz referenční odkazy stránek,
uvedených zkratkou str.
Přístup na obrazovku hlavní
nabídky.
Stiskem tlačítka 1
(CANCEL) se vrátíte
na předchozí
obrazovku.
Knobem 1 (SELECT)
volíte, a stiskem tlačítka 3
(ENTER) volbu potvrdíte.
Základní operace na obrazovch
Knobem 1
zvolíte
parametr
Nastavení, související
s Ambience.
Tlačítkem 1 nebo 2 přejděte na záloţku vlevo
nebo vpravo
* Stiskem tlačítka [BACK] budete vráceni na předchozí obrazovku.
16
Editace nástroje.
Zvolí frázi.
NASTAVENÍ
QUICK MENU obrazovky MENU
Stisknete-li tlačítko MENU a pak tlačítko [QUICK], objeví se ve vyjeté nabídce ―Force Save Data‖.
Stiskem tlačítka 3 (OK) uloţíte aktuální data. (OCTAPAD však automaticky ukládá data, kdyţ vypínáte nástroj).
Nastavení efektů (FX).
MIDI nastavení sady.
Další nastavení, např.
hlasitost nebo tempo sady.
Nastavení frázové smyčky.
Nastavení V-LINK.
Přepíná sady v zadaném
pořadí.
Systémová nastavení,
aplikovaná na celý
OCTAPAD.
Ukládání/načítání dat do/
z USB paměti.
Nastavení, související
s pady, například citlivost.
17
Uhozením na
pad spustíte
nahvání
ehvá
Obrazovka PHRASE LOOP
Stiskem tlačítka [STANDBY] přejdete na stránku, kde můţete nastavit parametry fráze, kterou tvoříte. Blíţe o
kaţdé obrazovce viz referenční odkazy stránek, uvedených zkratkou str.
Pokud chcete jednoduše zvládnout příslušné operace, viz ―05 Nahrávání smyčkové fráze (PHRASE LOOP)‖ (str.
26) v sekci Základní operace.
Stiskem tlačítka
[STANDBY]
vstoupíte do
reţimu Phrase
Loop.
Provedení nastavení Nahrávání
Zobrazí se, kdyţ podrţíte tlačítko
[STANDBY]
Zadejte takty, rytmus a click.
Nahraje frázi.
Ze standby
(zastaveno), jej
zhasnete stiskem
tlačítka
[STANDBY].
Tím ukončíte
reţim Phrase a
vrátíte se na
předchozí
obrazovku KIT.
Vstup do režimu
Standby
Proveďte nastavení kvantizace
a tempa, a vstoupíte do reţimu
standby pro nahrávání.
Přepnutí do reţimu PLAY.
Načtení, uloţení
a vymazání frází.
Zastavení
18
Úpravy fráze
Ovládání efektu
Knoby 1–3 ovládají efekty.
Smko nahrává
Nahrává přídavných partií
Hrajte s doprovodem fráze
Umlčení zvolené stopy.
Odstranění zvolené stopy.
19
Smko ehrá
04 FACTORY RESET
Tato funkce umoţňuje volbu obnovení jednotlivých, nebo všech sad, všech frází, či kompletní Factory Reset
nástroje.
Pozn.
Pokud provedete operaci Factory Reset, data sad a frází, uloţených v OCTAPADu budou obnovena. Jestliţe
jsou zde nějaká data, která chcete zachovat, musíte je zálohovat do USB paměti, dle popisu v ―Ukládádat
do USB paměti (USB-SAVE)‖ (str. 56).
1. Zvolte MENU SYSTEM F.RESET.
Stiskněte tlačítko
[MENU]
Knobem 1 zvolte ‖SYSTEM‖ a stiskněte
tlačítko 3 (ENTER)
Stiskem tlačítka 2 ( ) zvolte záloţku
―F.RESET‖
2. Knobem 1 (SEL) resetujete funkci a stiskněte tlačítko 3 (ENTER).
Restore ONE Kit Obnovíte konkrétní sadu
Restore ALL Kits Obnovíte všechny sady
Restore ALL Phrases Obnovíte všechny fráze
Factory Reset Resetuje veškerá data
* Je-li ―Write Protect‖ (str. 52) zapnutá, nejsou funkce obnovení
a Factory Reset dostupné. Jsou vyznačeny šedou barvou.
3. Postupujte takto.
Pokud zvolíte ―Restore One Kit‖
Tato funkce zkopíruje presetová data sady,
uloţená v interní paměti OCTAPADu.
Pokud zvolíte Restore All Kits/
Phrases/Factory Reset
Na displeji se objeví následující zpráva.
3-1. Knobem 1 (SOURCE) zvolte zdrojovou sadu.
3-2. Knobem 3 (DEST) zvolte cílovou sadu.
3-3. Stiskem tlačítka 3 (RESTORE) volbu potvrdíte.
Tlačítkem 1 (CANCEL) operaci zrušíte.
3-1. Stiskem tlačítka 3 (RESTORE nebo RESET) spustíte
operaci.
Tlačítkem 2 (BACKUP) přejdete na obrazovku USB-SAVE
(str. 56).
Tlačítkem 1 (CANCEL) operaci zrušíte.
4. Když se objeví dotaz na potvrzení, stiskněte tlačítko 3 (OK).
Spustí se reset. Během toho nevypínejte nástroj.
20
/