Roland TD-4KP Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
TD-4KP
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje
řady Roland V-Drums Portable TD-4KP.
Tento dokument je Uživatelský manuál pro TD-4
Perkusní zvukový modul.
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte
kapitoly nazvané: “BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a “DŮLEŽITÉ POKYNY” (str. 2-4).
Tyto kapitoly obsahují důležité informace
ohledně správného a bezpečného používání
přístroje.
Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali
veškeré informace o plné funkčnosti nového
přístroje, mějte neustále po ruce Uživatelský
manuál. Manuál by měl být dobře uložen
a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright ©2012 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této
příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv
podobě bez písemného svolení ROLAND
CORPORATION.
Použití funkce Auto off
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané
době od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a
kontrolery na panelu (Auto Off). Pokud nechcete,
aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte
parametr “Auto Off” (str. 36).
.........................................................................................
Nerozebírejte ani neupravujte přístroj
Neotevírejte ani (jakkoliv) neměňte přístroj či
adaptér.
.........................................................................................
Neopravujte ani nevyměňujte součástky
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat
jeho vnitřní součásti (s výjimkou speciálních
pokynů uvedených v návodu). Všechny opravy by
měl provádět pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produk
Roland, jak je uvedeno v oddílu “Informace“.
.........................................................................................
Nástroj nepoužívejte ani neukládejte v následujících
místech, kde je
vysoká teplota (např.: přímé sluneční světlo v
zavřeném autě, místo poblíž topení nebo na
přístrojích produkujících teplo); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy);
nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
silné otřesy a vibrace.
.........................................................................................
Nestavějte do nestabilní polohy
Zajistěte, aby přístroj stál vždy rovně a na stabilním
povrchu. Nikdy jej neumisťujte na místech
vykazujících otřesy či šikmé plochy.
.........................................................................................
Používejte pouze přibalený AC adaptér a správné
napětí
Použijte pouze přiložený adaptér. Rovněž zajistěte,
aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napětí
ve vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít různou
polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takže
jejich použití může způsobit zničení, znehodnocení
nebo zkrat.
.........................................................................................
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přiložený napájecí kabel. Tento
kabel nesmí být využit pro žádný jiný účel.
.........................................................................................
Kabel neohýbejte ani na něj nestavějte těžké
předměty
Nepřekrucujte napájecí kabel, nestavte na něj
těžké předměty, apod. Můžete tak zničit napájecí
kabel, rozmat jej na více částí a způsobit tak
zkrat. Poškozený kabel může způsobit požár
a zranění!
.........................................................................................
Vyhněte se vysoké hlasitosti
Tento přístroj, buď sám nebo ve spojení se
zesilovačem a sluchátky nebo reproboxy, může
produkovat zvuk tak hlasitý, že může způsobit
vážné poškození sluchu nebo dokonce ztrátu
sluchu. Nepracujte tedy příliš dlouho s vysokou
nastavenou hlasitostí či s hlasitostí, která není
příjemná. Pokud zjistíte poškození sluchu nebo
zvonění v uších, měli byste okamžitě přestat
používat přístroj a navštívit lékaře.
.........................................................................................
Nedovolte, aby se cizí předměty nebo tekutiny
dostaly do přístroje; nikdy nestavějte na přístroj
nádoby s tekutinou
• Nepokládejte na přístroj nádoby s tekutinou (např.
vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř zapadly cizí
objekty (hořlavé předměty, mince, drátky) nebo
tekutiny (voda, džus). Mohlo by dojít ke zkratu, či
jinému poškození.
.........................................................................................
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Vypněte zařízení, pokud dojde k neobvyklému
chování zařízení
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující situace:
• AC adaptér, napájecí kabel nebo zásuvka je
zničena; nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
......................................................................................
Dospělí musí na přístroj dohlížet, jsou-li
poblíž děti
Je to z toho důvodu, aby nemohlo dojít k
neodbornému zacházení s přístrojem. Dospělý by
měl být v takovém případě vždy po ruce jako
dozor.
......................................................................................
Nástroj nesmí upadnout, či obdržet silný náraz
Chraňte přístroj před silnými nárazy. (Nes
upadnout!)
......................................................................................
Nesdílejte zásuvku s větším počtem jiných zařízení
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdí
větší počet dalších elektrických zařízení. Obzvláště
buďte opatrní při používání prodlužovacích kabelů
celkový příkon všech zařízení připojených
k prodlužovacímu kabelu nesmí nikdy přesáhnout
výkonovou zatížitelnost zásuvky daného
prodlužovacího kabelu (příkon/proud). Přetížení
může způsobit přílišné zatížení kabelu, hoře
izolace a případné roztavení.
......................................................................................
Nevyvážejte nástroj do zámoří
• Před použitím přístroje v cizí zemi, konzultujte
situaci s nejbližším dodavatelem Roland či
autorizovaným prodejcem produktů Roland, jak
je uvedeno v oddílu „Informace“.
......................................................................................
Místnost dobře větrejte
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde
může probíhat větrání.
......................................................................................
Chcete-li odpojit AC adaptér, uchopte jej za
konektor
Abyste zabránili poškození konektoru, vždy jej
uchopte za jeho tělo, jak při zapojení, tak při
odpojení do/ze zásuvky.
......................................................................................
Pravidelně čistěte zástrčku AC adaptéru
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit
suchým hadříkem, odstranit tak veškerý prach
a další nahromaděnou špínu z okolí. Rovněž,
pokud bude přístroj delší dobu nevyužit, odpojte jej
od proudu. Jakýkoliv nahromaděný prach může
způsobit zkrat a st tak k požáru.
......................................................................................
Pořádek v kabelech je základem bezpečnosti
Chraňte kabely před natahováním. Snažte se mít
kabely nezamotané a z dosahu dětí.
......................................................................................
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěžujte
těžkými předměty.
• Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěžujte
těžkými předměty.
......................................................................................
Zasouvejte a odpojujte AC adaptér vždy suchýma
rukama
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
......................................................................................
Před manipulací s přístrojem vše odpojte
• Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím
přístrojům.
......................................................................................
Před čištěním odpojte AC adaptér ze zásuvky
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho
napájecí kabel od síťové zásuvky.
......................................................................................
Pokud je riziko úderu blesku, odpojte AC adaptér
ze zásuvky
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér
ze zásuvky.
......................................................................................
Dbejte pozornosti, aby nedošlo ke skřípnutí prstů
pod víko
Pokud manipulujete s pohyblivými částmi, hlídejte
si prsty, abyste si je neskřípli. U těchto manipulací
musí být vždy dospělí.
......................................................................................
Udržujte drobné součástky co nejdále od dětí
Chcete-li zabránit náhodnému polknutí komponent,
uvedených níže, ukládejte je mimo dosah
malých dětí.
Pohyblivé části jako matky, podložky, šrouby
......................................................................................
3
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
využívají přístroje ovládané měničem nebo motorem (jako lednička,
pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace). Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout pokles napětí, který
způsobí poškození nebo šum. Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li možné použít ji
zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém použití mírně ohřívá. Je to
běžné a není důvod k obavám.
• Chcete-li zabránit poškození a poškození, vždy stáhněte hlasitost
a vypněte veškerá zařízení, než je zapojíte.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) může vykazovat brum.
Tento problém odstraníte změnou směru umístění přístroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
• Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepoužívejte
přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních
telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru.
Pokud se chcete vyhnout těmto problémům, pracujte s těmito
bezdrátovými zařízeními v dostatečné vzdálenosti nebo je vypněte.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej v
blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující teplotní extrémy. Příliš
vysoká teplota může deformovat nebo změnit barvu povrchu
nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Z toho
důvodu jej musíte ještě před použitím nechat po několik hodin
přizpůsobit se prostředí, dokud se kondenzace nevypaří.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy. Abyste tomu
předešli, můžete použít koberec V-Drum Mat, nebo podložte nožky
kouskem hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
• Nestavějte na nástroj nádoby s tekutinami. Dále, pokud kdykoliv
dojde k postříkání vodou, hned ji vysušte měkkým, suchým
hadrem.
Údržba
• Přístroj stačí otřít jemným suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj osušte
jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
žádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, že data, obsažená v paměti nástroje, mohou
být ztracena, pokud jej zašlete na opravu. Důležitá data vždy
zapisujte na papír (je-li to možné). Během oprav je nutné předejít
ztrátě dat. V určitých případech (jako když nefunguje okruh,
udržující paměť pod napětím), musíme upozornit, že data nemusí
být možné zachránit.
Další bezpečnostní opatření
• Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či zacházením s
přístrojem může dojít k nenávratné ztrátě obsahu paměti. Abyste se
uchránili nebezpečí ztráty důležitých dat, doporučujeme provádět
pravidelně záložní kopie důležitých dat na papír.
• Může se bohužel stát, že uložená data nebude možné obnovit,
jakmile byla ztracena. Společnost Roland Corporation za takovou
ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy
netahejte za kabel. Předejdete tak zkratům nebo poškození kabelů.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste neobtěžovali
své sousedy.
• Tento přístroj je uzpůsoben tak, aby dokázal minimalizovat vnější
zvuky, vznikající během hry. Ovšem, jelikož zvukové vibrace mohou
být přenášeny podlahou a zdmi, dokonce na vyšším stupni, než
očekáváte, dbejte o to, aby tyto vibrace neobtěžovaly okolí, např.
sousedy, obzvláště při hraní v noci.
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztužení), ve
které jste jej zakoupili, je-li to možné. Jinak použijte podobné
prostředky k zabalení přístroje.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepoužívejte kabely s odpory. Jejich použití sníží hlasitost
zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace o
specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
• Při postavení či sklopení stojanu na noty buďte opatrní, abyste si
neskřípli prst mezi stojan a nástroj. V místech, kde si hrají malé
děti, je nezbytný dozor dospělého.
• Gumový okraj ráfku je impregnován konzervačními látkami, aby si
udržel své herní vlastnosti. Po určité době se tento konzervační
prostředek může projevit na povrchu světlou skvrnou, nebo se tak
projeví při úhozu na pady již během testování produktu. To však
nemá žádný vliv na herní vlastnosti nebo funkcionalitu produktu a
bez potíží můžete hrát dále.
• Souvislé hraní může vést ke změně barvy padu, ale to nemá vliv
na jeho funkce.
• Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení, jaká bývají
obvykle na displeji. Ovšem je možné že zakoupený kus může
obsahovat novější, pokročilejší verzi systému (např. s novějšími
zvuky), takže to, co vidíte na displeji, nemusí bezvýhradně souhlasit
s manuálem.
Ochranné známky
• Roland, V-Drums jsou buď registrovanými ochrannými známkami
nebo chráněnými značkami Roland Corporation ve Spojených
Státech a/nebo jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu jsou
obchodními nebo registrovanými obchodními známkami svých
majitelů.
4
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE . 2
DŮLEŽITÉ POKYNY ............................ 4
Popis panelu ........................................ 6
Čelní panel ...................................................... 6
Postranní panel .............................................. 7
Zadní panel ..................................................... 7
Spodní panel ................................................... 7
Příprava ke hraní ................................. 8
Zapojení audio vybavení ................................. 8
Za/vypnutí přístroje ......................................... 9
Uložení nastavení ....................................................... 9
Hraní ................................................... 10
Poslech, jak bude sada znít .......................... 10
Výběr bicí sady ............................................. 10
Obrazovka “DRUM KIT” ........................................... 10
Prvky bicí sady .............................................. 11
Základy hry ................................................... 12
Rychlé naladění nebo tlumení ...................... 14
LADĚNÍ (TUNING) .................................................... 14
TLUMENÍ (MUFFLING)............................................. 14
Hraní s doprovodem audio přehrávače ........ 15
Cvičení ............................................... 16
Hraní podle metronomu ................................ 16
Rychlé nahrávání/přehrávání (QUICK REC) 16
Nahrává ................................................................. 16
Přehrávání ................................................................ 17
Využití Time Check ke kontrole nahraného záznamu 17
Cvičení v režimu Coach ............................... 18
Výběr z menu Practice .............................................. 18
<1> WARM UPS ....................................................... 19
<2> Správné hraní podle dob
(TIME CHECK) ........................................................ 21
<3> Vytrvalé hraní v daném tempu
(TEMPO CHECK) ..................................................... 22
<4> Rozvoj citu pro rytmus (QUIET COUNT) ............ 23
<5> Postupné zrychlování a zpomalování tempa
(AUTO UP/DOWN) .................................................. 25
Vytvoření bicí sady .............................. 26
Výběr parametrů .............................................. 26
Editace parametrů nástroje (INSTRUMENT) .. 27
Nastavení hlasitosti padů a sady (MIXER) ...... 28
Využití vlastních efektů (AMBIENCE) ............. 29
Pojmenování sady (KIT NAME)....................... 29
Kopírování bicí sady (COPY) ......................... 30
Výměna bicích sad (EXCHANGE) .................. 31
Obnovení bicí sady (RESTORE) ..................... 32
Systémová nastavení .......................... 33
Zadání zvuku metronomu (METRONOME) .... 33
Editace nastavení Padů (PAD SETTING) ....... 34
Určení typu padu .......................................................... 34
Nastavení citlivosti padů ............................................... 34
Jak použít CR2 Trigger kabel ....................................... 35
Další nastavení (OPTION) ............................... 35
Nastavení kontrastu displeje (LCD Contrast) ................ 36
Nastavení jasu displeje (LCD Bright) ............................ 36
Nastavení tlačítka aktuálního zvuku
(Keypad Sound) ........................................................... 36
Nezávislé nastavení blány a ráfku
(Head/Rim Link) .......................................................... 36
Automatické vypnutí přístroje (AUTO OFF) .................. 36
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) .............. 36
Změna virblu na síťovaný pad ........... 38
Ostatní nastavení ................................ 39
Nastavení MIDI ................................................ 39
Nastavení parametrů MIDI ........................................... 39
Podrobná nastavení Trigger parametrů .......... 40
Ochrana upravené sady a nastavení
(Edit Lock) ....................................................... 43
Problémy a potíže ............................... 44
Chybové zprávy ................................... 46
Výpis zvuků/bicích sad ....................... 47
Tabulka MIDI implementace ............... 49
Specifikace .......................................... 50
Index ..................................................... 51
5
Popis panelů
Čelní panel
7 9 11 12
1
2
3 5 4 6 8 10 13 14
Některá tlačítka mohou
vydat zvuk, když je
stisknete.
Pokud chcete, tento
zvuk vypněte (str. 36).
1. [POWER] tlačítko
Za/ vypíná nástroj (str. 9).
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od
poslední akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na
panelu (Auto Off).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky,
vypněte parametr “Auto Off” (str. 36).
Za/vypněte znovu přístroj (str. 9).
2. Knob [VOLUME]
Nastavuje hlasitost jacků OUTPUT a PHONES (str. 9).
3. [TUNING] tlačítko
Když chcete umlčet zvuk každého nástroje (str. 14).
4. [MUFFLING] tlačítko
Když chcete umlčet zvuk každého nástroje (str. 14).
5. DRUM KIT [<] [>] tlačítka
Těmito tlačítky přepínáte bicí sady (str. 10). Tlačítka
využijete také k návratu na obrazovku bicí sady z jiných
obrazovek (kromě nahrávání/přehrávání).
6. Displej
Při normálním hraní vidíte jméno sady a další informace.
Při editaci zobrazuje obsah nastavení.
Podsvícení se automaticky zhasne, když neprovádíte
žádné operace na panelu, po určitou dobu.
7. [MENU] tlačítko
Využijete, pokud chcete nastavit TD-4, např. při editaci
hodnot bicí sady nebo padů.
8. SEL [ ] [ ] tlačítko
Využijete k výběru položky nabídky, když použijete
funkci Coach, nebo k výběru parametrů, při
ostatních nastaveních TD-4.
9. [-/+] kolečko
Využijete při úpravě hodnoty.
Otočením k “+” hodnotu zvýšíte a k “-” ji snížíte.
10. [OK] tlačítko
Potvrzujete výběr v nabídce pro funkci Coach,
nebo potvrdíte upravenou hodnotu.
11. [COACH] tlačítko
Stiskněte, pokud chcete použít funkci Coach (str. 18).
12. [ ] (Metronome) tlačítko
Za/vypíná metronom (On - zvuk, Off - ticho) (str. 16).
13. QUICK REC [ ] (Rec) tlačítko
Využijete při nahrávání své hry (str. 16).
14. QUICK REC [ ] (Play/Stop) tlačítko
Přehrávání nahraného záznamu (str. 17).
6
Popis panelů
Postranní panel
15 16 17
15. MIDI OUT konektor
Využijete, když chcete použít pady k přehrávání externího
MIDI zvukových zdrojů nebo při nahrávání se sekvencery
(str. 39).
16. MIX IN jack
Pro zapojení externího audio zdroje, jako CD nebo MP3
přehrávače (str. 15). Veškerý vstupní signál zde se
přimíchá ke zvuku, jdoucímu do jacků OUTPUT
a PHONES.
* Chcete-li nastavit hlasitost , použijte ovládání
u zapojeného zařízení do MIX IN.
17. PHONES jack
Zapojení stereo sluchátek (str. 8).
Zapojením sluchátek do jacku neumlčíte hlavní jacky
OUTPUT.
Zadní panel Spodní panel
18 19 20 21 22
18. DC IN jack
Sem zapojte přiložený AC adaptér str. 8.
19. TRIGGER INPUT konektor
Zapojením speciálního kabelu připojíte do TD-4 pady a
pedály.
20. Jacky OUTPUT (L/MONO, R)
Veškeré zvuky TD-4 jdou na výstup tudy. Můžete připojit
zesilovač, či jiné externí audio vybavení.
Jestliže hrajete v mono, použijte jen L/MONO jack.
21. Otvory na montážní desce zvukového modulu
Připevněte TD-4 na montážní desku stojanu.
22. Slot pojistky ( )
http://www.kensington.com/
7
Příprava ke hraní
Zapojení audio vybavení
MIDI zvukový modul
Přenosný audio přehrávač
MIDI IN
Stereo mini
konektor
Stereo 1/4”
konektor
AC Adaptér
Napájecí
kabel
Indikátor
Stereo
sluchátka
Do zásuvky
Aktivní monitory, atd.
Audio souprava, atd.
1. Vypněte veškeré vybavení, než provedete
zapojení.
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení,
stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení
ještě před provedením zapojení.
2. Zapojte OUTPUT jacky (L/MONO, R) do
audio systému nebo do komba.
* Jestliže používáte sluchátka, zapojte je do jacku
PHONES.
3. Přiložený AC adaptér zapojte do jacku DC IN.
Adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem (viz
obrázek) byla nahoru a strana s textovou informací
dolů.
* Indikátor bude svítit, jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
Jack MIX IN umožňuje hraní s doprovodem
z přenosného audio přehrávače či jiného externího zdroje
(str. 15).
8
Příprava ke hraní
Za/Vypnutí přístroje
Jakmile máte vše správně zapojené (str. 8), dodržte následující postup v zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve
špatném pořadí, riskujete poškození nebo selhání zařízení.
3
1
1. Stáhněte [VOLUME] zcela doleva.
2. Taktéž stáhněte připojené kombo či audio
systém.
3. Stiskněte vypínač [POWER].
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost.
Dokonce i když je hlasitost na minimu, můžete slyšet při
za/vypnutí přístroje nějaký zvuk. Je to běžné a není důvod
k obavám.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto
zabere po zapnutí přístroje určitou dobu (několik sekund),
než začne pracovat normálně.
Upozornění před zapnutím
Po zapnutí se nedotýkejte žádných padů ani pedálů,
dokud se neobje jméno sady (viz níže) na displeji.
Mohlo by dojít k různým problémům.
ig
Pokud neslyšíte žádný zvuk
Zkontrolujte následující tipy.
Zapojení padů a pedálů
• Je kabel správně zapojený do konektoru TRIGGER
INPUT?
• Jsou kabely správně zapojeny do všech padů
nebo pedálů?
Pokud používáte kombo nebo audio systém
• Jsou jacky OUTPUT u TD-4 správně zapojeny do
vstupních jacků komba/audio systému?
• Jsou správně navoleny vstupy a nastavení hlasitosti
u komba/audio systému?
• Není problém přímo s propojovacím kabelem?
• Není [VOLUME] stažený zcela doleva?
• Je správně nastaven vstup u audio systému nebo
komba?
• Je hlasitost u audio systému či komba správně?
Používáte-li sluchátka
• Jsou zapojena do jacku PHONES?
• Není [VOLUME] stažený zcela doleva?
Vypnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost u TD-4 a veškerého
vybavení.
2. Vypněte připojená zařízení.
3. Podržte vypínač [POWER], než se na displeji
objeví “See you!”.
4. Zapněte připojený monitor nebo audio
systém.
5. Zkuste uhodit na pad, postupně otáčejte
knobem [VOLUME] doprava a nastavte
hlasitost.
Nastavte hlasitost připojeného audio systému nebo
komba na požadovanou hodnotu.
Uložení nastavení
TD-4 nemá specifickou “operaci” pro uložení nastavení.
Veškeré provedené změny budou uloženy, jakmile vypnete
nástroj.
* Musíte jej však vypnout stiskem tlačítka [POWER].
9
A
Číslo bicí sady
B
Jméno bicí sady
C
Aktuální tempo metronomu (str. 16).
D
Síla úhozu na pad v 6-ti úrovních.
E
Objeví se, jestliže na virbl použijete techniku
cross-stick (str. 28).
(Pokud je Xstick Volume jiná než OFF)
Hraní
Poslech, jak bude sada znít
Po zapnutí si můžete přehrát demo patterny. Povíme si, jak si
poslechnout zvuky přepínáním bicích sad, během přehrává
demo patternů.
2 1, 3
* Veškerá práva jsou vyhrazena. Neautorizované
použití tohoto materiálu pro jiné než soukromé účely
a zábavu jsou předmětem uplatnění trestních sankcí
dle práva.
* Na MIDI OUT se neobjeví žádná data přehrávaného
songu.
1. Stiskněte tlačítko [ ] (Play/Stop).
Spustí se přehrání demo patternů.
2. Stiskem tlačítek DRUM KIT [<] [>] zvolte bicí
sadu.
3. Chcete-li zastavit přehrávání dema, stiskněte
tlačítko [ ] znovu.
Pokud stisknete tlačítko [ ] (Rec), spustíte nahrávání
své hry (str. 16) a demo patterny budou dočasně
vymazány. Při příštím zapnutí nástroje můžete demo
patterny znovu přehrávat.
Výběr bicí sady
Bicí sada je kombinací zvuků a nastavení každého padu
a pedálu, ale také efektů.
Obrazovka “DRUM KIT”
Základní obrazovka TD-4.
D
A C
E
1 B
1. Stiskem tlačítek DRUM KIT [<] [>] zvolte bicí
sadu.
Bez ohledu na obrazovku stiskem DRUM KIT [<] [>]
vstoupíte na obrazovku “DRUM KIT” (kromě nahrávání/
přehrávání).
10
Hraní
Prvky bicí sady
Zde je několik základních termínů ohledně bicích sad.
* Indikace v závorkách ( ) značí jména, používaná pro
prvky TD-4KP.
Basový buben (Kopák)
Hraje se na něj pedálem, je to největší buben v sadě.
Virbl
Buben virbl je hlavním “zvukem” bicí sady.
Akustické bicí
Crush Ride
Tom
Ovládací pedál Hi-Hat
Akustický hi-hat využívá 2 činely, namontované na hi-hat
stojanu. Stiskem pedálu se hi-hat otvírá a zavírá.
TD-4KP využívá jeden pad.
Tom (Tom 1, Tom 2)
Obvykle jsou namontovány nad kopákem.
Floor Tom (Tom 3)
Někdy se mu říká basový tom, je buď na svých nohou nebo
namontovaný na rampě.
Činel Ride
Obvykle je namontovaný na pravé straně sady, činel ride
je základním prvkem v udržování dob.
Hi-Hat
Virbl
Hi-Hat Pedál
TD-4KP
Floor
Tom
Kopák (Basový buben)
Pedál kopáku
Činel Crash
Je menší než ride a je využíván hlavněi akcentech.
Crush Ride
Hi-Hat
Tom 1 Tom 2
Tom 3
Virbl
Hi-hat pedál Pedál kopáku
11
Hraní
Základy hry
Na bicí se hraje oběma rukama i oběma nohama. Vysvětlíme si, jak držet paličky a jak používat pedály.
Držení paliček
Nejběžnější způsob držení paliček nazýváme “matched
grip”, vidíte jej na obrázcích níže.
Levá ruka
Pravá ruka
12
Použití kopákového pedálu
Můžete jej stisknout jedním ze dvou způsobů: “pata dole” nebo
“pata nahoře”.
Pata dole
Tímto způsobem stojí celé chodidlo od paty ke špičce na
pedálu. Otočením v kotníku stisknete pedál. Tento způsob
umožňuje přesné ovládání hlasitosti a je často používaný u
jazzu a bossa novy.
Pata nahoře
U tohoto způsobu se vznáší pata nad pedálem. Jelikož je pata
nad pedálem, můžete stisknout pedál celou silou nohy. Tato
metoda využívá při tlaku na pedál hmotnost celé nohy, takže
je snadnější vyrobit silnější zvuky, než u předchozí. Toho se
často využívá v rocku a popu.
Hraní
Použití Hi-hat
U akustické bicí sady, hi-hat sestává ze dvou činelů, umístěných naproti sobě svisle na hi-hat stojanu. Tyto činely lze vzájemně
uzavřít stiskem pedálu.
Variace herní techniky jsou možné, např. hraní na činely současně pedálem a/nebo paličkami.
Stisknete-li pedál, oba činely se setkají (uzavřou). Uvolníte-li pedál, oba činely se vzdálí (otevřou).
TD-4KP umožňuje využít pět různých hi-hat herních technik.
Zavřeno
S pevně stisknutým hi-hat pedálem uhoďte na pad paličkou.
Zazní krátký zvuk "chick".
Napůl otevřeno
S lehce stisknutým hi-hat pedálem uhoďte na pad paličkou.
Zazní delší zvuk "swish".
Otevřeno
Hi-hat pedál zcela uvolněte a uhoďte na pad paličkou. Ozve
se ještě delší “zvuk” než v předchozím případě.
Zavřeno nohou
Pouze stiskněte pedál bez použití paliček. Zvuk bude měkčí a
kratší, než v případě zavřeného zvuku, hraného paličkou.
Vhodné při udržení tempa slabým zvukem.
Foot splash
Stiskněte a ihned uvolněte pedál bez použití paličky.
Srovnatelné s kontaktem obou činelů u akustického hi-hat.
Vyrobí “splash” zvuk, který je měkčí než otevřený úhoz.
13
Hraní
Rychlé naladění nebo tlumení
Vyhrazenými tlačítky můžete nástroj rychle naladit nebo zvuk utlumit. Stisknete-li tlačítko, uslyšíte zvolený zvuk.
Nastavení ladění nebo umlčení nelze provést u padů, kterým je přiřazen nástroj (str. 27) typu činelu (HIHAT, CRASH,
RIDE). U těchto padů na displeji vidíte “- - -”.
TUNING MUFFLING
3
1, 5
3
1, 5
1. Stiskem tlačítka [TUNING] se tlačítko rozsvítí.
Objeví se obrazovka TUNING.
Bude znít zvolený pad.
2. Zahrajte na pad, který chcete naladit.
Pad, na který jste uhodili, bliká na obrazovce.
3. Úhozem na pad slyšíte zvuk, otočením kolečka
[–/+] jej můžete naladit.
Hodnota: -600-0+600
Záporná (-) hodnota sníží výšku a kladná (+) ji zvýší.
4. Opakujte kroky 23, až nastavíte každý pad.
5. Jakmile dokončíte ladění, dalším tlačítka
[TUNING] ladění vypnete.
1. Stiskem tlačítka [MUFFLING] se rozsvítí.
Objeví se obrazovka MUFFLING.
Bude znít zvolený pad.
2. Zahrajte na pad, který chcete utlumit.
Pad, na který jste uhodili, bliká na obrazovce.
3. Úhozem na pad slyšíte zvuk, otočením kolečka
[–/+] nastavíte tlumení.
Hodnota: 0-10
Zvýšením hodnoty snížíte rezonanci a vytracení (délku)
zvuku.
4. Opakujte kroky 2–3, až nastavíte každý
pad.
5. Jakmile dokončíte tlumení, dalším tlačítka
[MUFFLING] tlumení vypnete.
14
Hraní
Je-li Head/Rim Link (str. 36) na “ON”, můžete upravit nastavení HEAD a RIM současně.
V některých případech vidíte “*” na pravé straně displeje; značí to, že jsou různé hodnoty ladění/tlumení, zadané pro HEAD
a RIM.
Hraní podle audio přehrávače
Zapojením přenosného audio/CD přehrávače do jacku MIX IN můžete hrát na TD-4 podle svých oblíbených songů.
Můžete také zapojit jiná audio zařízení.
Zapojení
Stáhněte hlasitost TD-4 a audio přehrávače, než
provedete zapojení.
Přenosný audio přehrávač
Přehrávání
1. Spusťte hudbu z přenosného audio přehrávače.
Blíže o tom, jak použít audio přehrávač, viz jeho
manuál.
2. Nyní nastavte hlasitost přenosného audio
přehrávače.
Zvuky, přijaté na jacku MIX IN, jdou na výstup do jacků
OUTPUT a PHONES.
* Upravte hlasitost audio přehrávače a vylaďte tak
poměr mezi ním a TD-4.
3. Upravte hlasitost TD-4.
Stereo mini
konektor
* Pokud propojovací kabel obsahuje rezistory, hlasitost
připojeného zdroje do TD-4 (MIX IN) může být nízká.
Proto k propojení vždy používejte kabely, které
neobsahují rezistory.
15
Cvičení
Hra s metronomem Rychlé nahrávání a přehrávání
(QUICK REC)
2 1, 3
TD-4 je vybaven funkcí Quick Rec, která umožňuje snadné
nahrávání vlastní hry. Je to velmi užitečný nástroj při cvičení,
nahrávání a následné kontrole bicího partu.
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Metronom se spustí a na obrazovce vidíte jeho tempo.
Tlačítko bliká synchronně k tempu.
2. Kolečkem [-/+] nastavte tempo.
Hodnota: 40-260
3. Metronom vypnete stiskem tlačítka [ ].
Dokonce i bez stisku tlačítka [ ] můžete změnit tempo
otočením kolečka [-/+] na obrazovce Drum Kit.
Můžete také měnit zvuk metronomu (str. 33).
Kdykoliv zapnete nástroj, TD-4 je připraven
k přehrávání demo patternů.
Po nahrávání, když vypnete nástroj, budou vymazána data
pro nahrávání. Když příště nástroj zapnete, natáhnou se
demo patterny znovu z interní paměti.
Vstupní signál přes MIX IN jack nelze nahrávat.
Nahrávání
1, 3
* Nejprve: Vyberte bicí sadu, kterou chcete použít při
nahrávání.
1. Stiskněte tlačítko [ ] (Rec).
Tlačítko [ ] (Rec) bliká a TD-4 vstoupí do režimu
standby pro nahrávání.
• Chcete-li nahrávat podle metronomu, stiskem tlačítka
[ ] zapněte metronom a kolečkem [-/+] nastavte
tempo.
16
Cvičení
2. Úhozem na pad/stiskem pedálu se spustí
nahrávání.
Objeví se následující obrazovka.
3. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskem tlačítka
[ ] (Rec) zhasne.
* Pokud překročíte maximální nahrávací dobu, skončí
nahrávání automaticky.
Přehrávání
1, 2
1. Stiskem tlačítka [ ] (Play/Stop) se
rozsvítí.
Objeví se následující obrazovka a spustí se přehrávání.
* Nahraná data hry nejsou vysílána na MIDI OUT.
Podržíte-li [ ] (Play/Stop) na cca sekundu, zvolíte
smyčkové přehrávání; nahraný záznam bude přehráván
opakovaně.
2. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskem tlačítka
[ ] (Play/Stop) zhasne.
Jakmile jste ukončili přehrávání, tlačítko [ ]
(Play/Stop) automaticky zhasne.
Využití Time Check ke kontrole nahraného
záznamu
Funkci “TIME CHECK” v režimu Coach využijete k ověření,
zda byl nahraný záznam přehrán ve správném rytmu.
Při nahrávání musíte hrát podle metronomu.
1. Stiskem [ ] (Play/Stop) se LEDka
rozsvítí; nahraný záznam začne hrát.
2. Stiskněte tlačítko [COACH].
Objeví se následující obrazovka.
Během nahrávání můžete měnit tempo otáčením
kolečkem [-/+]. Jakmile zastavíte přehrávání, tempo se
vrátí k nastavení, ve kterém se nahrávalo.
* Smyčkové přehrávání je zvoleno automaticky
a spustí se metronom.
3. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskem tlačítka
[ ] (Play/Stop) zhasne.
Přehrávání ve smyčce
17
Cvičení
Cvičení v režimu Coach
Režim Coach u TD-4 je jedinečnou soupravou cvičení, specificky určených pro rozvoj rychlosti, přesnosti a výdrže, ale také ke
zlepšení citu pro rytmus.
Budete-li používat režim Coach, zjistíte, že některá cvičení mají programovatelné parametry, což umožňuje adaptaci funkcí pro
specifické potřeby.
Výběr z nabídky Practice
1
2 3
1. Stiskem tlačítka [COACH] se LEDka rozsvítí.
Objeví se obrazovka režimu Coach.
2. Tlačítky SEL [▲/▼] zvolíte požadovanou
položku cvičení v nabídce (viz napravo).
3. Po zvolení stiskněte tlačítko [OK].
Vstoupíte na úvodní obrazovku zvolené položky
cvičení.
Nebo se stiskem tlačítka [ ] ihned spustí cvičení,
bez vyvolání úvodní obrazovky.
Na úvodní obrazovce nabídky Practice, stiskněte tlačítko
[MENU] a nastavte každou položku.
Menu Vysvětlení
Rozehřátí
str. 19
Pokud se chcete
zahřát před
zahájením cvičení.
Time Check
str. 21
Rozvíjení schopnosti
hrát přesně v rytmu.
Tempo Check
str. 22
Rozvíjení schopnosti
hrát danou rychlostí.
Tiché odpočítávání
str. 23
Rozvíjení schopnosti
vnitřně držet tempo.
Auto Up/Down
str. 25
Rozvíjení
vytrvalosti.
18
Cvičení
<1> WARM UPS
V tomto režimu procvičujete kroky 1–3, které jsou vždy hodnoceny a obdržíte závěrečné ohodnocení. Můžete si vybrat ze tří
stupňů obtížnosti. Můžete také nastavit tempo podle úrovně svých schopností.
Zahájení cvičení
Na obrazovce WARM UPS stiskem tlačítka [ ]
zahájíte cvičení.
Po spuštění WARM UPS dalším stiskem [ ] můžete
cvičení WARM UPS pozastavit.
Ve cvičení pokračujete dalším stiskem tlačítka [ ].
Pokud chcete skončit WARM UPS, stiskněte [OK].
Pokud stisknete tlačítko SEL [▲], posunete se na
předchozí krok nebo stiskem tlačítka SEL [▼] na další
krok.
Kolečkem [-/+] nastavte tempo i během cvičení.
Krok 1: Change-up
V tomto kroku se bude měnit typ rytmu každé dva takty.
Začnete půlovými notami, se hodnoty postupně zkracují
a zase prodlužují, až se vrátíte return k půlovým notám; tato
změna rytmu se opakuje.
Zbývající
doba
Aktuální
nota
Krok 2: AutoUpDown
Tempo se postupně zvyšuje nebo snižuje.
Tempo se zvyšuje po 1BPM (beat-per-minute) na každou
dobu, metronom dosáhne horní hranice; potom se tempo
plynule snižuje po 1BPM, až dosáhne počátečního tempa.
* AutoUpDown se spustí, pokud je Duration (str. 20) na 10
MINS nebo 15 MINS.
Dolní hranice tempa Horní hranice tempa
* Hodnota aktuálního tempa je dolní hranicí.
Během cvičení můžete stiskem tlačítka SEL [ ] zadat
aktuální tempo podle horní hranice; stiskem tlačítka SEL
[ ] se horní hranice tempa vrátí na hodnotu 260.
Krok 3: TimeCheck
V tomto kroku bude kontrolována přesnost hraní vůči
metronomu. Na obrazovce vidíte, jestli se předbíháte, nebo
zpožďujete.
Zpoždění Správně Zrychlení
Celkové vyhodnocení
Jedná se o ocenění v každém kroku a zobrazí se celkový
stav.
Evaluation (displej)
EXCELLENT!, VERY GOOD!, GOOD, AVERAGE, START
OVER
19
Hodnota
Vysvětlení
40-260
* Tempo můžete zadat také pomocí Tap
input (str. 33).
Cvičení
Když skončíte cvičení
Stiskem tlačítka [OK] se vrátíte na obrazovku
režimu Coach.
Zvolte kurz a proveďte nastavení
1. Na úvodní obrazovce WARM UPS se dostanete
stiskem tlačítka [MENU] rozsvítí LEDka.
2. Tlačítky [ ] a [ ] zvolíte parametr.
3. Kolečkem [-/+] změňte hodnotu.
4. Stiskem tlačítka [MENU] budete vráceni na
úvodní obrazovku WARM UPS.
Trvání (určení doby):
Hodnota
Vysvětlení
5 MINS
Time required: 5 minut
Change-up: 2 minuty, TimeCheck: 3 minuty
10 MINS
Time required: 10 minut
Change-up: 3 minuty, AutoUpDown: 3
minuty, TimeCheck: 4 minuty
15 MINS
Time required: 15 minut
Change-up: 5 minuty, AutoUpDown: 5
minut, TimeCheck: 5 minut
Grade:
Určuje, jak přísně bude hodnocen a jak TimeCheck
vyhodnotí vaši přesnost.
Hodnota
Vysvětlení
EASY
Normální nastave
HARD
Hodnocení bude přísnější.
20
Change-up:
Krok 1: Zvolí pattern, dle kterého se bude rytmus měnit při
Change-up.
Hodnota
Vysvětlení
MaxTempo:
Krok 2: Určuje horní hranici změny tempa v kroku 2:
AutoUpDown.
Hodnota
Vysvětlení
40-260
* Tempo můžete zadat také pomocí Tap
input (str. 33).
Tempo:
Nastavuje tempo.
/