Roland AC-33 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
AC-33
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
30W kombo pro akustickou kytaru nabízí stereo zvuk v kompaktním provedení
Vysoce efektivní, 30W stereo kombo (15W + 15W) (v případě pouţití AC adaptéru)
Kompaktní velikost, připraveno k přenášení nebo k domácímu pouţi
Dva custom 5" (12cm) reproduktory dodávají akustickým nástrojům ideální zvuk
Dva způsoby napájení umožňují pracovat na osm AA baterií, nebo s AC
adaptérem (str. 4)
Dvojí napájení umoţňuje vyuţití AC-33 pro hraní kdekoliv.
Dobíjecí (nickel-metal hydride) baterie lze rovněţ pouţít.
Doba hraní je přibliţně 8 hodin, pokud pouţijete alkalické baterie, a přibliţně 9 hodin s nickel-metal hydride bateriemi.
Dvoukanálový design umožňuje použít současně kytaru i mikrofon, nebo linkový
zdroj (str. 8)
Flexibilita zajistí nejširší vyuţití, včetně kytarového dua nebo zpěváka s hráčem (str. 12).
Stereo konektor AUX IN umoţňuje zapojení CD/MP3 přehrávače (str. 6).
Konektor LINE OUT zapojíte do externího PA systému a AC-33 vyuţijete jako monitor při ţivém hraní (str. 9).
Sluchátkový jack se hodí při nočním cvičení nebo při zvukové zkoušce (str. 6).
Funkce Looper umožňuje nahrávat, přehrávat a vrstvit (overdub) bez nutnosti
dalšího vybavení (str. 10)
Svou vlastní hru si můţete nahrát jako doprovod a pak záznam přehrávat jako doprovod k sólu (str. 13).
K dispozicite aţ 40s nahrávací doby. ţete také nahrávat signál AUX IN ve stereo.
Dokoupeným noţním spínačem (FS-5U nebo FS-6) můţete ovládat funkci Looper nohou (str. 11).
Snadno ovladatelné efekty a funkce Anti-Feedback (str. 11)
Připraveny jsou tři typy stereo efektů, takţe můţete dodat zvuku své akustické kytary přirozenou prostorovost (str. 7).
Funkce Anti-Feedback umoţňuje potlačit zpětnou vazbu jednoduchým zapnutím této funkce (str. 11).
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: „BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE“ a „DŮLEŢITÉ POKYNY“ (str. 2 3).
Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali
veškeré informace k plné funnosti nového přístroje, přečtěte si celý Uţivatelský manuál. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku,
kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Ţádnou část této publikace nelze jakkoliv pouţívat, bez písemného svolení
ROLAND, Czech republic Distributor, s.r.o.
POZOR!
Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by ly být umístěny
mimo dosah dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte
ţkými předměty.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím
přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho
napájecí kabel od síťové zásuvky (str. 4).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze suvky.
Pokud je pouţijete nesprávně, mohou baterie
explodovat nebo vytéct a něco poškodit.
Z důvodu bezpečnosti si přečtěte a dodrţujte
sledující upozornění (str. 4).
• Pečlivě přečtěte instalační instrukce
pro baterie a vloţte je správně podle
polarity.
• Nemíchejte nové baterie s pouţitými.
Podobně zabraňte smíchání různých
typů baterií.
• Vyjměte baterie, kdykoliv bude přístroj
ponechán delší dobu bez pouţívání.
• Pokud baterie vytekly, pouţijte měk
kousek hadříku nebo papírového
ubrousku a vytřete všechny zbytky
z baterie. Potom nainstalujte nové
baterie. Abyste předešli popáleninám
kůţe, nevyjímejte rozteklé baterie holýma
rukama.
Dbejte nejvyšší pozornosti, aby se ţádná
z vylitých baterií nedostala do blízkosti očí.
Potřísněné části těla i očí ihned ošetřete
proudem tekoucí vody.
• Nenechávejte baterie spolu
s kovovými objekty, jako kuličková
pera, hřebeny, sponky..
Pouţité lithiové baterie musí být zničeny jen
v odpovídajících podmínkách, dle aktuálně
platných zákonů ve vaší oblasti.
Nikdy neodnímejte mříţku reproduktoru ani
reproduktor. Reproduktor nemá vyměňovat
uţivatel. Uvnitř jsou nechráněné části
s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbliţší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo
strčka jsou zničené; nebo
• se objeví kouř či neobvyk zápach
jestliţe zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti,
nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou v domácnosti děti neschop
dodrţovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, jeeba dozor dos
osoby.
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou
sdílí větší počet dalších elektrických zařízení.
Obzvláš buďte opatrní při pouţívá
prodluţovacích šňůr – celkový příkon všech
zařízení připojených k prodluţovací šňůře
nesmí nikdy přesáhnout výkonovou
zatíţitelnost zásuvky dané prodluţovací šňůry
(příkon/proud). Přetíţení můţe způsobit
přílišné zatíţení kabelu, hoření izolace
a případné roztavení.
Dříve, neţ pouţijete zařízení v cizí zemi,
kontaktujte dodavatele, nejbliţší servis firmy
Roland či autorizovaného prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
Tyto baterie nelze dobíjet, zahřívat, ani
zet do ohně nebo do vody.
Baterie nevystavujte vlivu přílišného tepla, na
slunci, u ohně, atd.
POZOR!
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam,
kde můţe probíhat chlazení.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vţdy zastrkujte/vytahujte
pouze strčku napájecího adaptéru.
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veškeprach a další nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněţ, pokud bude přístroj delší
dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe
způsobit zkrat a vést tak k poţáru.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte ani nic neměňte v nástroji či
adaptéru.
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
DŮLEŢITÉ POKYNY
Zdroj napájení: Použití bater
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě,
kterou vyuţívají přístroje, ovládané spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu pouţití elektrických
zařízení se můţe vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo šum. Není-li moţné pouţít jiný zdroj
proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně ohřívá.
Je to běţné a nenívod k obavám.
• Při výměně nebo instalaci baterií, vţdy přístroj vypněte, i
všechna připojená zařízení.
Tak předejdete špatné funkci nebo poškození
reproduktorů či ostatních zařízení.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou
všechny vypnuty.
Tak předejdete špat funkci či poškození reproduktorů či
ostatních zařízení.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či
jiných zařízení disponujících velká výkonová trafa) můţe
vykazovat brum. Tento problém odstraníte změnou směru
umístění přístroje či jeho přemístěním od zdroje
interference.
Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako
mobilních telefonů) můţe vzniknout jemný šum.
Tento šum vzniká při zvonění i při rozhovoru. Pokud se
vyskytne tento problém, je potřeba odstranit tato zařízení
z blízkosti přístroje, nebo je vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či v prostředí
vykazujícím teplotní extrémy.
Rovněţ nepouţívejte světelné zdroje, které jsou obvykle
běţně poblíţ přístroje (jako světlo u piana) nebo
bodovky, k osvětlení stále stejné plochy na povrchu
přístroje. Příliš vysoká teplota můţe deformovat nebo
změnit barvu povrchu stroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto stavu je pouţití
přístroje riskantní. Proto, ještě před pouţitím přístroje, jej
musíte nechat přizpůsobit se prostředí, po několik hodin,
aţ se kondenzace vypaří.
Neponechávejte na povrchu předměty z gumy, vinylu
nebo podobných materiálů po delší dobu. Takové předměty
mohou způsobit trvalé otisky na povrchu.
Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na
přístroj.
Odstraňování zbytků můţe poškodit povrch nástroje.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumonoţky mohou změnit barvu či nechat
stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo
se nehýbal.
Údržba
• Denně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou
jemně zvlhčenou vodou.
Pro odstranění zašlých nečistot pouţijte hadřík napuštěný
jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj osušte
jemným sucm hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla ţádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Další doporučení
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo
dalšími kontrolery, jakoţ i jacky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tímto způsobem
předejdete zkratům nebo zničení vnitřních komponent
kabelu.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěţovali své sousedy.
Pouţijete-li sluctka, nebudete se muset ohlíţet na okolí
(obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztuţení), ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné.
Jinak budete muset pouţít odpovídající balící materiál.
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepouţívejte tyto kabely. Pouţití
těchto kabelů sníţí hlasitost zvuku tak, ţe téměř nebo
vůbec nebude slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám
podá jejich výrobce.
Copyright
Neautorizované kopírování, reprodukce, pronajímání, hraní,
nebo vysílání chráněného materiálu (hudebních děl,
vizuálních děl, pořadů, ţivých přenosů, atd.), jeţ náleţí
částečči vcelku třetí straně, bez jejího svolení, je
zakázáno podle práva.
Toto zařízení nepouţívejte v rozporu s autorskými právy
třetí strany.
Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé vaším pouţitím tohoto
zařízení.
3
Zapojení do elektřiny
AC-33 pracuje s AC adaptérem nebo na baterie. Vyberte typ, vhodný pro vaše potřeby.
Zapojení AC adaptéru
* Pouţijte výhradně AC adaptér u AC-33.
1. Přístroj musí být vypnutý.
Instalace baterií
1. Uvolněte šrouby na těchto
dvou místech.
2. Zapojte napájecí šňůru do adaptéru.
3. Zapojte adaptér do jacku DC IN.
2. Sejměte kryt prostoru baterií.
3. Vloţte baterie, přiče
dbejte na správnou orientaci
polarity.
4. Zapojte druhý konec šňůry do
zásuvky. Sem zapojíte zemnící kabel.
Vyjměte pouzdro s bateriemi.
Ačkoliv je moţné vynit baterie i bez vyjímání pouzdra, jejich
výměna je jednodušší, pokud vyjmete i pouzdro.
1. Uvolněte šrouby na těchto dvou
místech.
2. Vyjměte pouzdro s bateriemi.
* Doporučujeme ponechat baterie v ístroji, i kdyţ jej napájíte
adaptérem. V tom případě budete moci pokračovat v hraní, i kdyţ
nedopatřením vypadne šňůra AC adaptéru z konektoru.
* Abyste předešli poškození reproduktoru, vypněte AC-33 dříve,
neţ vloţíte nebo vyjmete baterie, a dříve, neţ připojíte další
zařízení.
* Zabraňte kovovým předmětům, aby zapadly do prostoru baterií.
Mohlo by dojít ke zkratování obvodu s bateriemi, coţ by vyvolalo
prudké zahřátí nebo záţeh.
Ohledně baterie
Baterie, které můžete použít
AC-33 pouţívá osm AA alkalických nebo nickel-metal hydride
baterií.
* Nickel-metal hydridové baterie nelze dobíjet v přístroji samotném.
Musíte si pořídit běţně dostupnou nabíječku.
* Pokud pouţijete nickel-metal hydride baterie, pamatujte, ţe
ţivotnost baterií se s kaţdým dobíjením zkracuje.
Upozornění ohledně baterií
• Vloţte baterie, přičemţ dbejte na správnou orientaci polarity.
Nemíchejte nové baterie s jiţ pouţitými a nemíchejte baterie různých typů.
• Pečlivě si přečtěte a dbejte veškerých upozornění a pokynů při práci s bateriemi.
V případě pouţinikl-hydridových baterií, musíte pouţít kombinace baterií a nabíječky, doporučené výrobcem.
Jestliţe nebudete přístroj déle pouţívat, např. několik měsíců, vyjměte baterie.
Pokud se vylil elektrolyt z baterie, suchým hadříkem jej pečlivě vytřete z prostoru baterií a pak nainstalujte nové baterie. Elektrolyt
z baterie, kdyţ přijde do kontaktu s ţí,ţe způsobit popáleniny. Elektrolyt rovněţ dráţdí oči, pokud přijde do očí, pečlivě je vymyjte
čistou vodou.
Neukládejte baterie spolu s kovovými objekty, jako jsou pera, náramky, nebo sponky.
4
Jak vzniká zvuk
Za/vypnutí přístroje
Jakmile dokončíte zapojení, zapněte všechna zízení v daném
pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo
zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
1. Všechna zařízení musí být vypnuta.
2. Zapojte externí zařízení.
3. Nastavte knoby [VOLUME] a [MASTER] AC-33 na 0.
Zahrajte na kytaru
1. Zapojte kytaru a zapněte AC-33.
Kytaru zapojte do jacku INPUT kanálu GUITAR CHANNEL.
Zapojit můţete kaţdou kytaru, která má snímač.
Jestliţe má kytara snímač a současně i předzesilovač, můţete
ji také zapojit do kanálu MIC/LINE CHANNEL.
4. Zapněte i zařízení, připojené do jacku AUX IN.
5. Zapněte AC-33.
2. Nastavte knob [VOLUME] pouţitého vstupu do pozice 5
(do středu).
3. Hrajte a knobem [MASTER] nastavte hlasitost.
6. Zapněte zařízení, zapojené do LINE OUT.
Vypnutí proveďte v opačném pořadí.
• Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo
zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte všechna zařízení
ještě před provedením zapojení.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere
určitou dobu, neţ začne pracovat normálně.
• Vţdy se ujistěte, ţe je staţena hlasitost, neţ zapnete přístroj. I
kdyţ je hlasitost minimální přesto uslyšíte zvuk, je to normální
a nejde o závadu.
• Jestliţe pracujete s AC-33 na AA baterie, indikátor POWER
bude pohasínat, pokud klesá kapacita baterií.
Nastavení zvuku
1. Zvuk nastavíte knoby [BASS] (basy), [MIDDLE] (středy)
a [TREBLE] (výšky) u poţadovaného kanálu.
Jestliţe baterie docházejí, indikátor POWER začne blikat.
V tom případě vyměňte baterii co nejdříve.
5
Zvuk z mikrofonu
1. Zapojte mikrofon a zapněte AC-33.
Mikrofon zapojte do jacku INPUT kanálu MIC/LINE
CHANNEL.
Můţete si zvolit jeden ze tří typů zapojení (XLR, TRS, phone).
Nelze pouţít více neţ jeden mikrofon současně (TRS/phone jack
má přednost).
stup z CD přehrávače
1. Zapojte CD přehrávač (nebo jiné zvukové zařízení)
a zapněte AC-33.
Zapojte CD přehrávač (nebo jiné zvukové zařízení) do jac
AUX IN na zadním panelu AC-33.
2. Nastavte knob AUX IN [LEVEL] na 5 (střed).
2. Nastavte knob [VOLUME] kanálu MIC/LINE CHANNEL do
polohy MIC.
3. Hrajte a knobem [MASTER] nastavte hlasitost.
3. Hrajte a knobem [MASTER] nastavte hlasitost.
Nastavení zvuku
1. Zvuk nastavíte knoby [BASS] (basy), [MIDDLE] (středy)
a [TREBLE] (výšky) u poţadovaného kanálu.
Použití sluchátek
Zapojte sluchátka do jacku PHONES.
Jakmile zapojíte sluchátka, nebude slyšet ţádný zvuk na výstupu
reproduktorů AC-33.
6
Aplikace efektů
Chorus
1. Nastavte přepínač [CHORUS] do polohy WIDE nebo
SPACE.
Reverb/Ambience
1. Knobem [REVERB/AMBIENCE] nastavte hodnotu efektu.
WIDE
Stereo chorus, který je rozdělený do tří
nezávislých pásem.
Aplikací chorusu na jednotlivá pásma basů, středů a
výšek, tento efekt vytváří hluboa prostorový chorus,
který odpovídá zvuku akustické kytary.
Basy jsou pevně uprostřed a zvuk je víc a víc prostorový, jak
narůstá, od středu do vyšších pásem frekvencí.
Tento chorus míchá zvuky "in the air", coţ je metoda, která
je moţná pouze u stereo systému. U AC-33, je zvuk efektu
vyzařován pravým reproduktorem (kdyţ stojíteed
kombem) a přímý zvuk jde z levého reproduktoru. Efekt
chorus vzniká tak, ţe je zvuk z levého a pravého
reproduktoru smíchán před kombem (in the air).
REVERB
AMBIENCE
Stereo reverb, vyvinutý specificky pro akustické
nástroje a dodává prostorový a přirozený zvuk.
Polohou knobu určujete hlasitost reverbu.
Tento efekt přidá hloubku prostoru. Získáte zvuk
s výrazným dojmem přítomnosti.
Polohou knobu určujete hlasitost ambience.
SPACE
Přímý zvuk jde z levého reproduktoru. Efekt chorus vzni
smícháním zvuku levého a pravého reproduktoru před
kombem. Ve srovnání s elektricky míchaným chorus
efektem, zde je širší rozloţení doleva/doprava a přirozeněji
znějící prostorovost.
REVERB AMBIENCE
OFF Nebude aplikován ţádný efekt chorus.
Levá polovina rozsahu knobu aplikuje efekt reverb a pra
ambience.
Otočením doprava efekt prohloubíte.
Chcete-li vypnout reverb/ambience, otočte knobem zcela
doleva.
Nastavte zde off, pokud nechcete aplikovat chorus.
Pouţití noţních spínačů
Pokud pouţijete nní spínač (BOSS FS-5U nebo FS-6; nutno dokoupit) můţete za/vypínat chorus i reverb/ambience nohou. Kdyţ
zapojíte noţní spínač, pedál(y) budou fungovat takto.
PCS-31
Červená
(krouţek)
Bílá
(hrot)
PCS-33
Na str. 9 jsou podrobnosti o nastavení polarity spínače.
Jestliţe pouţijete phone konektor (mono) kabel pro zapojení
jednoho spíne, bude jen za/vypínat chorus.
Operace za/vypnutí Chorus je společná pro kanály GUITAR
CHANNEL
i MIC/LINE CHANNEL:
Je-li CHORUS vypnutý, stisk spínače efekt nemá ţádný vliv.
REVERB/
AMBIENCE
on/off
CHORUS
on/off
REVERB/
AMBIENCE
on/off
CHORUS
on/off
BOSS FS-5U
BOSS FS-6
7
Jak se co jmenuje a dělá
Ovládací panel
GUITAR KANÁL
INPUT Jack
Sem zapojte kytaru (str. 5).
[VOLUME] Knob
Nastavuje hlasitost kytarového kanálu (str. 5).
[BASS] knob
Nastaví zvukový charakter nízkofrekvenčního
rozsahu (str. 5).
[MIDDLE] Knob
Nastaví zvukový charakter středofrekvenčního
rozsahu (str. 5).
[TREBLE] knob
Nastaví zvukový charakter
vysokofrekvenčního rozsahu (str. 5).
[CHORUS] přepín
Přepíná typ aplikovaného chorusu (str. 7).
MIC/LINE KANÁL
INPUT Jack
Sem zapojte mikrofon či jilinko přístroj (s.6).
* C-33 je vybaven symetrickým (XLR) konektorem,
který je zapojený takto. Zkontrolujte zapojení i u
zařízení, neţ je připojíte.
[VOLUME] Knob
Nastavuje hlasitost kanálu mic/line (str. 6).
Pokud pouţíváte mikrofon, nastavte zde polohu
MIC.
[BASS] knob
Nastaví zvukový charakter nízkofrekvenčního
rozsahu (str. 6).
[TREBLE] knob
[CHORUS] přepín
Přepíná typ aplikovaného chorusu (str. 7).
* Phantomové
napájení není
podporováno.
Nastaví zvukový charakter vysokofrekvenčního
rozsahu (str. 6).
[REVERB/AMBIENCE] Knob
Nastavuje hloubku reverbu nebo ambience
(str. 7).
[MASTER] Knob
Nastavuje celkovou hlasitost (str. 5, 6).
Tento knob nemá vliv na LINE OUT.
PHONES Jack
Sem zapojíte sluchátka (str. 6).
* Jakmile zapojíte sluchátka, reproduktory
AC-33 jsou vypnuté.
[ANTI-FEEDBACK] přepínač
Akustické zpětné vazbě předejdete
zapnutím tohoto spínače (str. 11).
LOOPER
Tato funkce umoţňuje nahrávání fráze a opakované přehrávání (str. 10).
Nahrané fráze se při vypnutí přístroje ztra.
Nastavení se provede automaticky, jakmile
zapnete nástroj.
Nastavení se resetuje, kdyţ zapnete znovu
AC-33.
Indikátor REC
Svítí červeně během nahrávání.
Indikátor PLAY
Svítí zeleně během přehrávání.
Indikátor OVERDUB
Svítí ţlutě během overdubbingu.
[REC/PLAY/OVERDUB] tlačítko
Tlačítko stiskněte, chcete-li nahrávat,
přehrávat nebo nahrávat overdubbing.
[STOP/CLEAR] Tlačítko
Stiskem tlačítka zastavíte smyčku, nebo
vymaţete záznam.
POWER Indikátor
Je-li přístroj zapnutý, indikátor svítí.
* POWER indikátor začne pohasínat, jakmile
baterie docházejí. Jakmile baterie končí
úplně, indikátor POWER začne blikat.
Nahraďte je ihned čerstvými.
[POWER] Vypínač
Za/ vypíná přístroj (str. 5).
* Přístroj má ochranný okruh, proto AC-33 chvilku trvá, neţ naběhne na normální výkon.
* Potřebujete-li zcela vypnout AC-33, nejprve vypněte vypínač, teprve potom vytáhněte kabel ze
zásuvky. Blíţe viz “Zapojení zařízení” (str. 4).
8
Panel jacků
DC IN (AC Adaptér)
Jack
Sem zapojte přibalený AC
adaptér str. 4.
* Pouţijte výhradně AC
adaptér, přibalený k AC-33.
Jack FOOT SW (nní spínač)
Kdyţ zapojíte noţní spínače, můţete ovládat funkci Looper nebo za/vypínat efekty nohou.
Budete potřebovat noţní spínač typu momentary (BOSS FS-5U nebo FS-6; nutno dokoupit) a propojovakabely (Roland
PCS-31 nebo PCS-33; nutno dokoupit). Nastavte polaritu noţního spínače dle obrázku níţe.
Přepínač polarity Přepínače nastavte takto
Červená
(krouţek)
Bílá
(hrot)
Jacky LINE OUT
Mix nebo rekordér můţete zapojit
sem. Pouţijte jack L/MONO, jestliţe
bude výstup mono.
[MASTER] knob neovlivňuje výstup z
jacků LINE OUT.
AUDIO IN [LEVEL] knob
Zde můţete zapojit CD/MP3 přehrávač.
Knobem [LEVEL] nastavte hlasitost.
Efekt se netýká jacku AUX IN.
Slot pojistky ( )
http://www.kensington.com/
Pokud jsou pouţity kabely s rezistorem, můţe být úroveň hlasitosti nástroje připojeného na vstupu (GUITAR CHANNEL, MIC/LINE
CHANNEL, AUX IN,) sníţena. Pokud se tak stane, pouţijte kabely, které neobsahují rezistory.
Můţete zapojit oba typy jacků AUX IN současně, ale sníţíte tím hlasitost, ve srovnání s tím, kdyţ pouţijete jen jeden.
9
r
r
Funkce Looper
Funkce Looper
Umoţňuje nahrávat vaši hru jako fráze a tento záznam potom
opakovaně přehrát. Můţete také nahrát další fráze, do vrstev
k první nahrávce. U AC-33 se tato funkce nazývá Looper.
Přehrávání fráze
Stisk tlačítka
CLEAR
Indikátor REC
REC/PLAY/OVERDUB
tlačítko
• • •
Play Stop
Svítí červeně během
nahrávání.
Indikátor PLAY
Svítí zeleně během
přehrávání.
Indikátor OVERDUB
Svítí ţlutě během
overdubbingu.
Stiskněte, kdyţ chcete
nahrávat, přehrávat nebo
nahrávat.
STOP/CLEAR Stiskem
tlačítka zastavíte
smyčku, nebo vymaţete
záznam.
1 2
Operace s frází
1 Kdyţ bliká indikátor PLAY, stiskněte tlačítko [REC/PLAY/
OVERDUB].
Indikátor PLAY bude svítit a spustí se opakované
přehrání fráze od začátku.
Nahrávání fráze
Stiskem tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB] nahrajete frázi.
Základní operace se změní podle stavu fráze, jak vidíte níţe.
2 Stiskem tlačítka [STOP/CLEAR] zastavíte přehrávání.
Indikátor PLAY začne blikat.
Stisk tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB]
Stop Record Play Play
• • •
Stisk tlačítka
[STOP/ CLEAR]
Play Stop
Overdubbing fráze
Stisk tlačítka
[STOP/ CLEAR]
1 2 3 4
Operace s frází
1 Hrajte a knobem [VOLUME] nastavte nahrávací úroveň.
1 2 3
2 3 4
2 Stiskem tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB] spuste nahrávání.
AC-33 o stisku tlačítka vstoupí do reţimu standby
pro nahrávání. Nahrávání se spustí, jakmile
začnete hrát.
Operace s frází
1 Kdyţ bliká indikátor PLAY, stiskněte tlačítko
[REC/PLAY/ OVERDUB].
Pokud pouţíváte noţní spínač, spustíte nahrávání
stiskem spínače.
Můţete nahrát frázi maximálně 40 sekund. Jakmile dosáhnete
maximální délky záznamu, nahrávání se automaticky zastaví a
spustí se přehrávání.
Indikátor PLAY bude svítit a spusse opakované
přehrání fráze od začátku.
3 Stiskem tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB] spustíte
nahrávání.
Současně se stiskem tlačítka se spustí
přehrávání nahrané fráze.
Fráze bude hrát opakovaně, dokud ji
nezastavíte.
3 Stiskem tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB] nahrávání zastavíte.
4 Chcete-li zastavit přehrávání nebo overdubbing, stiskněte
tlačítko [STOP/CLEAR].
Fráze se zastaví. Chcete-li spustit přehrávání
znovu, stiskněte tlačítko [REC/PLAY/ OVERDUB].
Indikátor PLAY bude svítit a spusse opakované
přehrání fráze od začátku.
Pokud je fráze jiţ nahrána, indikátor PLAY
bliká.
Nahrané fráze se při vypnutí AC-33 ztratí.
10
[STOP/ Stisk tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB]
Stisk tlačítka [REC/PLAY/OVERDUB]
2 Stiskněte znovu tlačítko
[REC/PLAY/OVERDUB].
Indikátor OVERDUB bude svítit a spustí se
overdubbing.
4 Stiskem tlačítka [STOP/CLEAR] zastavíte přehrávání.
Indikátor PLAY začne blikat.
Vymazání fráze
1. Podrţte tlačítko [STOP/CLEAR] nejméně na 2s.
Indikátor REC bliká a fráze je vymazaná.
Pouţití noţního spínače
Noţním spínačem typu momentary (BOSS FS-5U nebo FS-6;
nutno dokoupit) můţete ovládat tlačítko [REC/PLAY/OVERDUB]
funkce Looper a tlačítko [STOP/CLEAR] nohou.
PCS-31
PCS-33
Vymazané fráze jiţ nelze obnovit.
Červená
(krouţek)
Bílá
(hrot)
STOP/
CLEAR
tlačítko
REC/PLAY/OV
ERDUB tlačítko
STOP/
CLEAR
tlačítko
REC/PLAY/OVER
DUB tlačítko
BOSS FS-5U BOSS FS-6
Pokud pouţijete kabel s phone konektorem (mono) pro zapojení
jednoho nního spínače, bude fungovat pouze jako tlačítko
[REC/PLAY/OVERDUB].
Podrobnosti o nastavení polarity, viz str. 9.
Funkce Anti Feedback
Funkce Anti Feedback
Co je to akustická zpětná vazba?
Je to nepříjemná oscilace (skučení, bzučení, nebo houkání), která
vzniká na výstupu reproduktoru při opětovném vstupu signálu z
mikrofonu nebo snímače, který se zesílí a jde znovu na výstup.
Vznikne, kdyţ natočíte mikrofon na mikrofon nebo zvýšíte
hlasitost.
Zvuk se cyklicky zesiluje
a způsobuje oscilaci.
Pouţití funkce Anti Feedback
Co je to funkce Anti-feedback?
Tato funkce potlačuje akustickou zpětnou vazbu, která vzniká
mezi kytarou nebo mikrofonem a zesilovačem.
Funkce potlačuje zvuk frekvenčního pásma, ve kterém vzniká
vazba. Vazba se potlačí automaticky, jakmile funkci zapnete.
1. Zapněte přepínač [ANTI-FEEDBACK] na “ON”.
Funkce Anti-feedback se aplikuje na
mikrofony nebo kytary, zapojené do vstu
GUITAR CHANNEL a MIC/LINE CHANNEL.
Chcete-li předejít vzniku zpětné vazbyi hraní, doporučujeme
zapnout funkci Anti-feedback ještě před zahájením hraní.
Funkce se resetuje, jakmile vypnete a znovu zapnete přístroj.
* Jestliţe funkce Anti-feedback není schopna vazbu potlačit,
postupujte následujícím způsobem
Změňte směr natočení kytary nebo mikrofonu
Odsuňte mikrofonle od reproduktorů
Sniţte hlasitost
11
Copyright
* Neautorizované kopírování, reprodukce, pronajímání, hraní, nebo
vysílání chráněného materiálu (hudebních děl, vizuálních l,
pořadů, ţivých přenosů, atd.), jeţ náleţí částečně či vcelku třetí
straně, bez jejího svolení, je zakázáno podle práva.
Toto zízení nepouţívejte v rozporu s autorskými právy třetí
strany. Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vznik vaším pouţitím tohoto
zařízení.
Zvlášť připevněný snímač
Různé způsoby pouţití AC-33
Zpěvák/hráč
Chcete-li zpívat a současně hrát na kytaru
Zapojte kytaru do GUITAR CHANNEL.
Zapojte mikrofon do MIC/LINE CHANNEL.
Snímání nástroje
mikrofonem
Připravte mikrofon u nástroje ke snímázvuku.
Zapojte mikrofon do MIC/LINE CHANNEL.
Mikrofon
Kytara
Mikrofon
Kytarové duo
Jak mohou hrát dva kytaristé současně.
Zapojte jednu kytaru do GUITAR CHANNEL.
Zapojte druhou kytaru (s předzesilovačem) do MIC/LINE
CHANNEL.
Sloučení zvuku obou
typů snímačů
Pokudkytara dva typy snímačů, můžete využít AC-33 ke
smíchání jejich výstupů.
Zapojte snímač, který snímá zvuk u otvoru těla, do vstupu
GUITAR CHANNEL.
Zapojte snímač s předzesilovačem do vstupu MIC/LINE
CHANNEL.
Vestavěný snímač (s předzesilovačem)
Jedna kytara
Druhá kytara
Zvlášť připevněný snímač
Vestavěný snímač
12
Využití funkce Looper k nahrávání, přehrávání
a hraní s doprovodem rytmu
1. Nahrajte rytmiku 2. Spusťte přehrávání
rytmiky
3. Hrajte s doprovodem nahrané rytmiky
Tleská
Poklepání
na kytaru
Stiskem tlačítka
[REC/PLAY/ OVERDUB]
spustit nahrávání.
Indikátor REC Svítí
červeně během nahrávání.
Stiskněte znovu
tlačítko [REC/
PLAY/
OVERDUB].
Indikátor PLAY
Svítí zeleně během
přehrávání.
Noţním spínačem typu momentary (BOSS FS-5U nebo FS-6; nutno dokoupit) můţete ovládat tlačítko [REC/PLAY/OVERDUB] funkce
Looper a tlačítko [STOP/CLEAR] nohou.
Pouţití stojánku
Pokud je AC-33 umístěn nízko, např. na podlaze, můţete vyuţít
stojánek a změnit jeho úhel, kvůli vyšší zřetelnosti zvuku.
Jestliţe pouţijete stojánek, musíte umístit AC-33 do vodorovné
polohy.
Pokud stojánek nepouţíváte, sloţte jej.
Stojánek
Nezvedejte, ani nepřenášejte AC-33 uchopením za stojánek.
Pokud pouţíváte stojánek, nestavějte předměty na AC-33, ani si
nesedejte na AC-33.
Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojánku.
13
Problémy a potíţe
Jestliţe systém nefunguje, jak očekáváte, zkontrolujte nejprve následující body.
Problém
Příčina
Str.
Přístroj se nezapíná
Přístroj se nezapíná: Zapojili jste adaptér a šňůru správně?
4
Je zapojena napájecí šňůra do zásuvky?
4
Jsou baterie nainstalovány
správně? Baterie moţná
docházejí.
4
Ţádný zvuk
Je externí zařízení zapojeno správně?
5
Jakmile zapojíte sluchátka, nebude slyšet ţádný zvuk na výstupu reproduktorů.
6
Jsou knoby úrova [VOLUME] knob nastaveny správně?
5, 6
Je nastaven knob AUX IN [LEVEL] správně?
9
Baterie moţná docházejí.
POWER indikátor začne pohanat, jakmile baterie docházejí. Jestliţe baterie končí, indikátor POWER začne
blikat. Nainstalujte nové baterie.
4
Zvuk je zkreslený
Nejsou knoby úrovně nebo [VOLUME] knob nastaveny příliš silně?
5
Je správně nastavena vstupní úroveň zapojeného zařízení?
5
Nedostateč hlasitost
Jsou knoby úrovní nebo [VOLUME] knob nastaveny správně?
5
Je správně nastavena vstupní úroveň zapojeného zařízení?
8
Není zapojeno více zařízení do jacku AUX IN?
9
Baterie moţná docházejí.
POWER indikátor začne pohanat, jakmile baterie docházejí. Jestliţe baterie končí, indikátor POWER začne
blikat. Nainstalujte nové baterie.
4
Efekty nefungují
Není vypnutý přepínač [CHORUS]?
7
Je nastaven knob [REVERB/AMBIENCE] správně?
7
Pouţili jste noţní spínač k vypnutí efektu.
7
Efekt nelze aplikovat na signál AUX IN.
9
Blokové schéma
14
Hlavní specifikace
AC-33: BATERIEMI NAPÁJENÝ STEREO AKUSTICKÝ ZESILOVAČ
Výkon na výstupu 30W (15W + 15W)
20W (10W + 10W)
Nominální vstupní úroveň (1kHz) GUITAR
CHANNEL MIC/ LINE
CHANNEL AUX IN
(pouţíváte-li AC adaptér)
(pouţíváte-li alkalické baterie)
-10dBu/1MΩ
-50dBu (MIC) / -20dBu (LINE)
-10dBu
Nominální úroveň na výstupu (1kHz) LINE OUT -10dBu
Reproduktory 12cm (5") × 2
Ovládání GUITAR CHANNEL VOLUME Knob, BASS Knob, MIDDLE Knob, TREBLE Knob, CHORUS přepínač
MIC/LINE CHANNEL VOLUME Knob, BASS Knob, TREBLE Knob, CHORUS přepínač
AUX IN LEVEL Knob
ANTI-FEEDBACK ON/OFFepínač
LOOPER REC/PLAY/OVERDUB tlačítko, STOP/CLEAR tlačítko
REVERB/AMBIENCE REVERB/AMBIENCE Knob
Ostatní POWER vypínač, MASTER Knob
Indikátory LOOPER REC, PLAY,
OVERDUB POWER POWER
Konektory GUITAR CHANNEL
Vstupní jack (1/4” typu phone)
MIC/LINE CHANNEL
Vstupní konektor (XLR typ), vstupní jack (TRS typu phone)
PHONES Jack (Stereo 1/4” typu phone)
AUX IN Jacky (RCA typu phono, Stereo mini typu phone)
LINE OUT (L/MONO, R) Jacky (1/4” typu phone)
FOOT SW jack
EFFECTS (TRS typu phone)
LOOPER (TRS typu phone)
DC IN Jack
Napájení DC 13V: AC Adaptér nebo Baterie (LR6 (AA) typ) x 8
Spoeba 490mA
Předpokládaná ţivotnost baterií
při souvis práci:
(Tyto hodnoty se mohou lišit podle
aktuálního stavu pouţití).
Alkalické baterie vydrţí cca 8 hodin
Nickel-metal hydride baterie vydrţí cca 9 hodin
Rozměry 318 (Š) x 223 (H) x 243 (V) mm
12-9/16 (W) x 8-13/16 (D) x 9-5/8 (H) inches
Hmotnost: 4,7kg
10 lbs 6 oz
(bez baterií)
Příslušenství Napájecí šňůra, AC adaptér, Uţivatelský manuál
Volitelné noţní spínač: BOSS FS-5U, FS-6
Propojovací kabel: Roland PCS-31, PCS-33
* 0dBu = 0.775Vrms
* Vzhledem k vývoji produktu můţe být specifikace a/nebo obsah balení změněn bez upozornění.
15
/