Roland SH-01A Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
MIDI klávesy
Model
SH-01A
Typ
Návod na obsluhu
Slovenčina
Používateľský manuálZVUKOVÝ MODUL
SH-01A
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte textyBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ aDÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (letákBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Úvod
Zvukový modul SH-01A možno používať spoločne s doplnkovou klaviatúrou K-25m
(predávaná samostatne). Zvuk je prehrávaný prostredníctvom zabudovaných reproduktorov.
* SH-01A možno napájať batériami alebo prostredníctvom USB. Ak používate batérie, vložte
štyri AA batérie a dbajte na dodržanie správnej polarity.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny. Preštudujte si a
dohliadnite na to, aby boli splnené všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené
v textochBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ aDÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (letákBEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
* Pri otáčaní zariadenia dbajte na to, aby ste nijakým spôsobom nepoškodili tlačidlá či ovládače.
Všetky úkony vykonávajte opatrne a takým spôsobom, aby zariadenie nespadlo.
* V prípade, že sú batérie takmer vybité, na displeji sa zobrazí nápis
Bt. Lo
“. V takomto
prípade batérie čo najskôr vymeňte.
SH-01A a dok DK-01 (predávaný samostatne)
&
Viac informácií o inštalácii, demontáži a o nastavení sklonu nájdete v používateľskom
manuáli DK-01.
SH-01A a doplnková klaviara K-25m (predávaná samostatne)
&
Viac informácií o pripájaní, odpájaní a o nastavení sklonu nájdete v používateľskom
manuáli K-25m.
Hranie na SH-01A prostredníctvom MIDI alebo USB
V prípade potreby môžete na SH-01A hrať prostredníctvom USB. Viac informácií nájdete v
častiPripojenie zariadení“.
Pripojenie zariadení
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť na minimum a vypniteetky
zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
A B C D E F
G
A
Micro USB ( ) port
Slúži na prepojenie zariadenia s počítačom. Na prepojenie
použite bežne dostupný USB 2.0 kábel (A-micro B).
Prostredníctvom portu môžete prenášať USB MIDI a USB
audio dáta. Pred pripojením SH-01A k vášmu počítaču nainštalujte príslušný USB ovládač.
USB ovládač stiahnite z webovej stránky spoločnosti Roland. Viac informácií nájdete v súbore
Readme.htm, ktorý je súčasťou stiahnutého balíka.
&
https://www.roland.com/support/
* Nepoužívajte microUSB kábel, ktorý je určený iba na nabíjanie. Takýto typ kábla nedokáže
prenášať dáta.
B
Ovládač [VOLUME]
Slúži na nastavenie hlasitosti.
C
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (predávané samostatne).
D
Konektor OUTPUT
Slúži na pripojenie zosilňovača alebo reproduktorov.
E
Konektor MIX IN
Vstupný zvukový konektor. Zvuk z pripojeného zariadenia bude vysielaný z konektorov
OUTPUT a PHONES.
F
Konektor MIDI
Na SH-01A môžete hrať v prípade, že k nemu
prostredníctvom bežne dostupného MIDI kábla pripojíte
MIDI zariadenie.
Zapnutie SH-01A
G
Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
* Uistite sa, že sú všetky zariadenia pripojené správnym spôsobom. Zapnite SH-01A a až
následne zapnite aj pripojený systém. Zapnutím zariadení v nesprávnom poradí môžete
spôsobiť ich poruchu alebo poškodenie. Pri vypínaní najskôr vypnite pripojený systém a až
následne vypnite SH-01A.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia znížte hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti
sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
Obnovenie továrenských nastavení (FACTORY RESET)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť továrenské nastavenia SH-01A.
1.
Podržte tlačidlo [2] a zapnite zariadenie.
Tlačidlo [MENU] začne blikať.
Pre zrušenie obnovy továrenských nastavení zariadenie vypnite.
2.
Stlačením tlačidla [MENU] spustite obnovu továrenských nastavení.
3.
Keď začnú všetky tlačidlá blikať, vypnite SH-01A a opäť ho zapnite.
Záloha/obnovenie dát
Záloha dát
1.
Pripojte váš počítač k USB portu SH-01A (prostredníctvom USB kábla).
2.
Podržte tlačidlo [MENU] a zapnite zariadenie.
3.
Otvorte jednotku „SH-01A“ vo vašom počítači.
Záložné súbory nájdete v zložkeBACKUP“ na jednotke „SH-01A.
4.
Prekopírujte záložné súbory do vášho počítača.
5.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie vo vašom počítači.
Windows 10/8/7
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu „SH-01Aa zvoľte možnosť „Eject“.
Mac OS
Presuňte ikonu „SH-01Ado koša (v doku).
6.
Vypnite SH-01A.
Obnovenie dát
1.
Podľa inštrukcií v častiZáloha dát“ (krok 1 – 3) otvorte jednotku „SH-01Avo vašom
počítači.
2.
Prekopírujte záložné súbory SH-01A do zložkyRESTORE“ na jednotke „SH-01A.
3.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie vo vašom počítači a následne stlačte
tlačidlo [MENU].
4.
Zariadenie vypnite až po tom, čo LED indikátory prestanú úplne blikať.
Popis panelov
2 3 4 5 6 7 8
1
1
Sekcia COMMON
Ovládač Vysvetlenie
Ovládače BENDER
[VCO] [VCF]
Slúžia na úpravu intenzity zmeny výšky tónu (VCO) a úpravu intenzity aplikova-
nia filtra (VCF) pri použití funkcie PITCH BEND.
Ovládač MOD
[LFO]
Slúži na úpravu intenzity efektu, ktorý LFO vytvára pri modulácii.
Ovládač [PORTA-
MENTO]
Slúži na úpravu rýchlosti zmeny výšky tónu.
Spínač PORTA-
MENTO
OFF: efekt Portamento nie je aplikovaný.
AUTO: efekt Portamento bude aplikovaný len pri hraní legato.
ON: efekt Portamento bude aplikovaný vždy.
Tlačidlo [MENU] Slúži na výber položky v menu.
Displej
Na displeji sa zobrazuje tempo alebo krok.
Pri výbere patchu alebo patternu sa na ňom zobrazí banka a číslo.
Ak je za prvou číslicou desatinná čiarka: aktuálne prebieha úprava patternu.
Ak je za štvrtou číslicou desatinná čiarka: aktuálne prebieha úprava zvuku.
Spínač
TRANSPOSE
Slúži na transpozíciu výškynov o oktávu vyššie alebo nižšie.
L: Výškanov bude o oktávu nižšia.
M: Výškanov sa nijako nezmení.
H: Výškanov bude o oktávu vyššia.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [TEMPO/
VALUE]
Slúži na úpravu tempa.
Pri výbere patchu slúži na zmenu banky.
Hodnotu parametra SHUFFLE môžete upraviť podržaním tlačidla SEQUENCER
[LOAD] a otočením tohto ovládača.
Hodnotu parametra SCALE môžete upraviť podržaním jedného z tlačidiel
ARPEGGIO a otočením tohto ovládača.
Ovládač [TUNE] Slúži na úpravu ladenia SH-01A.
Tlačidlo
SEQUENCER
[LOAD]
Slúži na aktiváciu režimu WRITE (pre sekvencer).
Tlačidlo
SEQUENCER
[PLAY]
Slúži na spustenie sekvencera.
Tlačidlo
ARPEGGIO
[DOWN]
Slúži na výber možnosti TYPEDOWN“ a aktiváciu funkcie ARPEGGIO.
Tlačidlo
ARPEGGIO [U&D]
Slúži na výber možnosti TYPEU&D“ a aktiváciu funkcie ARPEGGIO.
Tlačidlo
ARPEGGIO [UP]
Slúži na výber možnosti TYPEUP“ a aktiváciu funkcie ARPEGGIO.
Tlačidlo [HOLD/
LEGATO]
Slúži na aktiváciu funkcie HOLD.
Ak je funkcia ARPEGGIO aktívna, arpeggio bude znieť aj po uvoľnení klávesov.
Tlačidlo [KEY
TRANSPOSE/
REST]
Slúži na transpozíciu výškynov. Vďaka tomuto tlačidlu budete môcť hrať v
inej tónine bez nutnosti zmeny prstokladu.
Konektory CV/
GATE OUT
Slúžia na pripojenie analógového syntetizátora vybaveného konektormi CV/
GATE. Zároveň umožňujú ovládanie NOTE ON/OFF a PITCH.
Konektor EXT CLK
IN
Arpeggiátor alebo sekvencer možno synchronizovať s Clock signálom z tohto
konektora.
2
Ovládače Ribbon Controllers (C1/C2)
Ovládače Ribbon Controllers sú ovládané dotykom. C1 (vľavo) ovláda funkciu PITCH BEND a
C2 (vpravo) ovláda funkciu MODULATION.
Rozsah arpeggiátora môže byť jedna alebo dve oktávy.
Podržaním tlačidiel [DOWN] [U&D] [UP] dôjde k zmene LED indikácie ovládača C1.
Úkon Vysvetlenie
Dotyk na dolnej polovici
ovládača C1
Jedna oktáva (dolný LED indikátor zabliká).
Dotyk na hornej polovici
ovládača C1
Dve oktávy (horný LED indikátor zabliká).
* V prípade, že k zariadeniu nie je pripojená doplnková klaviatúra K-25m, USB alebo MIDI: ak sa
ovládača C1 dotknete, bude prehraná ukážka zvuku.
3
LFO
V tejto sekcii môžete vytvárať cyklické zmeny (moduláciu).
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [RATE] Slúži na určenie rýchlosti LFO modulácie.
Ovládač WAVE
Slúži na výber vlnovej formy LFO.
(pílková vlna), (obrátená pílková vlna), (trojuholníková vlna),
tvorcová vlna), RANDOM, NOISE
4
VCO
V tejto sekcii môžete zvoliť vlnovú formu, ktorá určuje charakter zvuku a výškunov.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [MOD]
Určuje intenzitu, s akou
3
LFO moduluje VCO.
Ovládač [RANGE] Slúži na určenie oktávového rozsahu oscilátora.
Ovládač/spínač
[PULSE WIDTH]
Pri výbere možnostiMAN“ (MANUAL):
S pomocou ovládača budete môcť upravovať šírku pulzu.
Pri výbere možnostiLFO“ aleboENV“:
S pomocou ovládača budete môcť upravovať intenzitu modulácie.
Čo je šírka pulzu?
Šírka pulzu je hodnota, ktorá vyjadruje to, koľko percent zaberá horná časť
štvorcovej vlny. Asymetrická štvorcová vlna vzniká v prípade, že horná časť
nie je rovnako veľká ako spodná časť.
5
SOURCE MIXER
V tejto sekcii môžete upraviť hlasitosť VCO, SUB OSC a NOISE.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [ ] Hlasitosť štvorcovej vlny
Ovládač [ ] Hlasitosť pílkovej vlny
Ovládač [SUB OSC] Hlasitosť sub-oscilátora
Spínač [SUB OSC]
Slúži na určenie typu SUB OSC.
1 OCT DOWN: O oktávu nižšie
2 OCT DOWN: O dve oktávy nižšie
2 OCT DOWN: O dve oktávy nižšie (úzka šírka pulzu)
Ovládač [NOISE] Hlasitosť šumu
6
VCF
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia ovplyvňujúcetosť a hutnosť zvuku. Zároveň tu
môžete upraviť aj obálku (priebeh zmien) ltra.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [FREQ] Slúži na určenie cutoff frekvencie low-pass filtra.
Ovládač [RES] Rezonancia zdôrazní zvuk v okolí cutoff frekvencie filtra.
Ovládač [ENV]
Slúži na úpravu ovládania v prípade, že je cutoff frekvencia VCF ovládaná
signálom generátora obálky.
Ovládač [MOD]
Slúži na úpravu ovládania v prípade, že je cutoff frekvencia VCF ovládaná
signálom modulátora.
Ovládač [KYBD] Umožňuje zmenu cutoff frekvencie filtra podľa zahraného tónu.
7
VCA
V tejto sekcii môžete upraviť obálku (priebeh zmien) hlasitosti.
Ovládač Vysvetlenie
Spínač [ENV/GATE]
ENV: Tón bude znieť podľa nastavení obálky (nastavenia ADSR).
GATE: Tón bude mať konštantnú hlasitosť iba po dobu, čo bude
príslušný kláves stlačený.
8
ENV
V tejto sekcii môžete upraviť nastavenia obálky.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [A] Čas nábehu (Attack)
Ovládač [D] Čas doznievania (Decay)
Ovládač [S] Úroveň Sustain
Ovládač [R] Release time
Spínač [GATE/TRIG]
Slúži na určenie spúšťača Attacku obálky.
GATE+TRIG: K Attacku obálky dôjde pri každom stlačení klávesu.
LFO: Ak podržíte niektorý z klávesov, jde k opakovanému Attacku
obálky pri každom cykle LFO.
GATE: K Attacku obálky dôjde po stlačení klávesu, avšak iba ak
nedržíte žiadny ďalší kláves. K Attacku obálky nedôjde v
prípade, že hráte legato.
Výber/uloženie patchov (zvukov)
Výber patchu
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
Stlačte tlačidlo [1].
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [VALUE] Slúži na prepínanie bánk.
Tlačidlá [1] – [8] Slúžia na prepínanie patchov.
Tlačidlá [1] – [8]
(podržanie)
Spustia operáciu Write.
Tlačidlo [MENU] Slúži na výber režimu sekvencera (v obvyklom prípade).
Režim MANUAL
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
Stlačte tlačidlo [8].
Prepne patch do režimu MANUAL.
SH-01AMIDI klaviatúra
MIDI INMIDI OUT
Sekvencer
Súčasťou SH-01A je aj digitálny sekvencer, s pomocou ktorého môžete nahrať až 100 krokov.
Sekvencer zároveň umožňuje automatické prehrávanie jednoduchých fráz.
Pri ukladaní dát do sekvencera hovoríme o operáciiLOAD“ a pri prehrávaní dát, ktoré sú v
ňom uložené, hovoríme o operáciiPLAY“.
SH-01A umožňuje jednoduché nahrávanie dát do sekvencera – pri nahrávaní zaznamenajte
príslušný počet krátkych nôt alebo páuz, ktoré budú reprezentovať noty a pauzy príslušných
dĺžok.
Príklad: ak jeden krok = osminová nota
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [LOAD] Slúži na spustenie/zastavenie operácie LOAD.
Tlačidlo [PLAY ]
Slúži na spustenie/zastavenie operácie PLAY.
Tlačidlo [REST] Pridá pauzu (iba počas operácie LOAD).
Tlačidlo [LEGATO] Pridá legato (iba počas operácie LOAD).
Sekvencer – operácia LOAD
1.
Stlačte tlačidlo [LOAD] tak, aby sa príslušný indikátor rozsvietil.
2.
Hrajte na klaviatúru.
Výška jednotlivých tónov bude zaznamenaná v poradí, v akom príslušné klávesy stláčate.
Bez ohľadu na spôsob hry budú zaznamenané noty rovnako dlhé.
Ak jeden krok = osminová nota
Bez ohľadu na spôsob hry budú zaznamenané noty rovnako dlhé.
Stlačte tlačidlo [REST]. Týmto spôsobom zaznamenáte najkratšiu pauzu.
Legato
Zaznamenajte prvú notu. Podržte tlačidlo [LEGATO] a zahrajte ďalší tón.
3.
Stlačte tlačidlo [LOAD] tak, aby príslušný indikátor zhasol.
* Sekvencer umožňuje uloženie až 100 krokov. Najkratšou jednotkou je jeden krok – čím budú
noty dlhšie, tým viac krokov zaberú.
* SH-01A sa po uložení 100 krokov automaticky prepne do bežného prevádzkového režimu.
Sekvencer – operácia PLAY
1.
Stlačte tlačidlo [PLAY ] tak, aby sa príslušný indikátor rozsvietil.
Zariadenie prehrá noty, ktoré ste zaznamenali. Noty, pri ktorých ste nepridali legato, budú
zahrané bez legata.
Po prehraní poslednej zaznamenanej noty bude celý záznam opätovne prehraný od začiatku.
2.
Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo [PLAY ].
* Ak ste pridali legato, uistite sa, že spínač GATE/TRIGGER generátora obálky je počas
prehrávania nastavený na možnosť GATE.
Arpeggio
SH-01A disponuje funkciou, ktorá dokáže automaticky vytvoriť arpeggio podľa aktuálne
stlačených klávesov.
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [UP],
tlačidlo [U&D],
tlačidlo [DOWN]
Slúžia na určenie patternu.
Ovládač [VALUE] Slúži na určenie tempa.
Stlačte tlačidlo
[HOLD].
Arpeggio bude znieť aj po uvoľnení klávesov.
Podržte tlačidlo [UP]
alebo [U&D] alebo
[DOWN] a otočte
ovládačom [VALUE].
Upravte nastavenie SCALE.
Hranie arpeggií
1.
Stlačte tlačidlo [UP] alebo [U&D] alebo [DOWN].
Indikátor sa rozsvieti.
2.
Súčasne stlačte dva a viac klávesov.
Zariadenie prehrá príslušné arpeggio.
* Funkcia SH-01A na tvorbu arpeggií funguje iba v prípade, že držíte viac klávesov súčasne.
Aj naďalej môžete hrať bežným spôsobom – stačí, aby ste nehrali legato (pred stlačením
ďalšieho klávesu uvoľnite kláves, ktorý aktuálne držíte).
Zapnutie/vypnutie funkcie na tvorbu arpeggií
1.
Opätovne stlačte aktívne tlačidlo (tlačidlo, ktorého indikátor svieti).
Zariadenie sa vráti späť do bežného prevádzkového režimu.
Poznámka
* Arpeggio nemusí znieť správne v prípade, že boli jednotlivé tóny zahrané nekonzistentným
spôsobom. Všetky tóny zahrajte súčasne.
* Ak funkcia HOLD nie je aktívna: arpeggio bude prehrávané až kým klávesy neuvoľníte.
* Arpeggio bude prehrávané podľa nastavení spínača GATE/TRIGGER generátora obálky.
GATE
CLK
ENV pri použití
GATE+TRIG
ENV pri použití
GATE
ENV pri použití
LFO
C
Držte C-E-G
E G E
Noty pri použití
U&D
Ak ste zvolili možnosť GATE a ADSR je nastavené tak, že bude vytvárať doznievajúci zvuk (S=0):
zvuk prestane znieť zároveň s koncom obálky.
Hold
V prípade, že stlačíte tlačidlo [HOLD], bude zvuk znieť aj po tom, čo kláves uvoľníte. Hlasitosť
zvuku je priamo závislá na nastavení úrovne Sustain (S) v rámci
8
ENV.
Key Transpose
Transpozícia je možná v akomkoľvek rozsahu. Stlačením príslušného klávesu zmeníte ladenie
celej klaviatúry.
Ako na transpozíciu
1.
Podržte tlačidlo [KEY TRANSPOSE] a stlačte ktorýkoľvek kláves okrem strednéhoC“.
Po úspešnej transpozícii sa indikátor KEY TRANSPOSE rozsvieti.
2.
Pre zrušenie transpozície podržte tlačidlo [KEY TRANSPOSE] a stlačte stredné „C“.
Indikátor KEY TRANSPOSE zhasne.
Výber režimu Assign (Mono/Unison/Poly/Chord)
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
Stlačte tlačidlo [3].
Ovládač Funkcia Vysvetlenie
Tlačidlo [1]
MONO Monophonic
Monofonické hranie.
Tlačidlo [2]
UNISON Unison
Vrstvenie viacerých nôt a ich následne hranie
v podobe jednej noty.
Tlačidlo [3]
POLY Polyphonic
Polyfonické hranie.
Tlačidlo [4]
CHORD Chord
Vrstvenie nôt.
Tlačidlo [5] (hlas 1 je vždy aktívny) (pre hlas 1 nemožno nastaviť KEY SHIFT)
Tlačidlo [6]
Aktivácia/deaktivácia hlasu 2 K dispozícii iba pri použití možnosti Chord.
Podržaním tlačidla a následným stlačením
príslušného klávesu môžete upraviť nastave-
nie KEY SHIFT pre daný hlas.
Hodnota KEY SHIFT sa na displeji zobrazí
počas toho, ako budete tlačidlo držať.
Tlačidlo [7]
Aktivácia/deaktivácia hlasu 3
Tlačidlo [8]
Aktivácia/deaktivácia hlasu 4
Nastavenie bude uložené ako súčasť patchu.
Výber/uloženie patternu
Výber patternu
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
Stlačte tlačidlo [2].
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [VALUE] Slúži na prepínanie bánk.
Tlačidlá [1] – [8] Slúžia na prepínanie patternov.
Tlačidlá [1] – [8]
(podržanie)
Spustia operáciu Write.
Tlačidlo [MENU]
Slúži na výber režimu sekvencera (v obvyklom prípade).
Nastavenia (SYSTEM)
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
Stlačte tlačidlo [4].
3.
Otočením ovládača [VALUE] vyberte jednu z položiek SYSTEM.
4.
Výber potvrďte stlačením tlačidla [1].
Na displeji sa zobrazí hodnota.
5.
Ovládačom [TEMPO/VALUE] upravte hodnotu.
6.
Stlačením tlačidla [MENU] zatvorte ponuku SYSTEM.
Parameter Obrazovka Vysvetlenie
NOISE mode
(uložený v patchi)
Original
Variation
LFO mode
(uložený v patchi)
Original
Advanced
Master Tune
Slúži na úpravu celkového ladenia.
430,0 – 450,0 (Hz)
MIDI channel
Určuje vysielací/prijímací MIDI kanál.
1 – 16 (kanál)
OFF
MIDI Clock Source
Určuje zdroj tempa sekvencera.
Auto: Ak MIDI IN konektorom alebo USB portom
prichádza signál MIDI Clock, tempo SH-01A
sa automaticky synchronizuje podľa signálu
MIDI Clock (štandardné nastavenie).
Int: SH-01A sa riadi vlastnými nastaveniami
tempa. Ak ho nechcete synchronizovať
s externým zariadením, zvoľte možnosť
„INTERNAL“.
LFO: Tempo SH-01A bude nastavené podľa LFO
Rate.
Key velocity
Určuje, ako bude počas hrania na klaviatúru odosielaná
hodnota VELOCITY.
On: Bude odosielaná reálna hodnota VELOCITY.
64, 127: Bude odosielaná fixná hodnota VELOCITY (64
alebo 127), a to bez ohľadu na spôsob hry na
klaviatúru.
Velocity curve
Slúži na nastavenie citlivosti klaviatúry.
L: Citlivosť klaviatúry bude väčšia. (LIGHT)
M: Štandardná citlivosť klaviatúry. (MEDIUM)
H: Citlivosť klaviatúry bude menšia. (HEAVY)
CC Output Mode
OFF: Pri prepínaní patchov nebudú odosielané
správy CC.
ON: Pri prepínaní patchov budú všetky parametre
odoslané ako správy CC.
CV Scale
Slúži na nastavenie výstupnej škály CV signálu.
-63 – 63
CV Fine Tune
Umožňuje jemné úpravy výstupného napätia CV signálu.
-100 – 100
CV Ref Note
C0 – C4 Slúži na určenie čísla noty (v oktávových
krokoch), pre ktorú bude výstup konektora CV
OUT – 0 V.
Auto off
Off: Zariadenie sa automaticky nevypne.
30 (min): Zariadenie sa automaticky vypne po 30
minútach.
* Zariadenie sa automaticky nevypne v prípade, že je
pripojené prostredníctvom USB.
LED DEMO
Slúži na určenie času, po ktorom bude na zariadení aktivo-
vaný režim LED DEMO.
Off: Režim LED DEMO nebude nikdy aktivovaný.
1, 3, 10 (min)
Parameter Obrazovka Vysvetlenie
Ribbon controller note
scale
Slúži na určenie typu stupnice pre ovládač Ribbon Control-
ler (základná hodnota: Chromatic).
Chromatic
Major
Natural Minor
Harmonic Minor
Ascending Melodic Minor
Bluenote
Bluenote (with grace note)
Dorian
Mixolydian
Diminished
Wholetone
Altered
Hungarian Minor
Insenpo
Ryukyu
Persian
C2 modulation hold
Ak je zvolená možnosť Hold: hodnota bude aktívna aj po
tom, čo pustíte ovládač Ribbon Controller C2 (základná
hodnota: Off).
Off
Hold
Prevádzka výhradne na batérie
Ak je tento režim aktívny: zariadenie nebude ani po pripojení k USB portu využívať napájanie
zo zbernice.
V tomto režime možno zariadenie používať aj po pripojení k USB portu, ktorý neumožňuje
napájanie.
1.
Podržte tlačidlo [7] a zapnite zariadenie.
Technická špecifikácia
Roland SH-01A: zvukový modul
Maximálna polyfónia
4 hlasy
Napájanie
Nabíjateľné Ni-MH batérie (AA, HR6) x 4 alebo alkalické batérie (AA, LR6) x 4,
napájanie prostredníctvom USB
Odber prúdu 500 mA (napájanie prostredníctvom USB)
Rozmery
300 (š) x 128 (h) x 46 (v) mm
11-13/16 (š) x 5-1/16 (h) x 1-13/16 (v) palcov
Hmotnosť
965 g (vrátane batérií)
2 lbs 3 oz
Príslušenstvo
Používateľský manuál, letákBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“,
alkalické batérie (AA, LR6) x 4
Doplnkové príslu-
šenstvo (predávané
samostatne)
Doplnková klaviatúra: K-25m
Dok: DK-01
* Tento dokument obsahuje špecikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie
informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
Ochrana autorských práv
Autorské práva na obsah tohto produktu (vlnové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny,
frázové dáta, zvukové slučky a obrazové dáta) patria spoločnosti Roland Corporation.
Používatelia tohto produktu môžu daný obsah (okrem dát skladieb, napr. demo skladieb)
použiť na tvorbu, predvádzanie, nahrávanie a distribúciu pôvodných hudobných diel.
Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené extrahovať príslušný obsah v pôvodnej alebo
upravenej forme za účelom distribúcie nahraného média alebo sprístupnenia média v
počítačovej sieti.
/