Roland JU-06A Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
JU-06A
Typ
Návod na obsluhu
Úvod
JU-06A je zvukový modul, ktorý možno použiť v kombinácii s klávesovou jednotkou K-25m
(predávaná samostatne). Zvuk zariadenia bude znieť z jeho interných reproduktorov.
* JU-06A možno napájať prostredníctvom batérií alebo USB zbernice. Ak používate batérie, vložte
štyri AA batérie. Dbajte pri tom na dodržanie správnej polarity.
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením. Postupujte tak, aby zariadenie
nespadlo.
* Ak sú batérie takmer vybité, na displeji sa zobrazí nápis bLo. Batérie v takomto prípade vymeňte.
Používanie JU-06A spoločne s klávesovou jednotkou K-25m (predávaná samostatne)
&
Viac informácií nájdete v používateľskom manuáli K-25m.
MIDI/USB prepojenie JU-06A s inými zariadeniami
JU-06A možno prepojiť s inými zariadeniami prostredníctvom MIDI alebo USB. Viac informácií nájdete
v časti „Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)“.
Popis panelov
Horný panel
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
1 KEYBOARD
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [HOLD]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, zvuk naposledy stlačeného
klávesu bude znieť aj po tom, čo ho uvoľníte. Ak je funkcia Hold aktívna a vy
stlačíte iný kláves, zvuk sa zmení.
Tlačidlo [CHORD] Aktivuje funkciu Chord Memory.
Tlačidlo [NOTE]
Ak toto tlačidlo stlačíte tak, aby sa rozsvietilo, budete môcť použiť tlačidlá STEP ako
klaviatúru. Viac informácií nájdete v časti „Použitie tlačidiel ako klaviatúry (NOTE)“.
2 ARPEGGIO
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [ON/OFF] Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Arpeggio.
Spínač [MODE]
Určuje režim v prípade funkcie Arpeggio.
UP (nahor), U&D (nahor a nadol), DOWN (nadol)
Spínač [RANGE]
Určuje rozsah v prípade funkcie Arpeggio.
1 – 3 oktávy
Ovládač [RATE]
Určuje dĺžku nôt v každom kroku arpeggia.
4 (štvrťová nota), 4t (štvrťová triola), 8 (osminová nota),
8t (osminová triola), 16 (16-tinová nota), 16t (16-tinová triola),
32 (32-tinová nota), 32t (32-tinová triola), 64 (64-tinová nota),
64t (64-tinová triola)
3 LFO
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete cyklicky modulovať zvuk.
Ovládač Vysvetlenie
Posuvný ovládač
[RATE]
Určuje rýchlosť modulácie LFO.
Posuvný ovládač
[DELAY TIME]
Určuje časový interval od zaznenia tónu po dosiahnutie maximálnej amplitúdy
LFO.
4 DCO
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete zvoliť vlnovú formu (ovplyvňuje charakter zvuku) a určiť
jej výšku.
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlá RANGE
[16] [8] [4]
Určujú oktávu v prípade oscilátora.
Posuvný ovládač
[LFO]
Umožňuje LFO modulovať výšku tónu a vytvoriť tak efekt Vibrato.
Ovládač Vysvetlenie
Posuvný ovládač
[PWM]
Ak sa spínač [LFO/MAN/ENV] = „MAN“ (MANUAL)
Upravuje hodnotu v prípade šírky pulzu.
Ak sa spínač [LFO/MAN/ENV] = „LFO“
Upravuje intenzitu modulácie, ktorú vytvára LFO.
Ak sa spínač [LFO/MAN/ENV] = „ENV“
Upravuje intenzitu modulácie, ktorú vytvára ENV.
Čo je „šírka pulzu“?
Šírka pulzu je šírka hornej časti pulznej vlny (vyjadrená ako percentuálna
hodnota z celkovej dĺžky vlny). Ak sa šírka hornej a spodnej časti líši, ide o
asymetrickú pulznú vlnu.
Spínač
[LFO/MAN/ENV]
Slúži na voľbu jednej z nasledujúcich možností: šírka pulzu bude xná hodnota
určená posuvným ovládačom [PWM] (MAN), šírka pulzu bude modulovaná
3
LFO (LFO), šírka pulzu bude modulovaná
8
ENV (obálka).
Tlačidlo [ ]
Tlačidlo [ ]
Slúži na voľbu vlnovej formy, ktorá tvorí základ zvuku.
(štvorcová vlna/asymetrická pulzná vlna), (pílková vlna)
Tlačidlo [SUB] Zapne/vypne suboscilátor.
Posuvný ovládač
[SUB]
Určuje hlasitosť suboscilátora.
Posuvný ovládač
[NOISE]
Určuje hlasitosť šumu.
5 HPF
Ide o high-pass lter, ktorý prepúšťa vysoké frekvencie a potláča nízke frekvencie.
Ovládač Vysvetlenie
Posuvný ovládač
[FREQ]
Určuje cuto frekvenciu high-pass ltra. Frekvenčné komponenty pod cuto
frekvenciou budú potlačené.
6 VCF
Ide o low-pass lter, ktorý prepúšťa nízke frekvencie a potláča vysoké frekvencie.
Ovládač Vysvetlenie
Posuvný ovládač
[FREQ]
Určuje cuto frekvenciu low-pass ltra. Frekvenčné komponenty nad cuto
frekvenciou budú potlačené. Zvuk bude mať vďaka tomu jemnejší charakter.
Posuvný ovládač
[RES]
Rezonancia zdôrazňuje zvuk v okolí cuto frekvencie ltra.
Pri vyšších hodnotách bude toto zvýraznenie silnejšie a zvuk mať
„syntetizátorový“ charakter.
Spínač [ ]
Určuje polaritu (smer) v prípade obálky.
Posuvný ovládač
[ENV]
Určuje intenzitu, s akou bude
8
ENV (obálka) ovládať cuto frekvenciu.
Posuvný ovládač
[LFO]
S pomocou
3
LFO upravuje cuto frekvenciu.
Posuvný ovládač
[KYBD]
Určuje spôsob, akým výška zahraného tónu ovplyvní cuto frekvenciu (Key Follow)
v prípade, že na ovládanie cuto frekvencie používate klaviatúru. Ak posuniete
ovládač smerom nadol, cuto frekvencia bude pri hraní vyšších tónov klesať.
7 VCA
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete upraviť intenzitu priebežnej zmeny (obálky) hlasitosti.
Ovládač Vysvetlenie
Spínač [ ]
Určuje to, či bude hlasitosť ovládať
8
ENV (obálka) ( ) alebo signál Gate ( ).
Posuvný ovládač
[LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti Patchu.
8 ENV
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete vytvoriť priebežnú zmenu (obálku).
Ovládač Vysvetlenie
Posuvný ovládač [A]
Attack Time
Posuvný ovládač [D] Decay Time
Posuvný ovládač [S] Sustain Level
Posuvný ovládač [R] Release Time
9 SEQUENCER
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [START] Slúži na spustenie (svieti) alebo zastavenie (nesvieti) sekvencera.
Tlačidlo [EDIT] Umožňuje úpravu nastavení krokového sekvencera.
Spínač [NOTE/GATE] Slúži na prepnutie upravovanej položky (Note Number alebo Gate Time).
Ovládač [VALUE] Slúži na úpravu hodnôt.
10 Sekcia COMMON
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete prepínať zvuky (Patch/banka).
Ovládač Vysvetlenie
Displej
Zobrazuje číslo banky a číslo Patchu.
Pri úprave Patchu sa pri jeho čísle (na pravej strane) zobrazí .“ (bodka).
Ak tlačidlo SEQUENCER [EDIT] svieti, displej zobrazuje tempo alebo hodnotu
sekvencera, ktorú práve upravujete.
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlá BANK
[1 (5)] – [4 (8)]
Tlačidlá PATCH
[1] – [8]
Čo je „patch“/„banka“?
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete uložiť alebo aktivovať 64 zvukov
JUNO-60 (8 Patchov × 8 bánk) a 64 zvukov JUNO-106.
Prepínanie bánk/Patchov
1. Banku prepnete stlačením jedného z tlačidiel BANK [1 (5)] – [4 (8)].
Pri každom stlačení rovnakého tlačidla BANK prepnete medzi bankami
1 – 4 a 5 – 8.
Banky 5 – 8 môžete zvoliť aj podržaním tlačidla banky 5 – 8, ktorú chcete
zvoliť a stlačením iného tlačidla BANK.
2. Patch prepnete stlačením jedného z tlačidiel PATCH NUMBER [1] – [8].
Uloženie Patchu
* Pri úprave Patchu sa na displeji zobrazí bodka.
1-1.1-1.
1. Stlačte cieľové tlačidlo BANK [1 (5)] – [4 (8)].
Pri každom stlačení rovnakého tlačidla BANK prepnete medzi bankami
1 – 4 a 5 – 8.
Banky 5 – 8 môžete zvoliť aj podržaním tlačidla banky 5 – 8, ktorú chcete
zvoliť a stlačením iného tlačidla BANK.
2. Podržte cieľové tlačidlo PATCH NUMBER [1] – [8].
Tlačidlo [CHORUS ]
Tlačidlo [CHORUS ]
Zapne/vypne efekt Chorus / .
Tlačidlo [DELAY]
Zapne/vypne efekt Delay.
Tlačidlo [MANUAL]
Po stlačení tlačidla bude znieť zvuk zodpovedajúci aktuálnym nastaveniam
posuvných ovládačov.
Spínač [60/106]
Prepne medzi zvukmi JUNO-60 a JUNO-106.
Konektor EXT CLK IN
Vstup pre signál Clock z externého zariadenia.
Postupnosť jednotlivých krokov sekvencera môžete v prípade potreby
synchronizovať s prijímaným signálom Clock (Pulse).
Zadný panel
(pripojenie ďalších zariadení)
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia.
Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
A B C D E F
G
A Micro USB (
O
) port
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť s pomocou bežne
dostupného USB 2.0 kábla (A-micro B). Následne budete môcť
využiť možnosť prenosu USB MIDI a USB Audio dát.
Pred pripojením JU-06A k počítaču nainštalujte príslušný USB ovládač. USB ovládač si stiahnite z
webovej stránky spoločnosti Roland. Viac informácií nájdete v súbore Readme.htm, ktorý bude súčasťou
stiahnutého balíka.
&
https://www.roland.com/support/
B Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu zvuku.
C Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (predávané samostatne).
D Konektor OUTPUT
Slúžia na pripojenie zosilňovača alebo posluchových reproduktorov.
E Konektor MIX IN
Ide o vstupný zvukový konektor. Zvuk z pripojeného zariadenia
bude vysielaný z konektorov OUTPUT a PHONES.
F MIDI port
JU-06A môžete ovládať aj s pomocou MIDI zariadenia, ktoré
pripojíte s pomocou bežne dostupného MIDI kábla.
G Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
Zapnutie JU-06A
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej
hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
* Pri manipulácii so zvukovým modulom počas inštalácie alebo úpravy jeho uhla postupujte tak, aby
ste si nepricvikli prsty. Ak sú pri používaní zariadenia prítomné deti, zaistite dozor dospelej osoby.
* Nepoužívajte microUSB kábel, ktorý je určený iba na nabíjanie. Takýto typ kábla nedokáže prenášať dáta.
Použitie tlačidiel ako klaviatúry (NOTE)
Tlačidlá STEP [1] – [16] môžete použiť ako jednooktávovú klaviatúru.
1. Stlačte tlačidlo KEYBOARD [NOTE] tak, aby sa rozsvietilo.
Tlačidlá STEP [1] – [12] budú svietiť.
2. Použite tlačidlá STEP [1] – [12] ako klaviatúru.
S pomocou tlačidiel STEP [13] a [14] môžete transponovať výšku tónov v oktávových krokoch.
S pomocou tlačidiel STEP [15] a [16] môžete prepnúť režim (SOLO/UNISON/POLY).
Režim Vysvetlenie
SOLO Monofonické hranie.
UNISON Na všetky tóny bude aplikovaný efekt Unison.
POLY Polyfonické hranie.
Používanie arpeggiátora
1. Stlačte tlačidlo ARPEGGIO [ON/OFF] tak, aby sa rozsvietilo.
2. S pomocou spínača [MODE] zvoľte režim v prípade funkcie Arpeggio.
UP (nahor), U&D (nahor a nadol), DOWN (nadol)
3. S pomocou spínača [RANGE] zvoľte rozsah v prípade funkcie Arpeggio (1 – 3 oktávy).
4. S pomocou ovládača [RATE] určite dĺžku nôt.
5. Súčasne podržte niekoľko klávesov.
Pri hraní môžete využiť túto funkciu spoločne s funkciou Chord Memory a tlačidlom [HOLD].
Zároveň môžete použiť tlačidlá STEP ako klaviatúru. Viac informácií nájdete v časti „Použitie tlačidiel
ako klaviatúry (NOTE)“.
Funkcia Chord Memory (pamäť akordov)
Nasledujúcim spôsobom môžete prehrať akordy priradené k tlačidlám STEP [1] – [16].
1. Stlačte tlačidlo [CHORD] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačte jeden z klávesov.
Ak chcete, aby zvuk znel aj naďalej, použite tlačidlo [HOLD].
V prípade potreby môžete použiť tlačidlá STEP ako klaviatúru. Viac informácií nájdete v časti
„Použitie tlačidiel ako klaviatúry (NOTE)“.
Voľba pamäte akordov
1. Stlačte tlačidlo [NOTE] tak, aby zhaslo.
2. Podržte tlačidlo [CHORD] a stlačte jedno z tlačidiel STEP [1](c1) – [16](c16).
* Pamäť akordov môžete zvoliť aj podržaním tlačidla [CHORD] a otočením ovládača [VALUE].
Úprava pamäte akordov
1. Zvoľte pamäť akordov (c1c16), ktorú chcete upraviť.
2. Stlačte tlačidlo [NOTE] tak, aby sa rozsvietilo.
3. Podržte tlačidlo [CHORD] a podľa potreby stlačte tlačidlá [1] – [14].
S pomocou príslušných tlačidiel upravte nastavenia zvolenej pamäte akordov.
Tlačidlo Vysvetlenie
[1] – [12] Slúžia na voľbu tónov akordu (C – B).
[13], [14] Slúžia na zmenu oktávy.
Pamäť akordov môžete upraviť aj podržaním tlačidla [CHORD] a stláčaním klávesov K-25m.
Používanie režimu Step Sequencer
Čo je krokový sekvencer?
S pomocou krokového sekvencera môžete ku každému zo 16 krokov priradiť notu a následne prehrať
tieto noty v podobe slučky.
Celkovo môžete využiť 1 až 16 krokov a uložiť až 16 patternov.
Tlačidlá STEP [1] – [16]
V režime Step Sequencer sa tlačidlá [1] – [16] = „tlačidlá STEP“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Voľba/prehrávanie patternov
1. Podržaním tlačidla [START] a stlačením jedného z tlačidiel [1] – [16] zvoľte pattern.
Na displeji sa zobrazí číslo patternu.
* Pattern môžete zvoliť aj podržaním tlačidla [START] a otočením ovládača [VALUE].
2. Stlačením tlačidla [START] spustite prehrávanie patternu.
Pri každom stlačení tlačidla bude prehrávanie patternu spustené alebo zastavené. V prípade potreby
môžete počas prehrávania zvoliť nasledujúci pattern. Po skončení aktuálne prehrávaného patternu
bude spustené prehrávanie nasledujúceho patternu.
Zmena tempa
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] tak, aby sa rozsvietilo.
Na displeji sa zobrazí tempo.
2. Ovládačom [VALUE] upravte tempo.
JU-06A
MIDI klaviatúra
MIDI IN
MIDI OUT
Slovenčina
Používateľský manuálZVUKOVÝ MODUL
JU-06A
© 2019 Roland Corporation
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“). Po prečítaní majte všetky
dokumenty naďalej poruke.
Aktivácia/deaktivácia krokov
Nasledujúcim spôsobom môžete zvoliť kroky, ktoré budú prehrané.
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačte tlačidlá STEP [1] – [16], ktoré chcete aktivovať/deaktivovať.
Svieti (aktívne): nota priradená k danému kroku bude prehraná.
Nesvieti (deaktivované): nota priradená k danému kroku nebude prehraná.
V prípade potreby môžete zvoliť to, či bude deaktivovaný krok považovaný za pauzu alebo či bude
pri prehrávaní preskočený (viac informácií nájdete v časti „Nastavenia sekvencera“).
Nastavenie patternu s pomocou automatickej postupnosti krokov
(režim Step Entry)
1. Podržte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] a stlačte tlačidlo [START].
Tlačidlo STEP [1] začne blikať, na displeji sa zobrazí nápis S 1“ a na zariadení bude aktivovaný
režim Step Entry.
2. Stlačte tlačidlo KEYBOARD [NOTE] tak, aby sa rozsvietilo.
3. S pomocou tlačidiel STEP [1] – [12] nastavte výšku tónu.
Hodnota Gate Time = 50.
4. Ďalší krok bude aktivovaný v momente, keď zahráte tón.
Po nastavení 16 krokov bude režim Step Entry deaktivovaný.
Ak používate K-25m
Jednotlivé noty priraďte s pomocou klaviatúry K-25m (namiesto krokov 2 – 3).
Priradenie/úprava nôt
(NOTE)
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Presuňte spínač [NOTE/GATE] do pozície „NOTE“.
3. Podržte tlačidlo STEP, ku ktorému chcete priradiť notu a s pomocou ovládača [VALUE] zvoľte číslo noty.
Na displeji sa zobrazí číslo noty.
Číslo noty môžete zvoliť aj podržaním konkrétneho tlačidla STEP a zahraním tónu na klaviatúre K-25m.
Ak podržíte viaceré tlačidlá STEP a otočíte ovládačom [VALUE], zvolíte rovnaké číslo noty v prípade
všetkých tlačidiel, ktoré držíte.
Svietiace tlačidlo STEP = note-on, zhasnuté tlačidlo STEP = note-o.
Zadanie/úprava Gate Time
(GATE)
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EIDT] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Presuňte spínač [NOTE/GATE] do pozície „GATE“.
3. Podržte tlačidlo STEP, v prípade ktorého chcete zadať gate a s pomocou ovládača [VALUE] zvoľte
Gate Time.
Na displeji sa zobrazí hodnota.
Ak podržíte viaceré tlačidlá STEP a otočíte ovládačom [VALUE], zvolíte rovnaký Gate Time v prípade
všetkých tlačidiel, ktoré držíte.
Pridanie ligatúry
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EIDT] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Podržte tlačidlo STEP, ku ktorému chcete pridať ligatúru a stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT].
Ak opäť stlačíte tlačidlo SEQUENCER [EDIT], ligatúra bude pridaná aj v prípade nasledujúceho kroku.
Po deaktivácii tlačidla STEP bude ligatúra príslušného kroku odstránená.
Uloženie
Po vypnutí zariadenia alebo po zvolení iného Patchu, pamäte akordov alebo patternu dôjde k strate
akýchkoľvek úprav, ktoré ste neuložili.
Ak chcete príslušné zmeny zachovať, uložte ich s pomocou operácie Write.
* Nastavenia KEYBOARD a ARPEGGIO nebudú uložené.
Uloženie Patchu
* Po úprave nastavení Patchu sa na displeji zobrazí bodka.
1-1.1-1.
1. Stlačte cieľové tlačidlo BANK [1 (5)] – [4 (8)].
Pri každom stlačení rovnakého tlačidla BANK prepnete medzi bankami 1 – 4 a 5 – 8.
Banky 5 – 8 môžete zvoliť aj podržaním tlačidla banky 5 – 8, ktorú chcete zvoliť a stlačením iného
tlačidla BANK.
2. Podržte cieľové tlačidlo PATCH NUMBER [1] – [8].
Po uložení dát indikátor zabliká.
* Nastavenia KEYBOARD a ARPEGGIO nebudú v rámci Patchu uložené.
Uloženie pamäte akordov
* Po úprave nastavení pamäte akordov sa na displeji zobrazí bodka.
c 1.c 1.
1. Stlačte tlačidlo [NOTE] tak, aby zhaslo.
2. Podržte tlačidlo [CHORD] a jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Po uložení dát indikátor zabliká.
Uloženie patternu
* Po úprave nastavení patternu sa na displeji zobrazí bodka.
P 1.P 1.
1. Podržte tlačidlo SEQUENCER [START] a jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Po uložení dát indikátor zabliká.
Úprava
Numerické tlačidlá [1] – [16]
V režime Edit sa šestnásť numerických tlačidiel (pozri obrázok) = „tlačidlá [1] – [16]“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Parametre Patchu
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] tak, aby zhaslo.
2. Podržte tlačidlo [MANUAL (16)] a stlačením jedného z numerických tlačidiel (pozri tabuľku nižšie)
zvoľte parameter.
3. S pomocou ovládača [VALUE] upravte hodnotu.
4. Úpravu parametrov Patchu ukončite opätovným stlačením tlačidla [MANUAL (16)].
Tlačidlo Parameter Hodnota/vysvetlenie
[1]
Portamento
Switch
Slúži na plynulú zmenu výšky tónu z pôvodného tónu na nový zahraný tón.
OFF, On
[2]
Portamento
Time
Upravuje časový interval, počas ktorého dôjde k zmene výšky tónu v rámci
funkcie Portamento.
0255
[3] Bend Range
Určuje rozsah funkcie Pitch Bend v poltónových krokoch.
OFF, 124
[4] Tempo Sync
Slúži na synchronizáciu tempa s RATE (LFO) alebo TIME (DELAY).
OFF, On
[5]
LFO
waveform
Slúži na určenie vlnovej formy v prípade LFO.
Tri (trojuholníková vlna), Sqr (štvorcová vlna), SA1 (pílková vlna1),
SA2 (pílková vlna2), Sin (sínusová vlna), rd1 (náhodná vlna1),
rd2 (náhodná vlna2)
[6]
LFO Key
Trigger
Určuje to, či bude cyklus LFO synchronizovaný so stlačením klávesu (On/O).
OFF, On
* Uložené ako nastavenia Patchu.
Parametre efektu Delay
1. Stlačte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] tak, aby zhaslo.
2. Podržte tlačidlo [DELAY (15)] a stlačením jedného z numerických tlačidiel (pozri tabuľku nižšie)
zvoľte parameter.
3. S pomocou ovládača [VALUE] upravte hodnotu.
4. Úpravu parametrov efektu Delay ukončite opätovným stlačením tlačidla [DELAY (15)].
Tlačidlo Parameter Hodnota/vysvetlenie
[1] Delay Level
Určuje hlasitosť oneskoreného zvuku.
015
[2] Delay Time
Určuje čas oneskorenia zvuku.
015
[3]
Delay
Feedback
Určuje množstvo spätnej väzby (opakovania).
015
* Uložené ako nastavenia Patchu.
Nastavenia sekvencera
1. Podržte tlačidlo SEQUENCER [EDIT] a stlačením jedného z numerických tlačidiel (pozri tabuľku
nižšie) zvoľte parameter.
2. S pomocou ovládača [VALUE] upravte hodnotu.
3. Úpravu nastavení sekvencera ukončite opätovným stlačením tlačidla SEQUENCER [EDIT].
Tlačidlo Parameter Hodnota/vysvetlenie
[1] Shue
Slúži na úpravu časovania nôt v prípade párnych krokov.
-5050
[2]
Step Order
Type
Určuje spôsob prehrávania v prípade krokového sekvencera.
nOr (Normal): Postupné prehrávanie od prvého kroku.
EOr (Even/Odd reverse): Výmena párnych a nepárnych krokov počas
prehrávania.
Odd (Odd only): Postupné prehrávanie nepárnych krokov (od
začiatku).
EVn (Even only): Postupné prehrávanie párnych krokov (od
začiatku).
O-E (Odd only
0
Even only): Postupné prehrávanie nepárnych krokov (od
začiatku) a po dosiahnutí posledného kroku
postupné prehrávanie párnych krokov (od
začiatku).
E-O (Even only
0
Odd only): Postupné prehrávanie párnych krokov (od
začiatku) a po dosiahnutí posledného kroku
postupné prehrávanie nepárnych krokov (od
začiatku).
rnd (Random): Náhodné prehrávanie krokov.
[3] O Step Mode
Slúži na voľbu spôsobu prehrávania deaktivovaných krokov.
rSt (Rest): Prehranie pauzy.
SKP (Skip): Prehranie nasledujúceho kroku (deaktivovaný
krok nebude prehraný).
[5]
Last Step
Slúži na určenie počtu krokov, ktoré budú prehrané.
L1 (1 krok) – L16 (16 krokov)
Tlačidlo Parameter Hodnota/vysvetlenie
[6]
Scale
Určuje dĺžku noty v prípade jednotlivých krokov.
2t (polová triola), 4 (štvrťová nota), 4t (štvrťová triola), 8 (osminová nota),
8t (osminová triola), 16 (16-tinová nota), 16t (16-tinová triola),
32 (32-tinová nota)
* Nastavenia Shue, Step Order Type a O Step Mode sa po vypnutí zariadenia vrátia na svoje
základné hodnoty.
* Nastavenia Last Step a Scale budú uložené ako nastavenia patternu.
Systémové nastavenia
1. Podržte tlačidlo ARPEGGIO [ON/OFF] a stlačením jedného z numerických tlačidiel (pozri tabuľku
nižšie) zvoľte parameter.
2. S pomocou ovládača [VALUE] zvoľte hodnotu.
3. Opätovným stlačením tlačidla ARPEGGIO [ON/OFF] potvrďte hodnotu a ukončite úpravu
systémových nastavení.
Tlačidlo Parameter Hodnota Vysvetlenie
[1]
Master Tune
433448
Hz
Slúži na úpravu celkového ladenia.
Základná hodnota: 440 Hz
[2] MIDI Channel
116
Určuje vysielací/prijímací MIDI kanál (1 – 16).
[3]
MIDI
Clock Source
At (AUTO)
Ak sú konektorom MIDI IN alebo USB portom prijímané
správy MIDI Clock, tempo JU-06A bude automaticky
synchronizované podľa správ MIDI Clock (základná hodnota).
Int
(INTERNAL)
JU-06A sa bude riadiť vlastnými nastaveniami tempa.
Možnosť „INTERNAL“ zvoľte v prípade, že toto zariadenie
nechcete synchronizovať s externým zariadením.
MId (MIDI)
Zariadenie bude vždy synchronizované podľa správ MIDI
Clock, ktoré sú prijímané konektorom MIDI IN.
USb (USB)
Zariadenie bude vždy synchronizované podľa správ MIDI
Clock, ktoré sú prijímané USB portom.
[4]
Transpose
*1
-6+5
Slúži na transpozíciu klaviatúry v poltónových krokoch.
[5]
Key Velocity
*1
Určuje to, akým spôsobom bude zvukový procesor reagovať na silu úderu na
klaviatúru.
* Toto nastavenie bude pri hraní na K-25m platiť aj v prípade MIDI výstupu.
tch (TOUCH)
Zvukový procesor bude reagovať na silu úderu na klaviatúru.
64
V prípade zvukového procesora bude vždy aplikovaná xná
hodnota (64 alebo 127), a to bez ohľadu na silu úderu na
klaviatúru.
127
[6]
Velocity
Curve
*1
Slúži na nastavenie citlivosti klaviatúry.
LHt (Light)
Pri tomto nastavení budete mať pocit, že na klaviatúru sa
hrá ľahšie.
MEd
(Medium)
Toto je štandardné nastavenie citlivosti klaviatúry.
HVY (Heavy)
Pri tomto nastavení budete mať pocit, že na klaviatúru sa
hrá ťažšie.
[7] Auto O
OFF (OFF)
Zariadenie sa automaticky nevypne.
30 (30 min)
Zariadenie sa vypne automaticky po 30 minútach (základná
hodnota).
Funkcia Auto O nebude aktívna v prípade, že je zariadenie
pripojené prostredníctvom USB.
[8] LED DEMO
Off (OFF)
Určuje čas, po ktorom sa spustí LED DEMO.
Základná hodnota: 3 min
1 (1 min)
3 (3 min)
10 (10 min)
[9] Chain Mode
Na JU-06A máte k dispozícii štyri hlasy.
Množstvo hlasov však môžete zvýšiť tým, že
prepojíte dve alebo viacero zariadení JU-06A s
pomocou MIDI kábla a aktivujete režim Chain.
OFF (OFF)
Ak ste aktivovali režim Chain, piaty hlas a nasledujúce hlasy
budú vysielané cez MIDI OUT (THRU).
On (ON)
[10] Chorus Noise
OFF (NOISE
OFF)
Určuje množstvo šumu po aktivácii efektu Chorus.
OrG (ORIGINAL) je reprodukciou šumu pôvodného efektu
Chorus zariadenia JUNO (základná hodnota).
HLF (HALF)
OrG
(ORIGINAL)
[11]
Control
Change
Output Mode
OFF (OFF)
Určuje výstup MIDI správ, ktoré sú odosielané pri úprave
nastavení Patchu (používaní ovládacích prvkov na paneli).
Základná hodnota: USB
USb (USB)
MId (MIDI)
ALL (USB &
MIDI)
[12]
Arpeggio
Style
1 (Type 1)
Určuje spôsob, akým bude znieť arpeggio.
1 (Type 1) je reprodukciou arpeggia JUNO-60 (základná
hodnota).
2 (Type 2)
*1 Iba pri použití klávesovej jednotky K-25m (predávaná samostatne).
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť továrenské nastavenia JU-06A.
1. Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo BANK [1].
Tlačidlo ARPEGGIO [ON/OFF] začne blikať.
Ak sa rozhodnete obnovu továrenských nastavení zrušiť ešte pred jej spustením, zariadenie vypnite.
2. Stlačením tlačidla ARPEGGIO [ON/OFF] spustite obnovu továrenských nastavení.
3. Keď budú všetky tlačidlá blikať, vypnite JU-06A a následne ho opäť zapnite.
Záloha/obnova dát
Záloha dát
1. Prepojte príslušný port svojho počítača s USB portom JU-06A (prostredníctvom USB kábla).
2. Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo BANK [2].
Príprava disku trvá približne 20 sekúnd.
3. Otvorte disk „JU-06A“ vo svojom počítači.
Súbory zálohy sa nachádzajú v zložke „BACKUP“ na disku „JU-06A“.
4. Prekopírujte súbory zálohy do svojho počítača.
5. Po dokončení kopírovania odpojte USB kábel.
Windows 8/7
V okne „My Computer“ kliknite pravým tlačidlom na ikonu „JU-06A“ a zvoľte možnosť „Eject“.
Mac OS
Presuňte ikonu JU-06A“ do koša (ikona Trash“) v doku.
6. Vypnite JU-06A.
Obnova dát
1. Podľa popisu v časti „Záloha dát“ (krok 1 – 3) otvorte disk „JU-06A“ vo svojom počítači.
2. Prekopírujte súbory zálohy JU-06A do zložky „RESTORE“ na disku „JU-06A.
3. Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie (v rozhraní operačného systému) a stlačte
tlačidlo ARPEGGIO [ON/OFF].
4. Keď LED diódy prestanú úplne blikať, zariadenie vypnite.
Režim neustáleho napájania prostredníctvom batérií
Vďaka tomuto režimu budete môcť zariadenie napájať prostredníctvom batérií aj v prípade, že je
pripojené prostredníctvom USB.
Zariadenie tak budete môcť používať aj po pripojení k USB portu, ktorý neumožňuje napájanie.
1. Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo PATCH [1].
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny. Preštudujte si a
dohliadnite na to, aby boli splnené všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené
v textoch „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
Režim Control Surface
V tomto režime budete môcť zariadenie použiť ako ovládací panel. JU-06A nebude v takomto prípade
vytvárať žiadny zvuk.
1. Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo PATCH [8].
Technická špecikácia
Roland JU-06A: ZVUKOVÝ MODUL
Maximálna
polyfónia
4 hlasy
Napájanie
NiMH batérie (AA, HR6) x 4, alkalické batérie (AA, LR6) x 4, napájanie prostredníctvom
USB zbernice
Odber prúdu 500 mA (napájanie prostredníctvom USB zbernice)
Rozmery
300 (š) x 128 (h) x 49 (v) mm
11-13/16 (š) x 5-1/16 (h) x 1-15/16 (v) palcov
Hmotnosť 995 g/2 lbs 4 oz (vrátane batérií)
Príslušenstvo
Používateľský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA, alkalické batérie
(AA, LR6) x 4
Doplnkové
príslušenstvo
Klávesová jednotka: K-25m
Boutique Dock: DK-01
* Tento dokument obsahuje špecikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie informácie
nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
MIDI INMIDI OUT
/