Roland D-05 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
D-05
Typ
Návod na obsluhu
Slovenčina
Používateľský manuálLINEAR SYNTHESIZER
D-05
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte textyBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ aDÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (letákBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Úvod
D-05 je zvukový modul, ktorý možno použiť v kombinácii s klávesovou jednotkou K-25m
(predávaná samostatne). Zvuk zariadenia bude znieť z jeho interných reproduktorov.
* D-05 možno napájať prostredníctvom batérií alebo USB zbernice. Ak používate batérie,
vložte štyri AA batérie. Dbajte pri tom na dodržanie správnej polarity.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny. Preštudujte si a
dohliadnite na to, aby boli splnené všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené
v textochBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ aDÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (letákBEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením. Postupujte tak, aby
zariadenie nespadlo.
* Akbatérie takmer vybité, na displeji sa zobrazí nápisBattery Low“. Batérie v takomto
prípade čo najskôr vymeňte.
Použitie D-05 v kombinácii s DK-01 Boutique Dock (predávaný samostatne)
&
Viac informácií o inštalácii/demontážiprave uhla nájdete v používateľskom manuáli DK-01.
Používanie D-05 v kombinácii s klávesovou jednotkou K-25m (predávaná samostatne)
&
Viac informácií o inštalácii/demontáži/úprave uhla nájdete v používateľskom manuáli
K-25m.
MIDI/USB prepojenie D-05 s inými zariadeniami
D-05 možno prepojiť s inými zariadeniami prostredníctvom MIDI alebo USB. Viac informácií
nájdete v častiPripojenie zariadení“.
Pripojenie zariadení
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia.
Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
A B C D E F
G
A
Micro USB ( ) port
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť s pomocou bežne
dostupného USB 2.0 kábla (A-micro B). Následne budete
môcť využiť možnosť prenosu USB MIDI a USB Audio dát.
Pred pripojením D-05 k počítaču nainštalujte príslušný USB ovládač. USB ovládač si stiahnite
z webovej stránky spoločnosti Roland. Viac informácií nájdete v súbore Readme.htm, ktorý
bude súčasťou stiahnutého balíka.
&
https://www.roland.com/support/
* Nepoužívajte microUSB kábel, ktorý je určený iba na nabíjanie. Takýto typ kábla nedokáže
prenášať dáta.
B
Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu hlasitosti.
C
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (predávané samostatne).
D
Konektor OUTPUT
Slúži na pripojenie zosilňovača alebo posluchových reproduktorov.
E
Konektor MIX IN
Ide o vstupný zvukový konektor. Zvuk z pripojeného zariadenia bude vysielaný z konektorov
OUTPUT a PHONES.
F
Konektor MIDI
D-05 môžete ovládať aj prostredníctvom MIDI zariadenia,
ktoré pripojíte s pomocou bežne dostupného MIDI kábla.
Zapnutie D-05
G
Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
* Po správnom pripojení všetkých zariadení najskôr zapnite D-05 a až následne pripojené
zariadenia. Zapnutím zariadení v nesprávnom poradí môžete spôsobiť ich poruchu alebo
poškodenie. Pri vypínaní najskôr vypnite pripojené zariadenia a až následne D-05.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri
minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý
nie je znakom poruchy.
* D-05 sa vypne automaticky po tom, čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas (funkcia Auto Off). Ak chcete zablokovať funkciu
automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto Off.
Po vypnutí dôjde k strate akýchkoľvek upravených nastavení, ktoré ste neuložili.
Nastavenia, ktoré chcete uchovať, preto nezabudnite uložiť.
V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu zapnite.
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť továrenské nastavenia D-05.
1.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo PATCH BANK [2].
Ak sa rozhodnete obnovu továrenských nastavení zrušiť ešte pred jej spustením,
zariadenie vypnite.
2.
Stlačením tlačidla [ENTER] spustite obnovu továrenských nastavení.
3.
Keď budú všetky tlačidlá blikať, vypnite D-05 a následne ho opäť zapnite.
Záloha/obnova dát
Záloha dát
1.
Prepojte príslušný port svojho počítača s USB portom D-05 (prostredníctvom USB kábla).
2.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo [FUNCTION].
3.
Otvorte disk „D-05“ vo svojom počítači.
Súbory zálohy sa nachádzajú v zložkeBACKUP“ na disku „D-05“.
4.
Prekopírujte súbory zálohy do svojho počítača.
5.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie (v rozhraní operačného systému).
Windows 10/8/7
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu „D-05“ a zvoľte možnosť „Eject“.
Mac OS
Presuňte ikonu „D-05“ do koša (ikonaTrash“) v doku.
6.
Vypnite D-05.
Obnova dát
1.
Podľa popisu v častiZáloha dát“ (krok 1 – 3) otvorte disk „D-05“ vo svojom počítači.
2.
Prekopírujte súbory zálohy D-05 do zložkyRESTORE“ na disku „D-05“.
3.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie (v rozhraní operačného systému) a
stlačte tlačidlo [ENTER].
4.
Keď LED diódy prestanú úplne blikať, zariadenie vypnite.
Popis panelov
1 2 3 4
5
6 7
8
9
1
Ovládač Ribbon Controller (C1/C2)
Tieto dotykové ovládače sa nazývajú Ribbon Controllers. C1 (vľavo) ovláda funkciu Pitch
Bend a C2 (vpravo) ovláda funkciu Modulation.
* Ak nie je zariadenie pripojené prostredníctvom USB alebo MIDI alebo ak k nemu nie je
pripojená klávesová jednotka K-25m, dotykom ovládača C1 spustíte zvukovú ukážku.
2
Joystick
3
UPPER/LOWER/VALUE/LOCAL
Slúžia na určenie funkcie joysticku.
Indikátor/
tlačidlo
Vysvetlenie
UPPER
Pohybom nahor/nadol upravíte vyváženie partov a pohybom naľavo/napravo
upravíte vyváženie zložiek zvoleného partu.
LOWER
VALUE Umožňuje zadávanie hodnôt (napr. pri úprave nastavení).
LOCAL
Aktivuje funkciu Local Editing. Vďaka tejto funkcii budete môcť s pomocou joysticku
súčasne upravovať položky, ktoré sa na displeji nachádzajú vedľa seba.
Tlačidlo
SELECT
Slúži na zmenu nastavení v nasledujúcom poradí: UPPER LOWER VALUE LOCAL.
4
Displej + tlačidlá [ ]/[F1]/[F2]/[ ]
Jednotlivé tlačidlá sú usporiadané v nasledujúcom poradí: [ ]/[F1]/[F2]/[ ].
Aktívne tlačidlá (po ich stlačení dôjde k aktivácii príslušnej funkcie) svietia, neaktívne
tlačidlá nesvietia.
Tlačidlá [ ] [ ] slúžia na prepínanie strán. Tieto tlačidlá budú svietiť v prípade, že bude
prepnutie na ďalšiu stranu možné.
* Nikdy netlačte alebo iným spôsobom nevytvárajte tlak na displej.
D-05MIDI klaviatúra
MIDI INMIDI OUT
5
Tlačidlá [FUNCTION] [PRESET/USER]
Tlačidlo Vysvetlenie
FUNCTION Slúži na otvorenie obrazovky FUNCTION MENU.
PRESET/USER
Slúži na zmenu skupiny patchov.
Stlačte toto tlačidlo a na prepínanie použite tlačidlá [INCREMENT] [DECREMENT].
Na výber máte z možností P-1 – 6 a U-1 – 8.
Po zmene nastavení zvoľte banku patchov a číslo patchu.
6
Tlačidlá [CHASE] [PORTAMENTO] [EDIT] [EXIT]
Tlačidlo Vysvetlenie
CHASE
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Chase.
Po aktivácii funkcie Chase a režimu WHOLE alebo DUAL zaznie po stlačení
klávesu zvuk Upper a následne aj oneskorený tón v prípade partu Lower (alebo
Upper). V prípade určitých patchov môžete s pomocou tejto funkcie vytvoriť
zvuk podobný efektu Delay alebo Sound-On-Sound.
PORTAMENTO Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Portamento.
EDIT Slúži na otvorenie obrazovky EDIT MENU.
EXIT
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Na niektorých obrazovkách zruší práve vykonávanú operáciu.
7
Tlačidlá [SEQUENCER] [WRITE] [INCREMENT] [DECREMENT]
Tlačidlo Vysvetlenie
SEQUENCER
Slúži na otvorenie obrazovky SEQUENCER.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [SEQUENCER] otvoríte obrazovku
ARPEGGIATOR.
WRITE Slúži na uloženie zvuku alebo nastavení sekvencera.
INCREMENT
Slúžia na zvýšenie alebo zníženie hodnoty.
DECREMENT
8
Desať tlačidiel/tlačidlá [SHIFT] [ENTER]
Tlačidlo Vysvetlenie
Desať tlačidiel
Slúžia na úpravu názvu patchu alebo zvuku.
V prípade určitých položiek umožňujú aj zadanie numerickej hodnoty.
SHIFT
Pri použití v kombinácii s inými tlačidlami umožňuje otvorenie nastavení
konkrétnych parametrov alebo ich ovládanie.
ENTER Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte operáciu.
9
Tlačidlá PATCH BANK [1] – [8]/NUMBER [1] – [8]
Tlačidlo Vysvetlenie
PATCH BANK [1] –
[8]
Slúžia na voľbu banky patchov.
Pri úprave nastavení ich môžete použiť na voľbu zložiek.
NUMBER [1] – [8]
Slúžia na voľbu čísla patchu.
Pri úprave nastavení ich môžete použiť na aktiváciu/deaktiváciu zložiek.
Súčasným stlačením dvoch tlačidiel [1] – [16] môžete prepojiť príslušné kroky s pomocou
ligatúry.
Patch
Patch“ obsahuje zvukové dáta a dáta funkcií ovplyvňujúcich hranie.
V prípade potreby môžete uložiť viacero patchov, ktoré budete môcť následne aktivovať.
Na D-05 sa patch skladá z dvoch zvukov (Upper a Lower), nastavení ovplyvňujúcich zvuk
a ďalších nastavení (režim klaviatúry, výstupné nastavenia a nastavenia efektu Reverb).
Zvuk
Každý zo zvukov Upper a Lower sa skladá z dvochzložiek“ (zdrojov zvuku) a nastavení
ovplyvňujúcich ovládanie týchto zložiek (Common).
V rámci nastavení Common môžete upraviť typ zložiek, spôsob ich kombinovania („štruktúru“)
a ďalšie parametre (LFO, obálka výšky tónu, ekvalizér, Chorus).
Zložka
V prípade D-05 jezložka“ základnou jednotkou zvuku. Existujú dva typy zložiek
(syntetizátorový zvukový generátor/PCM zvukový generátor). V prípade zložiek
syntetizátorového zvukového generátorate k dispozícii TVF (Time Variant Filter) a TVA.
V prípade zložiek PCM zvukového generátorate k dispozícii TVA (Time Variant Amplier).
Štruktúra zvukového procesora
Patch
zov patchuNastavenia výškynov
Vyváženie
zvukov
Rôzne
ovládacie funkcie
Nastavenia výškynov
Zvuk
Common
P. ENV LFO1 – 3
Štruktúra
Ekvalizér
zov zvuku
Chorus
Zložka (syntetizátorový zvukový generátor)
Zložka (PCM zvukový generátor)
WG
Výška
nov
Vlnová
forma
Šírka
pulzu
TVF
Cuto
Rezonancia
TVF-ENV
Obálka ltra
TVA
Úroveň
TVA-ENV
Obálka zosilňovača
WG
Výška
nov
PCM
vlnová
forma
TVA
Úroveň
TVA-ENV
Obálka zosilňovača
LFO (nízkofrekvenčný oscilátor)
LFO 1 LFO 2 LFO 3
P. ENV
Obálka výšky tónu
Režim KEY MODE
Výstupné nastavenia
(Reverb a pod.)
Zvuk Lower
Zvuk Upper
Zložka 1
Zložka 2
Základné ovládanie
Tlačidlá [ ] [F1] [F2] [ ]
Aktívne tlačidlá (po ich stlačení dôjde k aktivácii príslušnej funkcie) svietia, neaktívne tlačidlá
nesvietia.
Tlačidlá [ ] [ ] slúžia na prepínanie strán.
V priebehu úpravy nastavení sa vedľa čísla patchu na displeji zobrazí „:“ alebo „*“.
„:“ alebo „ “ (medzera) Parametre neboli upravené.
„*“ Parametre boli upravené.
Ak sa v spodnom riadku displeja zobrazuje hodnota parametra, s pomocou tlačidiel [F1] [F2]
môžete zvoliť položku.
Zvolená hodnota a tlačidlo budú blikať.
Zvolenú hodnotu môžete upraviť s pomocou tlačidiel [INCREMENT] a [DECREMENT],
numerických tlačidiel a joysticku.
Po stlačení blikajúceho tlačidla začne toto tlačidlo svietiť.
Stlačením tlačidla [EXIT] sa vrátite o úroveň vyššie.
Tlačidlá PATCH BANK [1] – [8]/NUMBER [1] – [8]
Indikujú banku a číslo patchu alebo patternu.
Stlačením tlačidla zmeníte banku alebo príslušné číslo.
PARTIAL SELECT/PARTIAL MUTE (počas úpravy nastavení)
Tlačidlá budú týmto spôsobom svietiť/nesvietiť počas úpravy nastavení.
Stlačením príslušného tlačidla zvolíte alebo stlmíte zložku.
PARTIAL SELECT: Tlačidlá zvolených zložiek budú svietiť. Ostatné tlačidlá nebudú svietiť.
PARTIAL MUTE: Tlačidlá znejúcich zložiek budú svietiť. Tlačidlá stlmených zložiek
nebudú svietiť.
SEQUENCER
Tlačidlá budú týmto spôsobom svietiť/nesvietiť v prípade, že tlačidlo [SEQUENCER] svieti.
Stlačením tlačidla zapnete/vypnete krok.
Tlačidlá znejúcich krokov budú svietiť. Tlačidlá stlmených krokov nebudú svietiť.
Súčasným stlačením dvoch tlačidiel [1] – [16] môžete prepojiť oblasť medzi príslušnými
krokmi s pomocou ligatúry.
SEQUENCER
Tlačidlá PATCH BANK [1] – [8] a NUMBER [1] – [8] indikujú stav jednotlivých krokov vo zvolenej
zobrazenej oblasti (STEP: 1 – 16, 17 – 32, 33 – 48, 49 – 64).
Ì:120 1-16* -
Play PtnSel
Zobrazené na paneli
(tlačidlá STEP)
Kroky zobrazené na
paneli (tlačidlá STEP)
Práve
prehrávané
Tempo
Mimo rozsahu STEP
LENGTH
Tempo môžete upraviť v prípade, že je zobrazené a v prípade, že ste s pomocou tlačidiel
[F1] [F2] nezvolili žiadnu položku.
SEQ MAIN
Play Slúži na spustenie/zastavenie zvoleného patternu.
(PtnSel) Pattern Select Slúži na otvorenie obrazovky PATTERN SELECT.
S pomocou tlačidiel [ ] [ ] môžete upraviť rozsah zobrazených krokov.
Stlačením tlačidla [1] – [16] aktivujete možnosť zadávania krokov. Na displeji uvidíte
informácie o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
SEQ PRM
Ak na obrazovke SEQ MAIN podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte tlačidlo [F2], otvoríte
obrazovku SEQ PRM.
Len (Length) Slúži na určenie dĺžky patternu (počet krokov).
Scal (Scale) Slúži na určenie notovej hodnoty v prípade jedného kroku.
Sh (Shue) Určuje intenzitu rytmickéhorozhádzania“.
Gate (Gate) Slúži na určenie dĺžky noty v prípade jedného kroku.
O (O Step Mode)
Režim OFF STEP
REST (základná hodnota), SKIP
Ord (Step Order)
Určuje poradie prehrávania jednotlivých krokov.
Postupné prehrávanie od prvého kroku.
Prehrávanie odzadu od posledného kroku.
Postupné prehrávanie od prvého kroku a následné prehrávanie
odzadu od posledného kroku.
Výmena párnych a nepárnych krokov počas prehrávania.
RND Náhodné prehrávanie krokov.
S. Stp (Start Step)
Prehrávanie bude spustené od zvoleného počiatočného kroku (aj keby bol v
strede patternu). Kroky pred týmto krokom nebudú prehrané.
E.STP (End Step)
Prehrávanie bude zastavené po zvolenom poslednom kroku (aj keby bol v
strede patternu). Kroky po tomto kroku nebudú prehrané.
Clear Slúži na vymazanie patternu.
Počas STEP REC (obrazovka STEP RECORDING)
Ak na obrazovke SEQ MAIN podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte tlačidlo [F1], otvoríte obrazovku
STEP REC.
Rest Slúži na vloženie pauzy.
Tie
Slúži na vloženie ligatúry (notová hodnota bude pridaná k predchádzajúcemu
kroku).
S pomocou tlačidiel [ ] [ ] môžete upraviť rozsah zobrazených krokov.
Po stlačení klávesu bude k aktuálnemu kroku priradený tón. Na displeji uvidíte informácie o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
Stlačením tlačidla [1] – [16] aktivujete možnosť zadávania krokov. Na displeji uvidíte
informácie o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
[SHIFT] + [SEQUENCER] (arpeggiátor)
Sw (Switch) Slúži na zapnutie/vypnutie arpeggiátora.
Typ (Type) Slúži na voľbu typu arpeggia.
Scal (Scale) Slúži na určenie notovej hodnoty v prípade jedného kroku.
Hold
Po aktivácii tejto funkcie bude arpeggio ďalej znieť (podľa príslušného
akordu), a to aj po uvoľnení klávesov.
Ak je táto funkcia aktívna a vy zahráte iný akord, arpeggio bude upravené.
Ostatné funkcie
[WRITE]
Patch Write ([WRITE])
To: (voľba cieľovej
pozície v prípade
zápisu)
Vibraphone
To:U1-42
Použite tlačidlá PATCH BANK a PATCH
NUMBER.
Potvrdenie alebo
zrušenie zápisu
Patch Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačidlo [ENTER]: potvrdenie
Tlačidlo [EXIT]: zrušenie
Reverb Write ([SHIFT] + [WRITE])
To: (voľba cieľovej
pozície v prípade
zápisu)
Reverb Write
To: U1-17
Tlačidlo [F1]: U1 – U8
Tlačidlo [F2]: 17 – 32
Potvrdenie alebo
zrušenie zápisu
Reverb Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačidlo [ENTER]: potvrdenie
Tlačidlo [EXIT]: zrušenie
Pattern Write ([WRITE] na obrazovke sekvencera)
zov patternu
Pattern1
[ Å ] [ Ã ]
Tlačidlá [F1] [F2]: pohyb kurzora
Tempo/Shue
Tempo Shuffle
OFF OFF
Tlačidlo [F1] (Tempo):
OFF: neuložené
40 – 300: hodnota parametra Tempo bude
uložená
Tlačidlo [F2] (Shue):
OFF: neuložené
-90 – 90: hodnota parametra Shue bude
uložená
Pattern Patch
Pattern Patch
OFF
Tlačidlo [F1]: Pattern Patch
OFF: neuložené
U1-11 – P6-88: patch bude uložený
[INCREMENT]/[DECREMENT]/Použite
tlačidlá PATCH BANK a PATCH NUMBER.
To: (voľba cieľovej
pozície v prípade
zápisu)
Pattern1
To:1-1
Použite tlačidlá PATCH BANK a PATCH
NUMBER.
Potvrdenie alebo
zrušenie zápisu
Pattern Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačidlo [ENTER]: potvrdenie
Tlačidlo [EXIT]: zrušenie
FUNCTION
FUNCTION MENU
(Func) Function Slúži na otvorenie obrazovky FUNCTION.
(MIDI) Slúži na otvorenie obrazovky MIDI.
(Copy) Slúži na skopírovanie parametra.
(B. Dump) Bulk Dump
Odošle dáta D-05 do externého zariadenia (v podobe správy
Exclusive).
(B. Load) Bulk Load
Prijme dáta D-50 uložené na externom zariadení (v podobe správy
Exclusive).
Function (obrazovka FUNCTION)
MastTune (Master Tune) Slúži na určenie referenčného ladenia.
Protect Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Memory Protect.
AutoO
Slúži na zapnutie funkcie Auto O (zariadenie sa vypne automa-
ticky po tom, čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas).
Demo
Určuje čas (v minútach), po ktorom sa spustí LED demo.
Ak zvolíte možnosť „OFF“, demo nebude spustené.
LCDCont (LCD Contrast) Slúži na úpravu jasu displeja.
SndMode (Sound Mode)
Original
Tento režim simuluje zvukový procesor D-50.
Clear
V tomto režime bude aktivované digitálne spracovanie zvuku
(presnejšie ako v prípade D-50). Zvuk bude vďaka tomu čistejší.
C1Scale Slúži na určenie typu šly v prípade ovládača Ribbon Controller (C1).
C2Hold
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Hold v prípade ovládača Ribbon
Controller (C2).
MIDI (obrazovka MIDI)
CH (MIDI CH)
1 – 16
Slúži na určenie MIDI kanálu (kladného kanálu), na ktorom budete
môcť D-05 použiť v kombinácii s externým zariadením (116).
Control
Určuje to, akým spôsobom budú pri ovládaní D-05 prostredníc-
tvom externého MIDI zariadenia prijaté správy z kanálu.
B.CH (basic channel)
Pri ovládaní D-05 v mono režime budú správy Voice
(s výnimkou Note Events a Pitch Bend) prijímané na
základnom kanáli.
G.CH (global channel)
Ak D-05 ovládate v mono režime a ak má externé
zariadenie globálny kanál (o kanál nižšie ako základný
kanál), správy Voice (s výnimkou Note Events a Pitch Bend)
môžu byť spoločne prijímané na globálnom kanáli.
MdeOFF (mode message o)
Správy Mode z externého zariadenia nebudú prijímané.
Nastavenia budú ovplyvnené režimom KEY MODE
nastaveným v prípade jednotlivých patchov.
SepCH
(Separate Mode Receive CH)
1 – 16
Ak v prípade režimu KEY MODE zvolíte možnosť SOLO, zvuky Upper
a Lower budete môcť ovládať na samostatných kanáloch. Základný
kanál bude ovládať zvuk Lower a prijímací kanál, určený týmto
parametrom, bude ovládať zvuk Upper.
Local
Ak zvolíte možnosť „OFF“, klaviatúra bude odpojená od zvukového
procesora. Dáta týkajúce sa hrania budú vysielané z konektora MIDI
OUT, ale nebudú použité pri vytváraní zvuku na tomto zariadení.
Dáta týkajúce sa hrania, prijaté konektorom MIDI IN, môžete použiť
na ovládanie syntetizátorovej sekcie.
After (After Touch) Ak chcete, aby boli správy Aftertouch prijímané, zvoľte možnosť „ON“.
Bender
Ak chcete, aby boli správy Pitch Bend prijímané a vysielané, zvoľte
možnosť „ON“.
Mod (Modulation)
Ak chcete, aby boli správy Modulation prijímané a vysielané, zvoľte
možnosť „ON“.
Volume Ak chcete, aby boli správy Volume prijímané, zvoľte možnosť „ON“.
Hold Ak chcete, aby boli správy Hold prijímané, zvoľte možnosť „ON“.
Porta (Portamento)
Ak chcete, aby boli správy Portamento prijímané a vysielané, zvoľte
možnosť „ON“.
Prog.C (Program Change)
Ak chcete, aby boli správy Program Change prijímané a vysielané,
zvoľte možnosť „ON“.
Excl (Exclusive)
Ak chcete, aby boli správy Exclusive (iba s ID číslom Roland)
vysielané, zvoľte možnosť „ON“ aleboP-Dump“.
Štandardným nastavením je možnosť „ON“. Ak však chcete uložiť
dáta zvoleného patchu do zariadenia, ktoré umožňuje ukladanie
správ Exclusive, zvoľte možnosť „P-Dump“ (patch dump). Ak zvolíte
možnosť „P-Dump“ a s pomocou ovládacích prvkov na prednom
paneli zariadenia zvolíte patch, dáta tohto patchu budú odoslané.
Sync
AUTO
Ak sú konektorom MIDI IN alebo USB portom prijímané
správy MIDI Clock, tempo D-05 bude automaticky
synchronizované podľa správ MIDI Clock (kladná hodnota).
INTERNAL
D-05 sa bude riadiť vlastnými nastaveniami tempa. Ak ho
nechcete synchronizovať s externým zariadením, zvoľte
nastavenieINTERNAL“.
Thru Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie MIDI Thru.
EDIT
Edit Menu (obrazovka EDIT MENU)
(TnTune) Tone Detune Slúži na otvorenie obrazovky TONE DETUNE.
(PtEdit) Patch Edit Slúži na otvorenie obrazovky PATCH EDIT MENU.
(L-Tone) Lower Tone Slúži na otvorenie obrazovky LOWER TONE MENU.
(U-Tone) Upper Tone Slúži na otvorenie obrazovky UPPER TONE MENU.
Tone Detune (obrazovka TONE DETUNE)
LKey (Lower Key)
Slúži na posunutie výškynov v prípade zvuku Lower v poltóno-
vých krokoch v rozsahu -24 – +24 (±2 oktávy).
UKey (Upper Key)
Slúži na posunutie výškynov v prípade zvuku Upper v poltóno-
vých krokoch v rozsahu -24 – +24 (±2 oktávy).
LTun (Lower Tune)
Slúži na jemnú úpravu výškynov v prípade zvuku Lower v
rozsahu -50 – +50 (približne ±50 centov).
UTun (Upper Tune)
Slúži na jemnú úpravu výškynov v prípade zvuku Upper v
rozsahu -50 – +50 (približne ±50 centov).
Patch Edit Menu (obrazovka PATCH EDIT MENU)
&
Viac informácií nájdete v dokumentePríručka k parametrom“ (PDF).
Upper/Lower Tone Menu (obrazovka UPPER/LOWER TONE MENU)
&
Viac informácií nájdete v dokumentePríručka k parametrom“ (PDF).
Režim neustáleho napájania prostredníctvom batérií
V tomto režime nebude zariadenie napájané zo zbernice ani po tom, čo ho pripojíte k USB portu.
Zariadenie tak budetecť používať aj po pripojení k USB portu, ktorý neumožňuje napájanie.
1.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo PATCH NUMBER [1].
Technická špecikácia
Roland D-05: syntetizátor
Maximálna polyfónia 16 hlasov
Napájanie
Nabíjateľné NiMH batérie (AA, HR6) x 4, alkalické batérie (AA, LR6) x 4,
napájanie prostredníctvom USB zbernice
Odber prúdu 500 mA (napájanie prostredníctvom USB zbernice)
Rozmery
300 (š) x 128 (h) x 46 (v) mm
11-13/16 (š) x 5-1/16 (h) x 1-13/16 (v) palcov
Hmotnosť
900 g (vrátane batérií)
2 lbs
Príslušenstvo
Používateľský manuál, letákBEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“,
alkalické batérie (AA, LR6) x 4
Doplnkové príslušenstvo
(predávané samostatne)
Klávesová jednotka: K-25m
Boutique Dock: DK-01
* Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie
informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
Ochrana autorských práv
Autorské práva na obsah tohto produktu (vlnové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny,
frázové dáta, zvukové slučky a obrazové dáta) patria spoločnosti Roland Corporation.
Používatelia tohto produktu môžu daný obsah (okrem dát skladieb, napr. demo skladieb)
použiť na tvorbu, predvádzanie, nahrávanie a distribúciu pôvodných hudobných diel.
Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené extrahovať príslušný obsah v pôvodnej alebo
upravenej forme za účelom distribúcie nahraného média alebo sprístupnenia média v
počítačovej sieti.
/