Roland JU-06A Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
JU-06A
Typ
Návod na obsluhu
Úvod
JU-06A je zvukový modul, který využijete pro práci s klávesovou jednotkou K-25m (nutno
dokoupit). Zvuk pak slyšíte z vestavěného ozvučení nástroje.
* JU-06A Může pracovat na baterie nebo s napájením USB sběrnicí. V případě baterií vložte
čtyři AA baterie, a dbejte, aby byly natočeny správným směrem.
* Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před poškozením.
S přístrojem jednejte opatrně, nesmí upadnout.
* Pokud dochází energie baterie, na displeji se objeví bLo. Vložte nové baterie.
Použití JU-06A s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit)
&
Pokyny k instalaci viz Uživatelský manuál K-25m.
Hraní na JU-06A přes MIDI nebo USB
Na JU-06A můžete hrát přes MIDI nebo USB. Blíže viz „Zadní panel (Zapojení externího vybavení).
Popis panelu
Horní panel
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
1 KLAVIATURA
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko [HOLD]
Stiskem tlačítka se LEDka rozsvítí a zvuk naposledy stisknuté klávesy bude
znít dál, i když uvolníte klávesy. Zahrajete-li během držení arpeggia jiný
akord nebo tóny, arpeggio se změní také.
Tlačítko [CHORD] Zapíná akordovou paměť.
Tlačítko [NOTE]
Stiskem tlačítka se LEDka rozsvítí, a kroková tlačítka můžete využít jako
klaviaturu. Blíže viz „Použití tlačítek jako klaviatury (NOTE)“.
2 ARPEGGIO
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko [ON/OFF]
Zapíná/ vypíná Arpeggio.
Přepínač [MODE]
Volí režim funkce Arpeggio.
UP (nahoru), U&D (nahoru a dolů), DOWN (dolů)
Přepínač [RANGE]
Volí rozsah, ve kterém Arpeggio hraje.
1-3 oktávy
Ovladač [RATE]
Volí notovou délku pro každý krok Arpeggia.
4 (čtvrťová nota), 4t (čtvrťová triola), 8 (osminová nota), 8t (osminová
triola), 16 (16tinová nota), 16t (16tinová triola), 32 (32tinová nota),
32t (32tinová triola), 64 (64tinová nota), 64t (64tinová triola)
3 LFO
Zde tvoříte cyklickou změnu (modulaci) zvuku.
Kontroler Vysvětlení
Slider [RATE] Určuje rychlost modulace LFO.
Slider [DELAY TIME] Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až do maximální amplitudy LFO.
4 DCO
Zde můžete zvolit tvar křivky, která určuje vlastnosti zvuku a specikuje výšku tónů.
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka RANGE
[16] [8] [4]
Nastavuje oktávu oscilátoru.
Slider [LFO] Umožňuje LFO modulovat výšku, takže vzniká efekt Vibráta.
Kontroler Vysvětlení
Slider [PWM]
Je-li spínač [LFO/MAN/ENV] na „MAN” (MANUAL)
Určuje velikost šířky pulsu.
Je-li spínač [LFO/MAN/ENV] na „LFO”
Určuje hloubku modulace, vyrobené pomocí LFO.
Je-li spínač [LFO/MAN/ENV] na „ENV”
Určuje hloubku modulace, vyrobené pomocí ENV.
Co je to „Šířka pulsu”?
Šířka pulsu je hodnota v horní části pulsního vzorku, vyjádřená v
procentech celkové délky vzorku. Jestliže není horní a dolní šířka stejná,
nazýváme vzorek asymetrický puls.
Spínač [LFO/MAN/
ENV]
Volí, zda bude šířka pulsu xní hodnota, zadaná sliderem [PWM] (MAN),
modulovaná pomocí
3
LFO (LFO), nebo pomocí
8
ENV (obálkou).
Tlačítko [ ]
Tlačítko [ ]
Volí vzorek jako základ zvuku.
(Čtverec/Asymetrický pulsní vzorek), (Pilový vzorek)
Tlačítko [SUB]
Zapnutí/ vypnutí sub-oscilátoru
Slider [SUB] Nastavuje hlasitost sub-oscilátoru.
[NOISE] slider Nastavuje hlasitost šumu.
5 HPF
High-pass ltr, který propouští výšky a ořezává basové frekvence.
Kontroler Vysvětlení
Slider [FREQ]
Zvolí Cuto frekvenci High-pass ltru. Frekvence pod touto hodnotou jsou
odstraněny.
6 VCF
Low-pass ltr, který propouští basy a ořezává vysoké frekvence.
Kontroler Vysvětlení
Slider [FREQ]
Zvolí prahovou Cuto frekvenci low-pass ltru. Frekvence přesahující tuto
hodnotu jsou odstraněny, takže zvuk bude příjemnější.
Slider [RES]
Rezonance podporuje zvuk v oblasti prahové Cuto frekvence ltru.
Vyšší nastavení produkuje výraznější efekt, čímž vznikne typický „syntezátorový“
zvuk.
Spínač [ ]
Volí polaritu (směr) obálky.
Slider [ENV]
Určuje hloubku, na jaké
8
ENV (obálka) určuje prahovou Cuto frekvenci.
Slider [LFO]
Využívá
3
LFO pro změnu Cuto frekvence.
Slider [KYBD]
Určuje způsob, jakým výška noty ovlivní Cuto frekvenci (key follow), když
využíváte klaviaturu k ovládání prahové frekvence. Posunem slideru dolů
způsobí pokles prahové frekvence, když hrajete vyšší tóny na klaviaturu.
7 VCA
Umožňuje vytvořit změny vprůběhu času (obálku) pro hlasitost.
Kontroler Vysvětlení
Spínač [ ]
Určuje, zda bude hlasitost ovládána
8
ENV (obálkou) ( ) nebo signálem Gate ( ).
Slider [LEVEL] Nastavíte hlasitost Patche.
8 ENV
Umožňuje vytvořit časovou změnu (obálku).
Kontroler Vysvětlení
Slider [A] Attack time
Slider [D] Fáze Decay
Slider [S] Sustain level
Slider [R] Release time
9 SEQUENCER
Kontroler Vysvětlení
Tlačítko [START] Spustí sekvencer (svítí) nebo ho zastaví (nesvítí).
Tlačítko [EDIT] Umožňuje editaci krokového sekvenceru.
Spínač [NOTE/GATE] Přepíná cíl editace (číslo noty nebo gate time).
Ovladač [VALUE] Využijete při editaci hodnot.
10 Sekce Common
Zde přepínáte zvuk (Patch/Bank).
Kontroler Vysvětlení
Displej
Udává číslo banky a Patche.
Během editace Patche vidíte desetinnou tečku . napravo od čísla Patche.
Pokud svítí tlačítko SEQUENCER [EDIT], udává tempo nebo hodnotu sekvenceru,
kterou editujete.
Kontroler Vysvětlení
Tlačítka BANK
[1 (5)]–[4 (8)]
Tlačítka PATCH [1]–[8]
Co je to „Patch/Bank"?
Zde můžete uložit nebo vyvolat 64 zvuků, převzatých z JUNO-60
(8 Patchů × 8 bank) a dalších 64 zvuků, převzatých z JUNO-106.
Chcete-li přepnout Banku/Patch
1. Stiskem tlačítek BANK [1 (5)]–[4 (8)] přepnete banku.
S každým stiskem stejného tlačítka, přepínáte banky 1-4 a 5-8.
Chcete-li zvolit banky 5-8, stačí podržet banku (5-8), kterou chcete zvolit
a stisknout tlačítko další banky, tím ji zvolíte.
2. Stiskem tlačítek PATCH NUMBER [1]-[8] přepnete Patch.
Chcete-li uložit Patch
* Pokud jste Patch upravili, objeví se na displeji tečka.
1-1.1-1.
1. Stiskněte tlačítko cílové BANK [1]-[8] pro uložení.
S každým stiskem stejného tlačítka, přepínáte banky 1-4 a 5-8.
Chcete-li zvolit banky 5-8, stačí podržet banku (5-8), kterou chcete zvolit
a stisknout tlačítko další banky, tím ji zvolíte.
2. Dlouze stiskněte tlačítko PATCH NUMBER [1]-[8].
Tlačítko [CHORUS ]
Tlačítko [CHORUS ]
Zapíná/ vypíná efekt Chorus / .
Tlačítko [DELAY]
Zapíná/ vypíná efekt Delay.
Tlačítko [MANUAL]
Vede k tomu, že vznikne zvuk podle aktuálního nastavení sliderů.
Spínač [60/106]
Přepíná zvukové banky JUNO-60 a JUNO-106.
Konektor EXT CLK IN
Vstup hodinového signálu z externího zařízení.
Krokový sekvencer můžete synchronizovat k hodinovému signálu (pulsu) na vstupu.
Zadní panel
(Připojení zařízení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení
ještě před provedením zapojení.
A B C D E F
G
A Micro USB (
O
) port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem (A-microB) můžete propojit
přístroj s počítačem. Lze jej použít k přenosu USB MIDI a USB
audio dat.
Před tím, než připojíte JU-06A kpočítači, je třeba nainstalovat USB ovladač. USB ovladač můžete
stáhnout zwebové stránky Roland. Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je součástí stažených
souborů.
&
https://www.roland.com/support/
B Ovladač [VOLUME]
Nastavení zvuku.
C Konektor PHONES
Sem zapojte sluchátka (nutno dokoupit).
D Konektor OUTPUT
Tento konektor připojte do zesilovače či monitorů.
E Konektor MIX IN
Jedná se o audio vstupní konektor. Zvuk z připojeného zařízení jde
na výstup konektorů OUTPUT a PHONES.
F MIDI port
Na JU-06A můžete hrát po zapojení MIDI zařízení přes běžně
dostupný MIDI kabel.
G Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
Zapnutí JU-06A
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je
možné, že uslyšíte při zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to v pořádku, nejde o závadu.
* Při práci se zvukem modulu, kdy nastavujete jeho úhel nebo během instalace, buďte opatrní, abyste
si neskřípli prsty mezi pohyblivé části a jednotku. V místech, kde si hrají malé děti, je nezbytný dozor
dospělého.
* Nepoužívejte micro USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení. Tyto kabely nemohou
přenášet data.
Použití tlačítek jako klaviatury (NOTE)
Hrát můžete také pomocí krokových tlačítek [1]-[16] jako na klaviaturu s jednou oktávou.
1. Stiskem tlačítka KEYBOARD [NOTE] se LEDka rozsvítí.
Kroková tlačítka [1]-[12] svítí.
2. Hraní pomocí krokových tlačítek [1]-[12].
Pomocí krokových tlačítek [13] a [14] posouváte výškový rozsah klaviatury po oktávách.
Kroková tlačítka [15] a [16] můžete použít také k přepínání režimů solo/unison/poly mode.
Režim Vysvětlení
SOLO Hraje v mono.
UNISON Všechny zvuky zní unisono.
POLY Hraje polyfonně.
Použití Arpeggiatoru
1. Stiskem se rozsvítí tlačítko ARPEGGIO[ON/OFF].
2. Přepínačem [MODE] zvolte režim Arpeggio mode.
UP (nahoru), U&D (nahoru a dolů), DOWN (dolů)
3. Parametrem [RANGE] zadejte rozmezí (1-3 oktávy), ve kterém bude arpeggio hrát.
4. Ovladačem [RATE] zadejte délku not.
5. Podržte několik kláves současně.
Hrát můžete současně s touto funkcí akordové paměti, a s tlačítkem [HOLD].
Kroková tlačítka využijete pro hraní na klaviaturu. Blíže viz „Použití tlačítek jako klaviatury (NOTE)“.
Paměť Paměť Chord Memory
Povíme si, jak hrát akordy, přiřazenými krokovým tlačítkům [1]-[16].
1. Stiskem tlačítka [PLAY] se rozsvítí.
2. Stiskněte klávesu.
Aby zněl zvuk dále, použijte tlačítko [HOLD].
Kroková tlačítka využijete pro hraní na klaviaturu. Blíže viz „Použití tlačítek jako klaviatury (NOTE)“.
Výběr paměti Chord Memory
1. Stiskem [NOTE] indikátor zhasne.
2. Podržte tlačítko [CHORD] a stiskněte krokové tlačítko [1](c1)–[16](c16).
* Výběr můžete provést podržením tlačítka [CHORD] a otočením ovladače [VALUE].
Editace paměti Chord Memory
1. Zvolte akordovou paměť (c1c16), kterou chcete editovat.
2. Stiskem tlačítka [PLAY] se rozsvítí.
3. Podržte tlačítko [CHORD] a stiskněte tlačítka [1]-[14] dle potřeby.
Těmito tlačítky editujete nastavení zvolené akordové paměti.
Tlačítko Vysvětlení
[1]–[12] Zadejte noty akordu (C-H)
[13], [14] Změna oktávy
Můžete také editovat akordovou paměť, když podržíte tlačítko [CHORD] a stisknete klávesy na K-25m.
Použití režimu Step Sequencer mode
Co je to krokový sekvencer?
Krokový sekvencer umožňuje zadat notu pro každý ze 16 kroků, a přehrát noty jako smyčku.
Můžete změnit počet kroků od 1 do 16. Můžete uložit až 16 šablon.
Kroková tlačítka [1]–[16]
V režimu Step Sequencer, se tlačítka [1]-[16] nazývají „kroková tlačítka”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Výběr/ hraní s Patterny
1. Podržte tlačítko [START] a stiskem tlačítka [1]-[16] zvolte Pattern.
Na displeji vidíte číslo Patternu.
* Výběr můžete provést podržením tlačítka [START] a otočením ovladače [VALUE].
2. Stiskem tlačítka [START] Pattern přehrajete.
S každým stiskem tlačítka se Pattern přehraje nebo zastaví. Můžete zvolit následující Pattern, dokud
hraje předchozí. Jakmile skončí aktuální Pattern, spustí se připravený Pattern.
Změna tempa
1. Stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] se LEDka rozsvítí.
Na displeji uvidíte aktuální hodnotu tempa.
2. Ovladačem [VALUE] upravíte tempo.
JU-06A
MIDI klaviatura
MIDI IN
MIDI OUT
Česky
Uživatelský manuálZVUKOVÝ MODUL
JU-06A
© 2019 Roland Corporation
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (příručka „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce
pro pozdější použití.
Zapnutí/ vypnutí kroků
Jak zadat, zda bude znít každý krok.
1. Stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] se LEDka rozsvítí.
2. Stiskněte kroková tlačítka [1]-[16], která chcete zapnout/ vypnout.
Svítí (on): Zazní nota, zadaná pro tento krok.
Nesvítí (o): Nota, zadaná pro tento krok, nezazní.
Můžete si vybrat, zda vypnutí kroku v tomto kroku vloží pauzu, nebo povede k tomu, že přehrávání
skočí na tento krok a bude pokračovat na další krok (viz „Nastavení sekvenceru”).
Zadání Patternu s automaticky postupujícími kroky
(režim Step Entry Mode)
1. Podržte tlačítka SEQUENCER [EDIT] a stiskněte tlačítko [START].
Krokové tlačítko [1] bliká, na displeji vidíte S 1 a jednotka je v režimu vkládání kroků.
2. Stiskem tlačítka KEYBOARD [NOTE] se LEDka rozsvítí.
3. Pomocí krokových tlačítek [1]–[12] zadejte výšku tónu.
Hodnota Gate time bude 50.
4. S každou zahranou notou krok postoupí automaticky dál.
Jakmile zadáte 16 kroků, režim zadávání skončí.
Používáte-li K-25m
Noty zadáváte pomocí klaviatury K-25m, místo kroků 2-3.
Zadávání/ editace not
(NOTE)
1. Stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] se LEDka rozsvítí.
2. Nastavte přepínač [NOTE/GATE] do pozice „NOTE”.
3. Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat notu, a ovladačem [VALUE] vyberte číslo noty.
Na displeji vidíte číslo noty.
Zvolit je můžete také podržením čísla kroku astiskem klávesy na klaviatuře K-25m.
Podržíte-li více krokových tlačítek a otočíte ovladačem [VALUE], můžete zadat stejná čísla not těm
tlačítkům, která držíte.
Svítící krokové tlačítko indikuje Note-on, a nesvítící krokové tlačítko Note-o.
Zadání/ editace Gate Time
(GATE)
1. Stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] se LEDka rozsvítí.
2. Nastavte přepínač [NOTE/GATE] do pozice „GATE”.
3. Podržte krokové tlačítko, na kterém chcete zadat Gate, a ovladačem [VALUE] vyberte dobu Gate
time.
Na displeji vidíte hodnotu.
Podržíte-li více krokových tlačítek a otočíte ovladačem [VALUE], můžete zadat stejnou hodnotu Gate
time těm tlačítkům, která držíte.
Zadání ligatury
1. Stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] se LEDka rozsvítí.
2. Podržte krokové tlačítko, kterému chcete zadat ligaturu, a stiskněte tlačítko SEQUENCER [EDIT].
Můžete zadat ligaturu v následujícím kroku také dalším stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT].
Pokud vypnete krokové tlačítko, ligaturu v tomto kroku vymažete.
Ukládání
Pokud jste upravili nastavení, a vypnete nástroj nebo zvolíte jiný Pattern, bude ztraceno.
Chcete-li zachovat provedené změny, uložte je pomocí Write.
* Hodnoty KEYBOARD a ARPEGGIO uloženy nejsou.
Uložení Patche
* Pokud upravíte nastavení Patche, objeví se na displeji desetinná tečka.
1-1.1-1.
1. Stiskněte tlačítko cílové BANK [1]-[8] pro uložení.
S každým stiskem stejného tlačítka, přepínáte banky 1-4 a 5-8.
Chcete-li zvolit banky 5-8, stačí podržet banku (5-8), kterou chcete zvolit a stisknout tlačítko další banky.
2. Dlouze stiskněte tlačítko PATCH NUMBER [1]-[8].
Jakmile jsou data uložena, indikátor bliká.
* Hodnoty KEYBOARD a ARPEGGIO se do Patche neukládají.
Uložení paměti Chord Memory
* Pokud upravíte nastavení akordové paměti, objeví se na displeji desetinná tečka.
c 1.c 1.
1. Stiskem [NOTE] indikátor zhasne.
2. Podržte tlačítko [CHORD] a stiskněte krokové tlačítko [1]-[16].
Jakmile jsou data uložena, indikátor bliká.
Uložení Patternu
* Pokud upravíte nastavení Patternu, objeví se na displeji desetinná tečka.
P 1.P 1.
1. Podržte tlačítko SEQUENCER [START] a stiskněte krokové tlačítko [1]-[16].
Jakmile jsou data uložena, indikátor bliká.
Editace
Numerická tlačítka [1]-[16]
V režimu Settings, 16 numerických tlačítek, uvedených na obrázku, označujeme tlačítky [1]-[16].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Parametry Patche
1. Stiskem SEQUENCER [EDIT] indikátor zhasne.
2. Podržte tlačítko [MANUAL (16)] a zvolte parametr stiskem jednoho z numerických tlačítek,
uvedených v následující tabulce.
3. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu.
4. Dalším stiskem tlačítka [MANUAL (16)] ukončíte editaci parametru Patche.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1]
Přepínač
Portamento
Plynule mění výšku tónu od prvního zahraného na následující.
OFF, On
[2]
Portamento
Time
Nastaví dobu, po kterou se mění výška tónu.
0255
[3] Bend Range
Určuje změnu výšky tónu po půltónech.
OFF, 124
[4] Tempo Sync
Synchronizuje LFO RATE a DELAY TIME k tempu.
OFF, On
[5]
LFO
waveform
Přepíná vzorky LFO.
Tri (Trojúhelníkový vzorek), Sqr (Čtvercový vzorek), SA1 (Pilový vzorek1),
SA2 (Pilový vzorek2), Sin (Sinusový vzorek), rd1 (Náhodný vzorek1),
rd2 (Náhodný vzorek2)
[6]
LFO Key
Trigger
Určuje, zda je cyklus LFO srovnán s časováním, ve kterém hrajete na klávesy
(on) nebo ne (o).
OFF, On
* Uloží se jako nastavení Patche.
Parametry Delay
1. Stiskem SEQUENCER [EDIT] indikátor zhasne.
2. Podržte tlačítko [DELAY (15)] a zvolte parametr stiskem jednoho z numerických tlačítek,
uvedených v následující tabulce.
3. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu.
4. Dalším stiskem tlačítka [DELAY (15)] ukončíte editaci parametru Delay.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1] Delay Level
Nastaví hlasitost zvuku Delay.
015
[2] Delay Time
Určuje, o jakou dobu bude zvuk zpožděný.
015
[3]
Delay
Feedback
Nastaví hodnotu zpětné vazby (počet opakování).
015
* Uloží se jako nastavení Patche.
Nastavení sekvenceru
1. Podržte tlačítko [SEQUENCER (16)] a zvolte parametr stiskem jednoho z numerických tlačítek,
uvedených v následující tabulce.
2. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu.
3. Dalším stiskem tlačítka SEQUENCER [EDIT] ukončíte editaci parametru sekvenceru.
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[1] Shue
Určuje časování not pro sudé kroky.
-5050
[2]
Step Order
Type
Určuje, jak bude krokový sekvencer hrát.
nOr (Normal): Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku.
EOr (Sudé/liché reverse): Během přehrávání vymění sudé kroky za liché.
Odd (Pouze liché): Přehraje liché kroky za sebou, od začátku.
EVn (Pouze sudé): Přehraje sudé kroky za sebou, od začátku.
O-E (Pouze liché
0
Pouze sudé): Přehraje liché kroky za sebou, od začátku, a
po dosažení posledního kroku, přehraje sudé
kroky za sebou, od začátku.
E-O (Pouze sudé
0
Pouze liché): Přehraje sudé kroky za sebou, od začátku, a
po dosažení posledního kroku, přehraje liché
kroky za sebou, od začátku.
rnd (Random): Přehrává kroky náhodně.
[3] O Step Mode
Určuje, jak budou znít kroky, které jsou aktuálně vypnuté.
rSt (Rest): Zahraje pauzu.
SKP (Skip): Postoupí na další krok bez hraní.
[5] Last Step
Určuje délku kroků, které zní.
L1 (1step) –L16 (16step)
Tlačítko Parametr Hodnota/ Vysvětlení
[6]
Scale
Určuje délku noty (scale) v každém kroku.
2t (půlová triola), 4 (čtvrťová nota), 4t (čtvrtinová triola), 8 (osminová nota),
8t (osminová triola), 16 (16tinová nota), 16t (16tinová triola),
32 (32tinová nota)
* Při vypnutí nástroje vrátí nastavení Shue, Step Order Type, a režimu O Step Mode do
standardních hodnot.
* Nastavení Last Step a Scale se uloží jako nastavení Patternu.
Systémová nastavení
1. Podržte tlačítko ARPEGGIO [ON/OFF] a vyberte parametr stiskem jednoho z numerických
tlačítek, uvedených v následující tabulce.
2. Ovladačem [VALUE] zvolte hodnotu.
3. Dalším stiskem tlačítka ARPEGGIO [ON/OFF] potvrdíte hodnotu a ukončíte nastavení systému.
Tlačítko Parametr Hodnota Vysvětlení
[1] Master Tune
433448 Hz
Určuje hlavní ladění.
Standardně: 440 Hz
[2] MIDI kanál
116
Určuje MIDI přijímací/ vysílací kanál (1-16).
[3]
MIDI
Clock Source
At (AUTO)
Jestliže je signál MIDI Clock na vstupu konektoru MIDI
IN nebo přes USB port, tempo JU-06A bude automaticky
synchronizováno s MIDI Clock (standardně).
Int
(INTERNAL)
JU-06A pracuje v tempu, určeném přístrojem samotným.
Zvolte nastavení „INTERNAL, jestliže nechcete
synchronizovat k externímu zařízení.
MId (MIDI)
Vždy synchronizuje k signálu MIDI Clock, přijatému z
konektoru MIDI IN.
USb (USB)
Vždy synchronizuje k signálu MIDI Clock, přijatému z USB portu.
[4]
Transpozice
*1
-6+5
Transponuje klaviaturu po půltónech.
[5]
Key Velocity
*1
Určuje, jak bude zvukový procesor reagovat na dynamická data (sílu úhozu
na klávesu).
* Toto nastavení se také aplikuj na MIDI výstup, když hrajete na K-25m.
tch (TOUCH)
Zvukový procesor na dynamická data reaguje.
64
Bez ohledu na dynamiku, zvukový procesor pracuje vždy s
xní hodnotou (64 nebo 127).
127
[6]
Velocity
Curve
*1
Nastaví odezvu klaviatury.
LHt (Light)
Udává lehčí pocit za hry na klaviaturu.
MEd
(Medium)
Toto nastavení je standardní.
HVY (Heavy)
Udává těžší odpor při hraní na klaviaturu.
[7] Auto O
OFF (OFF)
Přístroj se automaticky nevypíná.
30 (30 min)
Přístroj se po cca 30 min vypne automaticky (standard).
Auto O se nespustí, dokud je aktivní připojení přes USB.
[8] LED DEMO
Off (OFF)
Určuje dobu (v minutách) do kdy vidíte LED DEMO.
Standardně: 3 min
1 (1 min)
3 (3 min)
10 (10 min)
[9] Režim Chain
Ačkoliv je JU-06A polyfonní na 4 tóny, můžete
polyfonii zvýšit pomocí MIDI kabelu, zapojením
dvou či více jednotek JU-06A, a zapnutím
režimu Chain mode.
OFF (OFF)
Je-li aktivní režim Chain, pátý hlas a následné noty prochází
jako „thru” přes MIDI OUT.
On (ON)
[10] Chorus Noise
OFF (NOISE
OFF)
Určuje velikost šumu, je-li Chorus aktivní.
OrG (ORIGINAL) reprodukuje šum originálního Chorusu
JUNO (standard).
HLF (HALF)
OrG
(ORIGINAL)
[11]
Výstupní
režim Control
Change
OFF (OFF)
Určuje cíl pro výstup MIDI příkazů, vysílaných při editaci
nastavení Patche na panelu).
Standardně: USB
USb (USB)
MId (MIDI)
ALL (USB &
MIDI)
[12] Styl Arpeggia
1 (Type 1)
Určuje, jak bude arpeggio hrát.
1 (Type 1) reprodukuje arpeggio originálního JUNO-60
(standard).
2 (Type 2)
*1 Pouze při použití klávesové jednotky K-25m (nutno dokoupit)
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit JU-06A do stavu z výroby.
1. Podržte tlačítko BANK [1] a zapněte nástroj.
Tlačítko ARPEGGIO [ON/OFF] bliká.
Chcete-li zrušit operaci Factory Reset, vypněte přístroj.
2. Stiskem ARPEGGIO[ON/ OFF] spustíte operaci Factory Reset.
3. Jakmile všechna tlačítka blikají, vypněteJU-06A a znovu jej zapněte.
Zálohování/ Obnovení dat
Backup
1. Zapojte počítač přes USB port JU-06A USB kabelem.
2. Podržte tlačítko BANK [2] a zapněte nástroj.
Kompletní příprava disku zabere asi 20 minut.
3. Vstupte na disk „JU-06A v počítači.
Záložní soubory jsou ve složce „BACKUP” na disku JU-06A.
4. Zkopírujte záložní soubory do počítače.
5. Jakmile je kopírování hotovo, odpojte USB kabel.
Windows 8/7
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu JU-06A v „Počítač” a spusťte „Eject”.
Mac OS
Přetáhněte ikonu „JU-06A na ikonu koše v docku.
6. Vypněte JU-06A.
Restore
1. Jak jsme popsali v návodu pro „Zálohování”, kroky 1-3, otevřete disk „JU-06A” v počítači.
2. Zkopírujte záložní soubory JU-06A do složky RESTORE” na disku „JU-06A”.
3. Je-li kopírování hotovo, odpojte USB disk a stiskněte tlačítko ARPEGGIO [ON/OFF].
4. Jakmile přestanou všechny LEDky blikat, vypněte nástroj.
Režim Fixed Battery Operation Mode
Tento režim umožňuje jednotce pracovat na baterie, bez přepínání na napájení sběrnicí, i když je
USB port připojený.
Tak můžete pracovat s jednotkou, i když aktuálně připojený USB port zrovna nedodává energii.
1. Podržte tlačítko PATCH [1] a zapněte nástroj.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení elektrolytu. Sledujte pečlivě
všechny položky, související s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ” a
„DŮLEŽITÝCH POZNÁMKÁCH” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ”).
Režim Control Surface mode
Umožňuje pracovat s jednotkou, jako s kontrolerem. JU-06A nevyrábí žádný zvuk.
1. Podržte tlačítko PATCH [8] a zapněte nástroj.
Hlavní specikace
Roland JU-06A: ZVUKOVÝ MODUL
Maximální
polyfonie
4 hlasů
Zdroj napájení Ni-MH baterie (AA, HR6) x 4, alkalické (AA, LR6) x 4, napájení USB sběrnicí
Spotřeba 500 mA (napájení USB sběrnicí)
Rozměry
300 (Š) x 128 (H) x 49 (V) mm
11-13/16” (W) x 5-1/16” (D) x 1-15/16 (H) inches
Hmotnost 995g / 2 lbs 4 oz (včetně baterií)
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE", alkalické baterie (AA,
LR6) x 4
Volitelné
Klaviatura: K-25m
Boutique Dock: DK-01
* Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace
najdete na webové stránce Roland.
MIDI INMIDI OUT
/