Roland TR-06 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
TR-06
Typ
Návod na obsluhu
Slovenčina
Používateľský manuálDrumatix
TR-06
© 2020 Roland Corporation
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Úvod
* TR-06 možno napájať prostredníctvom batérií alebo USB zbernice. Ak chcete použiť batérie, vložte štyri AA
batérie. Dbajte na to, aby boli otočené správnym spôsobom.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik kvapaliny. Preštudujte si a dohliadnite na to,
aby boli splnené všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené v textoch „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“).
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením. Postupujte tak, aby zariadenie nespadlo.
* Ak sú batérie takmer vybité, na displeji sa zobrazí nápis „Bt. Lo“. Batérie v takom prípade čo najskôr vymeňte.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od posledného hrania alebo stlačenia
akéhokoľvek tlačidla uplynie vopred určený čas (funkcia Auto Off). Ak chcete zablokovať funkciu
automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto Off.
V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu zapnite.
Použitie TR-06 v kombinácii s DK-01 Boutique Dock (príslušenstvo)
&
Viac informácií o inštalácii/demontáži/úprave uhla nájdete v používateľskom manuáli DK-01.
* Pri manipulácii so zvukovým modulom (napr. počas inštalácie alebo úpravy jeho uhla) postupujte tak,
aby ste si nepricvikli prsty. Ak sú pri používaní zariadenia prítomné deti, zaistite dozor dospelej osoby.
MIDI/USB prepojenie TR-06 s inými zariadeniami
TR-06 možno prepojiť s inými zariadeniami prostredníctvom MIDI alebo USB. Viac informácií nájdete v časti
„Pripojenie zariadení“.
Pripojenie zariadení
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete
tak možnému poškodeniu alebo poruche.
A B C D E F
G
A Micro USB ( ) port
Tento port môžete prepojiť s príslušným portom na počítači
prostredníctvom bežne dostupného USB 2.0 kábla (A-microB).
Následne budete môcť využiť možnosť prenosu USB MIDI a USB
Audio dát. Pred pripojením TR-06 k počítaču nainštalujte príslušný USB ovládač. USB ovládač stiahnite
z webovej stránky spoločnosti Roland. Viac informácií nájdete v súbore Readme.htm, ktorý bude súčasťou
stiahnutého balíka.
&
https://www.roland.com/support/
* Nepoužívajte microUSB kábel, ktorý je určený iba na nabíjanie. Takýto typ kábla nedokáže prenášať dáta.
B Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu hlasitosti.
C Konektor PHONES (stereo mini)
Slúži na pripojenie slúchadiel (predávané samostatne).
D Konektor OUTPUT (stereo mini)
Slúži na pripojenie zosilňovača alebo posluchových reproduktorov.
E Konektor MIX IN (stereo mini)
Ide o vstupný zvukový konektor. Zvuk z pripojeného zariadenia
bude vysielaný z konektorov OUTPUT a PHONES. Na tento zvuk
môžete zároveň aplikovať interný efekt TR-06.
F MIDI konektory
Ak TR-06 pripojíte k MIDI zariadeniu (prostredníctvom bežne
dostupných MIDI káblov), TR-06 bude synchronizované s týmto MIDI zariadením.
Zapnutie/vypnutie TR-06
G Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
* Po správnom pripojení všetkých zariadení najskôr zapnite TR-06 a až následne pripojené zariadenia. Zapnutím
zariadení v nesprávnom poradí môžete spôsobiť ich poruchu alebo poškodenie. Pri vypínaní najskôr vypnite
pripojené zariadenia a až následne TR-06.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti
sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
Záloha/obnova dát
Záloha dát
1.
Prepojte príslušný port na svojom počítači s USB portom TR-06 (prostredníctvom USB kábla).
2.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo [RUN/STOP].
Príprava disku trvá približne jednu minútu. Priebeh tohto procesu môžete sledovať vďaka indikátorom
STEP [1] – [16].
3.
Otvorte disk TR-06“ vo svojom počítači.
Súbory zálohy sa nachádzajú v zložke „BACKUP“ na disku TR-06“.
4.
Prekopírujte súbory zálohy do svojho počítača.
Prekopírujte všetky súbory, ktoré sa nachádzajú v zložke „BACKUP“.
5.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie (v rozhraní operačného systému).
Windows 10/8/7
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu TR-06“ a zvoľte možnosť „Eject“.
Mac OS
Presuňte ikonu TR-06“ do koša (ikona Trash“) v doku.
6.
Vypnite TR-06.
Obnova dát
1.
Podľa popisu v časti „Záloha dát“ (krok 1 – 3) otvorte disk TR-06“ vo svojom počítači.
2.
Prekopírujte súbory zálohy TR-06 do zložky „RESTORE“ na disku TR-06“.
3.
Po dokončení kopírovania zrušte USB prepojenie (v rozhraní operačného systému) a stlačte tlačidlo [TAP].
4.
Keď LED diódy prestanú úplne blikať, zariadenie vypnite.
Popis panelov
6
7
1
2
9 8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
4
10
5
Sekcia MODE/displej
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [MODE]
Slúži na zmenu režimu.
TRACK WRITE
V tomto režime budete môcť upravovať stopy (skladby).
TRACK PLAY
V tomto režime budete môcť prehrávať stopy (skladby).
PATTERN PLAY
V tomto režime budete môcť prehrávať patterny.
PATTERN WRITE
V tomto režime budete môcť upravovať patterny.
Ovládač [INSTRUMENT]
Slúži na prepínanie nástrojov alebo stopy (pri prehrávaní
alebo úprave).
AC (ACCENT), BD (BASS DRUM), SD (SNARE DRUM),
LT (LOW TOM), HT (HI TOM), CY (CYMBAL), OH (OPEN HIHAT),
CH (CLOSED HIHAT)
Tlačidlo [MENU] (SUB STEP)
Slúži na otvorenie menu alebo na vloženie podkrokov
(pri použití v kombinácii s tlačidlami STEP [1] – [16]).
Tlačidlo [STEP LOOP]
Slúži na aktiváciu režimu STEP LOOP.
V režime STEP LOOP bude konkrétny krok prehrávaný
opakovane v prípade, že budete držať príslušné tlačidlo
STEP [1] – [16].
Tlačidlo [TEMPO]
Slúži na úpravu tempa.
Displej
Zobrazuje tempo a ďalšie informácie.
Ovládač [VALUE]
Slúži na úpravu hodnoty zobrazenej na displeji.
Čo sú patterny a stopy?
Nahrané dáta sa nazývajú „pattern“.
TR-06 obsahuje 128 „patternov“ a 8 „stôp“, do ktorých môžete vkladať patterny.
Stopa (8 stôp)
Stopa 1 Stopa 8
Pattern (128 patternov)
Postupným
umiestňovaním
patternov zložte
skladbu.
Pri používaní zariadenia
sú tieto patterny čítané
alebo zapisované.
Skupina patternov 1
Pattern 1 – 16
Skupina patternov 8
Pattern 1 – 16
Sekcia INST edit
Ovládač Vysvetlenie
Ovládače INST Slúžia na úpravu hlasitosti jednotlivých nástrojov.
Ovládač [ACCENT] Slúži na úpravu intenzity akcentu.
Sekcia TRIGGER
Ovládač Vysvetlenie
Konektor TRIGGER IN
S pomocou kábla s koncovkou mini (mono) prepojte toto zariadenie so zariadením,
ktoré je vybavené konektorom TRIGGER OUT (napr. TR-08).
Po pripojení kábla k tomuto konektoru bude TR-06 odpojené od svojich interných
hodín a postupnosť krokov bude ovládaná prijímaným trigger signálom.
Signál prijímaný týmto konektorom môžete použiť aj na spustenie funkcie Random
alebo Note Shift. Príslušné nastavenia môžete v prípade potreby upraviť v rámci menu.
Konektor TRIGGER
OUT
Odošle trigger signál v momente, keď zaznie zvuk nástroja.
Konektor TRIGGER
OUT [AC]
Odošle trigger signál v súlade s ACC alebo na začiatku alebo konci patternu.
Moment odoslania trigger signálu môžete upraviť v rámci menu.
* Ku konektorom v sekcii TRIGGER pripojte kábel s koncovkou mini (mono). Nepoužívajte kábel s koncovkou
stereo mini. Takýto kábel nebude fungovať správnym spôsobom.
Efektová sekcia
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [DRIVE]
Slúži na nastavenie efektu Overdrive. Ak ho chcete vypnúť, otočte ovládačom
úplne doľava.
Typ efektu môžete zvoliť v rámci systémových nastavení.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [MENU], budete môcť upraviť
parameter Tune v prípade nástroja.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [STEP LOOP], budete môcť
zapnúť/vypnúť Drive v prípade nástroja.
Ovládač [TIME]
Slúži na nastavenie času oneskorenia.
Typ oneskorenia môžete zmeniť v rámci menu.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [MENU], budete môcť
upraviť parameter Decay v prípade nástroja.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [STEP LOOP], budete
môcť zapnúť/vypnúť Tempo Sync v prípade efektu Delay.
Ovládač [DEPTH]
Slúži na určenie počtu opakovaní v prípade efektu Delay.
Typ efektu Delay môžete zmeniť v rámci systémových nastavení.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [MENU], budete môcť zmeniť
zvuk nástroja. Parametre, ktoré možno upraviť, sa budú v prípade jednotlivých
nástrojov líšiť.
Ak ovládač použijete v kombinácii s tlačidlom [STEP LOOP], budete môcť
upraviť úroveň Send v prípade efektu Delay.
Sekcia sekvencera
Ovládač Vysvetlenie
Tlačidlo [RUN/STOP]
Slúži na spustenie/zastavenie patternu alebo stopy.
Tlačidlo [PATTERN CLEAR]
Slúži na vymazanie patternu, vloženie „Da Capo“ alebo na návrat
na začiatok stopy (pri jej úprave).
Tlačidlo [PATTERN GROUP]
Slúži na prepnutie skupiny prehrávaných patternov, vloženie
„Segno“ alebo na prepnutie upravovaného taktu.
Tlačidlo [TAP]
Slúži na vloženie noty v momente, keď ho stlačíte. Zároveň
umožňuje vyresetovanie pozície prehrávania, potvrdenie
konkrétnej položky v menu a vloženie „Dal Segno“.
Spínač [SCALE]
Slúži na nastavenie dĺžky noty v prípade kroku.
1: šestnástinová nota 3: osminová triola
2: tridsaťdvatinová nota 4: šestnástinová triola
Tlačidlá STEP [1] – [16]
Slúžia na voľbu patternov a úpravu nôt.
Tlačidlo [FUNCTION]
V režime PATTERN WRITE slúži na aplikovanie parametra Scale.
Pri použití v kombinácii s tlačidlami STEP [1] – [16] umožňuje
nastavenie posledného kroku.
Prepínanie zvukov
1.
Súčasne stlačte tlačidlá [MENU] a [STEP LOOP].
Bude aktivovaný režim, v rámci ktorého budete môcť zvoliť nástroj.
2.
Tlačidlami STEP [2] – [6] zvoľte nástroj, ktorého zvuk chcete zmeniť.
3.
Ovládačom [VALUE] zvoľte zvuk.
Inst 1 2 3 4 5
BD (STEP [2]) TR-606 BD RICH FAT
SD (STEP [3]) TR-606 SD RICH FAT
LT (STEP [4]) TR-606 LT Synth Percussion NOISE TOM CP RS
HT (STEP [5]) TR-606 HT Synth Percussion NOISE TOM CP RS
CY (STEP [6]) TR-606 CY GATE CYMBAL CP RS
Prehrávanie/nahrávanie patternu
Prehrávanie patternu (režim PATTERN PLAY)
Základné ovládanie
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť „PATTERN PLAY“.
2.
S pomocou tlačidla [PATTERN GROUP] zvoľte skupinu patternov (I alebo II).
3.
S pomocou tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte pattern.
Pattern môžete s pomocou tlačidiel STEP [1] – [16] zvoliť aj počas prehrávania.
Voľba skupín patternov 3 – 8
1. Podržaním tlačidla [PATTERN GROUP] a stlačením tlačidla STEP [3] – [8] zvoľte skupinu.
2. Podržaním tlačidla [PATTERN GROUP] a stlačením tlačidla STEP [1] – [16] zvoľte pattern.
Skupiny patternov sú spárované (1/2, 3/4, 5/6 a 7/8). Ak chcete prepnúť medzi skupinami v príslušnom
páre, stlačte tlačidlo [PATTERN GROUP].
Postupné prehrávanie patternov
V prípade potreby môžete zvoliť aj viacero patternov. Stačí, aby ste stlačili dve tlačidlá súčasne.
Zvolené patterny budú prehrávané postupne. Aktuálne prehrávaný pattern bude blikať.
1.
Stlačením tlačidla [RUN/STOP] spustite/zastavte prehrávanie patternu.
Nastavenie tempa
V režime PATTERN PLAY sa bude na displeji zobrazovať tempo.
1.
Stlačte tlačidlo [TEMPO].
Zobrazí sa dvojciferná hodnota za desatinnou čiarkou.
2.
S pomocou ovládača [VALUE] upravte tempo.
Vloženie fill-inu
1.
Počas prehrávania podržte tlačidlo [MENU] a stlačením tlačidla STEP [1] – [16] zvoľte pattern,
ktorý chcete vložiť.
Vloženie intra
1.
Po zastavení prehrávania podržte tlačidlo [MENU] a stlačením tlačidla STEP [1] – [16] zvoľte
pattern, ktorý chcete vložiť.
Nahrávanie patternu (režim PATTERN WRITE)
Základné ovládanie
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť „PATTERN WRITE“.
2.
S pomocou tlačidla [PATTERN GROUP] zvoľte skupinu patternov (I alebo II).
3.
S pomocou tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte pattern.
Voľba skupín patternov 3 – 8
1. Podržaním tlačidla [PATTERN GROUP] a stlačením tlačidla STEP [3] – [8] zvoľte skupinu.
2. Ďalej držte tlačidlo [PATTERN GROUP] a stlačením tlačidla STEP [1] – [16] zvoľte pattern.
Skupiny patternov sú spárované (1/2, 3/4, 5/6 a 7/8). Ak chcete prepnúť medzi skupinami v príslušnom
páre, stlačte tlačidlo [PATTERN GROUP].
4.
S pomocou ovládača [INSTRUMENT] zvoľte nástroj.
5.
S pomocou tlačidla [RUN/STOP] spustite prehrávanie patternu.
6.
S pomocou tlačidiel STEP [1] – [16] určite to, či bude nástroj znieť alebo nie.
Vkladanie nôt s pomocou tlačidla [TAP]
1.
Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo [TAP], v prípade zvoleného nástroja bude vložená nota.
Nastavenia parametrov Shuffle/Flam
1.
Podržte tlačidlo [TEMPO].
Tlačidlá STEP [1] – [7] budú indikovať hodnotu parametra Shuffle a tlačidlá STEP [9] – [16] budú
indikovať hodnotu parametra Flam.
2.
Podržaním tlačidla [TEMPO] a stlačením jedného z tlačidiel STEP [1] – [7] môžete upraviť
hodnotu parametra Shuffle.
Na zmenu hodnoty môžete použiť aj ovládač [VALUE].
3.
Podržaním tlačidla [TEMPO] a stlačením jedného z tlačidiel STEP [9] – [16] môžete upraviť
hodnotu parametra Flam (interval).
Vymazanie celého patternu
1.
Po zastavení prehrávania podržte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16] a stlačte tlačidlo
[PATTERN CLEAR].
Vymazanie časti patternu
1.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [PATTERN CLEAR]. Noty v prípade nástroja, ktorý ste zvolili
s pomocou ovládača [INSTRUMENT], budú vymazávané iba počas toho, ako budete toto tlačidlo držať.
Kopírovanie patternu
1.
Zvoľte cieľový pattern pre kopírovanie a podržte tlačidlo [TAP].
2.
Ďalej držte tlačidlo [TAP] a stlačením jedného z tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte zdrojo
pattern
pre kopírovanie.
3.
Ďalej držte tlačidlo [TAP] a stlačením tlačidla [RUN/STOP] spustite kopírovanie.
* Tlačidlo [TAP] držte až do úspešného dokončenia kopírovania. Ak tlačidlo [TAP] uvoľníte, operácia
bude zrušená.
Nastavenie posledného kroku
Nasledujúcim spôsobom môžete nastaviť dĺžku (počet krokov) patternu.
1.
Počas prehrávania podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Nastavenie parametra Scale
1.
S pomocou spínača [SCALE] zvoľte požadovanú hodnotu.
2.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [FUNCTION].
Rozšírenie na 32 krokov
1.
Počas prehrávania podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte tlačidlo [PATTERN GROUP].
Následne dôjde k rozšíreniu na 32 krokov.
Stlačením tlačidla [PATTERN GROUP] počas prehrávania prepnete medzi skupinami zapisovaných krokov
(1 – 16 alebo 17 – 32).
Nastavenie dynamiky
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia dynamiky.
1.
Počas prehrávania podržte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16] a otočte ovládačom [ACCENT].
Nastavenie pravdepodobnosti
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť pravdepodobnosť toho, že určitá nota zaznie. Vďaka tomuto
nastaveniu bude aj opakujúci sa pattern znieť rôznorodo.
1.
Počas prehrávania podržte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16] a otočte ovládačom [VALUE].
Kontrola nastavení dynamiky a pravdepodobnosti
1.
Počas prehrávania podržte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Zobrazí sa hodnota nastavená v prípade pravdepodobnosti.
2.
Stlačte tlačidlo [TAP].
Zobrazí sa hodnota nastavená v prípade dynamiky.
TR-06MIDI zariadenie
MIDI INMIDI OUT
Nastavenie podkroku
Noty môžete vložiť aj do menších jednotiek.
1.
Počas prehrávania podržte tlačidlo [MENU] (SUB STEP) a stlačte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Zobrazí sa aktuálny stav podkroku.
2.
Ďalej držte tlačidlo [MENU] (SUB STEP) a stlačte príslušné tlačidlo STEP [1] – [16] ešte raz.
Nastavenia podkroku budú upravené. Hodnota sa bude meniť nasledovným spôsobom: OFF, 1/2, 1/3, 1/4
a FLAM.
Nastavenie pravdepodobnosti podkroku
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť pravdepodobnosť toho, že určitý podkrok zaznie.
* Tlačidlo [MENU] (SUB STEP) držte až do úspešného dokončenia operácie.
1.
Počas prehrávania podržte tlačidlo [MENU] (SUB STEP) a stlačte jedno z tlačidiel STEP [1] – [16].
Zobrazí sa aktuálny stav podkroku.
2.
Stlačte tlačidlo [TAP].
Zobrazí sa nastavená pravdepodobnosť podkroku.
3.
S pomocou ovládača [VALUE] nastavte pravdepodobnosť podkroku.
Generovanie náhodného patternu
1.
Pri zápise/prehrávaní patternu podržte tlačidlo [MENU] a stlačte tlačidlo [TAP].
Vygenerovaný pattern nebude zapísaný automaticky.
2.
Podržaním tlačidla [MENU] a tlačidla [TAP] pattern zapíšte.
Funkcia Pattern Shift
Nasledujúcim spôsobom môžete aktuálne zvolený nástroj v prípade patternu posunúť doprava (alebo doľava).
Posunutie aktuálne zvoleného nástroja v prípade patternu doprava
1.
Pri zápise alebo prehrávaní patternu podržte tlačidlo [MENU] a stlačte tlačidlo [PATTERN GROUP].
Posunutie aktuálne zvoleného nástroja v prípade patternu doľava
1.
Pri zápise alebo prehrávaní patternu podržte tlačidlo [MENU] a stlačte tlačidlo [PATTERN CLEAR].
Nahrávanie alebo prehrávanie stopy
Prehrávanie stopy (režim TRACK PLAY)
Základné ovládanie
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť TRACK PLAY“.
2.
S pomocou ovládača [INSTRUMENT] (TRACK) zvoľte stopu (1 – 8).
Na displeji sa zobrazí číslo taktu.
Zobrazí sa číslo stopy a následne sa zobrazí číslo taktu.
3.
S pomocou tlačidla [PATTERN CLEAR] (BAR RESET) sa vráťte na takt 1.
4.
Stlačením tlačidla [RUN/STOP] spustite/zastavte prehrávanie stopy.
Postupné prehrávanie stôp
Ak pri prehrávaní stopy zvolíte s pomocou ovládača [INSTRUMENT] (TRACK) inú stopu (1 – 8), nasledujúca
stopa bude prehraná po skončení posledného taktu aktuálnej stopy.
Funkcie po aktivácii režimu TRACK
Po aktivácii režimu TRACK PLAY/WRITE môžete použiť nasledujúce funkcie.
Presunutie na konkrétny takt
1.
Otočením ovládača [VALUE] zvoľte číslo taktu.
Zadanie čísla taktu s pomocou numerických tlačidiel
Podržte tlačidlo [FUNCTION] a s pomocou numerických tlačidiel ( , , , )
zadajte číslo taktu.
Číslo taktu
Poradie stlačenia numerických
tlačidiel
Displej *1
131
0 0 Svieti: , bliká:
55
0 Svieti/bliká:
101
0 Svieti: , bliká:
*1 Po stlačení tlačidla [FUNCTION] sa príslušné numerické tlačidlá rozsvietia alebo budú blikať. Na základe toho
budete vedieť, aké je aktuálne číslo taktu.
Desiatky a stovky budú svietiť a jednotky budú blikať.
Ak sa číslo taktu skladá z rovnakých čísiel (napr. 55 alebo 33), tlačidlo sa pri každej dobe striedavo rozsvieti/
zabliká.
Nastavenie tempa
V režime TRACK PLAY/WRITE sa bude na displeji zobrazovať číslo taktu. Ak však stlačíte tlačidlo [TEMPO],
na displeji sa na tri sekundy zobrazí tempo.
1.
Ak bude na displeji svietiť tempo, stlačením tlačidla [TEMPO] zobrazíte dvojcifernú hodnotu
za desatinnou čiarkou.
2.
Ak sa bude na displeji zobrazovať tempo, s pomocou ovládača [VALUE] môžete upraviť jeho hodnotu.
Nastavenie parametra Shuffle
&
Viac informácií nájdete v časti „Prehrávanie patternu“ – „Nastavenie parametra Shuffle“.
D.C. (Da Capo/posledný takt) – postup pri zobrazení
Čo je D.C. (Da Capo)?
Keď sa pri prehrávaní dostanete na koniec taktu s označením
D.C., budete presunutý na prvý takt príslušnej stopy.
1.
Podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte tlačidlo [PATTERN CLEAR] (D.C.).
Zobrazí sa číslo taktu s označením D.C.
(Segno) – postup pri zobrazení
Čo je D.S. (Dal Segno) a (Segno)?
Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo [D.S.] (Dal Segno), budete
presunutý na takt s označením (Segno).
1.
Podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte tlačidlo
[PATTERN GROUP] ( ).
Zobrazí sa číslo taktu s označením (Segno).
Nahrávanie stopy (režim TRACK WRITE)
Základné ovládanie
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť TRACK WRITE“.
2.
S pomocou ovládača [INSTRUMENT] (TRACK) zvoľte stopu (1 – 8).
3.
Ak je prehrávanie zastavené, s pomocou tlačidla [PATTERN CLEAR] (BAR RESET) sa vráťte na prvý takt.
4.
Stlačte tlačidlo [RUN/STOP].
V režime TRACK WRITE bude aktívne prehrávanie v slučke. Aktuálne znejúci pattern bude patternom
zapísaným do taktu 1.
5.
S pomocou tlačidla [PATTERN GROUP] a tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte pattern, ktorý bude vložený
do prvého taktu.
V prípade potreby môžete zvoliť aj viacero patternov. Stačí, aby ste stlačili dve tlačidlá STEP súčasne.
6.
Stlačte tlačidlo [TAP].
Pattern bude vložený a vy budete presunutý na takt 2.
7.
Opakujte kroky 5 – 6, až kým sa nedostanete k poslednému taktu.
8.
Zvoľte pattern, ktorý chcete vložiť do posledného taktu.
9.
Stlačte tlačidlo [PATTERN CLEAR] (D.C.) a následne stlačte tlačidlo [TAP] (D.S.).
K taktu bude pridané označenie D.C. (Da Capo).
10.
Stlačením tlačidla [RUN/STOP] deaktivujte režim TRACK WRITE.
Oprava
Ak ste urobili chybu, môžete ju opraviť nasledovným spôsobom.
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť TRACK WRITE“.
2.
Zadajte číslo taktu podľa inštrukcií v časti „Presunutie na konkrétny takt“.
3.
Stlačte tlačidlo [RUN/STOP].
4.
S pomocou tlačidla [PATTERN GROUP] a tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte pattern.
Pridanie označenia D.C. (Da Capo)
Ak chcete k aktuálnemu taktu pridať označenie D.C. (Da Capo), stlačte tlačidlo [PATTERN CLEAR] (D.C.).
Pridanie označenia (Segno)
Ak chcete k aktuálnemu taktu pridať označenie (Segno), stlačte tlačidlo [PATTERN GROUP] ( ).
5.
Stlačte tlačidlo [TAP] (WRITE/NEXT).
6.
Stlačte tlačidlo [RUN/STOP].
Odstránenie
Nasledujúcim spôsobom môžete odstrániť jeden takt z patternov v
stope.
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť TRACK
WRITE“.
2.
Presuňte sa na takt, ktorý chcete odstrániť (podľa inštrukcií v
časti „Presunutie na konkrétny takt“).
3.
Stlačením tlačidla [RUN/STOP] spustite prehrávanie.
4.
Podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte tlačidlo STEP [15] (DEL).
Vloženie
Do stopy môžete v prípade potreby vložiť patterny.
1.
Otočením ovládača [MODE] zvoľte možnosť TRACK
WRITE“.
2.
Presuňte sa na takt, pri ktorý chcete vložiť pattern (podľa
inštrukcií v časti „Presunutie na konkrétny takt“).
Príklad: ak zvolíte takt 4, pattern bude vložený medzi takt 3 a takt 4.
3.
Podržte tlačidlo [FUNCTION] a stlačte tlačidlo STEP [16] (INS).
4.
Stlačte tlačidlo [RUN/STOP].
5.
S pomocou tlačidla [PATTERN GROUP] a tlačidiel STEP [1] – [16] zvoľte pattern, ktorý chcete vložiť.
6.
Stlačte tlačidlo [TAP] (WRITE/NEXT).
7.
Stlačte tlačidlo [RUN/STOP].
Režim STEP LOOP
1.
Stlačením tlačidla [STEP LOOP] aktivujte režim STEP LOOP.
2.
Stlačte tlačidlo STEP [1] – [16].
Daný krok bude prehrávaný opakovane dovtedy, kým budete držať príslušné tlačidlo STEP [1] – [16].
Celková pravdepodobnosť
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť pravdepodobnosť celej sekvencie.
&
Viac informácií o pravdepodobnosti nájdete v časti „Nahrávanie patternu (režim PATTERN WRITE)“.
* Príslušná hodnota bude aplikovaná iba v prípade, že ste pravdepodobnosť nastavili aj samostatne.
1.
Podržte tlačidlo [MENU] a otočte ovládačom [VALUE].
Celková pravdepodobnosť bude upravená.
Nastavenia v menu
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2.
S pomocou ovládača [VALUE] zvoľte položku.
3.
Stlačte tlačidlo [TAP].
Pri každom stlačení tlačidla [TAP] prepnete medzi voľbou položky a úpravou jej hodnoty.
4.
S pomocou ovládača [VALUE] upravte hodnotu.
5.
Ak ste skončili s úpravou nastavení, stlačením tlačidla [MENU] zatvorte MENU.
Položka
(Parameter)
Hodnota Vysvetlenie
NUte
(Mute)
ON: bliká
OFF: svieti
Slúži na dočasné stlmenie jednotlivých nástrojov.
S pomocou tlačidiel [2] – [8] zvoľte nástroj a zapnite/vypnite ho.
* Po vypnutí zariadenia bude v prípade tohto parametra opätovne
nastavená hodnota OFF.
CONP
(Comp)
0127
Slúži na úpravu intenzity kompresie aplikovanej na BD a SD.
Nástroj zvoľte s pomocou tlačidiel [2] – [3].
GAIn
(Gain)
0200
MIX IN: 0 – 127
Slúži na úpravu zosilnenia.
Nástroj zvoľte s pomocou tlačidiel [2] – [8].
Ak chcete upraviť hodnotu v prípade MIX IN, stlačte tlačidlo [16].
tUnE
(Tune)
-128127
Slúži na úpravu ladenia (výšky tónov) v prípade jednotlivých
nástrojov.
dECy
(Decay)
-128127
Slúži na úpravu dĺžky doznievania.
PAn
(Pan)
L64C0
r63
Slúži na úpravu panorámy (pozícia vľavo/vpravo) v prípade
jednotlivých nástrojov (L64 – C0 – R63).
AT
(Attack)
0255
Slúži na úpravu intenzity attacku v prípade BD.
SnPy
(Snappy)
0255
Slúži na úpravu hlasitosti strunníka SD (snappy).
CoIr
(Color)
-128127
Slúži na úpravu intenzity ruchov v prípade LT a HT.
H.Ln
(HiHat Link)
Off, On
Ak zvolíte možnosť On, nastavenia OH a CH (nastavenia Tune a
Level) budú prepojené. Po prepojení budú nastavenia CH
ignorované.
H.tNp
(Open HiHat
Tempo Sync)
Off, On
Ak zvolíte možnosť On, efekt Decay v prípade OH bude predĺžený
v súlade s tempom.
OD
(Overdrive Type)
1, 2, 3, 4
Slúži na voľbu typu efektu Overdrive.
1: Saturator
2: Bitcrusher
3: Distortion
4: Low pass/High pass Filter
OD.On
(Overdrive On)
Off, On
Slúži na zapnutie/vypnutie efektu Overdrive v prípade jednotlivých
nástrojov.
Nástroj zvoľte s pomocou tlačidiel [2] – [8].
d.TYP
(Delay Type)
1, 2, 3, 4, 5, 6
Slúži na voľbu typu efektu Delay.
1: Digital Delay
2: Panning Delay
3: Tape Echo
4: Reverb
5: Flanger
6: Side Band Filter
d.Snc
(Delay Sync)
Off, On
Slúži na synchronizáciu času oneskorenia s tempom.
Send
(Effect Send)
0127
Slúži na úpravu úrovne Effect Send v prípade jednotlivých nástrojov.
Nástroj zvoľte s pomocou tlačidiel [2] – [6].
Ak chcete upraviť úroveň Send v prípade MIX IN, stlačte tlačidlo [16].
CH
(MIDI Channel)
11b, Off
Slúži na určenie vysielacieho/prijímacieho MIDI kanálu.
SynC
(MIDI Clock
Source)
AutO
Ak sú konektorom MIDI IN alebo USB portom prijímané správy
MIDI Clock, tempo bude automaticky synchronizované podľa nich
(základná hodnota). Ak sú správy MIDI Clock prijímané oboma
konektormi súčasne, správy prijímané USB portom budú mať
prioritu.
Int
Tempo sa bude riadiť nastaveniami TR-06. Túto možnosť zvoľte
v prípade, že zariadenie nechcete synchronizovať s externým
zariadením.
NiDi
Tempo bude synchronizované podľa správ MIDI Clock, ktoré
sú prijímané konektorom MIDI IN.
usB
Tempo bude synchronizované podľa správ MIDI Clock, ktoré
sú prijímané USB portom.
ThRv
(Soft Thru)
Off, On
Určuje to, či dáta prijaté konektorom MIDI IN budú (ON: základná
hodnota) alebo nebudú (OFF) preposielané ďalej cez konektor MIDI
OUT.
tr.AC
(Trigger AC)
Slúži na nastavenie momentu odoslania trigger signálu z konektora
TRIGGER OUT AC.
AC
Trigger signál bude odoslaný v súlade s akcentom.
HeAd
Trigger signál bude odoslaný na začiatku patternu.
EnD
Trigger signál bude odoslaný na konci patternu.
CY
Trigger signál bude odoslaný v súlade s CY.
OH
Trigger signál bude odoslaný v súlade s OH.
CH
Trigger signál bude odoslaný v súlade s CH.
Položka
(Parameter)
Hodnota Vysvetlenie
tr.In
(Trigger In)
Slúži na určenie toho, ako bude použitý trigger signál prijatý konektorom TRIGGER IN.
CL
Prijatý trigger signál bude v prípade sekvencera TR-06 použitý ako
signál Clock.
STRT
Prijatý trigger signál bude použitý na spustenie/zastavenie
sekvencera TR-06.
HEAD
Prijatý trigger signál bude použitý na presunutie pozície
prehrávania (v prípade sekvencera TR-06) na začiatok.
RnD
Prijatý trigger signál bude použitý na náhodný výber nástroja/noty.
Vygenerovaný pattern nebude zapísaný automaticky.
Pattern zapíšete podržaním tlačidiel [MENU] a [TAP].
SFT.R
Prijatý trigger signál bude použitý na posunutie nôt aktuálne
zvoleného nástroja doprava.
Vygenerovaný pattern nebude zapísaný automaticky.
Pattern zapíšete podržaním tlačidiel [MENU] a [TAP].
SFT.L
Prijatý trigger signál bude použitý na posunutie nôt aktuálne
zvoleného nástroja doľava.
Vygenerovaný pattern nebude zapísaný automaticky.
Pattern zapíšete podržaním tlačidiel [MENU] a [TAP].
A.Off
(Auto Off)
Off
Zariadenie sa automaticky nevypne.
30 (min)
Zariadenie sa automaticky vypne po 30 minútach.
* Funkcia Auto Off nebude aktívna v prípade, že je zariadenie
pripojené prostredníctvom USB.
dENO
(LED Demo)
Off, 1, 3, 10
(min)
Slúži na nastavenie času, po ktorom bude aktivovaný režim LED
DEMO.
t.PrN
(Track Parameter)
AUtO, OFF
Po zvolení stopy bude automaticky nastavené príslušné tempo.
LvL.C
(Level Curve)
nrN, SpL
Krivku nastavte s pomocou ovládača [LEVEL].
Nastavenie Level Curve bude aplikované po tom, čo po jeho
úprave pohnete ovládačom [LEVEL].
OUt
(Para Out)
R Ch: bliká
L Ch: svieti
Výstup z konektora OUTPUT (stereo mini) bude rozdelený medzi
ľavý a pravý kanál a zvolené zvuky budú vysielané prostredníctvom
paralelného výstupu.
Z pravého kanálu budú vysielané zvuky, v prípade ktorých stlačíte
hlavné tlačidlá ([2] – [8]) tak, aby blikali (stlačte ich počas úpravy
tohto nastavenia). Zvuky, ktorých tlačidlá budú svietiť, budú
vysielané paralelne z ľavého kanálu.
* Ak chcete využiť možnosť stereo výstupu, všetky tlačidlá musia
svietiť (základné nastavenie).
Režim neustáleho napájania prostredníctvom batérií
Ak zariadenie pripojíte prostredníctvom USB, bude napájané z USB zbernice bez ohľadu na to, či sa v ňom
nachádzajú batérie. Ak však aktivujete režim neustáleho napájania prostredníctvom batérií, zariadenie bude
napájané prostredníctvom nich aj po tom, čo ho pripojíte k USB portu. Táto možnosť je praktická najmä
v prípade, že zariadenie pripojíte k USB portu, ktorý napájanie neumožňuje.
1.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo STEP [9].
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť továrenské nastavenia TR-06.
1.
Pri zapínaní zariadenia podržte tlačidlo STEP [2].
Tlačidlo [TEMPO] bude blikať.
Ak sa rozhodnete obnovu továrenských nastavení zrušiť ešte pred jej spustením, zariadenie vypnite.
2.
Stlačením tlačidla [TEMPO] spustite obnovu továrenských nastavení.
3.
Keď budú všetky tlačidlá blikať, vypnite TR-06 a následne ho opäť zapnite.
Technická špecifikácia
Napájanie
NiMH batérie (AA, HR6) x 4, alkalické batérie (AA, LR6) x 4, napájanie
prostredníctvom USB zbernice
Odber prúdu 500 mA (napájanie prostredníctvom USB zbernice)
Rozmery
308 (š) x 130 (h) x 52 (v) mm
12-1/8 (š) x 5-1/8 (h) x 2-1/16 (v) palcov
Hmotnosť
1,2 kg (vrátane batérií, Boutique Dock)
2 lbs 12 oz
Príslušenstvo
Boutique Dock: DK-01, používateľský manuál, používateľský manuál DK-01,
leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA, alkalické batérie (AA, LR6) x 4
* Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe jeho vydania. Najnovšie informácie nájdete
na webovej stránke spoločnosti Roland.
Ochrana autorských práv
• Autorské práva na obsah tohto produktu (vlnové formy, dáta štýlov, sprievodné patterny, frázové dáta, zvukové
slučky a obrazové dáta) patria spoločnosti Roland Corporation.
• Používatelia tohto produktu môžu daný obsah (okrem dát skladieb, napr. demo skladieb) použiť na tvorbu,
predvádzanie, nahrávanie a distribúciu pôvodných hudobných diel.
• Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené extrahovať príslušný obsah v pôvodnej alebo upravenej forme
za účelom distribúcie nahraného média alebo sprístupnenia média v počítačovej sieti.
• ASIO je softvér a ochranná známka spoločnosti Steinberg Media Technologies GmbH.
Roland, Drumatix a Computer Controlled sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Roland Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
D.C.1
/