Roland D-05 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
D-05
Typ
Používateľská príručka
Česky
Uživatelský manuál
LINEAR SYNTHESIZER
D-05
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Chcete-li používat toto zařízení správně, pečlivě si přečtěte „BEZPEČNÉ POUŽITÍ” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ”) před zahájením práce.
Po přečtení pak mějte tyto pokyny po ruce, abyste je mohli kdykoliv použít.
Úvod
D-05 je zvukový modul, který využijete pro práci s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit). Zvuk pak
slyšíte z vestavěného ozvučení nástroje.
*
D-05 Může pracovat na baterie nebo s napájením USB sběrnicí. V případě baterií vložte čtyři AA baterie, a dbejte,
aby byly natočeny správným směrem.
*
Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení elektrolytu. Sledujte pečlivě všechny
položky, související s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ” a „DŮLEŽITÝCH POZNÁMKÁCH” (leták
„BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ”).
*
Při obrácení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte
opatrně, nesmí upadnout.
*
Pokud dochází energie baterie, na displeji se objeví „Battery Low. Vtom případě je vyměňte co nejdříve.
Použití D-05 společně s DK-01 Boutique Dock (nutno dokoupit)
&
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál DK-01.
Použití D-05 s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit)
&
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál K-25m.
Hraní na D-05 přes MIDI nebo USB
Na D-05 můžete hrát přes MIDI nebo USB. Blíže viz „Zapojení externího vybavení”.
Připojení vašeho vybavení
*
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
A B C D E F
G
A
Micro USB ( ) port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem (A-microB) můžete propojit
přístroj s počítačem. Lze jej použít k přenosu USB MIDI a USB audio
dat. Před tím, než připojíte D-05 kpočítači, je třeba nainstalovat USB
ovladač. USB ovladač můžete stáhnout zwebové stránky Roland. Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je
součástí stažených souborů.
&
https://www.roland.com/support/
*
Nepoužívejte micro USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení. Tyto kabely nemohou přenášet data.
B
Ovladač [VOLUME]
Nastavení hlasitosti.
C
Konektor PHONES
Sem zapojte sluchátka (nutno dokoupit).
D
Konektor OUTPUT
Tento konektor připojte do zesilovače či monitorů.
E
Konektor MIX IN
Jedná se o audio vstupní konektor. Zvuk z připojeného zařízení jde na výstup konektorů OUTPUT a PHONES.
F
Konektor MIDI
Na D-05 můžete hrát po zapojení MIDI zařízení přes běžně dostupný
MIDI kabel.
Zapnutí D-05
G
Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
*
Po správném provedení všech připojení se ujistěte, že zapínáte D-05 jako první, a až poté připojený systém.
Zapínání v nesprávném pořadí může způsobit nefunkčnost nebo poruchu. Při vypínání nejprve vypněte
připojený systém, a až poté D-05.
*
Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte
při zapínání a vypínání přístroje zvuk. Je to v pořádku, nejde o závadu.
* D-05 Se automaticky vypne, pokud po zadanou dobu nebudete hrát nebo jinak ovládat
(funkce Auto Off). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, deaktivujte funkci
Auto Off.
Když se přístroj vypne, jakákoliv editovaná nastavení budou ztracena. Chcete-li je uchovat, musíte je uložit.
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit D-05 do stavu z výroby.
1.
Podržte tlačítko PATCH BANK [2] a zapněte nástroj.
Chcete-li zrušit operaci Factory Reset, vypněte přístroj.
2.
Stiskem [ENTER] spustíte operaci Factory Reset.
3.
Jakmile všechna tlačítka blikají, vypněteD-05 a znovu jej zapněte.
Zálohování dat/ Obnovení dat
Zálohování
1.
Zapojte počítač přes USB port D-05 USB kabelem.
2.
Podržte tlačítko [FUNCTION] a zapněte přístroj.
3.
Vstupte na disk „D-05” v počítači.
Záložní soubory jsou ve složce „BACKUP” na disku „D-05”.
4.
Zkopírujte záložní soubory do počítače.
5.
Jakmile je kopírování hotovo, odpojte USB disk.
Windows 10/8/7
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu „D-05” a spusťte „Eject”.
Mac OS
Přetáhněte ikonu „D-05” na ikonu koše v docku.
6.
Vypněte D-05.
Restore
1.
Jak jsme popsali v proceduře „Backup, kroky 1–3, vstupte v počítači na disk „D-05”.
2.
Zkopírujte záložní soubory D-05 do složky RESTORE” na disku „D-05”.
3.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Jakmile přestanou všechny LEDky blikat, vypněte nástroj.
Popis panelů
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
Ribbon kontroler (C1/C2)
Dotykový typ ribbon kontroleru. C1 (levý) je Pitch bend, a C2 (pravý) je modulační.
*
Pokud jste nezapojili jednotku K-25m přes USB nebo MIDI, dotykem kontroleru C1 přehrajete náhled zvuku.
2
Joystick
3
UPPER / LOWER / VALUE / LOCAL
Tato tlačítka přepínají funkci joysticku.
Indikátor / Tlačítko Vysvětlení
UPPER
Směrem nahoru/ dolů měníte vyvážení partu, a směrem doleva/ doprava měníte vyvážení složky
zvoleného partu.
LOWER
VALUE
Zadáte hodnotu, např. dobu trvání editace.
LOCAL
Umožňuje lokální editaci (funkce, která využívá joystick pro současnou editaci sousedních
položek na displeji).
Tlačítko Select Přepíná pořadí UPPER
LOWER VALUE LOCAL.
4
Tlačítka Display/ [ ] / [F1] / [F2] / [ ]
Zleva jsou označena jako [
] / [F1] / [F2] / [ ].
Aktivní tlačítka (tedy tlačítka, která provádí akci po stisku) svítí, neaktivní tlačítka nesvítí.
Pomocí [
] [ ] přepínáte stránky. Svítí, jestliže sousedí s PAGE.
*
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
5
Tlačítka [FUNCTION] [PRESET/USER]
Tlačítko Vysvětlení
FUNCTION Vstup na obrazovku Menu.
D-05MIDI klaviatura
MIDI INMIDI OUT
Tlačítko Vysvětlení
PRESET/USER
Změna skupiny Patchů.
Stiskněte tlačítko a pomocí [INCREMENT] [DECREMENT] proveďte změnu.
Máte na výběr z P-1–6 a U-1–8.
Po provedení změny zadejte Patch banku a potvrďte číslo Patche.
6
Tlačítka [CHASE] [PORTAMENTO] [EDIT] [EXIT]
Tlačítko Vysvětlení
CHASE
Zapíná/ vypíná funkci Chase.
Chase je funkce, která zní horním zvukem při stisku klávesy, a pak zazní zpožděný zvuk v dolním
(nebo horním) partu, a to v případě, že je režim Key mode nastaven na Whole nebo Dual. Podle
Patche, můžete vyrobit efekty podobné Delay nebo Sound-on-Sound.
PORTAMENTO Zapíná/ vypíná funkci Portamento.
EDIT Vstup na obrazovku Edit.
EXIT
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší operaci, která právě běží.
7
Tlačítka [SEQUENCER] [WRITE] [INCREMENT] [DECREMENT]
Tlačítko Vysvětlení
SEQUENCER
Vstup na obrazovku Sequencer.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SEQUENCER] vstoupíte do menu Arpeggiator.
WRITE Ukládá zvuk nebo nastavení sekvenceru.
INCREMENT
Využijete ke zvýšení nebo snížení hodnoty.
DECREMENT
8
Ten keys/ tlačítka [SHIFT] [ENTER]
Tlačítko Vysvětlení
Ten keys
Těmito tlačítky upravte jméno Patche nebo zvuku.
U některých položek těmito tlačítky můžete zadat také numerickou hodnotu.
SHIFT
Toto tlačítko využijete v souvislosti s jinými tlačítky, pro přístup k dalším parametrům, a k jejich
ovládání.
ENTER Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
9
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8]/NUMBER [1]–[8]
Tlačítko Vysvětlení
PATCH BANK [1]–
[8]
Volí Patch banku.
Během editace tato tlačítka využijete k výběru Partialů.
NUMBER [1]–[8]
Vyberte číslo Patche.
Během editace tato tlačítka využijete k vypnutí/ zapnutí Partialů.
Současným stiskem dvou tlačítek [1]–[16], můžete propojit dva kroky ligaturou.
Základní operace
Tlačítka [ ] [F1] [F2] [ ]
Aktivní tlačítka (tedy tlačítka, která provádí akci po stisku) svítí, neaktivní tlačítka nesvítí.
Pomocí [ ] [ ] přepínáte stránky.
Během editace se na displeji zobrazí „:” nebo „*” před číslem Patche.
„:” nebo „ ” (mezera) Vyznačuje, které parametry dosud nebyly editovány.
„*” Vyznačuje, které parametry již byly editovány.
Pokud vidíte na dolním řádku displeje hodnotu parametru, můžete pomocí tlačítek [F1] [F2] zvolit položku.
Zvolená hodnota a tlačítko blikají.
Patch
„Patch” obsahuje zvuková data a data funkcí pro hru.
Několik Patchů můžete uložit do Patch paměti, ze které můžete Patch kdykoliv vyvolat.
U D-05 Patch sestává ze dvou zvuků (horního a dolního), dále nastavení, určujícího, jak bude znít, nastavení
režimu klaviatury, výstupu a reverbu.
Tone
Horní a dolní zvuky sestávají ze dvou „Partialů” (zdrojů zvuku) a společného nastavení, určujícího, jak budou
Partialy ovládány.
Společné nastavení zahrnuje typ výběru pro oba Partialy, jak jsou oba Partialy zkombinovány („strukturu”), a
nastavení jako LFO, obálku výšky, ekvalizér a chorus.
Partial
„Partial” je nejmenší jednotka zvuku D-05. Jsou dva typy Partialu: generátor zvuku syntezátoru a generátor PCM
zvuku. Typ Partialu Synthesizer nabízí TVF (Time Variant Filter) a TVA, typ PCM Partialu nabízí TVA (Time Variant
Ampli er).
Jak je zvukový generátor strukturovaný
Patch
Jméno PatcheTone Tune
Tone
Balance
Variations of
Control Functions
Tone Tune
Tone
Common
P. ENV LFO1–3
Struktura
Equalizer
Jméno zvuku
Chorus
Partial (Zvukový generátor syntezátoru)
Partial (PCM zvukový generátor)
WG
Výška
Vzorek
Šířka pulsu
TVF
Cuto
Resonance
TVF ENV
Filter Envelope
TVA
Level
TVA ENV
Amp Envelope
WG
Výška
PCM
wave
form
TVA
Level
TVA ENV
Amp Envelope
LFO (Low Frequency Oscillator)
LFO 1 LFO 2 LFO 3
P. ENV
Obálka výšky
Režim Key Mode
Režim Output
(Reverb, apod.)
Dolní zvuk
Horní zvuk
Partial 1
Partial 2
Česky
Uživatelský manuál
LINEAR SYNTHESIZER
D-05
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Chcete-li používat toto zařízení správně, pečlivě si přečtěte „BEZPEČNÉ POUŽITÍ” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ”) před zahájením práce.
Po přečtení pak mějte tyto pokyny po ruce, abyste je mohli kdykoliv použít.
Úvod
D-05 je zvukový modul, který využijete pro práci s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit). Zvuk pak
slyšíte z vestavěného ozvučení nástroje.
*
D-05 Může pracovat na baterie nebo s napájením USB sběrnicí. V případě baterií vložte čtyři AA baterie, a dbejte,
aby byly natočeny správným směrem.
*
Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení elektrolytu. Sledujte pečlivě všechny
položky, související s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ” a „DŮLEŽITÝCH POZNÁMKÁCH” (leták
„BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ”).
*
Při obrácení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte
opatrně, nesmí upadnout.
*
Pokud dochází energie baterie, na displeji se objeví „Battery Low. Vtom případě je vyměňte co nejdříve.
Použití D-05 společně s DK-01 Boutique Dock (nutno dokoupit)
&
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál DK-01.
Použití D-05 s klávesovou jednotkou K-25m (nutno dokoupit)
&
Pokyny k instalaci/ vyjmutí/ naklopení, viz Uživatelský manuál K-25m.
Hraní na D-05 přes MIDI nebo USB
Na D-05 můžete hrát přes MIDI nebo USB. Blíže viz „Zapojení externího vybavení”.
Připojení vašeho vybavení
*
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
A B C D E F
G
A
Micro USB ( ) port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem (A-microB) můžete propojit
přístroj s počítačem. Lze jej použít k přenosu USB MIDI a USB audio
dat. Před tím, než připojíte D-05 kpočítači, je třeba nainstalovat USB
ovladač. USB ovladač můžete stáhnout zwebové stránky Roland. Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je
součástí stažených souborů.
&
https://www.roland.com/support/
*
Nepoužívejte micro USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení. Tyto kabely nemohou přenášet data.
B
Ovladač [VOLUME]
Nastavení hlasitosti.
C
Konektor PHONES
Sem zapojte sluchátka (nutno dokoupit).
D
Konektor OUTPUT
Tento konektor připojte do zesilovače či monitorů.
E
Konektor MIX IN
Jedná se o audio vstupní konektor. Zvuk z připojeného zařízení jde na výstup konektorů OUTPUT a PHONES.
F
Konektor MIDI
Na D-05 můžete hrát po zapojení MIDI zařízení přes běžně dostupný
MIDI kabel.
Zapnutí D-05
G
Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
*
Po správném provedení všech připojení se ujistěte, že zapínáte D-05 jako první, a až poté připojený systém.
Zapínání v nesprávném pořadí může způsobit nefunkčnost nebo poruchu. Při vypínání nejprve vypněte
připojený systém, a až poté D-05.
*
Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte
při zapínání a vypínání přístroje zvuk. Je to v pořádku, nejde o závadu.
* D-05 Se automaticky vypne, pokud po zadanou dobu nebudete hrát nebo jinak ovládat
(funkce Auto Off). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, deaktivujte funkci
Auto Off.
Když se přístroj vypne, jakákoliv editovaná nastavení budou ztracena. Chcete-li je uchovat, musíte je uložit.
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit D-05 do stavu z výroby.
1.
Podržte tlačítko PATCH BANK [2] a zapněte nástroj.
Chcete-li zrušit operaci Factory Reset, vypněte přístroj.
2.
Stiskem [ENTER] spustíte operaci Factory Reset.
3.
Jakmile všechna tlačítka blikají, vypněteD-05 a znovu jej zapněte.
Zálohování dat/ Obnovení dat
Zálohování
1.
Zapojte počítač přes USB port D-05 USB kabelem.
2.
Podržte tlačítko [FUNCTION] a zapněte přístroj.
3.
Vstupte na disk „D-05” v počítači.
Záložní soubory jsou ve složce „BACKUP” na disku „D-05”.
4.
Zkopírujte záložní soubory do počítače.
5.
Jakmile je kopírování hotovo, odpojte USB disk.
Windows 10/8/7
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu „D-05” a spusťte „Eject”.
Mac OS
Přetáhněte ikonu „D-05” na ikonu koše v docku.
6.
Vypněte D-05.
Restore
1.
Jak jsme popsali v proceduře „Backup, kroky 1–3, vstupte v počítači na disk „D-05”.
2.
Zkopírujte záložní soubory D-05 do složky RESTORE” na disku „D-05”.
3.
Je-li kopírování hotovo, vyjměte USB disk a stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Jakmile přestanou všechny LEDky blikat, vypněte nástroj.
Popis panelů
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
Ribbon kontroler (C1/C2)
Dotykový typ ribbon kontroleru. C1 (levý) je Pitch bend, a C2 (pravý) je modulační.
*
Pokud jste nezapojili jednotku K-25m přes USB nebo MIDI, dotykem kontroleru C1 přehrajete náhled zvuku.
2
Joystick
3
UPPER / LOWER / VALUE / LOCAL
Tato tlačítka přepínají funkci joysticku.
Indikátor / Tlačítko Vysvětlení
UPPER
Směrem nahoru/ dolů měníte vyvážení partu, a směrem doleva/ doprava měníte vyvážení složky
zvoleného partu.
LOWER
VALUE
Zadáte hodnotu, např. dobu trvání editace.
LOCAL
Umožňuje lokální editaci (funkce, která využívá joystick pro současnou editaci sousedních
položek na displeji).
Tlačítko Select Přepíná pořadí UPPER LOWER VALUE LOCAL.
4
Tlačítka Display/ [ ] / [F1] / [F2] / [ ]
Zleva jsou označena jako [ ] / [F1] / [F2] / [ ].
Aktivní tlačítka (tedy tlačítka, která provádí akci po stisku) svítí, neaktivní tlačítka nesvítí.
Pomocí [ ] [ ] přepínáte stránky. Svítí, jestliže sousedí s PAGE.
*
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
5
Tlačítka [FUNCTION] [PRESET/USER]
Tlačítko Vysvětlení
FUNCTION Vstup na obrazovku Menu.
D-05MIDI klaviatura
MIDI INMIDI OUT
Tlačítko Vysvětlení
PRESET/USER
Změna skupiny Patchů.
Stiskněte tlačítko a pomocí [INCREMENT] [DECREMENT] proveďte změnu.
Máte na výběr z P-1–6 a U-1–8.
Po provedení změny zadejte Patch banku a potvrďte číslo Patche.
6
Tlačítka [CHASE] [PORTAMENTO] [EDIT] [EXIT]
Tlačítko Vysvětlení
CHASE
Zapíná/ vypíná funkci Chase.
Chase je funkce, která zní horním zvukem při stisku klávesy, a pak zazní zpožděný zvuk v dolním
(nebo horním) partu, a to v případě, že je režim Key mode nastaven na Whole nebo Dual. Podle
Patche, můžete vyrobit efekty podobné Delay nebo Sound-on-Sound.
PORTAMENTO Zapíná/ vypíná funkci Portamento.
EDIT Vstup na obrazovku Edit.
EXIT
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší operaci, která právě běží.
7
Tlačítka [SEQUENCER] [WRITE] [INCREMENT] [DECREMENT]
Tlačítko Vysvětlení
SEQUENCER
Vstup na obrazovku Sequencer.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SEQUENCER] vstoupíte do menu Arpeggiator.
WRITE Ukládá zvuk nebo nastavení sekvenceru.
INCREMENT
Využijete ke zvýšení nebo snížení hodnoty.
DECREMENT
8
Ten keys/ tlačítka [SHIFT] [ENTER]
Tlačítko Vysvětlení
Ten keys
Těmito tlačítky upravte jméno Patche nebo zvuku.
U některých položek těmito tlačítky můžete zadat také numerickou hodnotu.
SHIFT
Toto tlačítko využijete v souvislosti s jinými tlačítky, pro přístup k dalším parametrům, a k jejich
ovládání.
ENTER Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
9
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8]/NUMBER [1]–[8]
Tlačítko Vysvětlení
PATCH BANK [1]–
[8]
Volí Patch banku.
Během editace tato tlačítka využijete k výběru Partialů.
NUMBER [1]–[8]
Vyberte číslo Patche.
Během editace tato tlačítka využijete k vypnutí/ zapnutí Partialů.
Současným stiskem dvou tlačítek [1]–[16], můžete propojit dva kroky ligaturou.
Základní operace
Tlačítka [ ] [F1] [F2] [ ]
Aktivní tlačítka (tedy tlačítka, která provádí akci po stisku) svítí, neaktivní tlačítka nesvítí.
Pomocí [
] [ ] přepínáte stránky.
Během editace se na displeji zobrazí „:” nebo „*” před číslem Patche.
„:” nebo „ ” (mezera) Vyznačuje, které parametry dosud nebyly editovány.
„*” Vyznačuje, které parametry již byly editovány.
Pokud vidíte na dolním řádku displeje hodnotu parametru, můžete pomocí tlačítek [F1] [F2] zvolit položku.
Zvolená hodnota a tlačítko blikají.
Patch
„Patch” obsahuje zvuková data a data funkcí pro hru.
Několik Patchů můžete uložit do Patch paměti, ze které můžete Patch kdykoliv vyvolat.
U D-05 Patch sestává ze dvou zvuků (horního a dolního), dále nastavení, určujícího, jak bude znít, nastavení
režimu klaviatury, výstupu a reverbu.
Tone
Horní a dolní zvuky sestávají ze dvou „Partialů” (zdrojů zvuku) a společného nastavení, určujícího, jak budou
Partialy ovládány.
Společné nastavení zahrnuje typ výběru pro oba Partialy, jak jsou oba Partialy zkombinovány („strukturu”), a
nastavení jako LFO, obálku výšky, ekvalizér a chorus.
Partial
„Partial” je nejmenší jednotka zvuku D-05. Jsou dva typy Partialu: generátor zvuku syntezátoru a generátor PCM
zvuku. Typ Partialu Synthesizer nabízí TVF (Time Variant Filter) a TVA, typ PCM Partialu nabízí TVA (Time Variant
Ampli er).
Jak je zvukový generátor strukturovaný
Patch
Jméno PatcheTone Tune
Tone
Balance
Variations of
Control Functions
Tone Tune
Tone
Common
P. ENV LFO1–3
Struktura
Equalizer
Jméno zvuku
Chorus
Partial (Zvukový generátor syntezátoru)
Partial (PCM zvukový generátor)
WG
Výška
Vzorek
Šířka pulsu
TVF
Cuto
Resonance
TVF ENV
Filter Envelope
TVA
Level
TVA ENV
Amp Envelope
WG
Výška
PCM
wave
form
TVA
Level
TVA ENV
Amp Envelope
LFO (Low Frequency Oscillator)
LFO 1 LFO 2 LFO 3
P. ENV
Obálka výšky
Režim Key Mode
Režim Output
(Reverb, apod.)
Dolní zvuk
Horní zvuk
Partial 1
Partial 2
Zvolenou hodnotu můžete editovat pomocí [INCREMENT], [DECREMENT], numerických kláves a joystickem.
Stiskem blikajícího tlačítka změnu vrátíte, takže bude opět svítit trvale.
Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte na další vyšší úroveň.
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8]/NUMBER [1]–[8]
Indikují banku a číslo Patche nebo Patternu.
Stiskem tlačítka zadáte banku a číslo.
PARTIAL SELECT/PARTIAL MUTE (během editace)
Tyto indikace se objeví během editace.
Stiskem odpovídajícího tlačítka zvolíte nebo umlčíte Partialy
PARTIAL SELECT: Tlačítka, odpovídající zvoleným Partialům svítí, ostatní nesvítí.
PARTIAL MUTE: Partialy, jež produkují zvuk svítí, umlčené Partialy nesvítí.
SEQUENCER
Toto vyznačení se objeví, pokud tlačítko [SEQUENCER] svítí.
Stiskem zapnete/ vypnete krok.
Kroky, které vyrábí zvuk svítí, umlčené kroky nesvítí.
Současným stiskem dvou tlačítek [1]–[16] můžete propojit oblast mezi nimi ligaturou.
SEQUENCER
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8] a tlačítka NUMBER [1]–[8] vyznačují stav každého kroku v oblasti zobrazení kroků,
kterou jste zvolili (STEP: 1–16, 17–32, 33–48, 49–64).
Ì:120 1-16* -
Play PtnSel
Zobrazení na panelu
(kroková tlačítka)
Kroky, zobrazené na panelu
(kroková tlačítka)
Aktuálně hraje
Tempo
Mimo rozsah STEP
LENGTH
Můžete změnit tempo, je-li zobrazeno a žádná položka není zvolena pomocí tlačítek [F1][F2].
SEQ MAIN
Play Přehraje/ zastaví zvolený Pattern.
(PtnSel) Pattern Select Vstup na obrazovku Pattern Select.
Pomocí tlačítek [ ] [ ] změníte rozsah kroků, které jsou zobrazeny.
Stiskem [1]–[16] aktivujete krok na vstupu. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
SEQ PRM
Podržíte-li na obrazovce SEQ MAIN tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [F2], vstoupíte na obrazovku SEQ PRM.
Len (Length) Určuje délku Patternu (počet kroků).
Scal (Scale) Určuje hodnotu noty v jednom kroku.
Sh (Shue) Určuje rytmickou hodnotu rázu „bounce” (shue).
Gate (Gate) Určuje dobu trvání noty v jednom kroku.
O (O Step Mode)
O step mode
REST (standardně), SKIP
Ord (Step Order)
Určuje pořadí přehrávání kroků.
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku.
Spusťte přehrávání vzad od posledního kroku.
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku a přehrávání vzad od posledního
kroku.
Přehrajte liché a sudé kroky obráceně.
RND Přehrává kroky náhodně.
S. Stp (Start Step) Počáteční krok můžete zadat také uprostřed Patternu. Předchozí kroky znít nebudou.
E.STP (End Step)
Koncový krok, zadaný tímto uprostřed Patternu, bude brán jako poslední. Následující kroky
znít nebudou.
Clear Vyčistí Pattern.
Během STEP REC (obrazovka krokového nahrávání)
Podržíte-li na obrazovce SEQ MAIN tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [F1], vstoupíte na obrazovku SEQ REC.
Pomlka Vloží pomlku.
Ligatura Vloží ligaturu (přidá notovou hodnotu k předchozímu kroku).
Pomocí tlačítek [ ] [ ] změníte rozsah kroků, které jsou zobrazeny.
Stiskem klávesy zadáte notu v aktuálním kroku. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
Stiskem [1]–[16] aktivujete krok na vstupu. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
[SHIFT]+[SEQUENCER] (arpeggiator)
Sw (Switch) Zapíná/ vypíná arpeggiator.
Typ
(Type) Výběr typu arpeggia.
Scal (Scale) Určuje hodnotu noty v jednom kroku.
Hold
Je-li funkce zapnutá na ON, arpeggio bude znít dále podle akordu, který jste zahráli, i po
uvolnění prstů z klaviatury.
Zahrajete-li během držení arpeggia jiný akord, arpeggio se odpovídajícím způsobem změní.
Další operace
[WRITE]
Patch Write ([WRITE])
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Vibraphone
To:U1-42
Použijte tlačítka Patch Bank a Patch Number
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Patch Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
Reverb Write ([SHIFT] + [WRITE])
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Reverb Write
To: U1-17
Tlačítko [F1]: U1–U8
Tlačítko [F2]: 17-32
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Reverb Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
Pattern Write ([WRITE] na obrazovce, související se sekvencerem)
Pattern name
Pattern1
[ Å ] [ Ã ]
Tlačítka [F1] [F2]: Pohyb kurzoru
Tempo/Shue
Tempo Shuffle
OFF OFF
Tlačítko [F1] (Tempo):
OFF: Neukládá se
40-300: Uloží se hodnota tempa
Tlačítko [F2] (Shue):
OFF: Neukládá se
-90-90: Uloží se hodnota Shue
Pattern Patch
Pattern Patch
OFF
Tlačítko [F1]: Pattern Patch
OFF: Neukládá se
U1-11–P6-88: Uložení Patche
[INCREMENT]/[DECREMENT]/ Použijte tlačítka Patch
Bank a Patch Number
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Pattern1
To:1-1
Použijte tlačítka Patch Bank a Patch Number
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Pattern Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
FUNCTION
Menu Function
(Func) Function Vstup na obrazovku Function.
(MIDI) Vstup na obrazovku MIDI.
(Copy) Kopíruje parametr.
(B. Dump) Bulk Dump
Přenáší data D-05 do externího zařízení ve formě zpráv SysEx.
(B. Load) Bulk Load Přijímá data D-50, uložená v externím zařízení ve formě zpráv SysEx.
Function (obrazovka Function)
MastTune (Master Tune) Udává referenční výšku.
Protect Zapíná/ vypíná ochranu paměti.
AutoO
Automaticky vypne nástroj, pokud na něj po zadanou dobu nebudete hrát nebo
jej jinak ovládat.
Demo
Určuje dobu (v minutách) než se rozsvítí LEDka demo.
Je-li vypnutá na OFF, demo nehraje.
LCDCont (LCD Contrast) Nastaví kontrast displeje.
SndMode (Sound Mode)
Original
Tento režim simuluje zvukový generátor D-50.
Clear
Tento režim využívá digitální zpracování, přesnější než D-50, takže výsledný zvuk
je čistější.
C1Scale Nastavuje typ stupnice ribbon kontroleru (C1).
C2Hold Zapíná/ vypíná funkci Hold u ribbon kontroleru (C2).
MIDI (obrazovka MIDI)
CH (MIDI CH)
1-16
Určuje MIDI kanál (základní), na kterém můžete D-05 využít s externím zařízením,
v rozmezí 1–16.
Control
Určuje, jak budou zprávy Channel přijímány, když ovládáte D-05 z externího MIDI
zařízení.
B.CH (basic channel)
Pokud ovládáte D-05 v režimu Mono, zprávy Voice (s výjimkou Note
Event a Pitch Bend) budou přijímány na základním kanále.
G.CH (global channel)
Jestliže ovládáte D-05 v režimu Mono mode, pak pokud má externí
zařízení globální kanál (o jednotku níže než základní kanál), zprávy
Voice (s výjimkou zpráv událostí Note Event a Pitch Bend) mohou být
přijímány společně na globálním kanále.
MdeOFF (mode message o)
Zprávy Mode z externího zařízení přijímány nejsou, režim Key mode,
zadaný pro každý Patch určuje přiřazení.
SepCH
(Separate Mode Receive CH)
1-16
Jestliže zvolíte speciální režim Solo mode jako režim klaviatury (Key mode), horní
a dolní zvuk bude ovládaný na speciálních kanálech. Základní kanál ovládá dolní
zvuk, a přijímací kanál zadaný zde, ovládá horní zvuk.
Local
Je-li zde „OFF”, je sekce klaviatury jednotky odpojena od zvukového generátoru.
Data pro hru z této jednotky jsou vysílána z MIDI OUT, ale nezní generátor
jednotky. Data pro hru, přijatá přes MIDI IN mohou ovládat sekci syntezátoru
jednotky.
After (After Touch) Zapněte na „ON”, pokud chcete přijímat zprávy Aftertouch.
Bender Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Pitch bendu vysílány i přijímány.
Mod (Modulation) Zapněte na „ON”, pokud chcete vysílat a přijímat zprávy o modulaci.
Volume Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly přijímány zprávy Volume.
Hold Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly přijímány zprávy Hold.
Porta (Portamento) Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Portamento vysílány i přijímány.
Prog.C (Program Change)
Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Program Change vysílány i
přijímány.
Excl (Exclusive)
Jestliže chcete přenášet zprávy SysEx (pouze s číslem Roland ID), nastavte zde
buď „ON” nebo „P-Dump”.
Normálně zde bývá „ON”, avšak pokud chcee uložit data zvoleného Patche do
zařízení, které je schopno ukládat zprávy SysEx, zvolte „P-Dump” (Patch dump). S
nastavením „P-Dump” můžete prvky na horním panelu volit Patch, a vysílat jeho
data.
Sync
AUTO
Jestliže je signál MIDI Clock na vstupu konektoru MIDI IN nebo přes
USB port, tempo D-05 bude automaticky synchronizováno s MIDI Clock
(standardně).
INTERNAL
D-05 pracuje v tempu, určeném přístrojem samotným. Zvolte nastavení
„INTERNAL, jestliže nechcete synchronizovat TB-3 s externím zařízením.
Thru Určuje zapnutí/ vypnutí MIDI Thru.
EDIT
Edit Menu (Edit Menu Screen)
(TnTune) Tone Detune Vstup na obrazovku Tone Detune.
(PtEdit) Patch Edit Vstup na obrazovku Patch Edit Menu.
(L-Tone) Lower Tone Vstup na obrazovku Lower Tone Menu.
(U-Tone) Upper Tone Vstup na obrazovku Upper Tone Menu.
Tone Detune (obrazovka Tone detune)
LKey (Lower Key)
Posouvá výšku dolního zvuku v půltónových krocích, v rozsahu -24–+24 (±2
oktáv).
UKey (Upper Key)
Posouvá výšku dolního zvuku v půltónových krocích, v rozsahu -24–+24 (±2
oktávy).
LTun (Lower Tune) Jemné nastavení výšky dolního zvuku v rozmezí -50–+50 (cca ±50 centů).
UTun (Upper Tune) Jemné nastavení výšky dolního zvuku v rozmezí -50–+50 (cca ±50 centů).
Patch Edit Menu (obrazovka Patch edit menu)
&
Detaily najdete v „Parameter Guide (English)” (PDF).
Upper/Lower Tone Menu (obrazovka Upper/lower tone menu)
&
Detaily najdete v „Parameter Guide (English)” (PDF).
Režim Fixed Battery Operation Mode
Tento režim zabrání jednotce v přepnutí na napájení sběrnicí, dokonce i když je připojena na USB port.
To umožňuje použít jednotku, i když USB port nedodává napájení.
1.
Podržíte-li tlačítko PATCH NUMBER [1], zapnete nástroj.
Hlavní specikace
Roland D-05: Synthesizer
Maximální polyfonie 16 hlasy
Zdroj napájení
Nabíjecí Ni-MH baterie (HR6) nebo alkalické (AA, LR6) x4,
Napájení USB sběrnicí
Spotřeba
500 mA (USB napájení)
Rozměry
300 (Š) x 128 (H) x 46 (V) mm
11-13/16 (W) x 5-1/16 (D) x 1-13/16 (H) inches
Hmotnost
900 g (včetně baterie)
2 lbs
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE"
Alkalická baterie (AA, LR6) x 4
Volitelné (nutno
dokoupit)
Klaviatura: K-25m
Boutique Dock: DK-01
*
Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace, viz webovou
stránku Roland.
Práva k duševnímu vlastnictví
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data vzorků, styly, doprovodné šablony, data frází, audio
smyčky a obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data (kromě dat Demo songů) používat k vytváření, hraní,
nahrávání a distribuci svých originálních hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný obsah v originální ani upravené podobě, pro účely
distribuce nahraných médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
Zvolenou hodnotu můžete editovat pomocí [INCREMENT], [DECREMENT], numerických kláves a joystickem.
Stiskem blikajícího tlačítka změnu vrátíte, takže bude opět svítit trvale.
Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte na další vyšší úroveň.
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8]/NUMBER [1]–[8]
Indikují banku a číslo Patche nebo Patternu.
Stiskem tlačítka zadáte banku a číslo.
PARTIAL SELECT/PARTIAL MUTE (během editace)
Tyto indikace se objeví během editace.
Stiskem odpovídajícího tlačítka zvolíte nebo umlčíte Partialy
PARTIAL SELECT: Tlačítka, odpovídající zvoleným Partialům svítí, ostatní nesvítí.
PARTIAL MUTE: Partialy, jež produkují zvuk svítí, umlčené Partialy nesvítí.
SEQUENCER
Toto vyznačení se objeví, pokud tlačítko [SEQUENCER] svítí.
Stiskem zapnete/ vypnete krok.
Kroky, které vyrábí zvuk svítí, umlčené kroky nesvítí.
Současným stiskem dvou tlačítek [1]–[16] můžete propojit oblast mezi nimi ligaturou.
SEQUENCER
Tlačítka PATCH BANK [1]–[8] a tlačítka NUMBER [1]–[8] vyznačují stav každého kroku v oblasti zobrazení kroků,
kterou jste zvolili (STEP: 1–16, 17–32, 33–48, 49–64).
Ì:120 1-16* -
Play PtnSel
Zobrazení na panelu
(kroková tlačítka)
Kroky, zobrazené na panelu
(kroková tlačítka)
Aktuálně hraje
Tempo
Mimo rozsah STEP
LENGTH
Můžete změnit tempo, je-li zobrazeno a žádná položka není zvolena pomocí tlačítek [F1][F2].
SEQ MAIN
Play Přehraje/ zastaví zvolený Pattern.
(PtnSel) Pattern Select Vstup na obrazovku Pattern Select.
Pomocí tlačítek [ ] [ ] změníte rozsah kroků, které jsou zobrazeny.
Stiskem [1]–[16] aktivujete krok na vstupu. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
SEQ PRM
Podržíte-li na obrazovce SEQ MAIN tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [F2], vstoupíte na obrazovku SEQ PRM.
Len (Length) Určuje délku Patternu (počet kroků).
Scal (Scale) Určuje hodnotu noty v jednom kroku.
Sh (Shue) Určuje rytmickou hodnotu rázu „bounce” (shue).
Gate (Gate) Určuje dobu trvání noty v jednom kroku.
O (O Step Mode)
O step mode
REST (standardně), SKIP
Ord (Step Order)
Určuje pořadí přehrávání kroků.
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku.
Spusťte přehrávání vzad od posledního kroku.
Spusťte přehrávání vpřed od prvního kroku a přehrávání vzad od posledního
kroku.
Přehrajte liché a sudé kroky obráceně.
RND Přehrává kroky náhodně.
S. Stp (Start Step) Počáteční krok můžete zadat také uprostřed Patternu. Předchozí kroky znít nebudou.
E.STP (End Step)
Koncový krok, zadaný tímto uprostřed Patternu, bude brán jako poslední. Následující kroky
znít nebudou.
Clear Vyčistí Pattern.
Během STEP REC (obrazovka krokového nahrávání)
Podržíte-li na obrazovce SEQ MAIN tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [F1], vstoupíte na obrazovku SEQ REC.
Pomlka Vloží pomlku.
Ligatura Vloží ligaturu (přidá notovou hodnotu k předchozímu kroku).
Pomocí tlačítek [ ] [ ] změníte rozsah kroků, které jsou zobrazeny.
Stiskem klávesy zadáte notu v aktuálním kroku. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
Stiskem [1]–[16] aktivujete krok na vstupu. Na obrazovce jsou informace o kroku.
STEP INFO
Step 1 Gate 80
C4 D#4 G4 –--
[SHIFT]+[SEQUENCER] (arpeggiator)
Sw (Switch) Zapíná/ vypíná arpeggiator.
Typ
(Type) Výběr typu arpeggia.
Scal (Scale) Určuje hodnotu noty v jednom kroku.
Hold
Je-li funkce zapnutá na ON, arpeggio bude znít dále podle akordu, který jste zahráli, i po
uvolnění prstů z klaviatury.
Zahrajete-li během držení arpeggia jiný akord, arpeggio se odpovídajícím způsobem změní.
Další operace
[WRITE]
Patch Write ([WRITE])
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Vibraphone
To:U1-42
Použijte tlačítka Patch Bank a Patch Number
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Patch Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
Reverb Write ([SHIFT] + [WRITE])
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Reverb Write
To: U1-17
Tlačítko [F1]: U1–U8
Tlačítko [F2]: 17-32
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Reverb Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
Pattern Write ([WRITE] na obrazovce, související se sekvencerem)
Pattern name
Pattern1
[ Å ] [ Ã ]
Tlačítka [F1] [F2]: Pohyb kurzoru
Tempo/Shue
Tempo Shuffle
OFF OFF
Tlačítko [F1] (Tempo):
OFF: Neukládá se
40-300: Uloží se hodnota tempa
Tlačítko [F2] (Shue):
OFF: Neukládá se
-90-90: Uloží se hodnota Shue
Pattern Patch
Pattern Patch
OFF
Tlačítko [F1]: Pattern Patch
OFF: Neukládá se
U1-11–P6-88: Uložení Patche
[INCREMENT]/[DECREMENT]/ Použijte tlačítka Patch
Bank a Patch Number
To: (Zvolte cíl
zápisu)
Pattern1
To:1-1
Použijte tlačítka Patch Bank a Patch Number
Potvrďte nebo zrušte
zápis
Pattern Write?
[EXIT]:N [ENT]:Y
Tlačítko [ENTER]: Potvrzuje
Tlačítko [EXIT]: Ruší
FUNCTION
Menu Function
(Func) Function Vstup na obrazovku Function.
(MIDI) Vstup na obrazovku MIDI.
(Copy) Kopíruje parametr.
(B. Dump) Bulk Dump
Přenáší data D-05 do externího zařízení ve formě zpráv SysEx.
(B. Load) Bulk Load Přijímá data D-50, uložená v externím zařízení ve formě zpráv SysEx.
Function (obrazovka Function)
MastTune (Master Tune) Udává referenční výšku.
Protect Zapíná/ vypíná ochranu paměti.
AutoO
Automaticky vypne nástroj, pokud na něj po zadanou dobu nebudete hrát nebo
jej jinak ovládat.
Demo
Určuje dobu (v minutách) než se rozsvítí LEDka demo.
Je-li vypnutá na OFF, demo nehraje.
LCDCont (LCD Contrast) Nastaví kontrast displeje.
SndMode (Sound Mode)
Original
Tento režim simuluje zvukový generátor D-50.
Clear
Tento režim využívá digitální zpracování, přesnější než D-50, takže výsledný zvuk
je čistější.
C1Scale Nastavuje typ stupnice ribbon kontroleru (C1).
C2Hold Zapíná/ vypíná funkci Hold u ribbon kontroleru (C2).
MIDI (obrazovka MIDI)
CH (MIDI CH)
1-16
Určuje MIDI kanál (základní), na kterém můžete D-05 využít s externím zařízením,
v rozmezí 1–16.
Control
Určuje, jak budou zprávy Channel přijímány, když ovládáte D-05 z externího MIDI
zařízení.
B.CH (basic channel)
Pokud ovládáte D-05 v režimu Mono, zprávy Voice (s výjimkou Note
Event a Pitch Bend) budou přijímány na základním kanále.
G.CH (global channel)
Jestliže ovládáte D-05 v režimu Mono mode, pak pokud má externí
zařízení globální kanál (o jednotku níže než základní kanál), zprávy
Voice (s výjimkou zpráv událostí Note Event a Pitch Bend) mohou být
přijímány společně na globálním kanále.
MdeOFF (mode message o)
Zprávy Mode z externího zařízení přijímány nejsou, režim Key mode,
zadaný pro každý Patch určuje přiřazení.
SepCH
(Separate Mode Receive CH)
1-16
Jestliže zvolíte speciální režim Solo mode jako režim klaviatury (Key mode), horní
a dolní zvuk bude ovládaný na speciálních kanálech. Základní kanál ovládá dolní
zvuk, a přijímací kanál zadaný zde, ovládá horní zvuk.
Local
Je-li zde „OFF”, je sekce klaviatury jednotky odpojena od zvukového generátoru.
Data pro hru z této jednotky jsou vysílána z MIDI OUT, ale nezní generátor
jednotky. Data pro hru, přijatá přes MIDI IN mohou ovládat sekci syntezátoru
jednotky.
After (After Touch) Zapněte na „ON”, pokud chcete přijímat zprávy Aftertouch.
Bender Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Pitch bendu vysílány i přijímány.
Mod (Modulation) Zapněte na „ON”, pokud chcete vysílat a přijímat zprávy o modulaci.
Volume Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly přijímány zprávy Volume.
Hold Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly přijímány zprávy Hold.
Porta (Portamento) Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Portamento vysílány i přijímány.
Prog.C (Program Change)
Zapněte na „ON”, pokud chcete, aby byly zprávy Program Change vysílány i
přijímány.
Excl (Exclusive)
Jestliže chcete přenášet zprávy SysEx (pouze s číslem Roland ID), nastavte zde
buď „ON” nebo „P-Dump”.
Normálně zde bývá „ON”, avšak pokud chcee uložit data zvoleného Patche do
zařízení, které je schopno ukládat zprávy SysEx, zvolte „P-Dump” (Patch dump). S
nastavením „P-Dump” můžete prvky na horním panelu volit Patch, a vysílat jeho
data.
Sync
AUTO
Jestliže je signál MIDI Clock na vstupu konektoru MIDI IN nebo přes
USB port, tempo D-05 bude automaticky synchronizováno s MIDI Clock
(standardně).
INTERNAL
D-05 pracuje v tempu, určeném přístrojem samotným. Zvolte nastavení
„INTERNAL, jestliže nechcete synchronizovat TB-3 s externím zařízením.
Thru Určuje zapnutí/ vypnutí MIDI Thru.
EDIT
Edit Menu (Edit Menu Screen)
(TnTune) Tone Detune Vstup na obrazovku Tone Detune.
(PtEdit) Patch Edit Vstup na obrazovku Patch Edit Menu.
(L-Tone) Lower Tone Vstup na obrazovku Lower Tone Menu.
(U-Tone) Upper Tone Vstup na obrazovku Upper Tone Menu.
Tone Detune (obrazovka Tone detune)
LKey (Lower Key)
Posouvá výšku dolního zvuku v půltónových krocích, v rozsahu -24–+24 (±2
oktáv).
UKey (Upper Key)
Posouvá výšku dolního zvuku v půltónových krocích, v rozsahu -24–+24 (±2
oktávy).
LTun (Lower Tune) Jemné nastavení výšky dolního zvuku v rozmezí -50–+50 (cca ±50 centů).
UTun (Upper Tune) Jemné nastavení výšky dolního zvuku v rozmezí -50–+50 (cca ±50 centů).
Patch Edit Menu (obrazovka Patch edit menu)
&
Detaily najdete v „Parameter Guide (English)” (PDF).
Upper/Lower Tone Menu (obrazovka Upper/lower tone menu)
&
Detaily najdete v „Parameter Guide (English)” (PDF).
Režim Fixed Battery Operation Mode
Tento režim zabrání jednotce v přepnutí na napájení sběrnicí, dokonce i když je připojena na USB port.
To umožňuje použít jednotku, i když USB port nedodává napájení.
1.
Podržíte-li tlačítko PATCH NUMBER [1], zapnete nástroj.
Hlavní specikace
Roland D-05: Synthesizer
Maximální polyfonie 16 hlasy
Zdroj napájení
Nabíjecí Ni-MH baterie (HR6) nebo alkalické (AA, LR6) x4,
Napájení USB sběrnicí
Spotřeba 500 mA (USB napájení)
Rozměry
300 (Š) x 128 (H) x 46 (V) mm
11-13/16 (W) x 5-1/16 (D) x 1-13/16 (H) inches
Hmotnost
900 g (včetně baterie)
2 lbs
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE"
Alkalická baterie (AA, LR6) x 4
Volitelné (nutno
dokoupit)
Klaviatura: K-25m
Boutique Dock: DK-01
*
Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace, viz webovou
stránku Roland.
Práva k duševnímu vlastnictví
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data vzorků, styly, doprovodné šablony, data frází, audio
smyčky a obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data (kromě dat Demo songů) používat k vytváření, hraní,
nahrávání a distribuci svých originálních hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný obsah v originální ani upravené podobě, pro účely
distribuce nahraných médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
/