Roland SPD-SX Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
SPD-SX
Typ
Návod na obsluhu
Ako získať Používateľský manuál vo formáte PDF
Používateľský manuál a doplnkové materiály týkajúce sa tohto produktu si môžete stiahnuť z webovej stránky
spoločnosti Roland vo formáte PDF.
• Používateľský manuál SPD-SX (tento dokument)
• Sprievodca efektmi (vysvetlenie parametrov efektov)
Sprievodca efektmi nie je k tomuto produktu priložený. Dokument si v prípade potreby stiahnite.
Na nasledujúcej webovej stránke vyberte možnosť „Owner’s manuals“ a vyhľadajte produkt „SPD-SX“.
http://www.roland.com/support/en/
Používateľský manuál
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ (s. 74) a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“
(s. 75). Obsahujú totiž dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre správne pochopenie všetkých funkcií
zariadenia by ste si mali prečítať celý Používateľský manuál. Manuál majte vždy poruke ako praktickú príručku.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť akýmkoľvek spôsobom reprodukovaná bez písomného súhlasu
spoločnosti ROLAND CORPORATION.
Roland je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Roland Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo v iných krajinách.
Čo môžete robiť s SPD-SX?
SPD-SX je samplovací pad, s pomocou ktorého môžete jednoduchým spôsobom samplovať zvuky alebo frázy a ihneď ich
využiť.
4
Použitie v kombinácii s bicími
SPD-SX môžete použiť ako samostatný nástroj pri živom či štúdiovom
hraní, a to konkrétne na prehrávanie sprievodných fráz alebo zvukových
efektov. Zariadenie však môžete použiť aj v kombinácii s akustickými alebo
elektronickými bicími.
Jednoduché zapojenie aj samplovanie
Samplovanie vašich obľúbených zvukov je veľmi jednoduché – stačí
pripojiť mikrofón alebo iný zdroj zvuku.
Pri samplovaní môžete použiť aj interné zvuky.
Rôzne zvuky a množstvo možností
SPD-SX obsahuje množstvo rôznych zvukov (bicie nástroje, perkusie a
pod.) a zvukových efektov, ktoré môžete použiť počas svojho vystúpenia.
Interné efekty
Súčasťou SPD-SX sú výkonné efektové procesory, s pomocou ktorých môžete
upraviť zvuk.
Rýchly a jednoduchý import zvukov z počítača
V prípade potreby môžete do zariadenia importovať audio súbory z počítača
alebo USB kľúča.
Dáta z SPD-SX môžete zároveň uložiť do počítača alebo na USB kľúč.
s. 28
s. 20
s. 23
DISTORTION
REVERB
CHORUS
s. 39
Zoznámte sa s SPD-SX
Zoznámte sa s SPD-SX
Zoznámte sa s SPD-SX
5
Informácie o SPD-SX
Čo je to vlna?
Zvuk, ktorý počujete pri hraní na pad sa nazýva vlna.
Každý zvuk, ktorý nasamplujete alebo importujete z USB kľúča/počítača bude uložený ako vlna.
S pomocou jedného padu môžete súčasne aktivovať až dve vlny (vlna a podvlna).
VLNA
PODVLNA
WAVE*****
WAVE00001
Vlna
Čo je to kit?
Kit obsahuje všetky nastavenia deviatich padov, štyroch externých padov a dvoch pedálových spínačov.
Kit môžete v prípade potreby upraviť (úprava konkrétnych nastavení, priradenie vĺn k padom, voľba efektu a pod.) (s. 42).
SPD-SX obsahuje 100 kitov.
*1: hlasitosť kitu
*2: tempo kitu
*3: efekty aplikované na kit
KIT
KIT FX
PAD1
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
WAVE
SUB WAVE
PAD2 PAD3
PAD4 PAD5 PAD6
PAD7 PAD8 PAD9
TRIG1 TRIG2 TRIG3
WAVE
SUB WAVE
TRIG4
FS1 FS2
KIT PAD
KIT TEMPO *2
KIT VOLUME *1
FX1 *3 FX2 *3
KIT001
KIT100
Zoznámte sa s SPD-SX
6
O efektoch
Súčasťou SPD-SX je „MASTER EFFECT“ procesor (s. 22) ovplyvňujúci všetky vytvárané zvuky a „KIT FX“ procesor (s. 23),
ktorý možno použiť v prípade konkrétnych kitov.
S pomocou efektov môžete vytváraný zvuk upraviť podľa potreby.
MASTER EFFECT KIT FX
Tok audio signálu
SPD-SX
*1: parameter OUTPUT (s. 43)
*2: parameter FX2 (s. 55)
MASTER OUT
SUB OUT
PHONES
KIT
PAD1
KIT FX
FX1
FX2
PODVLNA
VLNA
FS2
*1
*2
MASTER
EFFECT
Zoznámte sa s SPD-SX
Zoznámte sa s SPD-SX
7
Priebeh samplovania
Príprava
Pripojte mikrofón alebo externé audio zariadenie.
Nahrávanie samplu
Pri vytváraní samplu s pomocou SPD-SX môžete použiť jeden zo šiestich spôsobov.
Použite spôsob, ktorý vám vyhovuje najviac.
s. 34s. 32s. 29
Zaznamenanie hrania na
SPD-SX
s. 38s. 36s. 35
Skombinovanie dvoch vĺn do
jednej
Postupné samplovanie
do viacerých padov
Samplovanie do
jedného padu
Rozdelenie vlny (Chop)
Aplikovanie efektu na vlnu a jej
opätovné nasamplovanie
Hranie
Použite vlny, ktoré ste vytvorili.
MEMO
V prípade potreby môžete do SPD-SX importovať zvuky z USB kľúča alebo počítača
(s. 39).
s. 12
s. 20
8
Zoznámte sa s SPD-SX ................................. 4
Čo môžete robiť s SPD-SX? ........................... 4
Informácie o SPD-SX ................................ 5
Čo je to vlna? .................................. 5
Čo je to kit? ................................... 5
O efektoch .................................... 6
Priebeh samplovania ................................ 7
Príprava ....................................... 7
Nahrávanie samplu ............................ 7
Hranie ........................................ 7
Popis panelov .......................................10
Horný panel ........................................10
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) ..........12
Príprava na hranie ...................................14
Umiestnenie na stojan ..............................14
Používanie SPD-SX v kombinácii s bicími ......14
Samostatné používanie SPD-SX ...............14
Zapnutie ...........................................15
Zapnutie .....................................15
Vypnutie .....................................15
Úprava nastavení ................................... 16
Používanie rýchleho menu .........................17
Používanie USB kľúča ...............................18
Prepojenie s počítačom prostredníctvom USB .......19
Inštalácia USB ovládača ....................... 19
Prepnutie režimu USB (USB MODE) ............19
Prepojenie SPD-SX s počítačom ...............19
Hranie ...............................................20
Hranie na pady .....................................20
Zastavenie všetkých zvukov ..................20
Kontrola zvukov prostredníctvom slúchadiel ..20
Voľba kitu ..........................................21
Používanie Master efektov ..........................22
Ovládanie Master efektu v reálnom čase ......23
Aplikovanie efektu kitu (KIT FX SW) .................23
Použitie kliku pri hraní (metronóm) .................24
Zmena tempa (TEMPO) .............................25
Nastavenie hlasitosti padu (PAD VOLUME) ........... 26
Hranie s pomocou externých padov a pedálových
spínačov ...........................................27
Samplovanie ........................................28
Samplovanie do jedného padu (BASIC SAMPLING) ..29
Postupné samplovanie do viacerých padov (MULTI
PAD) ...............................................32
Skombinovanie dvoch vĺn do jednej (MERGE) .......34
Opätovné samplovanie s efektmi (WITH FX) .........35
Rozdelenie vlny (CHOP) ............................36
Zaznamenanie hrania na SPD-SX (PERFORM &
RECORD) ...........................................38
Importovanie audio súborov .........................39
Importovanie audio súborov z USB kľúča (WAVE
IMPORT) ...........................................39
Importovanie audio súborov z počítača .............40
Úprava kitu ..........................................42
Nastavenia celého kitu (KIT) ........................42
Nastavenie hlasitosti a tempa kitu (COMMON) . 42
Výstupné nastavenia (OUTPUT) ...............43
MIDI nastavenia (MIDI) .......................43
Nastavenie toho, ako bude vlna znieť (KIT PAD) ......44
Voľba vlny aktivovanej padom (MAIN) ......... 45
Nastavenie spôsobu prehrávania vlny (MODE) . 45
Prehrávanie druhej vlny (SUB). . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aplikovanie efektu kitu (KIT FX) .....................46
Kopírovanie nastavení parametra do všetkých
padov (SET ALL PAD) ...............................47
Zadanie názvu (NAME) .............................47
Kopírovanie/vloženie nastavení kitu alebo padu .....48
Kopírovanie/vloženie nastavení kitu ..........48
Kopírovanie/vloženie nastavení padu .........48
Výmena nastavení padov (PAD EXCHANGE) .........49
Formátovanie nastavení kitu alebo padu ............49
Formátovanie nastavení kitu (KIT INIT) ........49
Formátovanie nastavení padu (PAD INIT) ......49
Úprava vlny ..........................................50
Určenie začiatku a konca vlny (WAVE START/END) ...50
Normalizácia hlasitosti vlny (WAVE NORMALIZE) ..... 50
Úprava výšky tónov v prípade vlny (WAVE PITCH) .... 50
Vytvorenie vlny prehrávanej odzadu (WAVE REVERSE) 51
Odstránenie nechcených častí vlny (WAVE TRUNCATE) 51
Priradenie kategórie k vlne (WAVE CATEGORY) ......51
Usporiadanie vĺn (RENUMBER) ......................52
Kopírovanie vlny (WAVE COPY) .....................52
Odstránenie vlny (WAVE DELETE) ...................52
Uloženie vlny na USB kľúč (WAVE EXPORT) ..........52
Celkové nastavenia SPD-SX ...........................53
Nastavenia ovplyvňujúce hranie a zvuk (SYSTEM) ...53
Nastavenia Master efektu (MASTER EFFECT) ...53
Nastavenia kliku (CLICK) ......................54
Vstupné/výstupné nastavenia (AUDIO IN/OUT) 55
Určenie poradia prepínania kitov (KIT CHAIN) . 56
Použitie pedálového spínača alebo padu vo
funkcii spínača (PAD/FS CONTROL) ............ 57
Ovládanie obrazov (VISUAL CONTROL) ........57
Formátovanie systémových nastavení (SYSTEM INIT) 58
Nastavenia displeja a padov (SETUP) ................59
Obsah
Obsah
Obsah
9
Nastavenie jasu displeja a nastavenie
indikátorov (LCD/LED) ........................59
Nastavenie citlivosti padov (PAD SENS) ........ 60
Nastavenia externých padov (TRIG IN). . . . . . . . . 62
Nastavenia pedálových spínačov (FOOT SW) ..63
MIDI nastavenia (MIDI) .......................63
Ostatné nastavenia (OPTION) .................63
Formátovanie nastavení parametrov SETUP (SETUP
INIT) ...............................................64
Ostatné praktické funkcie (UTILITY) .................64
Zobrazenie zoznamu vĺn (WAVE LIST) .........64
Importovanie audio súboru z USB kľúča
(WAVE IMPORT) ..............................65
Načítanie dát z USB kľúča (LOAD (USB
MEMORY)) ...................................65
Uloženie dát na USB kľúč (SAVE (USB MEMORY)) 66
Zobrazenie informácií o SPD-SX
(INFORMATION) ..............................66
Pripojenie externého MIDI zariadenia .................67
MIDI nastavenia jednotlivých padov (MIDI) ..........67
MIDI nastavenia SPD-SX (MIDI) ...................... 68
Prílohy ..............................................69
Riešenie problémov ................................69
Zoznam chybových hlásení .........................70
Technická špecikácia ..............................71
Index ................................................72
Horný panel
10
Popis panelov
1
9 10
12 1113
3
2 14
4 5 6 87
Popis panelov
Popis panelov
11
Číslo Názov Vysvetlenie Strana
1
Pady 1 – 9 Na pady 1 – 9 hrajte s pomocou paličiek.
s. 20
Indikátory padov 1 – 9
Indikátory sa nachádzajú v pravej spodnej časti jednotlivých padov.
Po údere na pad sa príslušný indikátor rozsvieti.
2
Tlačidlo [POWER] Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia. s. 15
3
Ovládač [MASTER] Slúži na úpravu hlasitosti v prípade konektorov MASTER OUT. s. 15
Ovládač [PHONES] Slúži na úpravu hlasitosti v prípade konektora PHONES. s. 15
Ovládač [CLICK] Slúži na úpravu hlasitosti kliku. s. 24
4
Ovládač [CONTROL 1]
Slúžia na úpravu Master efektu. s. 23
Ovládač [CONTROL 2]
Tlačidlo [FILTER] Slúži na zapnutie/vypnutie ltra.
s. 22
Tlačidlo [DELAY] Slúži na zapnutie/vypnutie efektu Delay.
Tlačidlo [S.LOOP] Slúži na zapnutie/vypnutie efektu Short Looper.
Tlačidlo [FX] Slúži na zapnutie/vypnutie FX.
5
Indikátor TEMPO Bliká v súlade s tempom.
s. 24
Tlačidlo [START/STOP] Slúži na spustenie/zastavenie kliku.
6
Tlačidlá FUNCTION
Slúžia na aktiváciu funkcií zobrazených v spodnej časti displeja.
V tomto manuáli sú označované (zľava) ako tlačidlá [F1], [F2] a [F3].
-
7
Tlačidlo [KIT] Slúži na zobrazenie hlavnej obrazovky. s. 21
Tlačidlo [MENU] Umožňuje prístup k rôznym funkciám (napr. celkové nastavenia SPD-SX). s. 16
Tlačidlo [SAMPLING] Slúži na zaznamenanie samplu. s. 28
Tlačidlo [QUICK] Slúži na otvorenie rýchleho menu (QUICK MENU) v prípade príslušnej obrazovky. s. 17
Tlačidlo [ALL SOUND OFF] Slúži na zastavenie všetkých práve hrajúcich zvukov. s. 20
Tlačidlo [PAD CHECK]
Umožňuje prehranie zvuku padu, na ktorý udriete (prostredníctvom slúchadiel).
Toto tlačidlo možno v určitých prípadoch použiť v kombinácii s inými tlačidlami.
s. 20
8
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Tlačidlo sa používa aj na zrušenie operácie.
-
9
Tlačidlá [-] [+] Slúžia na zmenu čísla kitu, čísla vlny alebo hodnôt parametrov. -
10
Tlačidlo [ENTER] Ak toto tlačidlo bliká, jeho stlačením spustíte operáciu. -
11
Kurzorové tlačidlá
[ ] [ ] [ ] [ ]
Slúžia na presúvanie kurzora. -
12
Indikátory FOOT SW
Rozsvietia sa v prípade, že bude prijatý signál z pedálového spínača pripojeného ku
konektoru FOOT SW.
s. 27
13
Indikátory TRIG IN
Rozsvietia sa v prípade, že bude prijatý signál z externého padu alebo pedálu
pripojeného ku konektorom TRIG IN.
14
Displej Na displeji sa zobrazujú názvy kitov, názvy vĺn a rôzne nastavenia. s. 21
Popis panelov
12
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
Konektor COMPUTER
Umožňuje prepojenie zariadenia a
počítača prostredníctvom USB kábla
(s. 19). Následne budete môcť
importovať audio súbory (s. 40)
alebo nasamplovať zvuky prehrávané
vaším počítačom (s. 29).
Konektor USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča (predávaný
samostatne) (s. 18). Umožňuje import
audio súborov (s. 39) alebo uloženie vĺn
a nastavení SPD-SX na USB kľúč (s. 66).
Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
Aby ste predišli neúmysel-
nému prerušeniu prívodu
elektrickej energie do
zariadenia (napríklad pri
náhlom odpojení kábla)
a prílišnému namáhaniu
konektora DC IN, zaistite
napájací kábel s pomocou
káblového háku (podľa
obrázku).
POZNÁMKA
• Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému
poškodeniu a/alebo poruche reproduktorov a iných zariadení.
• Ak použijete káble s rezistormi, hlasitosť zariadenia pripojeného k vstupom (konektory AUDIO IN) môže byť nižšia. Na
pripojenie v takom prípade použite káble, ktoré neobsahujú rezistory.
Bezpečnostný konektor ( )
http://www.kensington.com/
MIDI konektory
Umožňujú pripojenie MIDI
zariadení (s. 67).
Umiestnite AC adaptér tak, aby
strana s indikátorom (pozri obrázok)
smerovala nahor a strana s textovou
informáciou smerovala nadol.
Po pripojení AC adaptéra do zásuvky
sa indikátor rozsvieti.
Popis panelov
Popis panelov
13
Konektory AUDIO IN
Ak chcete samplovať zvuky, pripojte k týmto konektorom mikrofón alebo digitálny audio
prehrávač. Zvuk prijímaný týmito konektormi bude vysielaný konektormi MASTER OUT a
PHONES.
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel. Z
konektorov SUB OUT a MASTER
OUT bude znieť zvuk aj po pripojení
slúchadiel.
Konektory MASTER OUT
Ide o výstupné zvukové konektory. Slúžia na
pripojenie aktívnych reproduktorov alebo
nahrávacieho zariadenia.
Ak potrebujete mono výstup, pripojte kábel
iba ku konektoru L/MONO.
Konektor FOOT SW
Slúži na pripojenie pedálového spínača
(FS-5U, FS-6: predávaný samostatne), ktorý
budete môcť následne použiť na ovládanie
rôznych funkcií (s. 27, s. 57).
Konektory TRIG IN
Slúžia na pripojenie externých padov (séria
PD: predávané samostatne) alebo triggerov
akustických bicích (séria RT: predávané
samostatne) (s. 27).
* Na pripojenie použite kábel dodávaný s
príslušným produktom.
Ovládač [GAIN]
Slúži na úpravu vstupnej
hlasitosti v prípade konektorov
AUDIO IN (s. 29).
Konektory SUB OUT
Slúžia na pripojenie mixu alebo audio
systému.
Z týchto konektorov bude znieť iba zvuk
padov, ktoré určíte (s. 43).
Ak potrebujete mono výstup, pripojte kábel
iba ku konektoru L/MONO.
* Používajte monaurálny dynamický mik-
rofón. SPD-SX nepodporuje používanie
kondenzátorových mikrofónov.
* Pri určitej vzdialenosti medzi mikrofónmi
a reproduktormi môže vznikať kvílivý
zvuk. Tento problém môžete vyriešiť
nasledovne:
1. Zmenou orientácie mikrofónov.
2. Premiestnením mikrofónov do väčšej
vzdialenosti od reproduktorov.
3. Znížením hlasitosti.
Umiestnenie na stojan
Ak chcete SPD-SX umiestniť na stojan, použite univerzálny držiak (APC-33: predávaný samostatne) alebo stojan na pad (PDS-
10: predávaný samostatne).
POZNÁMKA
• Použite skrutky nachádzajúce sa na spodnom paneli SPD-SX. Pri použití iných skrutiek by mohlo dôjsť k poruche
zariadenia.
• Pri otáčaní dajte pod všetky štyri rohy alebo oba konce zariadenia niekoľko novín alebo časopisov. Zároveň umiestnite
zariadenie tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tlačidiel alebo ovládačov.
• Pri otáčaní zariadenia dbajte na to, aby nespadlo alebo sa neprevrhlo.
14
Príprava na hranie
Používanie SPD-SX v kombinácii s bicími
Ak chcete SPD-SX umiestniť na činelový stojan a
používať ho v kombinácii s bicími alebo V-Drums, použite
univerzálny držiak (APC-33: predávaný samostatne).
Držiak stojana pripevnite s pomocou skrutiek
nachádzajúcich sa na spodnom paneli SPD-SX (pozri
obrázok). Následne pripevnite SPD-SX k univerzálnemu
držiaku.
* Nepoužívajte skrutky dodávané s univerzálnym
držiakom.
Univerzálny držiak
Držiak stojana
Príklad umiestnenia
Samostatné používanie SPD-SX
Ak chcete SPD-SX používať samostatne, použite stojan
na pad (PDS-10: predávaný samostatne).
Držiak stojana PDS-10 pripevnite s pomocou skrutiek
nachádzajúcich sa na spodnom paneli SPD-SX (pozri
obrázok). Následne pripevnite SPD-SX k stojanu na pad.
Viac informácií o skladaní stojana na pad a používaní
držiaka nájdete v používateľskom manuáli, ktorý je
priložený k stojanu.
* Nepoužívajte skrutky dodávané so stojanom na pad.
Držiak stojana
Príklad umiestnenia
Príprava na hranie
Príprava na hranie
15
Zapnutie
POZNÁMKA
* Po pripojení (s. 12) zapnite jednotlivé zariadenia v určenom poradí. Pri ich zapnutí v nesprávnom poradí môže dôjsť k
poškodeniu a/alebo poruche reproduktorov a iných zariadení.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/
vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
• Napájanie SPD-SX sa vypne automaticky po 4 hodinách nečinnosti (továrenské nastavenia). Ak chcete zablokovať funkciu
automatického vypnutia, zvoľte v prípade parametra AUTO OFF možnosť „OFF“ (s. 63).
Ak je v prípade parametra AUTO OFF zvolená možnosť „4hrs“, po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí správa „AUTO OFF
is set to 4h. You can set it to OFF..
Zapnutie
1. Minimalizujte hlasitosť tak, že otočíte ovládače [MASTER] a [PHONES] úplne doľava.
2. Stlačte tlačidlo [POWER].
* Toto zariadenie je vybavené ochranným obvodom. Po jeho zapnutí je preto potrebné, aby ste niekoľko sekúnd počkali.
3. Zapnite reproduktory.
4. S pomocou ovládačov [MASTER] a [PHONES] nastavte primeranú hlasitosť.
Vypnutie
1. Minimalizujte hlasitosť SPD-SX a reproduktorov.
2. Vypnite reproduktory.
3. Podržte tlačidlo [POWER] až kým displej nezhasne.
Príprava na hranie
16
Úprava nastavení
Nasledujúcim spôsobom môžete s pomocou tlačidiel a ovládačov upraviť nastavenia SPD-SX.
15
2 34 4
2 3 4
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
Zobrazí sa obrazovka MENU.
MENU Vysvetlenie Strana
KIT Úprava nastavení celého kitu. s. 42
KIT PAD Nastavenie toho, ako budú znieť vlny jednotlivých padov. s. 44
KIT FX Úprava nastavení efektov kitu. s. 46
SYS (SYSTEM) Úprava celkových nastavení SPD-SX. s. 53
SETUP Úprava nastavení displeja, padov a MIDI (ovplyvňujúcich SPD-SX ako celok). s. 59
UTIL (UTILITY) Zobrazenie informácií o SPD-SX a prenos dát s pomocou USB kľúča. s. 64
2. S pomocou kurzorových tlačidiel vyberte položku v menu a stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka s príslušnými nastaveniami.
Ak ste zvolili možnosť „KIT“, „KIT PAD“ alebo „KIT FX“, pokračujte krokom 4.
Príklad: obrazovka SYSTEM
Príprava na hranie
Príprava na hranie
17
3. S pomocou kurzorových tlačidiel [ ] [ ] vyberte položku a stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka s príslušnými nastaveniami.
Príklad: obrazovka CLICK
4. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] vyberte parameter, ktorý chcete upraviť a s pomocou tlačidiel [-] [+] upravte
hodnotu.
Príklad: obrazovka KIT PAD
Kurzorovými tlačidlami
[ ] [ ] vyberte
parameter, ktorý chcete
upraviť.
Tlačidlami [-] [+] upravte parameter.
MEMO
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a použijete tlačidlá [-] [+], budete
môcť prepínať vlny po desiatkach.
S pomocou tlačidiel FUNCTION otvorte
príslušnú obrazovku s nastaveniami.
Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť, zvoľte úderom.
MEMO
Pad môžete zvoliť aj kurzorovými tlačidlami [ ] [ ].
Nastavenia môžete zmeniť tak, aby upravovaný pad nebolo
možné zvoliť úderom (s. 63).
Stlačením tlačidla [EXIT] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
5. Po dokončení úprav sa stlačením tlačidla [KIT] vráťte na hlavnú obrazovku.
Po vypnutí zariadenia budú nastavenia SPD-SX uložené. Nastavenia vďaka tomu nemusíte ukladať manuálne.
V tomto manuáli je postup, ako sa dostať z obrazovky MENU na položku SYSTEM a následne na položku CLICK
skrátený nasledovným spôsobom: „MENU SYSTEM CLICK.
Používanie rýchleho menu
Vďaka rýchlemu menu môžete jednoduchým spôsobom zvoliť menu, ktoré je v prípade danej obrazovky relevantné.
Stlačením tlačidla [QUICK] otvorte rýchle menu.
Príklad: rýchle menu na obrazovke KIT (s. 42)
Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ]
zvoľte položku a svoju voľbu
potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
V tomto manuáli je postup otvorenia rýchleho menu a voľby položky KIT NAME skrátený nasledovným spôsobom:
„QUICK MENU KIT NAME“.
Príprava na hranie
18
Používanie USB kľúča
Po pripojení USB kľúča (predávaný samostatne) k SPD-SX budete mať nasledujúce možnosti.
• Import audio súborov z USB kľúča (s. 39).
• Použitie USB kľúča pri uložení alebo načítaní vĺn alebo nastavení SPD-SX (s. 65, s. 66).
1. Pripojte USB kľúč ku konektoru USB MEMORY.
USB kľúč
* Opatrne pripojte USB kľúč a uistite sa, že nehrozí jeho vypadnutie.
* Používajte USB kľúč od spoločnosti Roland. V prípade iných produktov nemôžeme zaručiť ich správne fungovanie.
Príprava na hranie
Príprava na hranie
19
Prepojenie s počítačom prostredníctvom USB
Po prepojení konektora COMPUTER na SPD-SX s USB konektorom vášho počítača (prostredníctvom bežne dostupného USB
kábla) budete mať nasledujúce možnosti.
SPD-SX Wave Manager
S pomocou programu SPD-SX Wave Manager (nachádza sa na CD, ktoré je súčasťou balenia) budete môcť importovať audio
súbory z vášho počítača (s. 40).
USB Audio
Zvuky prehrávané počítačom budete môcť nasamplovať (s. 29) a zvuky prehrávané SPD-SX budete môcť nahrať do počítača.
USB MIDI
MIDI dáta z SPD-SX budete môcť nahrať s pomocou DAW programu vo vašom počítači.
Inštalácia USB ovládača
Ak chcete použiť funkcie USB Audio a USB MIDI, musíte najskôr nainštalovať USB ovládač. (Program SPD-SX Wave Manager
môžete použiť aj bez nainštalovania USB ovládača.)
* Ak chcete použiť funkcie USB Audio a USB MIDI, zvoľte v prípade USB MODE možnosť „AUDIO/MIDI“ (s. 63).
1. Nainštalujte USB ovládač do svojho počítača.
USB ovládač nájdete na CD, ktoré je súčasťou balenia.
Viac informácií o systémových požiadavkách nájdete v súbore „ReadmeEN.txt“ na CD.
Postup inštalácie USB ovládača sa v prípade jednotlivých operačných systémov líši. Pred samotnou inštaláciou si preto
dôkladne prečítajte informácie v súbore „ReadmeEN.txt“.
Prepnutie režimu USB (USB MODE)
Tento parameter slúži na určenie toho, akým spôsobom bude SPD-SX fungovať po tom, čo ho prostredníctvom USB pripojíte k
počítaču. Viac informácií nájdete v časti „Ostatné nastavenia (OPTION)“ (s. 63).
Prepojenie SPD-SX s počítačom
1. S pomocou bežne dostupného USB kábla prepojte konektor COMPUTER na SPD-SX s USB konektorom vášho
počítača.
Počítač
USB kábel
(s podporou USB 2.0 Hi-Speed)
USB kábel zaistite s pomocou
káblového háku, ktorý sa
nachádza na zadnom paneli
zariadenia (pozri obrázok).
Predídete tak prerušeniu USB
komunikácie medzi SPD-SX a
počítačom pri údere na pad.
Hrubý USB kábel
Tenký USB kábel
* Použite USB kábel s podporou USB 2.0 Hi-Speed.
* Pred spustením DAW programu v počítači najskôr zapnite SPD-SX. SPD-SX nezapínajte/nevypínajte počas toho, ako je DAW
program spustený.
20
Hranie
Hranie na pady
SPD-SX má deväť padov (pad 1 – 9).
Pri údere na pad sa rozsvieti indikátor príslušného padu.
* Pri hre môžete používať ruky, avšak zariadenie je navrhnuté tak, aby ste naň hrali paličkami.
MEMO
• Na pady 1 – 3 udierajte telom paličky.
• V prípade potreby môžete určiť to, akým spôsobom budú indikátory padov svietiť (s. 59).
Pad 4
Pad 7
Pad 1 Pad 2 Pad 3
Pad 8
Pad 6
Pad 9
Pad 5
Príklad: udriete na pad 7
Indikátor padu 7 sa rozsvieti.
Zastavenie všetkých zvukov
Nasledujúcim spôsobom môžete zastaviť všetky aktuálne
hrajúce zvuky.
1. Stlačte tlačidlo [ALL SOUND OFF].
MEMO
Všetky aktuálne hrajúce zvuky môžete zastaviť aj s
pomocou padu alebo pedálového spínača (s. 57).
Kontrola zvukov prostredníctvom
slúchadiel
V prípade potreby môžete prostredníctvom slúchadiel
skontrolovať jednotlivé zvuky. Ide o praktickú
funkciu najmä v prípade, že chcete počas vystúpenia
skontrolovať zvuk priradený ku konkrétnemu padu bez
toho, aby ho počul niekto iný.
1. Podržte tlačidlo [PAD CHECK] a udrite na pad,
ktorého zvuk chcete skontrolovať.
Hranie
Hranie
21
Voľba kitu
Nasledujúcim spôsobom môžete zvoliť kit (s. 5).
1. Stlačením tlačidla [KIT] otvorte hlavnú obrazovku.
2. Tlačidlami [-] [+] zvoľte kit.
3. Skúste zvoliť rôzne kity a použiť ich pri hraní.
MEMO
• Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a použijete kurzorové tlačidlá [ ] [ ], budete môcť prepínať kity po desiatkach.
• Ak podržíte tlačidlo [-] a stlačíte tlačidlo [+] alebo ak podržíte tlačidlo [+] a stlačíte tlačidlo [-], budete môcť prepínať kity
rýchlejšie.
• V prípade potreby môžete určiť poradie, v ktorom budú kity prepínané (funkcia Kit Chain) (s. 56).
• Kit môžete upraviť tak, že priradíte konkrétne zvuky k padom alebo aplikujete príslušné efekty (s. 42).
• Kity môžete prepínať aj s pomocou padu alebo pedálového spínača (s. 57).
Informácie na hlavnej obrazovke
Tempo hrania
Názov kitu
Číslo kitu
Merač úrovne
Stav efektu kitu (aktivovaný/deaktivovaný) (s. 46)
Úprava hlasitosti
padu (s. 26)
Aktivácia/deaktivácia
efektu kitu (s. 23)
Nastavenie tempa
hrania (s. 25)
: FX1 je aktivovaný
: FX1 je deaktivovaný
Hranie
22
Rýchle menu na hlavnej obrazovke
Na hlavnej obrazovke môžete stlačením tlačidla [QUICK] zobraziť nasledujúce rýchle menu.
Menu Vysvetlenie Strana
CHAIN ON/OFF Zapnutie/vypnutie funkcie Kit Chain s. 56
KIT CHAIN Zobrazenie obrazovky KIT CHAIN s. 56
MASTER EFFECT Zobrazenie obrazovky MASTER EFFECT s. 53
PAD COPY Kopírovanie nastavení padu s. 48
PAD PASTE Vloženie nastavení padu s. 48
PAD EXCHANGE Výmena nastavení padov s. 49
KIT NAME Pomenovanie kitu s. 47
KIT COPY Kopírovanie nastavení kitu s. 48
KIT PASTE Vloženie nastavení kitu s. 48
PAD LOCK Zapnutie/vypnutie funkcie PAD LOCK s. 63
VISUAL CTRL Zapnutie/vypnutie funkcie VISUAL CTRL SW s. 57
LCD/LED Zobrazenie obrazovky LCD/LED s. 59
Používanie Master efektov
Nasledujúcim spôsobom môžete použiť Master efekt (s. 6), ktorý ovplyvní všetky zvuky v aktuálnom kite.
1. Hrajte na pady.
2. Stlačte tlačidlo patriace k Master efektu, ktorý chcete použiť.
Tlačidlo Vysvetlenie
Tlačidlo [FILTER] Aplikuje efekt Filter.
Tlačidlo [DELAY] Aplikuje efekt Delay.
Tlačidlo [S.LOOP] Vytvorí krátku slučku z aktuálne znejúceho zvuku (efekt Short Looper).
Tlačidlo [FX] Aplikuje zvolený typ efektu.
Stlačené tlačidlo sa rozsvieti a Master efekt bude aktivovaný.
* V jednom momente môže byť aktívny iba jeden Master efekt.
MEMO
Nastavenia Master efektu môžete v prípade potreby upraviť (s. 53).
/