Dometic MSG 150 Návod na používanie

Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150
SK
161
Pred montážou a uvedením do prevádzky si prosim pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte
aj tento návod.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2 Bezpečnostné a inštalačné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4 Príslušenstvo/rozšírenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
5 Použitie podľa určenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
6 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7 MagicSafe MSG150 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8 Pripojenie plynového alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
9 MagicSafe MSG150 obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
10 Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
11 Hľadanie chýb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
12 Údržba a čistenie plynového alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
13 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
14 Likvidácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
15 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
MSG150-IO-16s.book Seite 161 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Vysvetlenie symbolov MSG150
SK
162
1 Vysvetlenie symbolov
!
!
A
I
2 Bezpečnostné a inštalačné pokyny
Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:
Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode
2.1 Základy bezpečnosti
!
VÝSTRAHA!
Prístroj požívajte len v súlade s jeho určeným používaním.
Odpojte prístroj od siete
pred každým čistením a ošetrovaním,
po každom použití.
–po výmene poistky
Keď prístroj alebo pripojovací kábel vykazuje viditeľné poškodenia, nesmiete prístroj
uvádzať do prevádzky.
Keď je prípojný kábel tohto prístroja poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
zákaznícky servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniam.
Opravy na tomto prístroji smú vykonávať len odborníci. Neodbornými opravami
môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.
Prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď
boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a keď chápu, aké riziká z toho
vyplývajú.
STRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti alebo k t’ažkému
zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zraneniam.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže ovplyvnit’ funkciu zariade-
nia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
MSG150-IO-16s.book Seite 162 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Rozsah dodávky
SK
163
Elektrické zariadenia nie sú detské hračky!
Prístroj používajte mimo dosahu detí.
Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
A
POZOR!
Pred uvedením prístroja do prevádzky porovnajte údaje o napätí na typovom štítku s
existujúcim zdrojom napätia.
Zástrčku pri vyťahovaní zo zásuvky nikdy neťahajte za pripojovací kábel.
Prístroj uskladňujte na suchom a chladnom mieste.
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia
Prístroj používajte vo vozidlách výlučne pri vypnutom motore.
Prístroj neprevádzkujte v exteriéri.
Raz mesačne a po dlhšom odstavení odskúšajte funkciu prístroja stlačením tlačidla (obr. 8 4,
strane 5).
3 Rozsah dodávky
4 Príslušenstvo/rozšírenia
Č. v
obr. 2,
strane 3
Množstvo Označenie Tov. č .
1 1 Plynový alarm 9600000368
2 1 Montážna platňa
–1Upevňovací materiál
Označenie Tov. č .
Vonkajšia siréna 9101600008
Prídavný spínač RV-AMP-SW
MSG150-IO-16s.book Seite 163 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Použitie podľa určenia MSG150
SK
164
5 Použitie podľa určenia
MagicSafe MSG150 (tov. č. 9600000368) je plynový alarm, ktorý rozpoznáva narkoticky pôso-
biace plyny predtým, ako dosiahnu svoj účinok. MSG150 je koncipovaný na použitie vo vozidlách,
aby rozpoznával narkoticky pôsobiace plyny, ktoré sú založené na éteri, chloroforme, butáne,
etáne a trichlóreténe.
I
6 Technický popis
Plynový alarm MSG150 sa dá všestranne použiť ako výstražný prístroj, ktorý rozpoznáva narkoticky
pôsobiace plyny predtým, ako dosiahnu svoj účinok.
Plynový alarm obsahuje senzor, ako aj akustický signalizátor a pripája sa na zdroj napätia
12/24 Vg, napr. do zapaľovača cigariet vo vozidlách.
Okrem toho obsahuje plynový alarm interné relé, ku ktorému sa dá pripojiť, napr. vonkajšia siréna
alebo signalizačná lampa.
Pripojovacia svorka pre pripojenie relé sa nachádza na zadnej strane plynového alarmu (obr. 3,
strane 4).
Plynový alarm môžete použiť tromi spôsobmi:
ako samostatný prístroj
v kombinácii s vonkajšou sirénou (tov. č. 9101600008)
v kombinácii s alarmom MagicSafe MS660 alebo DVS90
POZNÁMKA
Vďaka rozsahu napätia od 10 do 32 Vg je plynový alarm vhodný tak na použitie v
osobných, ako aj v nákladných vozidlách.
Č. v
obr. 3,
strane 4
Označenie
1Kontakt relé 1
2Kontakt relé 2
MSG150-IO-16s.book Seite 164 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 MagicSafe MSG150 montáž
SK
165
7 MagicSafe MSG150 montáž
7.1 Potrebné náradie
Pre montáž budete potrebovať nasledujúce nástroje:
Meradlo (obr. 1 1, strane 3)
Jamkovač (obr. 1 2, strane 3)
Kladivo (obr. 1 3, strane 3)
Súprava vrtákov (obr. 1 4, strane 3)
Vŕtačka (obr. 1 5, strane 3)
Skrutkovač (obr. 1 6, strane 3)
7.2 Montáž plynového alarmu
Pri výbere miesta montáže plynového alarmu zohľadnite nasledujúce upozornenia:
Rešpektujte dĺžku kábla.
Plynový alarm by sa mal montovať v blízkosti spacej časti a vo výške matracu.
Zvoľte vhodné miesto montáže.
A
Montážnu dosku podržte na zvolenom mieste montáže a označte si obe miesta vŕtania
(obr. 5, strane 5).
Priskrutkujte montážnu platňu s oboma skrutkami (obr. 6, strane 5).
Nasuňte plynový alarm na montážnu platňu (obr. 7, strane 5).
Zasuňte konektor plynového alarmu do konektora vášho napájania 12/24 Vg.
Zelená LED na plynovom alarme (obr. 8 1, strane 5) bliká približne 10 min. Senzor sa uvedie
na prevádzkovú teplotu.
Keď zelená LED trvalo svieti, je plynový alarm pripravený na prevádzku.
POZOR!
Pred navŕtaním otvorov sa uistite, že sa vŕtaním nepoškodia žiadne elektrické káble
alebo iné časti.
MSG150-IO-16s.book Seite 165 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Pripojenie plynového alarmu MSG150
SK
166
8 Pripojenie plynového alarmu
8.1 Ako samostatný prístroj
Keď plynový alarm používate ako samostatný prístroj, môžete ho buď
zapnúť cez konektor 12/24-Vg
zapnúť cez doplnkový spínač RV-AMP-SW (príslušenstvo), ktorý je dostupný ako príslušenstvo,
keď v spacej časti nie je k dispozícii žiadna zásuvka 12/24 Vg.
Pripojenie plynového alarmu prostredníctvom konektora 12/24 Vg
Pripojte konektor 12/24 Vg do zásuvky, ktorá vedie 12/24 Vg trvalý kladný pól.
Táto zásuvka by mala byť spojená s batériou vozidla.
Zaznie akustický signál a zelená LED (obr. 8 1, strane 5) bliká približne desať minút.
Počas tohto času vykoná plynový alarm systémový test a senzor sa zohreje na prevádzkovú
teplotu.
Pripojenie plynového alarmu pevným drôtovým spojením
Keď plynový alarm pripojíte pevným drôtovým spojením a budete ho chcieť zapnúť
prostredníctvom prídavného spínača RV-AMP-SW, použite schému zapojenia obr. 9, strane 6.
Odpojte 12/24 Vg konektor od kábla.
Odstráňte cca 10 cm vonkajšej izolácie na konci kábla.
Spojte vždy čierny, žltý a oranžový kábel s kostrou karosérie (svorka 31).
Spojte červené vedenie s výstupom prídavného spínača RV-AMP-SW.
Spojte vstup spínača cez poistku 1 A s kladným pólom batérie.
8.2 V kombinácii s vonkajšou sirénou (tov. č. 9101600008)
Keď chcete pripojiť plynový alarm v kombinácii s vonkajšou sirénou, použite schému zapojenia
obr. 0, strane 6.
Montáž vonkajšej sirény
Vonkajšiu sirénu môžete namontovať do motorového priestoru.
Pri montáži dbajte na to, aby miesto montáže
neležalo v oblasti odstrekujúcej vody
neležalo v blízkosti výfuku
nebolo dostupné z dolnej strany, aby ste zabránili sabotáži z vonkajšej strany
Vonkajšiu sirénu montujte so zvukovým lievikom smerom nadol.
MSG150-IO-16s.book Seite 166 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Pripojenie plynového alarmu
SK
167
Zapojenie poplachovej sirény
I
Spojte čierny kábel sirény s ukostrením karosérie (svorka 31).
Spojte červený kábel sirény s kontaktom relé 2 (obr. 3 2, strane 4).
Spojte kontakt relé 1 (obr. 3 1, strane 4) s 12 Vg trvalým kladným pólom.
Vedenie musí byť zaistené poistkou 1 A.
8.3 V kombinácii s alarmom MS660 alebo DVS90
Keď plynový alarm chcete
pripojiť v kombinácii s alarmom MS660, použite schému zapojenia obr. a, strane 7
pripojiť v kombinácii s alarmom DVS90, použite schému zapojenia obr. b, strane 8
A
Plynový alarm MS660
Odpojte 12 Vg konektor od kábla.
Odstráňte cca 10 cm vonkajšej izolácie na konci kábla.
Spojte čierne vedenie s ukostrením karosérie (svorka 31).
Spojte žlté a oranžové vedenie (obr. a, strane 7) s bielym vedením alarmu (kolík 15,
15-pólový konektor).
Spojte červené vedenie s 12 Vg trvalým kladným pólom.
Vedenie musí byť zaistené poistkou 1 A.
Ak sa má plynový alarm pripojiť ako hlavný alarm na externý alarm MS660, pripojte
kontakt relé 1 (obr. a, strane 7) k ukostreniu karosérie (svorka 31) a
kontakt relé 2 (obr. a, strane 7) k šedému/bielemu vedeniu (kolík 4, 9-pólový konektor)
alarmu.
Plynový alarm DVS90
Odpojte 12/24 Vg konektor od kábla.
Odstráňte cca 10 cm vonkajšej izolácie na konci kábla.
Spojte čierne, žlté a oranžové vedenie s ukostrením karosérie (svorka 31).
Spojte červené vedenie so zeleným/červeným vedením (P2, kolík 6) (obr. b, strane 8).
Vedenie musí byť zaistené poistkou 1 A.
Ak sa má plynový alarm pripojiť aj ako hlavný alarm na externý alarm DVS90, pripojte
kontakt relé 1 (obr. b, strane 8) k ukostreniu karosérie (svorka 31) a
kontakt relé 2 (obr. b, strane 8) k čiernemu/šedému vedeniu (P2, kolík 5) alarmu.
POZNÁMKA
Ak vaše vozidlo nemá v montážnej oblasti žiadne 12 Vg trvalé vedenie kladného pólu,
môžete vstup pripojiť aj cez poistku 1 A k batérii vozidla.
POZOR!
Keď MagicSafe MSG150 skombinujete s alarmom DVS90, musíte softvér alarmu
nakonfigurovať nasledovne:
Výstup 2.6 nastavte na „Status-Scharf“ a vstup 2.5 na „Auslöser“.
MSG150-IO-16s.book Seite 167 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MagicSafe MSG150 obsluha MSG150
SK
168
9 MagicSafe MSG150 obsluha
Aby sa predišlo falošným alarmom spôsobeným varením, silným tabakovým alebo alkoholovým
zápachom, mali by ste vozidlo pred spaním dobre vyvetrať a plynový alarm zapnúť až potom.
Zapnutie MSG150 ako samostatného prístroja alebo v kombinácii s vonkajšou sirénou
(tov. č. 9101600008)
Pripojte 12/24 Vg konektor do zásuvky alebo zapnite plynový alarm prostredníctvom
prídavného spínača RV-AMP-SW.
Zaznie akustický signál a zelená LED (obr. 8 1, strane 5) bliká približne desať minút.
Počas tohto času vykoná plynový alarm systémový test a senzor sa zohreje na prevádzkovú
teplotu.
Keď sa vyskytne alarm, zaznie akustický signál cez vnútornú sirénu a červená LED (obr. 8 3,
strane 5) sa rozsvieti. Ak je vonkajšia siréna pripojená, zaznie okrem toho aj akustický alarm cez
vonkajšiu sirénu.
Aby ste interný alarm prerušili, stlačte tlačidlo (obr. 8 4, strane 5).
Č. v
obr. 8,
strane 5
Označenie
1 Zelená LED dióda
Zelená LED bliká približne 10 min. potom, ako sa plynový alarm pripojí k
zdroju napätia alebo sa zapne prostredníctvom prídavného spínača
RV-AMP-SW. Keď LED bliká, senzor sa zahrieva na prevádzkovú teplotu.
Keď zelená LED trvalo svieti, je plynový alarm pripravený na prevádzku.
2 Oranžová LED
Oranžová LED svieti, keď sa vyskytla chyba.
3 Červená LED (alarm)
Červená LED bliká, keď sa aktivoval alarm.
Okrem toho zaznie tón sirény ako akustický signál alarmu.
(pozri aj kap. „Alarm“ na strane 169.)
4 Tlačidlo
Toto tlačidlo slúži ako testovacie tlačidlo a ako tlačidlo stíšenia.
Testovacie tlačidlo
Stlačte toto tlačidlo raz mesačne alebo po dlhšom čase odstavenia, aby ste
skontrolovali funkciu.
Oranžová a červená LED blikajú a zaznie tón sirény.
Tlačidlo stíšenia
Stlačte tlačidlo, keď chcete odstaviť signálny tón počas alarmu.
Červená LED ďalej bliká a po 45 sekundách zaznie krátky signálny tón.
Následne sa zariadenie opäť aktivuje.
MSG150-IO-16s.book Seite 168 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Alarm
SK
169
Zapnutie MSG150 v kombinácii s MS660 alebo DVS90
Alarm MS660 alebo DVS90 zapnite ako obvykle:
Na jeho diaľkovom ovládaní stlačte
spodné tlačidlo (MS660)
tlačidlo zatvorenia na diaľkovom ovládaní vozidla, resp. doplnkovom diaľkovom ovládaní
(DVS90).
Zaznie akustický signál a zelená LED (obr. 8 1, strane 5) bliká približne desať minút.
Počas tohto času vykoná plynový alarm systémový test a senzor sa zohreje na prevádzkovú
teplotu.
Keď sa vyskytne alarm, zaznie akustický signál cez vnútornú sirénu a červená LED (obr. 8 3,
strane 5) sa rozsvieti. Interné relé prepne signál ukostrenia na vstup alarmu externého alarmu.
Externý alarm bezprostredne aktivuje vonkajší alarm prostredníctvom smeroviek vozidla a
klaksónu vozidla alebo sirény.
Aby ste interný alarm prerušili, stlačte tlačidlo (obr. 8 4, strane 5).
Na deaktivovanie externého alarmu stlačte na jeho diaľkovom ovládaní
horné tlačidlo (MS660)
tlačidlo otvorenia na diaľkovom ovládaní vozidla, resp. doplnkovom diaľkovom ovládaní
(DVS90).
10 Alarm
V prípade signalizácie alarmu postupujte nasledovne:
Okamžite zistite príčinu alarmu.
Prikážte deťom a spiacim osobám, aby opustili vozidlo alebo loď.
Bezodkladne otvorte všetky okná a dvere.
Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a miesta s otvoreným ohňom ihneď uhaste.
Odstavte všetky prístroje poháňané plynom.
Vyhýbajte sa tvorbe iskier (nestláčajte žiadne elektrické spínače).
Odstráňte príčinu alebo opustite vozidlo alebo loď.
Falošný alarm
Plynová alarm je pre vašu bezpečnosť nastavený veľmi citlivo. Preto senzor aktivuje alarm aj v
prípade iných plynných médií. Použitie aerosólov (napr. hnací plyn v sprejoch), ale aj hustý
tabakový dym, silné alkoholové výpary alebo výpary pri varení môžu vyvolať alarm aj v prípade,
že nie je prítomný žiadny plyn alebo omračujúci plyn.
MSG150-IO-16s.book Seite 169 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Hľadanie chýb MSG150
SK
170
11 Hľadanie chýb
Keď prístroj nie je pripravený na prevádzku (zelená LED nesvieti), postupujte nasledovne:
Uistite sa, že prívodné napätie činí 12 alebo 24 Vg.
Keď je napätie nižšie alebo sa prívod napätia prerušil, plynový alarm nefunguje.
Skontrolujte poistku v konektore, ak je plynový alarm pripojený cez konektor 12/24 Vg.
Kontrola poistky v konektore 12/24 Vg
V hrote konektora sa nachádza tavná poistka určená na ochranu plynového alarmu.
Keď sa tenký kovový spoj v strede medzi kovovými hlavičkami preruší, vtedy je poistka poškodená
a musí sa vymeniť.
A
Pri výmene poistky postupujte nasledovne:
Stiahnite kompenzačnú objímku (obr. 4 4, strane 4) z konektora.
Vyskrutkujte skrutku (obr. 4 5, strane 4) z hornej polovice telesa (obr. 4 1, strane 4).
Opatrne zdvihnite hornú polovicu telesa od spodnej (obr. 4 6, strane 4).
Vytiahnite kontaktný kolík (obr. 4 3, strane 4).
Vymeňte poškodenú poistku (obr. 4 2, strane 4) za novú poistku s rovnakou hodnotou.
Zložte konektor naspäť v opačnom poradí.
12 Údržba a čistenie plynového alarmu
A
robok príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
POZOR!
Dbajte na to, aby ste v konektore použili vždy rovnaký typ poistky. Poškodenia prí-
stroja, ktoré vzniknú vložením nesprávnej poistky, sú vylúčené z akejkoľvek záruky.
POZOR!
Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by mohli poškodiť výro-
bok.
MSG150-IO-16s.book Seite 170 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Záruka
SK
171
13 Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo
vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné
podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
14 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom
stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich
sa likvidácie.
15 Technické údaje
Povolenia
MagicSafe MSG150
Tovarové číslo: 9600000368
Rozmery (ŠxVxH): 80 x 156 x 51 mm
Rozsah vstupného napätia: 10 Vg až 32 Vg
Príkon: 1,3 W
Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
Sila signálu: cca 85 dB vo vzdialenosti 3 m
Trieda ochrany: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 171 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196

Dometic MSG 150 Návod na používanie

Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre