Dometic CFX 75DZW, CFX 95DZW Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie
CFX75DZW, CFX95DZW
Compressor Cooler
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Glacière à compression
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Nevera por compresor
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Geleira com compressor
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Kompressor-køleboks
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Kylbox med kompressor
Bruksanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Компрессорный холодильник
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . 258
Przenośna lodówka
kompresorowa
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Chladiaci box s kompresorom
Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Kompresorový chladicí box
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Kompresszorláda
Használati utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
COOLING BOXES
CFX SERIES
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 1 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW
305
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu
používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade
s určeným použitím alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.1 Všeobecná bezpečnost’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
4 Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5 Zamýšľané použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
6 Opis činnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
6.1 Rozsah funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
6.2 Ovládacie a indikačné prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
7Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
7.1 Pred prvým použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
7.2 Tipy na úsporu energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
7.3 Pripojenie chladiaceho zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
7.4 Použitie snímača stavu nabitia batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
7.5 Používanie chladiaceho boxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
7.6 Nastavenie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
7.7 Zapnutie alebo vypnutie chladiaceho priečinku . . . . . . . . . . . . . . .318
7.8 Aktivovanie WLAN signálu pre voliteľné aplikáciu . . . . . . . . . . . . .319
7.9 Nastaviť jas displeja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
7.10 Použitie núdzového spínača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
7.11 USB pripojenie pre napájanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
7.12 Vypnutie chladiaceho boxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
7.13 Odmrazenie chladiaceho boxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
7.14 Výmena poistky striedavého prúdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
7.15 Výmena konektorovej poistky pre jednosmerný prúd. . . . . . . . . . 322
7.16 Výmena dosky svetelných vodičov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
8 Čistenie a starostlivosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 305 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Vysvetlenie symbolov CFX75DZW, CFX95DZW
306
9Odstraňovanie porúch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
10 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
11 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
12 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
1Vysvetlenie symbolov
D
!
!
A
I
2Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnost’
!
STRAHA!
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’
výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniu.
NEBZPEČENSTVO!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie vedie k smrti alebo
k t’ažkému zraneniu.
STRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti alebo
k t’ažkému zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zraneniam.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže ovplyvnit’
funkciu zariadenia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 306 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Bezpečnostné pokyny
307
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknútznačné nebezpečenstvá.
Prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedo-
mosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpeč-
nom používaní prístroja a keď chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Deti musia byt’ pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so
zariadením nebudú hrat’.
Prístroj odkladajte a používajte mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE!
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
A
POZOR!
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie,
ktorý máte k dispozícii.
Chladiace zariadenie pripájajte iba nasledovne:
pripájacím káblom na jednosmerný prúd palubnej zásuvke
jednosmerného prúdu vo vozidle
alebo pripájacím káblom na striedavý prúd k sieti striedavého
napätia
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného
prúdu: Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spotrebiče od
batérie skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného
prúdu: Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, keď
vypnete motor. V opačnom prípade sa môže vybit’ batéria.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo
rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 307 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Rozsah dodávky CFX75DZW, CFX95DZW
308
Toto chladiace zariadenie obsahuje v izolácii horľavý cyklopentan.
Plyny v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálnu metódu na
likvidáciu. Chladiace zariadenie na konci životnosti odovzdajte
k riadnej likvidácii.
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE!
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.
A
POZOR!
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom
zariadenia.
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Vždy dbajte, aby teplo, ktoré pri prevádzke vzniká, bolo možné
dostatočne odvádzat’. Postarajte sa, aby zariadenie stálo v dostatoč-
nej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby mohol vzduch
cirkulovat’.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
3 Rozsah dodávky
Pozri obr. 1, strane 2
Poz. Množstvo Označenie
1 1 Kompresorový chladiaci box
2 1 Pripájací kábel na jednosmerný prúd
3 1 Pripájací kábel na striedavý prúd
1 Návod na obsluhu
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 308 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Príslušenstvo
309
4Príslušenstvo
Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):
Na webovej stránke Dometic (pozri zadnú stranu) nájdete informácie o WLAN apli-
kácii s kontrolnými, zobrazovacími a poplašnými funkciami. Aplikácia nemusí byť vo
vašej krajine k dispozícii.
5 Zamýšľané použitie
Chladiaci box je vhodný na chladenie a udržiavanie potravín v chlade.
Chladiaci box je dimenzovaný pre prevádzku prostredníctvom:
siete jednosmerného napätia vozidla, člna alebo obytného vozidla
batérie s jednosmerným napätím
siete striedavého napätia
Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako
napríklad
v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
v poľnohospodárstve
pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
v penziónoch s raňajkami
na cateringoch a na podobne účely
!
6Opis činnosti
Chladiaci box môže schladiť potraviny, udržiavať ich v chlade, ako aj ich hlboko
zmraziť. Chladenie sa uskutočňuje prostredníctvom bezúdržbového chladiaceho
okruhu s kompresorom. Mimoriadne silná izolácia a výkonný kompresor zabezpečia
zvlášť rýchle chladenie.
Označenie Č. výrobku
Univerzálna upevňovacia súprava (systém pásov) CFX-UFK 9105304041
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon chladiaceho zariadenia zodpovedá
požiadavkám potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 309 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Opis činnosti CFX75DZW, CFX95DZW
310
Chladiace zariadenie má dva samostatné priečinky, ktoré sa nastavujú nezávisle od
seba. Chladiace zariadenie sa dá použiť vo všetkých kombináciách:
Chladiace zariadenie je určené na mobilné použitie.
Chladiaci box môže byť vystavený krátkodobému nakloneniu 30°, napr. pri použití
na lodiach a člnoch.
I
6.1 Rozsah funkcií
Sieťová časť s prioritným spínaním na pripojenie na striedavý prúd
Trojstupňový kontrolný snímač stavu batérie na ochranu batérie vozidla
Displej s ukazovateľom teploty °C a °F sa pri nízkom napätí batérie automaticky
vypne
Nezávislé nastavenia, kontroly a indikátory pre každý priečinok
Nastavenie teploty: Dvomi tlačidlami v krokoch po 1 °C (a 2 °F)
Integrovaný WLAN vysielač, vďaka ktorému je možné ovládanie aplikáciou
Otvorený kryt bude signalizovaný
USB pripojenie pre napájanie
Núdzový spínač
Sklopné prenosné rukoväte
Tri vyberateľné košíkové vložky
Veľký priečinok Malý priečinok
Chladiaca priehradka Mraziaca priehradka
Mraziaca priehradka Chladiaca priehradka
Chladiaca priehradka Chladiaca priehradka
Mraziaca priehradka Mraziaca priehradka
POZNÁMKA
Povrch skrine pod tesnením veka môžu byť na dotyk teplý. Ide o nor-
málny jav, pretože integrovaný ohrev zabraňuje tvorbe kondenzátu.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 310 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Opis činnosti
311
6.2 Ovládacie a indikačné prvky
Západky krytu (obr. 2 1, strane 2)
Ovládací panel (obr. 3 , strane 2)
Poz. Označenie Vysvetlenie
1ON
OFF
Zapne a vypne chladiaci box, keď sa tlačidlo podrží stlačené
jednu až dve sekundy
2
POWER P
Prevádzková indikácia
LED svieti zeleno: Kompresor je zapnutý
LED svieti oranžovo: Kompresor je vypnutý
LED bliká oranžovo: Displej sa automaticky vypol, lebo
napätie batérie je nízke
3 ERROR LED bliká červeno: Zapnuté chladiace zariadenie nie je
pripravené na prevádzku
4 SET Zvolí režim zadávania:
Nastavenie teploty (veľký/malý chladiaci priečinok)
Údaje v jednotke stupeň °Celzia alebo °Fahrenheit
Nastavenie kontrolného snímača stavu batérie
Nastavenie jasu displeja
Zapne alebo vypne WLAN
5 Chladenie veľké Indikátor stavu veľkého chladiaceho priečinku
LED svieti modrou farbou: Chladiaci priečinok chladí
LED nesvieti: Chladiaci priečinok nechladí
6 Zobrazenie veľké Zobrazuje informácie o veľkom chladiacom priečinku
Zobrazuje „OFF“ (VYP.), keď je chladiaci priečinok vypnutý
7 Zobrazenie malé Zobrazuje informácie o malom chladiacom priečinku
Zobrazuje „OFF“ (VYP.), keď je chladiaci priečinok vypnutý
8 Chladenie malé Indikátor stavu malého chladiaceho priečinku
LED svieti modrou farbou: Chladiaci priečinok chladí
LED nesvieti: Chladiaci priečinok nechladí
9 DOWN – Jedno stlačenie zníži zvolenú hodnotu zadania
10 UP + Jedno stlačenie zvýši zvolenú hodnotu zadania
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 311 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
312
Pripojovacie konektory, núdzový spínač (ak je k dispozícii) a ABS
pripojenie (obr. 4, strane 3):
7Obsluha
7.1 Pred prvým použitím
I
Pretočenie dorazu veka
Doraz veka môžete pretočiť, ak chcete, aby sa veko otváralo na druhú stranu.
Postupujte takto:
Otvorte veko a odoberte ho (obr. 5 A, strane 3).
Odmontujte po tri skrutky bočných závesov (obr. 5 B, strane 3) a závesy
odoberte.
Odstráňte plastové kryty z nových pozícií bočných závesov pomocou malého
skrutkovača a nasaďte ich späť na pôvodné pozície závesov.
Nasaďte bočné závesy na nové pozície.
Odstráňte dva plastové kryty z pozície stredného závesu (obr. 6 A, strane 4).
Odmontujte štyri skrutky stredného závesu (obr. 6 B, strane 4), a záves
odoberte.
Odstráňte plastový kryt z nových pozícií závesov pomocou malého skrutkovača
a nasaďte ho späť na pôvodnú pozíciu závesu (obr. 6 C, strane 4).
Poz. Označenie
1 Konektor striedavého prúdu
2 Spínač poistky
3 Núdzový spínač
4 USB pripojenie pre napájanie
5 Konektor jednosmerného prúdu
POZNÁMKA
Skôr, ako nové chladiace zariadenie uvediete do prevádzky, mali by ste
ho z hygienických dôvodov zvnútra a zvonku poutierať vlhkou handrou
(pozri aj kap. „Čistenie a starostlivosť“ na strane 323).
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 312 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Obsluha
313
Nasaďte stredný záves na novú pozíciu.
Nasaďte kryt do pántov na náprotivnú stranu (obr. 6 D, strane 4).
Výber jednotky teploty
Môžete si zvoliť zobrazenie teploty v °Celzia a °Fahrenheita. Postupujte takto:
Zapnite chladiaci box.
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2) trikrát.
Tlačidlami „UP +“ (Nahor +) (obr. 3 10, strane 2) príp. „DOWN
“ (Nadol -)
(obr. 3 9, strane 2), nastavte jednotku teploty °Celzia alebo °Fahrenheita.
Oba displeje zobrazia na niekoľko sekúnd nastavenú jednotku teploty. Displeje
niekoľkokrát zablikajú, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
7.2 Tipy na úsporu energie
Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto osadenia.
Teplé jedlá nechajte najprv ochladit’, pokým ich budete v zariadení udržiavat’
studené.
Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
Odmrazte chladiaci box hneď, ako sa vytvorí vrstva námrazy.
Zabránite tak nepotrebne nízkej vnútornej teplote.
7.3 Pripojenie chladiaceho zariadenia
Pripojenie k batérii (vozidlo alebo čln)
Chladiaci box možno prevádzkovať s napätím 12 V
g alebo 24 Vg.
A
Kvôli bezpečnosti je chladiaci box vybave elektronickou ochranou proti prepólo-
vaniu, ktorá chráni chladiaci box pred prepólovaním pri pripojení batérie a pred skra-
tom.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Pred nabíjaním batérie rýchlonabíjačkou odpojte chladiaci box a iné
spotrebiče od batérie.
Nadmerné napätie môže poškodiť elektroniku prístrojov.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 313 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
314
Použitie pripájacieho kábla na jednosmerný prúd
A
Zapojte pripájací kábel na jednosmerný prúd (obr. 1 2, strane 2) do zdierky pre
jednosmerné napätie na chladiacom boxe (obr. 4 5, strane 3).
Pripojte pripájací kábel do zásuvky s jednosmerným prúdom.
Pripojenie k sieti so striedavým prúdom (napr. doma alebo v kancelárii)
D
Chladiace boxy majú integrovaný sieťový adaptér pre viacero napätí s prioritným
obvodom pre pripojenie na striedavý prúd. Vďaka prioritnému obvodu sa automa-
ticky prepne na prevádzku so striedavým prúdom, keď je zariadenie pripojené k sieti
so striedavým napätím, aj keď je pripájací kábel na jednosmerný prúd ešte pripojený.
Keď sa chladiaci box z napájania sieťou striedavého napätia prepne na napájanie
z batérie na jednosmerný prúd, červená LED sa môže krátko rozsvietiť.
Zapojte pripájací kábel na striedavý prúd (obr. 1 3, strane 2) do zdierky pre
striedavé napätie na chladiacom boxe (obr. 4 1, strane 3).
Pripojte pripájací kábel do zásuvky so striedavým prúdom.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Pre ochranu zariadenia je zástrčka dodaného pripájacieho kábla na
jednosmerný prúd vybavená poistkou. Zástrčku na jednosmerný prúd
istenú poistkou neodstraňujte.
Používajte výlučne dodaný pripájací kábel na jednosmerný prúd.
NEBZPEČENSTVO! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým
prúdom!
Nikdy nemanipulujte s konektormi a spínačmi, keď máte mokré ruky
alebo stojíte vo vode.
Keď prevádzkujete vaše chladiace zariadenie na palube lode pro-
stredníctvom pevnej elektrickej prípojky so striedavým prúdom
z pevniny, musíte v každom prípade pripojiť prúdový chránič medzi
sieť so striedavým prúdom a chladiace zariadenie.
Poraďte sa s odborníkom.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 314 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Obsluha
315
7.4 Použitie snímača stavu nabitia batérie
Chladiaci box je vybavený viacstupňovým indikátorom batérie, ktorý chráni batériu
vášho vozidla pri pripojení k sieti s jednosmerným prúdom pred hlbokým vybitím.
Ak sa chladiaci box používa pri vypnutom zapaľovaní vozidla, samočinne sa vypne
hneď, ako napájacie napätie klesne pod nastavenú hodnotu. Chladiaci box sa znova
zapne hneď, ako sa nabitím batérie dosiahne znovuzapínacie napätie.
A
V režime „HIGH“ reaguje kontrolný snímač stavu batérie rýchlejšie ako v stupňoch
„LOW“ a „MED“ (pozri nasledovnú tabuľku).
Keď chcete zmeniť režim snímača stavu batérie, postupujte nasledovne:
Zapnite chladiaci box.
Štyrikrát stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2).
Nastavte tlačidlami „UP +“ (Nahor +) (obr. 3 10, strane 2), príp. „DOWN
(Nadol -) (obr. 3 9, strane 2), režim pre snímač stavu batérie.
Na digitálnom displeji sa zobrazí nasledovné:
Lo (NÍZKE), Πd (STREDNÉ), HI (VYSOKÉ)
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd nastavený režim. Displej niekoľkokrát zabliká,
kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Batéria nemá pri vypnutí kontrolným snímačom svoju plnú nabíjaciu
kapacitu. Vyhnite sa viacnásobnému štartovaniu alebo prevádzke
prúdových spotrebičov bez dlhších fáz nabíjania. Postarajte sa, aby sa
batéria opäť nabila.
Režim so snímačom stavu batérie LOW MED HIGH
Vypínacie napätie 12 V
10,1 V 11,4 V 11,8 V
Znovuzapínacie napätie 12 V
11,1 V 12,2 V 12,6 V
Vypínacie napätie 24 V
21,5 V 24,1 V 24,6 V
Znovuzapínacie napätie 24 V
23,0 V 25,3 V 26,2 V
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 315 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
316
I
7.5 Používanie chladiaceho boxu
A
Postavte chladiace zariadenie na pevný podklad.
Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté a aby sa teplo mohlo dobre odvá-
dzať.
I
Pripojte chladiaci box, pozri kap. „Pripojenie chladiaceho zariadenia“ na
strane 313.
A
Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (obr. 3 1, strane 2) na jednu až dve sekundy.
LED „P“ sa rozsvieti (obr. 3 2, strane 2).
Displeje (obr. 3 6 a 7, strane 2) sa zapnú a zobrazia aktuálnu teplotu chladenia.
V závislosti od nastavenej teploty chladiaceho priečinku sa chladiace zariadenie
zapne s chladením jedného alebo oboch chladiacich priečinkov.
LED (obr. 3 5 a 8, strane 2) sa rozsvietia, keď príslušný chladiaci priečinok
chladí.
POZNÁMKA
Keď sa chladiaci box napája štartovacou batériou, zvoľte režim kontrol-
ného snímania stavu batérie „VYSOKÉ“. Keď je chladiaci box pripojený
k napájacej batérii, stačí režim kontrolného snímania stavu batérie
„NÍZKE“.
POZOR! Nebezpečenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, mohlo dostatočne
odvádzať. Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté. Zabezpečte,
aby sa chladiace zariadenie nachádzalo v dostatočnej vzdialenosti od
stien alebo predmetov, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.
POZNÁMKA
Chladiace zariadenie nainštalujte podľa vyobrazenia (obr. 1, strane 2).
Ak sa chladiace zariadenie prevádzkuje v inej polohe, môže sa
poškodiť.
POZOR! Nebezpečenstvo následkom príliš nízkej teploty!
Dbajte na to, aby sa v chladiacom zariadení nachádzali len predmety,
príp. tovar, ktoré sa môžu chladiť na zvolenú teplotu.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 316 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Obsluha
317
I
Zaistenie chladiaceho boxu
Zatvorte veko.
Zatlačte zaistenia (obr. 2 1, strane 2) nadol tak, aby počuteľne zapadli.
I
7.6 Nastavenie teploty
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2):
raz pre veľký chladiaci priečinok
dvakrát pre malý chladiaci priečinok
Indikátor príslušného chladiaceho priečinku bliká.
Nastavte tlačidlami „UP +“ (Nahor +) (obr. 3 10, strane 2) a „DOWN –“ (Nadol
-) (obr. 3 9, strane 2) teplotu chladenia.
Teplotu môžete nastaviť tak, aby každý priečinok pracoval ako chladiaci prieči-
nok, alebo ako mraziaci priečinok.
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd požadovanú teplotu chladenia. Displej nie-
koľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
I
POZNÁMKA
Pri prevádzke na batériu vozidla sa displej automaticky vypne, keď je
napätie batérie nízke. LED „P“ bliká oranžovo.
POZNÁMKA – Alarm „Otvorené veko
Keď necháte veko otvorené dlhšie ako tri minúty pri zapnutom zariadení,
začne blikať príslušné vnútorné osvetlenie, pokým veko nezatvoríte.
POZNÁMKA
Teplota každého chladiaceho priečinku sa dá nastaviť až na –22 °C.
Výrobca aj napriek tomu odporúča teplotu od –15 °C do –18 °C pre
normálnu prevádzku a optimálnu spotrebu energie.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 317 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
318
7.7 Zapnutie alebo vypnutie chladiaceho priečinku
Ak bude potrebný len jeden chladiaci priečinok, dá sa druhý chladiaci priečinok
vypnúť, aby sa šetrila energia.
Vypnutie chladiaceho priečinku
Keď displej chladiaceho priečinku zobrazuje teplotu, môžete chladiaci priečinok
vypnúť nasledovne:
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2):
raz pre veľký chladiaci priečinok
dvakrát pre malý chladiaci priečinok
Indikátor príslušného chladiaceho priečinku bliká.
Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (obr. 3 1, strane 2).
Na displeji príslušného chladiaceho priečinka bude päť sekúnd blikať „OFF“
a potom sa zobrazí „OFF“.
Zapnutie chladiaceho priečinku
Keď displej chladiaceho priečinku zobrazuje „OFF“, môžete chladiaci priečinok
zapnúť nasledovne:
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2):
raz pre veľký chladiaci priečinok
dvakrát pre malý chladiaci priečinok
Indikátor príslušného chladiaceho priečinku bliká.
Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (obr. 3 1, strane 2).
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd požadovanú teplotu chladenia. Displej
niekoľkokrát zabliká, kým sa neprepne späť na zobrazenie aktuálnej teploty.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 318 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Obsluha
319
7.8 Aktivovanie WLAN signálu pre voliteľné aplikáciu
Chladiace zariadenie sa dá ovládať prostredníctvom WLAN pomocou aplikácie,
ktorú môžete nainštalovať na kompatibilné zariadenie. Aplikácia je vybavená kontrol-
nou, zobrazovacou a poplašnou funkciou.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Dometic pre vašu krajinu (pozri zadnú
stranu). Upozorňujeme vás, že aplikácia nemusí byť vo vašej krajine k dispozícii.
Názov WLAN siete kompresorového chladiaceho boxu začína s „CFX“. Prednasta-
vené heslo je „00000000“. Názov siete WLAN a heslo je možné zmeniť samostatne.
Zapnutie/vypnutie WLAN signálu
Šesťkrát stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2).
Tlačidlami „UP +“ (Nahor +) (obr. 3 10, strane 2), príp. „DOWN –“ (Nadol –)
(obr. 3 9, strane 2) zapnite alebo vypnite WLAN signál.
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd želané nastavenie. Displej niekoľkokrát
zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
I
Obnovenie WLAN nastavení z výroby
Ak ste si nastavenia WLAN chladiaceho zariadenia personalizovali prostredníctvom
WLAN aplikácie a zabudli ste svoje heslo, môžete chladiace zariadenie vynulovať na
pôvodné nastavenia z výroby nasledovne:
Šesťkrát stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2).
Stlačte tlačidlo „UP +“ (obr. 3 10, strane 2) minimálne na päť sekúnd.
Na displeji niekoľkokrát zabliká „rES“ a následne sa vráti na pôvodné zobrazenie.
Nastavenia WLAN sa vynulovali na nastavenia z výroby.
Pre ďalšie informácie navštívte webovú stránku Dometic, z ktorej ste si aplikáciu
stiahli.
POZNÁMKA
V továrenských nastaveniach je vysielač WLAN vypnutý. Počas
prvého uvedenia do prevádzky a po každom prerušení prívodu elek-
trickej energie musíte zapnúť vysielač WLAN, aby ste mohli používať
aplikáciu.
Vysielač WLAN využíva veľmi malé množstvo prúdu. Pre dosiahnutie
optimálneho využitia energie WLAN vysielač vypnite, keď sa nepou-
žíva.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 319 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
320
7.9 Nastaviť jas displeja
V tmavom prostredí môže byť jas displejov stlmený. Pre nastavenie jasu displejov
postupujte nasledovne:
Zapnite chladiaci box.
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 3 4, strane 2) päťkrát.
Pomocou tlačidla „UP +“ (obr. 3 7, strane 2) alebo „DOWN –“ (obr. 3 6,
strane 2) nastavte jas displeja.
Na displeji sa zobrazí nasledovné:
d0 (prednastavený), d1 (stredný jas), d2 (tmavý)
Displeje zobrazia na niekoľko sekúnd nastavený režim. Displeje niekoľkokrát
zablikajú, kým sa prepnú na zobrazenie aktuálneho jasu.
I
7.10 Použitie núdzového spínača
Núdzový spínač (obr. 4 3, strane 3) sa nachádza pod ovládacím panelom. Pre
normálnu prevádzku je spínač v polohe „NORMAL USE“ (normálne použitie).
Ak sa vyskytne porucha ovládacej elektroniky, posuňte spínač do polohy
„EMERGENCY OVERRIDE“ (núdzové aktivovanie).
I
POZNÁMKA
Továrenské nastavenie pre jas displejov je d0 (prednastavený).
Ak sa vyskytne porucha, jas displeja je automaticky d0 (prednasta-
vený). Po odstránení poruchy sa znovu aktivuje nastavený jas.
POZNÁMKA
Keď je spínač v polohe „EMERGENCY OVERRIDE“, pracuje chladiaci
systém s plným chladiacim výkonom. V závislosti od prevádzkového
režimu jednotlivých priečinkov v čase prepnutia, prevádzkuje systém
jeden alebo oba priečinky ako mraziace a/alebo jeden z priečinkov
vypne.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 320 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Obsluha
321
7.11 USB pripojenie pre napájanie
USB pripojenie môžete použiť na nabíjanie malých prístrojov (napr. mobilné telefóny
aMP3 prehrávače).
Keď chcete vaše chladiace zariadenie používať s jedným USB prístrojom, pripojte
jednoducho jeden USB kábel (nie je súčasťou dodávky) k prístroju.
I
7.12 Vypnutie chladiaceho boxu
Vyprázdnite chladiaci box.
Vypnite chladiace zariadenie.
Vytiahnite prípojný kábel.
Keď chladiace zariadenie dlhší čas nebudete používať:
Nechajte veko mierne pootvorené. Zabránite tak tvorbe zápachu.
7.13 Odmrazenie chladiaceho boxu
Vlhký vzduch sa môže zrážať na odparovači alebo vnútri chladiaceho zariadenia ako
srieň, čím sa znižuje chladiaci výkon. Chladiace zariadenie včas odmrazte.
A
Pri odmrazovaní chladiaceho prístroja postupujte nasledovne:
Chladené potraviny vyberte.
V prípade potreby ich uskladnite v inom chladiacom zariadení, aby zostali
chladené.
Vypnite chladiace zariadenie.
Nechajte veko otvorené.
Rozmrazenú vodu poutierajte.
POZNÁMKA
Uistite sa, že drobný spotrebič pripojený k USB pripojeniu, je vhodný na
prevádzku s 5 V/500 mA.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Na odstránenie vrstvy námrazy alebo uvoľnenie primrznutých
predmetov nepoužívajte tvrdé alebo špicaté nástroje.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 321 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
Obsluha CFX75DZW, CFX95DZW
322
7.14 Výmena poistky striedavého prúdu
D
Odpojte prívod napätia k chladiacemu zariadeniu.
Vytiahnite pripájacie káble.
Vyberte von poistkovú vložku (obr. 4 2, strane 3), napr. skrutkovačom.
Vymeňte poškodenú sklenenú poistku za novú sklenenú poistku rovnakého typu
s rovnakou hodnotou (4 A, 250 V).
Zatlačte poistkovú vložku znova naspäť do krytu.
Pripojte prívod napätia k chladiacemu zariadeniu.
7.15 Výmena konektorovej poistky pre jednosmerný prúd
Odskrutkujte teleso kontaktného kolíka (obr. 7 3, strane 4) z konektora
(obr. 7 1, strane 4).
Vymeňte poškodenú poistku (obr. 7 2, strane 4) za novú poistku rovnakého
typu a s rovnakou hodnotou (3AG, rýchla, 15 A).
Zložte konektor naspäť v opačnom poradí.
7.16 Výmena dosky svetelných vodičov
Odpojte prívod napätia k chladiacemu zariadeniu.
Otvorte priehľadný kryt pomocou skrutkovača (obr. 8 A, strane 4).
Uvoľnite montážne skrutky dosky vodičov (obr. 8 B, strane 4).
Vytiahnite konektor z dosky vodičov (obr. 8 C, strane 4).
Vymeňte chybnú dosku svetelných vodičov za novú.
Vložte novú svetelnú dosku tak, že vykonáte postup odstránenie svetelnej dosky
v opačnom poradí.
Vložte priehľadný kryt opäť do telesa.
Pripojte prívod napätia k chladiacemu zariadeniu.
NEBZPEČENSTVO! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým
prúdom!
Pred výmenou poistky prístroja odpojte napájanie a pripájací kábel.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 322 Montag, 14. August 2017 4:29 16
SK
CFX75DZW, CFX95DZW Čistenie a starostlivosť
323
8 Čistenie a starostlivosť
!
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez prachu
a nečistôt, aby sa teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať a aby sa prístroj
nepoškodil.
9 Odstraňovanie porúch
STRAHA!
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo
tieto by mohli chladiace zariadenie poškodit’.
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Chladiace zariadenie
nefunguje, LED
nesvieti.
Na konektore
s jednosmerným prú-
dom vo vozidle nie je
žiadne napätie.
Vo väčšine vozidiel sa musí zapnúť zapa-
ľovanie, aby mala zásuvka
s jednosmerným prúdom napätie.
Zásuvka so striedavým
prúdom nevedie napä-
tie.
Vyskúšajte inú zásuvku.
Poistka zariadenia je
chybná.
Vymeňte poistku zariadenia, pozri kap.
„Výmena poistky striedavého prúdu“ na
strane 322.
Integrovaná sieťová časť
je chybná.
Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
Chladiace zariadenie
nechladí (konektor je
zasunutý, LED
„POWER“ svieti).
Kompresor je chybný. Opravu môže vykonať iba autorizovaný
zákaznícky servis.
CFX75_95DZW--O-16s.book Seite 323 Montag, 14. August 2017 4:29 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372

Dometic CFX 75DZW, CFX 95DZW Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie