Chamberlain LiftMaster TX4UNI Návod na obsluhu

Značka
Chamberlain LiftMaster
Model
TX4UNI
Typ
Návod na obsluhu
da
Garageportåbneren må kun betjenes, når der er uhindret overblik over garage-
porten, der ikke er nogen hindringer i området og portåbneren er korrekt jus-
teret. Ingen må gå ind og ud af garagen, når porten er i bevægelse. Børn må ikke
benytte tryktasterne (såfremt disse forefindes) eller fjernbetjeningen og de bør
ikke lege i nærheden af garageporten.
Denne fjernbetjening (sender) er udstyret med en speciel kode og kan programmeres
til alle Chamberlain - LiftMaster garageportåbnere der er udstyret med Chamberlain -
433MHz modtagere. Advarsel: Ikke til model: LM50K, ML510, HE500AN.
Forberedelse:
- Kontroller din motors kompatibilitet (433MHz). Du kan eventuelt besøge os på
www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Tag om muligt motorens vejledning i hånden og læs hvor knappen til programmerin-
gen befinder sig.
Programmering:
Trin 1: Venstre og højre knap på fjernbetjeningen trykkes ned samtidigt i ca. 5 sekun-
der. LED’erne på fjernbetjeningen begynder at lyse konstant.
Trin 2: Tryk kort på knappen til garageportåbneren. LED’erne begynder at lyse i ca. 30
sekunder. Nu kan fjernbetjeningen programmeres.
Trin 3: Vælg en af de fire knapper på fjernbetjeningen og tryk på den. Når motor-
belysningen blinker 1x udføres trin 4. Hvis ikke, trykkes den valgte knap igen, indtil
motorbelysningen blinker 1x. Derefter udføres trin 4.
Trin 4: Tryk på en af de tre resterende knapper på fjernbetjeningen for at afslutte pro-
grammeringen. LED’erne på fjernbetjeningen slukkes.
Slet fjernbetjening:
Sletning af fjernbetjeningen er udførligt beskrevet i motorvejledningen. Sædvanligvis
skal der trykkes på knappen på motoren i mindst 10 sekunder. Derefter er ALLE fjern-
betjeninger der var programmeret til motoren, slettet.
ADVARSEL
no
Garasjeportåpneren må kun aktiveres hvis garasjeporten er fullt synlig, hvis det
ikke befinner seg hindringer i nærheten og hvis åpneren er innstilt riktig. Ingen
må gå inn i eller ut av garasjen mens
garasjeporten går opp eller ned. Ikke la barn betjene trykktastene (hvis montert)
eller fjernkontrollen og ikke la barn leke i nærheten av garasjeporten.
Denne universalfjernstyringen (håndsender) er utstyrt med en spesiell kode og kan
programmeres for alle Chamberlain - LiftMaster garasjeportmotorer og utvendige port-
motorer, som er utstyrt med Chamberlain - 433MHz radio.
OBS: Ikke for modell: LM50K, ML510, HE500AN.
Forberedelse:
- Sjekk om drevet ditt er kompatibelt (433MHz). Alternativt kan du besøke oss på
www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Om mulig må du ta anvisningen til drevet til hånden og lese etter hvor innlæringstas-
ten for programmeringen befinner seg.
Programmere:
Trinn 1: Trykk og hold venstre og høyre tast til håndsenderen samtidig i ca. 5 sekunder.
LED'en til håndsenderen begynner å lyse permanent.
Trinn 2: Trykk kort på innlæringsknappen på garasjeportmotoren. LED'en begynner å
lyse i ca. 30 sekunder. Nå kan håndsenderen programmeres.
Trinn 3: Velg og trykk av de fire tastene til håndsenderen. Når motorbelysningen blink-
er 1 gang utfører du trinn 4. Dersom dette ikke er tilfelle, trykker du den valgte tasten
så lenge, til driftsbelysningen blinker 1 gang. Deretter utføres trinn 4.
Trinn 4: Trykk en av de tre gjenværende tastene til håndsenderen for å avslutte pro-
grammeringen. LED'en til håndsenderen slokner.
Slette håndsender:
I anvisningen til drevet beskrives slettingen av håndsendere utførlig. I regel trykkes
innlæringstasten på drevet og holdes nedtrykt i minst 10 sekunder. Deretter er ALLE
håndsendere, som var programmert på drevet, slettet.
ADVARSEL
cs
Aktivujte pohon garážových vrat pouze tehdy, pokud se celá garážová vrata nachází
ve vašem zorném poli, nejsou tam žádné překážky, a pohon je správně nastaven.
Nikdo nesmí do garáže vstoupit, resp. z ní vyjít, zatímco se garážová vrata otevírají
nebo zavírají. Nenechávejte děti používat tlačítka (pokud jsou instalována) nebo
dálkové ovládání a ani je nenechávejte si hrát v blízkosti garážových vrat.
Toto univerzální dálkové ovladání (ruční dálkový ovladač) je vybaven speciálním kódem a
lze jej naprogramovat pro všechny pohony garážových a venkovních vrat Chamberlain –
LiftMaster, které disponují signálem Chamberlain – 433 MHz.
Pozor: Není vhodné pro modely: LM50K, ML510, HE500AN.
Příprava:
- zkontrolujte kompatibilitu (433 MHz) vašeho pohonu. Alternativně navštivte naše stránky
www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- dle možností si vemte k ruce návod k pohonu a přečtěte si, kde se nachází tlačítko pro
programování
Programování:
Krok 1: Současně stiskněte a podržte cca 5 sekund stisknuté levé a pravé tlačítko
ručního ovladače. LED dioda ručního ovladače začne trvale svítit.
Krok 2: Krátce stiskněte programovací tlačítko na pohonu garážových vrat. LED dioda
začne na cca 30 sekund svítit. Nyní lze ruční ovladač naprogramovat.
Krok 3: Vyberte jedno ze čtyř tlačítek ručního ovladače a stiskněte. Pokud osvětlení
pohonu 1x blikne, proveďte krok 4. Pokud ne, stlačujte opakovaně vybrané tlačítko do té
doby, dokud osvětlení pohonu 1x neblikne. Poté proveďte krok 4.
Krok 4: Pro ukončení programování stiskněte jedno ze tří zbylých tlačítek ručního
ovladače. LED dioda ručního ovladače zhasne.
Vymazání ručního ovladače:
Vymazání ručního ovladače je podrobně popsáno v návodu pohonu. Obvykle se stiskne
programovací tlačítko na pohonu a podrží se stisknuté na dobu alespoň 10 sekund. Poté
se vymažou VŠECHNY ruční ovladače, které byly do pohonu naprogramovány.
VAROVÁNÍ
pl
Napęd bramy garażowej należy uruchamiać tylko wtedy, gdy brama garażowa
całkowicie znajduje się w polu widzenia, w jej okolicy nie znajdują się przeszkody, a
napęd jest prawidłowo wyregulowany. Nie wolno wchodzić lub wychodzić z garażu
podczas otwierania lub zamykania bramy garażowej. Należy zwrócić uwagę na to,
że przyciski (jeśli dotyczy), czy sterowanie zdalne pozostaną poza zasięgiem dzieci
i upewnić się również, że dzieci nie bawią się w pobliżu bramy garażowej.
Niniejsze urządzenie do zdalnego sterowania (pilot) wyposażony jest w specjalny kod i
może zostać zaprogramowany dla wszystkich napędów bram garażowych i bram
zewnętrznych Chamberlain - LiftMaster, które posiadają radio Chamberlain - 433MHz.
Uwaga: Nie dotyczy modelu LM50K, ML510, HE500AN.
Przygotowanie:
- Skontrolować kompatybilność (433MHz) napędu. W ramach alternatywy prosimy
odwiedzić nasze strony internetowe: www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- W miarę możliwości zapoznać się z instrukcją obsługi napędu i z informacją o
lokalizacji przycisku programowania.
Programowanie:
Krok 1: Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie lewy i prawy przycisk pilota przez ok. 5
sekund. Lampka LED na pilocie zacznie się świecić bez przerwy.
Krok 2: Krótko nacisnąć przycisk programowania na napędzie bramy garażowej.
LED zacznie się świecić przez ok. 30 sekund. Następnie można zaprogramować
pilota.
Krok 3: Nacisnąć jeden z czterech przycisków na pilocie. Jeśli oświetlenie napędu
mignie 1x, wykonać krok 4.Jeśli nie, naciskać wybrany przycisk tak długo, aż oświetle-
nie napędu mignie 1x. Następnie wykonać krok 4.
Krok 4: Nacisnąć jeden z trzech pozostałych przycisków na pilocie, aby zakończyć
programowanie. Lampka LED na pilocie wyłączy się.
Usuwanie pilota:
Usuwanie pilota jest szczegółowo opisane w instrukcji obsługi napędu. Zazwyczaj
przycisk programowania na napędzie należy nacisnąć i przytrzymać przez minimum 10
sekund. Następnie WSZYSTKIE urządzenia typu pilot, które zostały zaprogramowane
dla danego napędu, zostaną usunięte.
OSTRZEŻENIE
sl
Pogon garažnih vrat aktivirajte le, če imate celotna garažna vrata v vidnem polju, če
tam ni nobenih ovir in je pogon pravilno nastavljen. Med odpiranjem ali zapiranjem
vrat, nihče ne sme vstopiti v garažo oz. jo zapustiti. Otroci ne smejo uporabljati tipk
(če obstajajo) ali daljinskega upravljalnika in se ne smejo igrati v bližini garažnih
vrat.
To univerzalno radijsko krmiljenje (ročni oddajnik) je o0premljen s posebno kodo in ga
lahko programirate na vse pogone garažnih vrat Chamberlain - LiftMaster in pogone
zunanjih vrat, ki so opremljene z radijsko postajo Chamberlain - 433MHz.
Pozor: Ni za modele: LM50K, ML510, HE500AN.
Priprava:
- preverite združljivost (433 MHz) svojega pogona. Alternativno obiščite naši spletni
strani www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- po možnosti vzemite v roke navodila za uporabo pogona, kjer je predstavljena tipka
za programiranje.
Programiranje:
Korak 1: sočasno pritisnite za pribl. 5 sekund levo in desno tipko ročnega oddajnika in
ju držite pritisnjeno. LED ročnega oddajnika začne trajno svetiti.
Korak 2: na kratko pritisnite gumb za programiranje na pogonu garažnih vrat.
LED začne svetiti za pribl. 30 sekund. Zdaj lahko programirate ročni oddajnik.
Korak 3: Izberite in pritisnite eno od štirih tipk ročnega oddajnika. Ko osvetlitev pogona
utripne 1 x, izvedite korak 4. Če ne, izbrano tipko pritiskajte tolikokrat, dokler osvetlitev
pogona ne utripne 1 x. Nato izvedite korak 4.
Korak 4: Za končanje programiranja pritisnite eno od treh ostalih tipk ročnega oddaju-
nika. LED ročnega oddajnika ugasne.
Brisanje ročnega oddajnika:
Brisanje ročnega oddajnika je izčrpno opisano v navodilih za uporabo pogona. Običa-
jno se tipka za programiranje na pogonu pritisne in drži pritisnjena najmanj 10 sekund.
Nato so izbrisani VSI ročni oddajniki, ki so programirani na ta pogon.
PREVIDNOST
sk
Pohon garážovej brány ovládajte iba vtedy, keď máte garážovú bránu v plnom
zornom poli, keď sa tam nenachádzajú žiadne prekážky a keď je pohon správne
nastavený. Keď sa garážová brána otvára alebo zatvára, nesmie nikto vstupovať do
garáže, resp. opúšťať garáž. Nenechajte deti používať tlačidlá (ak existujú) alebo
diaľkové ovládanie a nenechajte ich tiež hrať sa v blízkosti garážovej brány.
Univerzálne diaľkové ovládanie (ručný vysielač) je vybavené špeciálnym kódom a môže
byť naprogramované na všetky pohony garážovej brány a pohony vonkajšej brány Cham-
berlain – LiftMaster, ktoré sú vybavené 433 MHz vysielačom Chamberlain.
Pozor: nie je určené pre model: LM50K, ML510, HE500AN.
Príprava:
- skontrolujte kompatibilitu (433 mHz) vášho pohonu. Prípadne navštívte naše webové
stránky www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- podľa možnosti si zoberte návod na obsluhu pohonu a prečítajte si, kde sa nachádza
tlačidlo „Learn“ na programovanie.
Programovanie:
Krok 1: Stlačte zároveň ľavé a pravé tlačidlo ručného vysielača na cca 5 sekúnd. LED
dióda ručného vysielača začne nepretržite svietiť.
Krok 2: Krátko stlačte tlačidlo „Learn“ na pohone garážovej brány. LED dióda sa rozsvieti
na cca 30 sekúnd. Teraz môže byť ručný vysielač naprogramovaný.
Krok 3: Vyberte si jedno zo štyroch tlačidiel ručného vysielača a stlačte ho. Keď osvetle-
nie pohonu 1x zabliká, vykonajte krok 4. V opačnom prípade opakovane stláčajte vybrané
tlačidlo dovtedy, kým osvetlenie pohonu 1x nezabliká. Potom vykonajte krok 4.
Krok 4: Na ukončenie programovania stlačte jedno zo zvyšných troch tlačidiel ručného
vysielača. LED dióda ručného vysielača zhasne.
Vymazanie ručného vysielača:
Vymazanie ručného vysielača je podrobne opísané v návode na obsluhu pohonu. Zvyča-
jne treba stlačiť tlačidlo „Learn“ na pohone a držať ho stlačené minimálne 10 sekúnd. Po
tomto kroku sa vymažú VŠETKY ručné vysielače, ktoré boli naprogramované na pohon.
POZOR
hr
Aktivirajte pogon garažnih vrata samo onda, kada cijela garažna vrata imate u vid-
nom polju, kada se tamo ne nalaze nikakve prepreke i ako je pogon ispravno nam-
ješten. Nitko ne smije ulaziti u garažu,odn. izlaziti iz nje, dok se garažna vrata dižu
ili spuštaju. Djeca ne smiju koristiti pritisne tipke (ako postoje) ili radijsko upravljan-
je. Isto se tako ne smiju igrati u blizini garažnih vrata.
Ovo univerzalno radijsko upravljanje (ručni odašiljač) opremljeno je specijalnim kodom
i može se programirati za sve „Chamberlain – LiftMaster“ pogone garažnih vrata i van-
jskih vrata koja su opremljena daljinskim uređajem 433 MHz.
Pozor: ne za modele: LM50K, ML510, HE500AN.
Priprema:
- Provjerite kompatibilnost (433MHz) svog pogona. Alternativno možete pogledati našu
mrežnu stranicu: www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Ako je moguće, uzmite Upute za pogon i pročitajte dio u kojem se govori o tome, gdje
se nalazi memorijska tipka za programiranje.
Programiranje:
1. korak: istovremeno pritisnite lijevu i desnu tipku na ručnom odašiljaču i držite ih pri-
tisnutim oko 5 sekundi. LED žaruljica ručnog odašiljača počinje stalno svijetliti. *
2. korak: pritisnite kratko tipku za memoriranje na pogonu garažnih vrata. LED žarulji-
ca će početi svijetliti u trajanju od 30 sekundi. Sada se može programirati ručni odašil-
jač.
3. korak: odaberite jedu od 4 tipke na ručnom odašiljaču i pritisnite ju. Ako osvjetljenje
pogona jedanput zasvijetli, izvršite 4. korak. Ako ne zasvijetli, odabranu tipku ponovo
tako dugo pritiskati, dok osvjetljenje pogona ne zasvijetli jedanput. Nakon toga prijeđite
na 4. korak.
4. korak: pritisnite jednu od preostale tri tipke na ručnom odašiljaču da biste završili
programiranje. LED žaruljica na ručnom odašiljaču će se ugasiti.
Brisanje programiranja na ručnom odašiljaču:
Brisanje na ručnom odašiljaču opširno je opisano u Uputama za pogon. Obično se
pritisne tipka za programiranje na pogonu i drži se pritisnutom najmanje 10 sekundi.
Nakon toga su obrisani SVI ručni odašiljači koji su programirani za taj pogon.
OPREZ
hu
Az ajtó hajtószerkezetét csak akkor szabad működtetni, ha az ajtó egész környékét
teljesen belátja, az mindenféle akadálytól mentes, a hajtószerkezet pedig rendel-
tetésszerűen van beállítva. Senki sem mehet át, ill. ki addig az ajtón, amíg az
mozgásban van. Ne engedje, hogy a gyermekek a nyomógombokat (ha vannak)
vagy a távirányítót használják, és hogy az ajtó közelében játsszanak.
Ehhez az univerzális távirányítóhoz (kézi adó) egy különleges kód van hozzárendelve,
és a távirányító minden 433 MHz rádiófrekvencián működő Chamberlain
vevőkészülékkel ellátott Chamberlain – LiftMaster garázsajtó-hajtószerkezethez és kül-
sőajtó-hajtószerkezethez beprogramozható.
Figyelem: A következő modellekhez nem: LM50K, ML510, HE500AN.
Előkészületek:
- Ellenőrizze a hajtószerkezet kompatibilitását (433 MHz). Vagy látogasson el
weboldalainkra: www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Lehetőleg vegye kézbe a hajtószerkezet útmutatóját, és keresse meg benne, hogy
hol található a programozás tanulás gombja.
Beprogramozás:
1. lépés: Tartsa nagyjából 5 másodpercig egyidejűleg lenyomva a kézi adó bal és jobb
oldali gombját. A kézi adó LED-je folyamatos világításra kapcsol.
2. lépés: Nyomja meg röviden a garázsajtó-hajtószerkezet tanulás gombját. A LED kb.
30 másodpercre világításra kapcsol. Ekkor a kézi adót be lehet programozni.
3. lépés: Nyomja meg a kézi adó négy gombja közül a kívánt gombot. Ha a hajtósz-
erkezet világítása 1-szer felvillan, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomo-
gassa addig a kiválasztott gombot, amíg a hajtószerkezet világítása 1-szer fel nem vil-
lan. Ezt követően folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés: A programozás befejezéséhez nyomja meg a kézi adó maradék három gom-
bjának egyikét. A kézi adó LED-je kialszik.
A kézi adó törlése:
A kézi adó törlése a hajtószerkezet útmutatójában részletesen le van írva. A hajtósz-
erkezeten a tanulás gombot általában legalább 10 másodpercig nyomva kell tartani.
Ezt követően a hajtószerkezeten beprogramozott MINDEN kézi adó törölve lesz.
FIGYELEM
ro
Activaţi sistemul de acţionare a porţii de garaj numai dacă poarta de garaj se află
complet în raza dvs. vizuală, în dreptul acesteia nu se află niciun obstacol þi sis-
temul de acţionare este reglat corect. Este interzis ca o persoană să intre sau să
iasă din garaj în timpul deschiderii sau închiderii porţii de garaj. Nu lăsaţi copii
să utilizeze butoanele de apăsare (dacă sunt disponibile) sau telecomanda þi nici
să se joace în aproprierea porţii de garaj.
Acest dispozitiv universal de comandă radio (telecomandă) este prevăzut cu un cod þi
poate fi programat pentru toate sisteme de acţionare pentru porţi de garaj þi toate sis-
teme de acţionare pentru porţi de exterior Chamberlain - LiftMaster care sunt dotate cu
dispozitiv radio Chamberlain - 433MHz.
Atenţie: Nu este destinat modelului: LM50K, ML510, HE500AN.
Pregătire:
- Verificaţi compatibilitatea (433MHz) sistemului dvs. de acţionare. Alternativ, vizitaţi
paginile noastre de Internet www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Dacă este posibil, luaţi Instrucţiunile sistemului de acţionare þi citiţi unde se află tasta
de setare pentru programare.
Programare:
Etapa 1: Apăsaţi simultan þi ţineţi apăsate cca. 5 secunde tasta stângă þi tasta dreap-
tă de pe telecomandă. LED-ul de la telecomandă se aprinde permanent.
Etapa 2: Apăsaţi scurt butonul de setare de la sistemul de acţionare pentru porţi de
garaj. LED-ul se aprinde pentru cca. 30 de secunde. Acum se poate programa teleco-
manda.
Etapa 3: Alegeţi una din cele patru taste de pe telecomandă þi apăsaţi-o. Dacă se
aprinde 1x lampa sistemului de acţionare realizaţi Etapa 4. Dacă nu se aprinde,
apăsaţi tasta selectată în mod repetat, până ce se aprinde 1x lampa sistemului de
acţionare. Apoi realizaţi Etapa 4.
Etapa 4: Pentru a finaliza programarea apăsaţi una din celelalte trei taste de pe tele-
comandă. LED-ul de la telecomandă se stinge.
Anularea telecomenzilor:
Anularea telecomenzilor este deschisă detaliat în Instrucţiunile pentru sistemul de
acţionare. În general, se apasă þi se ţine apăsată cel puţin 10 secunde tasta de setare.
Astfel se anulează TOATE telecomenzile care au fost programate pentru sistemul de
acţionare.
ATENŢIE
rus
Включайте привод гаражных ворот только тогда, когда зона ворот
просматривается полностью, вблизи ворот не находятся пред-меты,
препятствующие движению ворот, и привод правильно настроен. Во время
движения ворот, при открытии или закрытии, никто не должен входить или
выходить из гаража. Не позволяйте детям играть с кнопками (если имеются)
или дистанционным управлением и находиться вблизи ворот.
Этот универсальный пульт дистанционного управления (манипулятор) снабжён
специальным кодом и может быть запрограммирован на всех приводах для
гаражных ворот Chamberlain – LiftMaster и наружных ворот, которые снабжены
радиоуправлением Chamberlain – 433МГц.
Внимание: Не для моделей: LM50K, ML510, HE500AN.
Подготовка:
- Проверьте совместимость (433 МГц) Вашего привода. В качестве альтернативы
посетите нас на www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Возьмите, по возможности, руководство к приводу и прочтите, где находится
обучающая кнопка для программирования.
Программирование:
Шаг 1: Одновременно нажмите и удерживайте прим. 5 секунд правую и левую
кнопки пульта. Светодиод начинает постоянно светиться.
Шаг 2: Кратко нажать обучающую кнопку на проводе гаражных ворот. Светодиод
начинает светиться прим. 30 секунд. Теперь пульт можно запрограммировать.
Шаг 3: Нажать одну из четырех кнопок на выбор. Если лампочка на приводе мигнет
1 раз, выполните шаг 4. Если нет, нажимайте повторно выбранную кнопку до тех
пор, пока лампочка не мигнет 1 раз. Затем выполните шаг 4.
Шаг 4: Нажмите одну из трех оставшихся кнопок на пульте для того, чтобы
закончить программирование. Светодиод на пульте гаснет.
Сброс установок пульта:
Сброс установок пульта дистанционного управления подробно описывается в
руководстве к приводу. Обычно нажимается обучающая кнопка на приводе и
удерживается как минимум 10 секунд. Таким образом, ВСЕ пульты, которые были
запрограммированы на приводе, сбрасываются.
ОСТОРОЖНО
is
Virkjaðu opnarann aðeins þegar þú sérð alla hurðina, hún er laus við hindranir og rétt
stillt. Enginn ætti að fara inn í eða yfirgefa bílskúrinn þegar hurðin er á hreyfingu.
Leyfið börnum ekki að nota hnapp(a) eða fjarstýringu/fjarstýringar. Leyfið börnum
ekki að leika sér nálægt hurðinni.
Þessi fjölnota fjarstýring er með sérstakan kóða og hægt er að samstilla hana við alla
Chamberlain - LiftMaster bílskúrshurðaopnara og opnara fyrir hlið sem eru með
Chamberlain-búnaði fyrir 433 MHz þráðlausa tengingu.
Varúð: Hentar ekki fyrir eftirfarandi gerðir: LM50K, ML510, HE500AN.
Undirbúningur:
- Athugið hvort bílskúrshurðaopnarinn er samhæfur (433 MHz). Einnig er hægt að fara
á www.chamberlain.eu, www.liftmaster.eu
- Ef notkunarleiðbeiningar hurðaopnarans eru við höndina skal fletta upp í þeim hvar
samstillingarhnappurinn er staðsettur.
Samstilling:
Skref 1: Haldið vinstri og hægri hnappinum á fjarstýringunni báðum inni í einu í 5
sekúndur. Ljósdíóðan á fjarstýringunni logar.
Skref 2: Styðjið stuttlega á samstillingarhnappinn á bílskúrshurðaopnaranum.
Ljósdíóðan logar þá í u.þ.b. 30 sekúndur. Hægt er að samstilla fjarstýringuna.
Skref 3: Styðjið á einn af hnöppunum fjórum á fjarstýringunni. Þegar ljósið á hurðaop-
naranum blikkar 1x skal fara í skref 4. Ef ljósið blikkar ekki skal styðja endurtekið á
hnappinn þar til ljósið á hurðaopnaranum blikkar 1x. Farið því næst í skref 4.
Skref 4: Styðjið á einhvern hinna þriggja hnappanna á fjarstýringunni til að ljúka sam-
stillingunni. Það slokknar á ljósinu á fjarstýringunni.
Fjarstýringu eytt úr minni:
Í notkunarleiðbeiningum hurðaopnarans er að finna ítarlegar leiðbeiningar um það
hvernig fjarstýringum er eytt úr minni. Yfirleitt er það gert með því að halda samstill-
ingarhnappinum á hurðaopnaranum inni í 10 sekúndur. Að því loknu hefur ÖLLUM
fjarstýringum sem stilltar hafa verið saman við hurðaopnarann verið eytt úr minni.
PREVIDNOST
/