Garmin Panoptix PS22-TR Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Panoptix
PS22-TR
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud máte s instalací problémy, na stránce
support.garmin.com najdete další informace.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat podporu Garmin a kartu s aktualizací
softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Zvolte balíček aktualizace softwaru odpovídající
chartplotteru, který chcete aktualizovat.
POZNÁMKA: Balíček aktualizace softwaru obsahuje
aktualizace pro všechna zařízení připojená k chartplotteru.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
4
Vyberte možnost Stáhnout.
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6
Vyberte možnost Stáhnout.
7
Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8
Dvakrát klikněte na stažený soubor.
9
Vyberte možnost Další.
10
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na adresu my.garmin.com/registration.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Potřebné nástroje
Křížový šroubovák číslo 2
3mm rovný šroubovák
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Umístění sondy na závěsný motor se řídí typem motoru, který
máte na lodi nainstalován.
Před výběrem místa k montáži byste měli zvážit provozní
režimy. Montáž sondy na tyč závěsného motoru je
doporučena pro režim čelního sonaru LiveVü. Montáž sondy
na závěsný motor je doporučena pro režim spodního sonaru
LiveVü, nebo pokud chcete přepínat mezi režimy předního a
spodního sonaru.
Aby sonda patřičně fungovala, pro každý z režimů ji musíte
správně naklonit (Úprava úhlu sonarové sondy, strana 3).
U některých elektricky řízených motorů je možné sondu
upevnit přímo na motor, je však potřeba zajistit, aby bylo
možné motor s připevněnou sondou bezpečně ponořit i
vytáhnout.
Sondu je nutné upevnit tak, aby nebránila vložení motoru do
úložné kolébky nebo jeho správnému sklápění či vytahování
z vody.
Sondu neupevňujte do blízkosti silného magnetického pole,
které ruší schopnosti vnitřního kompasu měřit magnetické
pole Země a brání kalibraci. Nepodaří-li se kompas správně
nakalibrovat, nebudou k dispozici některé funkce map a
trasové body vytvořené v režimu čelního sonaru LiveVü
budou k výpočtu polohy využívat místo orientace sondy směr
plavby lodě.
Sondu je nutné upevnit co nejdále od samotného motoru a
zároveň zajistit, aby byla ponořena. Pokud sondu upevníte
na kryt motoru nebo na tyč příliš blízko motoru, může se stát,
že se nepodaří kompas správně nakalibrovat.
Červenec 2017
190-02269-81_0A
Aby bylo možné kompas používat, je nutné připevnit sondu
na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na motor, nebude
kompas funkční.
Efektivní dosah vpřed a do hloubky
UPOZORNĚNÍ
Vlastnosti vody a stav dna ovlivňují hloubku a rozsah sondy.
Vždy buďte opatrní a sledujte hloubku vody a dosah vpřed,
zejména když jednotka pracuje v nastavení ručního nebo
hloubkového režimu.
Když sonda pracuje v režimu čelního sonaru LiveVü, má
efektivní dosah vpřed pětinásobek až osminásobek aktuální
hloubky vody. Například při hloubce 3 m (10 stop) je tedy
efektivní dosah vpřed 15 až 24 metrů (50 až 80 stop). Skutečný
dosah může být ovlivněn stavem vody a dna. Vždy buďte
opatrní a sledujte hloubku vody a dosah vpřed, zejména když
máte u zařízení nastaven ruční režim dosahu vpřed.
Když sonda pracuje v režimu spodního sonaru LiveVü, dosah na
přídi/zádi je stejný, jako hloubka vody. Například v hloubce vody
10 m (33 stop) se na obrazovce zobrazí dosah sondy 5 m
(16 stop) na přídi a 5 m (16 stop) na zádi. Při hlubší vodě bude
rozsah na přídi a zádi větší.
Instalace na tyč závěsného motoru
Tohle je upřednostňovaná montážní metoda pro režim čelního
sonaru LiveVü. Tato metoda zajistí maximální oddělení motoru a
sondy, což umožňuje optimální výkon funkce magnetického
kompasu.
Daná metoda se nehodí pro režim spodního sonaru LiveVü. Kryt
závěsného motoru by mohl blokovat paprsek sonaru.
Sestavení upevňovacích prvků na tyči motoru
Pomocí šroubů M6
À
připevněte zadní část svorky
Á
k přední části
Â
tak, aby byla tyč motoru uprostřed.
Instalace sonarové sondy do držáku na tyč
závěsného motoru
OZNÁMENÍ
Během instalace je nutné připevnit kabel sondy k tyči nebo
k jinému bezpečnému místu. Poškození vodiče nebo opláštění
kabelu může způsobit selhání sondy.
Sondu je nutné upevnit co nejdále od samotného motoru. Pokud
sondu upevníte příliš blízko motoru, může se stát, že se
nepodaří kompas správně nakalibrovat. Bez úspěšně provedené
kalibrace kompasu nebude chartplotter zobrazovat ukazatele
směru a oblasti pokrytí, všechny ostatní funkce však budou
pracovat normálně.
1
Pomocí přiloženého šroubu
À
nebo upevňovacího šroubu
připevněte sondu
Á
ke svorce na tyč motoru
Â
.
2
Použijte vázací pásky a připevněte kabel sonarové sondy
k tyči motoru nebo jinému bezpečnému místu.
3
Zapojte ethernetový kabel k síťovému přepínači nebo k zadní
části chartplotteru.
4
Napájecí kabel zapojte k stejnosměrnému zdroji napájení
10–35 V (s vypínačem nebo bez vypínače).
Instalace na závěsný motor
Tohle je upřednostňovaná metoda pro režim spodního sonaru
LiveVü, nebo pokud chcete přepínat mezi režimy předního a
spodního sonaru. Daná metoda poskytuje paprsku sonaru
maximum nezastíněného výhledu.
Jelikož se sonda nachází v těsné blízkosti silných magnetických
polí ze závěsného motoru, funkce magnetického kompasu
sondy nemusí být správně kalibrována a v takovém případě
nebudete moci tuto funkci použít.
Sestavení upevňovacích prvků na motoru
1
Protáhněte hadicovou svorku
À
otvorem v držáku na motor
Á
.
2
Obtáhněte svorku kolem motoru.
3
Utáhněte svorku.
Instalace sonarové sondy na závěsný motor
OZNÁMENÍ
Během instalace je nutné připevnit kabel sondy k tyči nebo
k jinému bezpečnému místu. Poškození vodiče nebo opláštění
kabelu může způsobit selhání sondy.
1
Pomocí přiloženého šroubu
À
nebo upevňovacího šroubu
připevněte sondu
Á
ke svorce na tyč motoru
Â
.
2
2
Použijte vázací pásky a připevněte kabel sonarové sondy
k tyči motoru nebo jinému bezpečnému místu.
3
Zapojte ethernetový kabel k síťovému přepínači nebo k zadní
části chartplotteru.
4
Napájecí kabel zapojte k stejnosměrnému zdroji napájení
10–35 V (s vypínačem nebo bez vypínače).
Úprava úhlu sonarové sondy
Pro zajištění optimálního zobrazení v jednotlivých režimech
musí být sonda správně nakloněna.
1
Namontovanou sondu nahněte v závislosti na režimu, který
chcete použít:
V případě režimu čelního sonaru LiveVü nahněte sondu
dopředu a kousek dolů.
V případě režimu spodního sonaru LiveVü nahněte sondu
dolů.
TIP: Hledání nejlepšího úhlu může chvíli trvat.
2
Utáhněte upevňovací šroub, aby se sonda během provozu
nepohybovala.
3
Na chartplotteru vyberte volbu Sonar a zvolte položku
Spodní sonar LiveVü nebo Čelní sonar LiveVü.
Připojení sonarové sondy k napájení a
námořní síti Garmin
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
1
Veďte kabely pomocí příslušné izolace svorek, úchytů a
těsnicího tmelu, aby bylo vedení kabelu paženími nebo
palubou pevné a bezpečné.
2
Připojte neizolovaný konec napájecího kabelu ke
stejnosměrnému zdroji napájení 10–35 V a uzemněte jej
(Instalační schéma, strana 3).
POZNÁMKA: Vypínač je volitelný. Chartplotter sondu
automaticky zapne a vypne.
3
Vyberte možnost:
Zapojte síťový kabel do sítě nebo k portu Panoptix
chartplotteru.
Je-li k dispozici port GMS
10, připojte síťový kabel
k němu.
Průchodky pro vedení kabelu
Pokud vedete kabely po celé lodi, bude možná nutné vyvrtat
otvory pro vedení kabelů. Průchodky pro vedení kabelu lze
použít k zakrytí otvoru pro instalaci kabelu. Průchodky nejsou
vodotěsné. V případě potřeby aplikujte tmel na lodě okolo
průchodky a kabelu ihned po instalaci, abyste zajistili
vodotěsnost. Průchodky si můžete zakoupit u svého prodejce
Garmin nebo přímo od společnosti Garmin na adrese
www.garmin.com.
Instalační schéma
+
-
Položka Popis
À
Chartplotter
Á
Panoptix PS22-TR
Â
Zdroj napájení (vypínač je volitelný)
Kalibrace kompasu
Aby bylo možné kalibrovat kompas, musí být sonarová sonda
instalována na tyči dostatečně daleko od motoru, aby
nedocházelo k magnetickému rušení, a musí být ponořena ve
vodě. Kalibrace musí být dostatečně kvalitní, aby bylo možné
aktivovat vnitřní kompas.
POZNÁMKA: Aby bylo možné kompas používat, je nutné
připevnit sondu na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na
motor, nebude kompas funkční.
Můžete začít loď otáčet ještě před započetím kalibrace, během
kalibrace je však nutné provést kompletní 1,5 otáčky.
1
V příslušném zobrazení sonaru vyberte možnost Menu >
Nastavení sonaru > Instalace.
2
V případě potřeby aktivujte tlačítkem Použít technologii
AHRS snímač AHRS.
3
Vyberte možnost Kalibrace kompasu.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3
Údržba
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Technické údaje
Technické údaje Rozměry
Rozměry (Š × V × D) 32 × 118 × 96 mm
(1,3 × 4,6 × 3,8 palců)
Hmotnost sonarové sondy 380 g (0,84 lb)
Celková váha (sonda, držák a
kabel)
840 g (1,85 lb)
Maximální souvislá spotřeba
energie
8 W
Maximální přenosový výkon 48 W
Provozní napětí 10 až 35 V DC
Rozsah provozních teplot* 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah teplot pro skladování -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Materiál Plast ASA
Maximální rozsah** 91,4 m (300 stop)
Frekvence 417 kHz
Jmenovitý proud pojistky 4,0 A, mini 32 V DC
* Při použití mimo vodu sonda monitoruje vnitřní teplotu a
pozastaví provoz, dokud se teplota nedostane zpět do
provozního rozsahu.
**Závisí na umístění sondy, typu dna, salinitě a dalších
vlastnostech vody.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Panoptix
je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
1 / 1

Garmin Panoptix PS22-TR Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
Táto príručka je tiež vhodná pre