Garmin GPSMAP® 820xs Návod na používanie

Typ
Návod na používanie
GPSMAP
®
Řada 800/1000
Návod k obsluze
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin
®
, logo společnosti Garmin, BlueChart
®
, g2 Vision
®
a MapSource
®
jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
echoMAP
, GXM
a HomePort
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
Značka slova Bluetooth
®
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS
®
je registrovaná obchodní značka
společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. microSD
®
a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. NMEA
®
, NMEA 2000
®
a logo NMEA 2000
jsou registrované obchodní značky asociace National Marine Electronics Association. SiriusXM
®
je registrovaná obchodní známka společnosti SiriusXM Radio Inc. WiFi
®
je registrovaná známka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Všechny další obchodní známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným
vlastníkům.
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Přední pohled na zařízení.......................................................... 1
Tlačítka zařízení.....................................................................1
Stažení návodů........................................................................... 1
Symboly použité v návodu.......................................................... 1
Další informace........................................................................... 1
Vložení paměťových karet.......................................................... 1
Aktualizace softwaru................................................................... 1
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu...................... 1
Aktualizace softwaru zařízení................................................ 1
Satelitní signály systému GPS....................................................2
Výběr zdroje GPS.................................................................. 2
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Přizpůsobení domovské obrazovky............................................ 2
Kombinace.................................................................................. 2
Výběr kombinace................................................................... 2
Přizpůsobení obrazovky Kombinace..................................... 2
Vytváření vlastní obrazovky Kombinace................................ 2
Odstranění obrazovky Kombinace......................................... 2
Nastavení typu plavidla...............................................................2
Úprava podsvícení...................................................................... 2
Úprava režimu barev.................................................................. 2
Přizpůsobení čísel překrytí......................................................... 2
Komunikace s bezdrátovými zařízeními...................... 2
Nastavení bezdrátové sítě WiFi®.............................................. 3
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru......................... 3
Změna bezdrátového kanálu...................................................... 3
Použití aplikace Garmin Helm s chartplotterem..........................3
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 3
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa............................... 3
Přibližování a oddalování na mapě........................................ 3
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek zařízení..... 3
Měření vzdálenosti na mapě.................................................. 3
Symboly na mapě.................................................................. 3
Navigování k bodu na mapě.................................................. 4
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě.................. 4
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách........................ 4
Výběr mapy............................................................................ 4
Linie směru pohybu a značky úhlu........................................ 4
Prémiové mapy........................................................................... 5
Zobrazení informací o přílivové stanici.................................. 5
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě................. 5
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností...................... 5
Automatický identifikační systém................................................ 6
Symboly zaměření AIS.......................................................... 6
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS...... 6
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy...................................................................................... 6
Aktivace cíle pro plavidlo AIS.................................................6
Zobrazení seznamu hrozeb AIS............................................ 6
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu....................................................................................... 6
Nouzové signály AIS.............................................................. 7
Vypnutí příjmu AIS................................................................. 7
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy............................. 7
Nastavení navigačních a rybářských map............................. 7
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map.................................................................... 8
Nastavení přímé linie............................................................. 8
Zobrazení navigačního výřezu............................................... 8
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy...................................................................................... 9
Nastavení Fish Eye 3D.......................................................... 9
Nastavení čísel překrytí
......................................................... 9
Mapování Garmin Quickdraw™ Contours................... 9
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours..................................................................................... 9
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours............... 10
Komunita Garmin Quickdraw.................................................... 10
Používání komunity Garmin Quickdraw............................... 10
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw...................... 10
Stahování map komunity Garmin Quickdraw.......................10
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours.................... 10
Navigace pomocí kresliče map................................... 10
Základní otázky navigace......................................................... 11
Cíle........................................................................................... 11
Vyhledání cíle podle jména.................................................. 11
Výběr cíle s použitím navigační mapy................................. 11
Hledání cíle Námořní služby................................................ 11
Trasové body............................................................................ 11
Označení aktuální polohy jako trasový bod......................... 11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze............................... 11
Označení polohy Muž přes palubu (MOB) a spuštění
navigace do této polohy....................................................... 11
Zobrazení seznamu všech trasových bodů......................... 11
Úprava uloženého trasového bodu...................................... 11
Přesun uloženého trasového bodu...................................... 12
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu................................................................................. 12
Odstranění trasového bodu nebo MOB............................... 12
Odstranění všech trasových bodů....................................... 12
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na......................................................................................... 12
Trasy......................................................................................... 12
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice....................... 12
Vytvoření a uložení trasy..................................................... 12
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace........ 13
Úprava uložené trasy........................................................... 13
Vyhledání a navigování podle uložené trasy....................... 13
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou............ 13
Odstranění uložené trasy..................................................... 13
Odstranění všech uložených tras.........................................13
Automatická navigace...............................................................13
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta....................................................................................13
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace................ 13
Úprava cesty automatické navigace.................................... 14
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace......... 14
Nastavení načasovaného příjezdu...................................... 14
Konfigurace trasy automatické navigace............................. 14
Prošlé trasy............................................................................... 15
Zobrazení prošlých tras....................................................... 15
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy.................................... 15
Uložení aktivní prošlé trasy.................................................. 15
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras...................... 15
Úprava uložené prošlé trasy................................................ 15
Uložení prošlé trasy jako trasy............................................. 15
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase...................................................15
Odstranění uložené prošlé trasy:......................................... 15
Odstranění všech uložených prošlých tras.......................... 15
Sledování aktivní prošlé trasy.............................................. 15
Vymazání aktivní prošlé trasy.............................................. 15
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu
.............................................................................. 15
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy....... 15
Hranice..................................................................................... 15
Vytvoření hranice................................................................. 16
Obsah i
Převedení trasy na hranici................................................... 16
Převedení prošlé trasy na hranici........................................ 16
Upravení hranice..................................................................16
Nastavení alarmu hranice.................................................... 16
Odstranění hranice.............................................................. 16
Ukončení navigace................................................................... 16
Synchronizace uživatelských dat napříč námořní sítí
Garmin...................................................................................... 16
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras
............................................................................................ 16
Sonar............................................................................. 16
Zobrazení sonaru......................................................................16
Zobrazení sonaru Tradiční................................................... 16
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü...................................... 17
Zobrazení sonaru SideVü.................................................... 17
Zobrazení sonaru na rozdělené obrazovce......................... 17
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením..................... 17
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence.......................... 17
Zobrazení sonaru Panoptix.................................................. 17
Změna zobrazení sonaru..................................................... 18
Výběr typu sonarové sondy...................................................... 18
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru...................... 18
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru................................. 18
Pozastavení zobrazení sonaru................................................. 19
Prohlížení historie sonaru......................................................... 19
Sdílení sonaru...........................................................................19
Výběr zdroje sonaru............................................................. 19
Změna názvu zdroje sonaru................................................ 19
Nastavení úrovně podrobností................................................. 19
Úprava intenzity barev.............................................................. 19
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky............................ 19
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru................... 20
Nastavení rychlosti procházení.................................................20
Frekvence sonaru..................................................................... 20
Výběr frekvencí.................................................................... 20
Vytvoření přednastavené frekvence.................................... 20
Přizpůsobení zobrazení sonaru Panoptix................................. 20
Úprava nastavení zobrazení sonaru LiveVü........................ 20
Nastavení úhlu vysílání převodníku LiveVü......................... 20
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü............ 20
Úprava nastavení zobrazení sonaru RealVü....................... 21
Nastavení rychlosti vysílání RealVü.....................................21
Kalibrace kompasu.............................................................. 21
Zapnutí rozsahu A.................................................................... 21
Výběr typu sonarové sondy...................................................... 21
Nastavení sonaru......................................................................21
Nastavení sonaru................................................................. 21
RealVü Nastavení sonaru.................................................... 21
LiveVü Nastavení sonaru..................................................... 21
Nastavení vzhledu sonaru................................................... 22
Rozšířená nastavení sonaru................................................ 22
Nastavení instalace sonarové sondy................................... 22
Nastavení alarmu sonaru..................................................... 22
Záznamy ze sonaru.................................................................. 22
Záznam displeje sonaru....................................................... 22
Ukončení záznamu sonaru.................................................. 22
Odstranění záznamu ze sonaru........................................... 22
Přehrávání záznamů ze sonaru........................................... 22
Grafy hloubky a teploty vody.................................................... 23
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času hloubky a teploty
vody..................................................................................... 23
Funkce pro plavbu....................................................... 23
Nastavení typu plavidla.............................................................23
Závod plachetnic.......................................................................23
Navigace na počáteční linii.................................................. 23
Spuštění časovače závodu.................................................. 23
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS
............... 23
Nastavení přímé linie................................................................ 23
Nastavení vyrovnání lodního kýlu............................................. 24
Radar............................................................................. 24
Režimy zobrazení radaru..........................................................24
Přenos radarových signálů....................................................... 24
Úprava dosahu radaru.............................................................. 24
Tipy pro výběr dosahu radaru.............................................. 25
Nastavení měřítka přiblížení na obrazovce radaru................... 25
Označení trasového bodu na obrazovce radaru...................... 25
Režim Hlídka............................................................................ 25
Zapnutí automatického přenosu.......................................... 25
Nastavení časů pohotovostního režimu a přenosu.............. 25
Zapínání střežené zóny....................................................... 25
Určení kruhové střežené zóny............................................. 25
Určení částečné střežené zóny............................................25
Zobrazení seznamu hrozeb AIS.......................................... 25
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru....................... 25
Režim VRM a EBL.................................................................... 26
Zobrazení VRM a EBL......................................................... 26
Úprava režimu VRM a EBL.................................................. 26
Měření dosahu a směru k cílovému objektu........................ 26
Překrytí radaru.......................................................................... 26
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy..................................26
Zobrazení překrytí radaru.................................................... 26
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru............................ 26
Zastavení přenosu radarových signálů..................................... 26
Optimalizace zobrazení radaru................................................. 26
Zesílení a odrazy radaru...................................................... 26
Echo Trails........................................................................... 28
Nastavení zobrazení radaru.................................................28
Nastavení vzhledu radaru.................................................... 28
Posun přední části lodi.........................................................28
Informace z měřidel a almanachu............................... 28
Zobrazení měřidel..................................................................... 28
Přizpůsobení měřidel........................................................... 28
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva........... 29
Zobrazení obrazovky Kompas.................................................. 29
Zobrazení měřidel trasy............................................................ 29
Vynulování měřidel trasy......................................................29
Zobrazení měřidel motoru a paliva........................................... 29
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva........... 29
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru.......................... 29
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru................. 29
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech.................. 29
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech................. 29
Konfigurace zobrazení měřidel paliva.................................. 29
Nastavení kapacity paliva plavidla....................................... 29
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle....................................................................30
Nastavení upozornění na zbývající palivo........................... 30
Zobrazení měřidel větru............................................................ 30
Konfigurace měřidla větru pro plavbu.................................. 30
Konfigurace zdroje rychlosti................................................. 30
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru................. 30
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru.......... 30
Zobrazení měřidel prostředí......................................................30
Konfigurace zarovnání měřidla větru................................... 30
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla prostředí........... 30
Nastavení referenčního času barometru............................. 30
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a astronomické
informace.................................................................................. 30
Informace o přílivové stanici................................................ 30
Informace o aktuální stanici................................................. 30
Astronomické informace...................................................... 31
ii Obsah
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či
astronomických informací pro odlišné datum.......................31
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální
stanici................................................................................... 31
Zobrazení informací z almanachu z navigační mapy.......... 31
Digitální selektivní volání............................................ 31
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia VHF....................... 31
Zapnutí DSC............................................................................. 31
Seznam DSC............................................................................ 31
Zobrazení seznamu DSC.....................................................31
Přidání kontaktu DSC.......................................................... 31
Příchozí nouzová volání........................................................... 31
Navigování k lodi v nouzi..................................................... 31
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia
VHF...................................................................................... 31
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru...................................................................... 31
Sledování pozic........................................................................ 32
Zobrazení zprávy o pozici.................................................... 32
Navigování ke sledované lodi.............................................. 32
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi............. 32
Úprava informací ve zprávě o pozici.................................... 32
Odstranění žádosti o zprávu o pozici................................... 32
Zobrazení tras plavidla na mapě......................................... 32
Hovory jednotlivého postupu.................................................... 32
Výběr kanálu DSC............................................................... 32
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu........................... 32
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS........ 32
Media Player................................................................. 32
Otevření přehrávače Media Player........................................... 33
Ikony.................................................................................... 33
Výběr zdroje médií.................................................................... 33
Připojení bezdrátového zařízení Bluetooth® k přehrávači
médií.................................................................................... 33
Přehrávání hudby..................................................................... 33
Procházení hudby................................................................ 33
Nastavení opakování skladby.............................................. 33
Nastavení opakování všech skladeb................................... 33
Nastavení náhodného přehrávání skladeb.......................... 33
Poslech rádia....................................................................... 33
Otevření zdroje MTP............................................................ 33
Úprava hlasitosti....................................................................... 33
Zapnutí a vypnutí rozsahů................................................... 33
Ztlumení hlasitosti médií...................................................... 33
Rádio VHF................................................................................ 33
Vyhledávání kanálů VHF..................................................... 33
Úprava potlačení šumu VHF................................................ 34
Rádio........................................................................................ 34
Nastavení regionu pro tuner................................................ 34
Změna stanice..................................................................... 34
Změna režimu ladění........................................................... 34
Přednastavení...................................................................... 34
Přehrávání DAB........................................................................ 34
Nastavení regionu pro tuner DAB........................................ 34
Vyhledávání stanic DAB...................................................... 34
Přepínání stanic DAB...........................................................34
Předvolby DAB.....................................................................34
Satelitní rádio SiriusXM............................................................ 35
Vyhledávání ID stanice SiriusXM......................................... 35
Aktivace předplatného SiriusXM.......................................... 35
Přizpůsobení průvodce kanály............................................. 35
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb................ 35
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM............................. 35
Nastavení názvu zařízení......................................................... 35
Aktualizace softwaru přehrávače Media Player........................ 35
Počasí SiriusXM........................................................... 36
Požadavky na vybavení a předplatné SiriusXM....................... 36
Vysílání meteorologických údajů.............................................. 36
Zobrazení informací o srážkách............................................... 36
Zobrazení srážek................................................................. 36
Informace o bouřkových buňkách a blescích........................... 36
Informace o orkánech............................................................... 36
Upozornění na počasí a informace o počasí............................ 36
Informace o předpovědi............................................................ 36
Zobrazení předpovědi na další časové období.................... 36
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží
................................................................................. 37
Meteorologické fronty a tlakové středy................................ 37
Předpovědi počasí pro město.............................................. 37
Zobrazení mořských podmínek................................................ 37
Povrchové větry................................................................... 37
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln....................... 37
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další časové
období.................................................................................. 37
Zobrazení informací pro rybáře................................................ 37
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody............................ 37
Předpovědi míst k rybolovu..................................................37
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře....................... 38
Informace o viditelnosti............................................................. 38
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další časové
období.................................................................................. 38
Zobrazení záznamů z bójí........................................................ 38
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje............ 38
Vytvoření trasového bodu na mapě počasí.............................. 38
Meteorologické překrytí............................................................ 38
Zapnutí překrytí počasí na mapě......................................... 38
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě..................... 38
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské mapě.... 38
Zobrazení informací o předplatném počasí.............................. 38
Konfigurace zařízení.................................................... 38
Automatické zapínání kresliče map.......................................... 38
Nastavení systému................................................................... 38
Nastavení displeje................................................................39
Nastavení GPS.................................................................... 39
Zobrazení záznamu události................................................ 39
Zobrazení informací o systémovém softwaru...................... 39
Nastavení mého plavidla.......................................................... 39
Nastavení vyrovnání lodního kýlu........................................ 39
Nastavení teplotního posunu vody...................................... 39
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu..... 40
Nastavení komunikace............................................................. 40
Přiřazování názvů zařízením a snímačům v síti.................. 40
NMEA 0183..........................................................................40
NMEA 2000 Nastavení........................................................ 40
Nastavení alarmů......................................................................40
Alarmy navigace.................................................................. 40
Alarmy systému................................................................... 40
Nastavení upozornění na zbývající palivo........................... 41
Nastavení alarmů počasí..................................................... 41
Nastavení jednotek................................................................... 41
Nastavení navigace.................................................................. 41
Nastavení jiného plavidla.......................................................... 41
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby............ 41
Správa dat kresliče map.............................................. 41
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map..............................................................................41
Kopírování dat z paměťové karty..............................................41
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras na paměťovou
kartu
.......................................................................................... 41
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců..................................................................................... 42
Obsah iii
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu.................. 42
Zálohování dat do počítače...................................................... 42
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru............................. 42
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu............. 42
Dodatek......................................................................... 42
Registrace zařízení................................................................... 42
Čištění obrazovky..................................................................... 42
Snímky obrazovky.................................................................... 42
Pořizování snímků obrazovky.............................................. 42
Kopírování snímků obrazovky do počítače.......................... 42
Odstranění problémů................................................................ 42
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby........ 42
Zobrazení informací o systémovém softwaru...................... 42
Zařízení nevyhledá signály GPS..........................................42
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná.......................... 43
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách..... 43
NMEA Informace 0183............................................................. 43
Informace PGNNMEA 2000......................................................43
Software License Agreement................................................ 0
Rejstřík.......................................................................... 45
iv Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přední pohled na zařízení
À
Automatický snímač podsvícení
Á
Zapínací tlačítko
Â
Tlačítka zařízení
Ã
Číselná klávesnice (k dispozici pouze na 10palcových modelech)
Ä
Slot na paměťovou kartu SD
Å
Programové klávesy
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a
režim barev.
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
SELECT Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
BACK Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
MARK Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
HOME Umožňuje návrat na plochu.
MENU Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.
1
Přejděte na stranu www.garmin.com/support.
2
Vyberte možnost Návody.
3
Pokud si chcete stáhnout návod pro svůj produkt, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.
Použití kláves šipek pro zvýraznění položky menu a stisknutí
možnosti SELECT (pro zařízení s klávesami Hard).
Stisknutí kláves, například SELECT nebo MENU.
Pokud jste vyzváni, abyste vybrali více položek v řadě, zobrazí
se v textu malé šipky. Například, „výběr možnosti MENU >
Přidat“ označuje, že bude nutné vybrat položku MENU nebo
pevnou klávesu a poté vybrat položku Přidat.
Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro referenci a
neodpovídají přesně vašemu zařízení.
Další informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho zařízení, obraťte
se na zákaznickou podporu společnosti Garmin
®
.
Webová stránka support.garmin.com nabízí mnoho různých tipů
na řešení problémů, které vám pomohou vyřešit většinu potíží a
zodpovědět většinu dotazů.
Často kladené otázky
Aktualizace softwaru
Návod k obsluze a instalační příručka
Upozornění služby
Video
Kontaktní informace
Vložení paměťových karet
V kresliči map lze používat volitelné paměťové karty. Paměťové
karty s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu dat
sonaru a k přenášení dat, jako jsou například trasové body,
trasy a prošlé trasy do jiného kompatibilního kresliče map
Garmin nebo do počítače.
1
Otevřete vstupní klapku nebo dvířka na přední straně kresliče
map.
2
Vložte paměťovou kartu.
3
Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
4
Zavřete dvířka.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html
.
3
Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti Řada GPSMAP
s kartou SD
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost Stáhnout.
6
Vyberte možnost Spustit.
7
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
Úvod 1
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Satelitní signály systému GPS
Když zapnete kreslič map, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile kreslič map získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
ikona . Pokud kreslič map ztratí satelitní signály, ikona
zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Výběr zdroje GPS
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS > Zdroj.
2
Vyberte zdroj pro data GPS.
Přizpůsobení kresliče map
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
1
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.
2
Vyberte možnost:
Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.
Kombinace
Obrazovka Kombinace ukazuje kombinaci několika různých
obrazovek současně. Počet možností dostupných na obrazovce
Kombinace závisí na volitelných zařízeních připojených ke
kresliči map a na tom, zda používáte prémiové mapy.
Výběr kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace.
2
Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení obrazovky Kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace.
2
Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte obrazovku
Kombinace.
3
Vyberte možnost Konfigurovat.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
nový název.
Chcete-li změnit uspořádání informací na obrazovce,
vyberte možnost Změnit rozložení a zvolte nové
rozložení.
Chcete-li změnit informace viditelné na obrazovce, vyberte
možnost Změnit funkci a zvolte nové informace.
Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí (Nastavení čísel překrytí,
strana 9).
Velikost informačních oblastí zobrazenou na obrazovce
změníte výběrem možnosti Zm.velikost kombinace.
Vytváření vlastní obrazovky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní obrazovku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1
Vyberte možnost Kombinace > Přidat.
2
Vyberte rozložení.
3
Zvolte informace, které chcete v kombinaci zobrazit, a
vyberte možnost Hotovo.
4
K úpravě rozdělení obrazovky použijte klávesy šipek a
vyberte možnost Hotovo.
5
Zadejte název kombinace a vyberte možnost Hotovo.
Odstranění obrazovky Kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace.
2
Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte kombinaci.
3
Vyberte možnost Odebrat.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2
Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Podsvícení.
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce otevřete
nastavení podsvícení.
2
Vyberte možnost:
Upravte úroveň podsvícení.
Vyberte možnost Automaticky.
Úprava režimu barev
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.
TIP: Přístup k nastavení barev získáte výběrem možnosti >
Barevný režim na libovolné obrazovce.
2
Vyberte možnost.
Přizpůsobení čísel překrytí
Můžete si přizpůsobit data zobrazená na obrazovce.
1
Na požadované obrazovce vyberte možnost MENU > Čísla
překrytí.
2
Pokud to bude nutné, vyberte čísla, která chcete přizpůsobit.
3
Výběrem jednotlivé položky zobrazíte nebo skryjete.
Komunikace s bezdrátovými
zařízeními
Kresliče map mohou vytvořit bezdrátovou síť, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení.
Po připojení bezdrátových zařízení budete moci využít aplikace
Garmin, včetně BlueChart
®
Mobile a Garmin Helm
. Další
informace naleznete na adrese www.garmin.com.
2 Přizpůsobení kresliče map
Nastavení bezdrátové sítě WiFi
®
Kresliče map mohou vytvořit síť WiFi, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení. Při prvním přístupu k nastavením
bezdrátové sítě budete vyzváni k nastavení sítě.
1
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Síť Wi-Fi® > Wi-Fi® > Zapnuto > OK.
2
Je-li to nutné, zadejte název pro tuto bezdrátovou síť.
3
Zadejte heslo.
Toto heslo budete potřebovat pro přístup k bezdrátové síti
z bezdrátového zařízení. Heslo rozlišuje velká a malá
písmena.
Připojení bezdrátového zařízení k chartplot-
teru
Než budete moci připojit bezdrátové zařízení k bezdrátové síti
chartplotteru, musíte nakonfigurovat bezdrátovou síť
chartplotteru (Nastavení bezdrátové sítě Wi
Fi
®
, strana 3).
K chartplotteru můžete připojit několik bezdrátových zařízení za
účelem sdílení dat.
1
Na bezdrátovém zařízení zapněte technologii WiFi a hledejte
bezdrátové sítě.
2
Zvolte název bezdrátové sítě svého chartplotteru (Nastavení
bezdrátové sítě Wi
Fi
®
, strana 3).
3
Zadejte heslo k síti.
Změna bezdrátového kanálu
Máte-li potíže s nalezením nebo připojením se k zařízení, nebo
dochází-li k interferenci, můžete změnit bezdrátový kanál.
1
Vyberte možnosti Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Síť Wi-Fi® > Rozšířené > Kanál Wi-Fi®.
2
Zadejte nový kanál.
Není třeba měnit bezdrátový kanál zařízení připojených k této
síti.
Použití aplikace Garmin Helm s chartplot-
terem
Dříve než budete moci ovládat chartplotter pomocí aplikace
Garmin Helm, musíte si aplikaci stáhnout a nainstalovat a
připojit chartplotter k mobilnímu zařízení (Připojení
bezdrátového zařízení k chartplotteru, strana 3).
1
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení > Aplikace Helm.
2
Vyberte možnost.
3
Pomocí této aplikace můžete chartplotter zobrazit nebo
ovládat.
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li připojen
převodník sonaru, pozastavené cíle (například ryby) jsou
označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky. Červené
kroužky označují největší cíle a zelené označují ty nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Překrytí radaru: Překrývá informace radaru na navigační mapě
nebo rybářskou mapu, pokud je k kreslič map připojen
k radaru. Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Navigační a rybářská mapa umožňuje naplánovat si cestu,
zobrazit mapové informace a sledovat trasu. Rybářská mapa je
určena pro pobřežní rybaření.
Navigační mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Navigační
mapa.
Rybářskou mapu otevřete zvolením možnosti Mapy > Rybářská
mapa.
Přibližování a oddalování na mapě
Úroveň přiblížení nebo oddálení udává hodnota měřítka ve
spodní části mapy. Lišta pod hodnotou měřítka představuje tuto
vzdálenost na mapě.
Zvolením možnosti mapu oddálíte.
Zvolením možnosti mapu přiblížíte.
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek
zařízení
1
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost , ,
nebo a posuňte kurzor.
2
Vyberte možnost SELECT.
Měření vzdálenosti na mapě
1
Vyberte polohu na mapě nebo na překrytí radaru.
2
Vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost Vybrat.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Mapy a 3D zobrazení map 3
Ikona Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
1
Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2
V případě potřeby zvolte možnost SELECT.
3
Vyberte možnost Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.
Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.
Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace.
5
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Můžete zobrazit informace o poloze nebo objektu na navigační
nebo rybářské mapě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1
Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Na pravé straně mapy se zobrazí seznam možností.
Zobrazené možnosti se různí podle zvolené polohy nebo
objektu.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat do zvolené pozice, vyberte možnost
Navigovat k.
Chcete-li označit trasový bod na pozici kurzoru, vyberte
možnost Nový trasový bod.
Chcete-li zobrazit vzdálenost a směr objektu ze své
aktuální pozice, vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a směr. Chcete-li
provést měření z jiné než ze své aktuální pozice, vyberte
možnost Vybrat.
Chcete-li zobrazit příliv/odliv, proud, astronomické údaje,
poznámky mapy nebo informace o místních službách
poblíž kurzoru, vyberte možnost Informace.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2
Vyberte název navigační pomůcky.
Výběr mapy
Jestliže váš produkt obsahuje vestavěné mapy BlueChart g2 i
Garmin LakeVü
HD, můžete si zvolit, kterou mapu chcete
používat. Ne všechny modely mají oba typy vestavěných map.
1
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Vestavěná
mapa.
2
Vyberte možnost:
Jste-li na vnitrozemském jezeře, vyberte
možnostLakeVü™ HD.
Jste-li na pobřeží, vyberte možnost BlueChart® g2.
Linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1
Na náhledu mapy vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie sm. poh..
2
V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automaticky.
Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr pohybu GPS (COG).
Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr pohybu.
Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3
Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
4 Mapy a 3D zobrazení map
Zapnutí značek úhlu
Podél linie směru pohybu můžete na mapu přidat značky úhlu.
Značky úhlu se mohou hodit k nahazování při rybaření.
1
Nastavte linii směru pohybu (Nastavení směru jízdy a linií
kurzu vůči zemi, strana 4).
2
Vyberte možnost Značky úhlu.
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart g2 Vision
®
,
vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové mapy
mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě, strana 5).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 5).
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1
Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2
Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 5).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Barva Rozsah rychlostí proudu
Žlutá 0 až 1 uzel
Oranžová 1 až 2 uzly
Červená 2 nebo více uzlů
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
1
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Příliv a odliv a proudy.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li na mapě zobrazit indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu, vyberte možnost
Zapnuto.
Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Satelitní snímky.
2
Vyberte možnost:
Výběrem možnosti Jen pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
Výběrem možnosti Prolnutí fotomapy zobrazíte fotografie
jak na vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni
neprůhlednosti. Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost
fotografií. Čím vyšší procento nastavíte, tím víc budou
satelitní fotografie překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky v nastavení mapy.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1
Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost .
Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2
Vyberte možnost Letecký snímek.
Mapy a 3D zobrazení map 5
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebez-
pečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA: Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy
Než budete moci použít AIS, je nutné připojit kreslič map
k externímu zařízení AIS a přijímat aktivní signály transpondéru
z jiných plavidel.
Můžete nakonfigurovat, jak se ostatní plavidla zobrazují na
mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Nastavení rozsahu zobrazení
nakonfigurované na jedné mapě nebo v jednom 3D zobrazení
mapy se použijí pouze pro danou mapu nebo dané
3D zobrazení mapy. Nastavení detailů, projektovaného směru
pohybu a stezek nakonfigurované pro jednu mapu nebo pro
jedno 3D zobrazení mapy se použijí pro všechny mapy a pro
všechna 3D zobrazení map.
1
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU > Jiná plavidla > Nastavení zobr. AIS.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li označit vzdálenost z vaší polohy, v níž se
objevují plavidla AIS, vyberte možnost Rozsah zobrazení,
a vyberte vzdálenost.
Podrobnosti o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily > Zobrazit.
Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Pr. směr poh. a zadáním
času.
Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí za
využití stezky.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS > Aktivovat cíl.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat cíl.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Seznam AIS.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
je nutné k zařízení AIS připojit kompatibilní kreslič map.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcí AIS. Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a
lze ji přizpůsobit.
1
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Zapnuto.
6 Mapy a 3D zobrazení map
Pokud se aktivované plavidlo AIS dostane do bezpečné zóny
plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento objekt je
na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po zaznění
alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však dále
zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2
Vyberte možnost Pohoří.
3
Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4
Vyberte možnost Čas k.
5
Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost Čas k na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn
10 minut před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnuto.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některé možnosti vyžadují prémiové
mapy nebo připojení doplňků, jako je například radar.
Tato nastavení budou použita na normální a 3D zobrazení mapy
kromě zobrazení překrytí radaru a Fish Eye 3D (Nastavení Fish
Eye 3D, strana 9).
V normálním nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
Trasové body a prošlé trasy: Více informací viz Trasové body
a nastavení prošlých tras na mapách a zobrazení map,
strana 8.
Jiná plavidla: Viz Nastavení jiných plavidel na mapách
a zobrazeních mapy, strana 9.
Quickdraw Contours: Slouží k zapnutí kreslení obrysů dna a
umožňuje vytváření štítků rybářských map.
Povrchový rad.: Zobrazí podrobnosti o povrchovém radaru ve
zobrazeních mapy Perspective 3D nebo Mariner's Eye 3D.
Meteorol. radar: Zobrazí snímky z meteorologických radarů ve
zobrazeních mapy Perspective 3D nebo Mariner's Eye 3D.
Nav. pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na rybářské mapě.
Plavba: V režimu plavby slouží k nastavení přímých linií
(Nastavení přímé linie, strana 8) a navigace na počáteční
linii.
Nastavení mapy: Více informací viz Nastavení navigačních
a rybářských map, strana 7.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí, strana 9. Může
se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 8. Může
se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Nastavení navigačních a rybářských map
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 5).
Překrytí vody: Zapíná stínování obrysu, které zobrazuje změny
dna pomocí stínování nebo snímky sonaru, které pomáhají
s identifikací hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Příliv a odliv a proudy: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu, strana 5) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy uvádějí na mapě.
Růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici, která
vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu člunu.
Pokud je kreslič map připojený ke kompatibilnímu námořnímu
snímači větru, zobrazí se také směr skutečného nebo
zdánlivého větru. V režimu plavby se skutečný a zdánlivý vítr
zobrazí na větrné růžici.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí, strana 9.
Počasí: Nastaví, které položky počasí se zobrazí na mapě,
pokud je kreslič map připojený ke kompatibilnímu přijímači
Mapy a 3D zobrazení map 7
počasí s aktivním předplatným. Vyžaduje kompatibilní
připojenou anténu a aktivní předplatné.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 8.
Nastavení vzhledu mapy
Můžete upravit vzhled jednotlivých zobrazení mapy a 3D mapy.
Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy, 3D zobrazení map a modely chartplotterů. Některé
možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy > Vzhled mapy.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Linie sm. poh.: Slouží k zobrazí a upravení linie směru pohybu,
což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve směru
pohybu, a k nastavení zdroje dat pro linii směru pohybu.
Oblast Panoptix: Zobrazí a skryje oblast skenovanou sondou
Panoptix
. Abyste tuto funkci mohli využívat, musí být
kalibrovaný systém měřící podélný a příčný sklon (AHRS)
(Kalibrace kompasu, strana 21).
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Stínování hloubkových pásem: Nastaví horní a dolní hloubku
na odstín mezi tímto rozmezím.
Symboly: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu různých
symbolů na mapě, jako je například ikona plavidla, symboly
navigačního světla, BZ na pevnině a výseče světla.
Styl: Nastaví vzhled mapy nad 3D terénem.
Nebezp. barvy: Zobrazí mělkou vodu a pevninu na barevné
škále. Modrá označuje hlubokou vodu, žlutá mělkou vodu
a červená velmi mělkou vodu.
Bezpečná hloubka: Nastaví vzhled bezpečné hloubky pro
zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.
POZNÁMKA: Toto nastavení ovlivní pouze vzhled barev
nebezpečí pro zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D. Neovlivní
nastavení bezpečné hloubky vody u funkce Automatická
navigace ani nastavení alarmu u sonaru mělké vody.
Vzdál. kruhů: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu
vzdálenosti kruhů, které v některých zobrazeních mapy
pomáhají vizualizovat vzdálenost.
Šířka pruhu: Určí šířku navigačního pruhu, což je purpurová
čára viditelná na některých zobrazeních mapy, která značí
směr k vašemu cíli.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1
Na náhledu mapy vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie sm. poh..
2
V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automaticky.
Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr pohybu GPS (COG).
Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Směr pohybu.
Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3
Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
Vyberte možnost Vzdálenost > Vzdálenost a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
Vyberte možnost Čas > Čas a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy.
Ujeté trasy: Zobrazí prošlé trasy na mapě nebo ve 3D
zobrazení mapy.
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů (Zobrazení
seznamu všech trasových bodů, strana 11).
Nový trasový bod: Vytvoří nový trasový bod.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Aktivní prošlé trasy: Zobrazí menu možností aktivní prošlé
trasy.
Uložené prošlé trasy: Zobrazí seznam uložených prošlých tras
(Zobrazení seznamu uložených prošlých tras, strana 15).
Zobrazení prošlých tras: Nastaví, které prošlé trasy mají být
zobrazeny na mapě na základě barvy prošlé trasy.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby (Nastavení typu plavidla, strana 2) můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Plavba > Přímé
linie.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Návětrný úhel: Nastavení přímé linie podle návětrného úhlu
plavby.
Závětrný úhel: Nastavení přímé linie podle závětrného úhlu
plavby.
Kor. př. a odl.: Provede korekci přímých linií založených na
přílivu/odlivu.
Filtr přím. linií: Odfiltruje data přímých linií na základě
zadaného časového intervalu. Pokud chcete vyhlazenější
linie, které odfiltrují některé změny směru jízdy lodi nebo
skutečný úhel větru, zadejte vyšší číslo. Pokud chcete linie,
které zobrazují s vyšší citlivostí změny ve směru jízdy lodi
nebo skutečný úhel větru, zadejte nižší číslo.
Zobrazení navigačního výřezu
Můžete určovat, zda se navigační výřez objeví v některých
zobrazeních map. Navigační výřez se zobrazuje, pouze když loď
naviguje do cíle.
1
V mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
2
V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
8 Mapy a 3D zobrazení map
3
Vyberte možnost Čísla překrytí > Navig. výřez >
Automaticky.
4
Vyberte možnost Nastavení nav. výřezu.
5
Dokončete následující krok:
Pokud chcete zobrazit rychlost přiblížení k trasovému
bodu (VMG) při navigaci trasy s více než jednou etapou,
vyberte možnost Obj. etapy trasy > Zapnuto.
Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Vzdálenost.
Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka >
Čas.
Chcete-li změnit způsob zobrazení dat o cíli vyberte
možnost Cíl, a poté vyberte z nabídky.
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy
POZNÁMKA: Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS nebo rádio VHF.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla.
Seznam AIS: Zobrazuje seznam AIS (Zobrazení seznamu
hrozeb AIS, strana 6).
Seznam DSC: Zobrazuje seznam DSC (Seznam DSC,
strana 31).
Nastavení zobr. AIS: Viz Nastavení zobrazení AIS, strana 9.
Stezky DSC: Zobrazuje trasy plavidel DSC a vybere délku
zobrazené prošlé dráhy, která se ukáže, za pomoci trasy.
Alarm AIS: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí srážky
(Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu,
strana 6).
Nastavení zobrazení AIS
POZNÁMKA: Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení
AIS a aktivních signálů transpondéru z jiných plavidel.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla > Nastavení zobr. AIS.
Vzd. AIS Roz.: Udává vzdálenost z vaší pozice, v jejímž rámci
se zobrazí plavidla AIS.
Detaily: Zobrazí detaily o aktivovaných plavidlech AIS.
Pr. směr poh.: Nastaví promítnutý čas směru pohybu pro
aktivovaná plavidla AIS.
Stezky: Zobrazuje trasy plavidel AIS a vybere délku zobrazené
prošlé trasy pomocí stezky.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost MENU.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
Nastavení čísel překrytí
Na mapě, zobrazení mapy 3D, obrazovce radaru nebo na
obrazovce Kombinace vyberte možnost MENU > Čísla překrytí.
Upr. rozložení: Nastavuje rozložení překrytí dat nebo datových
polí. Můžete vybrat data, která se mají zobrazovat
v jednotlivých datových polích.
Navig. výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo naviguje
k cíli.
Nastavení nav. výřezu: Umožňuje konfiguraci navigačního
výřezu k zobrazení položky Obj. etapy trasy a umožňuje
ovládat, zda se výřez objeví před zatáčkou či destinací.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu, když
plavidlo naviguje k cíli.
Úprava datových polí
Můžete změnit data uvedená na číslech překrytí zobrazených na
mapě a ostatních obrazovkách.
1
Na obrazovce, která podporuje čísla překrytí, vyberte
možnost MENU.
2
V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3
Vyberte možnost Čísla překrytí > Upr. rozložení.
4
Vyberte rozložení.
5
Vyberte datové pole.
6
Vyberte typ dat zobrazovaných v daném poli.
Dostupné možnosti dat se liší podle konfigurace kresliče map
a konfigurace sítě.
Mapování Garmin Quickdraw
Contours
VAROVÁNÍ
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
uživatelům generovat mapy.Společnost Garmin neposkytuje
žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo
aktuálnosti map generovaných třetími stranami. Jakékoliv
použití map generovaných třetími stranami nebo spoléhání se
na ně je na vaše vlastní nebezpečí.
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Zelený kruh indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost
pod 16 km/h (10 mil/h). Žlutý kruh indikuje dobrou hloubku a
polohu GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h).
Červený kruh indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a
rychlost nad 32 km/h (20 mil/h).
Data Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Množství uložených dat závisí na velikosti paměťové karty,
zdroji sonaru a rychlosti lodi během záznamu dat. Při použití
sonaru s jedním paprskem můžete zaznamenávat déle. Na 2GB
paměťovou kartu můžete zaznamenat přibližně 1 500 hodin dat.
Když zaznamenáte nová data na paměťovou kartu
v chartplotteru, nová data se přidají na vaši stávající mapu
Garmin Quickdraw Contours a uloží se na paměťovou kartu.
Když vložíte novou paměťovou kartu, stávající data se na novou
kartu nepřenesou.
Mapování vodní plochy pomocí funkce
Garmin Quickdraw Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw Contours musíte mít
podporovaný chartplotter s upgradovaným softwarem,
Mapování Garmin Quickdraw
Contours 9
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
1
V zobrazení mapy vyberte MENU > Quickdraw Contours >
Spustit záznam.
2
Po dokončení záznamu vyberte možnost Ukončit záznam.
3
Vyberte možnost Spravovat > Název a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Na mapu Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1
Vyberte umístění na navigační mapě.
2
Vyberte možnost Přidat štítek Quickdraw.
3
Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo.
Komunita Garmin Quickdraw
Komunita Garmin Quickdraw je bezplatná veřejná online
komunita, která umožňuje sdílet vaše mapy Garmin Quickdraw
Contours s ostatními. Můžete také stáhnout mapy, které vytvořili
jiní uživatelé.
Komunitu Garmin Quickdraw si otevřete tak, že se přihlásíte ke
svému účtu Garmin Connect
a pak můžete nahrát a stáhnout
mapy s použitím paměťové karty.
Používání komunity Garmin Quickdraw
Funkci komunity Garmin Quickdraw otevřete prostřednictvím
webu Garmin Connect.
1
Přejděte na connect.garmin.com.
2
Vyberte možnost Začít > Quickdraw Community > Začít.
3
Pokud nemáte účet Garmin Connect, tak si ho vytvořte.
4
Přihlaste se ke svému účtu Garmin Connect.
5
Výběrem možnosti Námořní v pravém horním rohu otevřete
doplněk Garmin Quickdraw.
TIP: Ujistěte se, že máte v počítači paměťovou kartu pro sdílení
map Garmin Quickdraw Contours.
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw
Vámi vytvořené mapy Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
1
Vyjměte paměťovou kartu z chartplotteru.
2
Vložte paměťovou kartu do počítače.
3
Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 10).
4
Vyberte možnost Sdílejte vrstevnice.
5
Procházejte vaši paměťovou kartu a vyberte složku /Garmin.
6
Otevřete složku Quickdraw a vyberte soubor s názvem
ContoursLog.svy.
Po odeslání souboru odstraňte soubor ContoursLog.svy
z paměťové karty, aby se zabránilo problémům při budoucím
odesílání. Nedojde ke ztrátě vašich dat.
Stahování map komunity Garmin Quickdraw
Můžete si stáhnout mapy Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
1
Vložte paměťovou kartu do počítače.
2
Otevřete si komunitu Garmin Quickdraw (Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 10).
3
Vyberte možnost Hledejte vrstevnice.
4
Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
5
Vyberte možnost Vyberte oblast ke stáhnutí.
6
Tažením okrajů políčka vyberte oblast, kterou chcete
stáhnout.
7
Vyberte možnost Spustit stahování.
8
Uložte soubor na paměťovou kartu.
TIP: Pokud soubor nemůžete najít, hledejte ve složce se
staženými soubory. Prohlížeč pravděpodobně uložit soubor
do tohoto umístění.
9
Vyjměte paměťovou kartu z počítače.
10
Vložte paměťovou kartu do chartplotteru.
Chartplotter automaticky rozpozná mapy s vrstevnicemi.
Chartplotteru může několik minut trvat, než načte mapy.
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw
Contours
Na mapě vyberte možnost MENU > Quickdraw Contours >
Nastavení.
Zobrazení: Zobrazí vrstevnice Garmin Quickdraw Contours.
Možnost Vrstevnice uživatele zobrazí vaše vlastní mapy
Garmin Quickdraw Contours. Možnost Vrstevnice komunity
zobrazí mapy, které jste stáhli z komunity Garmin Quickdraw.
Posun záznamu: Nastaví vzdálenost mezi hloubkou sonaru a
hloubkou záznamu vrstevnic. Pokud se hladina vody od
posledního záznamu změnila, přizpůsobte toto nastavení tak,
aby hloubka záznamu byla stejná pro oba záznamy.
Například pokud jste naposledy zaznamenali sonarovou
hloubku 3,1 m (10,5 stop) a současná sonarová hloubka je
3,6 m (12 ft.), zadejte -0,5 m (-1,5 stop) jako hodnotu Posun
záznamu.
Posun zobrazení uživatele: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na vašich mapách s vrstevnicemi
jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo
chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Posun zobrazení komunity: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na komunitních mapách
s vrstevnicemi jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní
ploše nebo chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Barvy průzkumu: Nastaví barvu zobrazení vrstevnic Garmin
Quickdraw Contours. Pokud je toto nastavení zapnuto, barvy
indikují kvalitu záznamu. Pokud je toto nastavení vypnuto,
oblasti vrstevnic používají standardní barvy mapy.
Zelená indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost pod
16 km/h (10 mil/h). Žlutá indikuje dobrou hloubku a polohu
GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h). Červená
indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a rychlost nad
32 km/h (20 mil/h).
Stínování hloubkových pásem: Udává horní a dolní limit
hloubkového pásma a barvu pro příslušné hloubkové pásmo.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
10 Navigace pomocí kresliče map
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: Některá zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu. Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Automatická navigace.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru. Poskytuje
podrobnou navigační trasu k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám (Automatická navigace, strana 13).
Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin připojený
k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA 2000
®
, sleduje
autopilot trasu Automatické navigace.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Základní otázky navigace
Otázka Odpověď
Jak zajistit, aby kreslič map
ukazoval směrem, kterým
chci jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na. Viz
část Nastavení a sledování přímého
kurzu pomocí funkce Přejít na,
strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané
polohy a současně se
vyhýbalo překážkám na
mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte po
ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby zařízení
kormidlovalo automatického
pilota?
Navigujte pomocí funkce Trasa do. Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice, strana 12.
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které podporují
funkci automatické navigace, a
nacházíte se v oblasti pokryté funkcí
automatické navigace, navigujte pomocí
funkce Automatická navigace. Viz část
Nastavení a sledování cesty
Automatická navigace Cesta,
strana 13.
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro
moji loď?
Viz část Konfigurace trasy automatické
navigace, strana 14.
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Hledat podle
jména.
2
Zadejte alespoň část názvu vašeho cíle.
3
V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.
4
Vyberte cíl.
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.
Hledání cíle Námořní služby
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci.
2
Vyberte možnost Pobřežní služby nebo Služby ve
vnitrozemí.
3
V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.
4
Vyberte cíl.
Chcete-li zobrazit další informace nebo polohu na mapě,
můžete vybrat možnost nebo .
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK.
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body >
Nový trasový bod.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
Vybrat.
Označení polohy Muž přes palubu (MOB) a spuštění
navigace do této polohy
Když zaznamenáváte trasový bod, můžete jej označit jako
polohu Muž přes palubu (MOB).
Vyberte možnost:
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK > Muž
přes palubu.
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes
palubu > Ano.
Mezinárodní symbol MOB označí aktivní bod MOB a kreslič map
nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
Úprava uloženého trasového bodu
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost Upravit trasový bod.
Navigace pomocí kresliče map 11
4
Vyberte možnost:
Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Přesunout.
Přesun uloženého trasového bodu
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost Upravit trasový bod > Přesunout.
4
Označte novou polohu trasového bodu:
Chcete-li přesunout trasový bod během používání mapy,
vyberte možnost Použít mapu, vyberte novou polohu na
mapě a vyberte možnost Přesunout trasový bod.
Chcete-li přesunout trasový bod pomocí souřadnic,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte nové
souřadnice.
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat přímo k poloze, vyberte možnost
Přejít na.
Chcete-li vytvořit trasu k poloze, vyberte možnost Trasa
do.
Chcete-li použít funkci Automatická navigace, vyberte
možnost Automatická navigace.
5
Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6
Sledujte purpurovou čáru a řízením se vyhýbejte pevnině,
mělké vodě a dalším překážkám.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body.
2
Zvolte trasový body nebo MOB.
3
Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Trasové body > Vše.
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.
1
Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2
Vyberte možnost Navigovat k > Přejít na.
Zobrazí se purpurová linie. Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle. Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.
3
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
4
Pokud se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).
Trasy
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě. Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1
Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2
Vyberte možnost Navigovat k > Trasa do.
3
Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.
4
Vyberte možnost Přidat odbočku.
5
V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním kroků 3
a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze svého
plavidla.
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy. Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.
6
V případě potřeby vyberte možnost MENU.
7
Vyberte možnost Navigovat trasu.
8
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
9
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vytvoření a uložení trasy
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace > Nová trasa > Trasa s využitím mapy.
2
Vyberte výchozí polohu trasy.
3
Vyberte možnost Přidat odbočku.
4
Vyberte polohu další odbočky na mapě.
5
Vyberte možnost Přidat odbočku.
Kreslič map označí polohu odbočky trasovým bodem.
6
V případě potřeby přidejte opakováním kroků 4 a 5 další
odbočky.
7
Vyberte cílovou destinaci.
12 Navigace pomocí kresliče map
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace.
2
V případě potřeby vyberte možnost Filtr a můžete si zobrazit
pouze trasy nebo pouze cesty automatické navigace.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Upravit trasu.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu a vyberte
polohu na mapě.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5
Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
6
Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
7
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Navigovat k.
4
Vyberte možnost Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.
5
Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Vpřed – pravobok.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – pravobok.
6
V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
7
Zkontrolujte kurz vyznačený purpurovou čárou.
8
Sledujte purpurovou čáru ve všech etapách trasy a řízením
se vyhýbejte pevnině, mělké vodě a jiným překážkám.
9
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Zobrazit > Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Informace o navigaci > Správa dat >
Vymazat uživatelská data > Trasy a cesty aut. navigace.
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle. Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty. Cestu lze
během navigace upravovat.
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1
Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2
Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
3
Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.
4
Vyberte možnost Zahájit navigaci.
5
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasy a cesty aut.
navigace > Nová trasa > Automatická navigace.
2
Vyberte počáteční bod a zvolte možnost Další.
3
Vyberte cíl a zvolte možnost Další.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu kolem
nebezpečí, vyberte možnost Sledování nebezpečí.
Navigace pomocí kresliče map 13
Chcete-li upravit cestu, vyberte možnost Upravit cestu a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li odstranit cestu, vyberte možnost Zrušit
automatickou navigaci.
Chcete-li cestu uložit, vyberte možnost Hotovo.
Úprava cesty automatické navigace
1
Na navigační mapě přesuňte cílový bod do nové polohy
podle pokynů na obrazovce nebo pomocí kláves se šipkami.
2
Vyberte možnost Vybrat > Přesunout bod.
3
Výběrem možnosti BACK se vraťte na obrazovku navigace.
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Zrušit.
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti BACK.
Nastavení načasovaného příjezdu
Tuto funkci můžete použít na trase nebo na cestě Automatická
navigace pro získání zpětné vazby o době příjezdu do
zvoleného bodu. To umožňuje načasovat příjezd do dané
polohy, jako je například otevření mostu nebo počáteční linie
závodu.
1
Na navigační mapě vyberte možnost MENU.
2
V případě potřeby vyberte možnost Možnosti navigace.
3
Vyberte možnost Načasování příjezdu.
TIP: Menu Načasování příjezdu lze rychle otevřít výběrem
bodu na cestě nebo trase.
Konfigurace trasy automatické navigace
UPOZORNĚNÍ
Nastavení položek Bezpečná hloubka a Vertikální prostor
ovlivňuje způsob, jakým chartplotter počítá trasu Automatická
navigace. Pokud se v oblasti vyskytuje voda neznámé hloubky
nebo překážka neznámé výšky, trasa Automatická navigace pro
tuto oblast se nevypočítá. Je-li oblast na začátku nebo na konci
trasy Automatická navigace mělčí než nastavená Bezpečná
hloubka nebo nižší než Vertikální prostor, trasa Automatická
navigace pro tuto oblast se v závislosti na mapových datech
nemusí vypočítat. Na mapě se kurz vedoucí těmito oblastmi
zobrazuje jako šedá linie nebo jako linie s purpurovými a šedými
pruhy. Pokud loď vpluje do některé z těchto oblastí, zobrazí se
varovná zpráva.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Máte možnost nastavit parametry, které chartplotter používá při
výpočtu trasy Automatická navigace.
Bezpečná hloubka: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální hloubku vody, kterou vaše plavidlo
bezpečně přepluje.
POZNÁMKA: Minimální hloubka vody pro prémiové mapy
(vytvořené před rokem 2016) je 91 cm (3 stopy). Pokud
zadáte hodnotu menší než 91 cm (3 stopy), budou mapy pro
výpočty tras pomocí Automatická navigace používat hloubku
91 cm (3 stopy).
Vertikální prostor: Na základě údajů o hloubce uvedených
v mapě určuje minimální výšku mostu nebo překážky nad
hladinou, pod kterou vaše plavidlo bezpečně propluje.
Vzdálenost pobřežní linie: Nastavuje nejbližší vzdálenost od
pobřeží, na níž chcete umístit trasu Automatická navigace.
Pokud toto nastavení během navigace změníte, trasa
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
tohoto nastavení jsou relativní, nikoli absolutní. Abyste
zajistili umístění linie automatické navigace v příslušné
vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění trasy
Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou (Nastavení
vzdálenosti od pobřeží, strana 14).
Nastavení vzdálenosti od pobřeží
Nastavení Vzdálenost pobřežní linie označuje nejbližší
vzdálenost od pobřeží, na níž chcete umístit linii Automatická
navigace. Pokud toto nastavení během navigace změníte, linie
Automatická navigace se může přesunout. Dostupné hodnoty
nastavení Vzdálenost pobřežní linie jsou relativní, nikoli
absolutní. Abyste zajistili umístění linie Automatická navigace
v příslušné vzdálenosti od pobřeží, můžete odhadnout umístění
linie Automatická navigace podle jednoho nebo více známých
cílů, které vyžadují navigaci úzkou vodní cestou.
1
Zajeďte s plavidlem do doku nebo spusťte kotvu.
2
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Automatická
navigace > Vzdálenost pobřežní linie > Normální.
3
Vyberte cíl, ke kterému jste již pomocí navigace cestovali
dříve.
4
Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
5
Zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
6
Vyberte možnost:
Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Daleko.
Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Blízko.
7
Pokud v kroku 6 zvolíte možnosti Blízko nebo Daleko,
zkontrolujte umístění linie automatické navigace a
rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
8
Vyberte možnost:
Pokud je umístění linie automatické navigace uspokojivé,
vyberte možnost MENU > Ukončit navigaci a pokračujte
krokem 10.
Pokud je linie automatické navigace příliš blízko známých
překážek, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejvzdál..
Pokud jsou oblouky linie automatické navigace příliš
široké, vyberte možnost Nastavení > Navigace >
Automatická navigace > Vzdálenost pobřežní linie >
Nejbližší.
9
Pokud v kroku 8 zvolíte možnosti Nejbližší nebo Nejvzdál.,
zkontrolujte umístění linie Automatická navigace
a rozhodněte, jestli se linie bezpečně vyhýbá známým
překážkám a oblouky zajišťují efektivní plavbu.
Automatická navigace udržuje na otevřených vodách široký
odstup od překážek, i když nastavíte vzdálenost pobřežní
linie na možnost Blízko nebo Nejbližší. V důsledku toho
nemusí kreslič map linii Automatická navigace změnit, pokud
zvolený cíl nevyžaduje navigaci úzkou vodní cestou.
10
Opakujte kroky 3 až 9 ještě přinejmenším jednou, pokaždé
s odlišným cílem, dokud se s funkcí Vzdálenost pobřežní linie
neseznámíte.
14 Navigace pomocí kresliče map
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Garmin GPSMAP® 820xs Návod na používanie

Typ
Návod na používanie