Garmin Panoptix™ PS51-TH Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Sonarová
sonda Panoptix
PS51-
TH FrontVü/LiveVü
s montáží skrz dno
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s chartplotterem. Obsahuje varování
a další důležité informace.
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud máte s instalací problémy, na stránce
support.garmin.com najdete další informace.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1
Přejděte na stránku my.garmin.com.
2
Přihlaste se ke svému účtu Garmin.
Kontaktování podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody
k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat podporu Garmin a kartu s aktualizací
softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Zvolte balíček aktualizace softwaru odpovídající
chartplotteru, který chcete aktualizovat.
POZNÁMKA: Balíček aktualizace softwaru obsahuje
aktualizace pro všechna zařízení připojená k chartplotteru.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
4
Vyberte možnost Stáhnout.
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6
Vyberte možnost Stáhnout.
7
Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8
Dvakrát klikněte na stažený soubor.
9
Vyberte možnost Další.
10
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte chartplotter.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Nastavení a provoz sonarové sondy
Informace týkající se provozu sonarové sondy a pokyny k jejímu
nastavení naleznete v návodu k obsluze k chartplotteru.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Na trup lodi s úhlem úkosu větším než 5°, je třeba vyrobit
vymezovací díl (neprodává se).
Na lodi s úkosem 12° může být sonarová sonda
s vymezovacím dílem umístěna do trupu o tloušťce až 29 mm
(1,15 palce).
Květen 2019
190-02163-90_0D
Na lodi s úkosem 20° může být sonarová sonda
s vymezovacím dílem umístěna do trupu o tloušťce až 19 mm
(
3
/
4
palce).
Na plavidlech s výtlakovým trupem montujte sonarovou
sondu poblíž střední linie.
Na plavidlech s klouzavým trupem montujte sonarovou sondu
za střední linii, na ni nebo poblíž ní, v lodi u první sady
vztlakových schodů.
Na plavidlech s výtlakovým trupem a s klouzavým trupem
montujte sonarovou sondu na pravobok, kde se listy lodního
šroubu točí směrem dolů.
Na plavidlech se stupňovitým trupem montujte sonarovou
sondu přímo před první stupeň.
Na plavidlech s ploutvovým kýlem je třeba sonarovou sondu
namontovat ve vzdálenosti 300 mm (12 palců) až 600 mm
(24 palců) před kýlem a poblíž středové osy nebo na ni.
Na plavidlech s plným kýlem montujte sonarovou sondu na
střed lodi, mimo kýl v nejnižším bodu horizontální linie kýlu.
U plavidel s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
U plavidel se dvěma pohonnými jednotkami by měla být
sonarová sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li
to možné.
Sonarová sonda musí být namontována na rovné místo
s méně než 6° úkosem.
Sonarovou sondu montujte dostatečně daleko před lodní
šrouby a hřídele.
Sonarová sonda by měla být připevněna na místě, kde bude
při plavbě ve svislé poloze. Když se sonarová sonda nakloní
vpřed, může se mořské dno jevit jako stoupající svah. Když
se sonarová sonda nakloní vzad, mohou se objevit
nežádoucí odrazy.
Sonarovou sondu montujte více než 600 mm (24 palců) od
dalších sonarových sond.
Sonarovou sondu montujte do polohy, kde není zastíněna
kýlem nebo hřídelemi lodních šroubů.
Sonarovou sondu montujte do polohy, kde bude neustále
ponořena ve vodě.
Sonarovou sondu je třeba namontovat na místo, odkud bude
přístupná zevnitř lodi.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Pokud máte dotaz ohledně umístění sonarové sondy
s montáží skrz dno, obraťte se na stavitele lodi nebo
vlastníky lodí podobného typu.
Potřebné nástroje
Vrtačka a vrták 3 mm (
1
/
8
palce)
Pila na otvory 51 mm (2 palce) (sklolaminátové trupy)
Pila na otvory 57 mm (2
1
/
4
palce) (kovové trupy)
Pila na otvory 60 mm (2
3
/
8
palce) (duté sklolaminátové trupy)
Smirkový papír
Pásová pila (vymezovací díl)
Lodní tmel
Univerzální kleště (kovové trupy)
Kabelové svorky
Kovový pilník (kovové trupy)
Sklolaminátová tkanina a pryskyřice (prvky pro utěsnění
dutého sklolaminátového trupu)
51mm (2palcový) válec, vosk, páska a zalévací epoxidová
pryskyřice (prvky pro utěsnění dutého sklolaminátového
trupu)
Posouzení úhlu pro vymezovací díl
Vymezovací díl umístí vaši sonarovou sondu souběžně s čárou
ponoru, aby sonar dosáhl větší přesnosti. Musíte změřit úhly
úkosu trupu lodě, abyste mohli posoudit, zda je vymezovací díl
k upevnění sonarové sondy nezbytný. Vymezovací díl použijte
k montáži sonarové sondy v případě, pokud úhel úkosu na místě
montáže přesahuje 5°.
Úhel úkosu
Úkos je úhel mezi vodorovnou linií a trupem lodě v konkrétním
místě. Úhel úkosu lze změřit pomocí aplikace pro smartphone,
úhloměru nebo digitální vodováhy. Úhel úkosu v konkrétním
místě trupu vám také může sdělit výrobce lodě.
POZNÁMKA: Podle tvaru trupu lodě se může úhel úkosu
v jednotlivých místech lišit. Změřte proto úhel úkosu přesně
v místě, kam chce instalovat sonarovou sondu.
Uříznutí vymezovacího dílu
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
1
Pomocí vrutů do dřeva připevněte vymezovací díl ke kusu
dřeva.
Dřevo bude sloužit jako opora při řezu pro vymezovací díl.
2
Změřte sklon dna lodi k hladině na místě montáže.
3
Nakloňte ostří stolní pásové pily tak, aby odpovídal sklonu
dna lodi k hladině a zabezpečte řeznou ochrannou bariéru.
4
Umístěte vymezovací díl na stolek tak, aby se řezná lišta
opírala o ochrannou bariéru a úhel odpovídal sklonu na
místě montáže.
5
Nastavte řeznou ochrannou bariéru tak, aby měl vymezovací
díl minimální tloušťku 2 mm (
1
/
16
palce).
2
POZNÁMKA: Maximální úhel řezu pro vymezovací blok je
20°.
6
Uřízněte vymezovací díl.
7
Pomocí rašple nebo mechanického nářadí vytvarujte
vymezovací díl do trupu tak přesně, jak je to možné.
8
Zbývající část vymezovacího dílu použijte jako podpůrnou
část uvnitř trupu.
Instalační pokyny pro lodě s trupem
z dutého sklolaminátu
Příprava dutého sklolaminátového trupu
OZNÁMENÍ
Pokud není jádro dutého sklolaminátového trupu řádně
utěsněno, může do jádra prosakovat voda a vážně loď poškodit.
Sklolaminát nebo zalévací epoxidová pryskyřice (není součástí
balení)
Válcová distanční podložka (včetně objímky)
Vnitřní sklolaminátový skin
Jádro
Vnější sklolaminátový skin
1
Vyvrtejte otvor skrz trup.
2
Utěsněte otvor uvnitř trupu buď pomocí sklolaminátu
(Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu, strana 3), nebo
zalévací epoxidové pryskyřice (Utěsnění jádra pomocí
zalévací epoxidové pryskyřice, strana 3).
Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu
1
Naneste na sklolaminátovou tkaninu vrstvu sklolaminátové
pryskyřice a poté zevnitř lodi vložte tkaninu do otvoru
a utěsněte jádro.
2
Vložením dalších vrstev sklolaminátové tkaniny a pryskyřice
zmenšete otvor na požadovaný průměr 50 mm (2 palce).
3
Po ztvrdnutí sklolaminátu osmirkujte a očistěte prostor
v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Utěsnění jádra pomocí zalévací epoxidové pryskyřice
Chcete-li jádro utěsnit pomocí zalévací epoxidové pryskyřice, je
třeba vytvořit válec o průměru 50 mm (2 palce), který bude
sloužit jako distanční podložka při tuhnutí epoxidu.
1
Potáhněte 50mm (2palcový) válec voskem.
2
Vložte válec do otvoru skrz vnější skin a upevněte ho páskou
na místo na vnější straně lodi.
3
Vyplňte mezeru mezi válcem a jádrem pomocí zalévací
epoxidové pryskyřice.
4
Po ztvrdnutí epoxidu vyjměte válec a osmirkujte a očistěte
prostor v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Vyvrtání otvoru v dutém sklolaminátovém trupu
1
Zevnitř lodi vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm (
1
/
8
palce)
úplně skrz trup.
2
Prohlédněte si vodicí otvor z vnějšku lodi a postupujte
následovně:
Pokud se otvor nenachází na správném místě, utěsněte
jej pomocí epoxidu a opakujte krok 1.
Pokud nepoužijete vymezovací díl, držte pilu na otvory
51 mm (2 palec) kolmo na trup a vyřízněte z vnějšku lodi
otvor pouze skrz vnější sklolaminátový skin. Neprovrtejte
se úplně skrz trup.
Pokud použijete vymezovací díl, držte pilu na otvory
51 mm (2 palec) kolmo na vodní hladinu a vyřízněte
z vnějšku lodi otvor pouze skrz vnější sklolaminátový skin.
Neprovrtejte se úplně skrz trup.
3
Pomocí pily na otvory udělejte zevnitř lodi v místě vodicího
otvoru otvor o 9 až 12 mm (
3
/
8
1
/
2
palce) větší než otvor
vyvrtaný z vnějšku lodi v kroku 2.
Musíte se provrtat pouze skrz vnitřní sklolaminátový skin a
většinu jádra, aniž byste narušili vnější skin.
POZNÁMKA: V opačném případě nebudete moci trup
správně utěsnit.
4
Odstraňte vnitřní sklolaminátový skin a jádro vyvrtané
v kroku 3.
Měli byste vidět vnitřní část vnějšího sklolaminátového skinu.
5
Osmirkujte vnitřní část otvoru a oblast okolo vnitřního i
vnějšího sklolaminátového skinu.
6
Pomocí jemného čisticího prostředku nebo slabého
rozpouštědla, jako například isopropylalkoholu, odstraňte
všechen prach a nečistoty.
Aplikace tmelu pro lodě na držák pro upevnění přes
trup
Na otvor je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem, držákem pro upevnění přes trup a trupem
lodě pevné a voděodolné.
1
Aplikujte 2mm (
1
/
16
palcovou) vrstvu tmelu pro lodě na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu nebo vymezovacího bloku,
a také na boční stěnu krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (
1
/
4
palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
2
Vyplňte dutiny ve vymezovacím dílu a podpůrné části.
Instalace držáku pro upevnění přes trup
s vymezovacím dílem
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci držáku pro upevnění přes trup do
dutého sklolaminátového trupu nesmíte příliš utáhnout matice,
jinak se trup poškodí.
1
Z vnější strany trupu kruťte držákem pro upevnění přes trup
ve vymezovacím dílu a montážním otvoru, čímž
vytlačíte přebytečný tmel.
3
2
Srovnejte dlouhou stranu vymezovacího dílu souběžně se
středovou osou lodi.
3
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na držák pro upevnění
přes trup a nechte ho úplně dosednout na vnitřní část trupu.
Šipky musí ukazovat směrem k přídi lodi.
4
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl k držáku pro upevnění
přes trup pomocí pryžové podložky , nylonové podložky
a matice na lodní trup .
Matice příliš neutahujte.
5
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Instalace držáku pro upevnění přes trup bez
vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci držáku pro upevnění přes trup do
nedutého sklolaminátového trupu nesmíte příliš utáhnout
matice, jinak se trup poškodí.
1
Z vnější strany trupu vsuňte krouživým pohybem držák pro
upevnění přes trup skrz montážní otvor, čímž vytlačíte
přebytečný tmel.
2
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte matici na lodní trup,
nylonovou podložku a pryžovou podložku k držáku pro
upevnění přes trup.
Matice příliš neutahujte.
3
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalace sonarové sondy do držáku pro upevnění
přes trup
Před instalací sonarové sondy byste měli zkontrolovat O-
kroužky a opotřebované nebo nefunkční vyměnit.
1
Na O-kroužky a otvor v krytu aplikujte lubrikant (součást
balení).
2
Sonarovou sondu vložte do krytu a srovnejte šipku na horní
straně sonarové sondy s přídí.
3
Při utahování vrchní matice udržujte šipku srovnanou s přídí.
POZNÁMKA: Neutahujte vrchní matici příliš silně.
4
Protáhněte jeden konec pojistky skrze obě matice a konec
pojistky zatočte.
5
Udržujte pojistku napnutou a zároveň její volný konec
omotejte kolem krytu.
6
Pojistku protáhněte přímo vzhůru skrz vrchní matici.
7
Udělejte smyčku, protáhněte pojistku zpět do stejného otvoru
a zatočte konec pojistky.
8
Pokud je třeba, pojistku zkraťte.
9
Veďte kabel sonarové sondy k chartplotteru:
POZNÁMKA: Napájecí a síťové kabely upevněte pomocí
vhodných svorek. Zafixováním prodloužíte životnost kabelů.
Instalační pokyny pro lodě se sklolaminá
tovým trupem/trupem bez jádra
Vyvrtání otvoru v nedutém trupu
1
Vyberte umístění pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu při
montáži, strana 1).
2
Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (
1
/
8
palce).
3
Má-li plavidlo sklolaminátový trup, zakryjte vodicí otvor a
okolní plochu na vnější straně trupu maskovací páskou, aby
se nepoškodil sklolaminát.
4
Pokud jste páskou zakryli vodicí otvor, vyřízněte pomocí
nožíku otvor v pásce.
5
Držte svisle plochý vrták 51 mm (2 palce) a vyřízněte otvor
zvnějšku trupu v místě vodicího otvoru pro sloupek.
6
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvoru.
Aplikace tmelu pro lodě na držák pro upevnění přes
trup
Na otvor je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem, držákem pro upevnění přes trup a trupem
lodě pevné a voděodolné.
1
Aplikujte 2mm (
1
/
16
palcovou) vrstvu tmelu pro lodě na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu nebo vymezovacího bloku,
a také na boční stěnu krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (
1
/
4
palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
2
Vyplňte dutiny ve vymezovacím dílu a podpůrné části.
Instalace držáku pro upevnění přes trup
s vymezovacím dílem
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci držáku pro upevnění přes trup do
dutého sklolaminátového trupu nesmíte příliš utáhnout matice,
jinak se trup poškodí.
1
Z vnější strany trupu kruťte držákem pro upevnění přes trup
ve vymezovacím dílu a montážním otvoru, čímž
vytlačíte přebytečný tmel.
4
2
Srovnejte dlouhou stranu vymezovacího dílu souběžně se
středovou osou lodi.
3
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na držák pro upevnění
přes trup a nechte ho úplně dosednout na vnitřní část trupu.
Šipky musí ukazovat směrem k přídi lodi.
4
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl k držáku pro upevnění
přes trup pomocí pryžové podložky , nylonové podložky
a matice na lodní trup .
Matice příliš neutahujte.
5
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Instalace držáku pro upevnění přes trup bez
vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA: Při instalaci držáku pro upevnění přes trup do
nedutého sklolaminátového trupu nesmíte příliš utáhnout
matice, jinak se trup poškodí.
1
Z vnější strany trupu vsuňte krouživým pohybem držák pro
upevnění přes trup skrz montážní otvor, čímž vytlačíte
přebytečný tmel.
2
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte matici na lodní trup,
nylonovou podložku a pryžovou podložku k držáku pro
upevnění přes trup.
Matice příliš neutahujte.
3
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalace sonarové sondy do držáku pro upevnění
přes trup
Před instalací sonarové sondy byste měli zkontrolovat O-
kroužky a opotřebované nebo nefunkční vyměnit.
1
Na O-kroužky a otvor v krytu aplikujte lubrikant (součást
balení).
2
Sonarovou sondu vložte do krytu a srovnejte šipku na horní
straně sonarové sondy s přídí.
3
Při utahování vrchní matice udržujte šipku srovnanou s přídí.
POZNÁMKA: Neutahujte vrchní matici příliš silně.
4
Protáhněte jeden konec pojistky skrze obě matice a konec
pojistky zatočte.
5
Udržujte pojistku napnutou a zároveň její volný konec
omotejte kolem krytu.
6
Pojistku protáhněte přímo vzhůru skrz vrchní matici.
7
Udělejte smyčku, protáhněte pojistku zpět do stejného otvoru
a zatočte konec pojistky.
8
Pokud je třeba, pojistku zkraťte.
9
Veďte kabel sonarové sondy k chartplotteru:
POZNÁMKA: Napájecí a síťové kabely upevněte pomocí
vhodných svorek. Zafixováním prodloužíte životnost kabelů.
Instalační pokyny pro lodě s kovovým
trupem
Vyvrtání otvoru v kovovém trupu
1
Vyberte umístění pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu při
montáži, strana 1).
2
Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm
(
1
/
8
palce) skrz trup.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
3
Zvnějšku trupu vyvrtejte pomocí 57mm (2
1
/
4
palcové) pily na
otvory do trupu otvor pro sloupek sonarové sondy.
4
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na držák pro upevnění přes
trup v kovovém trupu
Na otvor je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem, držákem pro upevnění přes trup a trupem
lodě pevné a voděodolné.
1
Aplikujte 2mm (
1
/
16
palcovou) vrstvu tmelu pro lodě na přírubu
krytu, která se bude dotýkat trupu nebo vymezovacího bloku,
a také na boční stěnu krytu.
POZNÁMKA: Tmel musí přesahovat 6 mm (
1
/
4
palce) nad
vrch trupu, aby byl trup utěsněný a matice zajištěná.
2
Vyberte možnost:
Pokud nepoužijete vymezovací díl, přetáhněte izolační
objímku na kryt a aplikujte tmel na povrch objímek, který
se bude dotýkat trupu. Vyplňte dutiny v objímce a kolem
ní.
Pokud použijete vymezovací díl, přetáhněte izolační
objímku přes dotykovou boční stěnu krytu pokud možno
co nejníže a aplikujte 2mm (
1
/
16
palcovou) vrstvu tmelu pro
lodě na vnějšek objímky. Vyplňte dutiny ve vymezovacím
dílu a podpůrné části.
Instalace držáku pro upevnění přes trup na kovový
trup s vymezovacím dílem
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
1
Upevněte podložku a objímku na držák pro upevnění
přes trup .
5
2
Z vnější strany trupu kruťte držákem pro upevnění přes trup
ve vymezovacím dílu a montážním otvoru, čímž vytlačíte
přebytečný tmel.
3
Srovnejte dlouhou stranu vymezovacího dílu souběžně se
středovou osou lodi.
4
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na držák pro upevnění
přes trup a nechte ho úplně dosednout na vnitřní část trupu.
Šipky musí ukazovat směrem k přídi lodi.
5
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl k držáku pro upevnění
přes trup pomocí pryžové podložky , nylonové podložky
a matice na lodní trup .
6
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Instalace držáku pro upevnění přes trup na kovový
trup bez vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
1
Z vnější strany trupu vsuňte krouživým pohybem držák pro
upevnění přes trup skrz objímku a montážní otvor, čímž
vytlačíte přebytečný tmel.
2
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte matici na lodní trup,
nylonovou podložku a pryžovou podložku k držáku pro
upevnění přes trup.
3
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalace sonarové sondy do držáku pro upevnění
přes trup
Před instalací sonarové sondy byste měli zkontrolovat O-
kroužky a opotřebované nebo nefunkční vyměnit.
1
Na O-kroužky a otvor v krytu aplikujte lubrikant (součást
balení).
2
Sonarovou sondu vložte do krytu a srovnejte šipku na horní
straně sonarové sondy s přídí.
3
Při utahování vrchní matice udržujte šipku srovnanou s přídí.
POZNÁMKA: Neutahujte vrchní matici příliš silně.
4
Protáhněte jeden konec pojistky skrze obě matice a konec
pojistky zatočte.
5
Udržujte pojistku napnutou a zároveň její volný konec
omotejte kolem krytu.
6
Pojistku protáhněte přímo vzhůru skrz vrchní matici.
7
Udělejte smyčku, protáhněte pojistku zpět do stejného otvoru
a zatočte konec pojistky.
8
Pokud je třeba, pojistku zkraťte.
9
Veďte kabel sonarové sondy k chartplotteru:
POZNÁMKA: Napájecí a síťové kabely upevněte pomocí
vhodných svorek. Zafixováním prodloužíte životnost kabelů.
Údržba
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce sonarové sondy nutné, aby
se nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Antivegetativní nátěr
Aby se zabránilo korozi kovových trupů a zpomalil růst
organismů, které mohou mít vliv na výkon a životnost plavidla,
měli byste na trup své lodi jednou za půl roku použít
antivegetativní nátěr na vodní bázi.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte antivegetativní nátěr na bázi
ketonu, protože ketony napadají mnoho druhů plastů a mohou
váši sondu poškodit nebo zničit.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Technické údaje
Technické údaje Rozměry
Rozměry (Š × V) 40 × 192,5 mm (1,58 × 7,58 palce)
Tloušťka trupu (s vyme-
zovacím dílem)
12stupňový sklon dna lodi: 29 mm
(1,15 palce)
20stupňový sklon dna lodi: 19 mm
(0,75 palce)
Vstup napájení Od 10 do 35 V stejnosměrné
Frekvence 417 kHz
Provozní teplota 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Skladovací teplota -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Pojistka 4 A
6
Instalační schéma
Položka Popis
Chartplotter
Konektor RJ-45
Sonarová sonda
Zdroj napájení
Pojistka
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Panoptix
je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
7
support.garmin.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Garmin Panoptix™ PS51-TH Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
Táto príručka je tiež vhodná pre