Garmin Transdutor de temperatura/velocidade passa-casco Návod na inštaláciu

Typ
Návod na inštaláciu
GST
43 SONAROVÁ SONDA
S MONTÁŽÍ SKRZ TRUP
POKYNY PRO INSTALACI
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte sonarovou sondu Garmin
®
nainstalovat
podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Co je třeba vzít v úvahu při výběru
instalačního místa
Na plavidlech s ploutvovým kýlem je třeba sonarovou
sondu namontovat ve vzdálenosti 25 cm (10 palců) až 75 cm
(30 palců) před kýlem a méně než 10 cm (4 palce) od strany
středové osy.
Na plavidlech s ploutvovým kýlem je třeba sonarovou
sondu namontovat tak, aby pod mírným úhlem mířila na příď
(nikoliv paralelně se středovou osou).
Na motorových člunech a trupech s ostrými úhly nelze
sonarovou sondu namontovat poblíž ostrých hran trupu.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být sonarová
sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li to
možné.
Montujte sonarovou sondu souběžně s osou příď-záď
plavidla.
Sonarovou sondu je třeba namontovat na místo, odkud bude
přístupná zevnitř lodi.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Pokud máte dotaz ohledně umístění sonarové sondy
s montáží skrz dno, obraťte se na stavitele lodi nebo
vlastníky lodí podobného typu.
Potřebné nástroje
Vrtačka
Pila na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce)
Pila na otvory 52 až 55 mm (2
1
/
16
až 2
3
/
16
palce) (u dutého
sklolaminátového trupu)
Tmel pro lodě
Silikonové mazivo
Řezačka kabelů
Kovový pilník (u kovového trupu)
Sklolaminátová tkanina a pryskyřice (prvky pro utěsnění
dutého sklolaminátového trupu)
43mm (1
11
/
16
palcový) válec, vosk, páska a zalévací
epoxidová pryskyřice (prvky pro utěsnění dutého
sklolaminátového trupu)
Instalace sonarové sondy s montáží skrz
dno
Pokud instalujete sonarovou sondu do dutého sklolaminátového
trupu, je třeba nejprve trup připravit (Příprava dutého
sklolaminátového trupu, strana 2).
1
Pomocí pily na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce) udělejte v trupu
otvor v místě instalace.
2
Vložte do trupu díl pro upevnění sonarové sondy.
3
Na vnější přírubu dílu pro upevnění sonarové sondy naneste
lodní tmel a ručně utáhněte matici.
4
Nasaďte oba gumové těsnicí kroužky na konektor.
5
Naneste na vnější část konektoru silikonové mazivo.
6
Pomalým krouživým pohybem vložte konektor do dílu pro
upevnění sonarové sondy.
GUID-463E9E73-26EF-4741-B7F5-BED8437AE72F v4Leden 2021
7
Přesvědčte se, že je konektor v dílu správně usazen.
8
Namontujte díl s kolíkem v úhlu 90 ° vzhledem ke středové
ose lodě.
9
Po zaschnutí lodního tmelu naneseného v kroku 3
demontujte matici a naneste tmel na část dílu nacházející se
uvnitř trupu.
10
Znovu nasaďte matici a ručně ji utáhněte.
11
Po instalaci dílu nahraďte konektor skutečnou sonarovou
sondou.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste konektor nevyhazovali,
bude se vám hodit při čištění a údržbě sonarové sondy.
12
Nainstalujte na sonarovou sondu kabelové uzamykací
zařízení.
Příprava dutého sklolaminátového trupu
OZNÁMENÍ
Pokud není jádro dutého sklolaminátového trupu řádně
utěsněno, může do jádra prosakovat voda a vážně loď poškodit.
Sklolaminát nebo zalévací epoxidová pryskyřice (není součástí
balení)
Válcová distanční podložka (není součástí balení)
Vnitřní sklolaminátový skin
Jádro
Vnější sklolaminátový skin
1
Vyvrtejte otvor skrz trup.
2
Utěsněte otvor uvnitř trupu buď pomocí sklolaminátu
(Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu, strana 2), nebo
zalévací epoxidové pryskyřice (Utěsnění jádra pomocí
zalévací epoxidové pryskyřice, strana 2).
Vyvrtání otvoru v dutém sklolaminátovém trupu
1
Zevnitř lodi vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm (
1
/
8
palce)
úplně skrz trup.
2
Prohlédněte si vodicí otvor z vnějšku lodi a postupujte
následovně:
Pokud se otvor nenachází na správném místě, utěsněte
jej pomocí epoxidu a opakujte krok 1.
Pokud se nachází na správném místě, udělejte pomocí
pily na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce) z vnějšku lodi otvor
pouze skrz vnější sklolaminátový skin. Neprovrtejte se
úplně skrz trup.
3
Pomocí pily na otvory udělejte zevnitř lodi v místě vodicího
otvoru otvor o 9 až 12 mm (
3
/
8
1
/
2
palce) větší než otvor
vyvrtaný z vnějšku lodi v kroku 2.
Opatrně se provrtejte skrz vnitřní sklolaminátový skin
a většinu jádra, aniž byste narušili vnější skin.
POZNÁMKA: V opačném případě nebudete moci trup
správně utěsnit.
4
Odstraňte vnitřní sklolaminátový skin a jádro vyvrtané
v kroku 3.
Měli byste vidět vnitřní část vnějšího sklolaminátového skinu.
5
Osmirkujte vnitřní část otvoru a oblast okolo vnitřního
i vnějšího sklolaminátového skinu.
6
Pomocí jemného čisticího prostředku nebo slabého
rozpouštědla, jako například isopropylalkoholu, odstraňte
všechen prach a nečistoty.
Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu
1
Naneste na sklolaminátovou tkaninu vrstvu sklolaminátové
pryskyřice a poté zevnitř lodi vložte tkaninu do otvoru
a utěsněte jádro.
2
Vložením dalších vrstev sklolaminátové tkaniny a pryskyřice
zmenšete otvor na požadovaný průměr 43 mm (1
11
/
16
palce).
3
Po ztvrdnutí sklolaminátu osmirkujte a očistěte prostor
v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Utěsnění jádra pomocí zalévací epoxidové pryskyřice
Chcete-li jádro utěsnit pomocí zalévací epoxidové pryskyřice, je
třeba vytvořit válec o průměru 43 mm (1
11
/
16
palce), který bude
sloužit jako distanční podložka při tuhnutí epoxidu.
1
Potáhněte 43mm (1
11
/
16
palcový) válec voskem.
2
Vložte válec do otvoru skrz vnější skin a upevněte ho páskou
na místo na vnější straně lodi.
3
Vyplňte mezeru mezi válcem a jádrem zalévací epoxidové
pryskyřice.
4
Po ztvrdnutí epoxidu vyjměte válec a osmirkujte a očistěte
prostor v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
NMEA 2000
®
Připojení
Sonarová sonda se připojuje k síti vaší lodi. Zařízení GST 43 se
připojuje k síti NMEA 2000 prostřednictvím zařízení GST 10.
GST Adaptér 10
GST Sonarová sonda 43
Zařízení NMEA 2000
Kabel s vývody
2
Konektor typu T
Stávající síť NMEA 2000
Nexus
®
Síťová kabeláž
Po připojení zařízení GST 43 k systému Nexus je třeba zkrátit
kabel GST 43 na požadovanou délku a propojit dráty kabelu
s dráty v systému Nexus.
GST 43 Nexus
Zelená Zelená
Žlutá Žlutá
Bílá Bílá
Obrazovka Obrazovka
Modrá Nepoužívat
Kalibrace
Před použitím sondy GST 43 v síti NMEA 2000, nebo se
systémem Nexus, sondu nejprve kalibrujte.
Kalibrace sonarové sondy NMEA 2000
Pokud je připojena k síti NMEA 2000, kalibrujte měření rychlosti
vody (a případně měření teploty vody) v chartplotteru nebo
námořním přístroji Garmin ve stejné síti. Pokud neprovedete
kalibraci měření rychlosti vody, připojená zařízení nemusí
zobrazovat údaje o rychlosti.
Sonda GST 43 se připojuje k síti NMEA 2000 prostřednictvím
adaptéru GST 10. V připojených zařízeních se namísto sondy
GST 43 zobrazí adaptér GST 10.
Kalibrace měření rychlosti vody
Chcete-li používat sondu GST 43, musíte kalibrovat měření
rychlosti vody.
1
Vyberte akci:
Na chartplotteru Garmin vyberte možnost Nastavení >
Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam
zařízení.
Na přístroji Garmin GMI
vyberte možnost >
Nastavení > Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení.
Na zařízení Garmin GNX
vyberte možnost >
NASTAVENÍ > ZDROJE DAT > RYCHLOST LODI.
2
Vyberte adaptér GST 10.
POZNÁMKA: Na zařízení GNX je adaptér GST 10
v seznamu zařízení reprezentován devítimístným číslem.
3
Vyberte akci:
Na chartplotteru vyberte možnost Zobrazit > Kalibrace
rychl. vod. proudu.
Na přístroji GMI vyberte možnost Konfigurace >
Kalibrace rychl. vod. proudu.
Na zařízení GNX vyberte možnost KALIBROVAT
RYCHLOST LODI.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Musíte zadat nejvyšší rychlost, jak byla
naměřena externím zdrojem, například zařízením GPS.
Nezadávejte hodnotu rychlosti vody z připojeného
vrtulkového rychloměru.
Pokud se loď nepohybuje dost rychle nebo snímač rychlosti
rychlost neregistruje, zobrazí se zpráva.
5
Vyberte možnost OK bezpečně zvyšte rychlost lodě.
6
Pokud se zpráva zobrazí znovu, zastavte loď a přesvědčte
se, že není zaseknutá vrtulka snímače rychlosti.
7
Pokud se vrtulka volně otáčí, zkontrolujte připojení kabelu.
8
Pokud se zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Garmin.
Nastavení teplotního posunu
Pokud údaje o teplotě ze sondy GST 43 zobrazené na
připojeném Garmin zařízení nejsou stejné jako údaje o teplotě
zobrazené na jiných zařízeních, je možné nakonfigurovat
teplotní posun a měření teploty tak upravit.
1
Vyberte akci:
Na chartplotteru Garmin vyberte možnost Nastavení >
Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam
zařízení.
Na zařízení Garmin GMI vyberte možnost > Nastavení
> Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení.
Na zařízení Garmin GNX vyberte možnost >
NASTAVENÍ > ZDROJE DAT > TEPLOTA VODY.
2
Vyberte adaptér GST 10.
POZNÁMKA: Na zařízení GNX je adaptér GST 10
v seznamu zařízení reprezentován devítimístným číslem.
3
Vyberte možnost Zobrazit nebo Konfigurace.
4
Vyberte možnost Teplotní posun.
5
Zadejte hodnotu ve stupních.
POZNÁMKA: Pokud snímač měří teplotu vody jako nižší, než
ve skutečnosti je, zadejte hodnotu teplotního posunu jako
kladné číslo. Pokud snímač měří teplotu vody jako vyšší, než
ve skutečnosti je, zadejte hodnotu teplotního posunu jako
záporné číslo.
6
Vyberte možnost Hotovo nebo .
Nastavení sondy GST 43 jako zdroje teploty pro síť NMEA
2000
Pokud je k síti NMEA 2000 připojeno více snímačů teploty
a chcete, aby bylo možné sondu GST 43 zobrazit v zařízení
Garmin, musíte sondu vybrat jako zdroj teploty pro síť NMEA
2000.
1
Vyberte akci:
Na chartplotteru Garmin vyberte možnost Nastavení >
Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam
zařízení.
Na zařízení Garmin GMI vyberte možnost > Nastavení
> Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení.
Na zařízení Garmin GNX vyberte možnost >
NASTAVENÍ > ZDROJE DAT > TEPLOTA VODY.
2
Vyberte adaptér GST 10.
POZNÁMKA: Na zařízení GNX je adaptér GST 10
v seznamu zařízení reprezentován devítimístným číslem.
3
Vyberte možnost Zobrazit nebo Konfigurace.
4
Vyberte možnost Zdroj teploty.
5
Vyberte umístění snímače teploty.
Kalibrace sonarové sondy Nexus
Pokud je připojena k systému Nexus, kalibrujte sondu GST 43
pomocí displeje Nexus NX nebo softwaru NexusRace
.
Software NexusRace si můžete stáhnout na webové stránce
garmin.com/NexusRace.
Údržba
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Lopatkové kolo sonarové sondy měří tok vody, a proto je třeba
sonarovou sondu umístit do vody. Jinak nebude poskytovat
údaje o toku vody.
1
Po spuštění lodi na hladinu zkontrolujte, zda poblíž místa
instalace sonarové sondy neprosakuje voda.
3
2
Pokud netěsnost naleznete, utěsněte dané místo pomocí
lodního tmelu, nechte jej zaschnout a opakujte krok 1.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Technické údaje
GST 43 Technické údaje
Rozměry (Š × D) 42 × 86 mm (1,65 × 3,38 palce)
Síla trupu Minimální 6 mm (0,24 palce)
Max. 42 mm (1,65 palce)
Vstup napájení 12 V DC (10 až 16 V DC)
Spotřeba energie 0,06 W
Rozsah provozních teplot -10 až 70 °C (14 až 158 °F)
Rozsah teplot pro sklado-
vání
-35 až 70 °C (-31 až 158 °F)
Rozsah rychlostí 0,2 až 30 uzlů
V závislosti na typu sonarové sondy: Max.
90 uzlů
Přesnost rychlosti ± 1 %
Délka kabelu sonarové
sondy
6 m (19,7 stop)
GST Specifikace 10
Rozměry (š × v × d) 24,7 × 17,0 × 78,6 mm
(31/32 × 43/64 × 32/33 palce)
Hmotnost 380 g (13,33 uncí)
Vstup napájení Od 9 do 16 V stejnosm.
Maximální spotřeba
energie
0,9 W
Bezpečná vzdálenost
od kompasu
5 cm (2 palce)
Rozsah teplot Od -15 do 70 °C (od 5 do 158 °F)
Materiál Lisované PCB: Termoplastická guma
Kabelová izolace: PVC
Lisované konektory a pouzdra k uvolnění
napětí: PVC
Stupeň vodotěsnosti IEC 60529 IPX7
Celková délka kabelu 4,9 m (16 stop)
NMEA 2000 (LEN) 1 (50 mA)
NMEA 2000 Informace PGN
Odesílání a příjem
PGN Popis
005932 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA
®
: Funkce skupiny příkazu, žádosti a potvrzení
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny seznamu PGN
Přenos
PGN Popis
126996 Informace o produktu
128259 Rychlost: Vůči vodě
130312 Teplota
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
, logo společnosti Garmin a Nexus
®
jsou ochranné známky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GMI
,
GNX
, GST
a NexusRace
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
NMEA 2000
®
a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National
Marine Electronics Association.
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
support.garmin.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Garmin Transdutor de temperatura/velocidade passa-casco Návod na inštaláciu

Typ
Návod na inštaláciu