VITRA Comma Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions
2023, 62913810/B
Comma
Vyvinuto společností Vitra ve Switzerland
Design: Vitra
Elektrifikace
2/20 2023, 62913810/B
CS
OBSAH
Obsah
1 Upozornění .................................................................................................................................... 3
1.1 Řádné používání k určenému účelu .......................................................................................... 3
1.2 Vysvětlivky symbolů ...................................................................................................................... 3
1.3 Likvidace......................................................................................................................................... 3
2 Bezpečnost .................................................................................................................................... 4
3 Popis výrobku ................................................................................................................................ 5
4 Koncept elektrifikace ................................................................................................................... 6
4.1 Sériové zapojení ........................................................................................................................... 6
4.2 Paralelní zapojení ........................................................................................................................ 7
4.3 Smíšené sériové a paralelní zapojení ....................................................................................... 8
5 Princip montáže a pokyny .......................................................................................................... 9
5.1 Příklad vedení kabelů .................................................................................................................. 9
5.2 Požadavky na vedení kabelů .................................................................................................... 10
5.2.1 Označení samostatných elektrických obvodů ....................................................................... 12
6 Montáž........................................................................................................................................... 13
6.1 Montáž bloku zásuvek a CH distribučního boxu .................................................................. 13
6.2 Montáž distributoru .................................................................................................................... 14
6.3 Montáž upevnění kabelů .......................................................................................................... 14
6.4 Montážní poloha bloku zásuvek Desk 2 ................................................................................. 15
6.5 Montáž odlehčení od tahu ....................................................................................................... 16
6.6 Montáž ochranných krytů GST-18 ............................................................................................17
7 Kontrolní seznam ......................................................................................................................... 18
8 Poznámky ..................................................................................................................................... 19
2023, 62913810/B 3/20
UPOZORNĚNÍ
CS
1 Upozorně
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro pozdější použití. Mon-
táž/demontáž smí provádět jen odborný personál. Před instalací zkontrolujte kompletnost
dodávky.
1.1 Řádné používání k určenému účelu
Všechny komponenty uvedené v tomto návodu jsou navrženy výhradně k elektrifikaci vašeho
nábytku.
Při nesprávném používání hrozí nebezpečí věcných škod anebo úrazů. Produkt po
ukončení jeho životnosti zlikvidujte podle aktuálních směrnic příslušného státu.
1.2 Vysvětlivky symbolů
Bezpečnostní upozornění jsou v tomto návodu označena takto.
NEBEZPEČÍ
Označuje nebezpečnou situaci.
Následkem mohou být těžká poranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Označuje základní informace a pracovní doporučení.
UPOZORNĚNÍ
Označuje odkaz na jiný návod.
1.3 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Symbol WEEE: (Waste Electrical and Electronic Equipment odpadní
elektrická a elektronická zařízení OEEZ) Směrnice EU 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Vaše elektrické
nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem.
Zlikvidujte výrobek podle aktuálních předpisů Vaší země.
4/20 2023, 62913810/B
CS
BEZPEČNOST
2 Bezpečnost
UPOZORNĚNÍ
Pro zamezení ohrožení se řiďte následujícími body:
Součásti vedoucí elektrický proud jsou bez napětí pouze v případě, že je vytažená sí-
ťová zástrčka nebo je prostřednictvím samočinné pojistky vypnuté napájení.
Jestliže je součást vedoucí elektrický proud poškozená, musí ji servis Vitra nebo kvalifi-
kovaný odborný personál vyměnit.
Veškeré práce na elektrických součástech / s elektrickými součástmi smí provádět vý-
hradně kvalifikovaný odborný personál.
Součásti vedoucí elektrický proud jsou určeny výhradně k použití v interiéru.
Elektrický systém nábytku je třeba připojit k elektrickému napájení s ochranným vodi-
čem (uzemnění).
Elektrický systém nábytku musí být chráněn proudovým chráničem (RCD) s jmenovi-
tým rozdílovým proudem maximálně 30 mA.
NEBEZPEČÍ
Nejištěné elektrické napětí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
Před zahájením montážních a údržbářských prací odpojte zdroj napájení.
Při bouřce nebo delší nepřítomnosti odpojte zdroj napájení.
Při vývoji kouře a zápachu nebo v případě nezvyklých zvuků odpojte zdroj napájení.
Zdroj napájení musít snadno přístupný.
Nesmí dojít k překročení max. výkonu sítě dané země.
Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte veškeré součásti vedoucí elektrický
proud, zda nejsou poškozené.
Neprovozujte zařízení s poškozenými součástmi vedoucími elektrický proud.
Zabraňte kontaktu součástí vedoucích elektrický proud s kapalinami.
Součásti vedoucí elektrický proud neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně.
Nemanipulujte se součástmi vedoucími elektrický proud.
Neohýbejte nebo nezatěžujte kabely.
UPOZORNĚNÍ
U kaskádového zapojení dodržte smyčkový odpor.
Při překročení maximálního počtu bloků zásuvek musí odborný pracovník změřit a
schválit smyčkový odpor.
2023, 62913810/B 5/20
POPIS VÝROBKU
CS
3 Popis výrobku
1 Napájecí kabel (1x síťová zástrčka / 1x konektor GST-18)
2 Spojovací kabel (2x konektor GST-18)
3 Blok zásuvek s držákem
4 Blok zásuvek Desk 2
5 Ochranný kryt GST-18
6 Distribuční box s držákem
7 CH distribuční box s držákem
8 Odlehčení od tahu
9 Smyčkový a háčkový pás pro upevnění kabelů
10 Gumová páska pro upevnění kabelů
6/20 2023, 62913810/B
CS
KONCEPT ELEKTRIFIKACE
4 Koncept elektrifikace
4.1 Sériové zapojení
1 Napájecí kabel
2 Odlehčení od tahu
3 Upevnění kabelů
4 Spojovací kabel
5 Blok zásuvek s držákem
2
3
4
1
5
2023, 62913810/B 7/20
KONCEPT ELEKTRIFIKACE
CS
4.2 Paralelní zapojení
1 Napájecí kabel
2 Odlehčení od tahu
3 Upevnění kabelů
4 Spojovací kabel
5 Blok zásuvek s držákem
6 Distribuční box s držákem / CH distribuční box s držákem
2
3
4
16
5
8/20 2023, 62913810/B
CS
KONCEPT ELEKTRIFIKACE
4.3 Smíšené sériové a paralelní zapojení
1 Napájecí kabel
2 Odlehčení od tahu
3 Upevnění kabelů
4 Spojovací kabel
5 Blok zásuvek s držákem
6 Distribuční box s držákem / CH distribuční box s držákem
2
3
1
4
5
6
2023, 62913810/B 9/20
PRINCIP MONTÁŽE A POKYNY
CS
5 Princip montáže a pokyny
5.1 Příklad vedení kabelů
1 Napájecí kabel z podlahy
2 Napájecí kabel např. ze stropu
1
1
2
10/20 2023, 62913810/B
CS
PRINCIP MONTÁŽE A POKYNY
5.2 Požadavky na vedení kabelů
UPOZORNĚNÍ
K zajištění bezpečného provozu musí být dodrženy jednotlivé body k vedení kabelů.
Obecné pokyny
Elektrické součásti nikdy neinstalujte na vnější stranu, kabely musí být vždy vedeny na
vnitřní straně nábytku. Nebezpečí zachycení při procházení okolo zařízení.
Nepoužívané proudové výstupy zdířek GST-18 musí být zakryté.
Zabraňte jakémukoli zatěžování zástrčkových spojení GST-18.
1
29
4
5
6
8
3
Rmin. 50
7
Rmin. 50
Rmin. 50
10
1
11
2023, 62913810/B 11/20
PRINCIP MONTÁŽE A POKYNY
CS
Napájecí kabely
Podle okolností musí být napájecí kabely zřetelně označeny; viz bod 5.2.1 "Označení sa-
mostatných elektrických obvodů".
Napájecí kabely nesmí vytvářet překážky, o které lze zakopnout (1).
Veškeré síťové zástrčky musí být buď přímo přístupné, anebo alternativně musí být pří-
stupná a označená příslušná samočinná pojistka.
Každý napájecí kabel musí být samostatně zajištěný.
Ke každému napájecímu kabelu, který je přiveden zdola, musí být napevno instalováno
odlehčení od tahu (2).
UPOZORNĚNÍ
UK: Délka napájecího kabelu od výstupu z nábytku nesmí překročit 2 m (11)
Spojovací a napájecí kabely
Musí být dodržena minimální hodnota poloměru ohybu Rmin. = 50 mm (7/10).
Upevnění kabelů umístěte bezprostředně před a za poloměr ohybu (3).
Maximální vzdálenost mezi dvěma upevněními kabelů 40 cm (4).
Upevnění kabelů umístěte bezprostředně za přechod ze zástrčkových spojení (5).
Kabely nesmí být mezi upevněními zatíženy (6).
Bloky zásuvek (8)
Počet bloků zásuvek resp. zásuvek na jeden elektrický obvod musí být v souladu s předpisy
dané země.
Bloky zásuvek musí být dobře přístupné a nesmí být provozovány zakryté.
Všechny bloky zásuvek musí být připevněny dle pokynů; viz bod (6.1 "Montáž bloku zásu-
vek a CH distribučního boxu").
Do bloků zásuvek nevkládejte žádná těžká zásuvková zařízení (max. 50 g).
Do spodní části nemontujte žádné bloky zásuvek (9).
UPOZORNĚNÍ
Při montáži elektrifikace musí být dodrženy instrukce k montáži „Všeo-
becná elektrifikace“ 71025424.
12/20 2023, 62913810/B
CS
PRINCIP MONTÁŽE A POKYNY
5.2.1 Označení samostatných elektrických obvodů
UPOZORNĚNÍ
Všechny samostatné elektrické obvody musí být na napájecích kabelech, elektro zásuv-
kách a distributorech dobře rozpoznatelné/identifikovatelné.
V případě potřeby proveďte požadované označení při instalaci na místě.
!
!! !
2023, 62913810/B 13/20
MONTÁŽ
CS
6 Montáž
6.1 Montáž bloku zásuvek a CH distribučního boxu
3.
2.
1.
1. 2. 3. 4.
14/20 2023, 62913810/B
CS
MONTÁŽ
6.2 Montáž distributoru
6.3 Montáž upevnění kabe
Smyčkový a háčkový pás
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
2023, 62913810/B 15/20
MONTÁŽ
CS
Gumová páska
6.4 Montážní poloha bloku zásuvek Desk 2
Vedení kabelů viz bod 5.2 "Požadavky na vedení kabelů"
16/20 2023, 62913810/B
CS
MONTÁŽ
6.5 Montáž odlehčení od tahu
3.
4.
2.
1.
2023, 62913810/B 17/20
MONTÁŽ
CS
6.6 Montáž ochranných krytů GST-18
NEBEZPEČÍ
Úraz elektrickým proudem
Nebezpečí poranění s následkem smrti a riziko hmotných škod
Před montáží/demontáží ochranných krytů GST-18 odpojte přívod
proudu!
UPOZORNĚNÍ
Demontáž ochranných krytů GST-18 provádějte pouze s použitím nevodivého nebo izolo-
vaného nářadí.
18/20 2023, 62913810/B
CS
KONTROLNÍ SEZNAM
7 Kontrolní seznam
Jsou všechny síťové zástrčky buď přímo přístupné nebo je označená a přístupná pří-
slušná samočinná pojistka, aby bylo možné kdykoli odpojit zdroj napájení?
Jsou všechny elektrické obvody jednotlivě jištěny?
Jsou jednotlivé elektrické obvody identifikovatelné na napájení nebo samočinné po-
jistce?
Byly dodrženy všechny specifické předpisy dané země ohledně jištění, max. výkonu a
počtu zásuvkových vložek / bloků zásuvek?
Jsou všechny zdola
přivedené napájecí kabely zajištěné odlehčením od tahu?
Byly dodrženy všechny poloměry ohybu kabelů Rmin. = 50 mm?
Jsou všechny součásti namontovány/upevněny podle zadání?
Jsou všechny konektory GST
-18 správně spojeny se zdířkami GST-18 a dobře zasko-
čily?
Jsou všechna zástrčková spojení GST
-18 instalována bez zatížení?
Jsou všechna upevnění kabelů namontována podle zadání?
Nejsou na vnější straně nainstalovány žádné součásti vedoucí elektrický proud (neza-
sekly se)?
Nejsou ve
spodní části namontovány žádné součásti vedoucí elektrický proud kromě
napájecího kabelu?
Jsou všechny součásti vedoucí elektrický proud nepoškozené?
Jsou všechny volné proudové výstupy GST
-18 uzavřeny ochranným krytem?
2023, 62913810/B 19/20
POZNÁMKY
CS
8 Poznámky
Vitra Factory G
mbH
Charles
-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
Germany
www.vitra.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

VITRA Comma Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions