Garmin GT50M-THP Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
Sonarová sonda
s montáží přes trup
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte sonarovou sondu Garmin
®
nainstalovat
podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin
.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru musíte zkopírovat na paměťovou kartu.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Vyberte možnost
Stáhnout vedle možnosti „Garmin Námořní
síť s kartou SD.“
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost Stáhnout
.
6
V případě potřeby vyberte možnost Spustit nebo soubor
uložte a otevřete.
7
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další >
Dokončit
.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA:
Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.
5
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Potřebné nástroje
Vrtačka
Vrták 3 mm (
1
/
8
palců)
Vrták 9 mm (
3
/
8
palců)
Vrták 13 mm (
1
/
2
palce)
Plochý vrták 25 mm (1 palec) (sklolaminátový trup)
Plochý vrták 29 mm (1
1
/
8
palce) (sklolaminátový trup)
Plochý vrták 32 mm (1
1
/
4
palce) (sklolaminátový trup)
Pilový vrták 32 mm (1
1
/
4
palce) (kovový trup)
Pásová pila nebo stolní pila
Univerzální kleště nebo nastavitelný francouzský klíč
Maskovací páska
Tmel pro lodě
Epoxidová pryskyřice nebo tmel na otevřené jádro (dutý
sklolaminátový trup)
Základní informace o převodníku
Převodník vysílá a přijímá zvukové vlny přes vodu a předává
informace o zvukových vlnách do sonarového zařízení Garmin
.
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
Na plavidlech se závěsným motorem a řízením na zádi
À
montujte sonarovou sondu těsně před motor nebo motory.
Červen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01774-81_0B
Na plavidlech s motorem na palubě
Á
montujte sonarovou
sondu dostatečně daleko před lodní šroub a hřídel motoru.
Na plavidlech se stupňovitým trupem
Â
montujte sonarovou
sondu před první stupeň.
Na plavidlech s ploutvovým kýlem
Ã
je třeba sonarovou
sondu namontovat tak, aby pod mírným úhlem mířila na příď
(nikoliv paralelně se středovou osou).
Na plavidlech s ploutvovým kýlem
Ä
je třeba sonarovou
sondu namontovat ve vzdálenosti 25 až 75 cm (10 až
30 palců) před kýlem a maximálně 10 cm (4 palce) od strany
středové osy.
Na plavidlech s výtlakovým trupem
Å
montujte sonarovou
sondu přibližně do
1
/
3
délky čáry ponoru plavidla od přídě a
150 až 300 mm (6 až 12 palců) od strany střední linie.
Montujte sonarovou sondu souběžně s osou příď-záď
plavidla.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být sonarová
sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li to
možné.
Posouzení úhlu pro vymezovací díl
Vymezovací díl umístí vaši sonarovou sondu souběžně s čárou
ponoru, aby sonar dosáhl větší přesnosti. Musíte změřit úhly
úkosu trupu lodě, abyste mohli posoudit, zda je vymezovací díl
k upevnění sonarové sondy nezbytný. Vymezovací díl použijte
k montáži sonarové sondy v případě, pokud úhel úkosu na místě
montáže přesahuje 5°.
Úhel úkosu
Úkos je úhel mezi vodorovnou linií a trupem lodě v konkrétním
místě. Úhel úkosu lze změřit pomocí úhloměru nebo digitální
vodováhy. Úhel úkosu v konkrétním místě trupu vám také může
sdělit výrobce lodě.
POZNÁMKA:
Podle tvaru trupu lodě se může úhel úkosu
v jednotlivých místech lišit. Změřte proto úhel úkosu přesně
v místě, kam chce instalovat sonarovou sondu.
Uříznutí vymezovacího dílu
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
1
Pomocí vrutů do dřeva připevněte vymezovací díl ke kusu
dřeva.
Dřevo bude sloužit jako opora při řezu pro vymezovací díl.
2
Změřte úhel mezi horizontální linií kýlu a trupem na místě
montáže.
3
Nakloňte ostří stolní pásové pily
À
tak, aby odpovídal úhlu
mezi horizontální linií kýlu a trupem a zabezpečte řeznou
ochrannou bariéru.
4
Umístěte vymezovací díl na stolek tak, aby se řezná lišta
opírala o ochrannou bariéru
Á
a úhel odpovídal úhlu na
místě montáže.
5
Nastavte řeznou ochrannou bariéru tak, aby měl vymezovací
díl minimální tloušťku 13 mm (
1
/
2
palce).
POZNÁMKA: Maximální úhel řezu pro vymezovací blok je
25°.
6
Uřízněte vymezovací díl.
7
Pomocí rašple nebo mechanického nářadí vytvarujte
vymezovací díl do trupu tak přesně, jak je to možné.
8
Zbývající část vymezovacího dílu použijte jako podpůrnou
část uvnitř trupu.
Instalační pokyny pro lodě s trupem
z dutého sklolaminátu
Sonarová sonda s upevněním přes trup v trupu
s jádrem s vymezovacím dílem
Vymezovací díl použijte k montáži zařízení, pokud úhel mezi
horizontální linií kýlu a trupem na místě montáže přesahuje 5°.
Vyvrtání otvorů pro sloupek sonarové sondy a protiotočné
šrouby v dutém sklolaminátovém trupu
Než budete vrtat otvory pro protiotočné šrouby, musíte vyvrtat
otvor pro sloupek sonarové sondy (Vyvrtání otvorů pro sloupek
sonarové sondy a protiotočné šrouby v dutém sklolaminátovém
trupu) a uříznout vymezovací díl (Uříznutí vymezovacího dílu).
VAROVÁNÍ
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Jádro po řezání pečlivě utěsněte proti průsaku vody.
1
Vyberte vhodné místo pro upevnění bez povrchových
nerovností a překážek.
2
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
3
Vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (
1
/
8
palců) skrz šablonu a trup ve
vyznačeném místě pro sloupek sonarové sondy.
2
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
4
Vodicí otvor a okolní plochu na vnější straně trupu zakryjte
maskovací páskou, aby se nepoškodil sklolaminát.
5
Použijte vrták 25 mm (1 palec) a v místě sloupku sonarové
sondy vyvrtejte zvnějšku trupu otvor skrz vnější skin
À
,
vnitřní skin
Á
a jádro
Â
.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
6
Osmirkujte a očistěte vnitřní skin, jádro a vnější skin kolem
otvoru.
7
Otevřené vnitřní jádro utěsněte epoxidovou pryskyřicí
Ã
a
vyčkejte, až zatvrdne.
8
Držte svisle vrták 9 mm (
3
/
8
palců) a zvnějšku trupu vyvrtejte
otvory pro protiotočné šrouby skrz trup.
Otvory musejí být kolmé k vodní hladině.
9
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na sondu je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem a trupem lodě pevné a voděodolné.
Neaplikujte tmel přímo na sloupek nebo na protiotočné šrouby.
Nanášejte tmel
À
na dolní část sloupku a protiotočných
šroubů sonarové sondy.
Instalace sonarové sondy pomocí vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA:
Při instalaci sonarové sondy v dutém
sklolaminátovém trupu nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se
trup poškodí.
1
Jsou-li protiotočné šrouby
À
namontované na sonarové
sondě, sejměte je.
2
Aplikujte tmel pro lodě na dolní část protiotočných šroubů a
sloupku sonarové sondy
Á
.
3
Pouzdro sonarové sondy musí pevně dosednout do výčnělku
vymezovacího dílu
Â
.
4
Na stranu vymezovacího dílu, která bude v kontaktu
s trupem, aplikujte tmel pro lodě.
5
Na stranu podpůrného dílu
Ã
, která bude v kontaktu s vnitřní
částí trupu, aplikujte tmel pro lodě.
6
Zvnějšku trupu zasuňte skrz montážní otvor kabel
Ä
sonarové sondy a sloupek sonarové sondy.
7
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na sonarovou sondu a
nechte ho úplně dosednout na vnitřní část trupu.
Vymezovací díl i sonarová sonda musejí být orientovány
souběžně s lodním kýlem.
8
Zvnitřku trupu naneste na obnažený sloupek sonarové sondy
a protiotočné šrouby dodaný protizasekávací lubrikant.
9
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl ke sloupku sonarové
sondy pomocí přiloženého matice na lodní trup 35 mm
Å
,
pryžové podložky 24 mm a nylonové podložky 26 mm
Æ
.
Matice příliš neutahujte.
10
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl k protiotočným
šroubům pomocí matic M8
Ç
a podložek 8 mm
È
.
Matice M8 příliš neutahujte.
11
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Sonarová sonda s upevněním přes trup v trupu
s jádrem bez vymezovacího dílu
Vymezovací díl není nutný k montáži zařízení, pokud úhel úkosu
na místě montáže nepřesahuje 5°.
3
Vyvrtání otvorů pro protiotočné šrouby pomocí šablony
VAROVÁNÍ
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Postupujte podle těchto pokynů, pokud pro montáž sonarové
sondy nepoužíváte vymezovací díl nebo izolační desku.
1
Ořezejte přiloženou šablonu sonarové sondy.
2
Vyberte vhodné místo pro upevnění bez povrchových
nerovností a překážek.
3
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
4
Držte svisle plochý vrták 25 mm (1 palec) a vyvrtejte otvor
pro sloupek sonarové sondy zvnějšku trupu.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
5
Držte svisle vrták 9 mm (
3
/
8
palců) a zvnějšku trupu vyvrtejte
otvory pro protiotočné šrouby.
Otvory musejí být kolmé k vodní hladině.
6
Osmirkujte a očistěte vnitřní skin, jádro a vnější skin kolem
otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na sondu je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem a trupem lodě pevné a voděodolné.
Neaplikujte tmel přímo na sloupek nebo na protiotočné šrouby.
Nanášejte tmel
À
na dolní část sloupku a protiotočných
šroubů sonarové sondy.
Instalace sonarové sondy bez vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA:
Při instalaci sonarové sondy ve sklolaminátovém
trupu bez jádra nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se trup
poškodí.
1
Aplikujte tmel pro lodě na dolní část protiotočných šroubů
À
a sloupku sonarové sondy
Á
a na stranu desky sonarové
sondy
Â
, která přiléhá na trup.
2
Zvnějšku trupu prostrčte sonarovou sondu montážním
otvorem a pevně ji opřete o trup.
3
Zvnitřku trupu naneste na obnažený sloupek sonarové sondy
a protiotočné šrouby dodaný protizasekávací lubrikant.
4
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte přiložené matice na lodní trup
35 mm
Ã
, nylonové podložky 26 mm
Ä
a pryžové podložky
24 mm
Å
ke sloupku sonarové sondy.
Matice příliš neutahujte.
5
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
francouzského klíče připevněte přiložené matice M8
Æ
a
podložky 8 mm k protiotočným šroubům.
Matice M8 příliš neutahujte.
6
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalační pokyny pro lodě se
sklolaminátovým trupem/trupem bez jádra
Sonarová sonda s upevněním přes trup ve
sklolaminátovém trupu/trupu bez jádra
s vymezovacím dílem
Vymezovací díl použijte k montáži zařízení, pokud úhel mezi
horizontální linií kýlu a trupem na místě montáže přesahuje 5°.
4
Vyvrtání otvorů pro sloupek sonarové sondy a protiotočné
šrouby ve sklolaminátovém trupu/trupu bez jádra
Než budete vrtat otvory pro protiotočné šrouby, musíte vyvrtat
otvor pro sloupek sonarové sondy a uříznout vymezovací díl
(Uříznutí vymezovacího dílu)
.
VAROVÁNÍ
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Postupujte podle těchto pokynů, pokud používáte vymezovací
díl pro montáž sonarové sondy na loď, která nemá dutý
sklolaminátový trup.
1
Vyberte vhodné místo pro upevnění bez povrchových
nerovností a překážek.
2
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
3
Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (
1
/
8
palců) skrz
vyznačené místo pro sloupek sonarové sondy.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
4
Má-li plavidlo sklolaminátový trup, zakryjte vodicí otvor a
okolní plochu na vnější straně trupu maskovací páskou, aby
se nepoškodil sklolaminát.
5
Pokud jste páskou zakryli vodicí otvor, vyřízněte pomocí
nožíku otvor v pásce.
6
Držte svisle plochý vrták 25 mm (1 palec) a vyřízněte otvor
zvnějšku trupu v místě vodicího otvoru pro sloupek.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
7
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvoru.
8
Držte svisle vrták 9 mm (
3
/
8
palců) a skrz trup vyvrtejte otvory
pro protiotočné šrouby.
Otvory musejí být kolmé k vodní hladině.
9
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na sondu je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem a trupem lodě pevné a voděodolné.
Neaplikujte tmel přímo na sloupek nebo na protiotočné šrouby.
Nanášejte tmel
À
na dolní část sloupku a protiotočných
šroubů sonarové sondy.
Instalace sonarové sondy pomocí vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA:
Při instalaci sonarové sondy v dutém
sklolaminátovém trupu nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se
trup poškodí.
1
Jsou-li protiotočné šrouby
À
namontované na sonarové
sondě, sejměte je.
2
Aplikujte tmel pro lodě na dolní část protiotočných šroubů a
sloupku sonarové sondy
Á
.
3
Pouzdro sonarové sondy musí pevně dosednout do výčnělku
vymezovacího dílu
Â
.
4
Na stranu vymezovacího dílu, která bude v kontaktu
s trupem, aplikujte tmel pro lodě.
5
Na stranu podpůrného dílu
Ã
, která bude v kontaktu s vnitřní
částí trupu, aplikujte tmel pro lodě.
6
Zvnějšku trupu zasuňte skrz montážní otvor kabel
Ä
sonarové sondy a sloupek sonarové sondy.
7
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na sonarovou sondu a
nechte ho úplně dosednout na vnitřní část trupu.
Vymezovací díl i sonarová sonda musejí být orientovány
souběžně s lodním kýlem.
8
Zvnitřku trupu naneste na obnažený sloupek sonarové sondy
a protiotočné šrouby dodaný protizasekávací lubrikant.
9
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl ke sloupku sonarové
sondy pomocí přiloženého matice na lodní trup 35 mm
Å
,
pryžové podložky 24 mm a nylonové podložky 26 mm
Æ
.
Matice příliš neutahujte.
10
Pomocí univerzálních kleští nebo francouzského klíče
připevněte zvnitřku trupu podpůrný díl k protiotočným
šroubům pomocí matic M8
Ç
a podložek 8 mm
È
.
Matice M8 příliš neutahujte.
11
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Sonarová sonda s upevněním přes trup ve
sklolaminátovém trupu/trupu bez jádra bez
vymezovacího dílu
Vymezovací díl není nutný k montáži zařízení, pokud úhel úkosu
na místě montáže nepřesahuje 5°.
5
Vyvrtání otvorů pro protiotočné šrouby pomocí šablony
VAROVÁNÍ
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Postupujte podle těchto pokynů, pokud pro montáž sonarové
sondy nepoužíváte vymezovací díl nebo izolační desku.
1
Ořezejte přiloženou šablonu sonarové sondy.
2
Vyberte vhodné místo pro upevnění bez povrchových
nerovností a překážek.
3
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
4
Držte svisle plochý vrták 25 mm (1 palec) a vyvrtejte otvor
pro sloupek sonarové sondy zvnějšku trupu.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
5
Držte svisle vrták 9 mm (
3
/
8
palců) a zvnějšku trupu vyvrtejte
otvory pro protiotočné šrouby.
Otvory musejí být kolmé k vodní hladině.
6
Osmirkujte a očistěte vnitřní skin, jádro a vnější skin kolem
otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na sondu je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem a trupem lodě pevné a voděodolné.
Neaplikujte tmel přímo na sloupek nebo na protiotočné šrouby.
Nanášejte tmel
À
na dolní část sloupku a protiotočných
šroubů sonarové sondy.
Instalace sonarové sondy bez vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA:
Při instalaci sonarové sondy ve sklolaminátovém
trupu bez jádra nesmíte příliš utáhnout matice, jinak se trup
poškodí.
1
Aplikujte tmel pro lodě na dolní část protiotočných šroubů
À
a sloupku sonarové sondy
Á
a na stranu desky sonarové
sondy
Â
, která přiléhá na trup.
2
Zvnějšku trupu prostrčte sonarovou sondu montážním
otvorem a pevně ji opřete o trup.
3
Zvnitřku trupu naneste na obnažený sloupek sonarové sondy
a protiotočné šrouby dodaný protizasekávací lubrikant.
4
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte přiložené matice na lodní trup
35 mm
Ã
, nylonové podložky 26 mm
Ä
a pryžové podložky
24 mm
Å
ke sloupku sonarové sondy.
Matice příliš neutahujte.
5
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
francouzského klíče připevněte přiložené matice M8
Æ
a
podložky 8 mm k protiotočným šroubům.
Matice M8 příliš neutahujte.
6
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Instalační pokyny pro lodě s kovovým
trupem
Sonarová sonda s upevněním přes trup v kovovém
trupu s vymezovacím dílem
Vymezovací díl použijte k montáži zařízení, pokud úhel mezi
horizontální linií kýlu a trupem na místě montáže přesahuje 5°.
Vyvrtání otvorů pro sloupek sonarové sondy a protiotočné
šrouby v kovovém trupu
Postupujte podle těchto pokynů, pokud používáte vymezovací
díl pro montáž sonarové sondy na loď, která má kovový trup.
6
1
Vyberte vhodné místo pro upevnění bez povrchových
nerovností a překážek.
2
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
3
Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (
1
/
8
palců) skrz
vyznačené místo pro sloupek sonarové sondy.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
4
Zvnějšku trupu vyvrtejte pomocí 32mm (1
1
/
4
palcového)
pilového vrtáku do trupu otvor pro sloupek sonarové sondy.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
5
Držte svisle vrták 13 mm (1/2 palců) a zvnějšku trupu
vyvrtejte otvory pro protiotočné šrouby skrz trup.
6
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
Aplikace tmelu pro lodě na sonarovou sondu s upevněním
přes trup
Na sondu je nutné aplikovat tmel pro lodě, aby bylo spojení mezi
vymezovacím dílem a trupem lodě pevné a voděodolné.
Neaplikujte tmel přímo na sloupek nebo na protiotočné šrouby.
Nanášejte tmel
À
na dolní část sloupku a protiotočných
šroubů sonarové sondy.
Instalace sonarové sondy pomocí vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
1
Připevněte objímky
À
k protiotočným šroubům
Á
a sloupku
sonarové sondy
Â
.
2
Aplikujte tměl pro lodě na objímky a na dolní část
protiotočných šroubů a sloupku sonarové sondy.
3
Pouzdro sonarové sondy musí pevně dosednout do výčnělku
vymezovacího dílu
Ã
.
4
Na stranu vymezovacího dílu, která bude v kontaktu
s trupem, aplikujte tmel pro lodě.
5
Na stranu podpůrného dílu
Ä
, která bude v kontaktu
s trupem, aplikujte tmel pro lodě.
6
Zvnějšku trupu zasuňte skrz montážní otvor kabel
Å
sonarové sondy a pouzdro sonarové sondy.
7
Zvnitřku trupu nasuňte podpůrný díl na sonarovou sondu a
nechte ho úplně dosednout na trup.
8
Na obnažený sloupek sonarové sondy a protiotočné šrouby
naneste dodaný protizasekávací lubrikant.
9
Pomocí univerzálních kleští připevněte zvnitřku trupu
podpůrný díl ke sloupku sonarové sondy pomocí přiloženého
matice na lodní trup 35 mm
Æ
, nylonové podložky 26 mm a
pryžové podložky 24 mm
Ç
.
10
Pomocí univerzálních kleští připevněte zvnitřku trupu
podpůrný díl k protiotočným šroubům pomocí matic M8
È
a
podložek 8 mm
É
.
11
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vymezovacího dílu a vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda
sonarovou sondu hladce obtékala.
Sonarová sonda s upevněním přes trup v kovovém
trupu bez vymezovacího dílu
Vymezovací díl není nutný k montáži zařízení, pokud úhel úkosu
na místě montáže nepřesahuje 5°.
Vyvrtání otvorů pro protiotočné šrouby pomocí šablony
VAROVÁNÍ
Zařízení je nutné instalovat alespoň s jedním z dodávaných
protiotočných šroubů. Pokud tak neučiníte, může se zařízení při
pohybu plavidla otáčet a mohlo by způsobit poškození plavidla.
Postupujte podle těchto pokynů, pokud pro montáž sonarové
sondy nepoužíváte vymezovací díl.
1
Ořezejte přiloženou šablonu sonarové sondy.
2
Zkontrolujte, zda místo montáže nemá nepravidelný povrch
nebo zda v blízkosti nejsou překážky.
3
Vyberte možnost:
Pokud montážní povrch nemá nepravidelnosti ani
překážky, zkontrolujte, zda šablona pasuje do místa
montáže na vnější straně trupu a připevněte šablonu
páskou k místu montáže.
Pokud jsou na montážním povrchu nepravidelnosti nebo
překážky v jeho okolí, anebo pokud šablona nepasuje do
místa montáže, zvolte nové místo montáže a opakujte
kroky 2 a 3.
4
Pomocí šablony vyznačte pozici otvoru pro sloupek a
protiotočné šrouby.
5
Zvnějšku trupu vyvrtejte vodicí otvor 3 mm (
1
/
8
palců) skrz
vyznačené místo pro sloupek sonarové sondy.
6
Zvnějšku trupu vyvrtejte pomocí 32mm (1
1
/
4
palcového)
pilového vrtáku do trupu otvor pro sloupek sonarové sondy.
Otvor musí být kolmý k vodní hladině.
7
Držte svisle vrták 12 mm (
1
/
2
palců) a zvnějšku trupu vyvrtejte
otvory pro protiotočné šrouby.
Otvory musejí být kolmé k vodní hladině.
8
Odstraňte šablonu z místa montáže.
9
Osmirkujte a očistěte prostor kolem otvorů.
7
Instalace sonarové sondy do kovového trupu bez
vymezovacího dílu
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby, jedna uvnitř
lodě a druhá venku.
POZNÁMKA:
Při instalaci sonarové sondy v hliníkovém nebo
ocelovém trupu použijte přiloženou izolační desku.
1
Připevněte objímky
À
k protiotočným šroubům
Á
.
2
Spojte izolační desku
Â
pevně se sonarovou sondou.
3
Aplikujte tmel pro lodě na sloupek sonarové sondy
Ã
, na
protiotočné šrouby a na stranu izolační desky, která přiléhá
na trup.
POZNÁMKA: Na všechny povrchy použijte dostatečné
množství tmelu, aby deska pevně držela na trupu. Dobře
utěsněte i okolí spoje.
4
Zvnějšku trupu prostrčte sonarovou sondu montážním
otvorem a pevně ji opřete o trup.
5
Zvnitřku trupu naneste na obnažený sloupek sonarové sondy
a protiotočné šrouby dodaný protizasekávací lubrikant.
6
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští nebo
nastavitelného klíče připevněte přiložené matice na lodní trup
35 mm
Ä
, nylonové podložky 26 mm
Å
a pryžové podložky
24 mm
Æ
ke sloupku sonarové sondy.
7
Zvnitřku trupu pomocí univerzálních kleští připevněte
přiložené matice M8
Ç
a podložky 8 mm k protiotočným
šroubům
È
.
8
Odstraňte veškerý nadbytečný tmel z vnějšího povrchu
vnějšího trupu, než zatvrdne, aby voda sonarovou sondu
hladce obtékala.
Připojení dvou sonarových sond
Před provedením připojení dvou sonarových sond musíte
dokončit ostatní pokyny k instalaci.
K siréně můžete připojit dvě sonarové sondy.
1
Připojte jednotlivé kabely sonarové sondy do jednoho
z rozdělených konců kabelu na dodaném Y-kabelu
2
Zbývající konec Y-kabelu připojte k siréně.
Instalační schéma
Toto schéma můžete použít k identifikaci připojovacích bodů ze
sonarových sond k síti, napájení a siréně pomocí Y-kabelu.
Položka Popis
À
Chartplotter
Á
Siréna
Â
Zdroj napájení
Ã
Y-kabel
Údržba
Zkouška instalace
POZNÁMKA
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce převodníku nutné, aby se
nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Antivegetativní nátěr
Aby se zabránilo korozi kovových trupů a zpomalil růst
organismů, které mohou mít vliv na výkon a životnost plavidla,
měli byste na trup své lodi jednou za půl roku použít
antivegetativní nátěr na vodní bázi.
POZNÁMKA:
Nikdy nepoužívejte antivegetativní nátěr na bázi
ketonu, protože ketony napadají mnoho druhů plastů a mohou
váši sondu poškodit nebo zničit.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti www.garmin.com/support
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Garmin GT50M-THP Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu