Garmin GNX Draadloos Zeilpakket 43 Návod na inštaláciu

Typ
Návod na inštaláciu
GDT
43
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na adresu my.garmin.com/registration.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené otázky, videa, aktualizace softwaru a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
Co je třeba vzít v úvahu při výběru
instalačního místa
Na plavidlech s ploutvovým kýlem
À
je třeba sonarovou
sondu namontovat ve vzdálenosti 25 cm (10 palců) až 75 cm
(30 palců) před kýlem a méně než 10 cm (4 palce) od strany
středové osy.
Na plavidlech s ploutvovým kýlem
Á
je třeba sonarovou
sondu namontovat tak, aby pod mírným úhlem mířila na příď
(nikoliv paralelně se středovou osou).
Na motorových člunech a trupech s ostrými úhly
Â
nelze
sonarovou sondu namontovat poblíž ostrých hran trupu.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být sonarová
sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li to
možné.
Montujte sonarovou sondu souběžně s osou příď-záď
plavidla.
Sonarovou sondu je třeba namontovat na místo, odkud bude
přístupná zevnitř lodi.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Pokud máte dotaz ohledně umístění sonarové sondy
s montáží skrz dno, obraťte se na stavitele lodi nebo
vlastníky lodí podobného typu.
Potřebné nástroje
Vrtačka
Pila na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce)
Pila na otvory 52 až 55 mm (2
1
/
16
až 2
3
/
16
palce) (u dutého
sklolaminátového trupu)
Tmel pro lodě
Silikonové mazivo
Řezačka kabelů
Kovový pilník (u kovového trupu)
Sklolaminátová tkanina a pryskyřice (prvky pro utěsnění
dutého sklolaminátového trupu)
43mm (1
11
/
16
palcový) válec, vosk, páska a zalévací
epoxidová pryskyřice (prvky pro utěsnění dutého
sklolaminátového trupu)
Duben 2017
190-02112-81_0C
Instalace sonarové sondy s montáží skrz
dno
Pokud instalujete sonarovou sondu do dutého sklolaminátového
trupu, je třeba nejprve trup připravit (Příprava dutého
sklolaminátového trupu, strana 2).
1
Pomocí pily na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce) udělejte v trupu
otvor v místě instalace.
2
Vložte do trupu díl pro upevnění sonarové sondy.
3
Na vnější přírubu dílu pro upevnění sonarové sondy naneste
lodní tmel a ručně utáhněte matici.
4
Nasaďte oba gumové těsnicí kroužky na konektor.
5
Naneste na vnější část konektoru silikonové mazivo.
6
Pomalým krouživým pohybem vložte konektor do dílu pro
upevnění sonarové sondy.
7
Přesvědčte se, že je konektor v dílu správně usazen.
8
Namontujte díl s kolíkem v úhlu 90 ° vzhledem ke středové
ose lodě.
9
Po zaschnutí lodního tmelu naneseného v kroku 3
demontujte matici a naneste tmel na část dílu nacházející se
uvnitř trupu.
10
Znovu nasaďte matici a ručně ji utáhněte.
11
Po instalaci dílu nahraďte konektor skutečnou sonarovou
sondou.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste konektor nevyhazovali,
bude se vám hodit při čištění a údržbě sonarové sondy.
12
Nainstalujte na sonarovou sondu kabelové uzamykací
zařízení.
Příprava dutého sklolaminátového trupu
OZNÁMENÍ
Pokud není jádro dutého sklolaminátového trupu řádně
utěsněno, může do jádra prosakovat voda a vážně loď poškodit.
À
Sklolaminát nebo zalévací epoxidová pryskyřice (není součástí
balení)
Á
Válcová distanční podložka (není součástí balení)
Â
Vnitřní sklolaminátový skin
Ã
Jádro
Ä
Vnější sklolaminátový skin
1
Vyvrtejte otvor skrz trup.
2
Utěsněte otvor uvnitř trupu buď pomocí sklolaminátu
(Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu, strana 2), nebo
zalévací epoxidové pryskyřice (Utěsnění jádra pomocí
zalévací epoxidové pryskyřice, strana 2).
Vyvrtání otvoru v dutém sklolaminátovém trupu
1
Zevnitř lodi vyvrtejte vodicí otvor o průměru 3 mm (
1
/
8
palce)
úplně skrz trup.
2
Prohlédněte si vodicí otvor z vnějšku lodi a postupujte
následovně:
Pokud se otvor nenachází na správném místě, utěsněte
jej pomocí epoxidu a opakujte krok 1.
Pokud se nachází na správném místě, udělejte pomocí
pily na otvory 43 mm (1
11
/
16
palce) z vnějšku lodi otvor
pouze skrz vnější sklolaminátový skin. Neprovrtejte se
úplně skrz trup.
3
Pomocí pily na otvory udělejte zevnitř lodi v místě vodicího
otvoru otvor o 9 až 12 mm (
3
/
8
1
/
2
palce) větší než otvor
vyvrtaný z vnějšku lodi v kroku 2.
Opatrně se provrtejte skrz vnitřní sklolaminátový skin
a většinu jádra, aniž byste narušili vnější skin.
POZNÁMKA: V opačném případě nebudete moci trup
správně utěsnit.
4
Odstraňte vnitřní sklolaminátový skin a jádro vyvrtané
v kroku 3.
Měli byste vidět vnitřní část vnějšího sklolaminátového skinu.
5
Osmirkujte vnitřní část otvoru a oblast okolo vnitřního
i vnějšího sklolaminátového skinu.
6
Pomocí jemného čisticího prostředku nebo slabého
rozpouštědla, jako například isopropylalkoholu, odstraňte
všechen prach a nečistoty.
Utěsnění jádra pomocí sklolaminátu
1
Naneste na sklolaminátovou tkaninu vrstvu sklolaminátové
pryskyřice a poté zevnitř lodi vložte tkaninu do otvoru
a utěsněte jádro.
2
Vložením dalších vrstev sklolaminátové tkaniny a pryskyřice
zmenšete otvor na požadovaný průměr 43 mm (1
11
/
16
palce).
3
Po ztvrdnutí sklolaminátu osmirkujte a očistěte prostor
v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Utěsnění jádra pomocí zalévací epoxidové pryskyřice
Chcete-li jádro utěsnit pomocí zalévací epoxidové pryskyřice, je
třeba vytvořit válec o průměru 43 mm (1
11
/
16
palce), který bude
sloužit jako distanční podložka při tuhnutí epoxidu.
1
Potáhněte 43mm (1
11
/
16
palcový) válec voskem.
2
Vložte válec do otvoru skrz vnější skin a upevněte ho páskou
na místo na vnější straně lodi.
3
Vyplňte mezeru mezi válcem a jádrem zalévací epoxidové
pryskyřice.
4
Po ztvrdnutí epoxidu vyjměte válec a osmirkujte a očistěte
prostor v otvoru a kolem něj.
Dutý sklolaminátový trup je nyní připraven na dokončení
instalace sonarové sondy.
Připojení NMEA 2000
®
Sonarová sonda GDT 43 se připojuje k síti NMEA 2000
prostřednictvím adaptéru NMEA 2000.
2
À
Bezdrátová sonda gWind
Wireless 2
Á
Přístroj GNX
Wind
Â
Adaptér NMEA 2000
Ã
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Ä
Zdroj napájení 12 V DC
Å
Kabel s vývody
Æ
GDT Sonarová sonda 43
Ç
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
È
Konektor typu T NMEA 2000
É
Stávající síť NMEA 2000
Zapojení systému Nexus
®
Při připojení sondy GDT 43 k systému Nexus je třeba zkrátit
kabel zařízení GDT 43 na požadovanou délku a zapojit vodiče
kabelu do příslušného portu na zařízení Nexus.
GDT 43 Nexus
Černá Černá
Červená Modrá
Obrazovka Obrazovka
Bílá Nepoužívat
Kalibrace sonarové sondy
POZNÁMKA: Pokud používáte systém Nexus nebo pokud se
data sonarové sondy neobjeví, je třeba provést kalibraci sondy.
K tomuto účelu slouží software NexusRace
. Software
NexusRace si můžete stáhnout na webové stránce garmin.com
/NexusRace.
Údržba
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Sonarová sonda musí být ponořena do vody, jinak nebude
správně fungovat.
1
Po spuštění lodi na hladinu zkontrolujte, zda poblíž místa
instalace sonarové sondy neprosakuje voda.
2
Pokud netěsnost naleznete, utěsněte dané místo pomocí
lodního tmelu, nechte jej zaschnout a opakujte krok 1.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Technické údaje
GDT 43Technické údaje zařízení GDT 43
Rozměry (Š × D) 42 × 86 mm (1,65 × 3,38 palce)
Síla trupu Minimální 6 mm (0,24 palce)
Max. 42 mm (1,65 palce)
Rozsah teplot Provozní: -10 až 70 °C (14 až 158 °F)
Skladovací: -35 až 70 °C (31 až 158 °F)
Délka kabelu sonarové sondy 6 m (19,7 stop)
Frekvence sonaru 200 kHz
Hloubka sonaru* 275 m (900 stop)
*Závisí na vlastnostech vody.
Technické údaje adaptéru NMEA 2000
Rozměry (Š × D × H) 101,4 × 116,3 × 76,2 mm (4 × 4
19
/
32
× 3 palce)
Hmotnost Adaptér: 120,9 g (4,26 oz.)
Se svorkou: 200,7 g (7,08 oz.)
Vstup napájení 9 až 16 V DC
Spotřeba energie Max. 2,4 W
Rozsah teplot -15 až 70 °C (5 až 158 °F)
NMEA 2000 PGN
Typ PGN Popis
Odesílání a
příjem
005932 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA
®
: Funkce skupiny příkazu, žádosti
a potvrzení
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny
seznamu PGN
Přenos 126996 Informace o produktu
128267 Hloubka vody
130312 Teplota
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
, logo společnosti Garmin Nexus
®
jsou ochranné známky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GDT
,
GST
a NexusRace
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
NMEA 2000
®
a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National
Marine Electronics Association.
3
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Garmin GNX Draadloos Zeilpakket 43 Návod na inštaláciu

Typ
Návod na inštaláciu