Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Používateľská príručka

Kategória
Kočíky
Typ
Používateľská príručka
IT Istruzioni d’uso
EN Instructions for use
FR Notice d’emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
PT Instruções para uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató
SL Navodila za uporab
RU Инструкции по пользованию
TR Kullanim klavuzu
EL Οδηγίες χρήσεως
pliko switch easy drive
- 38 -
SK_Slovenčina
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Peg-Pérego.
OPOZORILO
_ DÔLEŽITÉ: prítajte si dôkladne tieto inštrukcie
a uschovajte si je pre použitie v budúcnosti.
Bezpečnosť diaťa by mohla byť ohrozená
v prípade, že tieto inštrukcie nie sú dodané.
_ PLIKO SWITCH EASY DRIVE: tento artikel bol
naprojektovaný pre prepravu 1 dieťaťa na sedačke.
_ Nepoužívajte tento výrobok pre väčší počet
užívateľov ako je určené výrobcom.
_ Podvozok Pliko Switch + sedačka Pliko Switch
sú určené pre deti od narodenia s maximálnou
hmotnosťou do 15 kg.
_ Podvozok Pliko Switch bol navrhnutý tak, aby
mohol byť používaný v kombinácii s nasledujúcimi
výrobkami Peg-Pérego Ganciomatic: podvozok Pliko
Switch + autosedačka Primo Viaggio” (skupina 0+) sú
určené pre deti od narodenia po deti s maximálnou
hmotnosťou 13 kg; podvozok Pliko Switch + športová
korba “Navetta” alebo “Primonido” sú určené pre deti
od narodenia po deti s maximálnou hmotnosťou 10
kg.
_ Dávajte pozor, aby ste nezranili dieťa pas
nastavovania mechanizmov (držadlo, opierka).
_ Keď je kočík v kľude vždy ho zabrzdite. Kočík
zabrzdite aj pri nakladí a vykladaní dieťaťa.
_ Operácie spojené s montážou, prípravou výrobku,
čistením a údržbou musia vykonávať len dospe
osoby.
_ Výrobok nepoužívajte, ak niektoré súčasti chýbajú
alebo sú zrejmé známky poškodenia.
_ Do mechanizmov nedávajte prsty.
_ Každý náklad zavesený na dadlá a rukoväte môže
spôsobnestabilitu výrobku; sledujte pokyny
výrobcu pokiaľ ide o max. povolené zaťaženie týchto
prvkov.
_ Do košíka nedávajte náklad ťažší ako 5 kg. Do držiaka
nápojov nevkladajte predmety o hmotnosti čšej
než je predpísana samotnom diaku, a tidoň
nikdy nevkladajte horúce nápoje. Nevkladajte do
vrecák striešky (ak sú na Vašom výrobku) predmety
ťažšie ako 0.2 kg.
_ Predný priečinok nie je navrhnutý tak, aby niesol váhu
dieťaťa. Nie je navrhnutý tak, aby držal dieťa v sedadle
a nenahradzuje popruh okolo pasu.
_ Nepoužívajte výrobok v blízkosti schodov alebo
stupníkov, tepelných zdrojov, otvoreného ohňa alebo
iných nebezpečných predmetov, ktoré v dosahu
dieťaťa.
_ Použitie doplnkov, ktoré nie sú schválené výrobcom,
môže byť nebezpečné.
_ Nepoužívajte plášť (ak je časťou výbavy) v
uzavretých priestoroch a pravidelne kontrolujte, či
nie je vaše dieťa prehriate; plášť nikdy neumiestňujte
v blízkosti zdrojov tepla a dávajte pozor na to, aby ste
ho neprepálili cigaretou. Uistite sa, či plášť nebráni
v pohybe žiadnemu mechanizmu podvozku alebo
kočíku; pred zložením podvozku alebo kočíka plášť
dy odoberte.
_ V prípade, že kočík používate pre dve deti, nikdy
ich nenechávajte bez dozoru a nedovoľte staršiemu
dieťaťu vystúpna zadnú nášlapnú plošinu v prípade,
keď je kočík prázdny.
_ Nepoužívajte odopínacie páčky na prepravu alebo
nadvihnutie kočíka ak je v ňom usadené dieťa.
_ POZOR Nepridávajte žiadnu vložku.
_ PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE,
ŽE VÝROBKY PEG-PÉREGO
GANCIOMATIC SÚ SPRÁVNE
UPEVNENÉ K VÝROBKU.
_ NENECVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU.
ŽE TO BYŤ NEBEZPEČNÉ.
_ VŽDY POUŽITE PÄŤBODOVÝ
BEZPEČNOSTNÝ PÁS, BRUŠNÝ PÁS A
PÁS NA NOHY.
_ PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE,
ČI SÚ VŠETKY SPOJOVACIE
MECHANIZMY SPRÁVNE UPEVNENÉ.
_ TENTO VÝROBOK NIE JE VHODNÝ
PRE BEHANIE ALEBO PRE KOLIESKOVÉ
KORČUĽOVANIE.
- PRI OPERÁCCH OTVORENIA A
ZATVORENIA SA UISTITE, ŽE DIEŤA JE
V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI, ABY
STE PREDIŠLI PORANENIAM.
- NEDOVOĽTE, ABY SA DIEŤA HRALO S
TÝMTO PRODUKTOM.
VLASTNOSTI VÝROBKU
_ Tento výrobok je číslovaný vzostupne.
_ Pliko Switch predstavuje kočík so sedačkou, ktorú
môžete pripnúť v oboch smeroch: smerom k matke a
v smere jazdy.
_ Pliko Switch pozostáva z dvoch častí: PODVOZKU-
Pliko Switch a SEDAČKY-Pliko Switch.
ČASTI VÝROBKU
Skontrolujte, či obal obsahuje všetky súčasti výrobku
a v prípade reklamácie kontaktujte prosím asistenč
službu.
_ Rám-Pliko Switch: kôš; 2 predné kolieska – otočné
alebo blokovacie; 2 zadkolieska s centralizovanou
tyčovou brzdou a nosič nápojov.
_ Sedačka-Pliko Switch: predná rukoväť; strieška;
nánožk; plášť.
NÁVOD NA POUŽITIE
1 OTVORENIE: nadvihnite súčasne čky veľkej rukoväte
(obr_a) a potiahnite smerom hore, kým sa neotvorí
rám (obr_b). Overenie správneho otvorenia: b
rúrky musia vjomne zapadnúť (obr_c). Nakoniec
posuňte po rukoväti dva prvky ako vidno na obrázku
(obr_d).
2 MONTÁŽ KOŠA: vsuňte očká na predné háčiky (obr_a)
a na zadné háčiky (obr_b).
3 MONTÁŽ DRŽIAKA NA FĽAŠU: nasuňte diak na čap
pokiaľ nebudete počuť cvaknutie (obr_a). Diak na
fľašu môžete pripevniť na obidve rukoväte kočíka.
4 VEĽKÁ RUKOVÄŤ: Pliko Switch Easy Drive: aby ste
nastavili výšku veľkej rukoväte, stlačte súčasne bočné
tlačidlá (obr_a) a zablokujte ju v želanej polohe
(obr_b).
5 NEOTÁČAVÉ ALEBO OTÁČAVÉ KOLIESKA: nadvihnutím
páčok sa kolieska zablokujú a nebudú sa dať otáčať
(obr_a), spustením páčok sa kolieska odblokujú
a budú sa otáčať (obr_b). Na nerovnom teréne sa
odporúča používať kolieska bez otáčania.
6 BRZDA: stlačte jednu páčku brzdy, aby ste zablokovali
rám (obr_a), nadvihnutím sa zase odblokuje (obr_b).
7 PRIPNUTIE SEDAČKY K PODVOZKU: sedačka môže
byť ku kočíku pripevnesmerom k matke (obr_a)
alebo v smere jazdy (obr_b), sedačku umiestnite na
kočík v súlade so symbolmi a oboma rubami na ňu
zatlačte smerom nadol pokiaľ nebudete počuť dvojité
cvaknutie. Skontrolujte správne pripevnenie sedačky
- 39 -
ku kočíku tak, že ju chyte za prednú rukoväť a
budete ju ťahať smerom nahor.
8 UVOĽNENIE SEDAČKY Z RÁMU: stlačte dve okrúhle
tlačidlá na sedačke (obr_a) a súčasne aj dve páčky
nachádzajúce sa pod opierkami rúk (obr_b), pričom
ťahajte sedačku smerom hore (obr_c), kým sa
neuvoľní. Sedačka sa dá uvoľniť aj nasadiť späť aj keď
na nej sedí dieťa.
9 PREDNÁ OPIERKA: pred vsunutím prednej opierky
stlačte btlačidlá na opierkach a vytiahnite
viečka (obr_a), aby ste prednú opierku pripevnili,
pridržte úchytky a vsuňte ich do opierok rúk, zatlačte
smerok k sedačke, kým nezačujete kliknutie (obr_b).
Aby ste prednú opierku vybrali, stlte dve tlačidlá
a vytiahnite (obr_c). Otvorte prednú opierku iba na
jednej strane, aby ste uľahčili dieťaťu posadsa a
vstať. Keď chcete používkočík bez prednej opierky,
opäť vsuňte viečka do lakťových opierok.
10 CHRBTOVÁ OPIERKA: pre nastavenie chrbtovej opierky
nadvihnite rukoväť (obr_a) a presuňte opierku do
jednej zo 4 možných poh (obr_b).
11 OPIERKA NÔH: pre zníženie opierky nôh zatlačte
smerom nadol dve čky (obr_a); pre nadvihnutie
vysuňte opierku h smerom nahor (obr_b).
12 5-BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS: aby ste ho zapli,
vsuňte dve pracky driekového pásu (so zapnutými
ramennými pásmi - šípka_a) do medzinožného
pásu, kým nezujete kliknutie (šípka_b). Aby ste
ho uvoľnili, stlačte okhle tlačidlo nachádzajúce
sa v strede pracky (šípka_c) a potiahnite smerom k
vonkajšej strane driekového pásu (šípka_d).
13 Aby ste pásový popruh pritiahli, zatiahnite na oboch
stranách v smere šípky (Šípka a). Aby ste ho uvoľnili,
postupujte naopak. Pásový popruh je mož
zatiahnuť len potiaľ, pokiaľ to umožní bezpečnostná
poistka (Obr. b).
14 Aby ste upravili výšku bezpečnostného su, uvoľnite
dve spony na zadnej strane chrbtovej opierky.
Potiahnite ramenpopruhy smerom k sebe (Šípka a),
kým sa spony neuvoľnia, presuňte ich cez otvory
na chrbtovej opierke (Šípka b). Vytiahnite ramen
popruhy z vaku (Šípka c) a presuňte ich cez najlepšie
vyhovujúce otvory (Šípka d), potom opäť zapnite dve
spony na zadnej strane chrbtovej opierky (Šípka e).
Spony sa na pevno zapli, keď bolo počuť ich cvaknutie
(Obr. f).
15 STRIEŠKA: pre pripnutie zasuňte úchytky striešky do
sedačky na bočných stranách (obr_a) a pomocou
gomkov ju pripnite na zadnej strane chrbtovej
opierky (obr_b). Pre odstránenie striešky vysuňte
úchytky a odopnite gomky. Pre nadvihnutie striešky
ju zatiahnite smerom k sebe; pre sklopenie striešky ju
zatlačte smerom dozadu. Striešku môžete prementi
na slnečnú striešku tak, že otvoríte zips s dvojitým
kurzorom (obr_c) a odopnete gombíky na zadnej
strane chrbtovej opierky. Strieška je vybavená očkom,
na ktoré sa zavesiť obľúbená hračka (obr_d).
16 NÁNOŽNÍK: nánožk navlečte a zapnite gomky
pod opierkou na nohy (obr_a) a na bokoch opierky
na nohy. U verzie kočíka nadvihnite opierku na nohy
a nasuňte nánožník nad prednú opierku (obr_b) a
potom zapnite ku gombíkom striešky (obr_c).
17 Pri verzii kočíka s chráničom na nohy, znížte opierku
nôh, vložte poťah pod prednú opierku (Obr. a) a
zabezpečte ho podľa toho, ktorý z modelov A, B ste si
kúpili.
18 NÁNOŽNÍK Pliko Switch Easy Drive On Track:
možno ho použiť na vaničke Navetta XL, ako aj
na športovom kočíku Pliko Switch Easy Drive On
Track. Pri montáži na Navetta XL si pozrite návod na
používanie.
Pri montáži na športový kočík otvorte vnútro
nánožka, aby ste zakryli nohy dieťaťa (Obr. a).
Nadvihnite ho tak, aby zakryl prednú lištu a spojte
predné gombíky (Obr. b) vsuňte opierku na nohy do
nánožka (Obr. c).
19 KRYT PROTI DAŽĎU Umiestnite kryt proti dažďu na
kočík (Obr. a) a zopnite patentné gombíky s gombíkmi
na strieške (Obr. b).
20 Zabezpte kryt proti dažďu pripevnením elastickej
slučky k zvislej zadnej strane (Obr. a) alebo zvislej
prednej strane (Obr. b), podľa polohy sedadla.
21 ZADNÁ ŠLAPNÁ PLOŠINA: uľahčuje matke prekonať
malé nerovnosti terénu (obr_a).
22 ZATVORENIE: zatvorenie sa môže vykonať bez
sedačky, so sedačkou obrátenou smerom k mame
(pred zatvorením treba sklopiť operadlo) alebo
smerom dopredu (pred zatvorením treba operadlo
nadvihnúť a po zatvorení opäť sklop).
Aby ste kočík zatvorili, posuňte dva prvky ako na
obrázku (obr_a), aby sa zablokovali predné kolieska a,
ak je namontovaná strieška, zatvorte ju.
Postupne nadvihnite rukoväte, až kým nekliknú
(obr_b) a zatlačte na prednú rukoväť (obr_c), aby sa
odblokovali bočné rúrky na prednej strane (obr_d);
23 Potiahnite smerom hore stredrukoväť (obr_e).
Skontrolujte správne zatvorenie rámu v mieste
bezpečnostného háku (obr_f). Rám zatvorený so
sedačkou obrátenou smerom k mame sa ešte viac
zloží po spustení rukoväte (obr_g). Zatvorený kočík
ostane stáť aj sám.
24 PREPRAVA: kočík môžete prepravovať tak, že uchytíte
stredoúchytku, predné kolesá sa nesmú otáč
(obr_a) alebo pomocou bočnej rukoväte (obr_b).
25 STIAHNUTIE POŤAHU: stiahnite poťah nánožníka
(obr_a), uvoľnite úchytky vaku z opierok rúk (obr_b) a
odpojte na bočných stranách operadla dva gombíky
(obr_c) a vytiahnite zhora (zatlačením pod sedačku)
medzinožný pás (obr_d).
GANCIOMATIC SYSTEM
26 Ganciomatic System je veľmi praktický a rýchly
systém, ktorý umožňuje vďaka jednoduchému gestu
pripnúť športovú korbu Navetta alebo PrimoNido,
autosedačku Primo Viaggio a sedačku Pliko Switch k
podvozku: položte príslušný prepravný element na
podvozok a zatlačte naň oboma rukami tak, aby ste
počuli cvaknutie.
Pred pripnutím alebo odopnutím jednotlivých
elementov podvozok alebo kočík vždy zabrzdite
(preštudujte si návody na použitie príslušných
elementov).
Skontrolujte, či je príslušný prepravný element
správne pripnutý.
DOPLNKY
27 BORSA (Tka pre prebalenie dieťaťa). Taška s
matracom pre prebalenie dieťaťa, ktorú môžete
pripnúť ku kočíku.
RIOVÉ ČÍSLA
28 Pliko Switch udáva informácie, ktovypvajú z
dátumu výroby výrobku.
_ Názov výrobku, dátum výroby a riové číslo sedadla
(Obr. a) a konštrukcie kočíka (Obr. b).
Tieto informácie sú potrebné pri akýchkoľvek
reklamáciách.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
ÚDRŽBA VÝROBKU: chráňte výrobok pred
atmosférickými vplyvmi: voda, žď alebo sneh;
nepretité a dlhodobé vystavenie slnečnému
žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých
materiálov; uchovávajte výrobok na suchom mieste.
ČISTENIE PODVOZKU: pravidelne čistite umelohmotné
časti vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo podobné prostriedky; kovové časti výrobku
- 40 -
vysušte, aby nedošlo k ich zhrdzaveniu; udržiavajte v
čistom stave etky mobilčasti výrobku (regulačné
mechanizmy, úchytné mechanizmy, kolesá...),
odstraňujte z nich prach a piesok a v prípade potreby
ich namažte ľahkým olejom.
ČISTENIE PLÁŠŤA: umývajte pomocou špongie a
mydlovej vody, nepoužívajte pracie prostriedky.
ČISTENIE TEXTILNÝCH ČASTÍ: textilné časti výrobku
pravidelne vykefujte, čím odstránite prach a perte
v rukách pri maximálnej teplote 30°; nežmýkajte;
nepoužívajte prostriedky obsahujúce chlór;
nežehlite; nečistite chemicky; na odstraňovanie
škn nepoužívajte rozpúšťadlá a nesušte v sušičke s
otáčajúcim sa bubnom.
PEG-PÉREGO S.p.A.
Spoločnosť Peg-Pérego S.p.A. je
certifikovaná podľa ISO 9001. Tento
certifikát zaručuje zákazkom a
spotrebiteľom transparentnosť a
spoľahlivosť vzhľadom na pracov
postupy spoločnosti.
SpoločnoPeg Pérego môže kedykoľvek vykonať
zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v
tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické
alebo obchodné podmienky.
SpoločnoPeg Pérego je dy k dispozícii svojim
spotrebiteľom, aby čo najlepšie uspokojila etky
ich potreby a požiadavky. Z tohto dôvodu je pre
spoločnosť veľmi ležité a cenné oboznámiť sa
s názormi našich zákazkov. Preto m budeme
veľmi vďační, keď po použití nášho výrobku vyplníte
DOTAZNÍK PRE ZISTENIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV,
ktorý nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
www.pegperego.com. Prosíme vás o uvedenie
prípadných postrehov a doporučení.
ASISTENČNÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI
PEG-PÉREGO
Ak dôjde k hodnej strate alebo poškodeniu
niektorých častí výrobku, použite len originálne
náhradné diely Peg Pérego. Pre prípad akejkoľvek
opravy, výmeny informácií o výrobku a objednávok
originálnych náhradných dielov alebo príslušenstva
kontaktujte prosím popredajný servis spoločnosti
Peg Perego s uvedením riového čísla výrobku, ak je
uvedené.
tel. 0039/039/60.88.213 fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it internetová stránka
www.pegperego.com
HU_Magyar
Köszönjük, hogy a Peg-Pérego termékét választották.
FIGYELMEZTETÉS
_ FONTOS: figyelmesen olvassák el az alábbi
utasításokat és azokat őrizzék meg a későbbi
alkalmazás céljából. A gyermek biztonságát
veszélyeztethetik azzal, ha nem tartják be ezeket az
utasításokat.
_ PLIKO SWITCH EASY DRIVE: ezt a terméket 1
gyermeknek az ülésben történő szállítására tervezk.
_ Ne használják ezt a terméket a gyáráltal előírtnál
több gyermek számára.
_ A Pliko Switch-vázat + Pliko Switch-gyerekülést
újszülött és maximum 15 kg súlyú gyermekek ülésben
történő szállítására hitelesítették.
_ A Pliko Switch kocsivázat arra tervezk, hogy a
Peg-Pérego Ganciomatic termékekkel kombinálva
használják: Pliko Switch kocsiváz + “Primo Viaggio”
autós gyerekülés (0+ csoport) újszülöttek és annál
nagyobb, maximum 13 kg-os súlgyermekek
számára lett hitelesítve; Pliko Switch kocsiváz +
“Navetta” vagy “Primonido” mózeskosár újszülöttek és
annál nagyobb, maximum 10 kg-os súlyú gyermekek
számára lett hitelesítve.
_ Figyeljenek oda a jelenlévő gyermekre akkor, amikor a
szerkezeteket beállító veleteket (tolókar, háttámla)
végzik.
_ Álló helyzetben és a gyermek behelyezése és kivétele
folyamán mindig működtessék a fékeket.
_ A termék összeszerelési, ekészítési, tisztási és
karbantartási műveleteit csak felnőttek végezhetik.
_ Ne használják a terméket, ha egyes részei hiányoznak
vagy azon törést észlelnek.
_ Ne tegyék az ujjukat a szerkezetekbe.
_ A tolókarra vagy a fogantyúkra felakasztott bármilyen
teher instabillá teheti a terméket; tartk be a
gyártó utasításait a maximális terhek alkalmazására
vonatkozóan.
_ Ne rakjanak a kosárba 5 kg-nál nagyobb súl
terheket. Ne tegyenek az italtartókba az italtarn
feltüntetett súlyl nehezebb terhet és meleg italt
soha. A kocsitető zsebekbe (ha vannak) 0,2 kg-ot meg
nem haladó súlyokat helyezzenek.
_ A kapaszkot nem úgy tervezk, hogy az a gyermek
súlyát elbírja; a kapaszkodó nem arra szolgál, hogy az
ülőkében visszatartsa a gyermeket és nem helyettesíti
a biztonsági övet.
_ Ne alkalmazzák a terméket pcvagy lépcsőfokok
mellett; ne használják hőforrások, nyílt láng vagy
a gyermek kezeügyébe eső, veszélyes tárgyak
közelében.
_ A gyáráltal jóvá nem hagyott tartozékok használata
veszélyes lehet.
_ Ne használják az esővét (ha van) zárt környezetben
és mindig ellenőrizk, hogy a gyermek nincs-e
kimelegedve; soha ne helyezzék hőforrásokhoz közel
és dohányzás közben vigyázzanak. Győződjenek meg
arról, hogy az esővénem ütközik a kocsiváz vagy a
sportkocsi semmilyen mozgásban lévő szerkezetébe;
mindig vegyék le az esővét, mielőtt összecsukják a
kocsivázat vagy a sportkocsit.
_ Amikor két gyermekkel használják a sportkocsit,
soha ne hagyják őket egyedül és ne engedjék meg
a második gyermeknek azt, hogy felálljon a hát
testrfellépőre, amikor a sportkocsi üres.
_ Ne használják a lekapcsofogantyúkat szállításhoz
vagy a sportkocsi felemeléséhez úgy, hogy a gyermek
benne ül.
_ FIGYELEM: Ne tegyen be semmilyen matracot.
_ A HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJENEK
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Peg Perego Pliko Switch Easy Drive Používateľská príručka

Kategória
Kočíky
Typ
Používateľská príručka