Roland TD-30 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
TD-30
Typ
Používateľská príručka
VAROVÁNÍ: Snížení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH
VAROVÁNÍ Při používání elektrických přístrojů dodržujte následující upozornění,
včetně následujících:
1.
Přečtěte si instrukce.
2.
Řiďte se těmito instrukcemi.
3.
Dbejte všech varování.
4.
Sledujte veškeré instrukce.
5.
Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
6.
Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
7.
Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
8.
Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teplometů, kamen a podobných objektů (včetně
zesilovačů), jež produkují teplo.
9.
Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
10.
Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11.
Používejte pouze doplňky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12.
Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo
když nebude delší dobu používán.
13.
Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Odborný zásah je požadován, kdykoliv dojde k poškození,
např. přívodního kabelu, do přístroje vnikne voda, nebo byl
vystaven dešti, vlhkosti, nebo jen nepracuje normálně,
popř. upadl.
Uživatelský manuál
Jak získáte Uživatelský manuál v PDF
PDF soubory uživatelského manuálu a dodatkových materiálů k tomuto produktu můžete najít na webové stránce
Roland.
• TD-30 Uživatelský manuál (tento dokument)
• Data List (tedy seznam presetů bicích sad, seznamu bicích nástrojů a seznam presetových patternů) Data
List není k produktu přibalen; podle potřeby si je můžete stáhnout.
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “TD-30”.
http://www.roland.com/support/en/
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: „DŮLEŽITÉ POKYNY“ (str. 2), „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE“ (str. 4) a “DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (str. 6). Tyto kapitoly obsahují důležité informace ohledně správného a
bezpečného používání přístroje. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a funkcí tohoto
přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného
svolení ROLAND CORP.
Ověřte, že je napájecí kabel
uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto
modelu do zásuvky
s uzemňovacím kolíkem.
Nerozebírejte ani neupravujte
přístroj
Nerozdělávejte přístroj a nijak
nezasahujte do vnitřního
uspořádání a nastavení
přístroje.
Neopravujte ani nevyměňujte
součástky sami
Nepokoušejte se opravit přístroj
nebo vyměnit části uvnitř
(výjimkou je, pokud tento
manuál obsahuje přesný návod
a instrukce k takové akci).
Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel,
nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno na
stránce “Informace”.
Nástroj nepoužívejte ani
neukládejte v místech, kde je
teplotní extrém (tj. přímý
sluneční svit v uzavřeném
vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo kde je
pára (např.: koupelny,
umývárny či vlhké podlahy);
nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
silné otřesy a vibrace.
Nepokládejte do nestabilní polohy
Zajistěte, aby přístroj stál vždy
rovně a na stabilním povrchu. Nikdy
jej neumisťujte na místech
vykazujících otřesy či šikmé plochy.
Používejte pouze přibalený
napájecí kabel
Používejte pouze přiložený síťový
kabel. Tento přiložený kabel nesmí
být využit pro žádný jiný účel.
Zapojte napájecí šňůru do
zásuvky se správným napětím
Přístroj by měl být připojen k el.
zdroji, který je popsán v Návodu k
použití přístroje, nebo jak je
popsáno na zadním panelu.
Neohýbejte šňůru ani na ni
nestavějte těžké předměty
Nepřekrucujte přívodní kabel,
nestavte na něj těžké
předměty, apod. Můžete tak
zničit napájecí kabel, rozlámat
jej na více částí a způsobit tak
zkrat. Poškozená šňůra může
způsobit požár a zranění!
Vyvarujte se dlouhodobé práci
s přístrojem na vysoké hlasitosti
Tento nástroj, jak samotný, tak
zapojený do zesilovače, se
sluchátky nebo s reproduktorovou
soustavou, dokáže vyprodukovat
takovou úroveň zvuku, která může
zapříčinit trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy příliš dlouho
s vysoko nastavenou hlasitostí či
hlasitostí způsobující nepohodu.
Pokud zjistíte poškození sluchu
nebo zvonění v uších, měli byste
okamžitě přestat používat přístroj a
navštívit lékaře.
Do přístroje nesmí zapadnout cizí
objekty nebo být nalita tekutina,
nestavějte na přístroj žádné
objekty s vodou.
Nepokládejte na zařízení nádoby s
tekutinou, např. vázy. Zabraňte
tomu, aby dovnitř zapadly cizí
objekty (zápalné předměty, mince,
drátky) nebo tekutiny (voda, džus).
Mohlo by dojít ke zkratu, či jinému
poškození.
Vypněte zařízení, pokud dojde
k neobvyklému chování zařízení
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
Je napájecí kabel či zástrčka
poškozena.
se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět
či byla nalita tekutina do
přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či
jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně,
příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou poblíž děti, je
potřeba přítomnosti dospělých
Je to z toho důvodu, aby nemohlo
dojít k neodbornému zacházení s
přístrojem. Dospělý by měl být v
takovém případě vždy po ruce jako
dozor.
4
VAROVÁ
VAROVÁNÍ
VAROVÁ
VAROVÁNÍ
VAROVÁ
VAROVÁNÍ
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Nástroj nesmí upadnout, či
obdržet silný náraz
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nesdílejte zásuvku s větším
počtem jiných zařízení
Místnost dobře větrejte
Přístroj by neměl být umístěn na
místě nebo v poloze, která by
zabraňovala jeho ventilaci.
Při za/odpojování kabelu
jej vždy uchopte za
konektor, ne za kabel
Udržujte drobné součástky co
nejdále od dětí
Chcete-li zabránit náhodnému
polknutí komponent, uvedených
níže, ukládejte je mimo dosah
malých dětí.
Přibalené/odnímatelné
šrouby (str. 36)
Nepřipojujte přístroj k síťové
zásuvce, kterou sdílí větší počet
dalších elektrických zařízení.
Obzvláště buďte opatrní při
používání prodlužovacích kabelů –
celkový příkon všech zařízení
připojených k prodlužovacímu
kabelu nesmí nikdy přesáhnout
výkonovou zatížitelnost zásuvky
daného prodlužovacího kabelu
(příkon/proud). Přetížení může
způsobit přílišné zatížení kabelu,
shoření izolace a případné
roztavení.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší
servis firmy Roland či autorizovaný
prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace“.
Nepoužívejte CD-ROM v
audio CD/DVD přehrávači
Nepřehrávejte CD-ROM na
běžných audio CD přehrávačích.
Zvuk, který vzniká, může způsobit
trvalé poškození sluchu. Výsledný
zvuk může způsobit poškození
sluchu nebo ohluchnutí.
Při zapojování/vypojování
přístroje k/od napájecí sítě vždy
zastrkujte/ vytahujte pouze
zástrčku napájecího adaptéru.
Pravidelně čistěte zástrčku AC
adaptéru
Doporučujeme adaptér
pravidelně odpojit a vyčistit
suchým hadříkem, odstranit tak
veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí.
Rovněž, pokud bude přístroj delší dobu
nevyužit, odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach může způsobit zkrat
a vést tak k požáru.
Pořádek v kabelech je základem
bezpečnosti
Chraňte kabely před natahováním.
Snažte se mít kabely nezamotané
a také z dosahu dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej
nezatěžujte těžkými předměty.
Nikdy nestoupejte na přístroj, ani na
něj nepokládejte těžké předměty.
Zasouvejte a odpojujte napěťovou
šňůru vždy suchýma rukama
Nikdy přístroj nezapojujte/
neodpojujte k/od síťové zásuvky
vlhkýma rukama.
Před přenášením odpojte všechny
kabely.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
Před čištěním odpojte AC adaptér
ze zásuvky
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky (str. 25).
Pokud se blíží bouřka s blesky,
odpojte napěťovou šňůru ze
zásuvky
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
5
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají
přístroje, ovládané spínačem (jako
lednička, pračka, mikrovlnná trouba
nebo ventilace), příp. obsahují
elektromotor. Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může
vyskytnout pokles napětí, který způsobí
poškození nebo šum. Není-li možné
použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň filtr pro odrušení.
Chcete-li zabránit poškození a
poškození, vždy stáhněte hlasitost a
vypněte veškerá zařízení, než je
zapojíte.
Ačkoliv jsou LEDky vypnuté,
neznamená to, že přístroj je zcela
odpojen od proudu. Potřebujete-li zcela
vypnout proud, nejprve vypněte
vypínač, potom vytáhněte kabel ze
zásuvky. Z toho důvodu by měla být
zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
* Dle továrního nastavení se TD-30
automaticky vypne 4 hodin poté, co
přestanete hrát nebo jakkoliv pracovat
s přístrojem. Pokud chcete, aby
přístroj zůstal stále zapnutý, musíte
změnit nastavení “AUTO OFF” na
“OFF”, dle popisu na str. 124.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení
disponujících velká výkonová trafa)
může vykazovat brum. Odstranění
tohoto problému může pomoci změna
polohy a nasměrování tohoto přístroje
nebo posunutí do dostatečné
vzdálenosti od zdroje rušení.
Přístroj může rušit rozhlasové či televizní
vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti
těchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších
zařízení (jako mobilních telefonů) může
vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká
při zvonění i při rozhovoru. Pokud se
chcete vyhnout těmto problémům,
pracujte s těmito bezdrátovými
zařízeními v dostatečné vzdálenosti
nebo je vypněte.
Nevystavujte přístroj přímému
slunečnímu svitu, neumisťujte jej v
blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného
vozu či v prostředí vykazující teplotní
extrémy. Nadměrné horko může
přístroj poškodit, zdeformovat nebo
zbavit barvy.
Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou
nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto
stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte
nechat přizpůsobit se prostředí, po
několik hodin, až se kondenzace vypaří.
Podle materiálu a teploty povrchu, na
kterém přístroj stojí, jeho gumové nožky
mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky
kouskem hadříku. V tom případě musíte
zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se
nehýbal.
Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou.
Rovněž nepoužívejte spreje, parfémy,
alkohol, laky, apod. Občas přetřete
přístroj měkkým hadříkem a odstraňte
každou kapku.
Údržba
Denně přístroj otírejte jemným
suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstranění
zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj celý opět
otřete suchým, jemným kusem látky.
Nikdy nepoužívejte benzín,
ředidla, alkohol či rozpouštědla
žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Opravy a data
Prosím, uvědomte si, že data,
obsažená v paměti nástroje, mohou
být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důležitá data by měla být
vždy zálohována do USB paměti,
nebo na papír (je-li to možné). Během
oprav je nutné předejít ztrátě dat.
V určitých případech (jako když
nefunguje okruh, udržující paměť pod
napětím), musíme upozornit, že data
nemusí být možné zachránit.
Další bezpečnostní opatření
Uvědomte si prosím, že nesprávným
chodem či zacházením s přístrojem
může dojít k nenávratné ztrátě obsahu
paměti. Abyste se uchránili nebezpečí
ztráty důležitých dat, doporučujeme
provádět pravidelně záložní kopie celé
vaší paměti do USB paměti.
Může se bohužel stát, že uložená
data v paměti nebo na USB klíči
nebude možné obnovit, jakmile byla
ztracena. Společnost Roland
Corporation za takovou ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, otočnými i
tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakož i konektory buďte
opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit špatnou funkci přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na
displej.
Během při-/odpojování kabelů uchopte
samotný konektor, nikdy netahejte za
kabel. Předejdete tak zkratům nebo
poškození kabelů.
Během normálního provozu bude
přístroj vydávat slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastave
hlasitosti, abyste neobtěžovali své
sousedy. Při použití sluchátek se
nebudete muset ohlížet na okolí.
Tento přístroj je uzpůsoben tak, aby
dokázal minimalizovat vnější zvuky,
vznikající během hry. Ovšem, jelikož
zvukové vibrace mohou být přenášeny
podlahou a zdmi, dokonce na vyšším
stupni, než očekáváte, dbejte o to, aby
tyto vibrace neobtěžovaly okolí, např.
sousedy, obzvláště při hraní v noci.
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do
krabice (vč. vyztužení), ve které jste jej
zakoupili, je-li to možné. Jinak použijte
podobné prostředky k zabalení
přístroje.
Některé propojovací kabely obsahují
odpory. K propojování přístroje
nepoužívejte tyto kabely. Jejich
použití sníží hlasitost zvuku tak, že
téměř nebo vůbec nebude slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám
podá jejich výrobce.
6
DŮLEŽITÉ POKYNY
Použití externí paměti
Pečlivě zasuňte USB paměť zcela
dovnitř — až si pevně zasedne.
USB flash disk
Nikdy se nedotýkejte vodících ploch
USB disku. Dbejte o stálou čistotu
konektorů.
USB paměti jsou konstruovány pomocí
velmi přesných komponent; nakládejte
s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
Abyste předešli zničení karty
statickou elektřinou, zajistěte
odvedení statické elektřiny
z povrchu svého těla dříve než s ní
začnete pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
Neohýbejte, neodhazujte a
nevystavujte paměti silným
nárazům,vibracím.
Nenechejte na ně působit přímé
sluneční světlo, teplo v uzavřeném
autě, nebo na podobných místech.
Paměti nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte
nitro paměti.
Obsluha CD
Chraňte zápisovou stranu disku.
Poškozený nebo špinavý disk nemusí
mechanika správně přečíst. Udržujte
disky čisté pomocí běžného CD čističe.
Copyright
Neautorizované kopírování,
reprodukce, pronajímání, hraní, nebo
vysílání chráněného materiálu
(hudebních děl, vizuálních děl,
pořadů, živých přenosů, atd.), jež
náleží částečně či vcelku třetí straně,
bez jejího svolení, je zakázáno podle
práva.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s
autorskými právy třetí strany.
Nebereme na sebe zodpovědnost za
jakékoliv porušení autorských práv třetí
strany, vzniklé vaším použitím tohoto
přístroje.
Autorská práva na obsah u tohoto
produktu (zvuková data vzorků, styly,
doprovodné patterny, data frází, audio
smyčky a obrazová data) jsou ve
vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete
zmíněná data používat k vytváření,
hraní, nahrávání a distribuci svých
originálních, hudebních děl.
Nový majitel produktu však NES
extrahovat zmíněný obsah v originální
ani upravené podobě, pro účely
distribuce nahraných médií s tímto
obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
Licence / Ochranné známky
MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu,
zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited
(TPL). Roland má právo na tuto
technologii se svolením TPL Group.
MPEG Layer-3 audio kódovací
technologie je licencovaná
u společností Fraunhofer IIS
Corporation a THOMSON Multimedia
Corporation.
ASIO je registrovanou obchodní
známkou Steinberg Media
Technologies GmbH.
Roland, SuperNATURAL a V-Drums jsou
buď registrovanými ochrannými
známkami nebo chráněnými značkami
Roland Corporation ve Spojených
Státech a/nebo jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná
v tomto dokumentu jsou obchodními
nebo registrovanými obchodními
známkami svých majitelů.
7
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE ............ 4
DŮLEŽITÉ POKYNY .................................. 6
Přehled 11
Hlavní vlastnosti ......................................................... 12
Přehled TD-30 ............................................................ 15
Jak je zvukový generátor strukturovaný ............... 15
Paměť ................................................................. 16
Bicí sada ............................................................. 17
Sekvencer ........................................................... 18
Různé techniky hry .............................................. 19
Pad ............................................................ 19
Hi-Hat .......................................................... 20
Činel ........................................................... 21
Popis panelů .............................................................. 22
Horní panel ......................................................... 22
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení) ............. 24
Základní operace ...................................................... 26
Změna hodnoty ........................................... 26
Výběr padu pro editaci ................................ 27
Použití skupinových faderů
(GROUP FADERS/[FADER]) ...................... 28
Za/vypnutí metronomu (clicku) .................... 29
Změna tempa (tlačítko TEMPO) ................. 29
Pojmenování ............................................... 29
Obrazovky .................................................................. 30
Účelově orientova index ......................................... 33
Nastavení 35
Montáž TD-30 na rampu ............................................ 36
Zapojení Padů ............................................................ 37
Za/vypnutí TD-30 ....................................................... 39
Zapnutí TD-30 ...................................................... 39
Nastavení Hi-Hat a síťovaných padů .......................... 40
Provedení nastavení Hi-hat ................................. 40
Napnutí síťované blány ....................................... 41
Poslech Demo songů ................................................. 42
Změna použité bicí sady ...................................... 43
Hraní 45
Bicí sada 46
Výběr bicí sady.................................................... 46
Výběr bicí sady ze seznamu (LIST) ........... 46
Nastavení jednotlivých bicích sad (FUNC) ........... 47
Nastavení hlasitosti (VOLUME) .................. 47
Volba tempa pro každou sadu (TEMPO) ... 47
Hraní metličkami (BRUSH) ........................ 48
Za/vypnutí funkce Pad pattern (PAD PTN) . 48
Nastavení výstupní úrovně (MONITOR) ..... 48
Pojmenování bicí sady (NAME) ........................... 48
Technika Cross Stick [F5 (XSTICK)] ................... 49
Kopírování bicí sady ............................................ 49
Kopírová50 bicích sad současně ............ 50
Kopírování bicích sad TD-20/TD-20X ......... 50
Zadání pořadí, v jakém budou sady vyvolány
(CHAIN) ............................................................. 51
Vytvoření řetězce bicích sad ....................... 51
Pojmenování řetězce bicích sad (NAME) .... 52
Použití řetězce bicích sad ........................... 52
Kopírování řetězce bicích sad ..................... 52
Nástroje ..................................................................... 54
Výběr nástroje ..................................................... 54
Výběr nástroje ze seznamu (LIST) ............. 54
Výběr padu pro editaci ................................ 55
Uzamčení editovaného padu (Trigger Lock) 55
Editace nastavení nástroje (EDIT) ....................... 56
Editace zvuků akustické bicí sady (V-EDIT) 56
Editace dalších nástrojů.............................. 56
Procedura editace ...................................... 56
Použití padů k ovládání patternu nebo zvuku
(CONTROL) ........................................................ 60
Přehrání patternu úhozem na pad
(Pad Pattern) (PATTERN) .......................... 60
Použití Hi-Hat pedálu ke změně výšky
zvuku nástroje (PDLBEND) ........................ 61
De/aktivace změny zvuku funkcí Strike
Position nebo Rim Shot Nuance (POSI) ..... 61
Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI) ......... 61
Nastavení nástroje do standardních hodnot
(DEFAULT) ......................................................... 62
Kopírování nástroje ............................................. 63
Kopírování sady více nástrojů ..................... 64
Mix ............................................................................. 65
Nastavení hlasitosti a panorama pro pad............. 65
Kopírování nastavení mixu .................................. 66
8
Obsah
Efekty ......................................................................... 67
Za/vypnutí efek ................................................. 67
Nastavení změny hlasitosti a barvy
(PAD COMPRESSOR/PAD EQ) ......................... 68
Nastavení změny hlasitosti (COMP) ........... 68
Nastavení zvuku (EQ) ................................ 69
Simulace akustiky aktuálního místa (AMBIENCE
SECTION) ........................................................... 69
Editace Ambience (EDIT) ........................... 70
Poslech efektu Ambience (AMB ONLY) ...... 71
Aplikace efektů na zvuk (MULTI EFFECTS) ........ 71
Editace multiefektu ..................................... 71
Poslech multiefektů (MFX ONLY) ............... 72
Parametry multiefektů ................................. 72
Nastavení celkového zvuku
(MASTER COMPRESSOR/MASTER EQ) .......... 78
Editace nastavení Master Comp/EQ .......... 78
Kopírování nastavení efektů ................................ 79
Tempo ....................................................................... 81
Nastavení tempa ................................................. 81
Nastavení tempa poklepáním na pad (TAP) 81
Zobrazení tempa blikáním tlačítka ............. 82
Zvuk kliku ............................................................ 82
Nastavení Clicku (CLICK) ........................... 82
Synchronizace k externímu MIDI zařízení (SYNC)84
Přehrávač songů ........................................................ 85
Zapojení USB flash disku .................................... 85
Přehrávání zvukových souborů ........................... 86
Výběr audio souboru ze seznamu (LIST) .... 86
Nastavení přehrávání (FUNC) .................... 87
Změna rychlosti přehrávání (SPEED) ......... 87
Opakované přehrávání zadané oblasti (A-B)87
Zobrazení informací o audio souboru ................. 88
Patternový sekvencer ................................................. 89
Základní operace ............................................... 89
Výběr patternu..................................................... 90
Výběr patternu ze seznamu ........................ 90
Přehrání patternu............................................. 91
Nastavení jednotlivých partů (PART) ................... 91
Umlčení určitého partu (MUTE) .................. 92
Určení nástrojů doprovodných partů
(BACKING) ................................................. 92
Nastavení perkusního partu (PERC) ........... 93
Nastavení hlasitosti a panorama pro každý
part (MIXER) .............................................. 96
Aplikace Reverb/Chorus na každý part
(REV/CHO)................................................. 96
Nastavení user patternu (FUNC) ........................ 97
Zadání počtu taktů, rytmu a tempa (SETUP)97
Zadání typu přehrávání (TYPE) ................. 98
Pojmenování patternu (NAME) .................. 98
Nahrávání patternu ............................................. 99
Kontrola zvuků a frází při nahrávání
(Rehearsal) .............................................. 101
Editace patternu (EDIT) .................................... 101
Kopírování patternu (COPY) .................... 102
Napojení dvou patternů (APPEND) .......... 103
Vymazání patternu (ERASE) ................... 103
Odstranění patternu (DELETE) ................ 104
Uložení patternu (USB MEM) ........................... 105
Ukládání patternů na USB flash disk
(SAVE) .................................................... 105
Načtení patternu z USB Flash disku
(LOAD) .................................................... 106
Vymazání patternu z USB Flash disku
(DELETE) ................................................ 106
Nastavení ................................................. 107
Zálohování nastavení .............................................. 108
Data, uložená na USB Flash disk ............. 108
Zálohování všech dat na USB disk (SAVE) ...... 109
Načtení zálohovaných dat z USB Flash disku
(LOAD) ............................................................. 110
Import dat sady ze zálohy TD-20/TD-20X
Backup Data (IMPORT) .................................... 110
Vymazání zálohovaných dat z USB Flash disku
(DELETE) ......................................................... 111
Zálohování bicí sady na USB Flash disk
(KITSAVE) ........................................................ 112
Načtení zálohovaných dat z USB Flash disku
(KITLOAD) ....................................................... 112
Kontrola stavu USB Flash disku (INFO) ............ 113
Formátování USB Flash disku (FORMAT) ........ 113
Celkové nastavení TD-30 (SETUP) ......................... 114
Přiřazení výstupů (OUTPUT) ........................... 115
Příklady nastavení cíle výstupu .................. 16
Přiřazení funkce nožnímu spínači nebo padu
(CONTROL) ..................................................... 117
Přiřazení funkce nožnímu spínači
(FOOT SW) ............................................. 117
Přiřazení funkce padu (PAD SW) ............. 118
Další nastavení (OPTIONS) ............................. 120
Nastavení dynamiky náslechu
(PREVIEW) .............................................. 120
Shodné nastavení Master Comp/EQ pro
všechny sady (COMP/EQ) ....................... 120
Využití jacků MIX IN jako dvou mono
vstupů (MIX IN) ........................................ 121
Nastavení kontrastu displeje (LCD) .......... 121
Obnovení nastavení z výroby (F RESET) ......... 122
9
Obsah
Hraní na sadu z USB disku, bez nutnosti jejího
načtení (Kit Selection) (KIT SEL) ........................ 123
Kopírování bicí sady, zvolené v Kit Selection123
Digitální úroveň audio (GAIN) ............................. 124
Funkce Auto Off (AUTOOFF) ............................. 124
Appendix ............................................ 145
Visual Control .......................................................... 146
Ovládání obrazu z TD-30 (Visual Control) ................ 146
Problémy a potíže .................................................... 148
Zobrazení zbývající paměti a programu .............. 124
Verze (INFO) ...................................................... 125
Nastavení triggeru ................................................... 126
Výběr typu padu (BANK) .......................................... 126
Tabulka souvislostí mezi vstupy triggerů
a metodou hraní ................................................. 127
Výpis chybových zpráv ............................................ 149
Čísla not (nastavení z výroby) .................................. 150
Hlavní specifikace .................................................... 151
Nastavení citlivosti padu (SENS) ........................ 127
Nastavení citlivosti padů (Sensitivity) ......... 127
Dynamická odezva Rim/Edge (Rim Gain) .. 128
Nastavení Hi-Hat (HI-HAT) ................................. 128
Nastavení VH-13/VH-12 ............................ 128
Nastavení VH-11 ....................................... 129
Nastavení FD-8 ......................................... 130
Zobrazení informací o triggeru každého padu
(MONITOR) ........................................................ 130
Zamezení přeslechů mezi pady
(Crosstalk Cancellation) (XTALK) .............. 131
Pokročilé parametry triggerů (ADVANCE) .......... 132
Pokročilé nastavepadu (THRE) .............. 133
Pokročilé nastavení úhozu na ráfek (RIM) . 134
Podrobné nastavení detekce trigger signálu
(SCAN) ...................................................... 134
Podrobné nastavení detekce polohy úhozu
(POSI) ....................................................... 136
Pojmenování trigger banky (NAME) ........... 136
Kopírování trigger banky .................................... 137
Rozšíření 139
Připojení k počítači USB kabelem.............................. 140
Instalace USB ovladače ..................................... 140
Zapojení TD-30 do počítače ............................... 140
Nastavení MIDI ......................................................... 141
MIDI ................................................................... 141
MIDI konektory .......................................... 141
Nastavení MIDI kanálu (MIDI CH) ...................... 141
Nastavení MIDI kanálu pro celý TD-30 (GLOBAL)142
Využití TD-30 jako USB MIDI převodníku
(Soft Thru) ................................................. 142
Nahrávání hry na pad do externího
sekvenceru (Local Control) ........................ 142
Nastavení Device ID .................................. 143
Nastavení MIDI zpráv pro jemnou výrazovou
hru (CTRL) ......................................................... 143
Zadání bicích sad pomocí zpráv Program
Change (PROG) ................................................. 144
Blokové schéma ....................................................... 152
Index .......................................................................... 154
10
Přehled
Hlavní vlastnosti
TD-30 je nejpokročilejší bicí a perkusní zvukový modul na světě.
Nově vyvinutý zvukový modul V-Drums SuperNATURAL
Roland povýšil digitální bicí na novou úroveň, díky implementaci exkluzivní koncepce SuperNATURAL.
Nejlepší elektronické bicí na světě jsou nyní ještě lepší.
Vylepšená dynamika a citlivost reaguje na každou nuanci při hraní na bicí, takže je feeling ještě přirozenější, bez
ohledu na top, o jaký styl se jedná.
Pocit ze hry a zvuk
TD-30 je vybaven výrazně vylepšenou odezvou triggerů, dynamikou a
polohovou citlivostí. Posuďte sami, o kolik zřejmější a přirozenější jsou
reakce, když si zahrajete sami.
Virbl
Plynulejší přechod mezi zvukem při úhozu na blánu a na ráfek. Virbl
reaguje perfektně na to, jak přesně a kde bubeník uhodí. Dynamika,
polohová citlivost a rovněž přechody mezi plnými a lehkými úhozy na
ráfek jsou ještě měkčí.
Crash činely
Ať zahrajete jemně, víříte nebo důrazně uhodíte, kontrast v dynamice
zvuku je mnohem patrnější, než kdykoliv před tím.
Ride činel
Bohatější dynamika a polohová citlivost je důvodem úžasně
přirozeného pocitu a zvukových variací, ať zvyšujete tempo při
jazzové hře nebo vedete rovnou rockovou linku.
Plynulá odezva víření
na okraji činelu
Víření na virbl/Poloha úhozu
Reakce bicího zvuku
When playing fast open rolls, flams, or ghost-style, single handed buzz
rolls, the sound remains continuous in-between each hit. And
press/closed rolls sound even smoother with the snare buzz resonance
reacting in a natural way.
Ovládání Hi-Hat
Pokud zahrajete na hi-hat zcela otevřený, a pomalu jej zavřete,
získáte perfektně plynulý zvuk přechodu. Budete-li hrát v napůl
otevřené i dokonce v lehce pootevřené poloze, zůstává zvuk
konstantní. Zavřený zvuk a foot splashe lze ovládat snadněji.
Nový V-Hi-Hat VH-13 je vybaven vylepšeným senzorem pohybu. V
kombinaci s výhodami technologie triggerů, VH-13 nabízí ještě
přirozenější odezvu.
Co to znamená zvuky SuperNATURAL?
Díky pokročilé Behavior Modeling Technologii, je vynikající zvuk SuperNATURAL Roland
nastaven tak, že dosahuje nevídané úrovně reality a výrazu, jen obtížně realizovatelné u
starších zvukových generátorů.
Behavior Modeling Technologie
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického
chování nástroje, odpovídající způsobu hry hráče, což vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku
z reálného světa.
12
Hlavní vlastnosti
Ambience sekce
Na výsledky výzkumu, jak slyší bubeník sám sebe a jak jsou slyšet bicí zvuky
společně s hudbou, byl kladen mimořádný důraz, takže s pokročilým DSP byla
vytvořena sekce Ambience. Na čelním panelu TD-30 je speciální fader pro
celkové vyladění prostoru, Ambience.
Overhead mikrofon
Pro nahrávání ve studiu, je umístění overhead mikrofonů nezbytné, jelikož jsou zárukou přirozeného a jasného zvuku.
Ozvěna místnosti
Můžete nastavit velikost a polohu mikrofonu v místnosti podle typu, což znamená koncertní síň, studio, club, arena, atd.
Reverb
Specifický reverb byl vytvořen zvlášť pro virbl, kopák i tomy tak, aby všechny bubny zněly společně a v daném druhu
hudby přirozeněji.
Možnosti tvorby zvuku
Široká paleta zvuků
Široká nabídka presetů bicích sad se hodí perfektně pro všechny hudební
styly, jde o rock, jazz, hip-hop, nebo taneční hudbu. Zvláště jsme se
soustředili na vývoj zvuků, aby bylo možné je přizpůsobit jak pro potřeby
nahrávacího studia, tak při živém hraní.
Přes 1000 připravených zvuků, ať už jde o akustické bicí – kopáky, virbly,
činely a perkuse nebo elektronické bicí a speciální efekty, u kterých jsou v
kombinaci schopnosti V-Edit se sadou připravených efektů. Tak si můžete
vytvořit jedinečnou a vlastní sadu pro libovolný hudební styl.
Aplikace v nahrávacím studiu
TD-30 nabízí tvorbu zvuků pro libovolný způsob hry na bicí.
Můžete si vybrat ze široké nabídky virblů, změnit typ blány i ladění, posunout
polohu jednotlivých mikrofonů, upravit tvar místnosti, ve které hrajete a
nastavit mikrofony nad blánou i v místnosti. Svůj zvuk můžete obohatit efekty
a perfektně vyvážit audio signál v mixu sady – jedině u TD-30!
Skvělé efekty
Každý pad může mít nezávislý kompresor a 3-band grafický EQ, stejně jako ve
studiu. Nové multi-efekty obsahují také inzertní efekty, jako saturator nebo
flanger. A stejně jako ve studiu, lze provést finální zvukové úpravy vynikajícím
stereo kompresorem a 4-band master EQ.
13
Hlavní vlastnosti
Užitečné funkce
USB flash disk
Přehrávač songů
Přehrávač umí přehrát audio soubory (WAV, MP3) z USB flash disku.
Můžete tak hrát v doprovodu audio souboru, nebo k tomu využít doprovodnou stopu.
Zálohová
Veškeré nastavení TD-30, včetně 100 bicích sad můžete zálohovat (uložit) na USB flash disk jedinou operací
(maximálně 99 záloh). Bicí sady můžete zálohovat i jednotlivě (maximálně 999 sad) (str. 108). Záložní data,
vytvořená v TD-20 a TD-20X můžete importovat do TD-30 a využít je (str. 110).
Výběr sady
Sady, uložené na USB flash disku a presetové sady TD-30 můžete využít, aniž by bylo nutné je nejprve kopírovat do
user paměti bicí sady (str. 123).
Podpora USB Audio/MIDI
TD-30 můžete připojit k počítači a využít SW sekvencer (DAW) při nahrávání hry na TD-30,
jak audio, tak MIDI signálu (str. 140).
14
Přehled TD-30
Jak je zvukový generátor strukturovaný
V podstatě je TD-30 složen ze sekcí ovládání kontrolerů, zvukového generátoru a sekvenceru.
Sekce
zvukového
generátoru
Play
Sekce Sekvenceru
Nahrávání
Hraní
(Trigger signály)
Sekce kontrolerů
(pady a pedály)
Sekce kontrolerů
Pady a pedály, využívané při hraní, nazýváme kontrolery.
Když uhodíte na pad, na výstupu se objeví “trigger signál”.
Tento signál přichází do jacku TRIGGER INPUT na zadním panelu TD-30, a je přijat do sekce zvukového generátoru.
Sekce zvukového generátoru
V této sekci se vyrábí zvuk.
Přijímá trigger signály z kontrolerů, vestavěného sekvenceru nebo z externího MIDI zařízení a nástroj pak hraje
podle nich.
Sekce Sekvenceru
Tato sekce umí nahrávat, co hrajete na TD-30 a kdykoliv později to přehrát. MIDI příkazy vysílá z MIDI OUT nebo
z konektorů USB Computer portu, a ovládat tak externí MIDI zařízení.
15
Přehled TD-30
Paměť
Paměť je oblast, kam se ukládá nastavení bicích sad a patternů.
Bicí sady
Řetězce bicích sad
Presetové patterny
Perkusní sady
Nastavení triggeru
Bicí sady
Řetězce bicích sad
User patterny
Perkusní sady
Nastavení triggeru
Setup
Zálohování patternů
bicí sady
Paměť pro Presety
Nastavení z roby je uloženo jako presetová data.
Data presetové paměti můžete kopírovat do user
paměti a potom editovat dle potřeby.
Následující nastavení výroby je uloženo jako
presetová data.
Bicí sady (str. 46)
Řetězce bicích sad (str. 51)
Presety patternů (str. 89)
Sady perkusí (str. 93)
Nastavení triggerů (str. 126)
User paměť
Tato oblast obsahuje vaši editaci a nastavení pro hru.
Data z USB disku nebo paměti pro presety lze rovněž
načíst nebo zkopírovat do této oblasti.
Následující nastavení výroby je uloženo jako user
data.
Bicí sady (str. 46)
Řetězce bicích sad (str. 51)
User patterny (str. 89)
Sady perkusí (str. 93)
Nastavení triggerů (str. 126)
Setup (str. 114)
USB flash disk
Až 99 dat sady, v každé s nastavením
uloženým do user paměti, lze zálohovat na USB flash
disk (nutno dokoupit).
Kromě těchto záloh můžete na USB flash disk
uložit 999 bicích sad a 999 pattern.
Tato data pak lze načíst nebo zkopírovat do user
paměti a editovat.
Blíže viz “Zálohování nastavení” (str. 108)
16
Přehled TD-30
Bicí sada
“Bicí sada” zahrnuje veškeré zvuky, přiřazené padům, nastavení jednotlivých padů, efektů, ambience a dalšího
nastavení celé sady.
Při zakoupení TD-30 je v paměti připraveno 100 bicích sad.
Bicí sada 100
Bicí sada 1
Nastavení padu
Nastavení nástroje
Nastavení mixu
Nastavení kompresoru
Nastavení ekvalizéru
Nastavení ambience Nastavení multi-efektů
Nastavení celé bicí sady
MEMO
Během editace bicí sady se upravené nastavení ukládá automaticky.
Chcete-li vrátit nastavení bicí sady do původního stavu z výroby, můžete použít funkci Copy a zkopírovat bicí sadu
z presetové paměti (str. 49) nebo spustit funkci Factory Reset (str. 122).
Nástroje
Každý zvuk, např. virblu nebo kopáku, nazýváme “nástroj”.
Tento nástroj přiřadíte buď “bláně” a/nebo “ráfku” připojených padů.
Požadovaný zvuk můžete vytvořit editací nástroje. Pomocí “V-EDIT” můžete změnit materiál nebo hloubku bubnu,
přidat zvuky hi-hat, padu virblu i ráfku virblu. Více o “V-EDIT”, viz “Co je to V-EDIT?” (str. 56).
17
Přehled TD-30
Efekty
Zvuk můžete upravit nejrůznějším způsobem, aplikací “efektů”.
TD-30 nabízí následující efekty, některé z nich lze aplikovat na jednotlivé pady, zatímco jiné i na celou bicí sadu.
PAD COMPRESSOR/PAD EQ
“Kompresor” je efekt, který redukuje špičky hlasitosti úpravou nástupu zvuku a jeho hutnosti.
“Ekvalizér” umožňuje nastavit konkrétní frekvenční pásmo, např. výšek, středů či basů.
Kompresor a EQ efekty lze aplikovat nezávisle pro každý pad.
AMBIENCE SEKCE
Ambience je efekt, který simuluje akustiku místnosti, ve které hrajete. Parametry zahrnují nastavení polohy
mikrofonu nad bubnem, tvar a velikost místnosti, materiál stěn i ozvěnu. Každý pad má vlastní nastavení Ambience
Send level a každá sada pak nastavení Ambience.
MULTI EFEKTY
“Multi-efekt” umožňuje výběr z 21 různých efektů pro sadu. Každý pad má svou vlastní úroveň efektu.
MASTER COMPRESSOR/MASTER EQ
Kompresor a ekvalizér lze využít pro sadu, nebo globálně pro celý TD-30. (To znamená, že se tato nastavení
aplikují na všechny sady).
Sekvencer
“Sekvencer” nahrává nebo přehrává MIDI informace, které do něj vstupují, buď do vestavěného sekvenceru v
TD-30 nebo do SW sekvenceru v počítači.
Sekvencer TD-30 umožňuje nahrávat a/nebo přehrávat “patterny”.
Patterny/party
Pattern obsahuje data pro hru šesti “partů” TD-30: drum, kit, melody, bass, backing 1, backing 2, a percussion.
Patterny využijete při tvorbě doprovodné stopy songu při cvičení, nebo je můžete přiřadit a spouštět z padů TD-30 při
živém hraní.
V TD-30 jsou připraveny presety patternů. Chcete-li nahrát pattern, využijete “realtime nahrávání” – tedy hrou na
pady nebo připojený externí MIDI keyboard.
Patterny
Nepřepisovatelný pattern
Presetový Pattern
100
1
Přepisovatelný pattern
User Pattern
200
101
Part
Drum kit
Melody
Backing 1
Backing 2
Bass
Perkuse
18
Přehled TD-30
Různé techniky hry
Popíšeme si techniky, které lze využít při hraní na pady, činely a hi-hat, zapojené do TD-30.
MEMO
Některé pady nepodporují herní techniky, popsané níže (např. detekci polohy úhozu). Více o tom, které techniky
pady podporují, viz “Výběr typu padu (BANK)” (str. 126).
Dostupné uživatelské techniky hry závisí na trigger vstupu. Detekce polohy úhozu rovněž závisí na trigger vstupu.
Blíže o technikách a poloze úhozu, s podporou detekce pro každý trigger vstup, viz “Trigger vstupy a Tabulku
odpovídajících metod hraní” (str. 127).
Pad
Metoda hraní
Vysvětlení
Head shot
Uhodíte pouze na blánu padu.
U virblu se zvuk mění přirozeně, jak umístíte polohu úhozu od
středu blány, směrem k ráfku.
Změny zvuku podle polohy úhozu
Rim shot
Uhodíte na blánu i na ráfek padu současně.
Zvuk (ráfku) se liší od zvuku blány.
Cross Stick
Uhoďte pouze na ráfek padu.
Podle přiřazeného nástroje ráfku můžete zahrát zvukem, přiřazeným
ráfku a/nebo zvukem cross stick.
U některých zvuků virblu, však nelze zvuky takto odlišovat.
Chcete-li zahrát crosstick, musíte vést úhoz pouze na ráfek padu.
Položíte-li ruku na blánu padu, nemusel by zvuk crosstick správně
zaznít.
Pozor na ruku na bláně
Hraní metličkami
U TD-30 můžete hrát “šoupáním” metličkami po síťovaných
blanách padu, zapojeného do TRIGGER INPUT 2 (SNARE).
Hrajete-li metličkami, zvole skupinu nástrojů “SNARE BRUSH” (str.
54) a zapněte Brush Switch na “ON” (str. 48).
* Používejte nylonové metličky. Hroty kovových metliček
propíchnou síťku a mohou poškodit pad.
Jemné změny úhozu na ráfek
Určité zvuky virblu a tomů se lehce změní, podle způsobu úhozu na ráfek.
Metoda hraní
Vysvětlení
Normální úhoz
na ráfek (Open
Rim Shot)
Uhoďte na střed blány a ráfek současně.
19
Přehled TD-30
Metoda hraní
Vysvětlení
Mělký úhoz na ráfek
Současně uhoďte na blánu poblíž ráfku a na ráfek.
Hi-Hat
Metoda hraní
Vysvětlení
Otevřený/Zavřený
Zvuk hi-hat se mění plynule a souvisle od otevřeného
do zavřeného, podle toho, jak dalece pedál stisknete.
Můžete také hrát zvukem zcela zavřeným (se
stisknutým hi-hat pedálem) anebo zvukem splash
(zahrajete na hi-hat s pedálem stisknutým a potom jej
náhle otevřete).
Tlak
(VH-13/VH-12)
Pokud uhodíte na hi-hat a současně stisknete pedál při
zavřeném hi-hat, můžete ještě dodatečně změnit
zavřený zvuk podle intenzity tlaku pedálu.
* VH-11 a FD-8 nereagují na tlak.
Úhoz na tělo
Tato metoda vyžaduje úhoz na střední část hi-hat. To
odpovídá zvuku “blány” na vstupu připojeného triggeru.
Úhoz na okraj
Tato metoda vyžaduje úhoz na okraj horního činelu hi-
hat, střední částí paličky. Hrajete-li podle obrázku, pak se
snímá “ráfková” strana na vstup připojeného triggeru.
* Uhozením přímo na okraj (tedy přesně ze strany)
nevznikne správný zvuk. Úhoz veďte podle obrázku.
Senzor na okraji
* Vyhněte se úhozu na dolní část horního činelu hi-hat, stejně jako na dolní činel hi-hat. Můžete způsobit poškození.
20
/