Pokyny pro instalaci sonarové sondy
připevněné k záďové stěně
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte sonarovou sondu Garmin
®
nainstalovat
podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin
.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na adresu http://my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Montáž tohoto vybavení musí provést kvalifikovaný technik se
specializací na lodě.
Načtení nového softwaru na paměťovou
kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu zařízení.
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost
Stáhnout.
6
V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.
5
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Potřebné nástroje
Vrtačka a spirálové vrtáky
Dva klíče pro šrouby s vnitřním šestihranem 13 mm
Křížový šroubovák číslo 2
Maskovací páska
Tmel pro lodě
Základní informace o převodníku
Převodník vysílá a přijímá zvukové vlny přes vodu a předává
informace o zvukových vlnách do sonarového zařízení Garmin
.
Sestavení sonarové sondy a konzole držáku
na záďovou stěnu
1
Připevněte držák
À
k sonarové sondě
Á
pomocí dodaných
šroubů M4 8 mm
Â
a pojistných matic 4 mm
Ã
.
2
Připevněte držák ke konzoli
Ä
pomocí šroubů M8 16 mm
Å
,
plochých podložek M8
Æ
a pojistných matic M8
Ç
.
Prosinec 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01850-81_0A
Instalace převodníku na záďovou stěnu
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
Převodník by měl být připevněn co možná nejblíže ke středu
lodi.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být sonarová
sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li to
možné.
Instalace upevňovacích prvků pro montáž na
záďovou stěnu
OZNÁMENÍ
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení
pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To pomůže
zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování
šroubů.
Kabely připojené k sonarové sondě se nesmějí přerušovat,
protože přerušením kabelů sonarové sondy dojde ke
zneplatnění záruky.
1
Umístěte držák sonarové sondy
À
tak, aby byl střed dna
sondy umístěn ve stejné úrovni s dolní hranou záďové stěny
a rovnoběžně k čáře ponoru.
2
Vyrovnejte sonarovou sondu rovnoběžně s čárou ponoru
Á
a označte polohu středů dvou vnějších otvorů a středového
otvoru v držáku sondy.
3
Oviňte kousek pásky kolem vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) ve
vzdálenosti 15 mm (
19
/
32
palce) od špičky vrtáku, abyste
zabránili vyvrtání příliš hlubokých vodicích otvorů.
4
Pokud instalujete držák na sklolaminát, umístěte kousek
pásky přes místo, kde bude vyvrtán vodící otvor, abyste
omezili popraskání pryskyřicového povlaku.
5
Pomocí vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) vyvrtejte v označených
místech vodicí otvory hluboké přibližně 15 mm (
19
/
32
palce).
6
Naneste tmel pro lodě na dodané šrouby 20 mm a připevněte
sestavu sonarové sondy k záďové stěně.
POZNÁMKA:
Třetí šroub umístěný v dolním středovém
otvoru pro šroub držák stabilizuje.
7
Pokud musíte vést kabel skrz záďovou stěnu, zvolte umístění
vodicího otvoru dostatečně nad čárou ponoru
Ã
a označte
jej.
8
Umístěte kabelovou příchytku na kabel sonarové sondy
Ä
přibližně do jedné třetiny vzdálenosti mezi sonarovou sondou
a horním okrajem záďové stěny nebo vodicím otvorem.
9
Označte polohu vodicího otvoru pro kabelovou příchytku
a pomocí vrtáku 3,2 mm (
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí otvor
hluboký přibližně 10 mm (
3
/
8
palce).
10
Naneste tmel pro lodě na dodaný šroub 12 mm a připevněte
kabelovou příchytku k záďové stěně.
11
Opakováním kroků 8 až 10 nainstalujte druhou kabelovou
příchytku přibližně do dvou třetin vzdálenosti mezi sonarovou
sondou a horním okrajem záďové stěny nebo vodicího
otvoru.
12
Pokud jste označili vodicí otvor v kroku 9, vyberte vhodný
vrták a vyvrtejte otvor zcela skrz záďovou stěnu:
Máte-li kabel se 4 vodiči, použijte vrták 16 mm (
5
/
8
palce).
Máte-li kabel s 8 nebo 12 vodiči, použijte vrták 25 mm
(1 palec).
13
Veďte kabel sonarové sondy k hloubkoměru:
Pokud vedete kabel s využitím provrtaného otvoru,
protáhněte jej přes otvor, který jste vyvrtali v kroku 12,
a nainstalujte kryt kabelového vstupu
Ã
(Instalace krytu
kabelového vstupu, strana 2)
.
Pokud nevedete kabel přes provrtaný otvor, veďte jej
nahoru a přes horní okraj záďové stěny
Å
.
Vyvarujte se vedení kabelu blízko elektrických vodičů nebo
jiných zdrojů elektrického rušení.
Instalace krytu kabelového vstupu
Pokud jste po instalaci převodníku vedli kabel skrz záďovou
stěnu, měli byste nainstalovat kryt kabelového vstupu, který
zabrání vniknutí vody do lodě.
1
Umístěte kryt kabelového vstupu
À
přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů, a označte umístění dvou vodicích
otvorů.
2 Pokyny pro instalaci sonarové sondy připevněné k záďové stěně
2
Sejměte kryt kabelového vstupu a pomocí vrtáku 3,2 mm
(
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí díry hluboké přibližně 10 mm
(
3
/
8
palce).
3
Vyplňte provrtanou díru tmelem pro lodě tak, aby zcela
zakrýval kabel, a naneste jej kolem díry a kabelu.
4
Umístěte kryt kabelového vstupu přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů.
5
Naneste tmel pro lodě na dodané šrouby M4 12 mm
a připevněte kryt kabelového vstupu k záďové stěně.
6
Setřete veškerý přebytečný tmel pro lodě.
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce sonarové sondy nutné, aby
se nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Zkouška instalace převodníku připevněného k záďové
stěně
OZNÁMENÍ
Při seřizování hloubky převodníku provádějte úpravy v malých
krocích. Umístění převodníku příliš hluboko může nepříznivě
ovlivnit výkon lodi a uvést převodník do nebezpečí nárazu do
objektů nacházejících se pod hladinou.
Zkoušku instalace převodníku připevněného k záďové stěně
provádějte v otevřené vodě bez překážek. Při zkoušce
převodníku věnujte pozornost svému okolí.
1
Pokud se loď nachází ve vodě, zapněte kreslič map.
2
Jeďte lodí nízkou rychlostí. Pokud se zdá, že kreslič map
pracuje správně, postupně zvyšujte rychlost a současně
sledujte kreslič map.
3
Pokud se sonarový signál náhle ztratí nebo se kriticky zhorší
příjem signálu ze dna, poznamenejte si rychlost, při níž
k tomu došlo.
4
Jeďte lodí znovu rychlostí, při níž došlo ke ztrátě signálu,
mírně zatáčejte v obou směrech a současně sledujte kreslič
map.
5
Pokud se síla signálu při zatáčení zlepší, upravte polohu
převodníku tak, aby přečníval pod záďovou stěnou lodi ještě
o další 3 mm (
1
/
8
palce).
6
Opakujte kroky 2 až 4, dokud zhoršování signálu
neodstraníte.
7
Pokud se signál nezlepší, přesuňte převodník na jiné místo
na záďové stěně a opakujte zkoušku.
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Pokyny pro instalaci sonarové sondy připevněné k záďové stěně 3
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti www.garmin.com/support
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4